intTypePromotion=1

Luận văn: Thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:291

0
234
lượt xem
72
download

Luận văn: Thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319 :
 2. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG LÔØI CAÛM ÔN Trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø khi thöïc hieän ñeà taøi toát nghieäp naøy taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát nhieàu töø Khoa Xaây Döïng thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, loøng nhieät tình cuøng söï taän taâm yeâu ngheà cuûa caùc Thaày (Coâ) ñaõ laø nguoàn ñoäng vieân, hoã trôï em raát nhieàu ñeå coù ñöôïc keát quaû nhö ngaøy hoâm nay. Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày (Coâ) khoa Xaây Döïng– Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå em coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc vöõng chaéc laø neàn taûng cho vieäc hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp cuõng nhö ñeå aùp duïng cho coâng vieäc sau naøy. Ñaëc bieät, em xin chaân thaønh gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán thaày Nguyeãn Vaên Giang, ngöôøi Thaày ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ raát nhieàu cho em trong quaù trình hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp naøy. Em cuõng xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán gia ñình vaø baïn beø. Söï trôï giuùp, loøng thöông meán, söï chia seû vaø caûm thoâng cuûa gia ñình vaø baïn beø ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho em trong thôøi gian vöøa qua. Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Quyù Thaày (Coâ) Khoa Xaây Döïng- Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, Thaày Nguyeãn Vaên giang, gia ñình vaø baïn beø ñaõ giuùp ñôõ em trong quaù trình hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp naøy. Do coøn haïn cheá veà kieán thöùc,thôøi gian vaø kinh nghieäm thöïc tieãn neân Ñoà aùn cuûa em khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt vaø khuyeát ñieåm,em raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán , chæ baûo cuûa caùc thaày coâ ñeå em coù theå hoaøn thieän hôn trong coâng taùc saép tôùi. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Sinh Vieân Huyønh Thanh Sôn SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 1-
 3. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG MUÏC LUÏC Trang LỜI CẢM ƠN ................................................................................ ………… 1 PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC I. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH ................................................................7 II.CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH...................................7 1.Boá trí maët baèng ...............................................................................7 2.Kieán truùc coâng trình ........................................................................7 III.GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU .......................................................................7 1.Phaàn thaân ........................................................................................7 2.Caàu thang ........................................................................................7 3.Heä thoáng chieáu saùng .......................................................................7 4.Heä thoáng ñieän .................................................................................8 5.Heä thoáng ñieän laïnh vaø thoâng gioù ....................................................8 6.Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc.................................................................8 7.Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy,choáng seùt ....................................8 IV.YEÂU CAÀU VEÀ KINH TEÁ ....................................................................9 PHAÀN II: KEÁT CAÁU CHÖÔNG 1 :TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN BEÂ TOÂNG CỐT THEÙP(TAÀNG 3) I.SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN ........................................................................10 1.Sô ñoà daàm saøn...............................................................................10 2.Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän ...................................................10 3. Vaät lieäu ........................................................................................10 II.TAÛI TROÏNG TÍNH TOAÙN .................................................................11 1.Tænh tải ..........................................................................................11 2. Hoạt tải .........................................................................................11 3. Toång taûi........................................................................................11 III.XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG CAÙC OÂ BAÛN ..................................12 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 2-
 4. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG IV. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP.................................................................15 CHÖÔNG 2: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG I. CAÁU TAÏO(CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH) ...............................20 II. TÍNH BAÛN THANG V1, V2..............................................................21 1. Sô ñoà tính.....................................................................................21 2. Taûi troïng ......................................................................................22 3. Noäi löïc………. ..................................................................................24 4. Xaùùc ñònh coát theùp.........................................................................24 5. Caáu taïo.........................................................................................25 III. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ (DCN) ...................................................26 1. Sô ñoà tính .....................................................................................26 2. Taûi troïng………………………………………………………………………………………………………….26 3. Noäi löïc .........................................................................................26 4. Tính toaùn coát theùp .......................................................................26 IV. CAÁU TAÏO(CAÀU THANG TAÀNG TREÄT –LAÀU 1) .........................29 V.TÍNH BAÛN THANG V1, V2 ..............................................................30 1. Sô ñoà tính .....................................................................................30 2. Taûi troïng ......................................................................................31 3. Noäi löïc……….. .................................................................................33 4. Xaùc ñònh coát theùp .........................................................................33 5. Caáu taïo.........................................................................................34 VI. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ (DCN)...................................................34 1.Sô ñoà tính ......................................................................................34 2. Taûi troïng ......................................................................................35 3.Noäi löïc ..........................................................................................35 4.Tính toaùn coát theùp .........................................................................35 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN BEÅ NÖÔÙC MAÙI I.KÍCH THÖÔÙC......................................................................................38 II.TÍNH TOAÙN BAÛN .............................................................................38 1. Tính toaùn baûn naép ........................................................................38 2. Tính toaùn baûn ñaùy ........................................................................41 3.Kieåm tra nöùt ..................................................................................43 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 3-
 5. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 4. Tính toaùn baûn thaønh .....................................................................46 III.TÍNH TOAÙN DAÀM ÑAÙY: .................................................................49 1. Daàm ñaùy : D1 ( 250x600) ;D2 ( 250x550) ...................................49 2. Tính theùp doïc ...............................................................................52 3.Theùp ñai ........................................................................................53 CHÖÔNG 4 : THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC B (LAÀU 1-8) I .THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC B ......................................................55 II.XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM TRUÏC B............56 1. Nguyeân taéc truyeàn taûi .................................................................56 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 4-5( 5-6,6-7,7-8) ..............................57 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 3- 4 ..................................................58 4. Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 1-3 ..................................................60 5. Nguyeân taéc tính daàm...................................................................62 III. SÔ ÑOÀ CHAÁT TAÛI LEÂN DAÀM TRUÏC B .........................................63 IV. XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÙ TRÒ NOÄI LÖÏC – TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC .........65 V .TÍNH THEÙP DAÀM .............................................................................67 1.Tính theùp doïc ................................................................................67 2.Tính theùp ñai .................................................................................68 3. Tính coát treo .................................................................................69 CHÖÔNG 5: TÍNH TOAÙN KHUNG TRUÏC 6 I.XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ KHUNG ...............................................................70 II. SÔ BOÄ CHOÏN TIEÁT DIEÄN KHUNG ................................................70 1. Tieát dieän daàm ..............................................................................70 2. Tieát dieän coät.................................................................................71 III.TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG LEÂN COÂNG TRÌNH...............................74 1.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp AB ....................................................74 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp BC ....................................................75 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp CE ....................................................76 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 4-
 6. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 4.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp consol ngoaøi truïc AF .......................76 5.Taûi troïng taùc duïng leân coät A6 .......................................................77 6.Taûi troïng taùc duïng leân coät E6 .......................................................78 7.Taûi troïng taùc duïng leân coät B6(C6 tính nhö B6) ............................79 IV.TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM ÔÛ SAØN MAÙI ........................80 1.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp AB: .................................................80 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp BC ....................................................81 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp CE ....................................................82 4.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp consol ngoaøi truïc AF .......................83 5.Taûi troïng taùc duïng leân coät A6 .......................................................84 6.Taûi troïng taùc duïng leân coät E6 ......................................................85 7.Taûi troïng taùc duïng leân coät B6(C6 tính nhö B6) ............................85 V. TAÛI TROÏNG GIOÙ .............................................................................86 VI. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP DAÀM VAØ COÄT..............102 1. Lí thuyết tính toaùn coát theùp daàm ................................................102 2. Lyù thuyeát tính coát theùp coät.........................................................107 PHAÀN 3 : THIEÁT KEÁ NEÀN MOÙNG CHÖÔNG 6: ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG I.THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT....................................................113 1.Caáu taïo ñòa chaát ..........................................................................113 2.Caáu taïo caùc lôùp ñaát .....................................................................113 3.Ñòa chaát thuûy vaên .......................................................................120 4.Keát luaän .....................................................................................120 5.Choïn phöông aùn moùng thích hôïp ................................................120 II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG XUOÁNG MOÙNG ..............120 CHÖÔNG 7: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP I. TÍNH TOAÙN MOÙNG COÄT THUOÄC TAÛI TROÏNG LÔÙN - MOÙNG M1….122 II. TÍNH TOAÙN MOÙNG BAÊNG TREÂN ÑAØI COÏC DÖÔÙI 2 COÄT C6 VAØ D6(MOÙNG M2) ....................................................................................134 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 5-
 7. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG CHÖÔNG 8: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI I.TÍNH TOAÙN MOÙNG COÄT THUOÄC TAÛI TROÏNG LÔÙN - MOÙNG M1…142 II.TÍNH TOAÙN MOÙNG TREÂN ÑAØI COÏC DÖÔÙI 2 COÄT C6 VAØ D6 (MOÙNG M2) ..............................................................................................................155 CHÖÔNG 9: SO SAÙNH HAI PHÖÔNG AÙN MOÙNG…………………………… 164 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..................................................................165 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 6-
 8. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG PHAÀN I KIEÁN TRUÙC GIÔÙI THIEÄU VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH I. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH: Coâng trình truï sôû laøm vieäc coâng ty xaây döïng 319,ñöôïc xaây treân khu ñaát quaän 7,TPHCM,coâng trình laømoät trong nhieàu coâng trình cao taàng ôû TPHCM,trong döï aùn xaây döïng do chuû ñaàu tö laø coâng ty xaây döïng 319.Ngoaøi ra xaây döïng coâng trình coøn goùp phaàn thay ñoåi boä maët caûnh quan ñoâ thò cuûa thaønh phoá. II. CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH 1. Boá trí maët baèng: Maët baèng coâng trình ñöôïc boá trí theo hình chöõ nhaät,ñieàu ñoù raát thích hôïp vôùi keát caáu nhaø cao taàng,deã daøng xöû lyù keát caáu.Heä thoáng giao thoâng cuûa coâng trình ñöôïc taäp trung ôû trung taâm cuûa coâng trình,hai thang boä ôû hai ñaàu cuûa coâng trình phucï vuï cho vieäc ñi laïi thuaän tieän giöõa caùc taàng. Coâng trình laø coâng ty xaây döïng 319 neân caùc taàng duøng ñeå phuï vuï nhu caàu hoaït ñoäng cuûa coâng ty. -Dieän tích saøn:790.4 m2 -Soá taàng :9 taàng -Taàng 1:cao 4m,phoøng tieáp khaùch,phoøng laøm vieäc,2 caàu thang boä,2 thang maùy,2 khu veä sinh vaø phoøng duïng cuï. -Taàng 2 ñeán 9:cao 3.4m goàm phoøng quaûn lí,phoøng laøm vieäc,2 caàu thang boä,2 thang maùy,2 khu veä sinh… -Taàng maùi 2. Kieán truùc coâng trình: Ñöôïc nghieân cöùu döïa treän cô sôû phuø hôïp cuûa thaønh phoá,khoâng caàu kì nhöng taïo caûnh quan,taïo veõ töï nhieân trong quaàn theå kieán truùc cuûa thaønh phoá.Vaät lieäu trang trí taïo veû haøi hoaø,maët tröôùc coâng trình ñöôïc traùt ma tít laên sôn maøu kem,cöûa kính taïo maøu khuoân nhoâm taïo neân veû ñeïp cho coâng trình. III.GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU: 1.phaàn thaân Ñeå coâng trình oån ñònh phuø hôïp vôùi chöùc naêng söû duïng cuûa coâng trình thì giaûi phaùp keát caáu laø khung beâ toâng coát theùp chòu löïc,töôøng xaây,saøn,maùi beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã laø hôïp lí. 2.Caàu thang: laø caàu thang 2 veá daïng baûn,tay vòn baèng theùp. 3.Heä thoáng chieáu saùng: SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 7-
 9. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG a.Chieáu saùng töï nhieân: yeâu caàu chung khi söû duïng aùnh saùng töï nhieân chieáu saùng caùc phoøng laø ñaït,phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Ñoä roïi töï nhieân theo yeâu caàu:laø ñoä roïi taïi thôøi ñieåm taét ñeøn buoåi saùng vaø baäc ñeøn buoåi chieàu,vaäy coâng trình phaûi tuaân theo caùc yeáu toá ñeå ñaûm baûo ñoä saùng: b.Chieáu saùng nhaân taïo: laø söû duïng caùc heä thoáng ñeøn chieáu saùng,chieáu saùng nhaân taïo phaûi: -Ñuû aùnh saùng,phaûi phuø hôïp vôùi chöùc naêng noäi thaát. -Phaûi taïo aán töôïng veà thaåm mó cuûa ngheä thuaät kieán truùc. -Keát luaän:coâng trình naèm trong vuøng khí haäu noùng aåm,caùc giaûi phaùp hình khoái,qui hoaïch vaø keát caáu phaûi ñöïôc choïn sao cho chuùng ñaûm baûo: +Nhieät ñoä khoâng khí trong phoøng +Ñoä aåm trong phoøng. +Vaän toác chuyeån ñoäng cuûa khí +Caùc ñieàu kieän chieáu saùng. 4. Heä thoáng ñieän: Ngoaøi heä thoáng ñieän ta coøn coù 2 maùy phaùt ñieän chaïy baèng Diesel,maùy phaùt ñieän naøy ñaët taïi taàng treät. 5. Heä thoáng ñieän laïnh vaø thoâng gioù: Söû duïng heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí taïi caùc phoøng. 6. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: - Nöôùc töø heä thoáng caáp nöôùc chính cuûa thaønh phoá. - Heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lí nöôùc thaûi coâng trình. 7. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy,choáng seùt: a.Heä thoáng baùo chaùy: - Thieát bò baùo chaùy ñöôïc gaén ôû moãi taàng,ôû nôi coâng coäng moãi taàng,maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy ,khi phaùt hieän chaùy phoøng quaûn lí nhaän tính hieäu thì kieåm soaùt vaø khoáng cheá hoaû hoaïn cho coâng trình. b.Heä thoáng cöùu hoaû: - Nöôùc ñöôïc laáy töø beå,söû duïng maùy bôm xaêng löu ñoäng,caùc ñaàu phun nöôùc ñöïôc laép ñaët ôû caùc taàng. - Thang boä ñöôïc boá trí ñaày ñuû heä thoáng chieáu saùng ñaûm baûo beà roäng khi thoaùt hieåm. c.Heä thoáng choáng seùt: - Heä thoáng choáng seùt coâng trình thu seùt baèng heä thoáng kim thu seùt ñaët tröïc tieáp treân maùi cuûa coâng trình. SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 8-
 10. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG IV. YEÂU CAÀU VEÀ KINH TEÁ: - Coâng trình chöùa vaät lieäu coùtroïng löôïng raát lôùn neân keát caáu phaûi coù giaù thaønh hôïp lí.Giaù thaønh cuûa coâng trình ñöôïc caáu thaønh tieàn vaät lieäu,tieàn thueâ hoaëc khaáu hao maùy moùc do thi coâng,tieàn traû nhaân coâng. - Ñoái vôùi coâng trình naøy,tieàn vaät lieäu chieám hôn caû, do ñoù phaûi choïn phöông aùn coù chi phí vaät lieäu thaáp.Tuy vaäy keát caáu phaûi ñöïôc thieát keá sao cho tieán ñoä thi coâng ñöïôc ñaûm baûo.Vì vieäc ñöa coâng trình vaøo söû duïng sôùm coù yù nghóa to lôùn veà kinh teá-xaõ hoäi ñoái vôùi thaønh phoá. SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 9-
 11. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG NOÄI LÖÏC TÍNH DAÀM DOÏC TÖØ SAP 2000 Frame Station OutputCase CaseType StepType V2 M3 Text m Text Text Text KN KN-m 1 0 BAO Combination Max -60.568 5.329E-15 1 0.7875 BAO Combination Max -43.676 44.7548 1 1.575 BAO Combination Max -26.785 76.2072 1 2.3625 BAO Combination Max -9.893 94.3573 1 3.15 BAO Combination Max 6.999 99.205 1 3.9375 BAO Combination Max 23.891 90.7503 1 4.725 BAO Combination Max 40.783 68.9933 1 4.8 BAO Combination Max 42.392 66.2275 1 4.8 BAO Combination Max 128.394 66.2275 1 5.5125 BAO Combination Max 149.277 -31.1316 1 6.3 BAO Combination Max 172.359 -156.0502 1 0 BAO Combination Min -65.277 2.665E-15 1 0.7875 BAO Combination Min -48.386 41.0464 1 1.575 BAO Combination Min -31.494 68.7904 1 2.3625 BAO Combination Min -14.602 83.2321 1 3.15 BAO Combination Min 2.29 84.3715 1 3.9375 BAO Combination Min 19.182 72.2085 1 4.725 BAO Combination Min 36.074 46.7431 1 4.8 BAO Combination Min 37.683 43.6241 1 4.8 BAO Combination Min 116.122 43.6241 1 5.5125 BAO Combination Min 134.384 -45.7892 1 6.3 BAO Combination Min 154.567 -169.8542 2 0 BAO Combination Max -114.915 -156.0502 2 0.6625 BAO Combination Max -91.522 -77.036 2 1.325 BAO Combination Max -68.129 -14.814 2 1.9875 BAO Combination Max -44.736 28.3515 2 2.65 BAO Combination Max -19.37 51.9813 2 3.3125 BAO Combination Max 10.117 56.0754 2 3.975 BAO Combination Max 39.605 40.6337 2 4.6375 BAO Combination Max 69.093 6.1615 2 5.3 BAO Combination Max 98.581 -41.1836 2 0 BAO Combination Min -141.162 -169.8542 2 0.6625 BAO Combination Min -111.675 -87.7924 2 1.325 BAO Combination Min -82.187 -34.7835 2 1.9875 BAO Combination Min -52.699 2.6032 2 2.65 BAO Combination Min -23.211 24.492 2 3.3125 BAO Combination Min 1.646 30.8831 2 3.975 BAO Combination Min 25.039 21.7765 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 1
 12. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 2 4.6375 BAO Combination Min 48.432 -2.828 2 5.3 BAO Combination Min 71.825 -55.5808 3 0 BAO Combination Max -57.35 -41.1836 3 0.45 BAO Combination Max -43.985 -15.7236 3 0.9 BAO Combination Max -30.62 2.5946 3 1.35 BAO Combination Max -16.528 14.5435 3 1.8 BAO Combination Max -0.508 19.2834 3 2.25 BAO Combination Max 15.512 16.8143 3 2.7 BAO Combination Max 31.532 7.1362 3 3.15 BAO Combination Max 47.552 -8.457 3 3.6 BAO Combination Max 63.572 -30.561 3 0 BAO Combination Min -71.03 -55.5808 3 0.45 BAO Combination Min -55.01 -27.2219 3 0.9 BAO Combination Min -38.99 -8.6339 3 1.35 BAO Combination Min -22.97 2.4561 3 1.8 BAO Combination Min -6.95 7.5319 3 2.25 BAO Combination Min 8.247 6.5934 3 2.7 BAO Combination Min 21.612 -0.3593 3 3.15 BAO Combination Min 34.977 -14.3528 3 3.6 BAO Combination Min 48.342 -39.3558 4 0 BAO Combination Max -52.433 -30.561 4 0.45 BAO Combination Max -39.068 -6.6917 4 0.9 BAO Combination Max -25.703 10.5719 4 1.35 BAO Combination Max -12.338 21.1981 4 1.8 BAO Combination Max 2.313 24.6153 4 2.25 BAO Combination Max 18.333 20.8235 4 2.7 BAO Combination Max 34.353 9.8227 4 3.15 BAO Combination Max 50.373 -7.6726 4 3.6 BAO Combination Max 66.393 -31.9824 4 0 BAO Combination Min -66.128 -39.3558 4 0.45 BAO Combination Min -50.108 -13.2027 4 0.9 BAO Combination Min -34.088 2.3484 4 1.35 BAO Combination Min -18.068 11.4247 4 1.8 BAO Combination Min -2.048 14.4867 4 2.25 BAO Combination Min 12.781 11.5345 4 2.7 BAO Combination Min 26.146 2.568 4 3.15 BAO Combination Min 39.511 -12.9374 4 3.6 BAO Combination Min 52.876 -39.2098 5 0 BAO Combination Max -49.943 -31.9824 5 0.45 BAO Combination Max -36.578 -9.0184 5 0.9 BAO Combination Max -23.213 7.1243 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 2
 13. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 5 1.35 BAO Combination Max -9.848 16.5768 5 1.8 BAO Combination Max 4.795 18.8203 5 2.25 BAO Combination Max 20.815 13.8547 5 2.7 BAO Combination Max 36.835 1.6802 5 3.15 BAO Combination Max 52.855 -17.1929 5 3.6 BAO Combination Max 68.875 -42.8836 5 0 BAO Combination Min -63.06 -39.2098 5 0.45 BAO Combination Min -47.04 -14.4376 5 0.9 BAO Combination Min -31.02 -0.3187 5 1.35 BAO Combination Min -15 7.4036 5 1.8 BAO Combination Min 1.02 9.1116 5 2.25 BAO Combination Min 16.252 4.8053 5 2.7 BAO Combination Min 29.617 -5.5151 5 3.15 BAO Combination Min 42.982 -22.0103 5 3.6 BAO Combination Min 56.347 -49.3528 6 0 BAO Combination Max -65.372 -42.8836 6 0.45 BAO Combination Max -52.007 -13.4425 6 0.9 BAO Combination Max -38.642 10.1048 6 1.35 BAO Combination Max -25.277 26.4432 6 1.8 BAO Combination Max -11.912 35.5726 6 2.25 BAO Combination Max 3.743 37.4929 6 2.7 BAO Combination Max 19.763 32.2043 6 3.15 BAO Combination Max 35.783 19.7066 6 3.6 BAO Combination Max 51.803 9.315E-14 6 0 BAO Combination Min -77.789 -49.3528 6 0.45 BAO Combination Min -61.769 -17.9522 6 0.9 BAO Combination Min -45.749 2.8636 6 1.35 BAO Combination Min -29.729 17.422 6 1.8 BAO Combination Min -13.709 25.9661 6 2.25 BAO Combination Min 1.061 28.4959 6 2.7 BAO Combination Min 14.426 25.0115 6 3.15 BAO Combination Min 27.791 15.5129 6 3.6 BAO Combination Min 41.156 8.338E-14 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 3
 14. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG NOÄI LÖÏC TÍNH KHUNG TÖØ SAP 2000 Fram OutputCas e Station e CaseType P V2 M3 Text m Text Text KN KN KN-m 1 0 COMB1 Combination -1396.008 -3.678 -4.8198 1 1.375 COMB1 Combination -1395.441 -3.678 0.2381 1 2.75 COMB1 Combination -1394.873 -3.678 5.2959 1 4.125 COMB1 Combination -1394.306 -3.678 10.3537 1 5.5 COMB1 Combination -1393.739 -3.678 15.4115 1 0 COMB2 Combination -1405.112 -5.007 -7.1139 1 1.375 COMB2 Combination -1404.545 -5.007 -0.229 1 2.75 COMB2 Combination -1403.978 -5.007 6.656 1 4.125 COMB2 Combination -1403.411 -5.007 13.5409 1 5.5 COMB2 Combination -1402.844 -5.007 20.4258 1 0 COMB3 Combination -1403.766 -5.165 -7.6207 1 1.375 COMB3 Combination -1403.198 -5.165 -0.5193 1 2.75 COMB3 Combination -1402.631 -5.165 6.5821 1 4.125 COMB3 Combination -1402.064 -5.165 13.6834 1 5.5 COMB3 Combination -1401.497 -5.165 20.7848 1 0 COMB4 Combination -1395.74 -3.498 -4.2755 1 1.375 COMB4 Combination -1395.173 -3.498 0.5341 1 2.75 COMB4 Combination -1394.605 -3.498 5.3437 1 4.125 COMB4 Combination -1394.038 -3.498 10.1533 1 5.5 COMB4 Combination -1393.471 -3.498 14.9629 1 0 COMB5 Combination -1410.304 -4.949 -6.8747 1 1.375 COMB5 Combination -1409.737 -4.949 -0.0706 1 2.75 COMB5 Combination -1409.17 -4.949 6.7336 1 4.125 COMB5 Combination -1408.603 -4.949 13.5378 1 5.5 COMB5 Combination -1408.035 -4.949 20.342 1 0 COMB6 Combination -1400.895 -3.84 -5.2169 1 1.375 COMB6 Combination -1400.328 -3.84 0.0625 1 2.75 COMB6 Combination -1399.761 -3.84 5.3419 1 4.125 COMB6 Combination -1399.194 -3.84 10.6213 1 5.5 COMB6 Combination -1398.626 -3.84 15.9008 1 0 COMB7 Combination -1155.848 18.259 65.9835 1 1.375 COMB7 Combination -1155.281 18.259 40.878 1 2.75 COMB7 Combination -1154.714 16.396 16.9366 1 4.125 COMB7 Combination -1154.147 14.347 -4.1994 1 5.5 COMB7 Combination -1153.579 12.299 -22.5184 1 0 COMB8 Combination -1450.808 -25.462 -75.8639 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 4
 15. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 1 1.375 COMB8 Combination -1450.241 -25.462 -40.8532 1 2.75 COMB8 Combination -1449.673 -24.062 -6.7176 1 4.125 COMB8 Combination -1449.106 -22.522 25.3093 1 5.5 COMB8 Combination -1448.539 -20.982 55.2187 1 0 COMB9 Combination -1262.235 15.03 57.2466 1 1.375 COMB9 Combination -1261.668 15.03 36.5805 1 2.75 COMB9 Combination -1261.101 13.354 16.962 1 4.125 COMB9 Combination -1260.534 11.51 -0.1316 1 5.5 COMB9 Combination -1259.966 9.666 -14.6899 1 0 COMB10 Combination -1476.925 -4.693 -6.4426 1 1.375 COMB10 Combination -1476.358 -4.693 0.0096 1 2.75 COMB10 Combination -1475.791 -4.693 6.4619 1 4.125 COMB10 Combination -1475.224 -4.693 12.9141 1 5.5 COMB10 Combination -1474.657 -4.693 19.3664 1 0 COMB11 Combination -1254.041 16.226 59.3113 1 1.375 COMB11 Combination -1253.474 16.226 37.0008 1 2.75 COMB11 Combination -1252.907 14.55 15.738 1 4.125 COMB11 Combination -1252.339 12.706 -3 1 5.5 COMB11 Combination -1251.772 10.862 -19.2027 1 0 COMB12 Combination -1527.699 -24.319 -70.416 1 1.375 COMB12 Combination -1527.132 -24.319 -36.9776 1 2.75 COMB12 Combination -1526.564 -23.059 -4.3267 1 4.125 COMB12 Combination -1525.997 -21.673 26.4263 1 5.5 COMB12 Combination -1525.43 -20.287 55.2735 1 0 COMB13 Combination -1519.505 -23.123 -68.3513 1 1.375 COMB13 Combination -1518.937 -23.123 -36.5573 1 2.75 COMB13 Combination -1518.37 -21.863 -5.5508 1 4.125 COMB13 Combination -1517.803 -20.477 23.5578 1 5.5 COMB13 Combination -1517.236 -19.091 50.7607 1 0 COMB14 Combination -1261.023 14.888 56.7905 1 1.375 COMB14 Combination -1260.456 14.888 36.3192 1 2.75 COMB14 Combination -1259.889 13.212 16.8955 1 4.125 COMB14 Combination -1259.321 11.368 -0.0033 1 5.5 COMB14 Combination -1258.754 9.524 -14.3668 1 0 COMB15 Combination -1253.8 16.388 59.8011 1 1.375 COMB15 Combination -1253.233 16.388 37.2672 1 2.75 COMB15 Combination -1252.665 14.712 15.781 1 4.125 COMB15 Combination -1252.098 12.868 -3.1804 1 5.5 COMB15 Combination -1251.531 11.024 -19.6065 1 0 COMB16 Combination -1526.487 -24.46 -70.8721 1 1.375 COMB16 Combination -1525.919 -24.46 -37.2389 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 5
 16. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 1 2.75 COMB16 Combination -1525.352 -23.2 -4.3933 1 4.125 COMB16 Combination -1524.785 -21.814 26.5545 1 5.5 COMB16 Combination -1524.218 -20.428 55.5966 1 0 COMB17 Combination -1519.263 -22.96 -67.8615 1 1.375 COMB17 Combination -1518.696 -22.96 -36.2909 1 2.75 COMB17 Combination -1518.129 -21.7 -5.5078 1 4.125 COMB17 Combination -1517.562 -20.314 23.3774 1 5.5 COMB17 Combination -1516.995 -18.928 50.3569 1 0 COMB18 Combination -1258.44 16.081 58.9539 1 1.375 COMB18 Combination -1257.872 16.081 36.8428 1 2.75 COMB18 Combination -1257.305 14.405 15.7794 1 4.125 COMB18 Combination -1256.738 12.561 -2.7592 1 5.5 COMB18 Combination -1256.171 10.717 -18.7624 1 0 COMB19 Combination -1266.908 15.083 57.4618 1 1.375 COMB19 Combination -1266.34 15.083 36.723 1 2.75 COMB19 Combination -1265.773 13.406 17.0319 1 4.125 COMB19 Combination -1265.206 11.563 -0.1343 1 5.5 COMB19 Combination -1264.639 9.719 -14.7653 1 0 COMB20 Combination -1523.903 -23.268 -68.7087 1 1.375 COMB20 Combination -1523.336 -23.268 -36.7153 1 2.75 COMB20 Combination -1522.769 -22.008 -5.5094 1 4.125 COMB20 Combination -1522.202 -20.622 23.7987 1 5.5 COMB20 Combination -1521.635 -19.236 51.201 1 0 COMB21 Combination -1532.371 -24.266 -70.2008 1 1.375 COMB21 Combination -1531.804 -24.266 -36.8351 1 2.75 COMB21 Combination -1531.237 -23.006 -4.2568 1 4.125 COMB21 Combination -1530.67 -21.62 26.4235 1 5.5 COMB21 Combination -1530.103 -20.234 55.1981 1 0 COMB22 Combination -1643.74 -26.365 -77.1001 1 1.375 COMB22 Combination -1643.172 -26.365 -40.8476 1 2.75 COMB22 Combination -1642.605 -24.965 -5.47 1 4.125 COMB22 Combination -1642.038 -23.425 27.7988 1 5.5 COMB22 Combination -1641.471 -21.885 58.9501 1 0 COMB23 Combination -1348.78 17.355 64.7472 1 1.375 COMB23 Combination -1348.213 17.355 40.8836 1 2.75 COMB23 Combination -1347.645 15.493 18.1841 1 4.125 COMB23 Combination -1347.078 13.444 -1.7099 1 5.5 COMB23 Combination -1346.511 11.395 -18.787 1 0 BAO Combination -1155.848 18.259 65.9835 1 1.375 BAO Combination -1155.281 18.259 40.8836 1 2.75 BAO Combination -1154.714 16.396 18.1841 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 6
 17. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 1 4.125 BAO Combination -1154.147 14.347 27.7988 1 5.5 BAO Combination -1153.579 12.299 58.9501 1 0 BAO Combination -1643.74 -26.365 -77.1001 1 1.375 BAO Combination -1643.172 -26.365 -40.8532 1 2.75 BAO Combination -1642.605 -24.965 -6.7176 1 4.125 BAO Combination -1642.038 -23.425 -4.1994 1 5.5 BAO Combination -1641.471 -21.885 -22.5184 2 0 COMB1 Combination -1240.241 -16.362 -27.151 2 0.85 COMB1 Combination -1239.89 -16.362 -13.2436 2 1.7 COMB1 Combination -1239.54 -16.362 0.6638 2 2.55 COMB1 Combination -1239.189 -16.362 14.5712 2 3.4 COMB1 Combination -1238.839 -16.362 28.4786 2 0 COMB2 Combination -1226.252 -16.127 -31.2867 2 0.85 COMB2 Combination -1225.901 -16.127 -17.5786 2 1.7 COMB2 Combination -1225.55 -16.127 -3.8706 2 2.55 COMB2 Combination -1225.2 -16.127 9.8374 2 3.4 COMB2 Combination -1224.849 -16.127 23.5455 2 0 COMB3 Combination -1224.804 -16.029 -31.0876 2 0.85 COMB3 Combination -1224.454 -16.029 -17.4626 2 1.7 COMB3 Combination -1224.103 -16.029 -3.8376 2 2.55 COMB3 Combination -1223.752 -16.029 9.7875 2 3.4 COMB3 Combination -1223.402 -16.029 23.4125 2 0 COMB4 Combination -1240.181 -16.383 -27.2082 2 0.85 COMB4 Combination -1239.83 -16.383 -13.2826 2 1.7 COMB4 Combination -1239.48 -16.383 0.6429 2 2.55 COMB4 Combination -1239.129 -16.383 14.5685 2 3.4 COMB4 Combination -1238.778 -16.383 28.494 2 0 COMB5 Combination -1231.308 -16.433 -31.766 2 0.85 COMB5 Combination -1230.957 -16.433 -17.7981 2 1.7 COMB5 Combination -1230.607 -16.433 -3.8302 2 2.55 COMB5 Combination -1230.256 -16.433 10.1377 2 3.4 COMB5 Combination -1229.905 -16.433 24.1056 2 0 COMB6 Combination -1244.768 -16.573 -27.4853 2 0.85 COMB6 Combination -1244.418 -16.573 -13.3984 2 1.7 COMB6 Combination -1244.067 -16.573 0.6884 2 2.55 COMB6 Combination -1243.716 -16.573 14.7752 2 3.4 COMB6 Combination -1243.366 -16.573 28.862 2 0 COMB7 Combination -1029.639 8.074 6.7904 2 0.85 COMB7 Combination -1029.288 6.57 0.5668 2 1.7 COMB7 Combination -1028.938 5.065 -4.378 2 2.55 COMB7 Combination -1028.587 3.561 -8.044 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 7
 18. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 2 3.4 COMB7 Combination -1028.236 2.056 -10.4312 2 0 COMB8 Combination -1265.531 -36.252 -58.4329 2 0.85 COMB8 Combination -1265.18 -35.122 -28.099 2 1.7 COMB8 Combination -1264.83 -33.991 1.274 2 2.55 COMB8 Combination -1264.479 -32.861 29.6861 2 3.4 COMB8 Combination -1264.128 -31.73 57.1372 2 0 COMB9 Combination -1112.255 4.346 -1.1573 2 0.85 COMB9 Combination -1111.904 2.992 -4.2757 2 1.7 COMB9 Combination -1111.554 1.638 -6.2432 2 2.55 COMB9 Combination -1111.203 0.284 -7.0598 2 3.4 COMB9 Combination -1110.852 -1.07 -6.7254 2 0 COMB10 Combination -1300.44 -17.578 -31.5768 2 0.85 COMB10 Combination -1300.09 -17.578 -16.6357 2 1.7 COMB10 Combination -1299.739 -17.578 -1.6946 2 2.55 COMB10 Combination -1299.388 -17.578 13.2465 2 3.4 COMB10 Combination -1299.038 -17.578 28.1876 2 0 COMB11 Combination -1124.845 4.135 2.5648 2 0.85 COMB11 Combination -1124.495 2.781 -0.3742 2 1.7 COMB11 Combination -1124.144 1.427 -2.1623 2 2.55 COMB11 Combination -1123.794 0.073 -2.7994 2 3.4 COMB11 Combination -1123.443 -1.282 -2.2856 2 0 COMB12 Combination -1324.558 -35.548 -59.8582 2 0.85 COMB12 Combination -1324.207 -34.53 -30.0749 2 1.7 COMB12 Combination -1323.856 -33.513 -1.1564 2 2.55 COMB12 Combination -1323.506 -32.496 26.8973 2 3.4 COMB12 Combination -1323.155 -31.478 54.0861 2 0 COMB13 Combination -1337.148 -35.759 -56.1361 2 0.85 COMB13 Combination -1336.798 -34.742 -26.1734 2 1.7 COMB13 Combination -1336.447 -33.724 2.9246 2 2.55 COMB13 Combination -1336.096 -32.707 31.1577 2 3.4 COMB13 Combination -1335.746 -31.689 58.526 2 0 COMB14 Combination -1110.952 4.434 -0.9781 2 0.85 COMB14 Combination -1110.602 3.08 -4.1713 2 1.7 COMB14 Combination -1110.251 1.726 -6.2135 2 2.55 COMB14 Combination -1109.9 0.372 -7.1048 2 3.4 COMB14 Combination -1109.55 -0.983 -6.8451 2 0 COMB15 Combination -1124.791 4.115 2.5134 2 0.85 COMB15 Combination -1124.441 2.761 -0.4093 2 1.7 COMB15 Combination -1124.09 1.407 -2.181 2 2.55 COMB15 Combination -1123.739 0.053 -2.8018 2 3.4 COMB15 Combination -1123.389 -1.301 -2.2717 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 8
