intTypePromotion=1

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
350
lượt xem
22
download

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  7­C P   G µ Y  29­1­1994 S N B A N  H µ N H  Q U Y  C H Õ  V Ò   Ó M  T O¸ N  ® é C  L Ë P  T R O N G  N Ò N   KI KI N H   Õ  Q U è C  D © N T CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  c ph¸t tr Ón  µ  èng  Êt    i v th nh qu¶n  ý ho¹t ®éng   l    kiÓm    c  Ëp trongn Òn  to¸n®é l     kinhtÕ  èc  ©n;   qu d Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT    NGH Þ   NH:  ®Þ §i Ò u      1. ­ Nay ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Ò   Óm   ch v ki to¸n®éc  Ëp trong n Òn    l    kinh tÕ  èc  ©n.   qu d   §i Ò u 2.    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý.Bé   ­ ­ Ngh ®Þ n c hi l     k t  k   tr ëng  é   µi chÝnh  Þu  BT  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  Öc  ùc hiÖn    h d vi th   Quy  Õ     ch ban hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n  §i Ò u 3.    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  ­ B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  Q U Y  C H Õ V Ò   Ó M  T O¸ N  ® é C  L Ë P  T R O N G  N Ò N  KI N H   Õ  Q U è C  D © N KI T (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  1­   ®Þ s 7­ ng 29­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u 1.    Ó m     c  Ëp  µ viÖc  Óm     µ    Ën  ña  Óm   ­ Ki to¸n ®é l l   ki trav x¸c nh c ki to¸nviªnchuyªn nghiÖp  éc c¸c tæ       thu     chøc  Óm     c  Ëp  Ò   Ýnh  ng  ki to¸n®é l v t ®ó ®¾ n,  îp  ý cña    µiliÖu,sè  Öu  Õ   h l  c¸c t     li k to¸n vµ    b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n cña      c¸c doanh nghiÖp,c¸c c¬      quan,tæ    chøc  oµn  Ó,tæ  ® th   chøc    éi(gäit¾tlµc¸c x∙h           ®¬n  Þ  Õ   v k to¸n)khicã    Çu  ña    n  Þ  µy.     yªu c c c¸c®¬ v n Sau    ã    Ën  ña  Óm       khic x¸c nh c ki to¸nviªnchuyªn nghiÖp  ×    µiliÖu,   th c¸c t     sè  Öu kÕ     µ  li   to¸nv b¸o  quyÕt    ña    n  Þ  Õ     µ c¨n  cho  c¸o  to¸n c c¸c ®¬ v k to¸n l   cø  viÖc  iÒu  µnh, qu¶n  ýho¹t®éng    n  Þ, cho    ¬  ® h   l    ë ®¬ v   c¸c c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªnvµ  ¬    c quan  µichÝnh  µ   íc xÐt  Öt  Õt  t  Nh n   duy quy to¸n hµng    n¨m  ña    c c¸c
  2. 2 ®¬n  Þ  Õ   v k to¸n,cho  ¬    c quan  Õ  Ýnh    è  Õ  µ    thu t to¸ns thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c   cña  n  Þ  i víing©n  ®¬ v ®è     s¸ch Nhµ   íc,cho      «ng, c¸c nhµ  u  ,c¸c   n  c¸c cæ ®    ®Ç t    bªn tham    ªndoanh,c¸ckh¸ch hµng  µ    chøc,c¸nh©n  ö  ýc¸cm èi  gia li        v c¸ctæ     x l    quan  Ö   Ò   Òn  î vµ  Üa  ô  ña    h v quy l   ngh i v c c¸c bªn  ã  ªnquan  c li   trong qu¸ tr×nh      ho¹t®éng  ña  n  Þ.   c ®¬ v Ho¹t®éng  Óm    c  Ëp    ki to¸n®é l cßn  óp c¸c ®¬n  Þ  Õ       Ön  µ  gi     v k to¸nph¸thi v chÊn  chØnh  Þp  êic¸csaisãtdo  t×nh  k th         v«  hay  è  ,phßng  õa      ¹m   c ý  ng c¸cviph vµ  Öth¹icã  Ó  Èy    thi     th x ra trong kinhdoanh  µ  ö  ông      vsd kinh phÝ.     §i Ò u      Ó m     c  Ëp  îcthùc hiÖn  2. ­Ki to¸n®é l ®     theo yªu cÇu  ña    i t    c c¸c®è  ­ îng sau  y:   ®© 1. C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  c v ®Ç tn      theo  Ët ®Ç u    íc Lu   tn   ngoµicña  ÖtNam;   Vi   2.C¸c    c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn;   hh  tycæ ph 3.C¸c    doanh  nghiÖp   ©n; tnh 4.C¸c  îp t¸cx∙;   h   5.C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n 6.C¸c  chøc  ù    tæ  s nghiÖp,®oµn  Ó    éi;   th x∙h 7.C¸c  chøc  èc  Õ  ¹ ViÖtNam.   tæ  qu t t   i   §i Ò u      3. ­ C«ng  Öc  Óm     c  Ëp  c¸c kiÓm       vi ki to¸n ®é l do    to¸n viªnchuyªn  nghiÖp  äit¾t lµ kiÓm   (g       to¸n viªn)thùc  Ön. KiÓ m       hi   to¸n viªn lµ ngêi cã           ®ñ ®iÒu  Ön  ki quy  nh   ®Þ trong  Quy   Õ   µy, ® îc c¬  ch n     quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  c«ng  Ën  µ  nh v cho  Ðp  µnh  Ò   ph h ngh trong c¸c tæ      chøc  Óm    c  ki to¸n®é lËp. §i Ò u 4.      ­ Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  µ m ét    l l  doanh nghiÖp (c«ng    ty kiÓm  to¸n hoÆc     v¨n phßng  Óm   ki to¸n)® îc thµnh  Ëp     l theo  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   µnh  Ëp c¸clo¹ doanh  v th l  i   nghiÖp  µ      nh  v c¸cqui®Þ trong Quy  Õ   µy.   ch n §i Ò u      é   µi chÝnh  µ c¬  5. ­ B T   l   quan qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    kiÓm    c  Ëp. to¸n®é l §i Ò u 6.    ­ C¸c  chøc  Óm     íc Ngoµi ho¹t®éng  Óm     µ   tæ  ki to¸n n      ki to¸n v t vÊn  µichÝnh    Õ         t  ­ k to¸ntrªnl∙nhthæ  Öt Nam   Vi   ph¶i® îc Uû       ban  µ   ícvÒ   Nh n   hîp t¸cvµ  u    ña  ÖtNam   Êp  Êy phÐp, sau    ã  ù      ®Ç tc Vi   c gi     khic s tho¶ thuËn    b»ng  v¨n b¶n  ña  é   µichÝnh. Ho¹t ®éng  ña  Óm   c B t      c ki to¸n viªn vµ  chøc  Óm       tæ  ki to¸nnícngoµiph¶itu©n  ñ LuËt §Çu   ícngoµicña  ícCéng  µ    éichñ         th     tn     n  ho x∙h   nghÜa  ÖtNam,    Vi   c¸cquy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  µ      ch n v c¸cth«ng  Ö  Óm    l ki to¸n quèc  Õ  îcNhµ   ícViÖtNam   õa nhËn. t®  n    th  
  3. 3 §i Ò u     èit ng cã    Çu  Óm    îctùdo  ùachän    chøc  7. ­§  î   yªu c ki to¸n®     l   c¸ctæ  kiÓm    c  Ëp ho¹t®éng  îp ph¸p ë  Öt Nam     ý  Õt  îp ®ång  Óm   to¸n®é l     h    Vi   ®Ó k k h   ki to¸n. §èi t ng   î yªu  Çu  Óm   c ki to¸n cã    tr¸chnhiÖm     cung  Êp  Þp  êi, y     c k th   ®Ç ®ñ vµ trung  ùc  äi  th m th«ng    µiliÖu  Çn  Õt cã  ªnquan, t¹o ®iÒu  Ön  tin t   c thi   li      ki thuËn  îcho  Óm      ùc hiÖn  Óm    µ    ,  Þp  êiphÝ  Óm   l  i ki to¸nviªnth   ki to¸nv tr¶®ñ k th   ki to¸ntheo tho¶ thuËn        trong hîp ®ång.      §i Ò u      8. ­ C«ng  Öc  Óm       ùc hiÖn  vi ki to¸nph¶ith   theo  ×nh tù vµ  ¬ng  tr     ph ph¸p nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   Bé   µi chÝnh  do  T   quy  nh.    Õt  óc c«ng  ®Þ Khi k th   viÖc  Óm   ki to¸n,kiÓm     to¸n viªnph¶i lËp       b¸o c¸o  Óm   ki to¸n,ghi ý  Õn  Ën      ki nh xÐt cña  ×nh  µo  c¸o kiÓm    µ  Þu  µn  µn    m v b¸o    to¸nv ch ho to tr¸chnhiÖm   Ò         v c¸cý kiÕn  .  ®ã B¸o    Óm     c¸o ki to¸nph¶ikh¸ch quan, trung thùc,cã  ÷  ý  ña  Óm             ch k c ki to¸nviªnvµ      ph¶i® îc l∙nh®¹o  ña  chøc  Óm       Ën, ký    ng      c tæ  ki to¸nx¸c nh   tªn,®ã dÊu.  CH ¬NG   II KIÓ M   TO¸N  VIªN  §i Ò u      Ó m         µc«ng  ©n  Öt Nam   9. ­ Ki to¸nviªnph¶il   d Vi   hoÆc  c«ng  ©n   d nícngoµi® îcphÐp    ót¹ ViÖt Nam,  ã  ¨ng  ý  µnh  Ò   ¹ m ét  chøc       c tr   i     c® kh ngh t i  tæ  kiÓm    c  Ëp ho¹t®éng  îp ph¸p trªnl∙nhthæ  ÖtNam. to¸n®é l     h      Vi     §i Ò u     10. ­C«ng  ©n  ÖtNam   ã  y      iÒu  Ön  ®©y  ­ d Vi   c ®Ç ®ñ c¸c® ki sau  ® îc c«ng  Ën  µ kiÓm     nh l  to¸n viªn vµ  îc phÐp  ¨ng  ý  µnh     ®  ® kh nghÒ   ¹  ét    ti m tæ chøc  Óm    c  Ëp ë  ÖtNam: ki to¸n®é l   Vi   1. Cã   ýlÞch  â  µng;phÈ m   Êt trung thùc,li   Õt,n ¾ m   ÷ng  Ët   l  rr   ch       ªm khi   v lu   ph¸p  µ  Ýnh  v ch s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ,tµichÝnh,kÕ          to¸n,thèng    ña  µ   ­   kª c Nh n íc;kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù.   c ti       2. Cã     b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc   trung häc    chuyªn ngµnh  µichÝnh,   t    kÕ  to¸n,®∙  µm    l c«ng    µichÝnh, kÕ     õ 5  t¸ct     to¸nt   n¨m  ëlªn(nÕu  ètnghiÖp  tr     t  ®¹ihäc)hoÆc   n¨m  ëlªn(nÕu  ètnghiÖp      10  tr     t  trung häc).   §∙ qua  ú    Ón  Óm      Héi ®ång    Êp  µ   íctæ    k thituy ki to¸nviªndo    thic Nh n   chøc  vµ  îcBé  ëng  é  µichÝnh  Êp  ®   tr BT  c chøng  chØ.  §i Ò u 11. ­    C«ng chøc  µ   íc ® ¬ng  Nh n   chøc  kh«ng  îc ®¨ng  ý  µnh  ®  kh nghÒ  trong    chøc  Óm   c¸c tæ  ki to¸n ®éc  Ëp.KiÓ m     l  to¸n viªn ®∙  Þ   ótgiÊy     b r    phÐp  ¨ng  ý  µnh  Ò   ® kh ngh kh«ng  îc®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹  ®  kh ngh l i . §i Ò u 12. C«ng  ©n  íc ngoµi ® îc ®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹im ét     ­  d n     kh ngh t   tæ chøc  Óm    c  Ëp ë  ÖtNam   Õu  ã  ki to¸n®é l   Vi   n c chøng  chØ  Óm      Bé   ki to¸nviªndo  tr ng  é   µi chÝnh  Öt Nam   Êp  ë BT  Vi   c hoÆc   ã  c chøng  chØ   Óm   ki to¸n viªn ® îc     cÊp  ëi m ét  chøc  Óm   b  tæ  ki to¸n quèc  Õ  µ   é   µi chÝnh  Öt Nam   õa    tm BT  Vi   th nhËn.
