Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 4

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
40
download

Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. Phân chia công trình thành các yếu tố kết cấu và ấn định các quá trình thi công cần thiết.
b. Liệt kê các công tác phải thực hiện, lập danh mục từng loại kết cấu và các danh mục chủ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 4

  1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH CHÖÔNG IV: TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG I. CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH LAÄP TIEÁN ÑOÄ : a. Phaân chia coâng trình thaønh caùc yeáu toá keát caáu vaø aán ñònh caùc quaù trình thi coâng caàn thieát. b. Lieät keâ caùc coâng taùc phaûi thöïc hieän, laäp danh muïc töøng loaïi keát caáu vaø caùc danh muïc chuû yeáu. c. Löïa choïn bieän phaùp thi coâng coâng taùc chính, löïa choïn maùy moùc thi coâng caùc coâng taùc ñoù. d. Döïa treân chæ tieâu ñònh möùc maø xaùc ñònh soá ngaøy coâng, soá ca maùy caàn thieát cho vieâc xaây döïng coâng trình. e. AÁn ñònh trình töï caùc quaù trình xaây laép. f. Thieát keá toå chöùc thi coâng caùc quaù trình xaây laép theo daây chuyeàn, xaùc ñònh tuyeán coâng taùc trong moãi quaù trình, phaân chia coâng trình thaønh caùc ñoaïn coâng taùc, tính soá coâng nhaân caàn thieát cho moãi ñoaïn. g. Sô löôïc tính thôøi gian thöïc hieän coâng trình. h. Thaønh laäp bieåu ñoà saép xeáp thôøi gian cho caùc quaù trình sao cho chuùng coù theå tieán haønh song song keát hôïp vôùi nhau, ñoàng thôøi vaãn ñaûm baûo trình töï kyõ thuaät hôïp lyù, vôùi soá löôïng coâng nhaân vaø maùy moùc ñieàu hoaø. Sau ñoù chænh lyù laïi thôøi gian thöïc hieän töøng quaù trình vaø thôøi gian hoaøn thaønh toaøn boä coâng trình. i. Leân keá hoaïch veà nhu caàu nhaân löïc, vaät lieäu, caáu kieän, baùn thaønh phaåm…, keá hoaïch söû duïng maùy moùc thi coâng vaø phöông tieän vaän chuyeån. j. Theo doõi vaø ñieàu chænh tieán ñoä cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn thi coâng. II. MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA CAÙC COÂNG TAÙC: A. PHAÀN CÔ BAÛN: 1). Phaàn ngaàm :(trình töï caùc coâng taùc cuûa phaàn ngaàm) + Thi coâng coïc eùp. + Thi coâng ñaøo ñaát. + Thi coâng moùng. + Thi coâng ñaø kieàng. + Thi coâng san laáp. 2). Phaàn thaân : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 108
  2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH + Phaàn thaân ñöôïc thi coâng theo tieán ñoä xieân. + Caùc giaùn ñoaïn kyõ thuaät trong coâng taùc beâtoâng toaøn khoái: Thôøi gian chôø ñôïi ñeán khi ñöôïc pheùp laép döïng giaøn giaùo, coffa cuûa caùc keát caáu tieáp theo. Thôøi gian chôø ñôïi cho ñeán khi ñöôïc pheùp thaùo dôõ coffa cuûa keát caáu vöøa ñöôïc ñoå beâtoâng. + Phaân ñôït thi coâng töø döôùi leân. + Vò trí phaân ñôït ñaët taïi caùc maïch ngöøng khi ñoå beâtoâng. + Sau khi ñoå beâtoâng saøn thì khoâng ñöôïc pheùp tieáp tuïc ngay coâng taùc laép döïng coffa coät treân ñoù, neân chia 1 ñôït goàm: coät taàng thöù i laø 1 ñôït vaø daàm saøn taàng thöù i+1 laø 1 ñôït tieáp theo. + Trong moãi ñôït thi coâng vôùi khoái löôïng coâng taùc lôùn ta neân chia moãi ñôït laøm 2 phaân ñoaïn, vò trí maïch ngöøng ñöôïc ñaët taïi caùc khe luùn. + Trong 1 ñôït thi coâng coù caùc coâng taùc sau : Ñôït thi coâng coät, daàm saøn, caàu thang: 1. Coát theùp coät, daàm saøn, caàu thang. 2. Coffa coät, daàm saøn, caàu thang. 3. Beâtoâng coät, daàm saøn, caàu thang. 4. Thaùo dôõ coffa coät, daàm saøn, caàu thang. + Thôøi gian ñöôïc pheùp thaùo dôõ coffa : Coät : 2 ngaøy. Daàm saøn : 14 ngaøy. Nhöng phaûi choáng gia cöôøng taïi caùc vò trí quan troïng nhö ôû giöõa vaø naùch daàm, 1/3 ñeán giöõa saøn so vôùi daàm. + Sau khi ñoå beâtoâng coät, daàm saøn, caàu thang ñöôïc 2 ngaøy thì ñöôïc pheùp tieán haønh caùc coâng taùc tieáp theo. B. PHAÀN HOAØN THIEÄN: Bao goàm xaây toâ, laép döïng cöûa, laùt neàn, oáp gaïch trang trí,…. + Coâng taùc xaây töôøng vaø traùc traàn ñöôïc thöïc hieän sau khi thaùo caùc caây choáng gia cöôøng (khoaûng 20 ngaøy sau khi ñoå beâtoâng ñôït ñoù). Ñoái vôùi nhöõng taám töôøng khoâng coù cöûa ta xaây laøm 2 ñôït moãi ñôït caùch nhau 1 ngaøy.Ñoái vôùi töôøng cao 3.3-0.4 = 2.9m thì ñôït 1 laø 1.5m vaø ñôït 2 laø 1.4m. Coøn ñoái vôùi töôøng cao 3-0.4 = 2.6m thì moãi ñôït laø 1.3m. + Coâng taùc toâ töôøng ñöôïc thöïc hieän sau khi xaây xong ñöôïc 2 ngaøy. Töôøng ñöôïc toâ töø treân xuoáng vaø ñöôïc kieåm tra thaúng ñöùng baèng maùy kinh vó. + Coâng taùc laùt gaïch : sau khi xaây toâ xong phaàn naøo ta coù theå laùt gaïch ngay phaàn ñoù. Cao ñoä hoaøn thieän cuûa toaøn khu nhaø phaûi ñaûm baûo theo ñuùng thieát keá. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 109
  3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH + Coâng taùc lôïp maùi tolle ñöôïc thöïc hieän cuøng luùc xaây toâ maùi. + Coâng taùc queùt voâi vaø ñoùng traàn ñöôïc hieän ñeán khi keát thuùc coâng trình. III. BAÛNG TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG : Ñôn Khoái Ñònh TS Soá Soá STT TEÂN COÂNG TAÙC Ngaøy Ngaøy vò löôïng möùc coâng CN CN 1 Chuaån bò maët baèng thi coâng m2 2 58 2 58 2 Eùp coïc 100m 4640 12.5 580 10 58 10 58 3 Ñaøo ñaát moùng baèng maùy ñaøo 100m3 2570 2.95 75.82 2 37.91 3 58 4 Ñaøo ñaát baèng thuû coâng m3 28.92 0.681 19.69 1 19.69 5 BT loùt moùng ñaù 4x6 #100, daøy 10cm m3 28.92 1.65 47.72 1 47.72 1 48 6 BT moùng ñaù 1x2 #200, daøy 0.6m m3 105.3 1.64 172.7 4 43.17 7 BT coå moùng ñaù 1x2 #200 m3 15.48 3.33 51.55 2 25.77 10 116 8 BT ñaø kieàng ñaù 1x2 #200 m3 52.16 3.56 185.7 4 46.42 9 Coát theùp moùng T 1.197 8.34 9.983 1 9.983 10 22 10 Coát theùp ñaø kieàng T 10.432 10.04 104.7 9 11.64 11 Coffa moùng 100m2 324 29.7 96.23 4 24.06 2 12 Coffa coå moùng 100m 180.6 31.9 57.61 2 28.81 10 76 13 Coffa ñaø kieàng 100m2 264 34.28 90.5 4 22.62 14 Thaùo dôõ coffa moùng 100m2 324 7.67 24.85 2 12.43 15 Thaùo dôõ coffa coå moùng 2 100m 180.6 7.67 13.85 1 13.85 5 37 16 Thaùo dôõ coffa ñaø kieàng 100m2 264 7.67 20.25 2 10.12 17 Laáp ñaát hoá moùng baèng cô giôùi 100m3 2397 1.5 35.96 10 3.596 10 4 KHUNG TAÀNG TREÄT 17 BT loùt neàn ñaù 4x6 #100 m3 126.3 1.64 207.1 10 20.71 10 21 18 Coát theùp coät T 5.916 8.48 50.17 6 8.361 19 Coát theùp caàu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 40 35 20 Coát theùp daàm T 11.305 10.04 113.5 14 8.107 21 Coát theùp saøn T 10.6 14.63 155.1 18 8.615 22 Coffa coät 100m2 426.3 31.9 136 7 19.43 23 Caàu thang 100m2 42.36 45.76 19.38 1 19.38 40 76 24 Coffa daàm 100m2 797.46 34.28 273.4 15 18.22 25 Coffa saøn 100m2 1182 26.95 318.6 17 18.74 26 Thaùo dôõ coffa coät 100m2 426.3 7.67 32.7 3 10.9 20 32 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 110
  4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH 27 Thaùo dôõ coffa caàu thang 100m2 42.36 6.83 2.893 1 2.893 28 Thaùo dôõ coffa daàm 100m2 797.46 7.67 61.16 7 8.738 29 Thaùo dôõ coffa saøn 100m2 1182 6.83 80.73 9 8.97 30 BT coät ñaù 1x2 #200 m3 29.58 3.33 98.5 9 10.94 31 BT caàu thang ñaù 1x2 #200 m3 12.384 2.9 35.91 3 11.97 40 46 32 BT daàm ñaù 1x2 #200 m3 56.6 2.56 144.9 13 11.15 33 BT saøn ñaù 1x2 #200 m3 106 1.58 167.5 15 11.17 TAÀNG 2 33 Coát theùp coät T 4.992 8.48 42.33 5 8.466 34 Coát theùp caàu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 40 35 35 Coát theùp daàm T 11.305 10.04 113.5 13 8.731 36 Coát theùp saøn T 10.6 14.63 155.1 20 7.754 2 37 Coffa coät 100m 382.2 31.9 121.9 6 20.32 38 Coffa caàu thang 100m2 42.36 45.76 19.38 1 19.38 2 40 76 39 Coffa daàm 100m 797.46 34.28 273.4 15 18.22 40 Coffa saøn 100m2 1182 26.95 318.6 18 17.7 41 Thaùo dôõ coffa coät 100m2 382.2 7.67 29.31 3 9.772 42 Thaùo dôõ coffa caàu thang 100m2 42.36 6.83 2.893 1 2.893 20 31 43 Thaùo dôõ coffa daàm 100m2 797.46 7.67 61.16 7 8.738 44 Thaùo dôõ coffa saøn 100m2 1182 6.83 80.73 9 8.97 45 Beâtoâng coät ñaù 1x2 #200 m3 24.96 3.33 83.12 7 11.87 3 46 Beâtoâng caàu thang ñaù 1x2 #200 m 12.384 2.9 35.91 3 11.97 3 40 45 47 Beâtoâng daàm ñaù 1x2 #200 m 56.6 2.56 144.9 13 11.15 48 Beâtoâng saøn ñaù 1x2 #200 m3 106 1.58 167.5 17 9.852 TAÀNG 3 49 Coát theùp coät T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 50 Coát theùp caàu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 40 35 51 Coát theùp daàm T 11.305 10.04 113.5 12 9.459 52 Coát theùp saøn T 10.6 14.63 155.1 23 6.743 2 53 Coffa coät 100m 296.4 31.9 94.55 5 18.91 54 Coffa caàu thang 100m2 42.36 45.76 19.38 1 19.38 40 74 55 Coffa daàm 100m2 797.46 34.28 273.4 15 18.22 56 Coffa saøn 100m2 1182 26.95 318.6 19 16.77 57 Thaùo dôõ coffa coät 100m2 296.4 7.67 22.73 2 11.37 20 31 58 Thaùo dôõ coffa caàu thang 100m2 42.36 6.83 2.893 1 2.893 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 111
  5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH 59 Thaùo dôõ coffa daàm 100m2 797.46 7.67 61.16 7 8.738 60 Thaùo dôõ coffa saøn 100m2 1182 6.83 80.73 10 8.073 61 BT coät ñaù 1x2 #200 m3 17.16 3.33 57.14 6 9.524 3 62 BT caàu thang ñaù 1x2 #200 m 12.384 2.9 35.91 3 11.97 3 40 42 63 BT daàm ñaù 1x2 #200 m 56.6 2.56 144.9 14 10.35 64 BT saøn ñaù 1x2 #200 m3 106 1.58 167.5 17 9.852 TAÀNG 4 65 Coát theùp coät T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 66 Coát theùp caàu thang T 1.255 14.63 18.36 2 9.18 40 35 67 Coát theùp daàm T 11.305 10.04 113.5 15 7.567 68 Coát theùp saøn T 10.6 14.63 155.1 20 7.754 69 Coffa coät 100m2 296.4 31.9 94.55 5 18.91 70 Coffa caàu thang 100m2 42.36 45.76 19.38 1 19.38 40 74 71 Coffa daàm 100m2 797.46 34.28 273.4 15 18.22 72 Coffa saøn 100m2 1182 26.95 318.6 19 16.77 73 Thaùo dôõ coffa coät 100m2 296.4 7.67 22.73 2 11.37 74 Thaùo dôõ coffa caàu thang 100m2 42.36 6.83 2.893 1 2.893 20 31 75 Thaùo dôõ coffa daàm 100m2 797.46 7.67 61.16 7 8.738 76 Thaùo dôõ coffa saøn 100m2 1182 6.83 80.73 10 8.073 77 BT coät ñaù 1x2 #200 m3 17.16 3.33 57.14 6 9.524 3 78 BT caàu thang ñaù 1x2 #200 m 12.384 2.9 35.91 3 11.97 3 40 41 79 BT daàm ñaù 1x2 #200 m 56.6 2.56 144.9 14 10.35 80 BT saøn ñaù 1x2 #200 m3 106 1.58 167.5 17 9.852 TAÀNG 5 81 Coát theùp coät T 3.432 8.48 29.1 3 9.701 82 Coát theùp daàm T 16.252 10.04 163.2 19 8.588 40 40 83 Coát theùp saøn seânoâ T 7.0869 21.72 153.9 15 10.26 84 Coát theùp hoà nöôùc maùi T 1.5024 21.72 32.63 3 10.88 2 85 Coffa coät 100m 296.4 31.9 94.55 7 13.51 86 Coffa daàm 100m2 813.58 34.28 278.9 22 12.68 40 58 87 Coffa saøn seânoâ 100m2 442.93 28.47 126.1 10 12.61 88 Coffa hoà nöôùc 100m2 60.72 31.9 19.37 1 19.37 89 Thaùo dôõ coffa coät 100m2 296.4 7.67 22.73 4 5.683 20 23 90 Thaùo dôõ coffa daàm 100m2 813.58 7.67 62.4 10 6.24 91 Thaùo dôõ coffa saøn seânoâ 100m2 442.93 6.83 30.25 5 6.05 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 112
  6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH 92 Thaùo dôõ coffa hoà nöôùc 100m2 60.72 7.67 4.657 1 4.657 93 BT coät ñaù 1x2 #200 m3 17.16 3.33 57.14 6 9.524 94 BT daàm ñaù 1x2 #200 m3 81.26 2.56 208 19 10.95 3 40 41 95 BT saøn seânoâ ñaù 1x2 #200 m 35.434 3.8 134.7 13 10.36 96 BT hoà nöôùc maùi ñaù 1x2 #200 m3 7.512 2.56 19.23 2 9.615 PHAÀN HOAØN THIEÄN TAÀNG TREÄT 97 Xaây töôøng 20, gaïch oáng 8x8x19 m3 36.888 1.7 62.71 14 4.479 3 60 10 98 Xaây töôøng 10, gaïch oáng 8x8x19 m 124.01 1.95 241.8 46 5.257 99 Traùt töôøng, vöõa #75, daøy 15mm m3 21.37 0.137 2.928 1 2.928 3 100 Traùt daàmsaøn, vöõa #75, daøy 15mm m 29.7 0.3 8.91 4 2.228 Traùt coät vaø caàu thang, vöõa #75, daøy 16 12 101 m3 7.04 0.498 3.506 2 1.753 15mm 102 Laép döïng cöûa m2 131.2 0.3 39.36 9 4.373 103 Laùt gaïch neàn vaø caàu thang m2 1069.1 0.4 427.6 11 38.88 16 76 104 OÁp gaïch töôøng phoøng WC m2 284.24 0.65 184.8 5 36.95 Queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm 105 m2 5297.3 0.032 169.5 16 10.59 16 11 saøn TAÀNG 2 106 Xaây töôøng 20, gaïch oáng 8x8x19 m3 36.888 1.7 62.71 14 4.479 60 10 107 Xaây töôøng 10, gaïch oáng 8x8x19 m3 127.66 1.95 248.9 46 5.412 108 Laép döïng cöûa m2 131.2 0.3 39.36 11 3.578 109 Traùt töôøng, vöõa #75, daøy 15mm m3 21.37 0.137 2.928 1 2.928 110 Traùt daàm saøn, vöõa #75, daøy 15mm m3 29.7 0.3 8.91 3 2.97 16 13 Traùt coät vaø caàu thang, vöõa #75, daøy 111 m3 6.373 0.498 3.174 1 3.174 15mm 112 Laùt gaïch neàn vaø caàu thang m2 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 OÁp gaïch töôøng phoøng veä sinh vaø boàn 16 82 113 m2 357.2 0.65 232.2 6 38.7 hoa Queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm 114 m2 5253.2 0.032 168.1 16 10.51 16 11 saøn TAÀNG 3 115 Xaây töôøng 20, gaïch oáng 8x8x19 m3 36.888 1.7 62.71 14 4.479 60 10 116 Xaây töôøng 10, gaïch oáng 8x8x19 m3 127.66 1.95 248.9 46 5.412 117 Laép döïng cöûa m2 131.2 0.3 39.36 11 3.578 16 12 118 Traùt töôøng, vöõa #75, daøy 15mm m3 21.37 0.137 2.928 1 2.928 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 113
  7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH 119 Traùt daàm saøn, vöõa #75, daøy 15mm m3 29.7 0.3 8.91 3 2.97 Traùt coät vaø caàu thang, vöõa #75, daøy 120 m3 5.086 0.498 2.533 1 2.533 15mm 121 Laùt gaïch neàn vaø caàu thang m2 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 OÁp gaïch töôøng phoøng veä sinh vaø boàn 16 82 122 m2 357.2 0.65 232.2 6 38.7 hoa Queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm 123 m2 5167.4 0.032 165.4 16 10.33 16 11 saøn TAÀNG 4 124 Xaây töôøng 20, gaïch oáng 8x8x19 m3 36.888 1.7 62.71 4 15.68 20 32 125 Xaây töôøng 10, gaïch oáng 8x8x19 m3 127.66 1.95 248.9 16 15.56 126 Laép döïng cöûa m2 131.2 0.3 39.36 11 3.578 127 Traùt töôøng, vöõa #75, daøy 15mm m3 21.37 0.137 2.928 1 2.928 128 Traùt daàm saøn, vöõa #75, daøy 15mm m 3 29.7 0.3 8.91 3 2.97 16 12 Traùt coät vaø caàu thang, vöõa #75, daøy 129 m3 5.086 0.498 2.533 1 2.533 15mm 130 Laùt gaïch neàn vaø caàu thang m2 1069.1 0.4 427.6 10 42.76 OÁp gaïch töôøng phoøng veä sinh vaø boàn 16 82 131 m2 357.2 0.65 232.2 6 38.7 hoa Queùt voâi töôøng, coät, caàu thang, daàm 132 m2 5167.4 0.032 165.4 16 10.33 16 11 saøn TAÀNG 5 133 Xaây töôøng 20, gaïch oáng 8x8x19 m3 92.164 1.7 156.7 8 19.58 20 41 134 Xaây töôøng 10, gaïch oáng 8x8x19 m3 127.66 1.95 248.9 12 20.74 135 Laép döïng cöûa m2 131.2 0.3 39.36 2 19.68 3 136 Traùt töôøng, vöõa #75, daøy 15mm m 29.67 0.137 4.065 1 4.065 3 137 Traùt daàm saøn, vöõa #75, daøy 15mm m 19.76 0.33 6.521 1 6.521 7 52 138 Traùt coät, vöõa #75, daøy 15mm m3 4.446 0.498 2.214 1 2.214 139 Lôïp maùi tolle 100m2 856.48 4.5 38.54 2 19.27 140 Laùt gaïch neàn m2 1042.8 0.4 417.1 10 41.71 OÁp gaïch töôøng phoøng veä sinh vaø boàn 16 81 141 m2 357.2 0.65 232.2 6 38.7 hoa Queùt voâi töôøng, coät, daàm saøn seânoâ 142 m2 4471.1 0.032 143.1 16 8.942 16 9 vaø hoà nöôùc ∑COÂNG = 48357 Ñaùnh giaù bieåu ñoà nhaân löïc : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 114
  8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH o Heä soá baát ñieàu hoaø : K1 = Amax/Atb Amax = 138 coâng ( soá coâng nhaân cao nhaát ). Atb : soá coâng nhaân trung bình trong bieåu ñoà nhaân löïc. Atb = S/T S = 48357 coâng ( toång soá coâng lao ñoäng ) T = 453 ngaøy ( toång thôøi gian thi coâng ). ⇒ Atb = S/T = 48357/453 = 107 coâng. ⇒ K1 = Amax/Atb = 138/107 = 1.29 o Heä soá phaân boá lao ñoäng : K2 = Sdö/S Sdö = 5440 coâng ( soá coâng dö ). S = 48357 coâng ( toång soá coâng lao ñoäng ) ⇒ K2 = Sdö/S = 5440/48357 = 0.1125. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 115

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản