intTypePromotion=1

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
124
lượt xem
18
download

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   é I ® å N G  B é  T R ë N G   è  189­H § B T  N G µ Y  15­6­1991 H S B A N  H µ N H   U Y  C H Õ  C HI N H¸ N H  N G © N  H µ N G  N í C  G O µ I,  Q N N G © N  H µ N G  LIªN D O A N H  H O ¹ T  ® é N G  T ¹I VI Ö T  N A M .     HéI  NG   é  ëNG ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ña  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  c H  B tr ng 4    n¨m 1981; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  l Ng h Nh n   Nam, Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng, hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙ t d v c«ng    µichÝnh  ty t   c«ng  è  b theo  Önh  ña  ñ   l c Ch tÞch  éi  ng  é   ëng  µ   íc sè  ­ LCT/H§NN8,  è  ­ LCT/H§NN8   H ®å B tr Nh n   37    s 38    ngµy  th¸ng5  24    n¨m  1990; Nh»m   ë   éng  ù  îp t¸cvíi ícngoµitronglÜnh  ùc  ©n  µng, mr sh      n     v Ng h   NGH Þ   NH:  ®Þ §i Ò u  ­ Ban  µnh  Ìm  1.    h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ña    ch c chinh¸nh  Ng ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.  h n   Ng h li   ho   t  i   §i Ò u 2. ­ Giao  èng  c  ©n   µng  µ   íc xÐt  Êp  Êy  Ðp  Th ®è Ng h Nh n   c gi ph ho¹t®éng    cho    chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,Ng ©n  µng  ªndoanh  ¹ ViÖt Ng h n    h li   ti     Nam  sau    îcChñ  Þch  éi ®ång  é  ëng  Êp  Ën. khi®   t H  B tr ch nh   §i Ò u 3.    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.C¸c  ­ Ngh ®Þ n c hi l     k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i  b §i Ò u     èng  c  ©n  µng  µ  íc,Bé  ëng    é,Chñ  Öm   4. ­Th ®è Ng h Nh n   tr c¸cb   nhi Uû   ban  µ   íc,Thñ  ëng  ¬  Nh n   tr c quan  kh¸c thuéc Héi ®ång  é   ëng, Chñ   Þch       B tr   t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  Q U Y  C H Õ V Ò  C HI N H¸ N H  N G © N   µ N G  N í C  G O µ I, H N N G © N  H µ N G  LIªN D O A N H  H O ¹ T  ® é N G  T ¹I VI Ö T  N A M   (Ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 189­H§BT  µy  6­ ng 15­ 1991  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng)   ë  CH ¬NG   I §IÒU  KHO¶N   CHUN G     §i Ò u 1.
  2. 2 C¸c  ©n   µng  ña  ícngoµim µ   íc®ã   ã  Ng h c n    n   c quan  Ö   Ò   îp t¸c®Ç u  , h vh   t  trao® æi  µng    íi ÖtNam,    äng ®éc  Ëp,chñ  Òn  ña  ÖtNam,    h ho¸ v   Vi   t«n tr   l  quy c Vi   tu©n  ñ  th ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  õa  Ën  lu     v th nh quy  Õ   µy, cã  Ó  îc Ch Ýnh  ch n   th ®   phñ  Öt Nam   Vi   xem   Ðt  Êp  Ën  ë     x ch thu m chinh¸nh  hoÆc   ªndoanh  íiNg ©n   li   v  hµng  ÖtNam.  Vi   §i Ò u 2. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  íi®©y   äit¾t lµ Ng ©n   µng  µ   íc, h Nh n     d  g      h Nh n   lµc¬    quan  Ën  å  ¬;xem   Ðt,cÊp  µ    åigiÊy phÐp; gi¸m    µ  nh h s   x  v thu h       s¸tv thanh  trachinh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹  Öt    Ng h n    h li   ho   tiVi   Nam.  §i Ò u 3. 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi lµ  é   Ën  ña  ©n   µng  íc Ng h n    b ph c Ng h n  ngoµi, ¹t®éng     ho theo ph¸p luËtViÖtNam.        M ét hoÆc   Òu    nhi chi nh¸nh  ña  ©n   µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam   µ c Ng h n    iVi   l  m ét  ph¸p nh©n.   2.Ng ©n  µng  ªndoanh  µNg ©n  µng  îcthµnh  Ëp b»ng  èn  ãp  ña    h li   l  h ®  l  vgc bªn  ©n   µng  Öt Nam   µ  Ng h Vi   v bªn  ©n   µng  ícngoµi,trªnc¬  ë  îp ®ång  Ng h n      sh  li   ªndoanh,cã  ôsë  ¹ ViÖtNam,  ¹t®éng    tr   t  i   ho   theo ph¸p luËtViÖtNam.        M çi  ©n   µng  ªndoanh  µ      Ng h li   v c¸c chi nh¸nh  ¹  Öt  t iVi Nam   µ m ét  l  ph¸p  nh©n.  §i Ò u     èn  ®Þnh    4. ­V quy  nh sau: ­  èn  îc cÊp  ña    V ®  c chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi kh«ng  íi15  iÖu Ng h n    d   tr   ®«­laM ü.   ­Vèn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ªndoanh    ® l c Ng h li   kh«ng  íi tr Öu®«­laM ü.  d  10  i     §i Ò u 5. ­ Thêi h¹n  ¹t®éng  ña        ho   c chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  Ng h n    h li   ªndoanh  ¹ ViÖtNam   t i   kh«ng    n¨m. qu¸ 20  Trêng  îp cÇn    ¹n  êih¹n  ¹t®éng, ph¶i® îcNg ©n   µng  µ   íc h  gia h th   ho        h Nh n   chÊp  Ën.M çi lÇn    ¹n  thu     giah kh«ng    êih¹n  ña  Êy phÐp  Çn  u.  qu¸ th   c gi   l ®Ç CH ¬NG   II THñ   ô C,  IÒ U   Ö N   Ê P   ÊY  Ð P   µ   êI  ¹N  T ® KI C GI PH V TH H KHAI  ¬NG   TR §i Ò u 6. 1. Ng ©n   µng  íc ngoµi m ë       h n    chinh¸nh  hoÆc  tham    µnh  Ëp  ©n   gia th l Ng hµng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   li   ho   t i   ph¶igöi®¬n  n   ©n  µng  µ   ­    ®Õ Ng h Nh n ícxincÊp  Êy  Êp  Ën  Ò      gi ch thu v nguyªn t¾c    cho  ë     m chinh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n 
  3. 3 ngoµi hoÆc   µnh  Ëp  ©n   µng  ªndoanh, díi®©y   äi t¾t lµ giÊy  Êp    th l Ng h li      g      ch thuËn nguyªn t¾c.   Néi dung  n  Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn.   ®¬ do  h Nh n     2. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  n,  ©n  µng  µ   ícgöi   th   3    t  nh ®¬ Ng h Nh n     cho  ©n  µng  ícngoµigiÊy chÊp  Ën  Ng h n      thu nguyªn t¾c.   Trêng  îp tõchèi, ©n  µng  µ   ícth«ng  lýdo. h     Ng h Nh n   b¸o    3.GiÊy  Êp  Ën    ch thu nguyªn t¾c  ã  Öu  ùctrongthêih¹n 12    c hi l         th¸ngkÓ   õ   t  ngµy  ý. k  §i Ò u 7. §iÒu  Ön    ©n   µng  µ   íc xÐt  Êp  Êy  Êp  Ën  ki ®Ó Ng h Nh n   c gi ch thu nguyªn  t¾c,quy  nh      ®Þ nh sau: a) §¸p øng  ù    iÓnkinh tÕ  ña  ÖtNam.    s ph¸ttr     c Vi   b) Cã     nhu  Çu  Þch  ô  cd v trong lÜnh  ùc  ©n  µng.   v Ng h c)Néi dung  ¹t®éng  ïhîp víi    ho   ph       ph¸p luËtViÖtNam.       §i Ò u 8. Trong  êih¹n  ña  Êy  Êp  Ën  th   c gi ch thu nguyªn  ¾c, Ng ©n   µng  íc ngoµi t  h n    hoÆc     Ng ©n  µng  c¸cbªn  h tham    µnh  Ëp Ng ©n  µng  ªndoanh  gia th l  h li   ph¶inép    cho  ©n   µng  µ   íc hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng, theo  íng  Én  Ng h Nh n   s xin c gi ph ho     h d cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   §i Ò u 9. Trong  êih¹n  th¸ng,kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ¹t th   3    t  nh h s xin c gi ph ho   ®éng. Ng ©n  µng  µ   ícxem   Ðt vµ  Êp    h Nh n   x   c hoÆc   õ chèicÊp  Êy phÐp  ¹t t    gi   ho   ®éng cho    chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh. Ng h n    Ng h li     §i Ò u10. Sau    îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng, chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµi, khi®   gi ph ho      Ng h n    Ng ©n  µng  ªndoanh  h li   ph¶i: a) Nép    cho  ©n   µng  µ   íckho¶n  Ö  Ý  Ng h Nh n   l ph b»ng    phÇn  0, 2  tr¨m    (hai phÇn  ×n)vèn  îccÊp  ngh   ®  hoÆc   èn  iÒu  Ö  v® l trong thêih¹n 15  µy.       ng b) Cã       ®ñ 100%   èn  îccÊp  v ®  hoÆc   èn  iÒu  Ö  íi® îckhaitr ng  ¹t v® lm      ¬ ho   ®éng;  µy  ng khai tr ng  Ë m   Êt  µ sau  th¸ng,kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy   ¬ ch nh l   6    t  ®  gi   phÐp. c) C«ng  è  Êy  Ðp  µ  éi dung  ¹t®éng      b gi ph vn  ho   trªnb¸o  ña  Öt Nam     c Vi   5 sè  ªntiÕp theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. li         c Ng h Nh n   §i Ò u 11.
  4. 4 Sau    Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  khic gi ph ho   cho    chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi, Ng h n    Ng ©n  µng  ªndoanh,hoÆc     åigiÊy phÐp, Ng ©n  µng  µ   ícsÏc«ng  h li     thu h       h Nh n     bè      trªnb¸o. §i Ò u 12. Chi nh¸nh Ng ©n  hµng níc ngoµi, ©n  hµng li  doanh kh«ng ® îc  Ng ªn   chuyÓn  îng giÊy phÐp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp. nh     ho   do  h Nh n     CH ¬NG   I II NéI  DUNG   µ   ¹ M   HO¹T  NG   V PH VI  ®é §i Ò u 13. Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ã  Ó  îcthùc   Ng h n    h li   c th ®     hiÖn  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  ña  ét  è  to b c m s hoÆc   Êtc¶  t   nghiÖp  ô  Ò   ¹itÖ  v v ngo   díi®©y     theo  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  Êy  Ðp  ¹t®éng  Ng ©n   µng  gi ph ho   do  h Nhµ   íccÊp. n  ­TiÒn  öingo¹itÖ,   g    ­Cho    vay  ¹itÖ, ngo   ­§Çu   ¹itÖ,   tngo   ­Mua,      Õu  ¹itÖ,   b¸n tr¸phi ngo   i ­Thanh    ÊtnhËp  Èu,   to¸nxu   kh ­B¶o    ¹itÖ,   l∙nhngo   ­ChuyÓn  æi  ¹itÖ,   ® ngo   ­Tù    doanh  hoÆc   Ën  û    nh u th¸cmua    ¹itÖ, b¸n ngo   ­ChiÕtkhÊu    Êy têcã        c¸cgi     gi¸b»ng  ¹itÖ, ngo   ­§¹ilýchitr¶thÎtÝn  ông  ¹itÖ,            d ngo   ­§¹ilýchuyÓn  æi  ¹itÖ  µ    Êy têcã         ® ngo   v c¸cgi     gi¸b»ng  ¹itÖ, ngo   ­Lµ m       c¸cnghiÖp  ô  v kh¸c. Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh    Ng h n    h li   ph¶ichÊp  µnh    h c¸c quy  nh  ña  µ   íc ViÖt Nam   Ò     ®Þ c Nh n     v qu¶n  ý ngo¹ihèi trong  ¹t®éng  l     ho   kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo     §i Ò u 14. 1. Chi    nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ã  Ó  îc Ng h n    h li   c th ®   thùc hiÖn  ét  Çn    m ph hoÆc   µn  é  ña  ét  è,hoÆc   Êtc¶  to b c m s   t   nghiÖp  ô  v b»ng  ®ång  Öt Nam   íi®©y   Vi   d  theo  ng  éidung    ®ó n  ghitrong giÊy  Ðp  ¹t®éng    ph ho   do  ©n  µng  µ   íccÊp: Ng h Nh n   ­TiÒn  öing ¾n  ¹n,trungh¹n vµ  µih¹n,   g  h      d  ­Cho    vay  ¾n  ¹nh,trung h¹n vµ  µih¹n, ng h       d  ­ChiÕtkhÊu    Êy têcã      c¸cgi     gi¸,
  5. 5 ­Mua  tr¸phiÕu,   b¸n    i ­Thanh    to¸n, ­Lµ m       c¸cnghiÖp  ô  v kh¸c. 2. Trong    tæng  è  ån  èn  s ngu v huy  ng  ña    ®é c chi nh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n  ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh, ®ång  Öt    h li     Vi Nam  kh«ng  îc vîtqu¸  û  Ö    ®   t l do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. ®è Ng h Nh n   ®Þ   §i Ò u 15. Tæng   è    î cho  s dn  vay  i  íim ét  chøc  ®è v   tæ  kinh tÕ  ña  Öt Nam,  ña    c Vi   c chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh    Ng h n    h li   kh«ng  îc vîtqu¸  û ®   t  lÖ  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. do  ®è Ng h Nh n   ®Þ   §i Ò u 16. Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh    Ng h n   Ng h li   ph¶i: a) M ë   µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íchoÆc   ¹ Ng ©n  µng      t  ti     i   h Nh n   ti   h do Ng ©n   µng  µ  íc uû  Òn  µ  h nh n   quy v duy  × ë    è  Òn  ù  ÷tèithiÓu  ¾t  tr   ®ã s ti d tr     b buéc,theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.     ®Þ c Ng h Nh n b) Tu ©n  ñ nguyªn t¾c    th     tr¸nhrñiro,kh«ng  ån  èn      d v cho  ét  è  t  m s Ý kh¸ch  hµng  vay,b¶o  ¶m     ® kh¶  n¨ng thanh  to¸n. c) Huy  ng  èn  íimøc  lÇn    ®é v d  20  tæng  è  èn  îccÊp, vèn  iÒu  Ö  µ  sv ®    ® lv quü  ù  ÷. d tr d) ChØ   îc dïng  èn  ù  ã  µ  ü  ù  ÷ ®Ó   ïn  èn  ®  v t c v qu d tr   h v hoÆc   mua     cæ phÇn,  ng  nh kh«ng  îc qu¸  ®  10%   èn  ña  v c C«ng    Ý  ty,x nghiÖp  µ   ×nh  ïn mm h  vèn  hoÆc   mua    Çn. cæ ph e) Niªm  Õt  µ  ùc hiÖn  ng    Êt,ho¶  ång,lÖ  Ý, møc  Òn ph¹t   y v th   ®ó l∙su   i h   ph   ti     ¸p dông    cho  Êtc¶    t   c¸cnghiÖp  ô  ña  × nh. vc m f)¸ dông   p  møc     Êt tiÒn  öi,cho  l∙ su   i g  vay b»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹i ®å Vi   v ngo   tÖ:tiÒn göikh«ng  íi      d  møc  Êp  Êt vµ  th nh   cho  vay kh«ng    trªnmøc cao  Êt do  nh   Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. h Nh n   ®Þ g) TrÝch    theo  û lÖ      înhuËn  t   5% trªnl   i rßng  µng  h n¨m    Ëp  ü  ù  ÷ ®Ó l qu d tr   bæ  sung  èn  îccÊp  v ®  hoÆc   èn  iÒu  Ö  íimøc   èi®a  Ng ©n   µng  µ   v® l v  t   do  h Nh nícquy  nh.   ®Þ h) TrÝch    theo  ûlÖ  t   10%     înhuËn  trªnl   i rßng  µng  h n¨m    Ëp quü  ù  ÷ ®Ó l   d tr   ® Æc   Öt,dù  bi   phßng  ï  p   ñiro  b ®¾ r   cho  n     ®Õ khi b»ng 100%   èn  îc cÊp  v ®  hoÆc   èn  iÒu  Ö. v® l  CH ¬NG   IV TµI CH Ý NH,  ¹CH    H TO¸N    §i Ò u 17.
  6. 6 N¨m   µichÝnh  ña    t  c chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªn Ng h n    h li   doanh  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 1  µ  Õt  óc  µo  èi ngµy  th¸ng 12  b ®Ç t   1    v k th v cu   31    hµng  n¨m. Trêng  îp ngµy  ¾t  u   µ  µy  Õt  óc n¨m  µichÝnh  h  b ®Ç v ng k th   t  kh«ng  ï hîp ph     víi  quy  nh  µy,ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. ®Þ n     h Nh n   thu   §i Ò u 18. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh    Ng h n    h li   ph¶ithùc hiÖn      h¹ch to¸nkÕ         to¸ntheo h Ö   èng  µikho¶n  Õ     Ng ©n  µng  µ   ícquy    th t  k to¸ndo  h Nh n   ®Þnh. Trêng  îp cÇn  ¹ch to¸ntheo  Ö   èng  µikho¶n    h  h   h th t  kh«ng  ïhîp víi   ph       quy ®Þnh  µy,ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. n     h Nh n   thu   §i Ò u 19. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  Ng h n    h li   ph¶i h¹ch      to¸n chÝnh    y     Êtc¶    x¸c,®Ç ®ñ t   c¸c nghiÖp  ô  µ  v v b¶o  qu¶n    sæ s¸ch,chøng  õ li     t   ªn quan  n     ®Õ c¸c nghiÖp  ô    v ®ã theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng  l k to¸nv th kª cña  ÖtNam.    Vi   §i Ò u 20. VÒ  b¸o  ®Þnh  ú  µng  c¸o  kh n¨m  öi cho  ©n   µng  µ   íc quy  nh   g  Ng h Nh n   ®Þ nh  sau: 1.Trong  êih¹n 6    th     th¸ng,kÓ   õngµy  Õt to¸nn¨m  µi Ýnh:   t  quy     t  ch ­ Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh     Ng h n    h li   ph¶igöib¶ng     tæng  Õt  µis¶n, b¶ng    çvµ  k t    l∙ l   b¸o  i c¸o  ×nh  ×nh  ¹t®éng  µng  t h ho   h n¨m  ña  c m × nh. ­ Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi vµ  Ng h n    bªn  ©n   µng  íc ngoµi li   Ng h n    ªn doanh  íi ÖtNam   v  Vi   ph¶igöithªm     b¶ng tæng  Õt  µis¶n,b¶ng  çl∙vµ  c¸o  k t    l     b¸o  i t×nh  ×nh  ¹t®éng  µng  h ho   h n¨m  ña  éisë  Ýnh    ícngoµi. c h   ch ën   ­ Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµiph¶igöidanh     Ng h n       s¸ch míinhÊt nh÷ng  ­      ng êi ®iÒu  µnh; Ng ©n   µng  ªndoanh    h   h li   ph¶i göi danh     s¸ch  íi nhÊt  ña  éi m  c h  ®ång  qu¶n  Þvµ  ÷ng  êi®iÒu  µnh. tr   nh ng   h 2.B¶ng    tæng  Õt  µis¶n,b¶ng    çcña    k t    l∙l   i chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, Ng h n    Ng ©n  µng  ªndoanh  ¹ ViÖt Nam   h li   ti    ph¶i® îcgi¸m  nh    Õ     Óm       ®Þ viªnk to¸nki tra x¸cnhËn.   Gi¸m  nh    Õ     ®Þ viªnk to¸nph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícthõa nhËn.    h Nh n       §i Ò u 21. 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh     Ng h n    h li   ph¶igöi b¸o     c¸o kÕ     to¸n, èng     th kª cho  ©n  µng  µ   íctheo quy  nh  ña  ©n  µng  Ng h Nh n     ®Þ c Ng h Nhµ   íc vµ  öi cho  ¬  n  g  c quan  Õ   thu theo  quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  Õ   Öt thu Vi   Nam.
  7. 7 2. Ngoµi b¸o    nh  ú,chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng      c¸o ®Þ k    Ng h n    h li   ªndoanh ph¶ib¸o ngay     cho  ©n  µng  µ   íckhi: Ng h Nh n   ­Cã   Öc    vi kh«ng  ×nh  êng  b th trong ho¹t®éng     nghiÖp  ô. v ­  ã   ù  C s thay  æi  Ò   êi ®iÒu  µnh    ® v ng   h chi nh¸nh  ©n   µng  êi níc Ng h ng     ngoµi,hoÆc     thay ® æi  Ò   µnh    éi ®ång    v th viªnH   qu¶n  Þ vµ  êi ®iÒu  µnh  tr   ng   h Ng ©n  µng  ªndoanh. h li     CH ¬NG   V GI¸M  S¸T,THANH     TRA,  ö   ý  PH¹M   µ   X L VI  V TRANH   Ê P   CH §i Ò u 22. Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  Þu  ù    Ng h n   Ng h li   ch s gi¸m   s¸t vµ thanh    ña  ©n  µng  µ   íctrong viÖc  Êp  µnh  trac Ng h Nh n     ch h ph¸p luËtvÒ   Òn     ti   tÖ,tÝn  ông,thanh   d   to¸n, ¹ihèivµ  ©n  µng.  ngo     ng h Chi  Ý   ph cho  Öc  vi thanh    chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   tra do    Ng h n    hµng  ªndoanh  îcthanh    i thä. li   ®  tra®µ     §i Ò u 23. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ Ng h n    h li   ho   ti  ViÖt Nam     ¹m    viph ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   íc,Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp l Ng h Nh n   l Ng h    t¸cx∙tÝn  ông  µ     d v c«ng    µichÝnh  µ  tyt   v quy  Õ   µy  ch n ph¶ichÞu  ö  ýtheo      x l  quy ®Þnh  ¹  iÒu  Ph¸p  Önh  ©n   µng, hîp      Ýn  ông  µ  ti® 47  l Ng h   t¸cx∙ t d v c«ng    µi ty t   hÝnh  µ  v ph¸p luËtViÖtNam.       §i Ò u 24. 1. C¸c    tranh chÊp  ÷a Ng ©n   µng  ªndoanh  íi   gi   h li   v  ph¸p  ©n  nh hoÆc   c«ng  d©n  ÖtNam   îcgi¶i Vi   ®     Õt t¹ toµ ¸n Träng  µikinh tÕ  ña  ÖtNam. quy         i t    c Vi   2.C¸c    tranh chÊp  ÷a c¸cbªn    gi     tham    ©n  µng  ªndoanh: giaNg h li   ­Gi¶iquyÕt th«ng       qua  ¬ng îng vµ  µ  . th l   ho gi¶i ­ Trêng  îp kh«ng  µ    îc,c¨n cø    h  ho gi¶i ®     tho¶ thuËn  ∙    ¹ hîp ®ång  ªn   ® ghit i     li   doanh  Ò   ×nh  vh thøc träng tµivµ  éi®ång  Ðt xö       h  x   tranh chÊp.   3. C¸c    tranh  Êp  ÷a    ch gi chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi víiph¸p  ©n  Ng h n     nh hoÆc  c«ng  ©n  Öt Nam     Õt  ¹  äng  µikinh tÕ  ña  Öt Nam.  ­ d Vi   gi¶iquy t i Tr t    c Vi   Tr êng  îp tranh chÊp  ã  ªnquan  n   iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   h    c li   ®Õ ® í  t m Vi   tham    gia hoÆc  c«ng  Ën  µ    íi nh v tr¸v   i Ph¸p  Önh  äng  µikinh tÕ  ña  Öt Nam,  × ¸p l Tr t    c Vi   th     dông    c¸cquy  nh  ña  iÒu  cquèc  Õ  .  ®Þ c® í  t ®ã CH ¬NG   VI THAY   æI, GIA  ¹N, CH Ê M   ®   H  DøT  ¹T  NG   µ   HO ®é V THANH   ý  L §i Ò u 25.
  8. 8 Khi  èn   mu thay  æi  ét  ® m trong c¸c  iÓ m   ∙    ® ® ghi trong  Êy  Ðp  ¹t gi ph ho   ®éng, chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh     Ng h n    h li   ph¶ilµm  n     ®¬ xin Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën.Riªng  Öc      ¹n,ph¶inép  n      h Nh n   thu   vi xin gia h     ®¬ 6 th¸ng tr ckhikÕt  óc thêigian ho¹t®éng  ∙      í    th        ® ghitrong giÊy  Ðp    ph hoÆc   Êy gi   chÊp  Ën    ¹n  Çn  íc. thu giah l tr   §i Ò u 26. Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh  ÷ng  êng  îp  håi giÊy  Ðp  ¹t h Nh n   ®Þ nh tr h thu    ph ho   ®éng  ∙  Êp  ® c cho    chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi,Ng ©n  µng  ªndoanh,phï Ng h n    h li      hîp víi    Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  l Ng h        d v c«ng    µichÝnh. tyt     §i Ò u 27. 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh    Þ   nh     Ng h n    h li   khib ®× chØ   ¹t®éng, thu  åi giÊy  Ðp,  ho     h  ph hoÆc   ù nguyÖn    Ó  Ê m     ¹t t  gi¶ith ch døt ho   ®éng  h Õt  êih¹n    do  th   ghi trong  Êy  Ðp,  íi®©y   äi chung  µ chÊ m     gi ph d  g  l  døt ho¹t®éng, ph¶i tiÕn  µnh    ñ  ôc thanh  ý,gi¶ithÓ        h c¸c th t   l    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      2.  êng  îp  ù  Tr h t nguyªn    Ó  íc thêih¹n    gi¶ith tr     ghi trong  Êy  Ðp,    gi ph chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  Ng h n   Ng h li   ph¶igöiv¨n b¶n    Þ      ®Ò ngh cho  ©n   µng  µ   íc,vµ  Ng h Nh n   chØ  îcgi¶ithÓ  ®    sau    ã    khic v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   §i Ò u 28. 1. Tríc khithanh  ý®Ó   Ê m     ¹t®éng, chinh¸nh  ©n   µng  íc      l  ch døt ho      Ng h n  ngoµi,Ng ©n  µng  ªndoanh    h li   ph¶ith«ng  li   Õp trªn5  è  hµng  µy    b¸o  ªnti     s b¸o  ng cña  Öt Nam.  Vi   Th«ng  ph¶igå m     éidung  ñ  Õu  b¸o    c¸c n   ch y sau:lýdo,tr×nh tù         vµ  ñ tôcthanh  ý, êih¹n thanh      th     l      th to¸nc¸ckho¶n  îcho  n  kh¸ch hµng.   2.  Chi nh¸nh Ng ©n  hµng níc ngoµi, Ng ©n  hµng  ªn   li  doanh cã tr¸ch   nhiÖ m   µnh  Ëp  th l ban  thanh  ý vµ  l   quy  nh   éi dung  ®Þ n  c«ng  Öc  ña  vi c Ban  thanh  ýphïhîp víi l        ph¸p luËtViÖtNam.      3. ViÖc    thanh  ý® Æt  íisù  l  d   gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi s¸tc Ng h Nh n   B t   chÝnh  ÖtNam. Vi   4. M äi    Ý   Ò     chi ph v thanh  ý do    l   chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   ng h n    hµng  ªndoanh  Þ  li   b thanh  ý®µi thä. l      §i Ò u 29. Tríc khi chia vèn  µ       v chuyÓn  èn  Ò   íc ®Ó   Ê m   v v n  ch døt  ¹t®éng,    ho   chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  Ng h n    h li   ph¶i nép  y         ®Ç ®ñ c¸c kho¶n  Òn thuÕ  ti   cßn  Õu vµ  thi   thanh      to¸nc¸ckho¶n  î,trong ®ã   n    ph¶iu        tiªntr¶ cho  ñ  î ngêiViÖt Nam;    ¹ trôsë  µm  Öc,nhµ    µ    ¬ng  Ön ®∙  ch n       tr¶l     l vi   i ë v c¸c ph ti   thuªcña  ÖtNam;  îng l¹ cho    Öt Nam   ôsë  µm  Öc,nhµ    ∙  ©y    Vi   nh     i ph¸iVi   tr   l vi   ë® x dùng hoÆc   mua  ¹ ViÖtNam.  t i   §i Ò u 30.
  9. 9 Khithanh  ýxong:   l  1. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh     Ng h n    h li   ph¶ilµm      c¸c thñ tôc huû  ¨ng  ý     ® k kinh doanh  ¹  ¬    t i quan  ¨ng  ý  ña  Öt Nam   c ® k c Vi   trong thêi    h¹n quy  nh.   ®Þ 2. C¸c  ¹    lo isæ s¸ch,b¸o    c¸o  µ  v chøng  õ  Õ   t k to¸n li     ªnquan  ña  ©n   c Ng hµng  ªndoanh  îcl tr÷t¹ bªn  ©n  µng  ÖtNam   li   ®  u      Ng i h Vi   tham    ªndoanh. giali     CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG   CU C §i Ò u 31. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ch n c hi l     ban  µnh. h   §i Ò u 32. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÞu  ®è Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   íng  Én  ùc hiÖn    h d th   quy  Õ   µy. ch n   §i Ò u 33. Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ Ng h n    h li   ho   ti   ViÖt Nam     theo  Êy  Ðp  îc cÊp  íc ngµy  gi ph ®  tr   ban  µnh  h Quy  Õ   µy, ph¶i ch n     ®iÒu  chØnh trong thêih¹n  th¸ng nh÷ng  iÓ m   a  ï hîp,theo  íng  Én     6    ® ch ph     h d cña  Th«ng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n   §i Ò u 34. ViÖc  öa  æi,    s® bæ sung Quy  Õ   µy  Héi  ng  é   ëng  ch n do  ®å B tr quyÕt  ®Þnh. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2