Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

113
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 21

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT CHAËT CHAÂN ROÀI KHOÙ NOÃI ÑIEÀU TRA Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoûi: -Chaúng leõ vò Ñaïi Kim Baèng Vöông ñöùng ra môøi boïn taïi haï cuõng laø giaû maïo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu nhôø Tö Khoâng Trích Tinh ñi laáy caép Ñan Phuïng coâng chuùa vì muïc ñích ñieàu tra cho roõ chaân giaû, nhöng ñaùng tieác y laïi laø baèng höõu cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng veà sau tieân sinh cuõng keå nhö ñaéc thuû roài. Ruùt cuïc Thöôïng Quan Ñan Phuïng vaãn loït vaøo tay tieân sinh. Hoaéc Höu hoûi: -Ai baûo y loït vaøo tay laõo phu ? Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi laïi: -Chaúng leõ khoâng ñuùng ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khoâng coù ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát. Chaøng bieát Hoaéc Höu khoâng phaûi laø ngöôøi noùi doái. Hoaéc Höu khoâng noùi doái thì taïi sao Thöôïng Quan Ñan Phuïng laïi maát tích ? Luïc Tieåu Phuïng nghó khoâng ra maø cuõng chaúng moät ai nghó ra ñöôïc. Hoaéc Höu laïi noùi: -Cho ñeán baây giôø, laõo phu vaãn chöa gaëp Ñan Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caû Thöôïng Quan Phi Yeán tieân sinh cuõng chöa gaëp ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Ngay caùi teân naøy laõo phu cuõng khoâng nghe ai noùi ñeán. Luïc Tieåu Phuïng caøng nghó caøng khoâng hieåu. Vuï naøy bieán hoùa baát raát phöùc taïp laïi kyø bí voâ cuøng, hoaøn toaøn ra ngoaøi söï tieân lieäu cuûa chaøng. Chaøng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Chaúng leõ Dieâm Thieát San nghe noùi taïi haï bieát vuï bí maät kia maø muoán ñuoåi ñi. Coù theå laõo cho laø taïi haï thoâng suoát roài ñeán möu ñoaït choã cuûa caûi naøy. Hoaéc Höu ñaùp: -223- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Luùc ñoù chaéc coâng töû töôûng laø vì vuï bí maät bò phanh phui maø laõo theïn quaù hoùa giaän. Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän laõo noùi ñuùng. Baây giôø chaøng ñaõ hieåu roõ vì leõ gì maø tröôùc khi laâm töû Dieâm Thieát San ngoùn Thöôïng Quan Ñan Phuïng loä veû kyø quaùi. Nhöng chaøng laïi töï hoûi: -Chaúng leõ Thöôïng Quan Ñan Phuïng chính laø hung thuû gieát ngöôøi ñeå möu ñoaït taøi saûn ? Chaøng khoâng theå tin ñöôïc. Neáu cuoäc naøy chæ laø moät chuyeän löôøng gaït thì taïi sao nhieàu ngöôøi ngaên trôû chaøng can thieäp vaøo ? Taïi sao Thanh Y Laâu laïi phaùi ngöôøi ñeán ngaên trôû khoâng muoán chaøng gaëp maët Ñaïi Kim Baèng Vöông ? Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân hoûi: -Tieân sinh gaëp Tieåu vöông töû kia laàn sau cuøng vaøo hoài naøo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Ñaõ hôn boán chuïc naèm roài. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Khi ñoù y bao nhieâu tuoåi ? Hoaéc Höu ñaùp: -Khi ñoù ngaøi môùi möôøi ba tuoåi. Hoa Maõn Laâu noùi: -Ngaøy aáy Tieåu vöông töû môùi möôøi ba tuoåi nhöng caùch ñaây hôn boán chuïc naêm thì baây giôø y cuõng ñaõ giaø roài. Hoaéc Höu thôû daøi söôøn suôït ñaùp: -Tueá nguyeät voâ tình ñöa con ngöôøi vaøo caûnh giaø nua. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Neáu vaäy laøm sao tieân sinh phaân bieät ñöôïc con ngöôøi giaø saùu chuïc tuoåi ñuùng hay khoâng laø Tieåu vöông töû möôøi ba tuoåi ngaøy tröôùc ? Hoaéc Höu traàm ngaâm ñaùp: -Trong vuï naøy cuõng coù ñieàu thaàn bí khoâng ai hieåu ñöôïc. Hoa Maõn Laâu khoâng hoûi nöõa vì gaõ coâng nhaän moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn giöõ kín ñieàu thaàn bí cuûa mình. Nhöng laïi nghe Hoaéc Höu noùi: -Laõo phu ñaõ tín nhieäm caùc vò, vui loøng noùi ñieåm thaàn bí ñoù ra cho caùc vò hay. Hoa Maõn Laâu traàm laëng toû veû raát caûm kích vì ñöôïc con ngöôøi nhö Hoaéc Höu tín nhieäm khoâng phaûi laø chuyeän deã. -224- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Höu noùi tieáp: -Moãi ñôøi ñeá vöông ôû Kim Baèng vöông trieàu ngaøy tröôùc ngay luùc sinh ra ñaõ coù dò töôùng. Baøn chaân moãi vò ñeàu coù saùu ngoùn. Luïc Tieåu Phuïng chôït tænh ngoä noùi: -Tieân sinh nhaân ñieåm naøy môùi phaùt giaùc ra boán laõo giaø ngoaøi kia ñeàu giaû maïo. Hoaéc Höu gaät ñaàu ñaùp: -Ñieåm bí maät naøy duø coù ngöôøi bieát ñeán cuõng chaún deã gì maø nguïy trang ñöôïc. Laõo phu cho tôùi ngaøy nay vaãn chöa phaùt hieän ra ngöôøi thöù hai naøo baøn chaân saùu ngoùn. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï cuõng chöa thaáy moät ngöôi naøo nhö vaäy. Hoaéc Höu cöôøi noùi: -Caû haïng ngöôøi boán haøng loâng maøy cuõng ít laém. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi oà. Hoaéc Höu laïi noùi: -Baây giôø coâng töû chæ coù caùch baûo hoï truït giaày ra coi baøn chaân xem maáy ngoùn laø phaân bieät ñöôïc Ñaïi Kim Baèng Vöông chaân hay giaû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Caùi ñoù keå ra cuuõng khoâng khoù. Hoaéc Höu mæm cöôøi noùi: -Truït giaày ñaøn oâng so vôùi thoaùt xieâm y phuï nöõ quaû coù phaàn deã hôn. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Tieân sinh quaû khoâng phaûi laø quaân töû, hoaøn toaøn khoâng phaûi. Hoaéc Höu laïi thôû daøi ñaùp: -Muoán laøm quaân töû coøn deã, muoán laøm tieåu nhaân nhö laõo phu môùi laø chuyeän khoù. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ hieåu yù laõo. Baát luaän laø ai coù nhieàu cuûa caûi nhö vaäy muoán giöõ cho kyõ ñeàu phaûi laáy loøng daï keû tieåu nhaân ñeå ñeà phoøng ngöôøi khaùc. Hoaéc Höu laïi noùi: -Neáu laàn naøy maø Ñaïi Kim Baèng Vöông ñuùng laø Tieåu vöông töû ngaøy tröôùc thì laõo phu cuõng boû ñöôïc gaùnh naëng treân vai xuoáng. Khoâng thì … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Khoâng thì taïi haï cuõng môøi laõo tôùi ñaây ñeå laøm baïn vôùi boán laõo kia. oOo -225- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Khi boïn hoï ra khoûi hang nuùi thaàn bí, trôøi ñaõ lôø môø saùng. Ngoïn gioù xuaân laønh laïnh maø môùi meû. Nuùi hoa bao phuû moät laøn xanh bieác, nhöõng haït söông maùt treân ngoïn coû döôùi aùnh döông quang ñöùng xa troâng nhö nhöõng haït traân chaâu boùng baåy. Phong caûnh naøy thaät laø huyeàn dieäu ! Luïc Tieåu Phuïng hít maïnh moät hôi chaân khí nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taïi haï tieân caûm khoâng sai laàm. Quaû nhieân böõa nay gaëp vieäc kyø quaùi. Vuï naøy phaùt trieån vaø bieán hoùa thaät khoâng ai töôûng töôïng ra ñöôïc. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân hoûi: -Coâng töû tính treân ñôøi naøy quaû coù ngöôøi hai baøn chaân ñeàu saùu ngoùn thaät khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát vì chöa gaëp ai nhö vaäy. Hoa Maõn Laâu noùi: -Neáu treân ñôøi khoâng coù haïng ngöôøi nhö vaäy thì chuùng ta vónh vieãn khoâng bao giôø tìm ñöôïc Ñaïi Kim Baèng Vöông. Lôøi Hoaéc Höu noùi neáu khoâng phaûi laø chuyeän thaät bieán thaønh chuyeän thaät lieäu ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm, boãng cöôøi ñaùp: -Taïi haï chæ bieát treân ñôøi chaúng coù vieäc gì laø khoâng coù thì nhöõng ngöôøi kyø dò cuõng coù ñöôïc. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Ñuùng theá ! Ñaõ coù ngöôøi boán haøng loâng maøy thì laøm sao laïi chaúng coù ngöôøi baøn chaân saùu ngoùn ? Ñaùng tieác boán haøng loâng maøy cuûa coâng töû chæ coøn laïi hai haøng. Luïc Tieåu Phuïng sôø leân moâi ñaùp: -Laàn naøy thì huynh ñaøi traät roài, vì huynh ñaøi queân moät ñieàu. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ñieàu gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Haøm raâu ngöôøi ta caïo ñi nhöng roài laïi moïc daøi ra. Chaøng vöøa döùt lôøi boãng thaáy moät coâ gaùi nhö quyû mî töø trong röøng daøn duïa söông muø hieän ra. Saéc maët thò lôït laït tieàu tuïy vì nhoïc meät, nhöng myõ leä phi thöôøng. Luïc Tieåu Phuïng nhaän ra thò laø lieàn hoûi: -Dieäp Tuù Chaâu coâ nöông ñaáy ö ? Dieäp Tuù Chaâu gaät ñaàu. -226- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng Dieäp coâ nöông ôû ñaây chôø ai ? Dieäp Tuù Chaâu laéc ñaàu : -Tieän thieáp ôû ñaây töø toái hoâm qua cho tôùi baây giôø. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñeå laøm gì ? Dieäp Tuù Chaâu maët buoàn röôøi röôïi ñaùp: -Boïn tieän thieáp ôû ñaây mai taùng gai sö cuøng tieåu sö muoäi. Ñaïi sö thö meät quaù roài, tieän thieáp … cuõng khoâng nguû ñöôïc. Thò laø moät ngöôøi thaønh thöïc nhaát trong ñaùm Nga Mi Töù Tuù. Vöøa thaáy nam nhaân, thò cô hoà noùi khoâng ra lôøi. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Loøng chaøng caûm thaáy hoái haän vôùi coâ gaùi naøy maø khoâng bieát noùi sao. Dieäp Tuù Chaâu ngaäp ngöøng: -Boïn tieän thieáp khoâng röôït theo Taây Moân Xuy Tuyeát. Neân baây giôø … cuõng khoânghieåu tam sö muoäi coøn soáng hay cheát … Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï seõ kieám y veà cho caùc coâ. Dieäp Tuù Chaâu cuùi ñaàu xuoáng hoài laâu môùi noùi: -Tieän thieáp coøn moät ñieàu muoán noùi cho coâng töû hay … Luïc Tieåu Phuïng chôø thò noùi ra. Dieäp Tuù Chaâu aáp uùng: -Nguyeân caâu naøy … tam sö muoäi ñaõ muoán caùo t á caùc vò … nhöng y laïi chöa noùi ra. o Ñoù laø … ñoù laø … Thanh aâm coâ ñoät nhieân ngheïn ngaøo. Coâ töø töø ñöa tay aùo leân lau ngaán leä, noùi tieáp: -Laàn naøy gia sö ñeán Quan Trung thì laõo nhaân gia ñöôïc tin bieát laø Thanh Y ñeä nhaát laâu ôû treân nuùi phía sau Chaâu quang baûo khí caùc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc leân tieáng: -Baát luaän laø ai löôïm ñöôïc tin naøy chöa chaéc ñaõ hoaøn toaøn chính xaùc. Dieäp Tuù Chaâu ñoät nhieân ngöûng maët leân noùi: -Nhöng tam sö muoäi ñaõ vì caâu naøy maø bò ngöôøi aùm toaùn. Hieån nhieân coù keû khoâng muoán y noùi caâu naøy ra. Tieän thieáp nhaän thaáy caâu naøy raát heä troïng môùi cho coâng töû bieát. Maét thò loä veû bi phaãn, thanh aâm cuõng lôùn hôn. -227- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taïi haï bieát coâ coù loøng toát. Neáu taïi haï ñieàu tra ñöôïc vuï naøy nhaát ñònh seõ cho coâ hay. Dieäp Tuù Chaâu cuùi ñaàu xuoáng traàm laëng hoài laâu môùi kheõ caát tieáng hoûi: -Baây giôø hai vò ñònh ñi ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï ñi coi ngöôøi baøn chaân moïc saùu ngoùn. Dieäp Tuù Chaâu laïi ngöûng ñaàu leân kinh haõi ngoù chaøng moät luùc roài ñoät nhieân trôû goùt ñi raát mau. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Tieåu ñeä chaéc y töôûng coâng töû laø ngöôøi ñieân. Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Chính taïi haï cuõng thaáy mình coù chuùt ñieân khuøng. Daãy haønh lang aâm u laïi vaéng veû. Hai ngöôøi vöøa ñeán taän ñaàu lieàn coù keû chaïy vaøo thoâng baùo Ñaïi Kim Baèng Vöông. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc kheõ hoûi: -Coâng töû coù chaéc phaàn naøo seõ truït ñöôïc giaøy cuûa laõo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng chaéc phaàn naøo. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Nhöng coâng töû ñaõ nghó rra bieän phaùp gì chöa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhieàu bieän phaùp laém, nhöng khoâng bieát neân duøng thöù naøo. Hoa Maõn Laâu giuïc: -Coâng töû thöû noùi cho tieåu ñeä nghe. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï giaû vôø ñaùnh rôùt bình nöôùc cho baén vaøo chaân laõo roài coá yù khen ñoâi giaøy ñeïp, xin laõo tuït ra cho coi. Hoa Maõn Laâu chau maøy -Coâng töû coù cho bieän phaùp naøy laø ngu xuaån khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Dó nhieân taïi haï bieát laém, nhöng nhaân chuyeän ngu xuaån naøy bieát ñaâu taïi haï khoâng nghó ra ñöôïc caùch khoâng ngu xuaån. Chaøng khoâng noùi nöõa vì luùc naøy cöûa ñaõ môû ra. -228- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñaïi Kim Baèng Vöông ngoài treân coå gheá roäng raõi maø thoaûi maùi, veû maët ra chieàu cao höùng vaø noùng naûy. Laõo khoâng chôø hai ngöôøi vaøo tôùi nôi ñaõ caát tieáng hoûi: -Hai vò ñaõ kieám thaáy ba teân phaûn thaàn chöa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chæ kieám thaáy hai teân. Ñaïi Kim Baèng Vöông maét saùng leân hoûi: -Chuùng ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hoï cheát roài. Ñaïi Kim Baèng Vöông ñoäng dung hoûi: -Laøm sao hoï cheát ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Con ngöôøi ai maø khoâng cheát ? Chaøng ñaùp caâu naøy toû ra buïng coøn maõi nghó ñaâu ñaâu, vì chaøng khoâng ngoù thaáy chaân Ñaïi Kim Baèng Vöông … Treân ñaàu goái Ñaïi Kim Baèng Vöông phuû moät taám ñeäm theâu roàng vaøng töïa hoà laõo sôï laïnh. Hoa Maõn Laâu thuaät vaén taét laïi nhöõng söï ñaõ traûi qua roài noùi: -Boïn taïi haï khoâng tìm thaáy Hoaéc Höu vì haén voán laø ngöôøi raát khoù kieám. Ñaây laø laàn ñaàu tieân gaõ noùi doái vaø gaõ phaùt giaùc ra noùi doái khoâng phaûi laø chuyeän khoù khaên. Luùc gaõ noùi doái caâu naøy trong loøng caûm thaáy khoâng coù loãi gì vôùi ai. Ñaïi Kim Baèng Vöông thôû daøi söôøn söôït noùi: -Ta muoán gaëp haén moät laàn thöû xem chuùng coøn maët muõi naøo nhìn thaáy ta khoâng ? Hoa Maõn Laâu noùi: -Taïi haï cuõng thaáy maët moät ngöôøi. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi: -Ai ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Chu Ñình. Ñaïi Kim Baèng Vöông chau maøy noùi: -Ta ñang muoán hoûi caùc vò veà Chu Ñình vaø ñaõ phaùi ngöôøi ñi môøi hai laàn vaãn khoâng thaáy y tôùi. Hoa Maõn Laâu traàm ngaâm moät luùc roài cöôøi noùi: -229- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Chaéc vì y voán laø ngöôøi ñaïi laõn. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân traàm troà: -Chaø ! Taám ñeäm naøy theâu roàng hay quaù, troâng nhö thaät ! Caøhng noùi caâu naøy ñaõ ngôù ngaån, tieáp theo chaøng laïi laøm moät vieäc ngôù ngaån. Luïc Tieåu Phuïng veùn taám ñeäm leân roài thoän maët ra nhìn nhö ngöôøi ngôù ngaån thaät. Phaàn döôùi hai oáng quaàn Ñaïi Kim Baèng Vöông loøng thoøng vì chaân laõo ñaõ ñöùt töø ñaàu goái. Laõo hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû laáy laøm kyø taïi sao khoâng thaáy chaân ta ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi göôïng laåm nhaåm gaät ñaàu. Ñaïi Kim Baèng Vöông cöôøi noùi: -Chaân ta phaûi caùi taät heã uoáng röôïu vaøo laø ñau ñôùn muoán cheát. Con ngöôøi nhieàu tuoåi ñaâm ra nhieàu taät quaùi gôû. Ñaây laø laõo noùi thaät. Laàn tröôùc Luïc Tieåu Phuïng ñeán cuõng ñaõ bieát roài. Ñaïi Kim Baèng Vöông nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Vì theá maø caùc haï phaûi uoáng leùn. Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaùp: -Ta töôûng uoáng chuùt ít cuõng chaúng heà gì, ngôø ñaâu ba chung röôïu vaøo buïng roài, hai chaân söng vuø leân laïi möng muû nöõa. Vì theá … ta ñaønh lieàu keâu Lieãu Dö Haän chaët caû hai chaân. Ñoät nhieân laõo cöôøi roä noùi tieáp: -Baây giôø tuy ta cuït gioø nhöng tha hoà uoáng röôïu. Ñeâm nay ta ñònh kieám caùc vò uoáng moät böõa ñeå coi töûu löôïng cuûa laõo giaø naøy coøn coù theå theo kòp boïn thieáu nieân caùc vò nöõa khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng troâng laõo cöôøi göôïng. Ñaïi Kim Baèng Vöông ngaïo ngheã cöôøi noùi: -Giaû tyû caùc vò ñeán ñaây maáy böõa tröôùc, ta quyeát ñöa hai caùi chaân chaët ra roài cho caùc vò coi. Caùc vò môùi bieát duø ta ñaõ giaø nua maø haøo khí chaúng keùm nhöõng baäc traùng só chaët tay khi bò raén caén. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Hieän giôø hai caùi chaân ñoù ñaâu roài ? Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaùp: -Ta ñaõ ñoát heát. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi: -230- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñoát ö ? Taïi sao laïi ñoát ñi ? Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaùp: -Hai caùi chaân kia kìm haõm ra möôøi naêm khoâng ñöôïc uoáng röôïu thì con tieác caùi gì maø khoâng ñoát ? Chaúng leõ ñaët noù leân baøn thôø duøng höông hoa myõ töûu ñeå cuùng teá chaêng? Luïc Tieåu Phuïng khoâng bieáyt noùi sao, chæ giöông caëp maét traân traân nhìn laõo. Luùc naøy veû maët laõo ñaõ kieâu ngaïo laïi ra chieàu ñaéc yù khieán chaøng caøng nhìn caøng thoän maë t ra. Treân daõy haønh lang hai ngöôøi töø töø ñi ra. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân cöôøi noùi: -Theá laø baây giôø coâng töû ñöôïc coi nhö ñaõ giaûi quyeát xong moät vaán ñeà raéc roái. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Hoa Maõn Laâu noùi: -Coâng töû khoâng phaûi nghó caùch truït giaày cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông, bôûi chaân laõo khoâng mang giaày ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng böïc mình hoûi: -Huynh ñaøi bieán thaønh con ngöôøi hoaït keâ töø hoài naøo ? Nhöng vuï naøy thöïc ra khoâng phaûi hoaït keâ. Baây giôø Hoaéc Höu chaúng coøn caùch gì ñeå nhaän xeùt vò Ñaïi Kim Baèng Vöông naøy laø chaân hay giaû ? Neáu baûo laø chuyeän ngaãu nhieân truøng hôïp laõo khoù maø tin ñöôïc. Trong thieân haï laøm gì coù chuyeän truøng hôïp nhö vaäy ? Coøn baûo laø khoâng phaûi chuyeän truøng hôïp ngaãu nhieân thì sao Ñaïi Kim Baèng Vöông laïi bieát chuyeän thaàn bí mau leï ñeán theá ? Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoa Maõn Laâu dôøi khoûi toøa tieåu laâu cuûa Hoaéc Höu lieàn ñi thaúng veà ñaây. Tröø phi Ñaïi Kim Baèng Vöông coù thieân lyù nhaõn, thuaän phong nhó, khoâng thì chaúng taøi naøo laõo bieát tröôùc laø hai ngöôøi saép ñeán coi chaân. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Neáu taïi haï uoáng röôïu maø bò söng chaân thì khoâng chöøng cuõng phaûi chaët ñi. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Treân ñôøi nhöõng ngöôøi lieàu maïng ñeå uoáng röôïu cuõng khoâng phaûi ít. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caát tieáng giuïc: -Gian nhaø naøy chaéc vì huynh ñaøi maø ñeå laïi. Sao huynh ñaøi khoâng nguû ñi ? Ñöøng queân toái hoâm nay ngöôøi ta laïi tìm ñeán ñaáu töûu. -231- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coøn coâng töû thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï muoán ñi kieám moät ngöôøi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Kieám ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân laø ñi kieám moät nöõ nhaân. Hoa Maõn Laâu saùng maét leân noùi: -Phaûi ñoù ! Coâng töû neân ñi kieám ngay coâ gaùi baøn chaân moïc saùu ngoùn. Luïc Tieåu Phuïng “oà” moät tieáng. Hoa Maõn Laâu noùi: -Coâng töû ñöøng queân nhöõng con chaùu heä thoáng ñích truyeàn cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông trieàu ñeàu coù saùu ngoùn chaân. Thöôïng Quan Ñan Phuïng laø con ruoät cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông, nhaát ñònh baøn chaân y cuõng saùu ngoùn. Coâng töû … Gaõ khoâng noùi nöõa vì ñoät nhieân phaùt giaùc Luïc Tieåu Phuïng ñi roài. Trôøi ñaõ huyønh hoân. Trong vöôøn hoa nôû raát ñeïp. Muøi thôm ngaøo ngaït hoøa laãn vaøo trong laøn gioù, nhöng chaúng thaáy boùng ngöôøi naøo. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi cuõng khoâng thaáy ôû vöôøn hoa. Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi ñeán ñaây ñeå kieám Thöôïng Quan Ñan Phuïng vì chaøng ñaõ bieát Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng ôû trong vöôøn naøy. Ñaïi Kim Baèng Vöông chaúng hoûi han gì ñeán haønh tung cuûa con gaùi. Ñaây cuõng laø moät chuyeän raát kyø quaùi. Hieän giôø Luïc Tieåu Phuïng khoâng raûnh ñeå nghó tôùi vuï naøy, chaøng chæ mong ñöôïc gaëp Thöôïng Quan Tuyeát Nhi cho leï ñeå hoûi thò moät ñieàu raát troïng yeáu. Khi chaøng khoâng muoán tìm thò thì thò cöù phaát phô tröôùc maët hoaøi. Baây giôø muoán kieám thì laïi chaúng thaáy boùng con tieåu yeâu ñaâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi, ñi xuyeân qua loái nhoû giöõa nhöõng luoáng hoa. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc moät khuoân cöûa ôû goùc vöôøn. Caùnh cöûa chæ kheùp hôø. Phía sau laø moät toøa vieän nhoû. Trong vieän coù moät gieáng nöôùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaåy cöûa tieán vaøo chaøng kieám thaáy Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ôû ñaây. ---------------------------oOo--------------------------- -232- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2