intTypePromotion=1

LẬP TRÌNH WINDOWS - Dialog Box Common Controls Property Sheet

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
45
lượt xem
3
download

LẬP TRÌNH WINDOWS - Dialog Box Common Controls Property Sheet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

abc.h:header file của file abc.cpp, chứa khai báo CabcApp để quản lý toàn bộ ứng dụng. Lớp CabcApp kế thừa từ lớp CWinApp của MFC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WINDOWS - Dialog Box Common Controls Property Sheet

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Dialog Box Common Controls Property Sheet ™ Tạo ứng dụng dạng Dialog Based ™ Tạo và xử lý các control trong dialog ™ Property Sheet ™ Common Dialog Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. NỘI DUNG ™ Giới thiệu về Dialog box ™ Chương trình minh họa Dialog Based ™ Tạo và xử lý dialog ™ Cài đặt và xử lý các control trong dialog ™ Modeless dialog ™ Property Sheet ™ Common dialog Tran Ngoc Bao 2 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 3. Giới thiệu về dialog Dialog application Tran Ngoc Bao 3 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 4. Giới thiệu về dialog – Common dialog Color dialog Tran Ngoc Bao 4 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 5. Giới thiệu về dialog – Common dialog Open file dialog Tran Ngoc Bao 5 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 6. Giới thiệu về dialog – Common dialog Fonts dialog Tran Ngoc Bao 6 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 7. Giới thiệu về dialog – Property Sheet Tran Ngoc Bao 7 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 8. Giới thiệu về dialog – Property Sheet Tran Ngoc Bao 8 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 9. Tạo ứng dụng Dialog Based bằng AppWizard ™ Chọn menu File Æ New ™ Chọn Tab Projects ™ Chọn loại project “MFC AppWizard (exe)” ™ Đặt tên project trong ô “Project name” ™ Xác định đường dẫn thư mục trong “Location” ™ Step 1: Chọn loại ứng dụng “Dialog based” ™ Step 2: Chỉ chọn Option “3D controls” ™ Nhấn “Finish” để kết thúc Tran Ngoc Bao 9 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 10. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 10 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 11. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 11 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 12. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 12 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 13. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 13 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 14. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 14 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 15. Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 15 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 16. Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (1/3) ™ Các file chương trình: (abc là tên của ứng dụng) ƒ abc.h: header file của file abc.cpp, chứa khai báo CabcApp để quản lý toàn bộ ứng dụng. Lớp CabcApp kế thừa từ lớp CWinApp của MFC ƒ abcDlg.h: header file của file abcDlg.cpp, chứa khai báo CabcDlg để quản lý cửa sổ Dialog giao diện của ứng dụng. Lớp CabcDlg kế thừa từ lớp CDialog của MFC ƒ Resource.h: header file, chửa các hằng ID của các resource được định nghĩa trong file abc.rc ƒ abc.cpp: cài đặt các hàm thành phần của lớp CabcApp ƒ abcDlg.cpp: cài đặt các hàm thành phần của lớp CabcDlg ƒ abc.rc: mô tả các resource của ứng dụng Tran Ngoc Bao 16 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 17. Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (2/3) class CDialogBasedApp : public CWinApp { public: CDialogBasedApp(); public: virtual BOOL InitInstance(); DECLARE_MESSAGE_MAP() }; Tran Ngoc Bao 17 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 18. Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (3/3) class CDialogBasedDlg : public CDialog { public: CDialogBasedDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor enum { IDD = IDD_DIALOGBASED_DIALOG }; protected: virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support protected: HICON m_hIcon; virtual BOOL OnInitDialog(); afx_msg void OnPaint(); afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon(); DECLARE_MESSAGE_MAP() }; Tran Ngoc Bao 18 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 19. Tạo và xử lý dialog ™ Thêm mới Dialog resource ™ Thiết lập thuộc tính dialog ™ Khai báo lớp CDialog ™ Thêm các control vào dialog ™ Hiển thị dialog ™ Xử lý dialog Tran Ngoc Bao 19 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 20. Thêm mới dialog resource Dialog resource Tran Ngoc Bao 20 Dai hoc Su Pham TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2