intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Tháng/Quý/Năm)

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

179
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU 4 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Tháng/Quý/Năm) Đơn vị: Số tiền Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ hỗ trợ Dư nợ cuối kỳ lãi suất phát sinh trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi lũy kế Dư nợ Tên đầu kỳ 1. Huyện … 2. Huyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Tháng/Quý/Năm)

  1. BIỂU 4 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Tháng/Quý/Năm) Đơn vị: Số Số Số Số tiền Số tiền tiền tiền hỗ trợ tiền đã h ỗ đã h ỗ đã h ỗ Cho Thu đã h ỗ Dư n ợ Dư n ợ trợ lãi nợ vay trợ trợ đầu cuối suất trợ khách Tên trong trong khách khách kỳ kỳ khách phát hàng kỳ kỳ hàng hàng bị thu sinh hàng bị thu trong lũy kế hồi trong kỳ hồi kỳ lũy kế 1. Huyện … 2. Huyện …
  2. Tổng hợp tỉnh... Ngày … tháng … năm... Kiểm soát Người lập biểu Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2