intTypePromotion=1

Luận văn : Giao tiếp máy tính với KIT vi xử lý

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
426
lượt xem
257
download

Luận văn : Giao tiếp máy tính với KIT vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật vi xử lí với tốc độ phát triển nhanh đã và đang mang đến những thay đổi to lớn trong khoa học và công nghệ cũng như trong đời sống hàng ngày.Ngày nay, hơ các thiết bị máy móc càng trở nên thông minh hơn, các công việc được thực hiện hiệu quả cao hơn, đó cũng là nhờ vi xử lý, vi điều khiển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn : Giao tiếp máy tính với KIT vi xử lý

 1. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA : ÑIEÄN _ ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH VÔÙI KIT VI XÖÛ LY Ù8085 Sinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN TRUNG DUÕNG Lôùp : 95KÑÑ Giaùo Vieân höôùng daãn : NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ TP. HOÀ CHÍ MINH 03-2000 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 2. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Ñaïi Hoïc Quoác Gia Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ---o0o--- ---o0o--- KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghaønh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khoùa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- Ñaàu ñeà luaän vaên: ....................................................................... ....................................................................... 2- Cô sôû ban ñaàu: ....................................................................... ....................................................................... 3- Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 4- Caùc baûn veõ ñoà thò: ....................................................................... ....................................................................... 5- Caùn boä höôùng daãn: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 6- Ngaøy giao nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................... Thoâng qua boä moân Ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm 2000 Caùn boä höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 3. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA : ÑIEÄN_ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Hoï vaø teân sinh vieân : NGUYEÃN TRUNG DUÕNG Ngaønh : ÑIEÄN TÖÛ Khoùa : 1995 – 2000 Lôùp : 95KÑÑ GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ Nhaän Xeùt Cuûa Giaùo Vieân Höôùng Daãn : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 4. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân höôùng daãn GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 5. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA : ÑIEÄN_ ÑIEÄN TÖÛ NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT HOÏ VAØ TEÂN SINH VIEÂN : NGYEÃN TRUNG DUÕNG NGAØNH : ÑIEÄN TÖÛ KHOÙA : 1995 – 2000 LÔÙP : 95KÑÑ GIAÙO VIEÂN DUYEÄT LUAÄN VAÊN : Nhaän Xeùt cuûa Giaùo Vieân duyeät : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 6. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngaøy thaùng naêm 2000 GIAÙO VIEÂN DUYEÄT GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 7. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Lôøi môû ñaàu Kyõ thuaät vi xöû lí vôùi toác ñoä phaùt trieån nhanh ñaõ vaø ñang mang ñeán nhöõng thay ñoåi to lôùn trong khoa hoïc vaø coâng ngheä cuõng nhö trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Ngaøy nay, caùc thieát bò maùy moùc ngaøy caøng trôû neân thoâng minh hôn, caùc coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän vôùi hieäu quaû cao hôn, ñoù cuõng laø nhôø vi xöû lyù, vi ñieàu khieån. Kyõ thuaät vi xöû lyù, vi ñieàu khieån laø kyõ thuaät cuûa töông lai, laø chìa khoùa ñi vaøo coâng ngheä hieän ñaïi. Ñoái vôùi sinh vieân chuyeân ngaønh ñieän töû, ñaây laø moät lónh vöïc môùi, höùa heïn vaø môû ra nhieàu trieån voïng. Ñeå goùp phaàn taïo neàn taûng ban ñaàu cho vieäc hoïc taäp, tìm hieåu kyõ thuaät vi xöû lyù vaø caùch truyeàn döõ lieäu töø vi xöû lyù vôùi caùc thieát bò beânh ngoaøi em xin ñeà nghò thöïc hieän ñeà taøi: “GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH VÔÙI KIT VI XÖÛ LYÙ 8085”. Trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy, maëc duø em ñaõ raát coá gaéng, xong chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong nhaän söï goùp yù, pheâ bình vaø chæ daãn cuûa quí thaày coâ vaø baïn ñoïc. Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Trung Duõng GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 8. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Lôøi caûm taï Cuoán luaän vaên naøy ñöôïc hoaøn thaønh toát ñeïp theo ñuùng thôøi gian quy ñònh cuûa nhaø tröôøng cuõng nhö cuûa khoa.Vieäc ñaït ñöôïc keát quaû nhö treân khoâng chæ laø söï noã löïc cuûa em maø coøn söï giuùp ñôõ, chæ baûo cuûa thaày höôùng daãn, cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân. Em xin chaân thaønh caùm ôn: Söï daïy doã, chæ baûo vaø goùp yù cuûa quyù thaày coâ trong khoa, ñaëc bieät laø caùc thaày coâ ôû caùc xöôûng thöïc taäp ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em hoaøn thaønh luaän vaên. Söï giuùp ñôõ vaø chæ baûo taân tình cuûa Thaày höôùng daãn Nguyeãn Ñình Phuù trong quaù trình laøm luaän vaên. Xin caùm ôn caùc baïn sinh vieân trong khoa ñaõ giuùp ñôõ chuùng toâi raát nhieàu maët: nhö phöông tieän, saùch vôû, yù kieán … Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Trung Duõng GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 9. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 10. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Chöông: Cô sôû lyù luaän I. Theå thöùc nghieân cöùu: 1. Thôøi gian nghieân cöùu: Quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi ñöôïc xem laø moät qui trình coâng ngheä haún hoi vì ñoøi hoûi phaûi tieán haønh theo caùc khaâu keá tieáp nhau bao goàm vieäc choïn ñeà taøi, bieân soaïn ñeà cöông, thu thaäp döõ kieän, xöû lyù döõ kieän, vieát coâng trình nghieân cöùu. Luaän vaên toát nghieäp ñöôïc tieán haønh thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian laø 6 tuaàn: Tuaàn 1 : Choïn ñeà taøi, chính xaùc hoùa ñeà taøi, soaïn ñeà cöông, thu thaäp kieän vaø taøi lieäu lieân heä. Tuaàn 2 : Bieân soaïn noäi dung phaàn lyù thuyeát. Tuaàn 3 : Thieát keá maïch treân giaáy vaø tieán haønh thi coâng, thuû maïch. Tuaàn 4 : Thieát keá baøn thöïc taäp. Tuaàn 5 : Soaïn baøi thöïc taäp cho moâ hình ñaõ thieát keá. Tuaàn 6 : Hoaøn chænh moâ hình,caân chænh phaàn lyù thuyeát ñeå in aán vaø noäp luaän vaên. 2. Phöông phaùp thu thaäp döõ kieän: Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng, söû duïng caùc phöông phaùp vaø phöông tieän nghieân cöùu ñeå thu thaäp caùc döõ kieän veà ñeà taøi ñaõ xaùc ñònh. Döõ kieän ñaõ thu thaäp ñöôïc seõ laø chaát lieäu ñeå hình thaønh coâng trình thöïc hieän ñeà taøi. Vaán ñeà laø laøm sao thu thaäp ñöôïc döõ kieän ñaày ñuû, chính xaùc, vaø phuø hôïp vôùi noäi dung nghieân cöùu. Trong phaïm vi luaän vaên naøy ngöôøi nghieân cöùu söû duïng phöông phaùp tham khaûo taøi lieäu ñeå thu thaäp döõ kieän giaûi quyeát ñeà taøi. Vieäc tham khaûo taøi lieäu giuùp ngöôøi thöïc hieän boå sung theâm kieán thöùc, lyù luaän cuõng nhö phöông phaùp maø nhöõng coâng trình nghieân cöùu tröôùc ñoù ñaõ xaây döïng. Nhôø ñoù ngöôøi nghieân cöùu taäp trung giaûi quyeát vaán ñeà coøn toàn taïi. Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu tham khaûo taøi lieäu luoân baûo ñaûm tính keá thöøa vaø phaùt trieãn coù choïn loïc. 3. Xöû lyù döõ kieän: Caùc döõ kieän sau khi ñöôïc thu thaäp chöa theå söû duïng ñöôïc ngay maø phaûi qua quaù trình saøng loïc, söûa chöõa, phaân tích khaùi quaùt thaønh lyù luaän . Taøi lieäu ñöôïc söû duïng laø nhöõng taøi lieäu coù chaát löôïng cao chuû yeáu laø taøi lieäu goác neân baûo ñaûm chính xaùc veà noäi dung ñeà caäp. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 11. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 4. Trình baøy ñoà aùn: Ñeà taøi toát nghieäp ñöôïc trình baøy theo caáu truùc moät taäp ñoà aùn toát nghieäp ñeå phuø hôïp vôùi noäi dung vaø thôøi gian nghieân cöùu ñoàng thôøi ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu veà chöông trình ñaøo taïo cuûa tröôøng. Trình baøy thaønh vaên coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc laø giai ñoaïn hoaøn thaønh nghieân cöùu, do ñoù khoâng ñöôïc xem ñoù laø quaù trình kyõ thuaät maø laø moät quaù trình saùng taïo saâu saéc. Chính vieäc naém vöõng buùt phaùp trong nghieân cöùu khoa hoïc giuùp ngöôøi nghieân cöùu laøm saùng toû theâm nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc, phaùt trieãn chuùng vaø coù theâm nhöõng kieán thöùc môùi. II. Cô sôû lyù luaän: Ñoà aùn toát nghieäp thöïc chaát laø moät quaù trình nghieân cöùu khoa hoïc - quaù trình nhaän thöùc vaø haønh ñoäng. Quaù trình naøy ñoøi hoûi phaûi coù thôøi gian nhaát ñònh töông xöùng vôùi noäi dung cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu vaø tính chaát phöùc taïp cuûa vaán ñeà nghieân cöùu. Vieäc nghieân cöùu khoa hoïc giuùp ta tìm ra caùi môùi. Caùi môùi ôû ñaây khoâng nhöõng mang tính chuû quan cuûa ngöôøi nghieân cöùu maø coøn mang tính khaùch quan ñoái vôùi xaõ hoäi. Nghieân cöùu khoa hoïc phaûi nhaèm muïc ñích phuïc vuï xaõ hoäi, ñaùp öùng yeâu caàu thöïc tieãn. Hoaït ñoäng ngieân cöùu khoa hoïc muoán ñaït keát quaû toát phaûi hoäi ñuû caùc yeáu toá: Phöông tieän, phöông phaùp, cô sôû vaät chaát, maùy moùc thieát bò, hình thöùc toå chöùc. Caùc yeáu toá naøy coù moái quan heä höõu cô vaø phuø hôïp vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu. CAÙC CÔ SÔÛ CHO VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI 1. Kieán thöùc vaø naêng löïc ngöôøi nghieân cöùu: Trong quaù trình nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi ngöôøi nghieân cöùu caàn phaûi caân nhaéc kyõ ñoä khoù vaø ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi sao cho phuø hôïp vôùi khaû naêng,ø kieán thöùc vaø naêng löïc cuûa ngöôøi nghieân cöùu. Ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi theå hieän ôû caùc maët: lónh vöïc nghieân cöùu roäng hay heïp, ôû moät ngaønh hay lieân ngaønh, ñoái töôïng nghieân cöùu laø ñoàng nhaát hay khoâng ñoàng nhaát. Tuy nhieân caàn löu yù raèng giaù trò cuûa ñeà taøi khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä phöùc taïp cuûa noù. Ñeà taøi heïp chöa haún laø ñeà taøi keùm giaù trò. Moãi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc coù moät phaïm vi nhaát ñònh, phaïm vi naøy caøng heïp thì söï nghieân cöùu caøng saâu. Ñoä khoù cuûa ñeà taøi noùi leân tính vöøa söùc ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu. Do ñoù ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi thöôøng coù moái lieân heä töông hoå vôùi ñoä khoù cuûa noù. Kieán thöùc cuûa ngöôøi nghieân cöùu (ñaây laø ñieàu kieän chuû quan ôû ngöôøi nghieân cöùu). Tröôùc heát ñoù laø voán lieáng, kinh nghieäm cuûa ngöôøi nghieân cöùu. Giaùo sö Haø Vaên Taán ñaõ nhaän xeùt: “Trình ñoä hoïc sinh, sinh vieân hieän nay khoâng cho pheùp hoï ngay töø ñaàu choïn ñöôïc ñeà taøi nghieân cöùu. Vì vaäy phaûi coù söï gôïi yù cuûa thaày coâ giaùo…”. Moãi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc coù nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh cuûa noù. Ngöôøi nghieân cöùu caàn naém vöõng noäi dung, phöông phaùp nghieân cöùu phuø hôïp vôùi ñeà taøi, noùi khaùc ñi ñeà taøi nghieân cöùu phaûi mang tính vöøa söùc. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 12. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Ngöôøi nghieân cöùu phaûi theå hieän naêng löïc nghieân cöùu khoa hoïc bao goàm vieäc naém vöõng lyù thuyeát cô baûn cuûa khoa hoïc trong lónh vöïc nghieân cöùu cuûa mình, naém ñöôïc möùc ñoä nhaát ñònh veà söï phaùt trieãn vaø tieán boä thuoäc lónh vöïc nghieân cöùu. Coù nhö theá môùi choïn ñöôïc ñeà taøi coù giaù trò. Trong tình hình tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät hieän nay treân theá giôùi, khoái löôïng thoâng tin khoa hoïc gia taêng vôùi qui moâ lôùn vaø nhòp ñoä nhanh ñoøi hoûi ngöôøi nghieân cöùu phaûi tham khaûo taøi lieäu nöôùc ngoaøi. Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà naøy ngöôøi nghieân cöùu ngöôøi nghieân cöùu khoa hoïc caàn coù soá voán ngoaïi ngöõ nhaát ñònh. Theå hieän loøng ham meâ khoa hoïc vaø quyeát taâm nghieân cöùu tìm toøi chaân lyù. 2-Vaán ñeà thöïc tieãn: Ngöôøi nghieân cöùu phaûi coi thöïc tieãn laøm cô sôû, laø ñoäng löïc cuûa nhaän thöùc. Ang - ghen vieát: “Khi xaõ hoäi coù nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät thì xaõ hoäi thuùc ñaåy khoa hoïc hôn möôøi tröôøng ñaïi hoïc”. Maët khaùc thöïc tieãn cuõng laø tieâu chuaån ñeå kieåm tra nhaän thöùc . Thöïc teá laø nhöõng söï vieäc coù thaät, nhöõng tình hình cuï theå, nhöõng vaán ñeà ñaõ hoaëc chöa ñöôïc giaûi quyeát trong cuoäc soáng. Ngöôøi nghieân cöùu vôùi kinh nghieäm baûn thaân trong coâng taùc haøng ngaøy thöôøng thaáy ñöôïc caùc maët cuûa vaán ñeà, caùc moái quan heä phöùc taïp, caùc dieãn bieán, phöông höôùng phaùt trieån cuûa söï vaät töø ñoù coù ñònh höôùng thích hôïp giaûi quyeát ñeà taøi. Chính thöïc tieãn giuùp ngöôøi nghieân cöùu tìm thaáy vaán ñeà moät caùch cuï theå. Ngöôøi nghieân cöùu phaûi xem thöïc tieãn cao hôn nhaän thöùc (lyù luaän) vì noù coù öu ñieåm khoâng nhöõng coù tính phoå bieán maø coøn coù tính hieän thöïc tröïc tieáp. Hoà Chuû Tòch cuõng ñaõ daïy: “Hoïc taäp thì theo nguyeân taéc: kinh nghieäm vaø thöïc tieãn phaûi ñi cuøng nhau”. Ñeà taøi thöïc hieän mang tính thöïc tieãn, noäi dung cuûa ñeà taøi laø coù thaät, phaùt trieån töø thöïc teá khaùch quan. Coù theå noùi haàu nhö moïi coâng trình nghieân cöùu ñieàu coù giaù trò thöïc teá cuûa noù, chæ khaùc nhau ôû möùc ñoä ít nhieàu, phuïc vuï tröôùc maét hay laâu daøi, giaùn tieáp hay tröïc tieáp. 3. Taùc ñoäng cuûa ñieàu kieän khaùch quan ñeán vieäc thöïc hieän ñeà taøi: Trong quaù trình nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi ngöôøi nghieân cöùu laø yeáu toá chuû quan goùp phaàn quan troïng ñeán keát quaû coøn ñoái töôïng nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu keå caû phöông tieän ngieân cöùu, thôøi gian nghieân cöùu cuøng nhöõng ngöôøi coäng taùc nghieân cöùu vaø ngöôøi höôùng daãn nghieân cöùu laø nhöõng ñieàu kieän khaùch quan aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc nghieân cöùu vaø keát quaû nghieân cöùu. Ngöôøi nghieân cöùu caøng naém chaéc caùc yeáu toá khaùch quan ñoù bao nhieâu thì keát quaû nghieân cöùu caøng ñöôïc khaúng ñònh baáy nhieâu. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 13. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Chöông I: CAÁU TRUÙC VI XÖÛ LYÙ 8085 I. CAÁU TAÏO BEÂN TRONG VI XÖÛ LYÙ 8085 1. Caáu truùc cuûa moät vi xöû lyù cô baûn : Moät vi xöû lyù veà cô baûn goàm coù 3 khoái chöùc naêng: ñôn vò thöïc thi (Execution), boä ñieàu khieån tuaàn töï (Sequencer) vaø bus giao tieáp. - Ñôn vò thöïc thi : Xöû lyù caùc leänh soá hoïc vaø logic. Caùc toaùn haïng lieân quan coù maët ôû caùc thanh ghi döõ lieäu hoaëc ñòa chæ hoaëc töø bus noäi. - Boä ñieàu khieån tuaàn töï : Bao goàm boä giaûi maõ leänh (Intrustruction Decoder) vaø boä ñeám chöông trình (Program Counter). + Boä ñeám chöông trình goïi caùc leänh chöông trình tuaàn töï. + Boä giaûi maõ leänh thì khôûi ñoäng caùc böôùc caàn thieát ñeå thöïc hieän leänh. Boä ñieàu khieån tuaàn töï taïo thaønh moät heä thoáng logic tuaàn töï maø caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa noù ñöôïc chöùa trong ROM. Noäi dung chöùa trong ROM ñöôïc goïi laø vi chöông trình. Caùc leänh beân ngoaøi trong tröôøng