luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
23
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-,ứng suất tiếp xúc cho phép khi kể đến ảnh hưởng của nhám bề mặt, vận tốc làm việc, kích thước bánh răng. Với v = 0,327

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng trô cÊp ch©m (Cô thÓ ë ®©y tÝnh bé truyÒn b¸nh trô r¨ng nghiªng) a,Chän vËt liÖu :nh- ®èi víi bé truyÒn cÊp nhanh b,X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp: Theo (6.7) ta cã 3  T  NHE= 60.c.  i T  .ni .t i   max  NHE1= 60.1.20000.111,5113 4  0.83 3   9,260.10 7  N HO1  2,276.10 7    8 8 7 NHE2= N HE1  9,26.10  2,315.10 7  N HO 2  1,471.10 7 u2 4 Do ®ã K HL1=1;KHL2=1 Nh- vËy theo (6.1a) s¬ bé x¸c ®Þnh ®-îc  H    H lim . K HL 0 SH  H 1  570.1  518,18MPa  1,1  H 2  540.1  490,91MPa  1,1 Do vËy ®Ó tÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng ta lÊy       H   H 1 H 2  518,18  490,91  504,55MPa  2 2 C¸c trÞ sè øng suÊt cho phÐp kh¸c lÊy b»ng c¸c gi¸ trÞ t-¬ng øng ë bé truyÒn cÊp nhanh c. X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc aw: Theo (6.15a) T2 . K H aw2 = Ka.( u2 + 1 )  H 2 u 2  ba 3 Ka: hÖ sè phô thuéc vËt liÖu cña cÆp b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng. u2: tû sè truyÒn cÊp chËm. T2: m« men xo¾n trªn trôc II.
  2. KH: hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc. ba: hÖ sè xÐt tû sè gi÷a bÒ réng r¨ng vµ kho¶ng c¸ch trôc. bd: hÖ sè xÐt tû sè gi÷a bÒ réng r¨ng vµ ®-êng kÝnh b¸nh r¨ng. Dùa vµo b¶ng 6.5 vµ b¶ng 6.6 ta cã: CÆp b¸nh r¨ng thÐp - thÐp víi r¨ng nghiªng. Ka = 43 MPa 1/3 u2 = 4 T2 = 72104,56(N.mm) Víi H1 vµ H2  HB 350 chän theo b¶ng 6.6: ba = 0,3 bd = 0,53. ba(u2+1)=0,53.0,3(4+1)=0,795 Víi s¬ ®å hép gi¶m tèc ®ång trôc s¬ ®å 6 vµ bd = 0,795 Chän KH = 1,03 VËy 72104,56 .1,03 a w  43 4  1 3  134,18 504,552 . 4 . 0,3 Chän aw =140 mm. d. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp: X¸c ®Þnh m« ®un ph¸p cña cÆp b¸nh r¨ng theo (6.17) m = ( 0,01  0,02 ) aw = ( 0,01  0,02 ) . 140 = 1.40  2,80 Chän theo tiªu chuÈn (B¶ng 6.8): m = 2,5 (m« ®un ph¸p) Chän s¬ bé gãc nghiªng r¨ng  =100 do ®ã theo (6.31) Sè r¨ng b¸nh nhá Z1 Z3     2a w 2 cos  2 .140 . cos 10 0  22,06 mu 2  1 2,5 . 4  1 LÊy Z3 = 22 Sè r¨ng b¸nh lín Z4 = U2 . Z3 = 4 . 22= 88 Tû sè truyÒn thùc U  Z 4  88  4 Z3 22
  3. m Z 3  Z 4  2 ,5. 22  88 cos     0,982 2 a w2 2 .140   = 10,844=10050’4” e. KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc: Theo(6.33)øng suÊt tiÕp xóc trªn mÆt r¨ng lµm viÖc: 2 T2 K H u 2  1  Z Z Z H M A  b w u 2 d w3 2  Trong ®ã -,ZM: hÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu khi ¨n khíp. Theo b¶ng 6.5: ZM = 274 MPa1/3 -,KH: hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc.theo(6.39) KH=KH.KH.KHv -,ZH: hÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc 2 cos  b theo(6.34) Z H  sin 2 tw b: gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së theo(6.35) tgb = cost . tg. t: gãc profin r¨ng. : gãc profin gèc.=200 Víi b¸nh r¨ng nghiªng kh«ng dÞch chØnh: tg 0 t = tw = arctg( ) = arrctg( tg 20 ) =20,3370 cos  0,982 b = arctgcos(20,3370)tg(10,8440) = 10,186= 10011'16'' ZH =  2 cos 10,186 0  = 1,738  sin 2.20,337 0  1 Z :hÖ sè trïng khíp cña r¨ng theo(6.38) Z   Theo(6.37) bw 2 sin    hÖ sè trïng khíp däc. m 0,3 .140. sin 10,844 0    1,01  1 2,5 . 3,14 Theo(6.38) 1 1  = 1,88 - 3,2(  )  . cos Z3 Z4
  4. 1 1  = 1,88 - 3,2(  )  . 0,982 = 1,668 22 88 1 Z=  0,774 1,668 §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá: 2a w 2 2 .140 d w3    56 ( mm) u2  1 4 1 VËn tèc vßng b¸nh nhá:  . d w3 . n 2 3,14 . 56 .111,51 v   0,327 ( m / s ) 60000 60000 Víi v=0,327(m/s) theo b¶ng 6.13 dïng cÊp chÝnh x¸c 9. Theo b¶ng 6.14 víi cÊp chÝnh x¸c 9 vµ v  2,5 m/s KH = 1,13 Theo(6.47) a w2  H   H . g 0 .v . u2 Tra theo b¶ng 6.15 vµ b¶ng 6.16: H = 0,002 g0 = 73 140  H  0,002. 73. 0,327 .  0,282 4 -,KHv: hÖ sè t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp.  .b . d KHv = 1 + H w w3 2T2 K H K H 0,282. 0,3.140 . 56 Do ®ã KHV = 1 + = 1,004 2 . 72104,56 .1,03 .1,13  KH = KH . KH . KHv = 1,03 . 1,13 . 1,004 = 1,169 Tõ c¸c hÖ sè tÝnh ®-îc thay vµo ta ®-îc 2 . 72104,56.1,169 . 4  1   274 .1,738.0,774. H  466,22MPa  42 . 4 . 56 2  H  466,22 ( MPa ) -,øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp khi kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nh¸m bÒ mÆt, vËn tèc lµm viÖc, kÝch th-íc b¸nh r¨ng.
  5.  H  =  H  . ZV . ZR . KxH Theo (6.1) Víi v = 0,327 < 5  ZV = 1 Khi gia c«ng ®¹t ®é nh¸m Ra=2,51,25 m do ®ã ZR=0,95 Víi da  700 mm  KxH = 1  H  =504,55. 1 . 0,95 . 1 = 479,32(MPa) Ta thÊy H = 466,22(MPa)   H  = 479,32(MPa) VËy ®×ªu kiÖn bÒn uèn ®-îc b¶o ®¶m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản