intTypePromotion=1

LUẬN VĂN: “tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
107
lượt xem
26
download

LUẬN VĂN: “tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “tổ chức bộ máy kế toán tại công ty tnhh nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: “tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI: “tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng Nh t” 1
 2. M CL C L im u.................................................................................................... 1 Ph n I: Khái quát chung v Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng Nh t ..................................................................................... 6 I. c i m tình hình, v trí, nhi m v c a doanh nghi p............................ 6 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ................................... 6 2. V trí kinh t c a Công ty trong n n kinh t và qui mô s n xu t c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t .............. 8 3. S lư ng và ch t lư ng lao ng hi n có c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ............................................... 8 4. Nh ng máy móc thi t b ch y u ph c v cho quá trình công ngh s n xu t chính ............................................................................................. 10 5. Ch c năng và nhi m v c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t .............................................................................. 10 5.1. Ch c năng.................................................................................. 10 5.2. Nhi m v ................................................................................... 11 II. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t .......................................................................... 11 1. Cơ c u b máy qu n lý và quy trình công ngh s n xu t ch y u c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ............ 11 1.1. Nhi m v c a các phân xư ng chính ......................................... 12 1.2. Các phân xư ng s n xu t ph .................................................... 13 2. Cơ c u t ch c b máy k toán, quy trình h ch toán chung c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ...................... 14 2.1. Cơ c u t ch c b máy k toán c a Công ty .............................. 14 2.2. Quy trình h ch toán chung c a Công ty ..................................... 16 3. Hình th c h ch toán áp d ng t i Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ...................................................................... 17 III. Nh ng thu n l i, khó khăn ch y u nh hư ng t i tình hình s n xu t kinh doanh và h ch toán c a công ty trong th i kỳ hi n nay. .................... 18 2
 3. 1. Thu n l i .......................................................................................... 18 2. Khó khăn .......................................................................................... 18 Ph n II: Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i công ty .................... 20 I. K toán lao ng ti n lương .................................................................. 20 1. Ti n lương theo th i gian.................................................................. 22 1.1. B ng ch m công: ....................................................................... 23 1.2. B ng thanh toán lương phòng Tài v ......................................... 23 2. Tr lương theo s n ph m: ................................................................. 30 2.1. B ng ch m công (b ng 5): ......................................................... 30 2.2. B ng thanh toán lương phân xư ng l p ráp - t t m s y (b ng 6) ......................................................................................................... 30 3. B ng t ng h p thanh toán lương (B ng 8) ........................................ 37 4. B ng phân b ti n lương (b ng 9) ..................................................... 37 II. K toán v t li u, công c d ng c ........................................................ 41 1. K toán v t li u công c , d ng c ..................................................... 42 2. K toán nh p xu t v t li u - CCDC................................................... 43 2.1. K toán nh p v t li u - CCDC ................................................... 43 2.2. K toán xu t v t li u - CCDC .................................................... 48 III. K toán TSC và u tư dài h n: ....................................................... 58 1. K toán ghi tăng TSC ..................................................................... 60 2. K toán ghi gi m TSC ................................................................... 65 3. K toán t ng h p TSC ................................................................... 68 3.1. TK s d ng: ............................................................................... 68 3.2. Phương pháp ghi s ................................................................... 68 4. K toán kh u hao TSC ................................................................... 69 IV. K toán t p h p chi phí và tính giá thành:....................................... 75 1. T p h p chi phí nguyên v t li u tr c ti p (TK621) ........................... 76 2. K toán chi phí nhân công tr c ti p (TK 622) ................................... 77 3. K toán chi phí s n xu t chung: ........................................................ 78 4. K toán t ng h p chi phí s n xu t c a Công ty: ................................ 81 5. ánh giá s n ph m d dang: ............................................................. 82 6. Phương pháp tính giá thành s n ph m: ............................................. 87 Ph n III: Nh n xét và ki n ngh v công tác h ch toán c a công ty ........ 88 3
 4. 1. M t s ưu như c i m trong công tác h ch toán k toán nói chung: . 88 2. Ki n ngh : ......................................................................................... 89 K t lu n....................................................................................................... 90 4
 5. L im u Nư c Vi t Nam ang trên ư ng h i nh p vào n n kinh t th trư ng. V i nh ng bư c i u tiên trong công vi c ó òi h i các ơn v kinh doanh trong nư c ph i theo sát s bi n ng c a th trư ng. c bi t là n n kinh t a d ng hoá nhi u thành ph n như hi n nay, thì ơn v kinh doanh ph i thư ng xuyên tìm hi u và n m b t ư c nhu c u, th hi u ngư i tiêu dùng. t ó có các phương pháp nh m phát tri n kinh doanh c a ơn v mình. Nhìn chung doanh nghi p mu n phát tri n thì h ph i t ư c hi u qu kinh doanh v i m c l i nhu n cao có th t n t i và tái u tư. Mu n v y thì doanh nghi p ph i có nh ng chính sách t o ra doanh thu l n hơn chi phí mà doanh nghi p ã b ra. Cùng v i s i lên c a t nư c thì lĩnh v c i n cơ luôn ph i chi m m t v trí quan tr ng, Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng Nh t ra i. Nh ng k t qu mà công ty ã t ư c trong nh ng năm g n ây ngày càng kh ng nh ư c v trí c a mình trên th trư ng, cũng như i v i b n hàng. Có ư c thành t u như v y ó cũng là nh s n l c c a các cán b công nhân viên toàn công ty, hơn n a công tác h ch toán k toán luôn ư c t lên hàng u. Dư i ây là b n báo cáo th c t p cu i khoá c a em v i n i dung chính như sau: Ph n I: Khái quát chung v tình hình c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t. Ph n II: Nghi p v chuyên môn Ph n III: Nh n xét và ki n ngh . Em xin chân thành c m ơn các cán b phòng Tài v và các phòng ban khác trong công ty ã giúp v m im t em có i u ki n i sâu tìm hi u. c bi t em xin chân thành c m ơn cô giáo Tr nh Th Thu Nguy t ã t n tình hư ng d n em trong su t quá trình th c t p và vi t b n báo cáo này. H c sinh 5
 6. Lê Kim Anh Ph n I Khái quát chung v Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t I. c i m tình hình, v trí, nhi m v c a doanh nghi p 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t (g i t t là Công ty) là m t doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c S Công nghi p Hà N i. Công ty ư c thành l p t năm 1965 trên cơ s sáp nh p 2 xí nghi p công tư h p danh là xí nghi p i n Th ng và Xí nghi p i n cơ Tam Quang, l y tên là xí nghi p i n khí Th ng Nh t. a ch : S 164 - ph Nguy n c C nh - phư ng Tân Mai - qu n Hoàng Mai - Hà N i. Tên giao d ch ti ng Anh: Thongnhat Electro mechonical company Email: diencơthongnhat@hn.vnn.vn i n tho i: 6622400 Fax: 6622473 Ngày 17/3/1970, U ban nhân dân thành ph Hà N i ra quy t nh s 142/Q -UB sáp nh p b ph n còn l i c a xí nghi p i n cơ Tam Quang vào xí nghi p i n khí Th ng Nh t thành l p Xí nghi p i n cơ Th ng Nh t v i 8.000m2 m t b ng, g n 600m2 nhà xư ng, 464 cán b công nhân viên và 40 máy móc thi t b các lo i, v i nhi m v s n xu t các lo i qu t i n và các lo i ng cơ nh . Trong bu i u thành l p phương hư ng s n xu t các m t hàng c a xí nghi p chưa n nh l i tr i qua chi n tranh phá ho i c a qu c M , dù v y xí nghi p v n vươn lên và t ng bư c n nh s n xu t ph c v nhu c u tiêu dùng c a nhân dân th ô và qu c phòng. Trong th p k 70 xí nghi p th c hi n ch oc aH i ng B trư ng v quy n t ch s n xu t kinh doanh, xí nghi p ã ch ng s p x p l i s n xu t, m r ng quan h v i các cơ s s n xu t. Nh th c hi n t t chương trình 6
 7. k ho ch ã ra, xí nghi p ã có s phát tri n vư t b c, 7 s n ph m c a xí nghi p ư c c p d u ch t lư ng c p 1 và c p cao. S n ph m c a xí nghi p t o ư c uy tín trên th trư ng và ư c ngư i tiêu dùng ch p nh n. Trong th p k 80, s n ph m c a xí nghi p v n luôn có uy tín trên th trư ng, có kh năng c nh tranh t t và ã xu t kh u sang th trư ng Cuba v i s lư ng 129.614 chi c. Năm 1985, xí vinh d ư c ng và Nhà nư c trao t ng danh hi u "Anh hùng lao ng". Trong th p k 90, v i nh ng ti n cơ b n ã ư c xây d ng t nh ng năm trư c ó, thêm vào ó là s u tư máy móc thi t b m i hi n i c a ài Loan và trình tay ngh c a ngư i lao ng ư c nâng cao, xí nghi p ã liên t c i m i c cơ c u s n xu t l n c i ti n m u mã cũng như ch t lư ng s n ph m. Do ó, s lư ng s n ph m s n xu t hàng năm c a xí nghi p tăng lên t 67.532 s n ph m năm 1990 lên 150.041 s n ph m năm 1995. Ngày 02/11/2000, U ban nhân dân thành ph Hà N i ra quy t nh s 5928/Q -UB i tên Xí nghi p i n cơ Th ng Nh t thành Công ty i n cơ Th ng Nh t. Nhi m v c a Công ty i n cơ Th ng Nh t là chuyên s n xu t các lo i qu t t qu t bàn, qu t ng n các lo i qu t tr n. M c ích s n xu t c a công ty ch y u là ph c v nhu c u tiêu dùng cho nhân dân trong c nư c mà ch y u là khu v c phía B c. Ngoài s n ph m truy n th ng c a Công ty là các lo t qu t, qua t ng th i kì nhi m v c a Công ty cũng có nhi u thay i. Ngay t nh ng năm u thành l p, ngoài các s n ph m qu t, công ty còn s n xu t thêm các lo i ng cơ 3 pha và các lo i ch n lưu èn ng, máy bơm nư c… n nay, s n ph m duy nh t c a công ty là qu t i n. Ngoài nhi m v s n xu t ph c v nhu c u tiêu dùng c a nhân dân, là m t doanh nghi p Nhà nư c nên Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t còn có nhi m v r t quan tr ng là ph i b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c c p và th c hi n y chính sách v kinh t và lu t 7
 8. pháp mà Nhà nư c ã quy nh nh m không ng ng xây d ng và phát tri n Công ty. 2. V trí kinh t c a Công ty trong n n kinh t và qui mô s n xu t c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t Trong n n kinh t th trư ng v i s c nh tranh bình ng gi a các thành ph n kinh t ã m ra cho các doanh nghi p nhi u cơ h i vươn lên t kh ng nh mình. ng th i nó cũng t ra cho các doanh nghi p nhi u khó khăn, thách th c c n gi i quy t. Là m t doanh nghi p Nhà nư c, công ty ã kh ng nh v trí c a mình b ng vi c "luôn duy trì và nâng cao ch t lư ng s n ph m, tìm hi u và m r ng th trư ng cũng như t ng bư c i m i công ngh , ng th i nâng cao trình tay ngh c a i ngũ công nhân viên". Trong vài năm g n ây, công ty ã có s phát tri n vư t b c trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Năm 2000, công ty v n còn n m trong tình tr ng làm ăn thua l nhưng t năm 2001 công ty b t u làm ăn có lãi, d n d n nâng cao l i nhu n thu ư c t ho t ng s n xu t kinh doanh và nâng cao i s ng c a ngư i lao ng. ây là y u t quan tr ng giúp cho ngư i lao ng yên tâm s n xu t kinh doanh và g n bó v i công ty. ó cũng là ng l c giúp cho công ty có kh năng phát tri n trong tương lai do có ngu n l c con ngư i d i dào. Trong nh ng năm t i ây, khi Vi t Nam h i nh p AFTA m t cách toàn di n, và khi gia nh p WTO, các doanh nghi p c a Vi t Nam s b c nh tranh m nh m trên m i m t. Công ty cũng không là ngo i l . Nh n th c ư c i u này, Ban giám c Công ty ang ra s c c i t doanh nghi p, u tư m i v k thu t và năng l c s n xu t c a doanh nghi p, cũng như nâng cao ch t lư ng s n ph m nâng cao s c c nh tranh c a s n ph m, ưa m t hàng qu t i n c a mình vươn ra th trư ng nư c ngoài. 3. S lư ng và ch t lư ng lao ng hi n có c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t 8
 9. B ng 1: Cơ c u lao ng năm 2005 Trình Các b c TT Ch tiêu ơn v S lư ng Trung Th b c ih c khác c p cao 1 T ng s CNV Ngư i 675 56 59 42 521 2 T tr ng % 100 7,85 8,74 6,22 77,19 3 Năm Ngư i 385 32 37 25 291 4 T tr ng % 100 8,31 9,61 6,5 75,58 5 N Ngư i 290 21 22 17 230 6 T tr ng % 100 7,24 7,6 5,86 79,31 7 S L gián i p Ngư i 127 43 40 19 25 8 T tr ng % 100 33,85 31,5 14,96 19,7 9 S L tr c ti p Ngư i 548 16 19 23 496 10 T tr ng % 100 1,83 3,46 4,2 90,51 Qua b ng cơ c u lao ng trên c a Công ty ta th y cơ c u s n xu t công nghi p th công cơ khí, nên t tr ng s lao ng nam và n chênh l ch nhau không áng bao nhiêu. Tuy con s v t l ngư i có trình i h c, trung c p và th b c cao là con s khiêm t n, song v i tình hình và i u ki n hi n nay thì con s ó nói lên ph n nào s n l c ph n u vươn lên c a CBCNV Công ty. B ng 2: B c th c a công nhân trong Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t năm 2005 T S T T STT B c th ơn v tr ng Nam N ngư i tr ng tr ng (%) 1 B c1 Ngư i 1 0,2 1 0,42 0 2 B c2 Ngư i 7 1,44 5 2,11 2 0,8 3 B c3 Ngư i 33 6,76 18 7,6 15 6 4 B c4 Ngư i 162 33,26 66 27,84 96 38,4 5 B c5 Ngư i 234 48,05 113 47,58 121 48,4 6 B c6 Ngư i 41 8,42 27 11,4 14 5,6 9
 10. 7 B c7 Ngư i 9 1,85 7 2,95 2 0,8 Nhìn qua bi u hình ta th y r ng b c th t 4 n 5 v i s lư ng r t nhi u g m 396 ngư i, th b c cao 6/7 t ng s 50, b c th c a i ngũ công nhân lao ng ã có m t b dày kinh nghi m v ngh nghi p và tr i qua nh ng giai o n c a th i kỳ kinh t i m i, góp ph n không nh vào vi c ưa Công ty nhanh chóng hoà nh p v i cơ ch th trư ng, s n xu t ra ư c nhi u s n ph m có ch t lư ng t t. T o i u ki n cho s n ph m công ty chi m th ph n trong th trư ng và ư c ngư i tiêu dùng ch p nh n. 4. Nh ng máy móc thi t b ch y u ph c v cho quá trình công ngh s n xu t chính - Máy mài - Máy ti n - Máy khoan - Máy úc áp l c - Máy ép nh a - Máy dây truy n sơn tĩnh i n - Trung tâm gia công cơ khí CNC 5. Ch c năng và nhi m v c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t 5.1. Ch c năng Là ơn v Nhà nư c tr c thu c UBND thành ph Hà N i, Công ty có các ch c năng ch y u sau: - ư c ch ng kinh doanh và h ch toán kinh t theo lu t doanh nghi p trên cơ s ch c năng, nhi m v qui nh trong gi y phép thành l p công ty và quy t nh c a UBND thành ph . - ư c vay v n t các t ch c, cá nhân, Nhà nư c nh m ph c v s n xu t kinh doanh, t ch u trách nhi m v ho t ng tài chính c a mình. - ư c ký k t các h p ng kinh t v i m i thành ph n kinh t khác nhau trên cơ s các ngành ngh kinh doanh ư c cho phép. 10
 11. 5.2. Nhi m v - Nghiên c u, thi t k , s n xu t và tiêu th các lo i s n ph m t o ra l i nhu n, ph c v nhu c u tiêu dùng c a nhân dân c nư c mà ch y u là các t nh phía B c và B c Trung B . - Qu n lý và s d ng t t ngu n v n hi n có, m b o kh năng b o toàn v n và phát tri n v n. - Qu n lý và s d ng t t ngu n lao ng, góp ph n nâng cao năng su t lao ng và thu nh p cho ngư i lao ng. - Th c hi n và ch p hành y các ch , chính sách kinh t - xã h i và pháp lu t c a Nhà nư c qui nh và c p trên giao cho, góp ph n thúc y n n kinh t Th ô cũng như Nhà nư c. - Th c hi n y nghĩa v v thu , phí, l phí i v i Nhà nư c. II. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t 1. Cơ c u b máy qu n lý và quy trình công ngh s n xu t ch y u c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t là m t doanh nghi p Nhà nư c có tư cách pháp nhân chuyên s n xu t các lo i qu t i n, các lo i qu t treo tư ng, qu t cây, qu t hút y, m t lo i qu t tr n, nhóm qu t quay 400mm (3 ki u), nhóm qu t bàn 300mm (2 ki u). c i ms n xu t bao g m 2 ph n: ph n cơ, ph n i n. Ph n cơ c a s n ph m gia công v i các b ph n ch y u g m Rotor, Sator, n p trư c, n p sau. Ph n i n bao g m các công o n cu n bin, vào bin, t m gi y. Và cu i cùng là ph n trang trí qua các khâu nh a, sơn m t o ra m t s n ph m hoàn ch nh. Do ó, s n ph m qu t i n là m t s n ph m có k t c u tương i ph c t p và yêu c u k thu t, m thu t cao nên quá trình công ngh s n xu t qu t i n u tr i qua các phân xư ng s n xu t sau: 11
 12. Hình 1: Quy trình công ngh s n xu t các lo i qu t i n PX đột dập PX cơ khí 1 Lắp ráp Kho bán thànhphẩm quạt 1 Nguyên vật liệu Thànhphẩm chính PX cơ khí 2 KCS Lắp ráp Khu M mới quạt 2 PX mạ nhựa Bán thành phẩm mua ngoài 1.1. Nhi m v c a các phân xư ng chính 1.1.1. Phân xư ng td p - Pha c t lá tôn và tôn silic - D p c t lá tôn rotor và stator - ép tán stator - D p c t, vu t hình các chi ti t và ph ki n khác c a các lo i qu t tr n. 1.1.2. Phân xư ng cơ khí 1 - Gia công cơ khí ngu i toàn b các chi ti t các lo i qu t tr n. - Gia công tr c ti p, ép khúc, mài stato qu t tr n. 1.1.3. Phân xư ng cơ khí 2 - úc Rotor l ng sóc các lo i qu t. 12
 13. - úc nhôm các lo i chi ti t b ng nhôm. - Gia công cơ khí b u hoàn ch nh khâu n p trên qu t tr n, qu t ng. 1.1.4. Phân xư ng m nh a - M k m, m bóng các lo i chi ti t qu t. - Hoàn thi n lư i b o v qu t bàn - Nhu m cánh qu t bàn 400 - S n xu t m t s chi ti t b ng nh a. 1.1.5. Phân xư ng l p ráp 1: - Vào bin stato và l p ráp hoàn ch nh các lo i qu t quay 400mm, 300mm, 250mm 1.1.6. Phân xư ng l p ráp 2 - Qu n bin t m s y các lo i qu t - Vào bin stator và hoàn ch nh s n ph m qu t tr n - Sơn trang trí b m t các lo i qu t - S n xu t m t s lo i bao bì 1.2. Các phân xư ng s n xu t ph 1.2.1. Phân xư ng d ng c - S n xu t các lo i khuôn m u, khuôn úc ép l c, khuôn ép nh a, gá l p các lo i d ng c c t, d ng c o ki u ph c v cho các phân xư ng s n xu t chính. - Th c hi n các tài nghiên c u, c i ti n k thu t theo chương trình ti n b kinh t . - S a ch a l n và ph c h i các lo i khuôn, gá d ng c o ki m. 1.2.2. Phân xư ng cơ i n: - Căn c vào l ch xích s a ch a thi t b c a công ty t ch c s a ch a l n, v a các thi t b trong toàn công ty. - Duy trì, b o dư ng máy móc thi t b hàng ngày. - Thi t k thi công các máy móc tư trang, t ch , l p t v n hành các máy móc thi t b m i. 13
 14. - Qu n lý h th ng i n, nư c, s a ch a nhà xư ng. (*) T ch c b máy qu n lý c a Công ty Trong m i doanh nghi p, cơ c u t ch c b máy qu n lý h t s c quan tr ng, nó là y u t quy t nh s thành công hay th t b i c a quá trình s n xu t kinh doanh, b i vì các quy t nh qu n lý có tác ng tr c ti p n quá trình s n xu t kinh doanh. Do ó n u doanh nghi p t ch c t t s em l i hi u qu kinh t cao, và ngư c l i. Trư c tình hình c i m s n xu t kinh doanh c a ơn v mình, Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ã t ch c b máy qu n lý như sau: Hình 2: Sơ t ch c b máy qu n lý Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc sản xuất kỹ thuật Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Tổ chức Hành chính Bảo vệ Tiêu thụ Kế hoạch Tài vụ Kỹ thuật KCS PX PX PX PX PX PX Đột dập Cơ khí Lắp ráp Sơn mạ Cơ điện Dụng cụ 2. Cơ c u t ch c b máy k toán, quy trình h ch toán chung c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t 2.1. Cơ c u t ch c b máy k toán c a Công ty 14
 15. B máy k toán là m t ph n r t quan tr ng, không th thi u b tc ơn v kinh t hay ơn v hành chính s nghi p nào. Nó gi v trí và vai trò quan tr ng i v i s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. B i vì k toán ph n ánh m t cách liên t c, toàn di n và có h th ng v m i m t c a ho t ng kinh t trong doanh nghi p. V i hai ch c năng chính là thông tin và ki m tra, k toán cung c p thông tin cho nhà qu n lý ph c v cho vi c ra quy t nh qu n tr doanh nghi p, k toán cũng cung c p thông tin cho các i tư ng có liên quan n doanh nghi p v : hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và tình hình tài chính c a doanh nghi p, t ó có ư c các quy t nh nên u tư hay không và bi t ư c doanh nghi p ã s d ng v n u tư ó như th nào. V i vai trò quan tr ng ó c a k toán, và d a vào tình hình th c t t i ơn v , công ty t ch c b máy k toán phù h p v i tình hình c a ơn v và theo úng yêu c u c a B Tài chính. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t ã xây d ng b máy k toán theo mô hình t p trung v i tên g i là phòng Tài v . Phòng Tài v ph i th c hhi n toàn b công tác k toán t thu nh n, ghi s , x lý thông tin trên h th ng báo cáo c a ơn v , và Trư ng phòng Tài v là ngư i tr c ti p i u hành và qu n lý công tác k toán trên cơ s phân công công vi c cho các k toán viên. Hình th c này có ưu i m là m b o s lãnh o th ng nh t c a Trư ng phòng Tài v cũng như s ch o k p th i c a lãnh o Công ty i v i toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh. Công ty có tư cách pháp nhân y , ho t ng s n xu t kinh doanh m t cách c l p, và có s lư ng các nghi p v k toán v a ph i nên vi c l a ch n t ch c b máy k toán theo mô hình t p trung là r t phù h p. D a vào c i m qui mô s n xu t, c i m qu n lý công ty cũng như m c chyên môn hoá và trình cán b k toán, phòng Tài v công ty g m 7 ngư i và ư c t ch c như sau: 15
 16. Hình 3: Sơ t ch c b máy k toán Trưởng phòng Tài vụ Phó phòng Tài vụ kiêm kế toán TSCĐ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán thanh vật liệu, TGNH, thuế, tổng hợp toán công cụ Thủ thành phẩm dụng cụ quỹ và tiêu thụ thành phẩm 2.2. Quy trình h ch toán chung c a Công ty Là m t doanh nghi p Nhà nư c, ho t ng s n xu t kinh doanh m t hàng qu t i n, công ty ã l a ch n phương pháp ghi s t ng h p là phương pháp nh t ký ch ng t . Vi c l a ch n phương pháp Nh t ký. Vi c l a ch n phương pháp Nh t ký ch ng t h ch toán t ng h p là phù h p v i tình hình c a ơn v . Công ty th c hi n k toán th công và yêu c u qu n lý i v i m t doanh nghi p Nhà nư c là tương i cao. 16
 17. Hình 4: Trình t ghi chép s k toán Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Sổ kế toán Bảng kê Nhật ký chứng từ chi tiết Bảng tổng hợp Sổ Cái chi tiết Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi nh kỳ i chi u 3. Hình th c h ch toán áp d ng t i Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên i n cơ Th ng nh t Kỳ k toán: Hi n nay kỳ k toán c a công ty ư c xác nh theo t ng quý. Cu i m i quý công ty ti n hành t ng h p s li u l p các BCTC theo qui nh. Năm k toán: B t u t ngày 01/01 n ngày 31/12. Phương pháp tính giá tài s n: Tính theo giá th c t . Phương pháp tính giá xu t nguyên v t li u: Tính theo giá bình quân gia quy n. Phương pháp h ch toán hàng t n kho: Phương pháp kê khai thư ng xuyên. Phương pháp h ch toán chi ti t hàng t n kho: Theo phương pháp th song song. 17
 18. Phương pháp xác nh giá tr s n xu t kinh doanh d dang: Tính theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p s n xu t s n ph m. Phương pháp tính thu GTGT: Thu GTGT ư c tính theo phương pháp kh u tr . Phương pháp tính kh u hao TSC : Kh u hao TSC ư c tính theo phương pháp ư ng th ng. III. Nh ng thu n l i, khó khăn ch y u nh hư ng t i tình hình s n xu t kinh doanh và h ch toán c a công ty trong th i kỳ hi n nay. 1. Thu n l i Công ty s d ng hình th c k toán nh t ký ch ng t và h ch toán theo phương pháp kê khai thư ng xuyên nên ã gi m nh ư c kh i lư ng công tác, nâng cao ch t lư ng công tác k toán, công vi c ư c dàn u trong tháng, m b o thông tin k p th i và tránh ư c tình tr ng t n ng vi c d n vi c vào cu i tháng và t o i u ki n cho cán b k toán làm vi c ư c linh ho t và chính xác. Các ch ng t ư c th c hi n song song trên hai hư ng ó là ghi chép b ng s sách và nh p ch ng t liên quan. Sau ó k t qu trên máy và s sách s ư c i chi u v i nhau. Ngoài ra, s d ng hình th c k toán nh t ký ch ng t có m u h th ng s in s n nên tăng cư ng ư c tính th ng nh t c a k toán. S n ph m c a công ty có uy tín trên th trư ng t nhi u năm, là doanh nghi p Nhà nư c nên công ty có ư c s ưu tiên phát tri n, công ty có i ngũ cán b công nhân viên lành ngh , tâm huy t v i Công ty. Trư c xu th c a th trư ng công ty áp ng ư c nhi u thách th c cùng v i các cơ h i m i. Công ty ph i tìm úng bư c i m i c a mình và kh năng ch t lư ng c a s n ph m t o i u ki n thu n l i cho công ty phát tri n m nh m . 2. Khó khăn Bên c nh m t thu n l i thì Công ty cũng g p m t s khó khăn như: Máy móc thi t b , nhà xư ng tuy ã ư c u tư m i nhưng v n còn tương i l c h u; giá nguyên v t li u ang tăng m nh làm nh hư ng t i kh năng s n xu t và nh ng c g ng h giá thành s n ph m c a Công ty, nh ng 18
 19. khó khăn v v n mà hi n nay h u h t doanh nghi p nào cũng g p ph i khi tham gia ho t ng trên th trư ng… 19
 20. Ph n II Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i công ty I. K toán lao ng ti n lương T i a hoá l i nhu n là m t yêu c u quan tr ng i v i b t kỳ doanh nghi p s n xu t nào khi bư c vào s n xu t kinh doanh. Ti n lương là m t b ph n c a giá thành s n ph m, vì v y hoàn thành t t lao ng ti n lương là i u ki n c n thi t tính toán chính xác chi phí s n xu t và giá thành s n ph m; nh m gi m giá thành s n ph m thu v l i nhu n cao nh t. Do ó, k toán lao ng ti n lương còn hi u rõ v lao ng và ti n lương tính toán chính xác, úng chính sách ch các kho n ti n lương, ti n thư ng mà ngư i lao ng ư c hư ng. Lao ng là ho t ng chân tay, ho t ng trí óc c a con ngư i nh m bi n i các v t th t nhiên thành v t ph m c n thi t tho mãn nhu c u xã h i. Ti n lương là bi u hi n b ng ti n c a m t b ph n s n ph m xã h i mà ngư i lao ng ư c s d ng bù p hao phí lao ng c a mình trong quá trình s n xu t nh m tái s n xu t s c lao ng. Do ó t ch c công tác h ch toán lao ng và ti n lương giúp doanh nghi p qu n lý t t qu lương, m b o vi c tr lương, BHXH úng nguyên t c. ó cũng là ng l c thúc y m nh m con ngư i lao ng vươn n nh cao c a s sáng t o, tăng năng su t lao ng và hi u su t công tác. Nh m góp ph n tăng thu nh p c a công ty, thúc y n n kinh t phát tri n, ng th i t o cơ s cho vi c phân b chi phí nhân công vào giá thành s n ph m ư c chính xác. Ngoài các kho n ti n lương ư c hư ng do ngư i lao ng làm ra, ngư i lao ng còn ư c hư ng các kho n ph c p khác như: thư ng, BHXH, BHYT… Do ó lao ng ti n lương chính xác c n ph i có ch ng t g c làm căn c thanh toán lương. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2