hôïp naøy xaùc ñònh caùc ñòa chæ vaøo vi chöông trình. Khi chöông trình baét ñaàu thöïc hieän thì boä ñeám chöông trình PC ñöôïc ñaët ôû ñòa chæ baét ñaàu, thöôøng laø ñòa chæ 0000H (vôùi xi xöû lyù 8 bit). Ñòa chæ naøy ñöôïc chuyeån ñeán boä nhôù thoâng qua bus ñòa chæ (Address Bus). Khi tín hieäu Read ñöôïc ñöa vaøo ôû bus ñòa chæ noäi dung cuûa boä nhôù lieân quan xuaát hieän treân bus döõ lieäu (data bus) vaø seõ ñöôïc chöùa ôû boä giaûi maõ leänh (Instruction Decoder). Sau khi khôûi ñoäng moät soá böôùc caàn thieát ñeå thöïc thi leänh nhôø moät soá chu kyø maùy vaø khi leänh ñaõ thöïc thi, thì boä giaûi maõ leänh laøm cho boä ñeám chöông trình chæ ñeán oâ ñòa chæ cuûa leänh keá. Trong ñeà taøi naøy, söû duïng vi xöû lyù 8085 laø moät vi xöû lyù 8 bit neân döôùi ñaây xin trình baøy caáu truùc cuûa vi xöû lyù 8085. Instruction Decoder Data Register ALU Address Register Program Counter Logic Control Hình 1.1 : Sô ñoà khoái cuûa moät vi xöû lyù 8 bit. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 14. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 16 bit Address Memory Address Accumulator (A) Status Register Register High Low Register B Register C SP Register D Register E PC Register H Register L 8 bit Internal data bus Bus 8 bit Data Bus C Instruction TEMP-1 TEMP-2 ontrol Register Logic IN IN Instruction Decoder ALU Out Hình 1.2 : Sô ñoà caáu truùc cuûa moät vi xöû lyù. Qua sô ñoà treân, ta thaáy vi xöû lyù bao goàm caùc khoái chính sau: khoái ñôn vò soá hoïc/logic ALU (Arithmatic Logic Unit), caùc thanh ghi vaø khoái Control Logic. Caùc khoái naøy lieân heä vôùi nhau qua caùc ñöôøng daây truyeàn tín hieäu. 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc khoái trong vi xöû lyù: a. Khoái ALU (Arithmatic Logic Unit). Khoái ñôn vò soá hoïc/ logic laø khoái quan troïng nhaát beân trong vi xöû lyù, khoái ALU chöùa caùc maïch ñieän logic coù chöùc naêng chính laø thöïc hieän caùc pheùp toaùn, caùc pheùp thay ñoåi soá lieäu. Cô sôû chính cuûa khoái ALU laø maïch coäng, neân noù coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp xöû lyù soá nhò phaân. Khoái ALU coù hai ngoõ vaøo vaø moät ngoõ ra, caùc ngoõ vaøo coù chöùc naêng chuyeån tín hieäu ngoõ vaøo vaøo khoái ALU ñeå tính toaùn, sau ñoù döõ lieäu ñöôïc chuyeån ñeán ngoõ ra ñeå chuyeån ra ngoaøi. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 15. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Döõ lieäu tröôùc khi vaøo khoái ALU ñöôïc chöùa ôû thanh ghi TEMP 1 vaø TEMP 2 laø caùc thanh ghi ñeäm. Trong vi xöû lyù coù moät thanh ghi ñaëc bieät coù teân laø thanh ghi A, haàu heát moïi hoaït ñoäng cuûa ALU ñeàu thoâng qua thanh ghi naøy. Thoâng thöôøng khoái ALU nhaän döõ lieäu töø thanh ghi A roài xöû lyù döõ lieäu, sau khi xöû lyù xong thì laïi gôûi döõ lieäu ra thanh ghi A. b. Caùc thanh ghi beân trong vi xöû lyù. Caùc thanh ghi beân trong cuûa vi xöû lyù coù chöùc naêng löu tröõ taïm thôøi caùc döõ lieäu khi xöû lyù. Trong soá ñoù coù moät vaøi thanh ghi ñaëc bieät khi thöïc hieän leänh, coøn caùc thanh ghi coøn laïi laø caùc thanh ghi thoâng duïng. Caùc thanh ghi naøy giuùp cho ngöôøi laäp trình thöïc hieän chöông trình deã daøng hôn, soá löôïng thanh ghi phuï thuoäc vaøo töøng loaïi vi xöû lyù. Caùc thanh ghi trong moät vi xöû lyù goàm coù: thanh ghi tích luõy (Accumulator Register), thanh ghi PC (Program Counter Register), thanh ghi con troû ngaên xeáp (Stack Pointer Register), thanh ghi traïng thaùi (Status Register), caùc thanh ghi thoâng duïng, thanh ghi ñòa chæ vaø thanh ghi leänh (Instruction Register). * Thanh ghi tích luõy (thanh ghi A – Accumulator Register) : Thanh ghi A laø moät thanh ghi quan troïng cuûa vi xöû lyù coù chöùc naêng löu tröõ döõ lieäu khi tính toaùn. Haàu heát caùc pheùp toaùn soá hoïc vaø pheùp toaùn logic ñeàu xaûy ra giöõa ALU vaø thanh ghi A, nhöng caàn löu yù raèng haàt heát sau khi thöïc hieän pheùp tính, ALU