intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị học lại môn học/môđun

Chia sẻ: Bui Trung Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
182
lượt xem
8
download

Mẫu đơn đề nghị học lại môn học/môđun

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn đề nghị học lại môn học/môđun giúp sinh viên tham khảo và thực hiện viết đơn khi học có nhu cầu học lại môn học/môđun. Mời các bạn cùng tham khảo để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị học lại môn học/môđun

  1. MAU SO : 07/ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC LẠI MÔN HỌC/MÔĐUN Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Cơ điện Phú Thọ - Phòng Đào tạo - Khoa …………………………………… Tôi em là:……………………………………. Ngày sinh:……………………………………… HSSV lớp :…………………………………… Khoá: …………………………………………. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………………………………… Email………………………………....... Trong quá trình học tập môn học/môđun :……………………………………………em không đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học/môđun theo qui chế học tập với lý do : ………...... …………………………………………………………………………………………………… Nay em làm đơn này đề nghị Thầy (Cô) cho phép tôi được được học l ại môn học/Môđun trên và em xin cam kết thực hiện đúng theo qui chế học tập, quy đ ịnh c ủa nhà trường./. Phú Thọ, Ngày.... tháng ….năm 20..... NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Giáo viên tiếp nhận : ………………………….. Ngày …. Tháng …. Năm …….. PHẦN THỰC HIỆN CỦA GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔĐUN: Họ và tên giáo viên giảng dạy :……………………………………… Khoa : …………………. Đã hoàn thành nhiệm vụ phụ đạo đối với HSSV:…………………………………Lớp: ………... Từ ngày…/…./…. đến ngày …/…./………….. Số tiết:……. (……….LT; … TH). Hệ số ……. Kết quả các bài kiểm tra định kỳ : Trung bình kiểm tra định kỳ :………………………………………………………………….. Ý kiến : …………………… (cho phép hay không cho phép dự thi kết thúc môn học/môđun) Kết quả kiểm tra kết thúc môn học/môđun :………………(Bằng chữ:………………………) Điểm trung bình môn hoc/môđun: …………………………………………………………… Các ghi chú khác : …………………………………………………………………………… Phú thọ, Ngày … tháng…. năm 20…. Trưởng khoa Giáo viên giảng dạy (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. MAU SO : 07/ĐT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2