intTypePromotion=1

Mẫu số 2.9 Mẫu tờ trình, thẩm định phê duyệt dự án

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
107
lượt xem
5
download

Mẫu số 2.9 Mẫu tờ trình, thẩm định phê duyệt dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.9 mẫu tờ trình, thẩm định phê duyệt dự án', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 2.9 Mẫu tờ trình, thẩm định phê duyệt dự án

  1. Mẫu số 2.9 Mẫu tờ trình, thẩm định phê duyệt dự án ĐƠN VỊ TRÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– . . . . , ngày. . . tháng. . . .năm. . . . . Số:. . . . . TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt dự án (Tên dự án) Căn cứ Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày …/…/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự án … (Tên dự án) … với các nộ i dung chính sau: Tên dự án: 1. Chủ đầu tư: 2. Tổ chức tư vấn lập dự án: 3. Mục tiêu đầu tư: 4.
  2. Nội dung và quy mô đầu tư: 5. Địa điểm đầu tư: 6. Thiết kế sơ bộ: 7. Thiết bị chính, phụ: 8. Tổng mức đầu tư của dự án: 9. Tổng cộng: Trong đó: - Chi phí xây lắp: - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 10. Nguồn vốn đầu t ư: 11. Hình thức quản lý dự án: 12. Thời gian thực hiện dự án: 13. Các nội dung khác:
  3. Nơi nhận: CHỦ ĐẦU TƯ - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2