Luật số 52-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
45
lượt xem
2
download

Luật số 52-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 52-L/CTN về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 52-L/CTN

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52-L/CTN Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1996 LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM m r ng h p tác kinh t v i nư c ngoài, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, phát tri n kinh t qu c dân trên cơ s khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a t nư c; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Lu t này quy nh v u tư tr c ti p nư c ngoài t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Nhà nư c Công hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam trên c s tôn tr ng c l p, ch quy n và tuân th pháp lu t c a Vi t Nam, bình ng và các bên cùng có l i. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o h quy n s h u i v i v n u tư và các quy n l i h p pháp khác c a nhà u tư nư c ngoài; t o i u ki n thu n l i và quy nh th t c ơn gi n, nhanh chóng cho các nhà u tư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam. i u2 Trong lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- " u tư tr c ti p nư c ngoài" là vi c nhà u tư nư c ngoài ưa vào Vi t Nam v n b ng ti n ho c b t kỳ tài s n nào ti n hành các ho t ng u tư theo quy nh c a Lu t này. 2- "Nhà u tư nư c ngoài" là t ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài u tư vào Vi t Nam. 3- "Bên nư c ngoài" là m t bên g m m t ho c nhi u nhà u tư nư c ngoài. 4- "Bên Vi t Nam" là m t bên g m m t ho c nhi u doanh nghi p Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t .
 2. 5- "Hai bên" là Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài. "Nhi u bên" là Bên Vi t Nam và các Bên nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài và các Bên Vi t Nam ho c các Bên Vi t Nam và các Bên nư c ngoài. 6- "Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài" g m doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. 7- "Doanh nghi p liên doanh" là doanh nghi p do hai bên ho c nhi u bên h p tác thành l p t i Vi t Nam trên cơ s h p ng liên doanh ho c hi p nh ký gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài ho c là doanh nghi p do doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài h p tác v i doanh nghi p Vi t Nam ho c do doanh nghi p liên doanh h p tác v i nhà u tư nư c ngoài trên cơ s h p ng liên doanh. 8- "Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài" là doanh nghi p do nhà u tư nư c ngoài u tư 100% v n t i Vi t Nam. 9- "H p ng h p tác kinh doanh" là văn b n ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên ti n hành ho t ng u tư mà không thành l p pháp nhân. 10- "H p ng liên doanh" là văn b n ký k t gi a các bên nói t i i m 7 i u này thành l p doanh nghi p liên doanh t i Vi t Nam. 11- "H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao" là văn b n ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài xây d ng, kinh doanh công trình k t c u h t ng trong m t th i h n nh t nh; h t th i h n, nhà u tư nư c ngoài chuy n giao không b i hoàn công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam. 12- "H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh" là văn b n ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng ghi trong i u l nư c ngoài ch Vi t Nam, Chính ph Vi t Nam dành cho nhà u tư quy n kinh doanh công trình ó trong m t th i h n nh t nh thu h i v n u tư và l i nhu n h p lý. 13- "H p ng xây d ng - chuy n giao" là văn b n ký k t gi a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng xong, nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam, Chính ph Vi t Nam t o i u ki n cho nhà u tư nư c ngoài th c hi n d án khác thu h i v n u tư và l i nhu n h p lý. 14- "Khu ch xu t" là khu công nghi p chuyên s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n các d ch v cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng xu t khNu, có ranh gi i a lý xác nh, do Chính ph thành l p ho c cho phép thành l p. 15- "Doanh nghi p ch xu t" là doanh nghi p chuyên s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n các d ch v cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng xu t khNu ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Chính ph v doanh nghi p ch xu t. 16- "Khu công nghi p" là khu chuyên s n xu t hàng công nghi p và th c hi n các d ch v cho s n xu t công nghi p, do Chính ph thành l p ho c cho phép thành l p.