  4. 4 §i Ò u 13. ­  Ó m       îc thùc  Ön    Þch  ô  Óm         Ki to¸n viªn ®   hi c¸c d v ki to¸n sau ®©y: 1. KiÓ m     Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña      trat h      c c¸c chøng  õ,tµiliÖu,sè  Öu kÕ   t      li   to¸n, Öc  Êp  µnh  Õ   ,  Ó  Ö  Õ    vi ch h ch ®é th l k to¸n, µichÝnh  ña  µ   íc.    t c Nh n 2. KiÓ m     µ    Ën    tra v x¸c nh møc     ®é trung  ùc,hîp  ý cña  th   l  b¸o c¸o  Õt  quy to¸ndo    n  Þ  Õ     Ëp ra.   c¸c®¬ v k to¸nl   3. KiÓ m     µ    Ën    Þvèn  ãp  ña    tham    ªndoanh,   trav x¸cnh gi¸tr   g c c¸cbªn  gia li     cña      «ng, kiÓm      Ën  Ýnh  c¸ccæ ®   trax¸cnh t trung thùc,chÝnh    y    ña      x¸c,®Ç ®ñ c sè  Öu kÕ     µ  c¸o quyÕt    ña    n  Þ  ªndoanh,gi¶ithÓ,s¸p li   to¸nv b¸o    to¸nc c¸c®¬ v li         nhËp, chia t¸ch,cæ   Çn        ph ho¸,ph¸ s¶n  µ    êng  îp     v c¸c tr h kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   4. Gi¸m  nh  µichÝnh, kÕ     ®Þ t    to¸n vµ    Þch  ô    Ên  Ò     c¸c d v tv v qu¶n  ý tµi l    chÝnh,kÕ     to¸n, Õ   thu theo yªu cÇu  ña     c kh¸ch hµng.     §i Ò u 14. ­ KiÓ m       ùc  Ön  Öm   ô  Óm        to¸n viªnth hi nhi v ki to¸n theo  ng  ®ó c¸cnguyªn t¾c      sau  y: ®© 1.Tu©n  ñ ph¸p luËtcña  µ   ícViÖtNam.   th      Nh n     2. B¶o  ¶m     ® trung thùc,®éc  Ëp,kh¸ch      l  quan, c«ng    b»ng  µ  Ý   Ët  è  vbm s liÖu. 3. Tu©n  ñ    Èn  ùc  Õ     th c¸c chu m k to¸n vµ  Óm     ki to¸n hiÖn  µnh  ña  Öt   h c Vi   Nam   µ    Èn  ùc  Õ     µ  Óm    èc  Õ  v c¸c chu m k to¸nv ki to¸nqu t phæ   Õn  îcNhµ   íc bi ®   n  ViÖtNam   õa nhËn.   th   4. KiÓ m         to¸nviªnchØ  îcthùc hiÖn  Þch  ô  Óm    ®    d v ki to¸ncho    n  Þ  c¸c ®¬ v kh¸ch  µng  µ   Óm   h m ki to¸n viªn kh«ng  ã     c quan  Ö   Ò   h v kinh  Õ  µ  t v kh«ng  ã  c quan  Ö   ä  µng  ©n  éc víi êil∙nh®¹o  n  Þ. hhh th thu     ng     ®¬ v   §i Ò u     Ó m       ã  15. ­Ki to¸nviªnc tr¸chnhiÖ m:   1.  Êp   µnh  Ch h nghiªm  chØnh  c¸c nguyªn  ¾c  Óm   t ki to¸n qui ®Þnh   ¹    ti  ®iÒu  Quy  Õ   µy; thùc hiÖn  ng    iÒu  14  ch n     ®ó c¸c ® kho¶n  ña  îp  ng  Óm   c h ®å ki to¸n;chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët,tr c tæ    tr   lu   í   chøc  Óm     c  Ëp  µ  íc ki to¸n ®é l v tr   kh¸ch  µng  Ò   Õt  h v k qu¶  Óm  ki to¸n vµ    Õn  Ën  Ðt    ý ki nh x trong  b¸o c¸o  Óm   ki to¸n. 2. Trong    qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô, kiÓm   tr th   nhi v  to¸n viªnkh«ng  îc g©y     ®  trëng¹ihoÆc      can  Öp  µo  thi v c«ng  Öc  iÒu  µnh  ña  n  Þ  ang  Óm   vi ® h c ®¬ v ® ki to¸n vµ    chØ   îc nhËn  Ý   Óm   ®  ph ki to¸n ®∙    tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  Óm   h ®å ki to¸n. 3. KiÓ m         ¹m    to¸nviªnviph Quy  Õ   µy,viph¹m  ch n     ph¸p luËtcã  Ó  Þ        th b thu håi chøng    chØ   Óm   ki to¸n viªnvµ  Þ   ö  ýtheo      b x l  ph¸p  Ët,n Õu  ©y  Öth¹i lu   g thi     vËtchÊtcho      kh¸ch hµng  × ph¶ibåith ng.   th      ê §i Ò u     Ó m       ã  Òn: 16. ­Ki to¸nviªnc quy 1.§éc  Ëp vÒ     l   chuyªn m«m     nghiÖp  ô. v
  5. 5 2. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h cung  Êp  y   ,  Þp  êic¸c tµiliÖu  Ò   Õ   c ®Ç ®ñ k th       vk to¸n, µichÝnh  µ    µiliÖu kh¸ccã  ªnquan  n   éidung  Óm     t v c¸ct       li   ®Õ n   ki to¸n. 3. §èi chiÕu,x¸c minh          c¸c th«ng    tinkinh tÕ  ã  ªnquan  í ®¬n  Þ  îc   c li   ti  v®  kiÓm to¸n,     trong vµ    µid¬n  Þ  Õu  Çn). ë   ë ngo   v (n c 4. Trong    ×nh  Óm     qu¸ tr ki to¸n,n Õu    ph¸thiÖn  n  Þ  îc kiÓm     ®¬ v ®   to¸n cã    hiÖn  îng    ¹m  t vi ph ph¸p  Ët,kiÓm   lu   to¸n viªn ® îc quyÒn       th«ng b¸o  µ  Õn  v ki nghÞ   n  Þ  ã  Ön  ®¬ v c bi ph¸p  öa  ÷a    ¹m  µ  ã  Òn      Õn  ña  s ch saiph v c quy ghi ý ki c m × nh  µo      Óm  v b¸o c¸o ki to¸n. 5. Khíctõ lµm  Óm          ki to¸ncho kh¸ch hµng,n Õu  Ðt thÊy      x  kh«ng    iÒu  ®ñ ® kiÖn  hoÆc  kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng    Óm  ®Ó ki to¸n. CH ¬NG   I II Tæ   CHøC   Ó M   KI TO¸N §i Ò u 17. ­ Tæ      chøc  Óm     c  Ëp  ki to¸n®é l (c«ng    Óm     ty ki to¸nhoÆc     v¨n phßng  Óm  ki to¸n)muèn  îcthµnh  Ëp ph¶icã    iÒu  Ön    ®  l    c¸c® ki sau  y: ®© 1.  ã       iÒu  Ön  C ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh  Ò   lu   h v viÖc  µnh  Ëp c¸clo¹ doanh  th l    i nghiÖp. 2.  ã   t  Êt  ngêi trë lªn ® îc cÊp  C Ý nh 5        chøng chØ   Óm   ki to¸n viªn.Ng êi       ® øng  u   chóc  Óm    ®Ç tæ  ki to¸nph¶ilµkiÓm       to¸nviªn. 