intTypePromotion=1

Làm thế nào để hạ lãi suất cho vay?

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
15
download

Làm thế nào để hạ lãi suất cho vay?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quan hệ tín dụng giữa DN và Ngân hàng, lãi suất cho vay phản ánh giá cả của đồng vốn mà người sử dụng vốn là các DN phải trả cho người cho vay là các NHTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để hạ lãi suất cho vay?

  1. ^nrTiTRTiTirnii»TT:im» Lam the nao kiem da chuyen tir thuc am trong 3 thang tir thang 12/2009 de'n thang 2/2010, sang thuc duong tit ha lai suat cho vayP thang 3/2010. Neu ca nam nay thuc hien dupe miic tieu tang gia tieu diing khdng vucft qua 7% cua Qudc hdi hoac muc tieu mdi dilu Nghj quyet 23 cua Chinh phu daa ra djnh hudng hq chinh 8% cua Chinh phii, thi lai mat bdng Idi sud't xudng muc: huy dong 10%/ndm, suat tiet kiem vln thuc duong. Nhung thuc te, lai suat huy ddng cho vay 127o/ndm (gpi tdt Id "vdo 10, ra 12"). Vdy da khdng giam ma gan day cdn thuc te didn bien ra sao vd Idm the ndo de thuc tang len va hien d miic tren 11,5%. hien djnh hudng ndy? Tmh hinh tren dupe ly giai bdi nhilu nguyen nhan cd hdn quan ^ PHUONG NGOC MINH rang budc iSn nhau. Cd nguyen nhan do mot so ngan hang thuong V I diln bien thuc te, mat tranh ciing nhu viec thuc hien mai (NHTM) cd phan nhd, cd vdn bang lai suat ciia Viet muc tieu tang trudng kinh te'. Tdc dilu le thap, thanh khoan khdng Nam hien nay khoang 13- dp tang trudng du np tin dung sau cao hoac gap khd khan, gia tri 14%/nam dd'i vdi cho vay va tren 5 thang vln cdn thap. gia'y td cd gia it, nen phai day dudi 11,5%/nam dd'i vdi lai suat Tinh chung 5 thang (tiic la manh huy ddng bang lai suat cao huy ddng. Day la mat bang lai thang 5/2010 so vdi thang hon, nham thu hiit lupng tiln suat kha cao khi xet trdn nam mat: 12/2009), tdc dp tang trudng du np nhan rdi cua dan cu. Cac NHTM cao so vdi cung ky nam trude; cao mdi dat xap xi 8,2%, cdn thap xa so Idn, cd vdn dilu le cao, tuy khdng so vdi dinh hudng trdn; cao so vdi vdi chi tieu dinh hudng tang trudng gap khd khan vl thanh khoan, mat bang lai suat cua cac nude tin dung 25% cho ca nam 2010. tham chi cdn du da vdn de cho trong khu vuc va tren the gidi; cao Tdc dp tang gia tieu dung vay trdn thi trudng lien ngan so vdi kha nang sinh Ipi cua ngudi thang 4 chi cdn 0,14%, thang 5 chi hang, cung budc phai nang lai di vay; do dd han che viec tiep can cdn 0,27%- tile la vaii de ndng suat huy ddng len de giii chan vdn, de'n hieu quii va siic canh nha't da ha nhiet, lai suat giri tiet khach hang. Cd nguyen nhan tit 16 Thue Nhi NiTflc • so 24 (286) - K Y 4/6/2010 J
  2. Dien nan doanh nghiep TOC DO T A N Gr TRUdNG Thii hai, Viet Nam hien cd DUNO TIN DUNG % (thang sa u so vdi thang trude- %) qua nhieu ngan hang va quy md ciia nhilu ngan hang cdn qua 2.5 2.26 2.09 nhd. Viet Nam hien cd 5 ngan 2 1.64 1.70 hang thuong mai nha nude, 2 1.5 ngan hang chinh sach, 37 ngan hang thuong mai cd phan, 50 1 ngan hang nude ngoai, 5 ngan 0.5 0.26 hang lien doanh, 22 cong ty tai L___.J . .. chinh. Theo Nghi dinh cua Chinh Thang 1 Thang 2 Thang 3 Thang 4 Thang 5 phii, cac ngan hang phai cd vdn dilu le tdi thieu tit 3.000 ty ddng ngudi giri tiln mudn cd lai suat tdc dp tang gia tieu diing, bdi hai trd len vao cudi nam nay. Hien tiet kiem cao, do chua that tin vao mat. Mot mat, gia tieu dung sau 5 cdn khoang 20 ngan hang thuong viec kilm che tdc dp tang gia tieu thang da tang 4,55%, tiic la sau mai nam trong dien nay va thdi dung. Thdi gian qua gia vang 42% thdi gian da bang 56,9% tdc ban khong cdn bao lau (Malaysia tang, thi trudng bat dong san am dp tang gia tieu diing theo muc tieu cd quy mo GDP Idn ga'p 2 lan ndng,... Cd nguyen nhan do ca nam mdi dieu chinh (cdn theo Viet Nam, nhung chi cd 43 ngan Ngan hang Nha nude that chat muc tieu cu da bang 65%), cao gap hang, trong dd 21 ngan hang Hdi chinh sach tiln te trong quy 1, doi tdc dp tang 2,12% ciia cung ky giao hoat ddng phi Ipi nhuan- coi chua kip thdi ndi long, khi tir quy nam ngoai; hon niia thang 3 - thang nhu khong cd- thuc chat chi cdn II, dien bien kinh te' vi md da 5 tang thap cd phan quan trpng do 22 ngan hang thuong mai. Thai chuyin bien tich cue. Van dl gia luong thuc giam 3 thang bin, Lan cd GDP cao gap 2,5 lan Viet ndng nha't la lam phat da ha nhiet. gia thuc pham giam va tang thap; Nam, nhung chi cd 32 ngan hang, Van dl ndng thii hai la nhap sieu, binh quan 5 thang nam nay so vdi trong dd trong nude cd mot nira). thi thang 5 da giam xudng. Thu ciing ky nam trude, gia tieu dung Thir ba, Ngan hang Nha nude chi ngan sach da cd bude chuyen da tang tdi 8,76%; gia tidu dung can sir dung cac cdng cu dieu tiet bien tich cue, can can thanh toan thudng tang thap vao giiia nam va tien te cua minh thong qua tdng the cung dupe cai thien mot tang cao vao cudi nam; trong khi nghiep vu thi trudng md de bom budc, khi lupng ngoai te vao Viet gia the gidi tang (the hien d cho so tien hd trp, sir dung nghiep vu tai Nam tir cac ngudn dat ket qua kha vdi ciing ky nam trude, gia xuat cap vdn de hd trp cho viec giam va cd tin hieu kha quan (vdn dau khau tang 8,1%, gia nhap khau cdn lai suat, dilu hanh mat bang lai tu true tie'p nude ngoai thuc hien tang cao hon). Mat khac, chi khi suat chu dao nhu lai suat tai cSip udc dat 4,5 ty USD, tang 7,1% so gia tidu dung dupe kilm che, long vdn, lai suat chiet khau. Tuy vdi ciing ky nam trude; ngudn vdn tm vao ddng tiln qudc gia dupe nhien, can can trpng vl khdi hd trp phat trien chinh thiic giai cung cd mot each viing chac, kinh lupng tiln bom ra, thdi gian lau ngan dat tren 1/3 ke hoach nam; te vi md tdt len, thi ngudi cd tiln se hay mau, viec day du, kip thdi de ngudn vdn dau tu gian tiep vao yen tam hon dl ddn giri tranh gay ra lam phat. Ciing can nhilu hon ra the hien d viec tang tiln vao he thdng luu y, cac ngan hang nhd se cang ty le giao dich mua rdng lien tuc ngan hang. N^ _^_ gap khd khan do cd ra't it giay td trong nhilu tuan cua nha dau tu cd gia de vay sd tiln nay • nude ngoai trdn thi trudng chung khoan; lupng kilu hdi klia quan; tien thu dupe tir khach qudc te de'n Viet Nam tang, khi lupng khach de'n tang 32,2% so vdi ciing ky nam trude). Tai nhien, "vao 10, ra 12" la dinh hudng, bdi vdi miic nay, can phai cd mot thdi gian nhat dinh mdi cd the dat dupe muc tieu. De thuc hien dupe dinh hudng nay, can phai thue hien tdt cac giai phap sau day. Trude hit, phai kilm che dupe SO 24 12X6) - KY 4 6 20! 0 • ThUB HJM NUOC 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2