intTypePromotion=1

Nghị định 120-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
216
lượt xem
22
download

Nghị định 120-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 120-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  120­C P  N G µ Y  17­9­1994 B A N  H µ N H S  Q U Y  C H Õ  T ¹ M  T H ê I V Ò   Ö C   H¸T  µ N H  T R¸I  HI Õ U, VI P H P C æ  P HI Õ U  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ   í C. N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  ñ  ëng    µnh  ã  ®Ò ngh c B tr BT  v Th tr c¸c ng c li   ªnquan, NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u 1 Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ¹m  êivÒ   Öc    ch t th   vi ph¸t hµnh    Õu,cæ   Õu  tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc,trõdoanh  Nh n     nghiÖp  µng©n  l  hµng  èc  qu doanh,®Ó   µm  ö nghiÖ m.   l th   §i Ò u 2 Bé   ëng  é   µi chÝnh  Þu  tr BT  ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  µ  Ðt  än    ®Þ n v x ch c¸c doanh  nghiÖp  îc lµm  ®  thö nghiÖm.   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xÐt  än  µ  íng  Én  ©n   µng  ­ ®è Ng h Nh n   ch v h d Ng h Th ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u    µ  m  h ®Ç t v ph¸ttr Ón quèc   i   doanh  ö  th nghiÖm  ph¸thµnh    tr¸phiÕu.   i Sau  n¨m  ö  1  th nghiÖm,  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  ©n   B tr BT  v Th ®è Ng hµng  µ   íctæng  Õt  ótkinh nghiÖ m    Nh n   k r    bæ sung  µ  µn  Ön    v ho thi v¨n b¶n  ph¸p  quy    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem   Ðt  x ban  µnh  Ýnh  h ch thøc  ïng  íic¸c v¨n b¶n  c v      ph¸p  quy  kh¸cvÒ     chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n. §i Ò u 3 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng10  ®Þ n c hi l   t   1    n¨m  1994. §i Ò u 4 Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q U Y C H Õ T¹ M T H êI V Ò   Ö C   H¸T  µ N H  T R¸I  HI Õ U, C æ  P HI Õ U VI P H P D O A N H  N G HI Ö P   H µ  N í C N (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 120­   µy  9­ CP ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 Tr¸i Õu   phi doanh  nghiÖp  µ   íclµchøng  Nh n     chØ  vay  îcã  ú  ¹n  µ  ã    n   k h v c l∙ i do doanh  nghiÖp  µ   íc ph¸thµnh  Nh n     nh»m  vay  èn    u    ë   éng    v ®Ó ®Ç t m r quy m«  s¶n xuÊt ­ kinh doanh vµ  ® æi míi thiÕt Þ, c«ng nghÖ  cña doanh   b nghiÖp. §i Ò u 2 Cæ   Õu  phi doanh  nghiÖp  µ   íclµchøng  Nh n     chØ  õa  Ën  èn  ña  ñ  th nh v c ch së  ÷u    Õu  doanh  h cæ phi do  nghiÖp  µ   íc ph¸thµnh  Nh n     nh»m  huy  ng  ãp  ®é g vèn  µo  v doanh  nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng  Nh n   ho   hoÆc   ãp  èn  µnh  Ëp g v th l  doanh nghiÖp  íim µ   µ   íclµngêis¸ng lËp. m   Nh n         §i Ò u 3 ViÖc  mua  µ  v thanh      Õu,cæ   Õu  to¸ntr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc® îc Nh n     thùc  Ön  èng  Êt  hi th nh b»ng  ng  Öt Nam.  êng  îp  êi mua     Õu  ®å Vi   Tr h ng   tr¸ phi i chØ  ã  µng  cv hoÆc   ¹itÖ  ×  ngo   th chuyÓn  æi  µnh  ng  Öt Nam   ® th ®å Vi   theo  û t  gi¸hèi®o¸ivµ    µng  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m        gi¸v do  h Nh n   b t   i mua. §i Ò u 4 Tr¸iphiÕu, cæ   Õu      phi doanh  nghiÖp  µ   íc ® îc mua     Nh n     b¸n,chuyÓn  ­ nh îng,thõa  Õ   µ  ã  Ó  ïng  µm  µis¶n  Õ  Êp,cÇ m   è    k v c th d l t  th ch   c trong c¸cquan  Ö      h tÝn  ông; kh«ng  îc dïng    d   ®  ®Ó thay  Õ  Òn  th ti trong l th«ng   u  hoÆc   ép  Õ  n thu cho  µ   íc. Nh n §i Ò u 5 Ng êi® îcmua    Õu,cæ   Õu     tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   ícgå m: Nh n   a)  êi ViÖt Nam   Ng     trong vµ  µi níc,ngêi níc ngoµi lµm  Öc  µ    ngo          vi v sinh  sèng  ¹ ViÖtNam. t  i   b) C¸c doanh nghiÖp  Öt Nam   éc    Ünh  ùc  µ  µnh  Çn  Vi   thu c¸c l v v th ph kinh  tÕ.
  3. 3 §èi íi  v  doanh nghiÖp Nhµ  níc, ©n  hµng Th¬ng m¹i,  Ng  C«ng  ty Tµi  chÝnh, Tæ     chøc  Ýn  ông, C«ng    td   ty B¶o  Ó m,  ü   hi Qu B¶o  Ó m,  ü   Çu , hi Qu § t  viÖc mua   i Õu, cæ   Õu  tr¸ phi     phi doanh  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön  Nh n   hi theo   quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc. c BT  v Ng h Nh n c)C¸c  éi vµ  oµn  Ó  Çn  óng.   H ® th qu ch d) C¸c    doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  c v ®Ç tn      theo  Ët §Çu   Lu   t níc ngoµi t¹  Öt Nam   îc ChÝnh  ñ  Öt Nam      i Vi   ®  ph Vi   cho  Ðp  ph mua     Õu, tr¸ phi   i cæ   Õu. phi e) Nghiªm  Ê m     ¬  c c¸c c quan  µ   íc,lùc l ng  ò  Nh n    î v trang,c¸c ®oµn  Ó       th x∙ héisö  ông  èn  ©n   d v ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ®Ó mua    Õu,cæ   Õu  tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u 6 Doanh  nghiÖp  µ   ícph¸thµnh    Õu,cæ   Õu  ã  Nh n     tr¸phi   phi c tr¸chnhiÖ m: i   ­Thanh    y    èc,l∙ )®óng  ¹n cho  ñ  ë  ÷u    Õu.   to¸n®Ç ®ñ (g   i  , h  ch s h tr¸phi i ­ Thanh    îtøc cæ   Çn    to¸nl     ph i cho  ñ  ë  ÷u    Õu  µ    Þ cßn  ¹ ch s h cæ phi v gi¸tr   l i cña    Õu  cæ phi trong  êng  îp  tr h doanh nghiÖp    Ó, s¸p  Ëp  gi¶ith   nh hoÆc     ph¸ s¶n. §i Ò u 7 C¸c  ¹    Õu,cæ   Õu  lo i i tr¸phi   phi doanh  nghiÖp  µ   íc® îcph¸thµnh  Nh n       b»ng  c¸cph¬ng    thøc sau:   a) Trùc tiÕp t¹ doanh         i nghiÖp  µ   íc. Nh n b) Th«ng    qua    ilýlµc¸c tæ  c¸c ®¹         chøc trung gian tµichÝnh:Ng ©n   µng         h Th¬ng  ¹i,C«ng    µichÝnh,C«ng    m  tyT     tyB¶o  Ó m. hi C¸c  ilýph¸thµnh    Õu,cæ   Õu  ®¹       tr¸ phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc ® îch­ Nh n     ëng  ét  m kho¶n  Ý    µnh  ph ph¸th theo sù  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.  h   c BT  c) ViÖc    µnh    Õu    ph¸th tr¸ phi doanh  i nghiÖp  µ   íccã  Ó  Nh n   th b»ng  ¬ng  ph thøc  u     ®Ê gi¸theo  quy  Õ   Bé   µi chÝnh  ch do  T   ban  µnh. Tæ   h   chøc  óng thÇu  tr   ® îcb¸n l¹tr¸phiÕu        ii cho    i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña  c¸c®è  î   ®Þ t  i 5  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 8 C¸c doanh  nghiÖp  µ   íc muèn   îc ph¸thµnh  i Õu, cæ   Õu  Nh n   ®    tr¸ phi     phi ph¶icã  y      iÒu  Ön    ®Ç ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy  ®Þ t  i 18  §i 25  ch n vµ ph¶igöi ®Õ n   é   µi chÝnh  é  å  ¬       BT  b h s xin ph¸thµnh    Õu, cæ   Õu    tr¸ phi   phi i quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t  i 19  §i 26  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 9 Trong  êigian kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬      th     qu¸ 45  k t  nh ®   s xin ph¸t hµnh  i Õu, cæ   Õu  tr¸ phi     phi doanh  nghiÖp  µ   íc,Bé   µi chÝnh  Nh n   T   xem   Ðt, x  cÊp  Êy  Ðp  gi ph cho doanh nghiÖp    µnh    Õu,cæ   Õu.Trêng  îp ph¸th tr¸ phi   phi   i h 
  4. 4 doanh nghiÖp kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki ph¸thµnh    Õu, cæ   Õu, Bé   µi   tr¸ phi   i phi   T   chÝnh  ph¶ith«ng  râ lýdo.   b¸o      §i Ò u 10 Trong  êih¹n 30  µy  th     ng sau    Ën  îcgiÊy phÐp    µnh    Õu, khinh ®     ph¸th tr¸phi   i cæ   Õu,doanh  phi   nghiÖp  µ   ícph¶ic«ng  è  Nh n     b c«ng  khaic¸cnéidung  ã  ªn     c li   quan  n   Öc    µnh    Õu, cæ   Õu      ¬ng  Ön  ®Õ vi ph¸th tr¸ phi   phi trªnc¸c ph i ti th«ng    tin ®¹ichóng  µ  iÓn khaikÕ   ¹ch    µnh    Õu,cæ   Õu    v tr     ho ph¸th tr¸ phi   phi theo  ¬ng  i ph ¸n ® îcduyÖt.    §i Ò u 11 Trêng  îp h Õt  êih¹n    µnh    Õu,cæ   Õu  ña  ét  thoÆc   h  th   ph¸th tr¸phi   phi c m ®î   i nhiÒu  t ®∙    ®î   ghi trong  Êy  Ðp  ng  è  èn  gi ph nh s v huy  ng  a  ,  ®é ch ®ñ doanh  nghiÖp  µ   íc cã  Ó  îc Bé   µi chÝnh  Nh n   th ®   T   xem   Ðt  x cho    ¹n  ng  gia h nh kh«ng  nhÊt thiÕtkÐo  µicho  íkhihuy  ng    èn.     d  t    i ®é ®ñ v §i Ò u 12 K Õt  óc ®îtph¸thµnh    Õu,cæ   Õu,doanh  th       tr¸ phi   phi   i nghiÖp  µ   íc cã  Nh n   tr¸chnhiÖ m     b¸o    Õt  c¸o k qu¶    µnh  öiBé   µi chÝnh  µ  ¬  ph¸th g  T  v c quan qu¶n  ýl  Nhµ   íctrùctiÕp cña  n      doanh  nghiÖp. §i Ò u 13 Toµn  é  è    Ò     µnh    Õu,cæ   Õu  b s thu v ph¸th tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   ­ Nh n íc ph¶i h¹ch      to¸n theo  ng    ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,ph¶i ® îc sö  ®Þ hi h c Nh n      dông  ng  ôc  ch  ù    ∙  îcduyÖt vµ  nh  ú      é  µichÝnh. ®ó m ®Ý d ¸n ® ®     ®Þ k b¸o c¸o B T   §i Ò u 14 Chñ   ë  ÷u    Õu, cæ   Õu  s h tr¸ phi   i phi ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc  µm    v vi l háng,lµm  Êt    Õu,cæ   Õu    m tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   ícm µ   ×nh  ∙  Nh n   m ® mua.  §èivíi ¹    Õu  ý     i i lo tr¸phi k danh  Þ  Êt,n Õu  ñ  ë  ÷u  bm   ch s h chøng  minh  îcquyÒn  ®  së  ÷u    Õu  ña  ×nh  µ    Õu    a  Þ   êi kh¸c lî dông  h tr¸ phi c m i v tr¸ phi ®ã ch b ng   i    i thanh  to¸n, Ï® îcthanh      n   ¹n.      s to¸nkhi®Õ h Chñ   ë  ÷u    Õu,cæ   Õu  ã  Ó  öitr¸ phiÕu,cæ   Õu  ¹    s h tr¸ phi   phi c th g     i i   phi t i c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Ó   h Th m  b¶o qu¶n  µ  v ph¶ithanh    to¸n phÝ     b¶o qu¶n theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  §i Ò u 15 M äi  µnh    µm  µ u  µnh    Õu      Õu    u   Þ   ö  ý h vil v l h tr¸ phi gi¶,cæ phi gi¶ ®Ò b x l   i theo ph¸p luËtnh  µnh    µm  µ u  µnh  Òn gi¶.      h vil v l h ti     CH ¬NG   II PH¸T  µ NH   H TR¸IPHIÕ U     DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N
  5. 5 §i Ò u 16 Tr¸iphiÕu    doanh nghiÖp  µ   íc bao  å m     ¹  ý  Nh n   g c¸c lo i danh  µ  danh  k v v«  cã  êih¹n  õ 1  th   t   n¨m  ëlªn.Ng êi mua     Õu  tr       tr¸ phi doanh  i nghiÖp  µ   íc ® îc Nh n     lùachän    mua    ¹ tr¸phiÕu  Ých  îp víi è îng kh«ng  ¹n chÕ. c¸clo     ii th h   l   s h  §i Ò u 17 L∙isuÊt tr¸ phiÕu       i doanh nghiÖp  µ   íc ph¶ib¶o  ¶m   Nh n     ® cho  êi mua   ng   tr¸ phiÕu  îc hëng    Êt thùc céng    íichØ   è  îtgi¸vµ  Öu    i ®  l∙ su   i   (+)v   s tr     hi qu¶    s¶n xuÊtkinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp. Bé   µi chÝnh  T  tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  µ   íc ®Ó   Õt  nh  thu v   h Nh n   quy ®Þ møc   l∙suÊttr¸phiÕu    i    i doanh  nghiÖp  µ   íctheo c¸cph¬ng  Nh n      thøc sau:   1­ L∙i Êtcè  nh    ông     su   ®Þ ¸p d cho  thêih¹n  ña    Õu. c¶    c tr¸phi i 2­ L∙i Êtcè  nh    ông  µng     su   ®Þ ¸p d h n¨m  trong thêih¹n cña    Õu.     tr¸phi i 3­ L∙i Êt®Ó      su   chØ  o  chøc  u    än    Êttr¸phiÕu. ®¹ tæ  ®Ê gi¸ch l∙su     i i §i Ò u 18 Doanh nghiÖp  µ   íc muèn  îc ph¸thµnh    Õu  Nh n   ®    tr¸ phi ph¶i cã      i   ®ñ c¸c ®iÒu  Ön: ki 1­ §∙® îccÊp  Êy phÐp       gi   s¶n  Êt­kinhdoanh. xu      2­ Dù     u    ã  Öu    ¸n ®Ç tc hi qu¶,® îctæ      chøc  b¶o    l∙nhxem   Ðt chÊp  Ën. x  thu 3­  ¹t®éng  Ho   s¶n  Êt ­ kinh doanh  ña  xu       c doanh  nghiÖp  n¨m  íc khi ba  tr     ph¸thµnh    Õu  ã  itµichÝnh  µnh m¹nh  µ  ã  iÓnväng    iÓn.   tr¸phi c l∙    i , l  v c tr   ph¸ttr 4­ Kh«ng    ¹m    viph ph¸p luËtNhµ   ícvµ  û  ËttµichÝnh.    n   k lu     5­  îcBé   µi chÝnh  §  T  hoÆc   chøc  tæ  trung gian tµichÝnh  ã  tÝn         c uy  b¶o l∙nh. 6­ Ph¶inép  Òn ký  ü      ti   qu cho  chøc  tæ  b¶o  l∙nh. Ó    Th thøc nép  µ  µn      v ho tr¶ tiÒn ký  ü  Bé  µichÝnh    qu do  T   quy  nh. ®Þ §i Ò u 19 Doanh nghiÖp  µ   íc muèn  Nh n   ph¸thµnh    Õu    tr¸ phi ph¶i göi hå  ¬  n   i     s ®Õ Bé  µichÝnh,bao  å m: T    g 1­ Dù     u    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ¸n ®Ç t®   c th quy phª duy 2­ Ph¬ng      µnh    Õu    ¸n ph¸th tr¸phi doanh  i nghiÖp  µ   íc. Nh n 3­ §¬n      µnh    Õu.   xinph¸th tr¸phi i 4­  Êy    Þ   é   µi chÝnh  Gi ®Ò ngh B T   b¶o    l∙nh theo  É u   m quy  nh  ña  é   ®Þ cB TµichÝnh    hoÆc   îp ®ång  h  b¶o    íi ét  chøc  µichÝnh. l∙nhv   m tæ  t  5­ C¸c  c¸o tµichÝnh  n¨m  ªntôctr ckhixinph¸thµnh    Õu  ã    b¸o      3  li     í         tr¸phi c i x¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  Óm   ki to¸n hoÆc   ¬    c quan  ¬  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  duy quyÕt to¸ntµichÝnh.     
  6. 6 §i Ò u 20 ViÖc  chuyÓn  îng  nh quyÒn   îc së  ÷u  i  íitr¸ phiÕu  ý  ® h ®è v   i   k danh  µ  v thanh      ¹ tr¸phiÕu  n   ¹n,® îcthùc hiÖn  ¹ n¬iph¸thµnh  to¸nc¸clo i    i ®Õ h       ti       hoÆc   ¹ t  i c¸c ®Þa   iÓ m   Ën  Ön cho  ñ  ë  ÷u    Õu.TiÒn  èc    Òu  îc   ® thu ti   ch s h tr¸ phi   i g tr¸ phi ®   i thanh to¸n ®óng  ¹n.TiÒn      Õu  îc thanh    h  l∙ tr¸ phi ®   ii to¸n theo  nh  ú, hoÆc     ®Þ k  thanh    ét  Çn  ng  ¹n. to¸nm l ®ó h §i Ò u 21 Nguån  thanh      Õu  to¸ntr¸ phi doanh  i nghiÖp  µ   íc® îclÊy tõ khÊu    Nh n         hao c¬ b¶n  µ  înhuËn    îccña  v l  i thu ®   c«ng  ×nh ®Ç u    tr   tb»ng  ån  èn    µnh  ngu v ph¸th tr¸phiÕu,sau    ∙  ép  Õ    i   khi® n thu theo  Ët®Þnh. Trêng  îp ®Õ n   ¹n thanh    lu     h  h  to¸n tr¸ phiÕu, n Õu     ån    i   c¸c ngu thu  ãi trªncha  ,  n    ®ñ doanh nghiÖp  µ   íc ph¶i Nh n     dóng    ¹  ü  µ    ån  èn  îp  c¸c lo i qu v c¸c ngu v h ph¸p    ®Ó thanh to¸n;kh«ng  îc ph¸t   ®    hµnh    Õu  íi ®Ó   tr¸ phi m   i thanh to¸n c¸c tr¸ phiÕu  n   ¹n.Khi sö  ông        i ®Õ h     d c¸c nguån  Én  v kh«ng      ®ñ ®Ó thanh  to¸n,th×  chøc    tæ  b¶o    l∙nh b¶o  ¶m   ® thanh  to¸n®óng  ¹n cho  ñ  ë  ÷u    Õu.   h  ch s h tr¸phi i §i Ò u 22 TiÒn      Õu  l∙tr¸phi doanh  ii nghiÖp  µ   ícvµ    Ý    µnh    Õu  Nh n   chiph ph¸th tr¸phi i doanh  nghiÖp  µ   íc tÝnh  µo    Þ c«ng  ×nh  u    b»ng  ån  èn  Nh n   v gi¸tr   tr ®Ç t ngu v ph¸thµnh    Õu.   tr¸phi   i CH ¬NG   I II PH¸T  µ NH     Õ U   H Cæ PHI DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 23 Chñ   ë  ÷u    Õu  s h cæ phi (cæ  «ng)  îc hëng    Òn  î vµ  Þu  ® ®  c¸c quy l   ch tr¸ch i   nhiÖ m: 1­  îc quyÒn  §  tham  gia  i héi cæ   ng,  ®¹     ®å øng  ö  µ  Çu   ö  µo  éi cvb cv H  ®ång  qu¶n  Þ,biÓu  tr   quyÕt    Ên    c¸c v ®Ò quan  äng  µ  öa  æi, bæ   tr vs ®   sung  §iÒu  Ö,ph¬ng    l  ¸n kinh doanh,ph©n      chialînhuËn...    i 2­  îc hëng  î tøc cæ   Çn  cø  µo  Õt  §  l     ph i c¨n  v k qu¶ s¶n  Êt ­ kinh doanh  xu       cña  doanh  nghiÖp. 3­  îc hëng  u  ∙ivÒ   Õ  i  íic¸c kho¶n  §  c¸c  ®   thu ®è v     thu  Ëp  õ lî tøc    nh t    i cæ phÇn mang  ¹theo LuËt thuÕ  Ön  µnh. l i     hi h 4­ Ph¶ichÞu  ñiro khidoanh      r     nghiÖp    Ó  gi¶ith (hoÆc    ph¸ s¶n)theo  Òu    §i lÖ  ña  c doanh  nghiÖp  µ  Ët ph¸ s¶n  v Lu     doanh nghiÖp. §i Ò u 24 M çi    «ng  ã  Ó  cæ ® c th mua   ét  m hoÆc   Òu    Õu,nhng  nhi cæ phi   kh«ng  îc ®  së  ÷u  ît   h v   quy  nh  ña  Òu  Ö  qu¸ ®Þ c §i l doanh  nghiÖp. §i Ò u 25
  7. 7 C¸c  doanh  nghiÖp  µ   íc® îcphÐp    µnh    Õu  Nh n     ph¸th cæ phi ph¶ib¶o  ¶m     ® c¸c®iÒu  Ön    ki sau: 1­ §èivíic¸c doanh         nghiÖp  ang  ¹t®éng, muèn    µnh    Õu  ® ho     ph¸th cæ phi ph¶ilµnh÷ng     doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy  Ðp  ®®  gi ph s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  xu       v ® îcphÐp    Çn      cæ ph ho¸ theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 2­ §èivíi      doanh  nghiÖp  µnh  Ëp míiph¶icã  Õt ®Þnh  µnh  Ëp cña  th l     quy   th l  cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  ®Þ hi h c Nh n   ph¶ib¶o  ¶m     ® vèn    Çn  ña  µ   íckh«ng  íi cæ ph c Nh n   d  30%   tæng  è  èn  ña  s v c doanh  nghiÖp. Vèn  huy  ng  õ cæ   Õu  ®é t   phi trong thêigian cha  ö  ông       sd ph¶igöit¹       i Kho b¹c Nhµ   íc.Trêng  îp huy  ng    Õu    n  h  ®é cæ phi kh«ng    ®ñ cho quy    ña  ù    m« c d ¸n, ph¶ihoµn    gèc  µ      tr¶c¶  v l∙theo l∙suÊttÝn  Õu  i    i   phi kho  ¹c cho  êi®∙  b  ng   mua    cæ phiÕu. §i Ò u 26 Doanh  nghiÖp  µ   ícmuèn    µnh    Õu  Nh n   ph¸th cæ phi ph¶igöi®Õ n   é   µi    BT  chÝnh  å  ¬  h s sau  y: ®© 1­ §¬n      µnh    Õu.   xinph¸th cæ phi 2­ §iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp. 3­ § Ò       ¸n s¶n  Êt ­ kinh doanh  xu       hoÆc   Ën  lu chøng  kinh tÕ    ü  Ët® îc   ­ k thu     cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy 4­ Ph¬ng      µnh    Õu.   ¸n ph¸th cæ phi 5­  ù   D th¶o th«ng b¸o ph¸t hµnh    Õu    cæ phi theo    n«i dung  Bé   µi do  T   chÝnh  quy  nh. ®Þ §i Ò u 27 Doanh  nghiÖp  µ   íc® îcphÐp    µnh    Õu  Nh n     ph¸th cæ phi ph¶i: ­ Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh,  ñ  ôc vÒ   ®Þ th t   qu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v b¸o  tµi c¸o    chÝnh theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h ­ C«ng  è    b th«ng b¸o ph¸thµnh    Õu, §iÒu  Ö    cæ phi   l doanh  nghiÖp, kÕt    qu¶  ¹t®éng  µichÝnh,phÈ m   ÊtBan  ho   t    ch   qu¶n  ý®iÒu  µnh,vµ    l  h   c¸cth«ng    tin kh¸ctrªnph¬ng  Ön th«ng    ichóng.    ti   tin®¹   ­ Nép      c¸c kho¶n    Ý   Ò     n    Õu, phÝ   Êp  Êy  Ðp,  Ý  chiph v in Ê cæ phi   c gi ph ph ®¹ilýph¸thµnh  µ u  ÷cæ   Õu  Bé  µichÝnh       v l gi   phi do  T   quy  nh. ®Þ CH ¬NG   IV TR¸CH  NHIÖ M,  QUY Ò N   ¹N  ñ A   HC C¸C  ¬   C QUAN §i Ò u 28 Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Phèi hîp víic¸c Bé, ngµnh             qu¶n  ýs¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  ñ   Þch  l  xu       v Ch t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Ðt  än  ÷ng  ¬ x ch nh doanh  nghiÖp  µ   íc cã    iÒu  Ön  îc ph¸thµnh    Õu,cæ   Õu  Nh n   ®ñ ® ki ®     tr¸ phi   phi i vµ  Êp  Êy phÐp    µnh    Õu,cæ   Õu  c gi   ph¸th tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc; Nh n
  8. 8 ­Quy  nh  ×nh    ®Þ h thøc,thñ tôcph¸thµnh    Õu,cæ   Õu;       tr¸phi   phi i ­ Quy  nh   éi dung  µ  Óm     Ýnh  ©n  ùc  ®Þ n  v ki tra t ch th c¸c th«ng    ña  tin c doanh  nghiÖp    µnh    Õu,cæ   Õu; ph¸th tr¸phi   phi i ­Gi¸m      ×nh ph¸thµnh  ö  ông  èn  µ  µnh      Õu;   s¸tqu¸ tr     sd v v th to¸ntr¸phi i ­ KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  ©n  s¸tvi ph chialîtøc cæ   Çn  µ  µnh              ph i v th to¸nl∙cæ i phiÕu; ­Qu¶n  ýviÖc      Õu,cæ   Õu;   l  intr¸phi   phi i ­ Quy  nh    ®Þ møc  Ý  ilýph¸thµnh  Òu    Ý  ph ®¹       (§i 7),ph b¶o  qu¶n    Õu, tr¸phi   i cæ   Õu  Òu  phi (§i 14),vµ    quy  nh    Ý   ®Þ chiph ph¸thµnh, thanh      to¸n tr¸ phiÕu,    i   cæ   Õu  phi doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ §×nh    chØ    µnh    Õu,cæ   Õu  i víinh÷ng  ph¸th tr¸phi   phi ®è     i doanh nghiÖp  viph¹m    Quy  Õ   µy; ch n ­ Xem   Ðt    x cho    c¸c doanh nghiÖp  îc gia h¹n  ®   ph¸thµnh    Õu, cæ     tr¸ phi   i phiÕu; ­ThÈ m     Öc    travi b¶o    l∙nhthanh      Õu  to¸ntr¸phi doanh  i nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ Tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt  thu v   h Nh n   Nam  c«ng  è   isuÊt    b l∙   tr¸i phiÕu  doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u 29 C¬   quan  qu¶n  ýNhµ   íctrùctiÕp cña  l  n      doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­  È m     µ  Th tra v quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   ×nh  Êp  ã  Èm   tr c c th quyÒn  quyÕt  ®Þnh  ù    u    d ¸n ®Ç ts¶n  Êt­kinhdoanh  ña  xu      c doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ Duy Öt  ¬ng      µnh    Õu,cæ   Õu    ph ¸n ph¸th tr¸phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   íc Nh n   göiBé  µichÝnh;   T  ­Gi¸m    Öc    µnh  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, cã  Öu    s¸tvi ph¸th vsd v ®ó m ®Ý   hi qu¶; ­ KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  håi vèn  µ  µnh  s¸tvi thu    v th to¸n tr¸ phiÕu  n   ¹n;    i ®Õ h   ph©n chialîtøc cæ   Õu;       phi i ­ Tham     íiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc tæng  Õt  ótkinh   gia v   T   v Ng h Nh n   k r    nghiÖ m   Öc  ö nghiÖ m     µnh    Õu,cæ   Õu  vi th   ph¸th tr¸ phi   phi doanh  i nghiÖp  µ   Nh níc. §i Ò u 30 Ng ©n  µng  µ   íccã  h Nh n   tr¸chnhiÖm:   ­  íng  Én  H d c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,C«ng    µichÝnh  ùc  Ön  Ng h Th m  ty t   th hi nghiÖp  ô  ilýph¸thµnh    Õu,cæ   Õu; v ®¹       tr¸phi   phi i ­ Quy  nh  Öc    ®Þ vi mua     Õu,cæ   Õu  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i, tr¸ phi   phi c Ng i h Th m  C«ng    µichÝnh; tyt   ­ C¸c    quy  nh  Ò   Õ  Êp, cÇ m   è    Õu, cæ   Õu  ®Þ v th ch   c tr¸ phi   phi trong quan  i   h Ö   Ýn  ông. td
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2