3. §îcBé   ëng  é   µi chÝnh  Êp  Ën      tr BT  ch thu b»ng    v¨n b¶n  µ  îcc¬  v ®   quan  Nhµ   íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  n   th quy c gi ph th l theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 18. ­      Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l sau    îc phÐp  µnh  Ëp khi ®   th l  ph¶ilµm  ñ tôc®¨ng  ý    th     k kinh doanh  ¹ c¬    t   quan  µ   íccã  Èm  Òn, ph¶i i Nh n   th quy     ®¨ng  b¸o theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶i®¨ng  ý    k danh  s¸ch kiÓm       to¸n viªnt¹ Bé  µichÝnh.M äi     T   i   thay ® æi  ña  chøc  Óm    c  Ëp vÒ   ÷ng    c tæ  ki to¸n®é l   nh néidung  ∙  îc ®¨ng  ý  ¹    ¬    ®®  k t i c quan  µ   íc ®Ò u   c¸c Nh n   ph¶i®¨ng  ý  ¹ hoÆc     k li   xinphÐp      bæ sung. §i Ò u        19. ­ Tæ chøc  Óm    c  Ëp  Þu  ki to¸n®é l ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýho¹t l    ®éng  Ò   ngh nghiÖp  ña  Óm      éc diÖn  c ki to¸nviªnthu   qu¶n  ý,chÞu  l  tr¸chnhiÖm     tr c ph¸p  Ëtvµ  íc kh¸ch hµng  Ò   ÷ng    ¹m  í  lu   tr     v nh viph quy  Õ   µnh  Ò   ña  ch h ngh c tæ  chøc  Óm   ki to¸n vµ  Óm     ki to¸n viªn,ph¶i chÞu        tr¸chnhiÖ m   åi th ng  äi    b  ê m thiÖth¹ig©y       ra cho  kh¸ch hµng.   §i Ò u 20. ­      Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  µ ®¬n  Þ  ¹ch    l l  vh to¸n kinh tÕ      ®éc  Ëp  îc thu  Ý   Þch  ô    l®  ph d v ®Ó trang    äi    Ý.  tr¶im chi ph Møc   thu  Ý   ña  ph c tõng  îp  ng  Óm   h ®å ki to¸n do      hai bªn tho¶  Ën  thu c¨n  vµo  èi l ng,tÝnh  cø  kh  î   chÊt phøc  ¹pcña    t  c«ng  Öc  µ  vi v khung    Ý  Óm    Bé  µichÝnh    gi¸ph ki to¸ndo  t   quy ®Þnh. Tæ  chøc  Óm    c  Ëp ph¶ithùc hiÖn  y      Üa  ô  i víi ki to¸n®é l       ®Ç ®ñ c¸cngh v ®è     ng©n s¸ch Nhµ   íctheo  Ët®Þnh  µ  Çn    n  lu   v c mua  b¶o  Ó m   ¹ c¸ctæ  hi t i   chøc      b¶o
  6. 6 hiÓ m       ®Ó ®Ò phßng  ñiro    r   khiph¶i båi th ng  Öth¹i®∙  ©y  cho      ê thi     g ra  kh¸ch  hµng. CH ¬NG  IV QU¶N   ý  µ   íC  I  íIHO¹T  NG   Ó M   L NH N ®è V   ®é KI TO¸N  §i Ò u      tæ  21. ­ C¸c  chøc  Óm    c  Ëp  Þu  ù  Óm    ki to¸n®é l ch s ki tra,gi¸m    s¸t cña    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   ícnh  ét  l  n   m doanh  nghiÖp. C¸c  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íckhisö  ông    è  Öu kÕ     µ  c¸o  l  n   d c¸c s li   to¸nv b¸o  quyÕt  to¸n cña    ¬n  Þ  Õ     ∙  îc tæ    c¸c d v k to¸n ® ®   chøc  Óm     c  Ëp  Óm   ki to¸n ®é l ki tra x¸c  Ën,  Õu   Êy  ã    Ên  ×  Óm     ¹  µ    nh n th c ghi v th ki tra l iv trong  ¹m    ph vi tr¸ch   nhiÖ m,  Òn  ¹n  ña  × nh  a      Õt  nh  quy hcm ® ra c¸c quy ®Þ qu¶n  ý.§¬n  Þ  Õ     l  v k to¸n ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ña  ¬    h quy ®Þ c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,®ång  êiyªu cÇu  l  n  th     tæ chøc  Óm    ki to¸nxem   Ðt l¹ kÕt  x    i qu¶  Óm  ki to¸n,n Õu  ã  Êt ®ång  µ    cb  v tranh   chÊp  ×  Õn  Þ     ¬  th ki ngh lªnc quan  µichÝnh  a   ¬ng  t  ®Þ ph hoÆc   é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt,xö  ý. x l §i Ò u      é   µi chÝnh  ùc hiÖn  22. ­ B T   th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi l  n     ho¹t®éng  Óm    ki to¸n. éi dung     N qu¶n  ýNhµ   ícgå m: l  n  1. Ban  µnh      h c¸c nguyªn  ¾c, chuÈn  ùc  Óm     µ    µiliÖu híng t  m ki to¸nv c¸c t       dÉn  Ò   ¬ng  v ph ph¸p chuyªn m«n      nghiÖp  ô  Óm  v ki to¸n. 2. Ban  hµnh vµ  chØ   o thùc  Ön  ®¹ hi quy  Õ  vÒ  ®µo  t¹o, åi dìng ch  b     nghiÖp  ô  Óm     v ki to¸nviªn,thÓ    thøc    Ón  µ  Êp  thituy v c chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kiÓm    to¸nviªn,thµnh  Ëp  éi®ång    Êp  µ   íc®Ó   chøc    Ón  µ    l h  thic Nh n   tæ  thituy v cÊp chøng  chØ  Óm      ki to¸nviªntheo qui®Þnh  ña  µ   íc.    c Nh n 3. ThÈ m   nh  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp  chøc  Óm     ®Þ h s xin ph th l tæ  ki to¸n,tæ    chøc  ®¨ng  ý  µ  ùc hiÖn  Öc  k v th   vi qu¶n  ýthèng  Êt danh  l  nh   s¸ch kiÓm      to¸nviªn. 4.Quy  nh    ®Þ khung    Ý  Óm        ông  èng  Êt trong ho¹t gi¸ph ki to¸n®Ó ¸p d th nh      ®éng  Óm  ki to¸n. 5. KiÓ m     Öc  ©n  ñ    tra vi tu th ph¸p  Ët vµ  lu   quy  Õ   Óm   ch ki to¸n trong  ¹t   ho   ®éng  ña    chøc  Óm   c c¸c tæ  ki to¸n,xö  ýc¸c bÊt  ng  µ    l    ®å v tranh chÊp  Ò   Õt    vk qu¶  Óm  ki to¸n. ý  Õn  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò     Êt  ng  µ  ki c B tr BT  v c¸c b ®å v tranh chÊp  Ò     v kÕt  qu¶  Óm    µý  Õn  èicïng. ki to¸nl   ki cu   CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG   CU C §i Ò u      23. ­ Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ  îc¸p ch n c hi l     k t  kv ®    dông cho    chøc  Óm    c  Ëp cña  Öt Nam   µ    chøc  Óm   c¸c tæ  ki to¸n®é l   Vi   v c¸c tæ  ki to¸nnícngoµiho¹t®éng            trªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   §i Ò u     qui®Þnh  íc®©y    íi 24. ­C¸c    tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i   b
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2