intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật giao tiếp part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

178
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật giao tiếp part 4', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật giao tiếp part 4

 1. g 7h % ' 7 ! $ G) % g Q ( ) $ 8" M ; >) ; 7 8' -* B> 3 Q )9H 9 $ 7 =W; V +L 7_ % 3 )Nd N >D U 9 7 ( , NcN2> c) X9 )% GB ! 1 S ( ^ *L %& 3E > 7 NY NY 8) U 4>' g ) 7 ! Q > ' g Nd 3 + f $> )&) >&) Q 8U N M AS)> q 88 > : 7% 8) - % % B @ '7 J 3@ % J 7 $% 8) >+- NY ) V , >L * +Z * 0 '>, +) _ 3 0j $ 8"3d ^ > 9 _ Q> 9 + ) =s $ W +, 4 )9) 9 3 9 * 9H 9 $ >7 "7> + g W + S 8$ ' $ 3@ 3 9 > Q ND 3Q W +, M ;> 9 )% p{ & b , ]/ H f J NY N )B J % W J $! ( ) U> < , 8L 3^ 0 >e N a 4 .> 7 7d % $ , U 7 8) ( 8? I 9 39 + , + ) $ ' > ' ; 7K > < 9 Ne > 3, , 3 8 T% ) U < $0 U>O U> ; < +K 8 0 >< 9 NY , / ;9 9$ ;
 2. &< => 7l U , 7 %, ) ' INY NY 7 1 E, 3( "% & +* * 3 0 $ \ SS >' h 9 ! ,$ 0$ U 0D -> >8% $ 7$ b ' 'J-$ 7$ J 8 > 8X ' J X J Gh % NY N U% • 1 8 ' 3d NY U , ' 3E +c+ 7B @ 4% &U ,J $ 8$ > "> $ $ ! > > >' +.J . ND )+* I ) ,03E '% &U $ -< W ) \> E > S'g > NY +: 9 aI + +, M '>9 T K4 G 8. 8 X W % &_ )N 3E U + 3E 3^ > Ba ' U , _ >U , 7 >, " 0 V U M +* I Q K ' $ NY , M Ne T% , ); < + , 3( 8 X W% pq ”Y , ) ? -$ % ) 3 € + 8> 7 +* I ( ; >P 1 , ) WN e 8% S; )
 3. 7 U 7= 9 _3 ' + _ E% 7>B 8c 7 , / H W 8@ 7 3 ) U I? M ; W9H 9 $ D% ? >I 7 + * _ > ' D '% f * 1 8 ) V! 7 U _ _ + )8Z 7= M ' 7 9, ! T M F% ' Ne N %< & 3L > Q 3E 9H 9 $ > )+ 9 +K 9 W' 9„ ; P ) T + _ 7= a F3 * 7+ Ba '% O 9 9? 0 D 3 , _ '% b$ Q 8) 1 8^ 7 0$ ) $ $> ) ) ) M T +W $ 7 > )3C L8 W% T + _ Bj' %f 9 7K % S \ 3( ( 0M '% 2 1 +$ F 0 > + \ ' 3( L j >$ )+ $ 8 3 U M ' +* 7 % & 3E T '> + * 3* ' 3( U 8 )7< , )M $ 1 ( 3^ >3^ 7) 3% % 3%% O 9 ? U @ 8
 4. + I \ '> $ ) ' 8"
 5. >9+ Q N% 9 %3 % 7 U +1 > K+ IK 23 ) 8h K '> . = ; ^ 8$ \3H F7) > @ D > > T * > L * >% N0 %J % 13 \8 + . a3E '> 9 7= M '% 9> + 8 U \ WC ) ; g ( \7 '^ $ ) ) % & 3E .! -S 1 * >+@ (0 +* $ > ; g ( 7= 7 + 9 3 7h % 8. C )' 9 $ +V? 4 % & 3E ' \% Vf J . *U S< ; * _ ' ? ,+ >3; ? + 9? 8' 3 0D ^ M '% kL - + 9 3E > ( Ba '47 %& +Z ) > 3E .! > 3E I B% 3E + < 3L > K K' )+ 7 8 9P ' ) + % 7 )7 : 7? M % p† T ,f 8 B Q+ WB , J 9 Jf % W 8) 9 0 T " % L >X M> ) 9 >, " % 8) >8* ( 8 < , ; 9 N W@' 7h % ]7 ) )7= 9 !T ) Q% T U I? B 3 9W 8_ % G K9 ) % Y L *) + 9 \> B 7 V. 1 g 9 8_ 9 V ] 9 % 0 T ) ? ? 7= 9 %– ) 7* 7
 6. ; ! $ 1 B>+ *9 +, + ) _ ^ ' 81 >3d c 7= 9 %, 7?+* N * > 7 + !? D ' _ + 0 E ) '+, 8 M+ % I+ L @' L> ( ! ? D 8) 7h + 0 g L% = • 9 * 9H 0 +Z + 4+ % 9 + ] " $ L < 3L > + +K ; 7: - Q > 0 7 9H ; 9 V +L 7_ % < I7# 7 M '3 C U < WM '% , "& < % 9 0 T 7B )g 9 >@ g9 >* $;g 9 3 20 g9 % , "+ > 9 !$ 7= 9 >< 0T - B 7B > B g 0T "7 $ D %X , b "M + >g I 9H 9 $ > 3 M \8Z + 9? 0 D '% kL 8) >+ , U 7= 9 B U I ? 8_ % f )Q (+ ; >< ,+ + , NY >= Q + l )@ 9H " ( > 9H 9 +, 9 g9 ? ]1 % 7 ) 3 9 '% 8) 9 ' >+ !_ $ 1> 3 7= $ N < 9 0T P WE )
 7. GB 3d + , > X L ; 13 _ j W L $ /0 & < % + ! _ 8Z ; -S ) kT 7 > , % Q 8Z > ( ; F+* 7 77 %h )Sg9 . F 3E $ ' a9 , M I h ) S B Q+ > 7F 7 1 a9 , 9H 9 $ >3E 9 ) ' %Z 1 . 9$ ! >+; F>+ 0+* I ( ; 9H 9 $ % G ; +* S - + J) ! J < + >8) % > (( B 0 T +\! > 9 4I ) L 7= 7 W? ? > P8? % f +V? ; ) ; > h Y) % 8) -S 1 > $ ( -: )$ ) 9, > V a9 , < V (% kL h ) 7 S >NY 0T 1 9H NQ % I h ) S hT $ < . a 8. ! 3* (9 $ 7 > 4 ,%f+ 8 F 8; + a9 , >8$ :2 >U $; < Q $ 71 > ) 9 B >Q > * + >K 7 ( 1 9 ?M Q 0 E9 ^ I )7a7l M + % GB +, 3 + 4 I 7a 7 > L 7= + %m+ 8 * 3E '% W ' ) \ N %' -) >+ 9 _ Q 7* 7= 7 % $ h ) >g S *+ 9 ( 0 > 3( U -+ 9 9 : V 3* ( ) % W 8T 7= 3K K 8. \ 7 3( 9 $ % NF _ > Al 9 0T \ $ 1 ( +?G 3H +? L l % 9„ % 3d )a9 , < 3d 8 7L < < 9 $J J M ; 8 , ) )% _7 F3 3( 7> ~ 3( % p — 72 ” $ 8_ 3( U ) 3 8) > ,{ 7* 9H 9 $ 7 (m + % 8$ L -* Q 3E U + 9 ? 9 . a9 , %
 8. T L0 ) ) N 9 %&, \ a9 , + 3(3 7 >3( 9W M ; + _ >; 9 8o7K >3 V 3* ( % 1 7h > + P 9 U ? Q M 9H * > W 8T 7= ) ( V! 7 >3 V % &( + 0 T 9v7 ) * 7 @ # %• (N 1 > F9v ( ; >3 ' @ T * )9 ' L I 1 ( ;%
 9. 9 : NY ) % Al Q _>9 0T 2$;g 0 7X 4 B 0T , K ?< ? 9s% kL Q3 8 N U < 3 Q U+ 7 W@ @ .% + ) @ D ; * L% U D _ U 7 ) 3 0 B%G I7= = Q ) >$ $ + T% W 1 7C 9 ? , 0D N >+ 0T +, U $ 7E 8 _ 9 ND % S ' 1 7h U +? , ! M q7 G 8 ”& U ; 7_ ! , @? M 9H 9 $ % p” T 9? 8' a9 , 9H 9 $ % t” S 71 % wG 7 ” ;3 3H L 7# 7 ( %
 10. x& ” ' <
 11. G) < ,+ NY 7a7l 1 $ > ' ); > B 3d W+" J + -\ gJ )+ % 8) >+ , 0 D 7 7 + ! Nd ) < ) + ) _; T> ?'( 9 % L 7a7l > 7a7l '% ' X -< ; 9 7$ > e ) 7 XL % ]Q 0D _ +Z 7= >+ - *" 8$ - L -* * %f * 0T >; F, )+ > SX _ 8 3L % Y + g I+ W 71 < 9 + 0T . : > 8* 0 ( 8 3 M> 7B X M JO 9 2 9 Jf + % ^ < 3L > B N$ KX _ 3 ) # 7= + I $ 1 8; 8; 7, 7 , 9H 9 $ % U & +1 * W7 ) >= ^ Q ;> T ^ I3 ) T) 0 XM ; 9 > =% ) 7= N " > = 74 8) 7h ; F 9 $ % 8 + S 7) ) ; * 7h 3" > 8. N 71 * 7h * 8 % 7 +? L 7 - _ 7h 9H 9 $ %8_ = + , + ) 8* ? >< ( +? $ - 7$ + > ) 2Y + 3• Q0 % I L9 " U P$! ( 1 3H J ! + 8$ 7Q -S )> :% U 0& 7= \ ^ >= '> 9 2 ) 0 ? l7 > V X? M+ % tx T \& G$ G)
 12. & $ + P > +1> $ 1 M + > 7B ,0 W$ $) W ) kL ?> T>*"+ 0 T + W 71 $ ) 8C 7 , 3% %A 3%% )+ * 8) . ' * T Xs7 > $% u_ B >9 g 20U 9H U $ h7 $ 'V ' N 1 7 N )+B % u7 . U 9H 9 $ +* 9[ 3E ( < * .> $1 8 % 7l G ' ); 7 < 0 9[ L > ' P7 I $ . 8K , >3 3 -P 8^ >C NY , g +" 9 $ ) 0 W + 71 8 @ : 2> ' > P% %% f 3 W T )9H 9 $ % < & 3d U X% AB >+ _ 9s 7E ? ' L% f 0T ? ? ( ;> 3E $ 1 ! %' 3" > N" _ 9 , Q > I 8K > 9 1%' + W 71 1 . 81 < N 8$ U $ \- >7Q X $ 9H 9 $ % t” S 8$ U K ,>9? ?0 M )
 13. g
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2