intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

153
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân tp.hồ chí minh', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh :
 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN MUÏC LUÏC PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC 1)Nhieäm vuï thieát keá vaø giôùi thieäu quan heä cuûa coâng trình vôùi quy hoaïch xaây döïng taïi khu vöïc: 1 2) Cô sôû thieát keá: 1 2.1-Caùc tieâu chuaån thieát keá: 1 2.2-Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân: 1 THUYEÁT MINH XAÂY DÖÏNG A) KHAÙI QUAÙT VEÀ TOÅNG MAËT BAÈNG : 1. Vò trí , hieän traïng haï taàng kyõ thuaät khu ñaát: 3 2.Caùc thoâng soá qui hoaïch khu ñaát: 3 3.Qui moâ: 3 4.Giaûi phaùp quy hoïach toång maët baèng 3 B) GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH : 1. Giaûi phaùp kieán truùc: 4 2. Caùc Giaûi Phaùp Kyõ Thuaät 5 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN PHAÀN II: KEÁT CAÁU CHÖÔNG II: TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3->9) 2.1. MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7 2.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY BẢN SÀN – KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH, DẦM PHỤ..8 2.2.1. Chiều dày bản sàn 8 2.2.2. Kích thước dầm chính-dầm phụ 8 2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 9 2.3.1 Tĩnh tải 9 2.3.2 Taûi troïng töôøng ngaên 10 2.3.3 Hoaït taûi 13 2.3.4 Toång taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ saøn 15 2.3.5 Sô ñoà tính 16 2.4. CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN CHO TÖØNG OÂ SAØN 16 2.4.1 Saøn baûn keâ boán caïnh ngaøm 16 2.4.2 Saøn baûn loaïi daàm 17 2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 18 2.5.1 Tính toaùn coát theùp baûn saøn( Baûn keâ boán caïnh S1, S2, S3, S4, S5 18 2.5.2 Kieåm tra bieán daïng ( ñoä voõng ) cuûa saøn 24 2.6. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 24 CHÖÔNG III : TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 3.1. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 25 3.2 CAÁU TAÏO CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 25 3.2.1. Sô boä kích thöôùc caùc boä phaän 25 3.2.2. Taûi troïng taùc duïng leân caàu thang 26 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN 3.2.3 Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang 27 3.2.4 Tính toaùn đan thang 28 3.2.4.1 Tính toaùn baûn thang 28 3.2.4.2 Xaùc ñònh noäi löïc 29 3.2.4.3 Tính theùp 30 3.2.5 Tính toaùn daàm chieáu nghó 31 3.2.5.1 Taûi troïng taùc dung 31 3.2.5.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 31 3.2.5.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 32 3.2.5.4 Tính coát ñai 32 3.2.6 Tính toaùn daàm chieáu tôùi 33 3.2.6.1 Taûi troïng taùc dung 33 3.2.6.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 33 3.2.6.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 34 3.2.6.4 Tính coát ñai 34 CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI 4.1. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36 4.2 TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36 4.2.1. Caáu taïo sô boä hoà nöôùc maùi 36 4.2.2. Choïn kích thöôùc caùc caáu kieän 37 4.2.3. Tính toaùn caùc caáu kieän 37 4.2.4. Baûn naép 38 4.2.5. Tính toaùn coát theùp 39 4.2.6. Baûn thaønh 39 4.2.7. Baûn naép 43 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN 4.2.8. Daàm ñôõ baûn naép 45 4.2.9. Tính coát ñai 51 4.2.10. Daàm ñôõ baûn ñaùy 52 4.2.11. Tính toaùn coát theùp cho daàm ñaùy 57 CHÖÔNG V: TÍNH TOAÙN KHUNG KHOÂNG GIAN 5.1. Toång quang veà khung vaùch nhaø cao taàng 59 5.2. Choïn sô boä kích thöôùc caùc phaàn töû 59 5.2.1. Choïn kích thöôùc phaàn töû daàm 59 5.3. Taûi troïng taùc duïng vaøo heä khung 66 5.3.1 tónh taûi taùc duïng vaøo heä khung 66 5.3.2.Hoaït taûi theo phöông thaúng ñöùng taùc duïng vaøo khung 67 5.3.3. Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo heä khung 67 5.3.3.1. Gioù tónh 67 5.5. Choïn vaät lieäu nhö baûng sau 68 5.6. Tính toaùn coát theùp doïc cho coät khung truïc 3 ( tröôøng hôïp coät chòu neùn leäch taâm xieân ) 69 5.6.1. Ñaïi cöông veà neùn leäch taâm xieân 69 5.6.2 caùc tröôøng hôïp tính toaùn caáu kieän chòu neùn leäch taâm xieân 69 5.6.3. Boá trí coát ñai cho coät khung truïc 3 84 5.7 tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85 5.7.1 choïn noäi löïc ñeå tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85 5.7.2 tính toaùn coát theùp doïc cho daàm khung truïc 3 85 5.7.3. Tính toaùn coát ñai cho daàm khung truïc 3 91 5.7.4 tính toaùn coát treo cho daàm khung truïc 3 97 5.8 boá trí coát theùp cho khung truïc 3 98 PHAÀN III SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT I. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH 99 II. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH 99 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN III. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 103 1. Vò trí cuûa moùng trong nhaø cao taàng 103 1.1. Moùng coïc eùp 103 1.2. Moùng coïc barette 103 1.3. Moùng coïc khoan nhoài 103 2. Löïa choïn kieåu moùng 104 CHÖÔNG 1 : THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC EÙP BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TÍNH TOAÙN MOÙNG D-3 (Moùng M1 I. Taûi troïng tính toaùn moùng D-3 105 1. Choïn chieàu saâu choân moùng 105 2. Choïn kích thöôùc coïc 105 II. Tính khaû naêng chòu taûi cuûa coïc 105 1. Theo khaû naêng chòu taûi vaät lieäu:(PVL) 106 2. Theo khaû naêng chòu taûi ñaát neàn (Qa 106 III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 109 1. Soá coïc caàn thieát. 109 2. Boá trí coïc 109 3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 110 IV. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 110 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 110 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 110 V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 111 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 111 2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 113 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 113 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 114 VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 114 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 115 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 115 VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 117 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 117 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 118 TÍNH TOAÙN MOÙNG C-3 (Moùng M2) I. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 119 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN 1. Soá coïc caàn thieát 119 2. Boá trí coïc 120 3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 120 II. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 121 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 121 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 121 III. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 122 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 122 2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 123 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 124 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 124 VII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 125 1.ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 125 2.ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 125 VIII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 127 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 127 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 129 IX. Tính coát theùp coïc trong coâng taùc thi coâng 130 1. Kieåm tra caåu, laép coïc(10m) 130 CHÖÔNG 2 : THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI A. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 1/ Caáu taïo 133 2/ Coâng ngheä 133 3/ Öu ñieåm cuûa coïc khoan nhoài 133 4/ Nhöôïc ñieåm 133 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC C-3(M2 ) I/ Taûi troïng taùc duïng leân moùng 134 II/ Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng 134 III/ Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc 134 IV/ Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 137 V/ Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc 138 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 138 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 139 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN VI. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 140 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 140 2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 141 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 142 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 142 VIII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 143 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 143 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 143 X. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 145 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 145 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 146 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC D-3(M1) I. Taûi troïng taùc duïng leân moùng 148 II. Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng 148 III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 148 1. Soá coïc caàn thieát 148 2. Boá trí coïc 148 IV. Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc 149 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 149 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 149 V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 150 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 150 2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 152 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 152 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 152 VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 153 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 153 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 153 VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 155 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 155 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 157 KEÁT LUAÄN 159 TP.HOÀ CHÍ MINH, Thaùng 05 Naêm 2011 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 1 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN CHƯƠNG I TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1) Nhiệm vụ thiết kế và giới thiệu quan hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực: - Công trình là trụ sở làm việc của VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH , có quy mô tính tới năm 2010 là 310 người. - Công trình tọa lạc tại số 120 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa –Q1-TPHCM, nằm trên trục đường chính của thành phố. Gần các công trình có tính lịch sử cao như Dinh Thống Nhất, Tòa An Nhân Dân TPHCM, Bảo tàng TP…. - Diện tích khuôn viên :1183m2(đã trừ lộ giới). - Công trình : 09 tầng ( không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật). - Chiều cao tối đa 34m. - Bố cục khối bệ 5 tầng, khối tháp 4 tầng. 2) Cơ sở thiết kế: 2.1-Các tiêu chuẩn thiết kế: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/96 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. - Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về Quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị. - TCVN 3905-1984 : Nhà ở và công trình công cộng, thông số hình học. - TCVN 4319-1986 : Nhà ở và công trình công cộng, nguyên tắt cơ bản để thiết kế. - TCVN 4601/1988-nhóm H : Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan. - Quy định số 01/VKSTC/V11. của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - TCVN 2737/1978 : Tải trọng và tác động đối với các kết cấu trong nhà và công trình công cộng - TCVN 2622/1978 : Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. - TCXD 29/1968 : Tiêu chuẩn điều kiện chiếu sáng tự nhiên. - QPXD 46/1971 :Quy phạm thiết kế chống sét cho các công trình kiến trúc. 2.2-Các tài liệu về điều kiện tự nhiên: a.Khí hậu và các điều kiện tự nhiên khác: Vị trí dự án có điều kiện tự nhiên chung với các điều kiện khí hậu môi trường của khu vực TP Hồ Chí Minh. Một số chỉ tiêu về điều kiện tự nhiên có liên quan đến thiết kế gồm : Điều kiện khí hậu : Thuộc vùng khí hậu Miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ không khí : + Nhiệt độ trung bình năm : 25-26oC + Nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm : 36-38oC + Nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm : 19-21oC Độ ẩm tự nhiên : + Độ ẩm trung bình năm : 78-84% + Độ ẩm trung bình cao nhất trong năm : 90-92% ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 2 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN + Độ ẩm trung bình thấp nhất trong năm : 72-76% Lượng mưa : + Lượng nước mưa vào mùa mưa chiếm 87-88% hàng năm + Tổng lượng mưa trung bình 1.800-1.900 mm/ năm Nắng : + Tổng số giờ nắng trong năm : 2.000-2.700 giờ + Giờ nắng trung bình cao nhất trong ngày đạt 9,5 giờ, thấp nhất là 4 giờ + Vào mùa khô, có khi nắng lên tới 10-12 giờ trong ngày, vào mùa mưa có khi cả ngày không có nắng. Gió : + Vào mùa khô, gió chủ đạo hướng từ phía bắc chuyển dần sang hướng đông, đông nam và nam. + Vào mùa mưa, gió chủ đạo theo hướng tây nam và tây Thuỷ văn : - Về mặt địa chất thủy văn, mực nước ngầm trong khu vực nằm ở tầng cát vừa đến mịn ( lớp đất số 4 : SM2). Thời gian khảo sát vào đầu mùa khô ( tháng 1-1997); mực nước ngầm trong khu vực ổn định ở độ sâu trung bình 6.3m. Mực nước này sẽ thay đổi tùy theo mùa . b.Địa hình : - Khu đất nằm trên khu vực đất cao. - Nhìn chung mặt bằng bằng phẳng. c.Địa chất công trình: - Khi lập dự án cần khoan khảo sát địa chất. THUYẾT MINH XÂY DỰNG A) KHÁI QUÁT VỀ TỔNG MẶT BẰNG : 1. Vị trí , hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất : - Trụ sở làm việc của Viện Kiểm Sát Nhân Dân TPHCM tọa lạc tại số 120 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-TPHCM.Nhằm trọn thửa 24.Tờ bản đồ số 13, bộ địa chính phường Bến Nghé,Q1. - Hướng Tây Nam giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Hướng Đông Nam giáp công viên; Hướng Tây Bắc giáp nhà số 122; Hướng Đông Bắc giáp nhà số 89,93. - Diện tích khuôn viên : 1183 m2 (đã trừ lộ giới 138,5m2). - Diện tích sử dụng : 1378,99 m2. - Hiện trạng bên trên : Nhà 2 lầu mái tôn, 1 lầu mái ngói,trệt đúc,tường tôn, mái tôn, sân, khỏang hở. - Nhà hiện do báo Lao Động và 2 hộ gia đình đang sử dụng giao lại cho viện Kiểm Sát Nhân Dân . 2. Các thông số qui hoạch khu đất: ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 3 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN - Diện tích khu đất : 1183M2 (đã trừ lộ giới) - Diện tích xây dựng công trình : 768 m2 - Diện tích sàn : 8200 m2 (chưa kể tầng hầm). - Diện tích sàn hầm : 995 m2 - Mật độ xây dựng khối đế : 65% - Mật độ xây dựng khối tháp : 63% - Hệ số sử dụng đất H= 6,9 - Độ cao công trình :49m 3. Qui mô: Quy mô công trình cao 12 tầng (chưa kể tầng hầm và tầng kỹ thuật trên mái), cao 49m 4. Giải pháp quy họach tổng mặt bằng : Công trình được bố cục theo hình thức khối bệ- khối tháp, trong đó : Khối bệ : 05 tầng. Khối tháp : 04 tầng. Mật độ xây dựng khối bệ : 65% Mật độ xây dựng khối tháp : 63% Khoảng lùi công trình tại trệt : So với lộ giới : 6,0m. So với ranh đất hướng Đông Nam : 2,4m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3,3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 3,3m. Khoảng lùi công trình tại các tầng lầu 1,2,3,4 : So với lộ giới : 4m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m. Khoảng lùi công trình tại khối tháp : So với lộ giới : 10m. So với ranh đất hướng Đông Nam : 2m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m. B-GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH : 1. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: a) Phân khu chức năng: - Công trình chỉ có một chức năng chính là các phòng ban làm việc của một viện kiểm sát cấp thành phố. Tầng trệt và lầu 1 có chức năng là nơi tiếp dân và tiếp khách. Tầng lầu 2 là nơi làm việc của lãnh đạo viện, có hệ thống bảo vệ, tầng lầu 3- 8 là nơi làm việc của các phòng ban, tầng lầu 9 là lưu trữ hồ sơ - Ngòai ra công trình có một số khu phụ như để xe ở tầng hầm, tầng kỹ thuật trên mái… ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 4 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN b) Tổ chức giao thông: Công trình có 2 hệ thống giao thông ngang và đứng : - Hệ thống giao thông ngang : trên mặt bằng trệt có 2 lối ra vào gồm một sảnh chính ở mặt đường Nam Kỳ Khởi nghĩa , một sảnh phụ ở cạnh bên nhà, nối với nhau bằng các dãy hành lang. - Hệ thống giao thông đứng bao gồm một lõi cứng bố trí 2 thang máy và một thang bộ ,ngòai ra cuối công trình còn có 1 cầu thang bộ thóat hiểm. - Ngòai ra bên sảnh phụ còn có lối cho người tàn tật. c) Tổ chức mặt bằng: - HẦM :Diện tích 995m2 dùng để xe, Kho, Kỹ thuật, P.bảo vệ - TẦNG TRỆT :Diện tích 681m² gồm có Sảnh, tiếp dân ,P.chờ ,Làm việc ,WC - TẦNG 2 :Diện tích 598m² gồm Sảnh, P.khách, p.họp, Làm việc,WC . - TẦNG 3 :Diện tích 717m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 4 :Diện tích 768m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 5 :Diện tích 757m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 6 :Diện tích 749m², các phòng họp và các phòng làm việc, WC - TẦNG 7 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 8 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 9 : Diện tích 655m², các phòng lưu trữ, WC - TẦNG KỸ THUẬT : Diện tích 655m2 bao gồm khu kỹ thuật 74m2 và sân thượng. d) Hình thức kiến trúc: - Công trình Trụ Sở Viện Kiểm Sát NDTPHCM mang tính chất của một tòa nhà trụ sở cơ quan pháp luật, bố cục gồm các khối ngay thẳng đăng đối, uy nghiêm , công minh. - Hình thức bên ngòai công trình cũng được gợi một số chi tiết gờ chỉ của các công trình cổ điển lân cận. - Màu sắc kem , ghi bằng chất liệu đá , tấm kim loại và sơn nước. 2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT - Hệ thống điện Công trình sử dụng điện được cung cấp từ hai nguồn: lưới điện tỉnh và máy phát điện riêng có công suất 150KVA (kèm thêm 1 máy biến áp, tất cả được đặt dưới tầng hầm để tránh gây tiếng ồn và độ rung làm ảnh hưởng sinh hoạt). Toàn bộ đường dây điện được đi ngầm (được tiến hành lắp đặt đồng thời khi thi công). Hệ thống cấp điện chính đi trong các hộp kỹ thuật đặt ngầm trong tường và phải bảo đảm an toàn không đi qua các khu vực ẩm ướt, tạo điều kiện dễ dàng khi cần sửa chữa. Ở mỗi tầng đều có lắp đặt hệ thống an toàn điện: hệ thống ngắt điện tự động từ 1A đến 80A được bố trí theo tầng và theo khu vực (đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ). - Hệ thống cung cấp nước Công trình sử dụng nguồn nước từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy. Tất cả được chứa trong bể nước ngầm đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đưa nước lên bể chứa nước đặt ở mái và từ đó sẽ phân phối đi xuống các tầng của công trình theo các đường ống dẫn nước chính. Các đường ống đứng qua các tầng đều được bọc trong hộp ghen. Hệ thống cấp nước đi ngầm trong các hộp kỹ thuật. Các đường ống cứu hỏa chính được bố trí ở mỗi tầng. ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 5 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN - Hệ thống thoát nước Nước mưa từ mái sẽ được thoát theo các lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy vào các ống thoát nước mưa ( =140mm) đi xuống dưới. Riêng hệ thống thoát nước thải sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng. - Hệ thống chiếu sáng và thông gió + Chiếu sáng Toàn bộ toà nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên (thông qua các cửa sổ ở các mặt của tòa nhà và bằng điện. Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang, hành lang và nhất là tầng hầm đều có lắp đặt thêm đèn chiếu sáng. + Thông gió Hệ thống thông gió chủ yếu trong công trình là thông gió nhân tạo. Sử dụng điều hòa không khí nhân tạo: hệ Chiller mini. - An toàn phòng cháy chữa cháy Ở mỗi tầng đều được bố trí một chỗ đặt thiết bị chữa cháy (vòi chữa cháy dài khoảng 20m, bình xịt CO2,..). Bể chứa nước trên mái khi cần được huy động để tham gia chữa cháy. Ngoài ra ở mỗi phòng đều có lắp đặt thiết bị báo cháy (báo nhiệt) tự động. ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 6 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3->9) 2.1. MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 6 2800 3300 2400 26 31 28 6000 450 27 900 700 3200 24 2700 30 29 25 5 21 22 5900 5900 19 20 23 8000 400 2600 2400 2600 14 13 12 2100 2100 4 1700 18 3500 15 36500 2500 2000 7000 16 5300 17 450 6850 3500 15 3 2100 2100 14 13 12 9500 5700 5700 8 11 9 10 9 7 5' 6 5' 5 1700 1700 2 1 2 3 6000 6000 6000 2 4 2600 2600 2400 32 33 1 900 900 6500 7600 7000 21100 A B C D Hình 1: Mặt bằng dầm sàn tầng 3->9 điển hình ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 7 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN Trong các công trình nhà cao tầng chiều dày thường lớn để đảm bảo các yêu cầu sau: Trong tính toán không tính đến việc sàn bị yếu do khoan lỗ để treo các thiết bị kỹ thuật như đường ống điện lạnh thông gió, cứu hỏa cũng như các đường ống đặt ngầm trong sàn. Tường ngăn phòng (không có dầm đỡ tường) có thể thay đổi vị trí mà không làm tăng độ võng của sàn. 2.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY BẢN SÀN – KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH, DẦM PHỤ 2.2.1. Chiều dày bản sàn Quan niệm tính: Xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng ngang. Sàn không bị rung động, không bị dịch chuyển khi chịu tải trọng ngang. Chuyển vị tại mọi điểm trên sàn là như nhau khi chịu tác động của tải trọng ngang. Chọn chiều dày của sàn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng. Có thể chọn chiều dày bản sàn xác định sơ bộ theo công thức Chọn sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức sau: D hs  l ms trong đó: D = 0,8 ÷ 1,4 - hệ số kinh nghiệm phụ thuộc hoạt tải sử dụng; ms = 30 ÷ 35 - đối với bản loại dầm; md = 40 ÷ 45 - đối với bản kê bốn cạnh; l - nhịp cạnh ngắn của ô bản. Đối với nhà dân dụng thì chiều dày tối thiểu của sàn là h min = 6cm. Chọn ô sàn S1(6mx7m) là ô sàn có cạnh ngắn lớn nhất làm ô sàn điển hình để tính chiều dày sàn: D 8 hs  l = 60 = (10,6  12) cm ms 40 ÷ 45 Vậy chọn hs = 12cm cho toàn sàn, nhằm thỏa mãn truyền tải trọng ngang cho các kết cấu đứng. Vậy lấy chiều dày toàn bộ các tầng sàn h = 12cm 2.2.2. Kích thước dầm chính-dầm phụ - Dầm chính:( L= 7,6m) 1 1 hd =   l  12 16  1 1 hd =    7600 = (583  438) (mm)  12 16  Chọn hd= 600mm bdầm= (0,25  0,5) hd Chọn bd = 400 mm Dầm chính có nhịp L = 7m chọn dầm có tiết diện 400x600 Các dầm chính còn lại chọn dầm có tiết diện 400x600 - Dầm phụ : 1 1  hd =    l và b dầm= (0,25  0,5) h d  16 20  Chọn dầm phụ có kích thước tiết diện 200x500 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 8 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN Các hệ dầm phụ còn lại có kích thước được thề hiện trên hình vẽ MB dầm sàn (Hình 1) Dầm công son : 200x400 Dầm đà môi : 200x400 Dầm đà môi xung quanh lam thông gió chọn 200x400 Dầm phụ khác và 200x400 2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 2.3.1 Tĩnh tải Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) bao gồm trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn gstt = Σ i.δ i.n i trong đó: i - Trọng lượng riêng lớp cấu tạo thứ i; δ - chiều dày lớp cấu tạo thứ i; ni - hệ số độ tin cậy của lớp thứ i. Theo yêu cầu sử dụng, các khu vực có chức năng khác nhau sẽ có cấu tạo sàn khác nhau, do đó tĩnh tải sàn tương ứng cũng có giá trị khác nhau. Các kiểu cấu tạo sàn tiêu biểu là sàn khu ở (Phòng khách, Phòng ăn + bếp, Phòng ngủ), sàn ban công, sàn hành lang và sàn vệ sinh. Các loại sàn này có cấu tạo như sau: - Sàn khu văn phòng làm việc – sàn ban công – sàn hành lang - Gạch Ceramic, 1 = 2000 daN/m 3, δ1 = 10mm, n=1.2 - Vữa lót, 2 = 1800 daN/m 3, δ2 = 20mm, n=1.3 - Sàn BTCT, 3 = 2500 daN/m 3, δ3 = 20mm, n=1.1 - Vữa trát trần,4 = 1800 daN/m3, δ4 = 15mm, n=1.3 Hình 2.2: Các lớp cấu tạo sàn khu ở, ban công, hành lang - Sàn vệ sinh - Gạch men, 1 = 2000 daN/m 3, δ1 = 10mm, n=1.2 - Vữa lót, 2 = 1800 daN/m3, δ2= 20mm, n=1.3 - Lớp chống thấm, 3 = 2200 daN/m3, δ3 = 30mm, n=1.2 - Sàn BTCT, 4 = 2500 daN/m 3, δ 4 = 20mm, n=1.1 - Vữa trát trần, 5 = 1800 daN/m3, δ 5 = 15mm, n=1.3 Hình 2.3: Các lớp cấu tạo sàn vệ sinh Kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau: ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 9 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN Tĩnh tải sàn khu làm việc – sàn ban công – sàn hành lang Các lớp cấu tạo sàn ( mm )  (daN/ m3) gtc (daN/m2 ) n gstt ( daN/m 2 ) Lớp gạch men 10 2000 20 1.2 24 Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8 Lớp sàn BTCT 150 2500 375 1.1 412.5 Lớp vữa trát trần 15 1800 27 1.3 35.1 Đường ống,thiết bị 60 Tổng tĩnh tải tính toán 578.4 Bảng 2.1: Tĩnh tải tác dụng lên sàn khu làm việc, sàn ban công, sàn hành lang Tĩnh tải sàn khu vệ sinh Cấu tạo sàn ( mm ) (daN/m3) gtc (daN/m2 ) n gstt (daN/m 2 ) Lớp gạch ceramic 10 1800 18 1.1 19.8 Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8 Lớp chống thấm 30 2200 66 1.2 79.2 Lớp sàn BTCT 150 2500 375 1.1 412.5 Lớp vữa trát trần 15 1800 27 1.3 35.1 Đường ống,thiết bị 70 Tổng tĩnh tải tính toán 663.4 Bảng 2.2: Tĩnh tải tác dụng lên sàn khu vệ sinh 2.3.2. Tải trọng tường ngăn Trọng lượng tường ngăn qui đổi thành tải phân bố đều trên sàn (cách tính này đơn giản mang tính chất gần đúng). Tải trọng tường ngăn có không xét đến sự giảm tải, được tính theo công thức sau: lt .ht .g ttc g tqd  A trong đó: lt - chiều dài tường; h t - chiều cao tường; A - diện tích ô sàn (A = ld x ln); gttc - trọng lượng đơn vị tiêu chuẩn của tường. với: tường 10 gạch ống: gttc = 180 (daN/m2); tường 20 gạch ống: gttc = 330 (daN/m2). Kết quả được trình bày trong bảng sau: Tĩnh tải do tường truyền vào sàn ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 10 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN qñ Loaïi h L 2 n.gtc gt OÂ baûn A(m ) töôøng (m) (m) (daN/m2) (daN/m2) S1 2,7 39 234 S2 2,7 16,9 234 S3 2,7 16,9 234 S4 2,7 42 234 S5 100 2,7 1,60 11,9 234 84,9 S5' 2,7 4,08 234 S6 2,7 4,42 234 S7 100 2,7 5,65 11,05 234 323,0 S8 100 2,7 6,00 37,05 234 102,3 S9 2,7 14,82 234 S10 2,7 14,82 234 S11 100 2,7 6,00 39,9 234 95,0 S12 2,7 14,7 234 S13 2,7 15,96 234 S14 2,7 13,65 234 S15 2,7 24,5 234 S16 2,7 17,5 234 S17 2,7 34,45 234 S18 100 2,7 1,70 1,6 234 671,3 S19 2,7 38,35 234 S20 2,7 15,34 234 S21 2,7 14,16 234 S22 2,7 15,34 234 S23 2,7 41,3 234 S24 2,7 22,4 234 S25 2,7 8,32 234 S26 2,7 7,28 234 S27 2,7 14,4 234 S28 100 2,7 2,5 8,58 234 184,1 S29 2,7 7,02 234 S30 2,7 17,55 234 S31 100 2,7 4,6 21,45 234 135,5 S32 2,7 5,85 234 S33 2,7 6,3 234 Bảng 2.3: Tĩnh tải tường tác dụng lên từng ô bản sàn ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 11 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn gtt = gstt + gttt (daN/m2); Trọng lượng Tải trọng Tổng tĩnh tải Dieän tích OÂ saøn baûn thaân tường qui taùc duïng leân oâ saøn(m2) (daN/m2) ñoåi(daN/m2) saøn(daN/m2) S1 39 578,4 578,40 S2 16,9 578,4 578,40 S3 16,9 578,4 578,40 S4 42 578,4 578,40 S5 11,9 663,4 84,9 748,35 S5' 4,08 663,4 663,40 S6 4,42 578,4 578,40 S7 11,05 663,4 323,0 986,45 S8 37,05 578,4 102,3 680,72 S9 14,82 578,4 578,40 S10 14,82 578,4 578,40 S11 39,9 578,4 95,0 673,41 S12 14,7 578,4 578,40 S13 15,96 578,4 578,40 S14 13,65 578,4 578,40 S15 24,5 578,4 578,40 S16 17,5 578,4 578,40 S17 34,45 578,4 578,40 S18 1,6 663,4 671,3 1.334,69 S19 38,35 578,4 578,40 S20 15,34 578,4 578,40 S21 14,16 578,4 578,40 S22 15,34 578,4 578,40 S23 41,3 578,4 578,40 S24 22,4 578,4 578,40 S25 8,32 578,4 578,40 S26 7,28 578,4 578,40 S27 14,4 578,4 578,40 S28 8,58 663,4 184,1 847,49 S29 7,02 578,4 578,40 S30 17,55 663,4 663,40 S31 21,45 663,4 135,5 798,89 S32 5,85 663,4 663,40 S33 6,3 663,4 663,40 Bảng 2.4: Tổng tỉnh tải tác dụng lên sàn ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 12 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN 2.3.2. Hoạt tải Giá trị của hoạt tải được chọn dựa theo chức năng sử dụng của các loại phòng. Hệ số độ tin cậy n, đối với tải trọng phân bố đều xác định theo điều 4.3.3 trang 15 TCVN 2737 - 1995: Khi ptc < 200 ( daN/m2 )  n = 1.3 Khi ptc ≥ 200 ( daN/m2 )  n = 1.2 Hoạt tải tác dụng lên từng ô sàn p tc p ttsàn Chức năng Phòng n (daN/m 2) (daN/m 2) Phòng ngủ(S1) 200 1.2 240 WC(S2) 200 1.2 240 Phòng ăn(S3) 200 1.2 240 Phòng khách(S4) 200 1.2 240 Sảnh(S5) 300 1.2 360 Cầu thang(S6) 300 1.2 360 Hành lang(S7) 300 1.2 360 Ban công(S8,S9) 300 1.2 360 ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2