Một số đề thi môn thủy lực

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
264
lượt xem
52
download

Một số đề thi môn thủy lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng minh phương trình Ơle thuỷ tĩnh, ý nghĩa của phương trình. 2.Doỡng chaớy rọỳi trong ọỳng troỡn 3.Bơm li tâm có dường đặc tính đ• cho trong bảng với n=900 vòng/phút bơm nước lên bể chứa có độ cao Hdh=6m theo hệ thống đường ống :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đề thi môn thủy lực

 1. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.C¸c tÝnh chÊt cña chÊt láng , Ph¸t biÓu vµ chøng minh hai tÝnh chÊt cña ¸p suÊt thuû tÜnh. 2.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. Q(l/s) 0 4 8 12 16 H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 2. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh, ý nghÜa cña ph-¬ng tr×nh. 2.Doìng chaíy räúi trong äúng troìn 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=20m, d1=200mm, 1=0,02 Hdh l2=100m, d2=155mm, 1=0,025 TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u vµ thay ®æi sè vßng quay. Q(l/s) 0 10 20 30 40 50 60 H(m) 12,5 13,2 13,5 13,2 12,8 12,5 9,5  0 0,45 0,65 0,78 0,80 0,78 0,73
 3. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh, ý nghÜa cña ph-¬ng tr×nh. 2.Doìng chaíy räúi trong äúng troìn 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=20m, d1=200mm, 1=0,02 Hdh l2=100m, d2=155mm, 1=0,025 TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u vµ thay ®æi sè vßng quay. Q(l/s) 0 10 20 30 40 50 60 H(m) 12,5 13,2 13,5 13,2 12,8 12,5 9,5  0 0,45 0,65 0,78 0,80 0,78 0,73
 4. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.øng dông ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh x¸c ®Þnh ¸p suÊt tÜnh t-¬ng ®èi khi b×nh chøa chÊt láng chuyÓn ®éng víi gia tèc kh«ng ®æi, cho vÝ dô øng dông. 2.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 3.Xaïc âënh voìng quay cuía bçnh âæåìng kênh D=0,8 m cao H=1,2 m chæïa næåïc âãún âäü cao H/2 âãø: a, Cháút loíng chè dáng lãn âãún meïp bçnh. b, Cháút loíng chè coìn mäüt næía thãø têch ban âáöu. H/2 H D
 5. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh liªn tôc, ý nghÜa 2 Täøn tháút doüc âæåìng , caïch xaï âënh  3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=4, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 25%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè
 6. Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh pt ¥le thuû ®éng, ý nghÜa. 2.Va âáûp thuyí læûc, caïch khaïc phuûc ,æïng duûng 3. N-íc ch¶y trong hÖ thèng kÝn qua vËt c¶n cã hÖ sè tæn thÊt =20. Tæng chiÒu dµi c¸c èng 4L=40m, ®-êng kÝnh èng d=40mm, hÖ sè H=? ma s¸t =0,02. BiÕt l-u l-îng Q=3,7 l/s. HiÖu suÊt b¬m =0,7. TÝnh cét ¸p vµ c«ng suÊt cña b¬m. A NÕu cÇn ®Æt b×nh bï t¹i A th× cét ¸p cña nã ph¶i b»ng bao nhiªu? 4l §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè
 7. Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh pt Becnuli cho dßng nguyªn tè chÊt láng lý t-ëng, ý nghÜa. 2.Ph-¬ng t×nh lµm viÖc b¬m , caïc âæåìng âàûc tênh 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 8. 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ®éng l-¬ng cho dßng nguyªn tè chÊt láng lý t-ëng, ý nghÜa. 2.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=15m theo hÖ thèng ®-êng èng hót dh =100mm l2,d2, ®-êng kÝnh èng ®Èy dd=80mm. B¬m K=? Hdh ®Æt víi ®é cao hót hh=4m. Tæng hÖ sè tæn thÊt trªn ®-êng èng ®Èy (ch-a kÓ kho¸ ®Èy) d=22, l1,d1 hh èng hót h=6. TÝnh l-u l-îng lín nhÊt víi ®é cao hót ®· cho, c«ng suÊt vµ hÖ sè c¶n cña kho¸ ë chÕ ®é nµy. (gîi ý : ®Æc tÝnh èng hót c¾t [hck]-Q tai M cho ta Q lµm viÖc cña b¬m, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc diÓm lµm viÖc trªn H-Q) Q(l/s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H(m) 45 47 49 48 46 45 42 35 30 23 ( - ) 0 0,40 0,60 0,65 0,68 0,69 0,70 0,68 0,67 0,65 [hck]m) 8,2 8,0 7,5 7,0 6,3 6,0 5,5 4,8 §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 9. 1. X¸c ®Þnh tæn thÊt n¨ng l-îng däc ®-êng trong dßng ch¶y, x¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t () 2.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=4, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=10, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 30%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 10. 1.Tæn thÊt n¨ng l-îng trong dßng ch¶y. X¸c ®Þnh tæn thÊt n¨ng l-îng côc bé trong dßng ch¶y, ph©n tÝch c¸c tæn thÊt côc bé vµ x¸c ®Þnh hÖ sè tæn thÊt côc bé () th-êng gÆp (®ét thu, ®ét më, uèn cong, van, kho¸, giao nhau c¸c dßng ch¶y...). c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ tæn thÊt. 2. Quan hãû caïc thäng säú laìm viãûc cuía båm khi thay âäøi n, D2 3. Mäüt maïy thê nghiãûm gäöm 3 äúng thàóng âæïng âæåìng kênh äúng bàòng nhau quay âæåüc quanh truûc Oz cuía äúng giæîa . A Ba äúng âãöu chæïa næåïc vaì khäng quay thç mæïc næåïc nhæ hçnh veî. Cho maïy quay H 116 vg/phuït ; boí qua âäü nghiãng cuía màût næåïc trong äúng . Hoíi : O B 1.Nãúu äúng giæîa bë nuït kên taûi A træåïc R khi quay thç aïp suáút dæ taûi A, O,B laì bao nhiãu? n 2.Hoíi nhæ trãn , nhæng láön naìy A håí. cho H=40 cm ; R= 20 cm
 11. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong èng trßn (chøng minh c«ng thøc tÝnh vËn tèc, x¸c ®Þnh vmax , vtb ,...). 2.GhÐp b¬m 3. B¬m cã ®-êng ®Æc tÝnh cho trong b¶ng C víi n=1450 vßng/phót b¬m n-íc tõ bÓ A ®Õn bÓ B theo ®-êng èng xi ph«ng dµi 3l=75m, h ®-êng kÝnh èng d=50mm. §é chªnh mùc n-íc cña 2 bÓ H=8m. §iÓm cao nhÊt cña èng (®iÓm C) c¸ch bÓ A lµ h=5m. Cho biÕt A 3l,d =0,025, bá qua tæn thÊt côc bé vµ cét ¸p vËn tèc. H -X¸c ®Þnh Q,H, víi n=1450 vßng/phót -X¸c ®Þnh Q trong èng khi b¬m kh«ng lµm viÖc. -X¸c ®Þnh ¸p suÊt diÓm cao nhÊt ( âiãøm C) khi b¬m kh«ng lµm viÖc B Q(l/s) 0 2 4 5 6 8 H(m) 13 15 13 12 10 4  0 0,4 0,6 0,63 0,6 0,4
 12. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y rèi trong èng trßn(chøng minh c«ng thøc rÝnh vËn tèc chung, v©n ttãc ch¶y rèi thµnh tr¬n thuû lùc, thµnh nh¸m thuû lùc,...). 2.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=12m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 2=0,027, 2=10, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 25%. Q(l/s) 0 4 8 12 16 H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 13. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Caïc phæång phaïp tÝnh to¸n ®-êng èng ®¬n gi¶n 2.§iÓm lµm viÖc cña b¬m, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m 3.Ngæåìi ta duìng mäüt hçnh truû troìn âæåìng kênh trong 100 mm chæïa cháút næåïc vaì quay quanh truûc thàóng âæïng cuía noï âãø laìm maïy âo váûn täúc quay.Hoíi :1).Khi cháút loíng giæîa bçnh haû tháúp xuäúng 200 mm (so våïi luïc ténh) thç säú voìng quay trong mäüt phuït laì bao nhiãu? 2).Nãúu cho bçnh quay 800 vg/phuït maì khäng muäún caûn âaïy bë caûn thç chiãöu cao täúi thiãøu cuía bçnh laì bao nhiãu?
 14. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Doìng chaíy táöng trong khe heûp giæîa hai táúm phàóng song song cäú âënh. vaì æïng duûng 2.øng dông ®ång d¹ng c¬ häc trong b¬m 3.Mäüt äúng troìn nàòm ngang dæåìng kênh D1=15 mm âæåüc làõp mäüt læu læåüng kãú Venturi våïi âoaün thu heûp âæåìng kênh D2=5 mm. Tênh læu h læåüng bàòng l/ph khi âäü chãnh cäüt dáöu trong caïc äúng âo aïp h=16 cm. Coi nhæ váûn täúc trong äúng låïn äúng beï âãöu coï daûng parabän vaì täøn tháút khäng âaïng kãø. - Khi âäü nhåït âäüng =0,08St traûng thaïi chaíy coï âuïng laì chaíy táöng khàõp nåi khäng ?. - Våïi âiãöu kiãûn doìng chaíy nhæ trãn khäng âäøi, nãúu nghiãng äúng thç âäü chãnh cäüt dáöu h coï thay âäøi hay khäng?. Taûi sao?.
 15. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng song song cè ®Þnh, 2. Täøn tháút doüc âæåìng, caïch xaïc âënh hãû säú ma saït  3.B¬m li t©m cã ®-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót. B¬m lµm viÖc trong hÖ thèng kÝn cã b×nh bï n»m ë ®é cao Ho=10m, hai nh¸nh ®-êng èng n»m c¸ch trôc b×nh bï b¬m víi mét ®é cao h=2m. X¸c ®inh c«ng suÊt trªn trôc b¬m. Cho biÕt n-íc ë 60oC (=983 kg/m3), Ho tæng chiÒu dµi t-¬ng ®-¬ng (kÓ c¶ tæn thÊt côc bé) l=200m, h ®-êng kÝnh d=100mm, hÖ sè ma s¸t =0,025 - VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng, biÕt l1=100 m. h - X¸c ®Þnh Ho nhá nhÊt ®Ó t¹i cöa vµo cña b¬m l1 kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. Q(l/s) 0 5 10 15 20 25 H(m) 9 9,2 8,5 7 6,5 3  0 0,3 0,6 0.7 0.65 0,3
 16. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Va ®Ëp thuû lùc, kh¾c phôc vµ øng dông. 2.CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m li t©m .Ph-¬ng tr×nh lµm viÖc cña b¸nh c«ng t¸c 1 3. Ngæåìi ta cho mäüt doìng cháút loíng coï Q=2,7 l/s chuyãøn âäng qua mäüt dæåìng äúngcoï âæåìng kênh thay âäøi (hçnh veî). Taûi nåi co heûp ngæåìi ta làõp mäüt äúng nhoí 1 càõm vaìo mäüt bçnh håí chæïa næåïc. Xaïc âënh h chiãöu cao h âãø næåïc coï thãø âæåüc huït tæì bçnh  lãn äúng. Biãút aïp kãú kim loaûi taûi 1-1 chè 0,784 N/cm2, d1=50 mm d2=25 mm.
 17. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng song song mét tÊm cè ®Þnh vµ mét tÊm chuyÓn ®éng, ý nghÜa 2. ÆÏng duûng phæång trçnh Åle thuyí ténh cho ténh tuyãût âäúi 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. Q(l/ 0 4 8 12 16 s) H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 18. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1. Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng t¹o thµnh gãc nªm nhá mét tÊm cè ®Þnh vµ mét tÊm chuyÓn ®éng, ý nghÜa. 2. Phaït biãøu vaì chæïng minh 2 tênh cháút aïp suáút thuyí ténh 3.Tênh læûc taïc duûng lãn quaí nàõp cáöu baïn kênh R=1 m kên mäüt bçnh chæïa næåïc. Meïp trãn cuía nàõp dàût sáu dæåïi màût næåïc H=1m (khäúi læåüng riãng cuía næåïc laì =1000 kg/m3 , boí qua troüng  læåüng quaí cáöu) h R
 19. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Lùc dßng tia tù do lªn vËt c¶n cè ®Þnh, lªn vËt c¶n chuyÓn ®éng ®Òu. ý nghÜa. 2.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc 3. Mét hÖ thèng kÝn gåm b¬m vµ b×nh n-íc kÝn ; ¸p suÊt d- trong b×nh Mk=1,1at. HÖ thèng gåm 6 ®o¹n gièng nhau l=12,5m, d=50mm. Khi b¬m lµm viÖc møc n-íc trong èng ®o ¸p cao h¬n móc n-íc trong b×nh lµ h=5m. Mk h X¸c ®Þnh h-íng dßng ch¶y. TÝnh Q,H,N cña l,d a b¬m. BiÕt hÖ sè =0,025, kh«ng tÝnh tæn thÊt côc bé. §-êng èng trªn thÊp h¬n møc n-íc l,d b×nh l/2 trong b×nh a=1,5m. X¸c ®Þnh ¸p suÊt cöa vµo, cöa ra cña b¬m. l/2 l,d l,d b¬m
 20. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dông cô ®o vËn tèc. 2.§iÓm lµm viÖc cña b¬m, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m 3.B¬m li t©m cã ®-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót. B¬m lµm viÖc trong hÖ thèng kÝn cã b×nh bï n»m ë ®é cao Ho=10m, hai nh¸nh ®-êng èng n»m c¸ch trôc b×nh bï b¬m víi mét ®é cao h=2m. X¸c ®inh c«ng suÊt trªn trôc b¬m. Cho biÕt n-íc ë 60oC (=983 kg/m3), Ho tæng chiÒu dµi t-¬ng ®-¬ng (kÓ c¶ tæn thÊt côc bé) l=200m, h ®-êng kÝnh d=100mm, hÖ sè ma s¸t =0,025 - VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng, biÕt l1=100 m. h - X¸c ®Þnh Ho nhá nhÊt ®Ó t¹i cöa vµo cña b¬m l1 kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. Q(l/s) 0 5 10 15 20 25 H(m) 9 9,2 8,5 7 6,5 3  0 0,3 0,6 0.7 0.65 0,3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản