Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 23

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

89
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 23

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BA MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA CHAÂN SAÙU NGOÙN Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc mình khoâng neân tìm ñeán con tieåu yeâu tinh naøy, cuõng khoâng neân troø chuyeän vôùi thò. Nhöng chaøng laïi laäp töùc caûm thaáy mình nghó vaäy laø sai. Luïc Tieåu Phuïng tieáp tuïc caàm xeûng xuùc ñaát ñoå leân. Ñoät nhieân döôùi ñaát loä ra moät taø aùo maøu hoàng haõy coøn môùi nguyeân. Tuyeát Nhi nhaûy boå leân la: -Coâng töû coi ñoù. Ta ñaõ noùi laø khoâng sai maø. Döôùi naøy quaû ñaõ choân ngöôøi. Baây giôø thò khoâng caàn thuùc giuïc, Luïc Tieåu Phuïng haêm hôû ñaøo saâu xuoáng. Chaøng buoàng cuoác, tay caàm xeûng xuùc ñaát. Chaøng xuùc maáy caùi, thi theå choân döôùi ñaát töø töø loä ra vaãn coøn y nguyeân chöa huû naùt. Tuyeát Nhi laïi laáy caây ñeøn loàng ñaõ treo treân mieäng gieáng töø tröôùc. Ngoïn ñeøn loàng soi vaøo maët xaùc cheát. Tuyeát Nhi ñoät nhieân baät tieáng la hoaûng. Chieác ñeøn loàng trong tay thò caàm khoâng chaéc suyùt nöõa rôùt xuoáng tay Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng cuõng söõng soát ñeán thoän maët ra. Noãi kinh nghi cuûa chaøng luùc naøy töôûng chöøng tröôùc nay chöa töøng gaëp laàn naøo hoaûng hoát nhö vaäy. Xaùc cheát khoâng phaûi laø Thöông Quan Phi Yeán maø hieån nhieân laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Ngoïn ñeøn loàng khoâng ngôùt ñöa ñi laïi vì tay Tuyeát Nhi run baàn baät khoâng döøng laïi ñöôïc. Maët xaùc cheát chaúng nhöõng chöa huû naùt chuùt naøo maø coøn linh ñoäng nhö ngöôøi soáng. Caëp maét loaïi troâ troá töïa hoà trôïn leân nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng voán khoâng phaûi laø ngöôøi nhoû maät, nhöng chaøng nghó tôùi tröôùc ñaây chöa laâu coøn noùi chuyeän vôùi Thöôïng Quan Ñan Phuïng maø caâu cöôøi tieáng noùi cuûa naøng coøn raát ngon ngoït, raát quyeán ruõ. Chaøng cuõng run baàn baät khoâng caàm vöõng caùi xeûng trong tay. Caùi xeûng rôùt xuoáng ñuùng vaøo ngöôøi xaùc cheát. -244- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng nghe ñaùnh choang moät tieáng töïa hoà ñuïng vaøo kim thieát. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc thoø tay xuoáng sôø môùi phaùt giaùc thi theå vöøa laïnh buoát vöøa cöùng ñô chaúng khaùc gì ñoàng, saét. Baøn tay chaøng cuõng laïnh ngaét, chaøng khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi söôøn söôït noùi: -Quaû nhieân naøng bò ñoäc töû roài. Tuyeát Nhi hoûi: -Ai … ai ñaõ haï ñoäc gieát y ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng traû lôøi, vì chaøng khoâng tìm ra ñöôïc ñaùp aùn. Tuyeát Nhi noùi: -Ngöôøi bò truùng ñoäc maø cheát, thi theå raát mau huû naùt. Xem chöøng y môùi bò haï ñoäc chöa laâu. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Naøng cheát khaù laâu roài. Tuyeát Nhi hoûi: -Sao coâng töû bieát theá ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: Vì chaát ñoäc trong ngöôøi naøng ñaõ phaùt taùn thaám vaøo ñaát. Chính Tuyeát Nhi ñaõ noùi caâu naøy maø thò noùi raát ñuùng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi tieáp: -Vaû laïi coi choã ñaát naøy cuõng nhaän thaáy ít ra ñaõ ñaøo leân moät hai thaùng. Tuyeát Nhi hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû coù yù noùi y bò cheát ít ra laø moät vaøi thaùng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Tuyeát Nhi laïi hoûi: -Nhöng sao thi theå laïo chöa huû naùt ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì naøng truùng ñoäc, maø laø chaát ñoäc raát kyø quaùi. Coù thöù döôïc vaät giöõ ñöôïc thi haøi maáy traêm naêm khoâng huû naùt. Huoáng chi, choã ñaát naøy chaúng nhöõng khoâ khan maø saâu kieánn laïi tuyeät tích. Baát luaän thi theå ai choân vuøi xuoáng ñaây cuõng khoâng huû naùt mau leï. Tieáng chaøng noùi ñeàu ñeàu maø chaäm chaïp, vì mieäng noùi, nhöng trong loøng maõi nghó chuyeän khaùc. Luïc Tieåu Phuïng thaät coøn laém chuyeän. Tuyeát Nhi traàm ngaâm mieäng laåm baåm: -245- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tröôùc ñaây moät hai thaùng thì khi ñoù thö thö ta chöa tìm ñeán Hoa Maõn Laâu. Luïc Tieåu Phuïng laåm nhaåm gaät ñaàu. Tuyeát Nhi laïi noùi: -Thö thö ta ñöa Hoa Maõn Laâu veà ñaây roài ta môùi theo y ñi kieám coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Tuyeát Nhi hoûi: -Neáu y cheát tröôùc ñaây moät hai thaùng thì sao coøn ñi kieám coâng töû ñöôïc ? Maët khaùc sao coâng töû coøn thaáy maët y ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï gaëp Thöôïng Quan Ñan Phuïng maø khoâng phaûi laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng chaân chính. Tuyeát Nhi hoûi: -Vaäy coâng töû gaëp ai ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp, hoûi laïi: -Töø hai thaùng nay coâ coù gaëp thö thö xuaát hieän cuøng moät luùc vôùi naøng laàn naøo khoâng? Tuyeát Nhi traàm ngaâm moät laùt roài laéc ñaàu ñaùp: -Döôøng nhö khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Trong voøng hai thaùng nay coâ coù nhaän thaáy thaùi ñoä cuûa y khaùc laï chuùt gì khoâng ? Tuyeát Nhi nghaãm nghó hoài laâu roài gaät ñaàu ñaùp: -Thaùi ñoä y döôøng nhö coù khaùc. Tröôùc kia y gaëp ta noùi noùi cöôøi cöôøi, nhöng gaàn ñaây töïc hoà y chæ muoán troán laùnh ta. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Bôûi vì y khoâng phaûi laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng chaân chính, neân y sôï coâ khaùm phaù ra. Tuyeát Nhi chau maøy hoûi: -Y khoâng phaûi Thöôïng Quan Ñan Phuïng thì laø ai ? Sao y hoùa trang gioáng ñeán theá ñöôïc ? Chaúng leõ … Ñoät nhieân thò nhaûy boå leân lôùn tieáng hoûi tieáp: -Chaúng leõ coâng töû cho laø thö thö ta ñaõ hoùa trang laøm Thöôïng Quan Ñan Phuïng ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp. Chaøng ngaäm mieäng coù khi laø ñaõ maëc nhieân thöøa nhaän. Tuyeát Nhi tröøng maët leân nhìn chaøng hoûi tieáp: -246- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Chaúng leõ coâng töû xaùc ñònh Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng saùt haïu thö thö ta, maø ngöôïc laïi, chính thö thö ta ñaõ gia haïi y hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Taïi haï chæ bieát raèng hieän giôø y ñích thò cheát roài. Tuyeát Nhi hoûi gaïn: -Vì leõ gì thö thö ta laïi haï saùt Thöôïng Quan Ñan Phuïng ? Coâng töû coù theå noùi roõ lyù do naøy ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng yeân laëng khoâng ñaùp. Chaúng hieåu chaøng khoâng noùi ra ñöôïc hay chaøng khoâng muoán noùi ? Ñoät nhieân chaøng cuùi xuoáng nhìn caùi giaày ôû chaân xaùc cheát. Tuyeát Nhi la thaát thanh: -Coâng töû muoán laøm chi vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï muoán coi chaân y xem sao ! Tuyeát Nhi laïi la leân : -Coâng töû ñieân roài. Ñuùng laø con ngöôøi ñieân khuøng khoâng hôn khoâng keùm. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Taïi haï cuõng töï bieát cöû ñoäng naøy quaû coù chuùt ñieân khuøng, nhöng chaúng theå khoâng coi ñöôïc. Chaøng ñaõ truït giaày xaùc cheát ra. Ñoâi baøn chaân xinh xaén nhoû beù hieån nhieân ñeàu moïc saùu ngoùn thöïc. Tuyeát Nhi boãng bình tænh trôû laïi. Hoài laâu thò môùi buoàn raàu noùi: -Ñaây ñuùng laø bieåu thö ta thaät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ nöông cuõng bieát baøn chaân leänh bieåu thö moïc saùu ngoùn ö ? Tuyeát Nhi chaäm chaïp ñaùp laïi baèng moät tieáng “öø”. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Sao coâ nöông bieát theá ? Tuyeát Nhi ngaäp ngöøng ñaùp: -Vì y … khoâng chòu ñeå cho baát cöù ao coi thaáy baøn chaân y. Caû nhöõng khi chuùng ta truït giaày ñeán bôø soâng giôõn nöôùc, moät mình y khoâng chòu truït giaày. Ngöôøi thieáu nöõ naøo maø chaúng thích xinh ñeïp ? Baøn chaân moïc saùu ngoùn chaúng phaûi laø moät ñieàu ñaëc bieät ñaùng khoa tröông. Tuyeát Nhi noùi tieáp: -247- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Y caøng khoâng muoán cho ngöôøi ta coi ñeán, thì tính toø moø caøng thuùc ñaåy ta coi cho baèng ñöôïc. Theá roài moät hoâm ta thöøa cô y ñang taém ñoät nhieân saán vaøo. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi . Chaøng cöôøi göôïng vì con tieåu yeâu tinh naøy coù theå laøm ñöôïc baát cöù vieäc gì. Tuyeát Nhi laïi noùi: -Luùc y vöøa thaáy ta töùc giaän voâ cuøng, nhöng sau y laïi naên næ yeâu caàu ta ñöøng toá caùo vuï naøy vôùi ngöôøi khaùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ nöông öng chòu chöù ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu ñaùp: -Töø ngaøy aáy ta khoâng caùo toá vôùi moät ai. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coøn leänh thö thö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Thö thö ta khoâng bieát, ta cuõng khoâng cho y hay. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaäm, ñoät nhieân chaøng hoûi: -Coâ nöông coù bieát leänh thuùc thuùc chaët chaân hoài naøo khoâng ? Tuyeát Nhi loä veû kinh haõi hoûi laïi: -Chaân laõo nhaân gia bò chaët roài ö ? Ta laøm sao maø bieát ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng gaïn hoûi: -Coâ nöông khoâng bieát thaät ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Tröa hoâm qua ta coøn thaáy laõo nhaân gia ñi ñi laïi laïi trong khu vöïc maø thö thö ta nuoâi chim boà caâu. Döôøng nhö laõo nhaân gia cho chim aên giuøm. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân saùng maét leân. Tuyeát Nhi hoûi: -Trong voøng hai thaùng nay neáu quaû coù ngöôøi maïo xöng bieåu thö ta thì taïi sao caû thuùc thuùc ta cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc ? Thò muoán hoûi laïi Luïc Tieåu Phuïng, nhöng luùc naøy chaøng ñoät nhieân maát bieán khoâng thaáy ñaâu nöõa. Caûnh saéc ban ñeâm theâ löông maø thanh tænh. AÙnh ñeøn aûm ñaïm soi vaøo maët xaùc cheát laïnh nhö baêng. Caëp maét saâu hoaém töïa hoà ñang trôïn leân nhìn Tuyeát Nhi. Tuyeát Nhi khoâng nhòn ñöôïc ngöôøi run baàn baät. Ñoät nhieân trong boùng toái coù aâm thanh laïnh luøng caát leân : -248- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôi khoâng neân ña söï nhö theá. Coâ nghe thanh aâm naøy baát giaùc caûm thaáy traùi tim töïa hoà chìm haún xuoáng. Daãy haønh lang aâm u aûm ñaïm cöûa ñaõ ñoùng roài. Luïc Tieåu Phuïng goõ cöûa khoâng thaáy phaûn öùng, lieàn ñaäp maïnh hôn cuõng chaúng thaáy ai thöa. Luïc Tieåu Phuïng bieán ñoåi saéc maët vaän noäi löïc ñaäp maïnh moät caùi. Caùnh cöûa goã daày ba taác bò beã thaønh töøng maûnh. Caây ñeøn ñaët treân baøn ñaõ thaép leân. Gheá ngoài laïi boû troáng. Ñaïi Kim Baèng Vöông bình thôøi vaãn ngoài treân gheá goã naøy maø baây giôø khoâng thaáy laõo ñaâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng vaãn chaúng loä veû gì kinh ngaïc, döôøng nhö bieán coá naøy ñaõ naèm trong söï tieân lieäu cuûa chaøng. Caùi ñeäm theâu roàng vaøng rôùt xuoáng ñaát. Chaøng cuùi xuoáng toan löôïm leân thì ñoät nhieân ngoù thaáy moät baøn tay. Baøn tay khoâ ñeùt nhö que cuûi töø phía sau gheá ñöa ra. Naêm ngoùn tay khoaèm khoaèm phaûng phaát nhö muoán chuïp caùi gì nhöng chaúng chuïp ñöôïc gì heát. Luïc Tieåu Phuïng ñi vaøo theâm. Chaøng ngoù thaáy Ñaïi Kim Baèng Vöông roài. Thi theå laõo giaø nay chöa hoaøn toaøn laïnh ngaét cöùng ñô nhöng hoâ haáp ñaõ döøng laïi. Caëp maét ñaày veû hoang mang phaãn noä khoâng buùt naøo taû xieát. Hieån nhieân tröôùc khi laâm töû laõo chaúng theå ngôø ñöôïc laø con ngöôøi ñoù laïi haï thuû gieát laõo. Moät caùnh tay laõo mang veát ñao thöông raát saâu döôøng nhö coù ngöôøi cheùm vaøo nhöng khoâng cheùm ñöùt. Baøn tay laõo naém laïi, gaân xanh coøn noåi leân. Hieån nhieân laõo cheát thì thoâi chöù khoâng chòu buoâng vaät gì trong tay ñang naém giöõ. Luïc Tieåu Phuïng cuùi xuoáng nhìn môùi phaùt giaùc tay laõo ñang naém chaët moät chieác giaày theâu maøu hoàng töôi. Chieác giaày naøy gioáng nhö loaïi giaày cuûa taân nöông töû, nhöng treân muõi ñaõ khoâng theâu uyeân öông maø cuõng chaúng theâu con cuù meøo. Hoï theâu con chim eùn maø chính laø con eùn ñang bay (Phi Yeán). Laõo giöõ chaët ñeán noåi chieác giaày dieâm duùa bieán thaønh meùo moù, chaúng coøn ra hình thuø gì nöõa. Nhöng maët laõo khoâng loä veû gì. Ñem boä maët thaûn nhieân so vôùi caëp maét ñaày sôï seät phaãn noä, loài troâ troá thaät khoâng gioáng nhau. Luïc Tieåu Phuïng chaúng caàn sôø vaøo cuõng ñuû bieát caùi maët naøy ñoå chaát dòch dung raát tinh xaûo. -249- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo giaø naøy hieån nhieân khoâng phaûi Ñaïi Kim Baèng Vöông chaân chính. Dó nhieân Ñaïi Kim Baèng Vöông ñaõ ñoàng thôøi bò cheát vôùi con gaùi roài. Luïc Tieåu Phuïng nhìn caëp maét laõo laïi ngoù xuoáng hai chaân bò chaët ñöùt. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc buoâng tieáng thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Taïi haï tuy ñaõ laøm vieäc ngu xuaån nhöng haønh ñoäng cuûa laõo naøy laïi caøng ngu xuaån hôn … Chaøng chöa noùi döùt caâu thì ñoät nhieân nghe luoàng kieám phoùng cöïc kyø caáp baùch. Ngöôøi ôû ngoaøi cöûa soå ñònh aùm toaùn chaøng dó nhieân laø moät kieám thuû haïng nhaát trong voõ laâm khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Nhöõng kieám thuû haïng nhaát, trong voõ laâm khoâng coù nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ bieát ngöôøi ñoù laø ai roài. Ngöôøi chaøng löôùt xa ra ba thöôùc. Chaøng thôû daøi noùi: -Lieãu Dö Haän ! Ngöôi khoâng neân xuaát hieän luùc naøy. Quaû nhieân thanh aâm Lieãu Dö Haän ôû ngoaøi cöûa soå laïnh nhö baêng ñaùp: -Nhöng ta ñaõ ñeán roài. Chieâu kieám cuûa haén coøn leï hôn thanh aâm. Treân khuoân cöûa soå coå kính, chaïm troå raát ñeïp nghe ñaùnh “bình” moät tieáng. Song cöûa bí haát ñi. Ngöôøi haén vaø thanh kieám ñoàng thôøi bay vaøo. Ñaàu toùc xoõa xöôïi, maét loä nhöõng tia saùng hung döõ, ñieân khuøng. Coi ngöôøi haén coøn ñaùng sôï hôn laø thanh kieám. Luïc Tieåu Phuïng chöa troâng thaáy ngöôøi haén, maø kieám chieâu bieán theá mau keï dò thöôøng. Nhaùt kieám naøo cuõng nhaèm ñaâm vaøo nhöõng yeáu huyeät trí maïng töïa hoà muoán haï saùt chaøng ngay. Muïc quang cuûa Luïc Tieåu Phuïng thuûy chung nhìn vaøo kieám phong töïa hoà ñöa treû nít ngaém nhöõng con böôùm nhaûy muùa. Chæ trong chôùp maét Lieãu Dö Haän ñaõ phoùng ñeán möôøi baûy chieâu kieám. Giöõa luùc aáy, Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñoäng thuû. Chaøng ñöa hai ngoùn tay ra keïp laáy. Khoâng ai hình dung ñöôïc ñoäng taùc cöïc kyø thaàn toác vaø xaûo dieäu naøy cuûa chaøng, maø cuõng khoâng ai töôûng töôïng ra ñöôïc. Thuû chæ cuûa chaøng töïa hoà laøm theo yù muoán ñuùng nhö caâu “Taâm höõu linh teâ döõ chæ thoâng”. Lieãu Dö Haän sau khi ñaõ ñaâm möôøi taùm chieâu kieám, ñoät nhieân phaùt giaùc kieám phong cuûa mình bò keïp chaët, nhö ñaâm saâu vaøo phieán ñaù moät caùch ñoät ngoät. Haén ñaõ vaän khí löïc toaøn thaân cuõng khoâng taøi naøo nhoå ra ñöôïc. -250- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thanh kieám gaén lieàn vaøo coå tay maët haén, chaúng khaùc naøo moät boä phaän trong thaân theå. Thanh kieám khoâng sao loâi ra khoûi ngoùn tay Luïc Tieåu Phuïng thì caùnh tay haén cuõng khoâng ruït veà ñöôïc. Coå tay naøy cuûa haén bình thôøi trang bò moät caùi thieát caâu coù theå moùc ñöôïc moïi vaät. Chæ khi naøo gieát ngöôøi thieát caâu môùi ñoåi thaønh kieám. Theá laø haén ñaõ chuaån bò gieát ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng coi boä maët ñau khoå cuûa haén trong loøng naåy moái laân maãn khoân taû. Chaøng noùi: -Ta khoâng muoán gieát ngöôi. Vaäy ngöôi ñi ñi. Lieãu Dö Haän chaúng noùi nöûa lôøi. Caâu traû lôøi cuûa haén laø traùi thieát caâu buoäc ôû coå tay traùi. Traùi thieát caâu lieäng veà phía Luïc Tieåu Phuïng phaùt ra tieáng gioù vuø vuø. Neáu Luïc Tieåu Phuïng khoâng buoâng tay thì caùi ñaàu lôùn ñeán ñaâu cuõng bò beïp duùm. Chaøng coøn moät tay, luùc traùi thieát caâu ñaùnh xuoáng, caùnh tay naøy gaït cheânh cheách moät caùi khieán cho caùnh tay traùi Lieãu Dö Haän phaûi ruõ xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu ta buoâng tay ngöôi coù ñi ngay khoâng ? Lieãu Dö Haän ñoät nhieânbaät tieáng cöôøi laït, tieáng cöôøi ñaày veû khinh mieät. Haén ñaõ khinh mieät Luïc Tieåu Phuïng caû maïng soáng cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Taïi sao ta cöù gaëp phaûi haïng ngöôøi ngu xuaån theá naøy ? Taïi sao ? Chaøng chöa döùt lôøi ñaõ döøng laïi, vì chôït nghe coù tieáng ngöôøi. Thanh aâm naøy nguyeân laø tieáng noùi cuûa Thöôïng Quan Ñan Phuïng, nhöng baây giôø chaøng ñaõ bieát naøng khoâng theå naøo laïi xuaát hieän ñöôïc nöõa. AÙnh chieàu taø cuõng heát roài. Torng nhaø laïi caøng toái ñen. Boùng ngöôøi lôø môø nhö quyû mî xuaát hieän ôû tröôùc cöûa laø moät nöõ nhaân, hôn nöõa laø moät thieáu nöõ ñieãm leä phi thöôøng. Coâ vöøa ñeïp vöøa oân nhu laïi vöøa haáp daãn. Thieáu nöõ ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp laïi caâu hoûi vöøa roài: -Vì coâng töû cuõng laø ngöôøi ngu xuaån. Ngöôøi ngu xuaån thöôøng chaïm traùn phaûi haïng ngu xuaån. Luïc Tieåu Phuïng chöa gaëp thieáu nöõ naøy bao giôø, nhöng chaøng ñaõ bieát coâ laø Thöôïng Quan Phi Yeán. Tieáng cöôøi cuûa coâ toû ra raát ngaây thô. Coâ hoûi: -251- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Coâng töû coi tieåu muoäi so vôùi Thöôïng Quan Ñan Phuïng coøn coù phaàn xinh ñeïp hôn y chöù ? Luïc Tieåu Phuïng laåm nhaåm gaät ñaàu. Chaøng chaúng theå khoâng thöøa nhaän ñieåm naøy. Dó nhieân Thöôïng Quan Ñan Phuïng laø moât thieáu nöõ phi thöôøng dieãm leä, nhöng hieän giôø Luïc Tieåu Phuïng coi coâ gaùi naøy töôûng chöøng nhö gaëp ngöôøi trong moäng. Phi Yeán vaãn cöôøi, nuï cöôøi chaúng nhöõng ngaây thô maø coøn thuaàn khieát nöõa. Luùc coâ nhìn ai töïa hoà treân coõi ñôøi naøy chæ mình ngöôøi ñoù laø nam nhaân, ñoàng thôøi coâ cuõng cho ñoái phöông nhaän thaáy coâ laø moät thieáu nöõ duy nhaát choán traàn ai. Nuï cöôøi cuûa Thöôïng Quan Ñan Phuïng coù theå khieán cho ñaøn oâng trong loøng naåy ra nhieàu aûo töôûng. Nuï cöôøi cuûa Thöông Quan Phi Yeán coøn ñi xa hôn, noù khieán cho ngöôøi ta queân heát moïi söï. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Coâ nöông laàm roài ! Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Tieåu muoäi laàm ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Moät thieáu nöõ ñaõ xinh ñeïp tuyeät vôøi nhö coâ nöông, baát luaän laøi ai cuõng chaúng theå bì kòp, vaäy coâ nöông khoâng neân hoùa trang laøm ngöôøi khaùc. Thöông Quan Phi Yeán chôùp maét maáy caùi hoûi: -Tyû nhö ñeâm hoâm tröôùc maø coâng töû ngoù thaáy chaân dieän muïc cuûa tieåu muoäi thì coâng töû coù buoâng tha cho tieåu muoäi ñi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Giaû tyû coâ nöông cho taïi haï nhìn thaáy chaân töôùng sôùm hôn thì chaéc taïi haï chaúng theå chôø ñöôïc ñeán ñeâm hoâm aáy. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Chaúng leõ ôû trong xe ngöïa, coâng töû ñònh … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Taïi haï noùi khoâng theå haõm mình tröôùc moät ngöôøi quaù haáp daãn. Thöông Quan Phi Yeán laïi cöôøi noùi: -Coâng töû tuy chaúng phaûi laø ngöôøi quaân töû, nhöng lôøi noùi coù veû thaønh thöïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Coâ nöông chaúng phaûi laø thuïc nöõ maø lôøi noùi laïi khoâng thaønh thöïc. Thöông Quan Phi Yeán mæm cöôøi noùi: -252- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaøn baø con gaùi maø thaønh thöïc quaù thì khoù loøng cho khoûi maéc baãy cuûa ngöôøi ñaøn oâng. Coâ noùi caâu naøy ñaõ bieán ñoåi thanh aâm, töïa hoà laø ngöôøi khaùc chöù khoâng phaûi coâ. Thanh aâm caûi bieán ñoät ngoät naøy ñoái vôùi Luïc Tieåu Phuïng laø moät söï ngaïc nhieân hôn caû thay ñoåi boä maët. Caøhng cuõng hieåu thuaät dòch dung, cuõng ñaõ gaëp nhöõng ngöôøi ñeo maët naï gaàn gioáng nhö thaàn thoaïi, nhöng chaøng khoâng hieåu sao con ngöôøi coøn coù theå bieán ñoåi thanh aâm thaønh ngöôøi khaùc. Dó nhieân Thöông Quan Phi Yeán ñaõ nhìn thaáy chaøng loä veû kinh dò, lieàn mæm cöôøi hoûi: -Phaûi chaêng thanh aâm cuûa tieåu muoäi coøn loït tai hôn caû tieáng noùi cuûa Thöôïng Quan Ñan Phuïng ? Luïc Tieåu Phuïng baät tieáng cöôøi göôïng. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Baây giôø chaéc coâng töû ñaõ nhaän ra tieåu muoäi hoân y veà moïi maët maø suoát ñôøi bò y ñeø naëng treân ñaàu. Thanh aâm coâ ñang ngon ngoït hieàn hoøa boãng ñaày veû oaùn haän. Coâ noùi tieáp: -Töø thuôû nhoû tieåu muoäi maët quaàn aùo cuûa y thaûi ra, aên nhöõng thöùc cuûa y boû thöøa, chæ vì y laø coâng chuùa. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá maø oâ gaëp ñöôïc cô hoäi lieàn chöùng minh coâ ñaõ hôn y. Thöông Quan Phi Yeán cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Vì theá maø leänh toå phuï maát ñi, coâ nöông khoâng muoán ôû nhaø nöõa ? Thöông Quan Phi Yeán ñaùp: -Chaúng ai muoán soáng göûi thaùc nhôø ñeå coi maët ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Töôûng coâ nöông ñaõ laø tay coù baûn laõnh thì len loûi vaøo choán giang hoà laøm neân söï nghieäp veû vang ñeå ngöôøi ta môû maét ra, khoâng ngôø coâ cuõng ñeå cho moät gaõ trai laøm cho phaûi xieâu loøng. ---------------------------oOo--------------------------- -253- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2