 3. 17- "Doanh nghi p khu công nghi p" là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng trong Khu công nghi p. 18- "V n u tư" là v n th c hi n d án u tư, bao g m v n pháp nh và v n vay. 19- "V n pháp nh" c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài là m c v n ph i có thành l p doanh nghi p ư c ghi trong i u l doanh nghi p. 20- "Ph n v n góp" là ph n v n c a m i bên góp vào v n pháp nh c a doanh nghi p. 21- "Tái u tư" là vi c dùng l i nhu n và các kho n thu h p pháp khác t ho t ng u tư Vi t Nam u tư vào d án ang th c hi n ho c u tư m i Vi t Nam theo các hình th c u tư quy nh t i Lu t này. i u3 Các nhà u tư nư c ngoài ư c u tư vào Vi t Nam trong các lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân. Nhà nư c Vi t Nam khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài u tư vào nh ng lĩnh v c và a bàn sau ây: 1- Lĩnh v c: a) S n xu t hàng xu t khNu; b) Nuôi, tr ng, ch bi n nông, lâm, thu s n; c) S d ng công ngh cao, k thu t hi n i, b o v môi trư ng sinh thái, u tư vào nghiên c u và phát tri n; d) S d ng nhi u lao ng, ch bi n nguyên li u và s d ng có hi u qu tài nguyên thiên nhiên Vi t Nam; ) Xây d ng k t c u h t ng và các cơ s s n xu t công nghi p quan tr ng. 2- a bàn: a) Mi n núi, vùng sâu, vùng xa; b) Nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. Nhà nư c Vi t Nam không c p phép u tư nư c ngoài vào các lĩnh v c và a bàn gây thi t h i n qu c phòng, an ninh qu c gia, di tích l ch s , văn hoá, thu n phong m t c và môi trư ng sinh thái. Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n trong t ng th i kỳ, Chính ph quy nh các a bàn khuy n khích u tư, ban hành danh m c d án khuy n khích, c bi t
 4. khuy n khích u tư, danh m c các lĩnh v c u tư có i u ki n, danh m c các lĩnh v c không c p phép u tư. Các t ch c kinh t tư nhân Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nhà u tư nư c ngoài trong lĩnh v c và i u ki n do Chính ph quy nh. Chương 2: HÌNH TH C U TƯ i u4 Các nhà u tư nư c ngoài ư c u tư vào Vi t Nam dư i các hình th c sau ây: 1- H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh; 2- Doanh nghi p liên doanh; 3- Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. i u5 Hai bên ho c nhi u bên ư c h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh như h p tác s n xu t phân chia l i nhu n, phân chia s n phNm và các hình th c h p tác kinh doanh khác. i tư ng, n i dung, th i h n kinh doanh, quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a m i bên, quan h gi a các bên do các bên tho thu n và ghi trong h p ng h p tác kinh doanh. i u 6. Hai bên ho c nhi u bên ư c h p tác v i nhau thành l p doanh nghi p liên doanh t i Vi t Nam trên cơ s h p d ng liên doanh. Doanh nghi p liên doanh ư c h p tác v i nhà u tư nư c ngoài ho c v i doanh nghi p Vi t Nam thành l p doanh nghi p liên doanh m i t i Vi t Nam. Doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n, có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. i u7 1- Bên nư c ngoài tham gia doanh nghi p liên doanh góp v n pháp nh b ng: a) Ti n nư c ngoài, ti n Vi t Nam có ngu n g c t u tư t i Vi t Nam; b) Thi t b , máy móc, nhà xư ng, công trình xây d ng khác;
