intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thiết bị báo cháy tự động

Chia sẻ: Gacon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

478
lượt xem
169
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trong cuộc sống của chúng ta, luôn tồn tại những khu vực dễ cháy nên việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự đông là việc hết sức cần thiết.Cảm biến nhiệt là loại cảm biến dùng để chuyển tín hiệu vật lý (nhiệt độ) thành tín hiệu điện, đây là loại cảm biến có độ nhạy tương đối cao và tuyến tính. Nguyên tắc làm việc của nó là dòng điện hay điện áp thay đổi khi nhiệt độ tại nơi đặt nó thay đổi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết bị báo cháy tự động

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Luận văn Thiết bị báo cháy tự động
 2. Luaän aùn toát nghieäp_le trang1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lôøi caûm taï Xin chaân thaønh caûm ôn taát caû Caùc Thaày Coâ Giaùo trong nhaø tröôøng, Nhaát laø quyù thaày coâ trong Khoa Ñieän Ñieän Töû Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm kyõ Thuaät ñaõ taän tình daïy doã em trong suoát 4 naêm qua. Xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc Thaày Nguyeãn Ñình Phuù, Ngöôøi ñaõ nhieät tình höôùng daãn, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh quyeån luaän aùn naøy. Xin caûm ôn taát caû caùc baïn ñaõ goùp yù Giuùp ñôõ toâi trong luùc thöïc hieän luaän aùn naøy. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 3. Luaän aùn toát nghieäp_le trang2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta luoân toàn taïi nhöõng khu vöïc deã chaùy, neân vieäc laép ñaët heä thoáng baùo chaùy coù taàm quan troïng heát söùc lôùn lao. Noù giuùp chuùng ta phaùt hieän nhanh choùng, chöõa chaùy kòp thôøi kyø ñaàu cuûa vuï chaùy ñem laïi söï bình yeân cho moïi ngöôøi, baûo veä taøi saûn cho nhaân daân, nhaø maùy xöôûng saûn xuaát… Ngaøy nay, vieäc phoøng chaùy chöaõ chaùy trôû thaønh moái quan taâm haøng ñaàu cuûa nöôùc ta cuõng nhö nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Noù trôû thaønh nghiaõ vuï cuûa moãi ngöôøi daân. Treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng luoân tuyeân truyeàn giaùo duïc cho moãi ngöôøi daân yù thöùc phoøng chaùy chöûa chaùy, nhaèm muïc ñích haïn cheá nhöõng vuï chaùy ñaùng tieác xaûy ra. Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa heä thoáng thoâng tin ñieän thoaïi thì vieäc baùo chaùy qua ñieän thoaïi ngaøy caøng trôû neân phoå bieán, noù giuùp ta baùo kòp thôøi nhöõng thoâng tin veà vuï chaùy ñeán caùc cô quan chöùc naêng. Xuaát phaùt töø nhöõng yù töôûng treân, em choïn ñeà taøi “Thieát bò baùo chaùy töï ñoäng” cho luaän aùn toát nghieäp. Do thôøi gian vaø söï hieåu bieát coù haïn, chaéùc chaén trong quaù trình laøm em cuõng coù nhieàu thieáu soùt, mong caùc thaày coâ vaø caùc baïn chaân thaønh goùp yù. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 4. Luaän aùn toát nghieäp_le trang3 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MUÏC LUÏC PHAÀN 1:GIÔÙI THIEÄU CHUNG CHÖÔNG I: SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY VAØ ÑIEÀU KHIEÅN A. HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY I. Caùch nhaän bieát vaø baùo chaùy II. Caùc boä phaän chính B. SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU VI ÑIEÀU KHIEÅN 8031 A. TOÙM TAÉT PHAÀN CÖÙNG I. Giôùi thieäu II. Sô löôïc caùc chaân 8031 III. Khaûo saùt caùc khoái beân trong 8031, toå chöùc boä nhôù B. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ ÑÒNH THÌ TIMER I. Giôùi thieäu II. Thanh ghi cheá ñoä timer III. Thanh ghi ñieàu khieån timer IV. Cheá ñoä timer C. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ NGAÉT I. Giôùi thieäu II. Toå chöùc ngaét cuûa 8031/8051 III. Xöû lyù ngaét IV. Thieát keá chöông trình duøng caùc ngaét CHÖÔNG III: KHAÛO SAÙT IC THU PHAÙT TONE MT8880 I. Moâ taû chöùc naêng II. Caáu hình ngoõ vaøo III. YÙ nghiaõ caùc chaân cuûa IC MT8880 CHÖÔNG IV:GIÔÙI THIEÄU PHÖÔNG THÖÙC LAØM VIEÄC CUÛA TOÅNG ÑAØI VAØ CAÙC THUEÂ BAO PHAÀN2: THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG CHÖÔNG I: SÔ ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG II:KHOÁI BAÙO CHAÙY A . THIEÁT KEÁ MAÏCH CAÛM BIEÁN GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 5. Luaän aùn toát nghieäp_le trang4 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com I. Boä Caûm Bieán Nhieät II. Boä Caûm Bieán Khoùi III. Xöû Lyù Tín Hieäu Vaøo B.MAÏCH BAÙO ÑOÄNG TAÏI CHOÃ C.MAÏCH PHAÙT TIEÁNG NOÙI D.KHOÁI GIAO TIEÁP PHAÀN3: THIEÁT KEÁ CHÖÔNG TRÌNH CHÖÔNG 1: NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG VAØ GIAÛI THUAÄT A. Chöông trình chính B. Chöông trình naïp soá ñieän thoaïi C. Chöông trình queùt phím D. Chöông trình hieån thò E. Chöông trình baùo ñoäng F. Chöông trình xeùt diatone G. Chöông trình xeùt bò goïi nhaác maùy H. Chöông trình quay soá CHÖÔNGII: CHÖÔNG TRÌNH GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 6. Luaän aùn toát nghieäp_le trang5 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHÖÔNG DAÃN NHAÄP I. Ñaët Vaán Ñeà: Ngaønh coâng ngheä thoâng tin lieân laïc ñaõ phaùt trieån nhanh choùng cuøng vôùi caùc ngaønh coâng ngheä khaùc, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. Coâng ngheä thoâng tin ñoùng vai troø coát loõi trong vieäc caäp nhaät thoâng tin cho moïi ngöôøi. Vôùi nhöõng nhu caàu veà thoâng tin lieân laïc qua maùy ñieän thoaïi ngaøy caøng cao ngöôøi ta coøn söû duïng ñieän thoïai trong vieäc ñieàu khieån tö ïñoäng chaúng haïn nhö: töï ñoäng baùo chaùy qua ñieän thoaïi, ñieàu khieån thieát bò qua ñieän thoaïi vv… Vôùi suy nghó laø öùng duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng vaø tìm hieåu theâm ôû saùch vôû, em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Thieát bò baùo chaùy töï ñoäng qua ñieän thoaïi” vôùi mong muoán sau khi thöïc hieän xong ñeà taøi coù theå ñem ra öùng duïng trong thöïc teá. II. Muïc Ñích Yeâu Caàu Cuaû Ñeà Taøi: Nhaèm phuïc vuï cho vieäc baùo chaùy töï ñoäng qua ñieän thoaïi ñaët taïi caùc nhaø cao taàng, caùc coâng ty xí nghieäp, nhöõng nôi caàn thieát khaùc vv… Töø muïc ñích treân neân thieát bò baùo chaùy phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu: Söû duïng tieän lôïi vaø söû duïng treân khaép caû nöôùc maø khoâng caàn thay ñoåi phaàn - cöùng. Baùo ñoäng kòp thôøi caùc vuï chaùy nhaèm giaûm nheï thieät haïi do chaùy gaây ra. - Coù theå baùo ñoäng ñeán nhieàu soá ñieän thoaïi khaùc nhau. - III. Giôùi Haïn Ñeà Taøi: Ñieän thoaïi noùi chung thuoäc phaïm vi chuyeân moân vieãn thoâng hieän ñaïi, cho neân ñoøi hoûi phaûi coù moät khoaûng thôøi gian daøi tìm hieåu. Coù raát nhieàu khoù khaên trong luùc thöïc hieän ñeà taøi. Vôùi thôøi gian ngaén (7 tuaàn) nhöng laïi coù nhieàu vaán ñeà caàn giaûi quyeát, hôn nöõa kieán thöùc ngöôøi tìm hieåu ñeà taøi coù haïn, sinh vieân thöïc hieän ñeà taøi chæ taäp trung giaûi quyeát vaán ñeà sau: -Baùo ñoäng taïi choã baèng tieáng coøi -Baùo ñoäâng ñeán 2 soá ñieän thoaïi khaùc nhau baèng tieáng noùi. IV. Choïn Phöông Aùn Thöïc Hieän Ñeà Taøi: GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 7. Luaän aùn toát nghieäp_le trang6 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vôùi nhöõng yeâu caàu ñaët ra ôû treân, em ñaõ xem xeùt vaø ñöa ra 3 phöông aùn nhö sau: Söû duïng kyõ thuaät soá. - Söû duïng kyõ thuaät vi xöû lyù. - Söû duïng kyõ thuaät vi ñieàu khieån. - Vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa maùy ta coù theå ñôn giaûn nhöõng hoaït ñoäng baèng kyõ thuaät soá. Nhöng toán keùm linh kieän vaø kích thöôùc coàng keành, hôn nöõa khoù thay ñoåi phaàn meàm vaø khoâng coù khaû naêng môû roäng cho caùc hoaït ñoäng khaùc. Vôùi kyõ thuaät vi xöû lyù, coù theå khaéc phuïc nhöõng yeáu ñieåm cuûa maïch soá nhöng laïi phöùc taïp trong vieäc thieát keá phaàn cöùng. Neáu söû duïng kyõ thuaät vi ñieàu khieån, coù theå khaéc phuïc nhöõng yeáu ñieåm cuûa kyõ thuaät soá vaø vi xöû lyù vì boä nhôù coù theå ñöôïc môû roäng vaø phaàn meàm linh hoaït hôn. Hôn nöõa laïi raát phoå bieán treân thò tröôøng hieän nay, giaù caû chaáp nhaän ñöôïc thieát keá phaàn cöùng ñôn giaûn coäng vôùi toác ñoä xöû lyù cao. Coù raát nhieàu hoï vi ñieàu khieån, nhöng ñeå ñaùp öùng ñöôïc veà giaù caû hôïp lyù vaø tính phoå bieán, em quyeát ñònh choïn vi maïch vi ñieàu khieån 8031 cuûa haõng Intel cuøng vôùi caùc IC chuyeân duøng ñeå thöïc hieän nhaèm ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñaët ra. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 8. Luaän aùn toát nghieäp_le trang7 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com PHAÀN I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG CHÖÔNG I: SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY VAØ ÑIEÀU KHIEÅN A. HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY: I. Caùch nhaän bieát vaø baùo chaùy: Khi moät ñaùm chaùy xaûy ra, ôû nhöõng vuøng chaùy thöôøng coù nhöõng daáu hieäu sau: Löûa, khoùi, vaät lieäu choã chaùy bò phaù huûy. Nhieät ñoä vuøng chaùy taêng leân cao. Khoâng khí bò Oxy hoùa maïnh. Coù muøi chaùy, muøi kheùt. Ñeå ñeà phoøng chaùy chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng daáu hieäu treân ñeå ñaët caùc heä thoáng caûm bieán laøm caùc thieát bò baùo chaùy. Kòp thôøi khoáng cheá ñaùm chaùy ôû giai ñoaïn ñaàu. Thieát bò baùo chaùy ñieän töû giuùp chuùng ta lieân tuïc theo doõi ñeå haïn cheá caùc vuï chaùy tai haïi, taêng cöôøng ñoä an toaøn, bình yeân cho moïi ngöôøi. II. Caùc boä phaän chính: 1. Caûm bieán: Caûm bieán laø boä phaän heát söùc quan troïng, noù quyeát ñònh ñoä nhaïy vaø söï chính xaùc cuûa heä thoáng. Caûm bieán hoaït ñoäng döïa vaøo caùc ñaët tính vaät lyù cuûa vaät lieäu caáu taïo neân chuùng. Caûm bieán ñöôïc duøng ñeå chuyeån ñoåi caùc tín hieäu vaät lyù sang tín hieäu ñieän. Caùc ñaëc tính cuûa caûm bieán: ñoä nhaïy, ñoä oån ñònh, ñoä tuyeán tính. a. Caûm bieán nhieät: Laø loaïi caûm bieán duøng ñeå chuyeån tín hieäu vaät lyù (nhieät ñoä) thaønh tín hieäu ñieän, ñaây laø loaïi caûm bieán coù ñoä nhaïy töông ñoái cao vaø tuyeán tính. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa noù laø doøng ñieän hay ñieän aùp thay ñoåi khi nhieät ñoä taïi nôi ñaët noù thay ñoåi. Tuy nhieân noù cuõng deã baùo ñoäng nhaàm khi nguoàn ñieän beân ngoaøi taùc ñoäng khoâng theo yù muoán. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 9. Luaän aùn toát nghieäp_le trang8 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Caùc loaïi caûm bieán nhieät: IC caûm bieán: Laø loaïi caûm bieán baùn daãn ñöôïc cheá taïo thaønh caùc IC chuyeân duïng vôùi ñoä nhaïy cao, ñieän aùp ra thay ñoåi tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä, moät soá loaïi IC ñöôïc baùn beân ngoaøi thò tröôøng laø: LM355, LM334, … Thermistor: Thermistor laø loaïi ñieän trôû coù ñoä nhaïy nhieät raát cao nhöng khoâng tuyeán tính vaø vôùi heä soá nhieät aâm. Ñieän trôû giaûm phi tuyeán vôùi söï taêng cuûa nhieät ñoä. Vì baûn thaân laø ñieän trôû neân trong quaù trình hoaït ñoäng Thermistor taïo ra nhieät ñoä vì vaäy gaây sai soá lôùn. Thermo Couples: Thermo Couple bieán ñoåi ñaïi löôïng nhieät ñoä thaønh doøng ñieän hay ñieän aùp DC nhoû. Noù goàm hai daây kim loaïi khaùc nhau noái vôùi nhau taïi hai moái noái. Khi caùc daây noái ñaëc ôû caùc vò trí khaùc nhau, trong daây xuaát hieän suaát ñieän ñoäng. Suaát ñieän ñoäng tæ leä thuaän vôùi söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa hai moái noái. Thermo couple coù heä soá nhieät döông. b. Caûm bieán löûa: Khi löûa chaùy thì phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi, do ñoù ta söû duïng caùc linh kieän phaùt hieän tia hoàng ngoaïi ñeå phaùt hieän löûa. Nguyeân lyù hoaït ñoäng laø ñieän trôû cuûa caùc linh kieän thu soùng hoàng ngoaïi taêng, noù chuyeån tín hieäu aùnh saùng thu ñöôïc thaønh tín hieäu ñieän ñeå baùo ñoäng. Loaïi naøy raát nhaïy ñoái vôùi löûa. Tuy nhieân cuõng deã baùo ñoäng nhaàm neáu ta ñeå caûm bieán ngoaøi trôøi hoaëc gaàn aùnh saùng boùng ñeøn troøn. c. Caûm bieán khoùi: Thöôøng caûm bieán khoùi laø boä phaân rieâng bieät chaïy baèng PIN ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët treân traàn nhaø, treân töôøng. Ngoaøi yeâu caàu kyõ thuaät (chính xaùc, an toaøn) coøn ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo veà maët thaåm myõ. Coù hai caùch cô baûn ñeå thieát keá boä caûm bieán khoùi. Caùch thöù nhaát söû duïng nguyeân taéc Ion hoùa. Ngöôøi ta söû duïng moät löôïng nhoû chaát phoùng xaï ñeå Ion hoùa trong boä caûm bieán. Khoâng khí bò Ion hoùa seõ daãn ñieän vaø taïo thaønh moät doøng ñieän chaïy giöõa hai cöïc ñaõ ñôïc naïp ñieään. Khi caùc phaàn töû khoùi loït vaøo khu vöïc caûm nhaän ñöôïc Ion hoùa seõ laøm taêng ñieän trôû trong buoàng caûm nhaän vaø laøm giaûm luoàng ñieän giöõa hai cöïc. Khi luoàng ñieän giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 10. Luaän aùn toát nghieäp_le trang9 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Caùch thöù hai söû duïng caùc linh kieän thu phaùt quang. Ngöôøi ta duøng linh kieän phaùt quang (Led, Led hoàng ngoaïi…) chieáu moät tia aùnh saùng qua vuøng baûo veä vaøo moät linh kieän thu quang (photo diode, photo transistor, quang trôû…). Khi coù chaùy, khoùi ñi ngang qua vuøng baûo veä seõ che chaén hoaëc laøm giaûm cöôøng ñoä aùnh saùng chieáu vaøo linh kieän thu. Khi cöôøng ñoä giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng. Trong hai caùch naøy thì phöông phaùp thöù nhaát nhaïy hôn vaø hieäu quaû hôn phöông phaùp thöù hai, nhöng khoù thöïc thi, khoù laép ñaët. Coøn caùch thöù hai tuy ít nhaïy hôn nhöng linh kieän deã kieám vaø deã thöïc thi cuõng nhö deã laép ñaët. Moät nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi caûm bieán naøy laø: maïch baùo ñoäng coù theå sai neáu vuøng baûo veä bò xaâm nhaäp bôûi caùc lôùp buïi… 2.Thieát bò baùo ñoäng: Thieát bò baùo ñoäng goàm coù hai loaïi: Baùo ñoäng taïi choã. Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi. Baùo ñoäng taïi choã ta coù theå söû duïng caùc chuoâng ñieän, maïch taïo coøi huï hay phaùt ra tieáng noùi ñeå caûnh baùo. Trong caùc heä thoáng baùo chaùy, boä caûm bieán thöôøng ñaët ôû nhöõng nôi deã chaùy vaø noái vôùi caùc thieát bò baùo ñoäng baèng daây daãn ñieän, do ñoù trong moät soá tröôøng hôïp coù theå laøm daây bò ñöùt. Vì vaäy moät heä thoáng baùo chaùy seõ trôû neân hieäu quaû khi söû duïng caùc boä phaùt voâ tuyeán. Trong ñoù boä phaän thu gaén vôùi maïch baùo ñoäng, coøn maïch phaùt gaén vôùi boä caûm bieán. Tuy nhieân vieäc laép ñaët gaëp nhieàu khoù khaên vaø giaù thaønh cao. Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi giuùp ta ñaùp öùng nhanh caùc thoâng tin veà söï coá ñeán caùc cô quan chöùc naêng. Khi coù tín hieäu baùo ñoäng seõ töï ñoäng quay soá ñeán caùc cô quan nhö: nhaø rieâng, coâng an, phoøng chaùy chöõa chaùy… GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 11. Luaän aùn toát nghieäp_le trang10 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU VI ÑIEÀU KHIEÅN 8031 A. TOÙM TAÉT PHAÀN CÖÙNG: I. GIÔÙI THIEÄU MCS-51: (MCS-51: Family Overview) MCS-51 laø moät hoï IC ñieàu khieån (micro controller), ñöôïc cheá taïo vaø baùn treân thò tröôøng bôûi haõng Intel cuûa Myõ. Hoï IC naøy ñöôïc cung caáp caùc thieát bò bôûi nhieàu haõng saûn xuaát IC khaùc treân theá giôùi chaúng haïn: nhaø saûn xuaát IC SIEMENS cuûa Ñöùc, FUJITSU cuûa Nhaät vaø PHILIPS cuûa Haø Lan. Moãi IC trong hoï ñeàu coù söï hoaøn thieän rieâng vaø coù söï haõnh dieän rieâng cuûa noù, phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng vaø yeâu caàu ñaët ra cuûa nhaø saûn xuaát. IC 8031 laø IC tieâu bieåu trong hoï MCS-51 ñöôïc baùn treân thò tröôøng. Taát caû caùc IC trong hoï ñeàu coù söï töông thích vôùi nhau vaø coù söï khaùc bieät laø saûn xuaát sau coù caùi môùi maø caùi saûn xuaát tröôùc khoâng coù, ñeå taêng theâm khaû naêng öùng duïng cuûa IC ñoù. Chuùng coù ñaëc ñieåm nhö sau: INT1\ INT0\ SERIAL PORT TEMER0 TEMER1 TEMER2 8032\8052 128 byte TEMER2 ROM RAM 8032\8052 0K: 8032\8052 8031\8032 TEMER1 4K: 8031 OTHER INTERRUPT 128 byte 8K:8052 TEMER1 CONTROL REGISTER RAM CPU BUS SERIAL CONTROL I/O PORT PORT OSCILATOR ALE\ EA\ PSEN\ RST P0 P1 P2 P3 TXD RXD Address\Data GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 12. Luaän aùn toát nghieäp_le trang11 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 4k byte ROM (ñöôïc laäp trình bôûi nhaø saûn xuaát, chæ coù trong 8051). 128 byte RAM. 4 Port I/O 8 bit. 2 boä ñònh thôøi 16 bit. Giao tieáp noái tieáp. 64k khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng. 64k khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng. Moät boä xöû lyù luaän ly ù(thao taùc treân caùc bit ñôn). 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa. Boä nhaân /chia 4 bit. II. SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC CHAÂN CUÛA μC 8031: 8031 laø IC vi ñieàu khieån (Microcontroller) do haõng intel saûn xuaát. μC 8031 coù taát caû 40 chaân coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp. Trong ñoù coù 24 chaân coù taùc duïng keùp, moãi ñöôøng coù theå hoaït ñoäng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc nhö caùc ñöôøng ñieàu khieån hoaëc laø thaønh phaàn cuûa bus döõ lieäu. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 13. Luaän aùn toát nghieäp_le trang12 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com VCC P1.0 1 40 P0.0 P0.0 P1.1 2 39 P0.1 P0.1 P1.2 3 38 P0.2 P0.2 P1.3 4 37 P0.3 P0.3 P1.4 5 36 P0.4 P0.4 P1.5 6 35 P0.5 8 P0.5 P1.6 7 34 P0.6 P0.6 P1.7 8 33 P0.7 0 P0.7 RST 9 32 EA\ P3.0 5 10 31 P1.0 ALE P3.1 PSEN\ 11 30 P1.1 1 PSEN\ P3.2 ALE 12 29 P1.2 P2.7 P3.3 EA\ 13 28 P1.3 P2.6 P3.4 RST 14 27 P1.4 P2.5 P3.5 15 26 P1.5 P2.4 P3.6 16 25 P1.6 P2.3 P3.7 17 24 P1.7 P2.2 XTAL1 18 23 P2.1 P3.0 XTAL2 19 22 RXD P2.0 P2.0 P3.1 GDN 20 21 TXD P2.1 P3.2 INT0\ P2.2 Sô Ñoà Chaân Cuûa 8031 P3.3 INT1\ P2.3 P3.4 T0 P2.4 P3.5 T1 P2.5 P3.6 WR\ P2.6 P3.7 RD\ P2.7 Sô ñoà logic cuûa 8031 1. Chöùc naêng caùc chaân cuûa 8031: Port 0: Port 0 laø port coù hai chöùc naêng ôû caùc chaân töø 32÷39 cuûa 8031. Trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù môû roäng noù coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng vaøo ra. Port 1: Port 1 laø port I\O ôû caùc chaân töø 1-8. Caùc chaân ñöôïc kyù hieäu laø P0.0, P0.1, P0.2,…P1.7, coù theå duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi neáu caàn. Port 1 khoâng coù chöùc naêng khaùc vì vaäy noù chæ duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi (chaúng haïn ROM, RAM, 8255, 8279, …). Port 2: GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 14. Luaän aùn toát nghieäp_le trang13 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Port2 laø moät port coù taùc duïng keùp ôû caùc chaân töø 21-28 ñöôïc duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc laø caùc byte cao cuûa Bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát keá côõ lôùn. Port3: Port3 laø moät port coù taùc duïng keùp töø chaân 10 –17. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, caùc coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä vôùi ñaëc tính ñaëc bieät cuûa 8031 nhö baûng sau: Bit Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi P3.0 RXD Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp P3.1 TXD Ngoõ ra döõ lieäu noái tieáp P3.2 INT0\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 0 P3.3 INT1\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 1 P3.4 T0 Ngoõ vaøo cuûa temer\counter thöù 0 P3.5 T1 Ngoõ vaøo cuûa temer\counter thöù 1 P3.6 WR\ Tín hieäu ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi P3.7 RD\ Tín hieäu ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi Baûng: Chöùc naêng cuûa caùc chaân port 3 Ngoõ tín hieäu PSEN\ (Progam store enable): PSEN\ laø tín hieäu ngoõ ra ôû chaân 29 coù taùc duïng cho pheùp ñoïc boä nhôù chöông trình môû roäng vaø thöôøng ñöôïc noái vôùi chaân OE\ (output enable) cuûa EPROM cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian laáy leänh. Caùc maõ nhò phaân cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø EPROM qua bus döõ lieäu vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi beân trong 8031 ñeå giaûi maõ leänh. Khi thi haønh chöông trình trong ROM noäi (μC 8051) thì PSEN\ seõ ôû möùc 1. Ngoõ tín hieäu ñieàu khieån ALE (Address latch enable): Khi 8031 truy xuaát boä nhôù beân ngoaøi, port0 coù chöùc naêng laø ñòa chæ vaø döõ lieäu do ñoù phaûi taùch ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu. Tín hieäu ra ALE ôû chaân thöù 30 duøng laøm tín hieäu ñieàu khieån ñeå giaûi ña hôïp caùc ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu khi keát noái vôùi IC choát. Tín hieäu ra ôû ALE laø moät xung trong khoaûng thôøi gian port 0 ñoùng vai troø laø ñòa chæ thaáp neân neân choát ñòa chæ hoaøn toaøn töï ñoäng. Caùc xung tín hieäu ALE coù toác ñoä baèng 1/6 taàn soá dao ñoäng treân vi ñieàu kkieån vaø coù theå ñöôïc duøng laøm tín hieäu clock cho caùc phaàn khaùc cuûa heä thoáng. Chaân ALE ñöôïc duøng laøm ngoõ vaøo xung laäp trình cho EPROM trong 8051. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 15. Luaän aùn toát nghieäp_le trang14 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngoõ tín hieäu EA\ (External Access: truy xuaát döõ lieäu beân ngoaøi): Tín hieäu vaøo EA\ ôû chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc 1 hoaëc möùc 0. Neáu ôû möùc 1 thì μC8051 thi haønh chöông trình trong ROM noäi trong khoaûng ñòa chæ thaáp 4k. Neáu ôû möùc 0 thì 8031 thi haønh chöông trình töø boä nhôù môû roäng (vì μC8031 khoâng coù boä nhôù chöông trình treân chip). Chaân EA\ ñöôïc laáy laøm chaân caáp nguoàn 21v laäp trình cho EPROM trong 8051. Ngoõ tín hieäu RST (Reset): Ngoõ tín hieäu RST ôû chaân 9 vaø ngoõ vaøo Reset cuûa 8031. Khi ngoõ vaøo tín hieäu ñöa leân möùc cao ít nhaát laø 2 chu kyø maùy, caùc thanh ghi beân trong ñöôïc naïp nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå khôûi ñoäng heä thoáng. Khi caáp ñieän maïch töï ñoäng Reset. Ngoõ vaøo boä dao ñoäng X1, X2: Boä taïo dao ñoäng ñöôïc tích hôïp beân trong 8031, khi söû duïng 8031 ngöôøi thieát keá caàn gheùp noái theâm tuï, thaïch anh. Taàn soá thaïch anh ñöôïc söû duïng cho 8031 laø 12MHz. Nguoàn cho 8031: Nguoàn cho 8031 ñöôïc cung caáp ôû 2 chaân laø 20 vaø 40 caáp GND vaø Vcc. Nguoàn cung caáp ôû ñaây laø +5v. Khaû naêng cuûa taûi port 0 laø LS –TTL cuûa port 1,2,3 laø 4LS –TTL. Caáu truùc cuûa port ñöôïc xaây döïng töø FET laøm cho port coù theå xuaát nhaäp deã daøng. Khi FET taét thì port deã daøng duøng chöùc naêng xuaát. Khi FET hoaït ñoäng thì port laøm chöùc naêng nhaäp thì khi ñoù ngoõ nhaäp möùc cao seõ laøm hoûng port. III. KHAÛO SAÙT CAÙC KHOÁI BEÂN TRONG 8031 − TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ: Boä nhôù trong 8031 ba goàm ROM vaø RAM. RAM trong 8031 bao goàm nhieàu thaønh phaàn: phaàn löu tröõ ña duïng, phaàn löu tröõ ñòa chæ hoùa töøng bit, caùc bank thanh ghi vaø caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. 8031 coù caáu truùc boä nhôù theo kieåu Harvard: coù nhöõng vuøng nhôù rieâng bieät cho chöông trình vaø döõ lieäu. Chöông trình vaø döõ lieäu coù theå chöùa beân trong 8051, nhöng 8051 vaãn coù theå keát noái vôùi 64k byte chöông trình vaø 64k byte döõ lieäu. Hai ñaëc tính caàn chuù yù khi duøng μC8031/8051 laø: Caùc thanh ghi vaø caùc port xuaát nhaäp ñaõ ñöôïc ñònh vò (ñöôïc ñònh vò coù nghóa laø xaùc ñònh) trong boä nhôù vaø coù theå truy xuaát tröïc tieáp gioáng nhö caùc boä nhôù ñòa chæ khaùc. GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 16. Luaän aùn toát nghieäp_le trang15 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngaên xeáp beân trong RAM noäi nhoû hôn so vôùi ROM ngoaïi nhö caùc boä vi xöû lyù khaùc. RAM beân trong 8031 ñöôïc phaân chia nhö sau: Caùc Bank thanh ghi coù ñòa chæ 00H ÷ 1FH. RAM ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ 20H ÷ 2FH. RAM ña duïng coù ñòa chæ 30H ÷ 7FH. Caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät 80H ÷ FFH. Byte address Bit address Byte address Bit address FF FF F0 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B GENERAL PURPOSE E0 ACC E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 7F RAM D0 PSW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 B8 IP - - - BC BB BA B9 B8 30 2F 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 B0 P3 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 3E 77 76 75 74 73 72 71 70 2D 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 A8 IE AF - - AC AB AA A9 A8 67 66 65 64 63 62 61 60 2C 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 2B A0 P2 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 57 56 55 54 53 52 51 50 2A 29 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48 99 SBUF Not bit addressable 28 47 46 45 44 43 42 41 40 98 SCON 9f 9e 9d 9c 9b 9a 99 98 27 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 26 37 36 35 34 33 32 31 30 90 P1 25 