thöôøng gôûi döõ lieäu vaøo thanh ghi A laøm döõ lieäu trong thanh ghi A tröôùc ñoù bò maát. Thanh ghi A thöôøng laøm trung gian ñeå trao döõ lieäu cuûa vi xöû lyù vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vôùi vi xöû lyù 8085A, thanh ghi A coù ñoä daøi 8 bit. * Thanh ghi PC (Program Counter Register) : Thanh ghi PC laø thanh ghi quan troïng nhaát cuûa vi xöû lyù. Khi thöïc hieän moät chöông trình, caùc leänh cuûa chöông trình seõ ñöôïc quaûn lyù baèng thanh ghi PC. Thanh ghi PC seõ chöùa ñòa chæ cuûa caùc leänh ñang thöïc hieän cuûa moät chöông trình. Chính vì vaäy, tröôùc khi vi xöû lyù thöïc hieän moät chöông trình thì thanh ghi PC phaûi ñöôïc naïp moät döõ lieäu, ñoù chính laø ñòa chæ ñaàu tieân cuûa chöông trình. Trong quaù trình thöïc hieän chöông trình, vi xöû lyù töï ñoäng taêng noäi dung thanh ghi PC ñeå chuaån bò ñoùn caùc leänh tieáp theo, tuy nhieân trong chöông trình coù leänh coù khaû naêng laøm thay ñoåi noäi dung thanh ghi PC. Vôùi vi xöû lyù 8085, thanh ghi PC coù ñoä daøi 16 bit vaø khi vi xöû lyù ñöôïc reset laïi, thanh ghi PC seõ töï ñoäng naïp cho mình giaù trò 0000H. * Thanh ghi traïng thaùi (Status Register): Thanh ghi traïng thaùi coøn goïi laø thanh ghi côø (Flag Register – thanh ghi F) duøng ñeå löu tröõ keát quaû cuûa moät soá leänh kieåm tra. Vieäc löu tröõ keát quaû cuûa caùc leänh kieåm tra giuùp cho ngöôøi laäp trình coù khaû naêng ñieàu khieån chöông trình theo caùc nhaùnh khaùc nhau. Vôùi vi xöû lyù 8085 caáu truùc cuûa thanh ghi traïng thaùi nhö sau: 7 6 5 4 3 2 1 0 S Z x AC x P x CY GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 16. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Trong ñoù: S (signal): bit daáu : S = 1 khi keát quaû aâm, S = 0 khi keát quaû döông. Z (Zero): bit Zero: Z = 1 khi keát quaû baèng 0, Z = 0 khi keát quaû khaùc 0. AC (Auxiliary carry): bit traøn: AC = 1 : pheùp tính bò traøn treân bit 4. AC = 0 : pheùp tính khoâng bò traøn treân bit 4. P (Parity): bit chaün, leû: P = 1 khi keát quaû laø soá chaün. P = 0 khi keát quaû laø soá leû. CY (Carry): bit nhôù: CY = 1 khi keát quaû coù soá nhôù. CY = 0 khi keát quaû khoâng coù soá nhôù. Caùc bit x laø caùc bit khoâng ñöôïc söû duïng thoâng duïng neân khoâng giôùi thieäu trong ñeà taøi naøy. * Thanh ghi con troû ngaên xeáp (Stack Pointer Register – thanh ghi SP): Thanh ghi con troû ngaên xeáp laø thanh ghi quan troïng cuûa vi xöû lyù, ñoä daøi döõ lieäu cuûa thanh ghi SP baèng vôùi ñoä daøi döõ lieäu cuûa thanh ghi PC. Chöùc naêng cuûa thanh ghi SP laø duøng ñeå quaûn lyù boä nhôù ngaên xeáp khi muoán löu tröõ taïm thôøi döõ lieäu vaøo ngaên xeáp, cuõng gioáng nhö thanh ghi PC, thanh ghi SP cuõng töï ñoäng chæ tôùi oâ nhôù keá. Trong caùc vi xöû lyù, vò trí con troû ngaên xeáp luoân töï ñoäng giaûm ñeå chæ tôùi oâ nhôù keá tieáp, vì vaäy khi thieát laäp giaù trò cho thanh ghi con troû ngaên xeáp phaûi laø ñòa chæ cuoái cuøng cuûa chöông trình vaø noù phaûi naèm trong vuøng nhôù RAM. Neáu khoâng khôûi taïo ñòa chæ con troû ngaên xeáp, noù seõ chæ ñeán moät ñòa chæ ngaãu nhieân, do ñoù döõ lieäu caát vaøo ngaên xeáp coù theå ghi choàng leân phaàn chöông trình laøm chöông trình chaïy sai hoaëc SP khoâng naèm trong vuøng nhôù RAM laøm noù khoâng thöïc hieän ñuùng chöùc naêng cuûa mình. * Thanh ghi ñòa chæ boä nhôù: Thanh ghi ñòa chæ oâ nhôù coù chöùc naêng taïo ñuùng ñòa chæ oâ nhôù maø vi xöû lyù muoán truy xuaát döõ lieäu. Thanh ghi ñòa chæ luoân baèng vôùi thanh ghi PC. * Thanh ghi leänh : Thanh ghi naøy coù chöùc naêng chöùa leänh maø vi xöû lyù ñang thöïc hieän. Ñaàu tieân, leänh ñöôïc ñoùn töø boä nhôù ñeán chöùa trong thanh ghi leänh, tieáp theo leänh seõ ñöôïc thöïc hieän, trong khi thöïc hieän leänh, boä giaûi maõ leänh seõ ñoïc döõ lieäu trong thanh ghi leänh ñeå xöû lyù vaø baùo chính xaùc cho vi xöû lyù bieát yeâu caàu cuûa leänh. Trong suoát quaù trình naøy thanh ghi leänh khoâng ñoåi, noù chæ thay ñoåi khi thöïc hieän leänh keá tieáp. Vôùi vi xöû lyù 8085 thanh ghi leänh coù ñoä daøi döõ lieäu laø 8 bit. Ngöôøi laäp trình khoâng coù khaû naêng taùc ñoäng vaøo thanh ghi naøy. * Thanh ghi chöùa döõ lieäu taïm thôøi (Temporary Data Register): Thanh ghi chöùa döõ lieäu taïm thôøi duøng ñeå trôï giuùp khoái ALU trong quaù trình thöïc GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 17. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp hieän caùc pheùp toaùn. Trong moãi loaïi vi xöû lyù, soá löôïng caùc thanh ghi taïm thôøi khaùc nhau. c. Khoái ñieàu khieån logic (Logic Control): Khoái ñieàu khieån logic thöïc chaát laø caùc maïch ñieàu khieån logic, coù chöùc naêng nhaän leänh hay tín hieäu ñieàu khieån töø boä giaûi maõ leänh vaø thöïc hieän vieäc ñieàu khieån theo ñuùng yeâu caàu cuûa leänh. Khoái ñieàu khieån logic ñöôïc xem nhö laø boä xöû lyù cuûa vi xöû lyù. Caùc tín hieäu ñieàu khieån cuûa khoái ñieàu khieån logic laø caùc tín hieäu ñieàu khieån caùc thieát bò beân ngoaøi giao tieáp vôùi vi xöû lyù vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån vi xöû lyù töø caùc thieát bò beân ngoaøi. Ngoõ vaøo tín hieäu quan troïng nhaát trong khoái ñieàu khieån logic laø ngoõ vaøo xung clock, phaûi coù tín hieäu naøy thì khoái ñieàu khieån môùi hoaït ñoäng ñöôïc. Ñoàng thôøi giuùp heä thoáng hoaït ñoäng ñöôïc ñoàng boä. d. Caùc thaønh phaàn khaùc beân trong vi xöû lyù. Khoái giaûi maõ leänh (Instruction Decoder): Chöùc naêng cuûa khoái giaûi maõ leänh laø nhaän leänh töø thanh ghi leänh, sau ñoù tieán haønh giaûi maõ leänh roài ñöa tín hieäu ñieàu khieån ñeán khoái ñieàu khieån logic. Caùc ñöôøng daây daãn: Caùc khoái beân trong cuûa vi xöû lyù lieân heä vôùi nhau thoâng qua caùc ñöôøng daây daãn. Caùc ñöôøng daây daãn ñöôïc chia laøm ba nhoùm chính: ñöôøng döõ lieäu, ñöôøng ñòa chæ vaø ñöôøng ñieàu khieån. - Ñöôøng ñòa chæ: trong vi xöû lyù 8085, ñöôøng döõ lieäu cuûa noù goàm 16 ñöôøng daây daãn song song ñeå truyeàn taûi caùc bit ñòa chæ. Soá ñöôøng ñòa chæ cho ta bieát soá oâ nhôù toái ña maø vi xöû lyù coù khaû naêng truy xuaát ñöôïc, soá oâ nhôù ñöôïc tính baèng coâng thöùc 2n vôùi n laø soá ñöôøng daây daãn. Vaäy vôùi vi xöû lyù 8085A, khaû naêng truy xuaát oâ nhôù toái ña laø 65536 oâ nhôù. Vôùi nhieäm vuï ñònh ra ñòa chæ cuûa thieát bò caàn truy xuaát neân ñöôøng ñòa chæ mang tính moät chieàu vaø chæ coù vi xöû lyù môùi coù khaû naêng ñöa ñòa chæ leân ñöôøng ñòa chæ. - Ñöôøng döõ lieäu: duøng ñeå keát noái caùc thanh ghi beân trong vi xöû lyù vôùi caùc khoái khaùc beân trong vi xöû lyù vaø chuyeån döõ lieäu ra ngoaøi. Vi xöû lyù 8085A coù 8 ñöôøng döõ lieäu. Ñeå caùc thanh ghi beân trong vöøa coù khaû naêng nhaän döõ lieäu vöøa coù khaû naêng xuaát döõ lieäu thì ñöôøng döõ lieäu phaûi coù tính chaát hai chieàu. - Ñöôøng ñieàu khieån: bao goàm caùc tín hieäu ñieàu khieån ñeå baûo ñaûm söï hoaït ñoäng ñoàng boä vôùi nhau giöõa caùc khoái. Moãi tín hieäu ñieàu khieån coù moät chieàu nhaát ñònh. 3. Taäp leänh cuûa vi xöû lyù: Moãi vi xöû lyù coù moät taäp leänh rieâng tuøy thuoäc vaøo caáu truùc beân trong cuûa noù. Taäp leänh goàm nhieàu leänh. Leänh cuûa vi xöû lyù laø döõ lieäu ôû daïng soá nhò phaân, vôùi vi xöû lyù 8085 chieàu daøi moät leänh laø 8 bit. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 18. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp Moät leänh luoân luoân bao goàm hai phaàn chính: maõ leänh vaø ñòa chæ, neáu moät leänh maø phaàn sau cuûa noù laø döõ lieäu thì phaàn ñòa chæ ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. Ñeå vieäc vieát chöông trình deã daøng hôn, ngöôøi ta duøng caùc töø goïi nhôù ñeå leänh deã vieát vaø deã ñoïc hôn, vieäc naøy laøm ngöôøi vieát chöông trình coù theå nhôù ñöôïc nhieàu leänh hôn. Taäp leänh cuûa vi xöû lyù ñöôïc chia laøm 9 nhoùm leänh cô baûn sau: - Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu. - Nhoùm leänh soá hoïc vaø logic. - Nhoùm leänh trao ñoåi, truyeàn khoái döõ lieäu vaø tìm kieám. - Nhoùm leänh xoay vaø dòch. - Nhoùm leänh ñieàu khieån. - Nhoùm leänh veà bit. - Nhoùm leänh nhaûy. - Nhoùm leänh goïi, trôû veà vaø nhoùm leänh baét ñaàu. - Nhoùm leänh xuaát/nhaäp. 4. Caùc kieåu ñònh ñòa chæ trong vi xöû lyù: Trong vi xöû lyù söû duïng raát nhieàu kieåu ñònh ñòa chæ, sau ñaây laø moät soá kieåu ñònh ñòa chæ thoâng duïng. * Kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi: Vôùi kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi thì trong maõ leänh khoâng ñeà caäp tôùi ñòa chæ maø chæ ñeà caäp tôùi döõ lieäu, ñòa chæ ôû ñaây ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp: Trong maõ leänh coù chöùa ñòa chæ tröïc tieáp cuûa oâ nhôù caàn xöû lyù, vi xöû lyù 8085A coù 16 ñöôøng ñòa chæ neân ñòa chæ tröïc tieáp cuõng coù ñoä daøi 16 bit. * Kieåu ñònh ñòa chæ ngaàm: Trong caùch ñònh ñòa chæ naøy, vò trí hoaëc giaù trò cuûa soá lieäu ñöôïc hieåu ngaàm nhôø maõ leänh. * Kieåu ñònh ñòa chæ giaùn tieáp duøng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai trong caáu truùc leänh khoâng phaûi laø ñòa chæ cuûa döõ lieäu maø chæ laø daáu hieäu cho bieát vò trí, nôi chöùa ñòa chæ cuûa soá lieäu. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp baèng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai cuûa caáu truùc leänh laø kyù hieäu cuûa caùc thanh ghi, döõ lieäu xöû lyù laø döõ lieäu chö II. SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC BEÂN NGOAØI VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC CHAÂN CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8085: 1. Ñaëc tính cuûa vi xöû lyù 8085A: - Nguoàn cung caáp: 5 V ± 10%. - Doøng ñieän cöïc ñaïi: Imax = 170 mA. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 19. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp - Taàn soá xung clock chuaån: 6,134 Mhz. - Ñoä daøi döõ lieäu laø 8 bit. - Khaû naêng truy xuaát oâ nhôù tröïc tieáp laø 64 Kbytes. - Vi xöû lyù coù theå tính soá nhò phaân, thaäp phaân. - Vi xöû lyù coù 8 ñöôøng döõ lieäu vaø 16 ñöôøng ñòa chæ. - Caùc ñöôøng ñieàu khieån : RD\, WR\, IO/M\, Clock Out, Reset Out vaø 4 ngaét. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 20. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 2. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic: X1 1 40 Vcc Ready A8 – A15 X2 HOLD Reset out HLDA Hold SOD Clock out SID Reset in Intr AD0 – AD7 Trap READY RST 7.5 ALE RST 7.5 IO/M\ RST 6.5 RST 6.5 S1 S0 RST 5.5 RD\ RST 5.5 S1 INTR 8085A WR\ RD\ INTA\ ALE Trap 8085A WR\ AD0 S0 Reset in HLDA AD1 A15 X1 AD2 A14 INTA AD3 A13 X2 Reset out AD4 A12 AD5 A11 SID AD6 A10 Vcc SOD AD7 A9 Vss Clock out Vss 20 21 A8 Hình 1.3 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 8085A 3. Chöùc naêng caùc chaân: * Chaân 1, 2 – X1, X2 (Input): - Chaân X1, X2 laø hai ngoõ vaøo, ñaây cuõng laø nôi ñaët thaïch anh. Nhieäm vuï cuûa noù laø taïo dao ñoäng cho caùc khoái beân trong vi xöû lyù. - Vi xöû lyù khaùc nhau coù taàn soá laøm vieäc khaùc nhau, sau ñaây laø taàn soá laøm vieäc cöïc ñaïi cuûa moät vaøi vi xöû lyù do Intel saûn xuaát: • 6MHz ñoái vôùi 8085A. • 10MHz ñoái vôùi 8085A-2. • 12 MHz ñoái vôùi 8085A-1. * Chaân 3: Reset Out (Output): - Cho bieát vi xöû lyù ñang ñaët ôû traïng thaùi ban ñaàu. Ta coù theå söû duïng tín hieäu töø chaân naøy laøm tín hieäu reset cho caùc vi maïch khaùc trong heä thoáng. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. - Tín hieäu luoân ôû möùc [0], khi taùc ñoäng thì leân [1]. * Chaân 4: SOD (Output): - SOD (Serial Output Data): ñaây laø ngoõ ra döõ lieäu noái tieáp, döõ lieäu ñöôïc xuaát ra ôû chaân naøy taïi bit A7 cuûa thanh ghi A. ngoõ ra naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi leänh SIM. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. * Chaân 5: SID (Input): GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2