intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Tranh kỹ thuật số ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:218

78
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu muốn đề cập đến thực trạng, xu hướng phát triển và sự biến đổi của mỹ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên KTS. Đồng thời cũng phân tích, tổng hợp và lý giải những vấn đề liên quan đến tranh KTS cũng như ngôn ngữ tạo hình trong tranh KTS ở Việt Nam hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Tranh kỹ thuật số ở Việt Nam hiện nay

0<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Nguyễn Đức Sơn<br /> <br /> TRANH KỸ THUẬT SỐ<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Nguyễn Đức Sơn<br /> <br /> TRANH KỸ THUẬT SỐ<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật<br /> Mã số: 62 21 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS. NGUYỄN XUÂN THÀNH<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ Tranh kỹ thuật số ở Việt Nam hiện<br /> nay là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là<br /> trung thực. Những ý kiến, nhận định khoa học của các tác giả khác được ghi<br /> chú xuất xứ đầy đủ.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng năm 2015<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Đức Sơn<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CAM ĐOAN .....................................................................................<br /> MỤC LỤC .................................................................................................<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...............................................................<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRANH KỸ THUẬT SỐ Ở<br /> VIỆT NAM ................................................................................................<br /> 1.1. Khái lược về tranh kỹ thuật số ............................................................<br /> 1.2. Sự hình thành nghệ thuật đa phương tiện và tranh kỹ thuật số ...........<br /> Tiểu kết .......................................................................................................<br /> <br /> 24<br /> 24<br /> 37<br /> 58<br /> <br /> Chương 2: ĐẶC TRƯNG CỦA TRANH KỸ THUẬT SỐ Ở VIỆT<br /> NAM ..........................................................................................................<br /> 2.1. Đặc điểm tranh kỹ thuật số ở Việt Nam ..............................................<br /> 2.2. Khuynh hướng sáng tác tranh kỹ thuật số ở Việt Nam .......................<br /> 2.3. Đặc trưng tạo hình trong tranh kỹ thuật số ở Việt Nam .....................<br /> Tiểu kết .......................................................................................................<br /> <br /> 60<br /> 60<br /> 73<br /> 90<br /> 97<br /> <br /> Chương 3: LUẬN BÀN VỀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠI TRANH<br /> KỸ THUẬT SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ...........................................<br /> 3.1. Một số vấn đề của tranh kỹ thuật số ở Việt Nam hiện nay .................<br /> 3.2. Phương thức biểu đạt tranh kỹ thuật số ở Việt Nam ...........................<br /> Tiểu kết .......................................................................................................<br /> KẾT LUẬN ...............................................................................................<br /> <br /> 99<br /> 99<br /> 114<br /> 128<br /> 130<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ<br /> ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ...................... 134<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 135<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................. 147<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> B.<br /> <br /> Bảng<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> ĐPT<br /> <br /> đa phương tiện<br /> <br /> H.<br /> <br /> Hình<br /> <br /> KTS<br /> <br /> kỹ thuật số<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PL.<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> TP. HCM<br /> <br /> thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> tr.<br /> <br /> trang<br /> <br /> TLTK<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2