97 96 95 94 93 92 91 90 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 24 27 26 25 24 23 22 21 20 8D 23 TH1 Not bit addressable 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 8C 22 TH0 Not bit addressable 17 16 15 14 13 12 11 10 8B 21 TL1 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 Not bit addressable 8A 20 TL0 07 06 05 04 03 02 01 00 Not bit addressable 89 1F TMOD Not bit addressable 18 88 TCON Bank 3 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 17 87 PCON Not bit addressable 10 Bank 2 0F 83 DPH Not bit addressable 82 DPL 08 Bank 1 Not bit addressable 81 SP Bank 0 07 Not bit addressable 80 P0 (Cho R0 ÷ R7) 87 86 85 84 83 82 81 80 00 Hình II.2.1: Sô ñoà toå chöùc boä nhôù GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 17. Luaän aùn toát nghieäp_le trang16 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com a.RAM ña duïng: Maëc duø treân hình veõ cho thaáy 80 byte ña duïng chieám caùc ñòa chæ töø 30H÷7FH, 32 ñòa chæ döôùi töø 00H÷1FH cuõng coù theå ñöôïc duøng vôùi muïc ñích töông töï (maëc duø caùc ñòa chæ naøy cuõng ñaõ ñònh vôùi muïc ñích khaùc). Moïi ñòa chæ trong vuøng RAM ña duïng ñeàu coù theå truy xuaát töï do duøng kieåu ñòa chæ giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp. Ví duï: ñeå ñoïc noäi dung ôû ñòc chæ 5FH cuûa RAM noäi vaøo thanh ghi tích luõy A, coù theå duøng moät trong hai caùch sau: - Caùch 1: MOV A, #5FH - Caùch 2: Ngoaøi caùch treân RAM beân trong cuõng coù theå ñöôïc truy xuaát baèng caùch duøng ñòa chæ giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp qua R0 hay R1: MOV R0, #5FH MOV A, @R0 Leänh ñaàu tieân duøng ñeå naïp ñòa chæ töùc thôøi #5FH vaøo thanh ghi R0, leänh thöù 2 duøng ñeå chuyeån noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ maø R0 ñang chæ tôùi vaøo thanh ghi tích luõy A. b. RAM ñòa chæ hoùa töøng bit: 8031 chöùa 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa, trong ñoù coù 128bit chöùa caùc byte coù ñòa chæ töø 20H÷2FH vaø caùc bit coøn laïi chöùc trong nhoùm thanh ghi coù chöùa naêng ñaëc bieät. YÙ töôûng truy xuaát töøng bit baèng phaàn meàm laø moät ñaëc tính maïnh cuûa vi ñieàu khieån noùi chung. Caùc bit coù theå ñöôïc ñaët, xoùa, And, OR…, vôùi moät leänh ñôn. Maø ñieàu naøy ñoái vôùi vi xöû lyù ñoøi hoûi phaûi coù moät chuoãi leänh ñoïc – söûa - ghi ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích töông töï nhö vi ñieàu khieån. Ngoaøi ra caùc port cuõng coù theå truy xuaát ñöôïc töøng bit laøm ñôn giaûn ñi phaàn meàm xuaát nhaäp töøng bit. 128 bit truy xuaát töøng bit naøy cuõng coù theå truy xuaát nhö caùc byte hoaëc caùc bit phuï thuoäc vaøo leänh ñöôïc duøng. Ví duï: ñeå ñaët bit thöù 57 ta duøng leänh sau: SETB 67H GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 18. Luaän aùn toát nghieäp_le trang17 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c.Caùc Bank thanh ghi: 32 byte thaáp cuûa boä nhôù RAM noäi ñöôïc duøng cho caùc bank thanh ghi. Boä leänh 8031 hoã trôï 8 thanh ghi noùi treân coù teân laø R0 ÷ R7 vaaø theo maëc ñònh khi reset heä thoáng, caùc thanh ghi naøy coù ñòa chæ töø 00H ÷ 07H. Ví duï: leänh sau ñaây seõ ñoïc noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi A. MOV A, R5 Ñaây laø leänh 1 byte duøng ñòa chæ thanh ghi. Tuy nhieân yeâu caàu treân coù theå thi haønh baèng leänh 2 byte duøng ñòa chæ tröïc tieáp naèm trong byte thöù hai: MOV A,05H Caùc leänh duøng caùc thanh ghi R0 ÷ R7 seõ ngaén hôn vaø nhanh hôn so vôùi caùc leänh coù chöùc naêng töông töï duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp. Caùc döõ lieäu ñöôïc duøng thöôøng xuyeân neân duøng moät trong caùc thanh ghi naøy. Do coù 4 bank thanh ghi neân taïi moät thôøi ñieåm chæ coù moät bank thanh ghi ñöôïc truy xuaát bôûi caùc thanh ghi R0 ÷ R7. Ñeå chuyeån ñoåi vieäc truy xuaát caùc bank thanh ghi ta phaûi thay ñoåi caùc bit choïn bank trong thanh ghi trong thanh ghi traïng thaùi. Giaû söû bank thanh ghi thöù 3 ñang ñöôïc truy xuaát leänh sau ñaây seõ chuyeån noäi dung cuûa thanh ghi A vaøo oâ nhôù RAM coù ñòa chæ 18H: MOV R0, A Toùm laïi yù töôûng duøng caùc bank thanh ghi cho pheùp ta chuyeån höôùng chöông trình nhanh vaø hieäu quaû hôn. B. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ ÑÒNH THÌ TIMER: I. GIÔÙI THIEÄU: Moät ñònh nghóa ñôn giaûn cuûa timer laø moät chuoãi caùc flip-flop chia ñoâi taàn soà noái tieáp vôùi nhau, chuùng nhaän tín hieäu vaøo laøm nguoàn xung nhòp. Ngoõ ra cuûa taàng cuoái laøm xung nhòp cho flip - flop baùo traøn cuûa timer (flip - flop côø). Giaù trò nhò phaân trong caùc flip - flop cuûa timer coù teå xem nhö ñeám soá xung nhòp (hoaëc caùc söï kieän) töø khôûi ñoäng timer. Ví duï timer 16 bit seõ ñeám töø 0000H ñeán FFFFH. Côø baùo traøn seõ leân 1 khi soá ñeám traøn töø FFFFH ñeán 0000H. μC8031/8051 coù hai timer 16 bit, moãi timer coù 4 caùch laøm vieäc. Ngöôøi ta söû duïng caùc timer ñeå: GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 19. Luaän aùn toát nghieäp_le trang18 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com a. Ñònh khoaûng thôøi gian. b. Ñeám söï kieän. c. Taïo toác ñoä baud cho port noái tieáp trong μC8051/8031. Trong caùc öùng duïng ñònh nghóa khoaûng thôøi gian, ngöôøi ta söû duïng laäp trình timer ôû moät khoaûng ñeàu ñaën vaø ñaët côø traøn timer. Côø ñöôïc söû duïng ñeå ñoàng boä hoùa chöông trình ñeå thöïc hieän moät taùc ñoäng nhö kieåm tra traïng thaùi cuûa caùc ngoõ vaøo hoaëc gôûi söï kieän ra caùc ngoõ ra. Caùc öùng duïng khaùc coù theå söû duïng vieäc taïo xung nhòp ñeàu ñaën cuûa timer ñeå ño thôøi gian troâi qua giöõa hai söï kieän (Ví duï: ño ñoä roäng xung). Ñeám söï kieän duøng ñeå xaùc ñònh soá laàn xaûy ra cuûa moät soá söï kieän. Moät “söï kieän” laø baát cöù taùc ñoäng ngoaøi naøo coù theå cung caáp moät chuyeån traïng thaùi treân moät chaân cuûa 8051/8031. II. THANH GHI CHEÁ ÑOÄ TIMER (TMOD): Thanh ghi TMOD chöùa hai nhoùm 4 bit duøng ñeå ñaët cheá ñoä laøm vieäc cho timer0 vaø timer1. Bit Teân Timer Moâ taû 7 GATE 1 Bit (môû coång), khi leân, timer chæ chaïy khi INT1 ôû möùc cao 6 C/ T 1 Bit choïn cheá ñoä counter/ timer 1 = Boä ñeám söï kieän 0 = Boä ñònh khoaûng thôøi gian 5 M1 1 Bit1 cuûa cheá ñoä ( mode) 4 M0 1 Bit 0 cuûa cheá ñoä 00: Cheá ñoä 0: timer 13 bit 01: Cheá ñoä 1: timer 16 bit 10: Cheá ñoä 2: töï ñoäng naïp laïi 8 bit 11: Cheá ñoä 3: taùch timer 3 GATE 0 Bit (môû) coång 2 C/ T 0 Bit choïn counter/ timer 1 M1 0 Bit 1 cuûa cheá ñoä 0 M0 0 Bit 0 cuûa cheá ñoä Toùm taét thanh ghi TMOD. III. THANH GHI ÑIEÀU KHIEÅN TIMER (TCON) GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
 20. Luaän aùn toát nghieäp_le trang19 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thanh ghi TCON chöùa caùc bit traïng thaùi vaø caùc bit ñieàu khieån cho timer0 vaø timer1. Bit Kyù hieäu Ñòa chæ Moâ taû TCON.7 TF1 8FH Côø baùo traøn timer. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi traøn, ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm hoaëc phaàn cöùng khi boä xöû lí chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. TCON.6 TR1 8EH Bit ñieàu khieån timer1 chaïy. Ñaët/ xoùa baèng timer ñeå cho phaàn meàm chaïy/ ngöng TCON.5 TF0 8DH Côø baùo traøn timer 0. TCON.4 TR0 8CH Bit ñieàu khieån timer chaïy. TCON.3 IE1 8BH Côø caïnh ngaét caïnh beân ngoaøi. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi phaùt hieän moät caïnh xuoáng ôû INT1:xoùa baèng phaàn meàm hoaëc phaàn cöùng khi CPU chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. TCON.2 IT1 8AH Côø kieåu ngaét moät beân ngoaøi. Ñaët/xoùa baèng phaàn meàm ñeå ngaét ngoaøi tích cöïc caïnh xuoáng/möùc thaáp. TCON.1 IE0 89H Côø caïnh ngaét 0 beân ngoaøi TCON.0 ITO 88H Côø kieåu ngaét 0 beân ngoaøi Toùm taét thanh ghi TCON. IV. CHEÁ ÑOÄ TIMER: 1. Cheá ñoä 1 – Cheá ñoä TIMER 16 BIT: Hoaït ñoäng nhö timer 16 bit ñaày ñuû. - - Côø baùo traøn laø bit TFx trong TCON coù theå ñoïc hoaëc ghi baèng phaàn meàm. - MSB cuûa giaù trò trong thanh ghi timer laø bit 7 cuûa THx vaø LSB laø bit 0 cuûa TLx. Caùc thanh ghi timer (TLx/THx) coù theå ñoïc hoaëc ghi baát cöù luùc naøo baèng phaàn meàm. Xung nhòp timer TFx TLx THx (8 bit) (8 bit) Côø baùo traøn 2. Nguoàn taïo xung nhòp: GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ SVTH: LAÂM VAÊN TRUNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2