 5. c) Giá tr quy n s h u công nghi p, bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t. 2- Bên Vi t Nam tham gia doanh nghi p liên doanh góp v n pháp nh b ng: a) Ti n Vi t Nam, ti n nư c ngoài; b) Giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; c) Các ngu n tài nguyên, giá tr quy n s d ng m t nư c, m t bi n theo quy nh c a pháp lu t; d) Thi t b , máy móc, nhà xư ng, công trình xây d ng khác; ) Giá tr quy n s h u công nghi p, bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t. 3- Vi c các bên góp v n b ng các hình th c khác v i các hình th c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i ư c Chính ph ch p thu n. i u8 Ph n v n góp c a Bên nư c ngoài ho c các Bên nư c ngoài vào v n pháp nh c a doanh nghi p li n doanh không b h n ch v m c cao nh t theo s tho thu n c a các bên, nhưng không dư i 30% v n pháp nh, tr nh ng trư ng h p do Chính ph quy nh. i v i doanh nghi p liên doanh nhi u bên, t l góp v n t i thi u c a m i Bên Vi t Nam do Chính ph quy nh. i v i cơ s kinh t quan tr ng do Chính ph quy t nh, các bên tho thu n tăng d n t tr ng góp v n c a Bên Vi t Nam trong v n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh. i u9 Giá tr ph n v n c a m i bên trong doanh nghi p liên doanh ư c xác nh trên cơ s giá th trư ng t i th i i m góp v n. Ti n góp v n do các bên tho thu n ghi trong h p ng liên doanh và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài ch p thu n. Giá tr thi t b , máy móc dùng góp v n ph i ư c t ch c giám nh cl pc p ch ng ch gi m nh. Các bên ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác i v i giá tr ph n v n góp c a mình. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài có quy n ch nh t ch c giám nh giám nh l i giá tr các kho n v n góp c a các bên. i u 10
 6. Các bên chia l i nhu n và ch u r i ro c a doanh nghi p liên doanh theo t l góp v n c a m i bên, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác quy nh trong h p ng liên doanh. i u 11 H i ng qu n tr là cơ quan lãnh o c a doanh nghi p liên doanh, g m i di n c a các bên tham gia doanh nghi p liên doanh. Các bên ch nh ngư i c a mình tham gia H i ng qu n tr theo t l tương ng v i ph n v n góp vào v n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh. Trong trư ng h p liên doanh hai bên, thì m i bên có ít nh t hai thành viên trong H i ng qu n tr . Trong trư ng h p liên doanh nhi u bên, thì m i bên có ít nh t m t thành viên trong H i ng qu n tr . N u doanh nghi p liên doanh có m t Bên Vi t Nam và nhi u Bên nư c ngoài ho c m t Bên nư c ngoài và nhi u Bên Vi t Nam, thì Bên Vi t Nam ho c Bên nư c ngoài ó có quy n c ít nh t hai thành viên trong H i ng qu n tr . Trong H i ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh ư c thành l p gi a doanh nghi p liên doanh ang ho t ng t i Vi t Nam v i nhà u tư nư c ngoài ho c v i doanh nghi p Vi t Nam, doanh nghi p liên doanh ang ho t ng có ít nh t hai thành viên, trong ó có ít nh t m t thành viên là Bên Vi t Nam. i u 12 Ch t ch H i ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh do các bên liên doanh tho thu n c ra. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p, ch trì các cu c h p c a H i ng qu n tr , giám sát vi c th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr . T ng Giám c và các Phó T ng Giám c do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t Vi t Nam v vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p. T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c th nh t là công dân Vi t Nam. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó T ng Giám c th nh t ư c ghi trong i u l doanh nghi p. i u 13 Các cu c h p thư ng kỳ c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr quy t nh. H i ng qu n tr có th h p b t thư ng theo yêu c u c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c c a hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr ho c c a T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c th nh t. Các cu c h p H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p.
 7. Cu c h p H i ng qu n tr ph i có ít nh t hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr i di n c a các bên liên doanh tham gia. i u 14 1- Nh ng v n quan tr ng nh t trong t ch c và ho t ng c a doanh nghi p liên doanh g m: B nhi m, mi n nhi m T ng Giám c, Phó T ng Giám c th nh t, K toán trư ng; s a i, b sung i u l doanh nghi p; duy t quy t toán thu chi tài chính hàng năm và quy t toán công trình; vay v n u tư do H i ng qu n tr quy t nh theo nguyên t c nh t trí gi a các thành viên H i ng qu n tr có m t t i cu c h p. Các bên liên doanh có th tho thu n trong i u l doanh nghi p các v n khác c n ư c quy t nh theo nguyên t c nh t trí. 2- i v i nh ng v n không quy nh t i kho n 1 i u này, H i ng qu n tr quy t nh theo nguyên t c bi u quy t quá bán s thành viên H i ng qu n tr có m t t i cu c h p. i u 15 Các nhà u tư nư c ngoài ư c thành l p t i Vi t Nam doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n, có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c h p tác v i doanh nghi p Vi t Nam thành l p doanh nghi p liên doanh. i v i cơ s kinh t quan tr ng do Chính ph quy t nh, các doanh nghi p Vi t Nam trên cơ s tho thu n v i ch doanh nghi p, ư c mua l i m t ph n v n c a doanh nghi p hình thành doanh nghi p liên doanh. i u 16 V n pháp nh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ít nh t ph i b ng 30% v n u tư c a doanh nghi p. Trong trư ng h p c bi t, t l này có th th p hơn 30%, nhưng ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài ch p thu n. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ư c gi m v n pháp nh. i u 17 Th i h n ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và th i h n c a h p ng h p tác kinh doanh ư c ghi trong Gi y phép u tư i v i t ng d án theo quy nh c a Chính ph , nhưng không quá 50 năm. Căn c vào quy nh c a U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph quy t nh th i h n dài hơn i v i t ng d án, nhưng t i a không quá 70 năm.
 8. i u 18 Các nhà u tư nư c ngoài ư c u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t dư i các hình th c quy nh t i i u 4 c a Lu t này. Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ư c h p tác v i nhà u tư nư c ngoài u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t dư i hình th c quy nh t i i m 1, i m 2 i u 4 c a Lu t này ho c thành l p doanh nghi p 100% v n c a mình. Quan h trao i hàng hoá gi a các doanh nghi p trong th trư ng Vi t Nam v i các doanh nghi p ch xu t ư c coi là quan h xu t nh p khNu và ph i theo các quy nh c a pháp lu t xu t nh p khNu. Các doanh nghi p ch xu t ư c mua nguyên li u, v t tư, hàng hoá t th trư ng n i a vào Khu ch xu t theo th t c ơn gi n, thu n ti n do Chính ph quy nh. Chính ph ban hành quy nh v Khu công nghi p, Khu ch xu t. i u 19 Nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng có th ký k t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh, h p ng xây d ng - chuy n giao. Nhà u tư nư c ngoài ư c hư ng quy n l i và th c hi n nghĩa v quy nh trong h p ng. Chính ph quy nh c th v u tư theo h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, h p ng xây d ng - chuy n giao, kinh doanh, h p ng xây d ng - chuy n giao. Chương 3: BI N PHÁP B O M U TƯ i u 20 Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o m i x công b ng và tho áng i v i các nhà u tư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam. i u 21 Trong quá trình u tư vào Vi t Nam, v n và tài s n h p pháp khác c a nhà u tư nư c ngoài không b trưng d ng ho c t ch thu b ng bi n pháp hành chính, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không b qu c h u hoá. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o h quy n s h u công nghi p, b o m l i ích h p pháp c a các nhà u tư nư c ngoài trong ho t ng chuy n giao công ngh t i Vi t Nam.
 9. Trong trư ng h p do thay i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam mà làm thi t h i n l i ích c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ã ư c c p gi y phép, thì Nhà nư c có bi n pháp gi i quy t tho áng i v i quy n l i c a nhà u tư. i u 22 Các nhà u tư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam ư c chuy n ra nư c ngoài: 1- L i nhu n thu ư c t ho t ng kinh doanh; 2- Nh ng kho n ti n tr cho vi c cung c p k thu t, d ch v ; 3- Ti n g c và lãi c a các kho n vay nư c ngoài trong quá trình ho t ng; 4- V n u tư; 5- Các kho n ti n và tài s n khác thu c quy n s h u h p pháp c a mình. i u 23 Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c làm vi c cho các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, sau khi n p thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t ư c chuy n ra nư c ngoài thu nh p h p pháp c a mình. i u 24 Các tranh ch p gi a các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho c gi a các bên liên doanh cũng như các tranh ch p gi a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh v i các doanh nghi p Vi t Nam trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng, hoà gi i. Trong trư ng h p các bên không hoà gi i ư c thì v tranh ch p ư c ưa ra gi i quy t t i t ch c tr ng tài ho c Toà án Vi t Nam theo pháp lu t Vi t Nam. i v i tranh ch p gi a các bên tham gia doanh nghi p liên doanh ho c h p ng h p tác kinh doanh, các bên có th tho thu n trong h p ng vi c l a ch n m t t ch c tr ng tài khác gi i quy t v tranh ch p. Các tranh ch p gi a các bên phát sinh t h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh và h p ng xây d ng - chuy n giao ư c gi i quy t theo phương th c do các bên tho thu n ghi trong h p ng. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 25
 10. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c tuy n d ng lao ng theo nhu c u kinh doanh và ph i ưu tiên tuy n d ng công dân Vi t Nam; ch ư c tuy n d ng ngư i nư c ngoài làm nh ng công vi c òi h i trình k thu t và qu n lý mà Vi t Nam chưa áp ng ư c, nhưng ph i ào t o lao ng Vi t Nam thay th . Quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c b o m b ng h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th và các quy nh c a pháp lu t v lao ng. i u 26 Ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng Vi t Nam và ngư i lao ng nư c ngoài ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t lao ng và pháp lu t có liên quan; tôn tr ng danh d , nhân phNm và phong t c c a nhau. i u 27 Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i tôn tr ng quy n c a ngư i lao ng Vi t Nam tham gia t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 28 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh b o hi m tài s n và trách nhi m dân s t i công ty b o hi m Vi t Nam ho c t i công ty b o hi m khác ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. i u 29 Vi c chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam trong các d án u tư nư c ngoài ư c th c hi n dư i d ng góp v n b ng giá tr công ngh ho c mua công ngh trên cơ s h p ng, phù h p v i pháp lu t v chuy n giao công nghê. Chính ph Vi t Nam khuy n khích vi c chuy n giao nhanh công ngh , c bi t là công ngh tiên ti n. i u 30 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh sau khi hoàn thành xây d ng cơ b n hình thành doanh nghi p ph i nghi m thu, quy t toán công trình, có xác nh n c a t ch c giám nh. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh th c hi n u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i u 31 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh có quy n t ch kinh doanh theo m c tiêu quy nh trong Gi y phép u tư;
 11. ư c nh p khNu thi t b , máy móc, v t tư, phương ti n v n t i; tr c ti p ho c u quy n xu t khNu và tiêu th s n phNm c a mình th c hi n d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i ưu tiên mua s m thi t b , máy móc, v t tư, phương ti n v n t i t i Vi t Nam trong i u ki n k thu t, thương m i như nhau. i u 32 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c m chi nhánh ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính th c hi n các ho t ng kinh doanh trong ph m vi, m c tiêu quy nh trong Gi y phép u tư và ph i ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi m chi nhánh ch p thu n. i u 33 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh t b o m nhu c u v ti n nư c ngoài cho ho t ng c a mình. Chính ph Vi t Nam b o m vi c h tr cân i ngo i t i v i các d án xây d ng công trình k t c u h t ng, s n xu t hàng thay th hàng nh p khNu thi t y u và m t s công trình quan tr ng khác. i u 34 Các bên trong doanh nghi p liên doanh có quy n chuy n như ng giá tr ph n v n c a mình trong doanh nghi p liên doanh, nhưng ph i ưu tiên chuy n như ng cho các bên trong doanh nghi p liên doanh. Trong trư ng h p chuy n như ng cho doanh nghi p ngoài liên doanh thì i u ki n chuy n như ng không ư c thu n l i hơn so v i i u ki n ã t ra cho các bên trong doanh nghi p liên doanh. Vi c chuy n như ng ph i ư c các bên trong doanh nghi p liên doanh tho thu n. Nh ng quy nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c chuy n như ng quy n và nghĩa v c a các bên trong h p ng h p tác kinh doanh. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài có quy n chuy n như ng v n c a mình, nhưng ph i ưu tiên cho các doanh nghi p Vi t Nam. Vi c chuy n như ng v n ch có hi u l c sau khi cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài chuNn y h p ng chuy n như ng v n. Trong trư ng h p chuy n như ng v n có phát sinh l i nhu n thì bên chuy n như ng n p thu l i t c v i thu su t là 25% l i nhu n thu ư c; trư ng h p chuy n như ng cho các doanh nghi p Vi t Nam thì ư c gi m ho c mi n thu . i u 35
 12. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m tài kho n b ng ti n Vi t Nam và ti n nư c ngoài t i Ngân hàng Vi t Nam ho c t i Ngân hàng liên doanh ho c t i chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t t i Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c phép m tài kho n v n vay t i Ngân hàng nư c ngoài. i u 36 Vi c chuy n i gi a ti n Vi t Nam và ti n nư c ngoài ư c th c hi n theo t giá h i oái chính th c do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m chuy n i. i u 37 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh áp d ng ch k toán Vi t Nam. Trư ng h p c n áp d ng ch k toán thông d ng khác thì ph i ư c B Tài chính ch p thu n. Ch kh u hao tài s n c nh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . Báo cáo tài chính hàng năm c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c ki m toán b i m t công ty ki m toán c l p c a Vi t Nam ho c công ty ki m toán c l p khác ư c phép ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v ki m toán. Báo cáo tài chính hàng năm ph i g i cho cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài. i u 38 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh n p thu l i t c 25% l i nhu n thu ư c; trong trư ng h p khuy n khích u tư, m c thu l i t c là 20% l i nhu n thu ư c; trư ng h p có nhi u tiêu chuNn khuy n khích u tư, thì m c thu l i t c là 15% l i nhu n thu ư c; trư ng h p c bi t khuy n khích u tư thì m c thu l i t c là 10% l i nhu n thu ư c. i v i lĩnh v c d u khí và m t s tài nguyên quý hi m khác thì m c thu l i t c theo quy nh c a Lu t d u khí và pháp lu t có liên quan. i u 39 Tuỳ thu c vào lĩnh v c u tư, a bàn u tư quy nh t i i u 3 c a Lu t này, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh có th ư c mi n thu l i t c trong m t th i gian t i a là 2 năm, k t khi b t u kinh doanh có lãi và ư c gi m 50% thu l i t c trong m t th i gian t i a là 2 năm ti p theo. Trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh th c hi n d án có nhi u tiêu chuNn khuy n khích u tư, thì
 13. ư c mi n thu l i t c trong m t th i gian t i a là 4 năm, k t khi b t u kinh doanh có lãi và ư c gi m 50% thu l i t c trong m t th i gian t i a là 4 năm ti p theo. i v i nh ng trư ng h p c bi t khuy n khích u tư, th i gian mi n thu l i t c t i a là 8 năm. i u 40 Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p liên doanh ư c chuy n kho n l c a b t kỳ năm thu nào sang năm ti p theo và ư c bù kho n l ó b ng l i nhu n c a nh ng năm ti p theo, nhưng không ư c quá 5 năm. i u 41 Sau khi n p thu l i t c, doanh nghi p liên doanh trích 5% l i nhu n còn l i l p qu d phòng. Qu d phòng ư c gi i h n m c 10% v n pháp nh c a doanh nghi p. T l l i nhu n dành ra l p qu phúc l i và các qu khác do các bên tho thu n và ghi trong i u l c a doanh nghi p. i u 42 Trư ng h p tái u tư vào các d án khuy n khích u tư s ư c hoàn l i m t ph n ho c toàn b thu l i t c ã n p cho s l i nhu n tái u tư. Chính ph quy nh t l hoàn thu tuỳ thu c vào lĩnh v c, a bàn, hình th c và th i h n tái u tư. i u 43 Khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, nhà u tư nư c ngoài ph i n p m t kho n thu là 5%, 7%, 10% s l i nhu n chuy n ra nư c ngoài, tuỳ thu c vào m c v n góp c a nhà u tư nư c ngoài vào v n pháp nh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c v n th c hi n h p ng h p tác kinh doanh. i u 44 Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c theo quy nh c a Lu t này ư c gi m 20% thu l i t c so v i các d án cùng lo i, tr trư ng h p ư c hư ng m c thu l i t c là 10%; ư c hư ng m c thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài là 5% s l i nhu n chuy n ra nư c ngoài. i u 45 Căn c vào quy nh c a Chính ph , cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài quy t nh áp d ng thu su t thu l i t c, th i h n mi n, gi m thu l i t c và thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo quy nh t i các i u 38, 39, 43 và 44 c a Lu t này. Thu su t, th i h n mi n, gi m thu ư c ghi trong Gi y phép u tư. Trong quá trình th c hi n d án u tư, n u có thay i v i u ki n u tư thì vi c mi n, gi m thu cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh do B Tài chính quy t nh.
 14. i u 46 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh s d ng m t t, m t nư c, m t bi n ph i tr ti n thuê; trong trư ng h p khai thác tài nguyên ph i n p thu tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t. Chính ph quy nh vi c mi n ho c gi m ti n thuê t, m t nư c, m t bi n i v i các d án xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, xây d ng - chuy n giao - kinh doanh, xây d ng - chuy n giao; d án u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. i u 47 Thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i hàng xu t khNu và hàng nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c áp d ng theo Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh nh p khNu vào Vi t Nam t o tài s n c nh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c t o tài s n c nh th c hi n h p ng h p tác kinh doanh ho c m r ng quy mô d án u tư và phương ti n v n chuy n nh p khNu dùng ưa ón công nhân ư c mi n thu nh p khNu. Chính ph quy nh vi c mi n, gi m thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i các hàng hoá c bi t c n khuy n khích u tư khác. i u 48 Doanh nghi p ch xu t ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i hàng hoá t Khu ch xu t xu t khNu ra nư c ngoài và t nư c ngoài nh p khNu vào Khu ch xu t. Doanh nghi p ch xu t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p ư c hư ng các ưu ãi v thu i v i trư ng h p khuy n khích, c bi t khuy n khích u tư theo quy nh t i các i u 38, 39, 43 và 44 c a Lu t này. Chính ph quy nh c th m c thu ưu ãi i v i t ng lo i doanh nghi p ch xu t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p. i u 49 Ngoài các lo i thu quy nh t i Lu t này, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 50 Ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c làm vi c cho các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i n p thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t. i u 51
 15. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh có trách nhi m tuân th nh ng quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 52 Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh ch m d t ho t ng trong nh ng trư ng h p sau ây: 1- H t th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép u tư; 2- Do ngh c a m t ho c các bên và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài ch p thu n; 3- Theo quy t nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài do vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t và quy nh c a Gi y phép u tư; 4- Do b tuyên b phá s n; 5- Trong nh ng trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 53 1- Khi ch m d t ho t ng trong các trư ng h p quy nh t i các i m 1, 2, 3 và 5 i u 52 c a Lu t này, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh ph i ti n hành thanh lý tài s n c a doanh nghi p, thanh lý h p ng và th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. 2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài b tuyên b phá s n thì ư c gi i quy t theo pháp lu t v phá s n doanh nghi p. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V U TƯ NƯ C NGOÀI i u 54 N i dung qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài bao g m: 1- Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và chính sách u tư nư c ngoài; 2- Ban hành các văn b n pháp lu t v ho t ng u tư nư c ngoài; 3- Hư ng d n các ngành, a phương trong vi c th c hi n các ho t ng liên quan t i h p tác u tư nư c ngoài; 4- C p, thu h i Gi y phép u tư; 5- Quy nh vi c ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c trong vi c qu n lý ho t ng u tư nư c ngoài;
 16. 6- Ki m tra, thanh tra và giám sát các ho t ng u tư nư c ngoài. i u 55 Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Chính ph quy nh vi c c p Gi y phép u tư c a B K ho ch và u tư; căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, lĩnh v c, tính ch t, quy mô c a d án u tư, quy t nh vi c phân c p c p Gi y phép u tư cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có i u ki n; quy nh vi c c p Gi y phép u tư i v i các d án u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t. i u 56 B K ho ch và u tư là cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài, giúp Chính ph qu n lý ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. B K ho ch và u tư có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1- Ch trì xây d ng, trình Chính ph chi n lư c, quy ho ch thu hút v n u tư nư c ngoài; so n th o các d án pháp lu t, chính sách v u tư nư c ngoài; ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c qu n lý Nhà nư c v u tư nư c ngoài; hư ng d n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n pháp lu t, chính sách v u tư nư c ngoài; 2- Xây d ng, t ng h p danh m c d án u tư; hư ng d n v th t c u tư; qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng xúc ti n và tư v n u tư; 3- Ti p nh n d án u tư và ch trì thNm nh, c p Gi y phép u tư cho các d án u tư thu c thNm quy n; 4- Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n d án u tư nư c ngoài; 5- ánh giá hi u qu kinh t - xã h i c a ho t ng u tư nư c ngoài; 6- Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 57 Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài theo ch c năng và thNm quy n: 1- Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c xây d ng pháp lu t, chính sách, quy ho ch liên quan n u tư nư c ngoài; 2- Xây d ng k ho ch, danh m c d án thu hút v n u tư nư c ngoài c a ngành; t ch c v n ng, xúc ti n u tư;
 17. 3- Tham gia thNm nh các d án u tư; 4- Hư ng d n, gi i quy t các th t c liên quan n tri n khai, th c hi n d án u tư; 5- Ki m tra, thanh tra ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh thu c lĩnh v c ph trách; 6- Th c hi n các nhi m v khác thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t i u 58 U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài trên a bàn lãnh th theo ch c năng và thNm quy n: 1- Căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c duy t, l p và công b danh m c d án thu hút u tư nư c ngoài t i a phương; t ch c v n ng, xúc ti n u tư; 2- Tham gia thNm nh d án u tư nư c ngoài t i a phương; 3- Ti p nh n d án u tư, thNm nh và c p Gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài t i a phương theo s phân c p c a Chính ph ; 4- Gi i quy t các th t c hành chính liên quan n hình thành, tri n khai, th c hi n d án u tư thu c thNm quy n; 5- Qu n lý nhà nư c trên a bàn lãnh th i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh; 6- Ki m tra, thanh tra ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh. i u 59 Các bên ho c m t trong các bên ho c nhà u tư nư c ngoài g i cho cơ quan c p Gi y phép u tư h sơ xin c p Gi y phép u tư g m: ơn xin c p Gi y phép u tư, h p ng h p tác kinh doanh, h p ng liên doanh, i u l doanh nghi p, gi i trình kinh t - k thu t và nh ng tài li u khác có liên quan. i u 60 Cơ quan c p Gi y phép u tư xem xét ơn và thông báo quy t nh cho nhà u tư ch m nh t trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Quy t nh ch p thu n ư c thông báo dư i hình th c Gi y phép u tư. Gi y phép u tư có giá tr là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 61
 18. H p ng liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, i u l doanh nghi p, vi c thay i m c tiêu kinh doanh, quy mô s n xu t, t l góp v n pháp nh ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài chuNn y. i u 62 Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m gi i quy t các th t c liên quan n vi c tri n khai th c hi n d án u tư trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h pl . i u 63 Nhà u tư nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, t ch c, cá nhân, viên ch c, cơ quan nhà nư c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 64 Nhà u tư nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, t ch c, cá nhân ư c quy n khi u n i, kh i ki n i v i các quy t nh và hành vi trái pháp lu t, gây khó khăn, phi n hà c a viên ch c, cơ quan nhà nư c. Vi c khi u n i, kh i ki n và vi c gi i quy t khi u n i, kh i ki n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 65 Căn c vào nh ng quy nh trong Lu t này, Chính ph quy nh vi c b nh vi n, trư ng h c, vi n nghiên c u trong lĩnh v c công ngh , khoa h c k thu t, khoa h c t nhiên h p tác u tư v i nư c ngoài. i u 66 Căn c vào nh ng nguyên t c quy nh trong Lu t này, Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có th ký v i Chính ph nư c ngoài nh ng Hi p nh v h p tác và u tư phù h p v i quan h kinh t gi a Vi t Nam v i m i nư c. i u 67 Lu t này có hi u l c k t ngày công b . Lu t này thay th Lu t u tư nư c ngo i t i Vi t Nam ngày 29 tháng 12 năm 1987, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 23 tháng 12 năm 1992.
 19. i u 68 Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản