intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn xây dựng công trình_Kết cấu

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

365
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luận văn xây dựng công trình_kết cấu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn xây dựng công trình_Kết cấu

  1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM PHAÀN II GVHD KEÁT CAÁU : Th.S. VOÕ BAÙ TAÀM SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ LÔÙP : BE99CCH MSSV : 899BE166 Nieân khoùa 1999 – 2004 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 5
  2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM CHÖÔNG I : TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU SAØN TAÀNG 2 I. TAÛI TROÏNG TÍNH TOAÙN: (Saøn toaøn khoái). 1. Tónh taûi: - Baûn beâ toâng toaøn khoái coù chieàu daøy saøn h = 8cm + Caáu taïo baûn : Lôùp 1 : Gaïch men Ceramic daøy 0.7cm. Lôùp 2 : Vöõa laùt maùc 50 daøy 2 cm. Lôùp 3 : Baûn BTCT, daøy 8 cm. Lôùp 4 : Vöõa traùt traàn Maùc 75, daøy 1.5 cm. + Troïng löôïng baûn thaân baûn beâ toâng coát theùp: • gbt = δs . γ . n = 0,08 x 2500 x 1,1 = 220 kg/m2. + Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo: • gct = δ . γ .n. - Gaïch men Ceramic daøy 1 cm: g1 = 0,007 x 1800 x 1,1 = 13.86 kg/m2 - Lôùp vöõa loùt M 75 daøy 2 cm: g2 = 0,02 x 1600 x 1,2 = 38,4kg/m2 - Lôùp vöõa traùt traàn M75 daøy 1,5 cm: g3 = 0,015 x 1600 x 1,2 = 29kg/m2 ⇒ Toång tónh taûi taùc duïng leân saøn: gs = gbt + g1 + g2 +g3 = 220 + 13.86 + 38,4 + 29 = 301.3 kg/m2 Caùc oâ saøn coù phoøng veä sinh, taûi troïng cuûa caùc vaùch töôøng ñöôïc qui veà taûi phaân boá ñeàu theo dieän tích oâ saøn . Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 100 coù gtct = 180 (KG/m2). Troïng löôïng baûn thaân töôøng ngaên phoøng veä sinh: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 6
  3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM g t = 2,5 x 3 x (180 x 1.1 + 0,01 x 1600 x 1,2) = 1629kg. vs Taûi troïng phaân boá ñeàu treân maët saøn nhaø beáp coù WC 1629 gb = gs + ( g t / D x R ) = 301.3 + = 437 kg/m2 vs 4x3 2. Hoaït taûi: (choïn theo Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 2737-95) - Caên hoä nhaø ôû, phoøng nguû : 150kg/m2 x 1,3 = 195kg/m2. - Haønh lang, caàu thang : 300 x 1,2 = 360kg/m2. - Balcon : 200 x 1,2 = 240kg/m2. II. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH NOÄI LÖÏC : Tính theo sô ñoà ñaøn hoài 1. Baûn keâ 4 caïnh laøm vieäc theo 2 phöông. (L2/L1 < 2) duøng phöông phaùp tra baûng α = L2/L1 → mi 1 , mi 2 , Ki 1 , Ki 2. Trong ñoù: i = 1 ÷ 11 laø chæ soá loaïi oâ baûn saøn ôû ñaây quan nieäm ngaøm chu vi neân tính cho oâ baûn theo sô ñoà soá 9. - Moment döông ôû giöõa nhòp: M1 = m91 . P M2 = m92 . P SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 7
  4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM - Moment aâm ôû goái MI = - K91 . P MII = - K92 . P Vôùi P = q.L1.L2 = (g + p) L1. L2 L1; L2: chieàu daøi caïnh ngaén vaø caïnh daøi cuûa oâ baûn. Heä soá mi , Ki tra trong baûng “ soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình”. BAÛNG GIAÙ TRÒ CAÙC KÍCH THÖÔÙC VAØ TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN OÂ BAÛN Teân oâ Loaïi oâ L1 L2 L Tónh taûi Hoaït taûi q + p P 2 baûn baûn (m) (m) L q(kg/m2) p(kg/m2) (kg/m2) (kg) 1 S1 9 3 4.2 1.4 301.3 195 496.3 6253 S3 9 3.5 4 1.143 301.3 195 496.3 6948 S4 9 3 4 1.333 437 195 632 7584 S6 9 1.3 2.35 1.808 301.3 240 541.3 1654 S8 9 1.3 1.85 1.423 301.3 240 541.3 1302 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 8
  5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM BAÛNG GIAÙ TRÒ CAÙC HEÄ SOÁ VAØ GIAÙ TRÒ MOMENT CAÙC OÂ BAÛN Teân oâ m91 m92 k91 k92 M1 M2 MI MII baûn S1 0.021 0.0107 0.0473 0.024 131.3 66.91 295.8 150.1 S3 0.02 0.015 0.0461 0.0349 139 104.2 320.3 242.5 S4 0.021 0.0115 0.0474 0.0262 159.3 87.22 359.5 198.7 S6 0.0195 0.006 0.0423 0.0131 32.25 9.922 69.95 21.66 S8 0.021 0.0107 0.0473 0.024 27.34 13.93 61.58 31.24 BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP M1. Teân oâ M1 Fa1 Choïn Fa1 h0 A1 γ1 μ% baûn (kg.m) (cm2) theùp choïn S1 131.3 6.5 0.035 0.982 1.21 Φ6 a200 1.4 0.215 S3 139 6.5 0.037 0.981 1.281 Φ6 a200 1.4 0.215 S4 159.3 6.5 0.042 0.979 1.473 Φ6 a200 1.4 0.215 S6 32.25 6.5 0.008 0.996 0.293 Φ6 a200 1.4 0.215 S8 27.34 6.5 0.007 0.996 0.2483 Φ6 a200 1.4 0.215 BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP M2. Teân oâ M2 Fa2 Choïn Fa2 h0 A2 γ2 μ% baûn (kg.m) (cm2) theùp choïn S1 66.91 6.5 0.018 0.991 0.611 Φ6 a200 1.4 0.215 S3 104.2 6.5 0.027 0.986 0.956 Φ6 a200 1.4 0.215 S4 87.22 6.5 0.023 0.988 0.799 Φ6 a200 1.4 0.215 S6 9.922 6.5 0.003 0.999 0.09 Φ6 a200 1.4 0.215 S8 13.93 6.5 0.004 0.998 0.126 Φ6 a200 1.4 0.215 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 9
  6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP MI. Teân oâ MI FaI Choïn FaI h0 AI γI μ% baûn (kg.m) (cm2) theùp choïn S1 295.8 6.5 0.078 0.959 2.79 Φ8 a160 3.1 0.477 S3 320.3 6.5 0.084 0.956 3.032 Φ8 a140 3.6 0.554 S4 359.5 6.5 0.095 0.95 3.424 Φ8 a140 3.6 0.554 S6 69.95 6.5 0.018 0.991 0.639 Φ6 a200 1.4 0.215 S8 61.58 6.5 0.016 0.992 0.562 Φ6 a200 1.4 0.215 BAÛNG KEÁT QUAÛ COÁT THEÙP MII. Teân oâ MII Fa2 Choïn FaII h0 AII γII μ% baûn (kg.m) (cm2) theùp choïn S1 150.1 6.5 0.039 0.98 1.386 Φ6 a200 1.4 0.215 S3 242.5 6.5 0.064 0.967 2.269 Φ8 a200 2.5 0.385 S4 198.7 6.5 0.052 0.973 1.848 Φ8 a200 2.5 0.385 S6 21.66 6.5 0.006 0.997 0.197 Φ6 a200 1.4 0.215 S8 31.24 6.5 0.008 0.996 0.284 Φ6 a200 1.4 0.215 2. Baûn saøn laøm vieäc moät phöông( L2 / L1 >2) : Saøn laøm vieäc theo phöông caïnh ngaén. Khi ñoù vôùi sô ñoà 2 ñaàu ngaøm noäi löïc trong baûn laø: l2 ÔÛ giöõa nhòp: M = q 1 24 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 10
  7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM l2 ÔÛ goái töïa: M = q 1 12 Vôùi oâ baûn soá 2 : l1 = 1.15m ; l2 = 4.2m Taûi troïng taùc duïng : q = p + g = 301.3 + 195 = 496.3 kg/ m2. l2 2 Moment ôû giöõa nhòp: M = q 1 = 496.31.15 = 27.35kgm 24 24 l 2 2 Moment ôû goái töïa: M = q 1 = 496.3 1.15 = 54.7kgm 12 12 Tính toaùn coát theùp : Moment Fa Choïn theùp Fa h0 A γ μ% (kgm) (cm2) (cm2) choïn 27.35 6.5 0.007 0.996 0.248 Φ6 a200 1.4 0.215 54.7 6.5 0.014 0.992 0.499 Φ6 a200 1.4 0.215 Vôùi oâ baûn soá 5 : l1 = 1.2m ; l2 = 4.2m Taûi troïng taùc duïng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m2. l2 2 Moment ôû giöõa nhòp: M = q 1 = 661.31.2 = 39.678kgm 24 24 l2 1.22 Moment ôû goái töïa: M = q 1 = 661.3 = 79.356kgm 12 12 Tính toaùn coát theùp : Moment Fa Choïn Fa h0 A γ μ% (kgm) (cm2) theùp choïn 39.678 6.5 0.01 0.995 0.361 Φ6 a200 1.4 0.215 79.356 6.5 0.021 0.989 0.726 Φ6 a200 1.4 0.215 Vôùi oâ baûn soá 7 : l1 = 1.3m ; l2 = 3.5m Taûi troïng taùc duïng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m2. l2 2 Moment ôû giöõa nhòp: M = q 1 = 661.31.3 = 46.6kgm 24 24 l 2 2 Moment ôû goái töïa: M = q 1 = 661.31.3 = 93.2kgm 12 12 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 11
  8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM Tính toaùn coát theùp : Moment Fa Choïn Fa h0 A γ μ% (kgm) (cm2) theùp choïn 46.6 6.5 0.012 0.994 0.424 Φ6 a200 1.4 0.215 93.2 6.5 0.025 0.988 0.854 Φ6 a200 1.4 0.215 Vôùi oâ baûn soá 9 : l1 = 1.85m ; l2 = 4.2m Taûi troïng taùc duïng : q = p + g = 301.3 + 360 = 661.3 kg/ m2. l2 2 Moment ôû giöõa nhòp: M = q 1 = 661.3 1.85 = 94.3kgm 24 24 l 2 2 Moment ôû goái töïa: M = q 1 = 661.31.85 = 188.6kgm 12 12 Tính toaùn coát theùp : Moment Fa Choïn Fa h0 A γ μ% (kgm) (cm2) theùp choïn 94.3 6.5 0.025 0.987 0.864 Φ6 a200 1.4 0.215 188.6 6.5 0.05 0.975 1.751 Φ8 a200 2.5 0.385 III. VAÄT LIEÄU: - Beâ toâng Maùc 200 coù : Rn = 90kg/cm2, Rk = 7.5kg/cm2. - Theùp troøn AI coù : Ra = 1700kg/cm2. IV. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP: - Choïn a = 1,5cm ⇒ h0 = h - a = 8 -1,5 = 6,5 cm M A= R n .b.h 2 0 Vôùi : h = 8cm chieàu daøy baûn saøn b = 100cm ( ⇒ γ = 0.5 1 + 1 − 2.A ) M F ⇒ Fa = ; μ% = a γ.R.h b.h 0 0 - Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: Haøm löôïng coát theùp hôïp lyù: 0,3% ≤ μ % ≤ 0.9% (ñoái vôùi baûn). - Kieåm tra ñoä voõng saøn cô baûn : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 12
  9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : ThS. VOÕ BAÙ TAÀM + Ñoái vôùi oâ baûn: 4,2 x 3m • Kieåm tra ñoä voõng ñoái vôùi taûi troïng tieâu chuaån: g 437 q= s +p= + 150 = 547.28 kg/m2. 1.1 1.1 • Ñoä cöùng cuûa baûn: E.h 3 2.4x10 9 x0.08 3 D= = = 112528 12⎛1 − υ2 ⎞ ⎜ ⎟ 12⎛1 − 0.32 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Vôùi : E Moñun ñaøn hoài cuûa BT ( BT# 200 ) h : chieàu daøy baûn saøn 8cm ν : Heä soá poisson laáy = 0,3 • Ñoä voõng cuûa baûn saøn: 0.00126p.a 4 0.00126x54 7.28x4.2 4 f= = = 0.002m D 112528 • Ñoä voõng cho pheùp: [f ] = L = 4.2 = 0.021m 200 200 f≤[f] Vaäy choïn chieàu daøy oâ baûn h = 8cm thoûa ñieàu kieän veà ñoä voõng. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN KEÁT CAÁU ( SAØN ) TRANG : 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2