intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p9

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p9

  1. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HAÂN PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 1 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU Tuû saùch Theá giôùi ñoà hoïa-STK chuùc möøng caùc baïn ñeán vôùi chöông trình Painter 3D, moät chöông trình môùi vaø ñaày quyeàn naêng giuùp coâng ty MetaCreations Painter noåi leân trôû thaønh moät trong nhöõng haõng coù tieáng taêm nhö Adobe. Painter 3D laø chöông trình toát nhaát ñeå taïo nhöõng moâ hình 3D coù tính hieän thöïc hoaëc theå hieän hình aûnh döôùi caùi nhìn myõ thuaät hôn. Painter 3D coù raát nhieàu coâng cuï vaø hieäu öùng cho pheùp baïn taïo nhöõng thay ñoåi treân beà maët, ñieàu khieån söï xuaát hieän nhöõng ñoái töôïng 3 chieàu cuûa baïn. Vôùi Painter 3D, baïn coù theå taùc ñoäng chuùng laïi vôùi nhau ñeå taïo vaät lieäu, caùc bump, söï phaûn xaï (reflection), laøm noåi baät vuøng naøo trong ñoái töôïng leân (hightlight), cuõng nhö laøm noåi daàn vaø saép xeáp coù heä thoáng caùc ñoái töôïng trong moâi tröôøng laøm vieäc. Painter 3D cung caáp cho baïn taát caû nhöõng gì caàn ñieàu khieån cuõng nhö caùc chöùc naêng thieát keá sao cho baûng thieát keá trôû neân linh hoaït hôn . Nhö ñaõ trình baøy, Painter 3D laø saûn phaåm môùi nhaát cuûa haõng MetaCreations, Söùc maïnh cuûa noù ñöôïc taêng theâm nhôø vaøo vieäc keát hôïp töï nhieân töø Fractal Design Detailer TM, Painter 3D keát hôïp nhöõng gì coù tröôùc töø söï phong phuù cuûa phieân baûn Painter 5 (hieän nay ñaõ coù phieân baûn Painter 6) ñaõ taïo moät söï loâi cuoán ñaày haáp daãn tôùi nhöõng hoïa só muoán theå hieän 3 chieàu (3D) treân baûng veõ cuûa mình maø vaán ñeà naøy, Photoshop khi theå hieän coù phaàn bò haïn cheá. PAINTER 3D LAØ GÌ ? Coù theå taïm goïi nhö teân tieáng Anh cuûa noù : Painter 3D laø moät chöông trình toâ, veõ ñaùp öùng nhieàu coâng cuï ngheä thuaät vaø hieäu öùng cho moâ hình 3 chieàu (3D). Vôùi Painter 3D, baïn coù theå nhanh choùng nhìn thaáy taùc phaåm ngheä thuaät cuûa baïn baèng caùch tröïc tieáp toâ, veõ treân nhöõng moâ hình 3D thoâng qua nhöõng GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 2 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D coâng cuï ñöôïc goïi laø Natural-Media. Baïn coù theå deã daøng chuyeån ñoåi nhöõng moâ hình cuûa baïn töø daïng nguyeân thuûy trôû neân ñeïp vaø baét maét hôn baèng caùch theâm maøu saéc, vaät lieäu, aùnh saùng, söï phaûn xaï, taïo aùnh saùng röïc rôõ (glow) nhö ñeøn neon toûa saùng, cuõng nhö nhöõng hieäu öùng trong moâi tröôøng khaùc. Painter 3D laø moät coâng cuï raát höõu hieäu trong thieát keá, ñoái töôïng nhö ñöôïc giöõ trong tay baïn vaø ñöôïc toâ, veõ leân noù. MAPS Chöùc naêng quan troïng cuûa Painter 3D laø giuùp baïn taïo, chuyeån nhöõng aûnh hoïa ñoà 2 chieàu (2D) sang 3 chieàu (3D) ñeå taïo nhöõng hieäu öùng khaùc nhau. Baïn coù theå laøm vieäc trong 2D hay 3D ñeå taïo nhöõng hoïa ñoà ôû baát cöù ñaâu maø xeùt ra thuaän lôïi cho baïn nhaát. Painter 3D töï ñoäng caäp nhaät ñöôøng veõ trong cöûa soå khaùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø, neáu baïn veõ trong Painter 3D, neùt veõ vaãn xuaát hieän trong cöûa soå hình aûnh 2D, vaø ngöôïc laïi. Neáu thích, baïn coù theå taét caäp nhaät kieåu nhìn 3D (baèng caùch nhaáp chuoät ñoùng bieåu töôïng con maét treân cöûa soå Maps Manager) ñeå taêng hieäu suaát vaø toác ñoä veõ trong cöûa soå 2D. Hoaëc, baïn coù theå aån taát caû caùc cöûa soå 2D vaø laøm vieäc rieâng vôùi caùch nhìn 3D baèng caùch nhaáp vaøo chöùc naêng Show Maps trong cöûa soå Maps Manager môû roäng. Painter 3D cho baïn truy caäp ñeán 6 hoïa ñoà öùng vôùi moãi vaät theå trong moät moâ hình. Moãi hoïa ñoà mieâu taû moät keânh khaùc nhau nhö : Texture, Bump, Highlight, Reflection, Glow, vaø Environment. Saùu hoïa ñoà naøy keát hôïp vôùi nhau taïo neân hieäu öùng maø baïn mong muoán. Baïn coù theå ñieàu khieån nhöõng hoïa ñoà naøy baèng cöûa soå Maps Manager, cöûa soå naøy cho baïn nhöõng thoâng tin chi tieát veà moãi hoïa ñoà maø baïn ñang taïo. Cöûa soå Maps Manager cho pheùp baïn choïn vaø chænh söûa cuøng moät luùc caùc hoïa ñoà, ñieàu naøy coù nghóa laø : baïn coù theå baét chöôùc chính xaùc nhöõng neùt veõ giöõa nhöõng löôïc ñoà. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 3 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Ví duï, moät neùt veõ ñöôïc taïo maøu trong hoïa ñoà texture cuõng coù theå taïo thaønh moät keânh trong hoïa ñoà bump. ÑOÁI TÖÔÏNG – OBJECTS Painter 3D cho baïn taïo nhöõng böùc aûnh thoâ sô, nhöõng daïng ñoái töôïng ñôn giaûn – nhö hình khoái, hình noùn, hình caàu v.v gioáng caùc öùng duïng khaùc, nhöng söùc maïnh thaät söï cuûa noù laø vieäc nhaäp nhöõng moâ hình 3D maø baïn taïo trong nhöõng chöông trình öùng duïng khaùc nhö Ray Dream Studio ™. Trong Painter 3D, moät moâ hình coù theå coù ñeán haøng traêm ñoái töôïng, moãi ñoái töôïng coù nhöõng maët hoïa ñoà vaø ñaëc tính rieâng. Tuy nhieân, vieäc quaûn lyù nhöõng hoïa ñoà keát hôïp vôùi nhöõng moâ hình phöùc taïp raát deã daøng bôûi vì baïn coù theå chia seû cheùo caùc hoïa ñoà vôùi caùc ñoái töôïng. Ví duï, neáu baïn coù moät moâ hình bao goàm nhöõng ñoái töôïng coù ñaëc tính laäp ñi laäp laïi nhö laø nhöõng caùi chaân nheän, baïn taïo moät taäp hôïp nhöõng moâ hình cho moät caùi chaân sau ñoù chia seû nhöõng hoïa ñoà naøy cho nhöõng caùi chaân khaùc. Ñieàu naøy laøm coâng vieäc thieát keá cuûa baïn trôû neân ñôn giaûn vaø troâi chaûy hôn. Objects 3D Palette bao goàm moät danh saùch heä thoáng caáp baäc (Hierarchy list) maø qua ñoù, noù cho pheùp ñôn giaûn khi laøm vieäc vôùi moâ hình. Danh saùch heä thoáng caáp baäc gioáng nhö teân cuûa noù chæ ra : Moät saùnh saùch cuûa caùc ñoái töôïng maø noù taïo ra moâ hình 3D. Töø danh saùch ñoù baïn coù theå nhanh choùng choïn löïa ñoái töôïng baïn muoán laøm vieäc vôùi chuùng, hoaëc baïn coù theå taét söï hieån thò cuûa nhieàu ñoái töôïng. Nhôø vaäy baïn coù theå coâ laäp töøng boä phaän nhoû baïn muoán laøm vieäc treân noù (Ñieàu naøy cuõng coù theå löu treân maøn hình) Moät khi moâ hình cuûa baïn ñaõ ñöôïc chi tieát hoùa vôùi hoïa ñoà baïn ñaõ taïo, haõy löu hoïa ñoà naøy laïi vaø söû duïng öùng duïng 3D nguyeân thuûy cuûa baïn ñeå aùp duïng chuùng tôùi moâ hình cuûa baïn trong caûnh (scene). Hoaëc neáu baïn thích, baïn coù theå xuaát nhöõng maãu vôùi nhöõng hoïa ñoà gaén vôùi öùng duïng taïo maãu 3D cuûa baïn (tuøy GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 4 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D thuoäc öùng duïng cuûa baïn vaø ñònh daïng taäp tin noù chaáp nhaän. Choïn baát cöù phöông phaùp naøo maø baïn thaáy toát nhaát cho yeâu caàu coâng vieäc cuûa baïn. Neáu baïn ñang laøm vieäc vôùi Ray Dream Studio hoaëc 3D Studio MAX, baïn coù theå saép xeáp hôïp lyù hôn coâng vieäc cuûa baïn baèng caùch söû duïng nhöõng plug- ins (ñi keøm trong CD-ROM). Nhöõng plug- ins laøm vieäc nhö laø moät lieân keát tröïc tieáp giöõa moãi öùng duïng 3D vaø Painter 3D. Nhöõng plug- ins cung caáp moät keát noái chaët cheõ giöõa hai chöông trình vaø loaïi tröø nhöõng phaàn caàn thieát ñeå kích hoaït löu hoaëc nhaäp/xuaát taäp tin giöõa hai chöông trình. LAØM VIEÄC COÙ HIEÄU QUAÛ CAO Painter 3D thieát laäp coâng vieäc thieát keá cuûa baïn trôû neân hôïp lyù hôn. Palette vaø coâng cuï ñöôïc toå chöùc ñeå coù theå ñieàu khieån ôû ngay nhöõng ñaàu ngoùn tay cuûa baïn. Palette Objects 3D khoâng chæ chöùa danh saùch heä thoáng caáp baäc (ñeå cho baïn xem taát caû ñoái töôïng maø noù laøm neân moät moâ hình), maø coøn moät danh saùch aûnh vaø moät danh saùch ñoái töôïng. Danh saùch aûnh (Images list) cho baïn xem taát caû nhöõng aûnh môû, duø chuùng ñaõ keát hôïp vôùi moâ hình môû hoaëc khoâng. ÔÛ döôùi teân moãi aûnh laø moät danh saùch cuûa taát caû caùc ñoái töôïng keát hôïp vôùi aûnh ñoù. Ñieàu naøy cho pheùp baïn thaáy hoïa ñoà maø chuùng ñöôïc gaén boù vaø chia xeû qua ñoái töôïng. Danh saùch ñoái töôïng (Object list) thì cuõng töông töï. Noù môû ra taát caû caùc ñoái töôïng vaø chæ daãn baïn hoïa ñoà maø ñaõ gaén boù vôùi chuùng. Cöûa soå aûnh cho moãi ñoái töôïng söû duïng moät caùch töông töï. Neáu baïn coù nhieàu hoïa ñoà cho moät ñoái töôïng ñôn, baïn haõy söû duïng palette Maps Manager ñeå mang hoïa ñoà baïn muoán chænh söûa trong cöûa soå aûnh tôùi phía tröôùc. Ñieàu naøy ngaên ngöøa nhieàu cöûa soå aûnh cho ñoái töôïng gioáng nhau töø söï loän xoän treân maøn hình cuûa baïn. Dó nhieân, neáu baïn muoán quan saùt hai hoïa ñoà rieâng ôû cuøng moät luùc (nhö laø chaát lieäu vaø bump). Baïn coù theå deã daøng môû quan saùt môùi ñeå xem GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 5 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  6. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D caû hai. Dó nhieân baïn coù theå ñöa hai hoaëc hôn nöõa nhöõng hoïa ñoà vaøo cuøng moät luùc. Nhaán Shift vaø nhaáp vaøo bieåu töôïng Pencil trong palette Maps Manager ñeå choïn moät ñoái töôïng baïn muoán vaø baét ñaàu toâ veõ. Neùt toâ, veõ xuyeân qua nhöõng lôùp tôùi nhöõng hoïa ñoà ñöôïc löïa choïn. Baïn coù theå tuøy choïn saép xeáp palette cuûa Painter 3D hieån thò nhö theá naøo treân maøn hình cuûa baïn. Baïn coù theå laáy ra moät palette con maø baïn laøm raát thöôøng xuyeân ñeå tieän söû duïng trong thieát keá. Neáu baïn saép xeáp theo yù thích cuûa nhöõng palette treân maøn hình cuûa mình xong, baïn coù theå löu saép xeáp ñoù vaø naïp laïi baát cöù khi naøo baïn laøm vieäc trong Painter 3D. MOÄT STUDIO CUÛA HOÏA SÓ HIEÄN ÑAÏI Laøm vieäc trong Painter 3D gioáng nhö laøm vieäc trong moät studio cuûa hoïa só hieän ñaïi. Baïn coù nhöõng coâng cuï truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi trong moät phaïm vi roäng ñeå choïn, keát hôïp vôùi kyõ thuaät vi tính phöùc taïp coù theå giuùp ñôõ baïn. Ví duï, baïn coù theå toâ veõ vôùi kho buùt loâng cuûa Painter 3D ñeå taïo nhöõng aûnh truyeàn thoáng, nhö laø sôn daàu treân vaûi. Sau ñoù söû duïng nhöõng buùt loâng trong Plug-in ñeå taïo ra hieäu öùng gioáng ngoïn löûa hoaëc nhaên nhuùm (pinching). Dynamic plug-in floaters coù theå cuõng chuyeån ñoåi aûnh baïn taïo ra cho nhöõng hoïa ñoà. Ví duï, coù theå söû duïng Liquid Lens plug-in floater ñeå boùp meùo vaø laøm môø hình aûnh beân döôùi hoïa ñoà cuûa baïn. Hoaëc söû duïng Kaleidoscope plug-in floater ñeå taïo moät neàn maãu ñoái xöùng treân hình aûnh beân döôùi noù. Baïn cuõng coù theå söû duïng caùc choïn löïa nhö, maët naï, neàn, maãu ñan len, chaát lieäu, kyõ thuaät phuû vaø nhieàu thöù khaùc ñeå ñaït ñöôïc haàu heát caùch nhìn baïn muoán. Baïn coù theå aùp duïng vaät lieäu treân maët phaúng hoaëc maøu phuû tôùi moät hoïa ñoà hieän taïi hoaëc nhöõng phaàn phaân chia cuûa chuùng, baïn coù theå xaùc ñònh moät tính chaát chaát lieäu maø coâng cuï toâ veõ taùc ñoäng trôû laïi. Noù khoâng coù vaán ñeà gì duø baïn coù theå taïo hoïa ñoà gioáng aûnh thöïc hoaëc sieâu thöïc : GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 6 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2