 19. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 2 0 COMB16 Combination -1323.255 -35.46 -59.679 2 0.85 COMB16 Combination -1322.904 -34.443 -29.9704 2 1.7 COMB16 Combination -1322.554 -33.425 -1.1266 2 2.55 COMB16 Combination -1322.203 -32.408 26.8523 2 3.4 COMB16 Combination -1321.853 -31.39 53.9664 2 0 COMB17 Combination -1337.094 -35.778 -56.1876 2 0.85 COMB17 Combination -1336.743 -34.761 -26.2085 2 1.7 COMB17 Combination -1336.393 -33.743 2.9058 2 2.55 COMB17 Combination -1336.042 -32.726 31.1552 2 3.4 COMB17 Combination -1335.692 -31.708 58.5398 2 0 COMB18 Combination -1128.92 3.945 2.264 2 0.85 COMB18 Combination -1128.569 2.591 -0.5135 2 1.7 COMB18 Combination -1128.219 1.237 -2.1402 2 2.55 COMB18 Combination -1127.868 -0.117 -2.6158 2 3.4 COMB18 Combination -1127.517 -1.471 -1.9405 2 0 COMB19 Combination -1116.806 4.071 -1.5886 2 0.85 COMB19 Combination -1116.455 2.717 -4.4732 2 1.7 COMB19 Combination -1116.104 1.363 -6.2068 2 2.55 COMB19 Combination -1115.754 0.008494 -6.7895 2 3.4 COMB19 Combination -1115.403 -1.346 -6.2213 2 0 COMB20 Combination -1341.223 -35.949 -56.4369 2 0.85 COMB20 Combination -1340.872 -34.932 -26.3127 2 1.7 COMB20 Combination -1340.521 -33.914 2.9467 2 2.55 COMB20 Combination -1340.171 -32.897 31.3413 2 3.4 COMB20 Combination -1339.82 -31.879 58.871 2 0 COMB21 Combination -1329.108 -35.823 -60.2896 2 0.85 COMB21 Combination -1328.758 -34.806 -30.2724 2 1.7 COMB21 Combination -1328.407 -33.788 -1.12 2 2.55 COMB21 Combination -1328.056 -32.771 27.1676 2 3.4 COMB21 Combination -1327.706 -31.753 54.5903 2 0 COMB22 Combination -1435.4 -39.681 -64.5052 2 0.85 COMB22 Combination -1435.049 -38.551 -31.2567 2 1.7 COMB22 Combination -1434.699 -37.42 1.0308 2 2.55 COMB22 Combination -1434.348 -36.29 32.3573 2 3.4 COMB22 Combination -1433.997 -35.159 62.723 2 0 COMB23 Combination -1199.508 4.645 0.7181 2 0.85 COMB23 Combination -1199.157 3.141 -2.591 2 1.7 COMB23 Combination -1198.807 1.636 -4.6213 2 2.55 COMB23 Combination -1198.456 0.132 -5.3728 2 3.4 COMB23 Combination -1198.105 -1.373 -4.8454 2 0 BAO Combination -1029.639 8.074 6.7904 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 9
 20. THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 2 0.85 BAO Combination -1029.288 6.57 0.5668 2 1.7 BAO Combination -1028.938 5.065 2.9467 2 2.55 BAO Combination -1028.587 3.561 32.3573 2 3.4 BAO Combination -1028.236 2.056 62.723 2 0 BAO Combination -1435.4 -39.681 -64.5052 2 0.85 BAO Combination -1435.049 -38.551 -31.2567 2 1.7 BAO Combination -1434.699 -37.42 -6.2432 2 2.55 BAO Combination -1434.348 -36.29 -8.044 2 3.4 BAO Combination -1433.997 -35.159 -10.4312 3 0 COMB1 Combination -1062.45 -14.807 -25.3751 3 0.85 COMB1 Combination -1062.099 -14.807 -12.7888 3 1.7 COMB1 Combination -1061.749 -14.807 -0.2024 3 2.55 COMB1 Combination -1061.398 -14.807 12.384 3 3.4 COMB1 Combination -1061.047 -14.807 24.9704 3 0 COMB2 Combination -1071.587 -15.373 -21.2616 3 0.85 COMB2 Combination -1071.237 -15.373 -8.1945 3 1.7 COMB2 Combination -1070.886 -15.373 4.8727 3 2.55 COMB2 Combination -1070.535 -15.373 17.9398 3 3.4 COMB2 Combination -1070.185 -15.373 31.007 3 0 COMB3 Combination -1070.278 -15.31 -21.1163 3 0.85 COMB3 Combination -1069.927 -15.31 -8.1032 3 1.7 COMB3 Combination -1069.577 -15.31 4.91 3 2.55 COMB3 Combination -1069.226 -15.31 17.9231 3 3.4 COMB3 Combination -1068.876 -15.31 30.9363 3 0 COMB4 Combination -1062.342 -14.736 -25.3485 3 0.85 COMB4 Combination -1061.991 -14.736 -12.8227 3 1.7 COMB4 Combination -1061.641 -14.736 -0.2969 3 2.55 COMB4 Combination -1061.29 -14.736 12.2288 3 3.4 COMB4 Combination -1060.94 -14.736 24.7546 3 0 COMB5 Combination -1076.122 -15.714 -21.8511 3 0.85 COMB5 Combination -1075.772 -15.714 -8.4946 3 1.7 COMB5 Combination -1075.421 -15.714 4.862 3 2.55 COMB5 Combination -1075.07 -15.714 18.2185 3 3.4 COMB5 Combination -1074.72 -15.714 31.575 3 0 COMB6 Combination -1066.619 -15.236 -25.9484 3 0.85 COMB6 Combination -1066.268 -15.236 -12.9981 3 1.7 COMB6 Combination -1065.918 -15.236 -0.0479 3 2.55 COMB6 Combination -1065.567 -15.236 12.9024 3 3.4 COMB6 Combination -1065.216 -15.236 25.8527 3 0 COMB7 Combination -901.6 7.768 9.6869 3 0.85 COMB7 Combination -901.25 6.204 3.7491 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2