Luyện từ và câu - TỪ NHIỀU NGHĨA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
285
lượt xem
23
download

Luyện từ và câu - TỪ NHIỀU NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa; mối quan hệ giữa chúng. - Phân biệt được đâu là nghĩa gốc, đâu là nghĩa chuyển trong một số câu văn. Tìm được ví dụ về nghĩa chuyển của một số từ (là danh từ) chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ NHIỀU NGHĨA

  1. Luy n t và câu: T NHI U NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u th nào là t nhi u nghĩa; nghĩa g c và nghĩa chuy n trong t nhi u nghĩa; m i quan h gi a chúng. - Phân bi t ư c âu là nghĩa g c, âu là nghĩa chuy n trong m t s câu văn. Tìm ư c ví d v nghĩa chuy n c a m t s t (là danh t ) ch b ph n cơ th ngư i và ng v t. II. dùng d y h c: - Tranh, nh v các s v t, hi n tư ng, ho t ng… có th minh ho cho các nghĩa c a t nhi u nghĩa. - 2, 3 t phi u kh to phô tô. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. - 2 HS t câu phân bi t nghĩa c a m t c p t ng âm. - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét (18’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm và n i nghĩa tương ng v i t . - Cho HS làm bài. - 2 HS lên b ng. - HS còn l i dùng vi t chì n i trong SGK.
  3. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch ra s khác nhau c a các t trong kh thơ và nghĩa g c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. ( Cách ti n hành tương t 2 BT trư c) Ho t ng 3: Ghi nh . (3’) - Cho HS c ph n Ghi nh . - 2 HS c, c l p c th m.
  4. - Có th cho HS tìm thêm VD. Ho t ng 4: Luy n t p (10-11’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. ( Cách ti n hành như các BT trư c) 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài sau.
  5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản