intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

80
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 48/2000/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật dầu khí do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2000/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 48/2000/N -CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T D U KHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa IX thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau ây g i chung là Lu t D u khí). i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các ho t ng tìm ki m thăm dò, phát tri n m , khai thác d u khí, k c x lý, thu gom, tàng tr , v n chuy n d u khí trong khu v c khai thác cho t i i m giao nh n và các ho t ng d ch v d u khí trong ph m vi t li n, h i o, n i thu , lãnh h i, vùng c quy n kinh t , th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, cũng như trên các công trình, phương ti n, thi t b ph c v ho t ng d u khí theo quy nh t i i u 47 Lu t D u khí. i u 3. i tư ng ư c ti n hành ho t ng d u khí Các t ch c, cá nhân ư c ti n hành ho t ng d u khí bao g m: 1. T ng công ty D u khí Vi t Nam;
 2. 2. Doanh nghi p Nhà nư c khác ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; 3. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p; 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 5. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư tr c ti p vào Vi t Nam; 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v Vi t Nam. T ch c, cá nhân quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5 và 6 i u này ư c ti n hành ho t ng d u khí trên cơ s h p ng d u khí ký k t v i T ng công ty D u khí Vi t Nam. Trong trư ng h p t ti n hành ho t ng d u khí, T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i l p án trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ph i tuân th các quy nh c a Lu t D u khí, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Ngh nh này, cũng như các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 4. nh nghĩa Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Công trình c nh" là công trình ư c xây d ng, l p tc nh và s d ng ph c v ho t ng d u khí. 2. "Di n tích h p ng" là di n tích ư c xác nh trên cơ s các lô tìm ki m thăm dò theo th a thu n trong h p ng d u khí ho c di n tích còn l i sau khi hoàn tr di n tích. 3. " i m giao nh n" là i m ư c tho thu n trong h p ng d u khí mà ó d u khí ư c chuy n giao quy n s h u cho các bên tham gia h p ng d u khí. 4. "H p ng giao d ch sòng ph ng" là h p ng giao d ch gi a ngư i mua và ngư i bán trong quan h th trư ng, không bao g m các h p ng mua bán gi a n i b c a m t công ty, gi a các Chính ph , gi a các t ch c thu c Chính ph , ho c b t c giao d ch, trao i nào b nh hư ng b i nh ng quan h thương m i không bình thư ng. 5. "Khí ng hành" là hydrocarbon th khí ư c tách ra trong quá trình khai thác và x lý d u thô. 6. "Phát tri n m " là quá trình chuNn b và u tư xây d ng công trình, khoan khai thác, l p t thi t b ưa m vào khai thác d u khí k t khi m ó ư c tuyên b phát hi n có giá tr thương m i. 7. "S n lư ng d u khí th c" là s n lư ng d u khí khai thác và gi ư c t di n tích h p ng, ư c o t i i m giao nh n. Chương 2: HO T NG D U KHÍ
 3. i u 5. án và chương trình công tác 1. T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p án t ng th , án chi ti t i v i các ho t ng này, trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí xem xét, ch p thu n. Th i h n xem xét, ch p thu n không quá sáu mươi ngày (60 ngày) i v i án t ng th và không quá ba mươi ngày (30 ngày) i v i các án chi ti t k t ngày nh n ư c án. 2. T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p chương trình công tác năm tương ng theo t ng giai o n phù h p v i các cam k t trong h p ng d u khí v th i h n, n i dung công vi c, tài chính và g i T ng công ty D u khí Vi t Nam tho thu n th c hi n. i u 6. Các tiêu chuNn ư c áp d ng T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng d u khí ph i áp d ng các tiêu chuNn Vi t Nam v an toàn, môi trư ng, k thu t và công ngh có liên quan. Trong trư ng h p chưa có tiêu chuNn Vi t Nam, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ư c áp d ng các tiêu chuNn trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là m t bên tham gia ho c ký k t. Vi c áp d ng các tiêu chuNn khác ph i ư c phép c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 7. Các tài li u v môi trư ng và an toàn T ch c, cá nhân trư c khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i xây d ng và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n các tài li u sau: Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; Chương trình qu n lý an toàn và ánh giá m c r i ro kèm theo các bi n pháp h n ch s c và thi t h i; K ho ch ng c u khNn c p các s c bao g m c các bi n pháp k thu t và vi c s d ng các phương ti n, thi t b kh c ph c s c . i u 8. Các yêu c u v b o v môi trư ng và an toàn T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i th c hi n các công vi c có liên quan n b o v môi trư ng và an toàn sau: 1. L p vùng an toàn và duy trì tín hi u an toàn cho các công trình d u khí và máy móc thi t b theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này; 2. Tri n khai các bi n pháp b o m an toàn theo chương trình qu n lý an toàn ã ư c phê duy t;
 4. 3. Th c hi n chương trình quan tr c các thay i v môi trư ng, th c hi n k ho ch b o v môi trư ng và các bi n pháp ngăn ng a ô nhi m và kh c ph c h u qu do s c ô nhi m môi trư ng gây ra theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; 4. H n ch t i m c th p nh t nh ng tác ng làm nh hư ng ho c ưa n h u qu x u cho môi trư ng như ô nhi m t, nư c, r ng, không khí, gây h i cho h th c v t và ng v t, làm m t cân b ng sinh thái ho c làm nh hư ng x u t i môi trư ng dân sinh; 5. C p nh t s li u và hoàn thi n báo cáo ánh giá r i ro, báo cáo vi c th c hi n k ho ch ng c u khNn c p; 6. Ghi chép y các s c , tai n n x y ra; 7. Thông báo khNn c p và áp d ng ngay các bi n pháp kh c ph c trong trư ng h p b tai n n ho c s c ; 8. Áp d ng các bi n pháp b o m an toàn lao ng. i u 9. Trách nhi m khi x y ra s c T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v thi t h i i v i ngư i, tài s n và môi trư ng, k c vi c làm s ch và khôi ph c hi n tr ng môi trư ng do tác h i tr c ti p hay gián ti p c a ho t ng d u khí gây ra. i u 10. Các yêu c u v b o t n tài nguyên T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i tuân th các quy nh v b o t n tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên d u khí và khai thác d u khí v i h s thu h i d u khí t i ưu phù h p v i thông l trong công nghi p d u khí qu c t . i u 11. Vùng an toàn d u khí Kho ng cách vùng an toàn cho các công trình khoan, khai thác trên bi n là năm trăm mét (500 mét) tr ra tính t rìa ngoài cùng c a các công trình ho c t v trí th neo i v i các phương ti n n i, tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. Trong ph m vi hai h i lý (2 h i lý) tính t rìa ngoài cùng c a công trình, các phương ti n, tàu thuy n không ư c th neo. Trong ph m vi vùng an toàn, ngư i không có trách nhi m không ư c phép xâm nh p, tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. Vùng an toàn xung quanh các công trình ph c v tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trên t li n do cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí quy nh, tuỳ thu c vào i u ki n a lý, xã h i c a nơi ti n hành ho t ng d u khí. i u 12. Các quy nh trong khi khoan Trong khi ti n hành khoan, t ch c, cá nhân ph i th c hi n các quy nh sau ây:
 5. 1. Khoan theo thi t k ho c thi t k có thay i ã ư c duy t; 2. Không ư c khoan ra ngoài di n tích h p ng d u khí; 3. Lưu gi toàn b tài li u và m u v t thu ư c trong quá trình khoan và n p cho T ng công ty D u khí Vi t Nam; 4. Thông báo k p th i cho T ng công ty D u khí Vi t Nam các tài nguyên khác phát hi n ư c trong khi khoan. T ch c, cá nhân ti n hành khoan còn ph i tuân th các quy nh khác trong các quy ch hi n hành. i u 13. Quy nh v khai thác d u khí T ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u khí ph i tuân th các quy nh v khai thác tài nguyên d u khí hi n hành, th c hi n úng n i dung k ho ch t ng th và k ho ch phát tri n m d u khí ã ư c phê duy t; ph i áp d ng các bi n pháp k thu t và thi t b tiên ti n nh m thu h i d u khí t i ưu nhưng không gây tác h i n lòng t, môi trư ng sinh thái và an toàn m . d Quy n s d ng thi t b và phương ti n Chính ph Vi t Nam có quy n s d ng các thi t b , phương ti n ph c v ho t ng d u khí, k c ư ng ng, kho ch a do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ang qu n lý và s d ng, v i i u ki n không gây c n tr cho ho t ng d u khí và không làm tăng thêm chi phí cho Nhà th u. i u 15. Nghĩa v tháo d công trình T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p chương trình, k ho ch, d toán chi phí cho vi c tháo d các công trình c nh ph c v ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí, trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí phê duy t. Chi phí cho vi c tháo d ư c tính vào chi phí d u khí ư c thu h i. Theo yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có th không tháo d ho c ch tháo d m t ph n công trình c nh nói trên. i u 16. B o hi m d u khí T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ph i mua b o hi m phù h p quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và thông l qu c t trong công nghi p d u khí, c bi t là b o hi m các công trình ph c v ho t ng d u khí, b o hi m ô nhi m môi trư ng, b o hi m tính m ng con ngư i, b o hi m tài s n và trách nhi m dân s bên th ba. Khuy n khích vi c mua b o hi m t i các công ty b o hi m Vi t Nam. i u 17. Trách nhi m báo cáo c a T ng công ty D u khí Vi t Nam
 6. T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i g i cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí nh ng văn b n sau: 1. Các phương án, k ho ch ho t ng d u khí hàng năm và dài h n; 2. Báo cáo t ng h p v vi c th c hi n và k t qu ho t ng d u khí hàng quý và hàng năm; 3. Báo cáo tình hình th c hi n các d án kinh t , k thu t v ho t ng d u khí; 4. Báo cáo các s ki n quan tr ng, s c liên quan n ho t ng d u khí; 5. Các báo cáo khác theo yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. Th i h n và n i dung t ng lo i văn b n do cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí quy nh. d Cung c p thông tin Nhà th u ph i cung c p y các thông tin, s li u, báo cáo v ho t ng d u khí theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n có th yêu c u Nhà th u cung c p thông tin, báo cáo khi c n thi t, phù h p v i ch c năng qu n lý Nhà nư c. i u 19. B o m t thông tin Các báo cáo và thông tin ph i ư c gi bí m t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ư c s d ng và ph i lưu gi t i Vi t Nam các tài li u g c, m u v t và báo cáo; ư c phép t m xu t và tái nh p các tài li u, m u v t ó theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Chương 3: H P NG D U KHÍ i u 20. Hình th c h p ng d u khí H p ng d u khí ư c ký k t dư i các hình th c sau: H p ng chia s n phNm; H p ng i u hành chung; H p ng liên doanh. Ngoài các hình th c h p ng trên ây, T ng công ty D u khí Vi t Nam và i tác có th tho thu n l a ch n các hình th c h p ng khác.
 7. i u 21. Ngư i i u hành Vi c c ho c thuê Ngư i i u hành ư c tho thu n trong h p ng d u khí ho c b ng m t văn b n riêng. Ph m vi ho t ng i u hành ư c u quy n do các bên tham gia h p ng tho thu n trong h p ng d u khí ho c văn b n v c ho c thuê Ngư i i u hành. Ngư i i u hành ư c i di n cho các bên tham gia h p ng d u khí ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò, khai thác d u khí và th c hi n quy n, nghĩa v trong ph m vi ư c y quy n theo tho thu n v c ho c thuê Ngư i i u hành và tuân th các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 22. Công ty i u hành chung Công ty i u hành chung ư c thành l p i di n cho các bên tham gia h p ng d u khí ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò khai thác d u khí và th c hi n quy n, nghĩa v trong ph m vi ư c u quy n theo tho thu n v i u hành chung và tuân th các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Công ty i u hành chung có con d u, ư c m tài kho n, ư c tuy n d ng lao ng, ư c ký các h p ng kinh t và ti n hành các ho t ng khác theo u quy n. B K ho ch và u tư quy nh v t ch c và ho t ng c a Công ty i u hành chung. i u 23. u th u các lô Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí t ch c u th u các lô theo quy nh v u th u các lô tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí do Chính ph Vi t Nam ban hành. Trong trư ng h p ch có m t i tác tham gia u th u ho c trong trư ng h p c bi t khác, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c ch nh th u theo ngh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. i u 24. Giai o n tìm ki m thăm dò Giai o n tìm ki m thăm dò quy nh t i i u 17 Lu t D u khí có th ư c chia thành các giai o n nh . Th i h n c a các giai o n nh do các bên tham gia h p ng d u khí th a thu n. i u 25. Kéo dài th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò Trong trư ng h p giai o n tìm ki m thăm dò h t h n mà Nhà th u v n chưa hoàn thành chương trình công tác, th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò có th ư c kéo dài theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i có văn b n nêu rõ lý do xin kéo dài th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò, trình B K ho ch và u tư xem xét phê duy t trư c khi k t thúc giai o n tìm ki m thăm dò.
 8. i u 26. Gi l i di n tích phát hi n khí Phát hi n khí có kh năng thương m i theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí là phát hi n khí mà qua thNm lư ng và ánh giá sơ b c a Nhà th u, vi c u tư khai thác m ó có hi u qu . Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i có văn b n nêu rõ lý do và ngh th i h n gi l i di n tích phát hi n khí trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. N u th i gian gi l i di n tích phát hi n khí ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép kéo dài t i năm năm (5 năm) mà Nhà th u v n chưa tìm ư c th trư ng tiêu th khí thì Th tư ng Chính ph có th cho phép kéo dài thêm hai năm (2 năm) ti p theo theo ngh c a Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam. Trư ng h p Nhà th u c tình trì hoãn ho c thi u thi n chí trong vi c tho thu n v h p ng mua bán khí, vi c cho phép gi l i di n tích phát hi n khí có th b ình ch ho c không ư c xem xét cho kéo dài. i u 27. T m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí 1. T m d ng trong trư ng h p b t kh kháng. Các bên tham gia h p ng d u khí có th tho thu n phương th c t m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí trong trư ng h p b t kh kháng theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí. S ki n b t kh kháng do các bên tham gia h p ng d u khí tho thu n trong h p ng d u khí. Trong trư ng h p s ki n b t kh kháng ch m d t, nhưng h u qu c a s ki n b t kh kháng chưa kh c ph c xong, vi c ti p t c t m d ng th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí do Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. T m d ng trong trư ng h p c bi t. Trư ng h p c bi t ư c t m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí là các trư ng h p vì lý do qu c phòng, an ninh ho c các lý do c bi t khác. Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th theo ngh c a Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam. i u 28. Hoàn tr di n tích tìm ki m thăm dò Nhà th u ph i hoàn tr di n tích tìm ki m thăm dò theo quy nh sau: 1. Không ít hơn 20% di n tích h p ng ban u vào cu i m i giai o n nh c a giai o n tìm ki m thăm dò. 2. Toàn b di n tích h p ng còn l i sau khi k t thúc giai o n tìm ki m thăm dò tr các di n tích ang thNm lư ng, di n tích phát tri n m , khai thác d u khí và di n tích ư c gi l i theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí.
 9. Nhà th u có th t nguy n hoàn tr di n tích vào b t kỳ lúc nào trong giai o n tìm ki m thăm dò. Các vùng ã t nguy n hoàn tr ư c tr kh i nghĩa v hoàn tr di n tích. Vi c t nguy n hoàn tr di n tích không làm gi m các nghĩa v ã cam k t trong h p ng d u khí. Di n tích hoàn tr ph i t o thành các d ng hình h c ơn gi n. Các công trình c nh ph i ư c tháo d kh i di n tích hoàn tr theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 29. Cam k t công vi c Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i th a thu n chương trình công vi c trong giai o n tìm ki m thăm dò v i các cam k t t i thi u v kh i lư ng kh o sát a v t lý, kh i lư ng gi ng khoan, các nghiên c u t ng h p khác, các cam k t v ào t o, tuy n d ng, chuy n giao công ngh . Ư c tính chi phí cho cam k t công vi c t i thi u nói trên ư c coi là cam k t tài chính t i thi u. Nhà th u ư c coi là hoàn thành cam k t tài chính t i thi u khi các cam k t công vi c t i thi u ã hoàn thành. Trong trư ng h p Nhà th u xin ch m d t h p ng d u khí, nhưng chưa hoàn thành các cam k t công vi c t i thi u thì ph i hoàn tr cho T ng công ty D u khí Vi t Nam m t kho n ti n tương ng v i kh i lư ng công vi c ã cam k t th c hi n nhưng chưa hoàn thành tính theo cam k t tài chính t i thi u. i u 30. Khai thác s m Trong giai o n tìm ki m thăm dò, n u Nhà th u ti n hành khai thác s m t i các khu v c thu c di n tích h p ng d u khí thì ph i trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí phê duy t k ho ch khai thác s m theo quy nh c a Lu t D u khí và Ngh nh này. i u 31. Các công vi c sau khi phát hi n d u khí Sau khi phát hi n d u khí, Nhà th u ph i thông báo k p th i và báo cáo các k t qu nghiên c u, ánh giá và các tài li u có liên quan cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí và T ng công ty D u khí Vi t Nam. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i tho thu n trong h p ng d u khí các i u kho n v căn c xác nh m có giá tr thương m i, th i h n trình chương trình thNm lư ng m , k ho ch i cương và k ho ch phát tri n m . Nhà th u ph i thông báo k t qu thNm lư ng cho T ng công ty D u khí Vi t Nam. N u k t qu thNm lư ng cho th y m có giá tr thương m i, Nhà th u ư c tuyên b phát hi n thương m i. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i g i cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí báo cáo tr lư ng, k ho ch phát tri n m trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
 10. Sau khi k ho ch phát tri n m ư c phê duy t, n u Nhà th u không ti n hành phát tri n m và khai thác d u khí theo th i h n ã quy nh trong văn b n phê duy t thì cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí ư c quy n thu h i m . i u 32. S d ng d u khí cho ho t ng khai thác Trong quá trình khai thác d u khí, Nhà th u có th s d ng d u khí khai thác ư c t di n tích h p ng cho các ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác theo nh m c phù h p v i thông l trong công nghi p d u khí qu c t . i u 33. Báo cáo nh kỳ Trong quá trình khai thác d u khí, Nhà th u ph i n p báo cáo nh kỳ v s n lư ng khai thác, thành ph n, t tr ng d u khí khai thác ư c c a t ng m , t ng i tư ng khai thác cho T ng công ty D u khí Vi t Nam. Báo cáo trên ph i bao g m c thông tin v kh i lư ng d u khí s d ng ph c v tìm ki m thăm dò và khai thác, kh i lư ng d u khí hao h t ho c b tb . i u 34. S d ng khí ng hành Nhà th u có th s d ng khí ng hành khai thác ư c trong di n tích h p ng làm nhiên li u ph c v cho ho t ng d u khí t i m ho c bơm tr l i m . Khí ng hành ch ư c t b khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí cho phép. Chính ph Vi t Nam có quy n s d ng không ph i tr ti n khí ng hành mà Nhà th u có ý nh t b n u vi c này không gây c n tr cho ho t ng c a Nhà th u. Trong trư ng h p ó, Nhà th u ph i t o i u ki n công vi c trên ư c th c hi n thu n l i. i u 35. M d u khí vư t ra ngoài di n tích h p ng Trong trư ng h p m d u khí vư t ra ngoài di n tích h p ng d u khí sang di n tích lô chưa u th u ho c chưa ch nh th u thì T ng công ty D u khí Vi t Nam và Nhà th u l p d án h p tác khai thác toàn b m ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 36. H p nh t m Trong trư ng h p m d u khí c a di n tích h p ng d u khí vư t sang di n tích lô ã u th u, ch nh th u ho c ã ký k t h p ng d u khí thì các bên liên quan th a thu n l p d án khai thác chung toàn b m ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C, CÁ NHÂN TI N HÀNH HO T NG D U KHÍ
 11. i u 37. Quy n ký k t h p ng ph c v ho t ng d u khí T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c quy n ký k t h p ng mua bán hàng hoá, h p ng d ch v d u khí v i Nhà th u ph ho c v i các t ch c, cá nhân khác ph c v ho t ng d u khí. Nhà th u và Nhà th u ph ph i ưu tiên mua hàng hoá do Vi t Nam s n xu t và cung c p; ưu tiên ký k t h p ng d ch v v i t ch c, cá nhân Vi t Nam trên nguyên t c b o m tính c nh tranh v giá c và ch t lư ng. i u 38. Ch i v i ngư i lao ng Nhà th u ph i có n i quy lao ng, thang b ng lương, ch tr thư ng, ph c p và các ch khác i v i ngư i lao ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng, có tính n thông l ư c áp d ng trong công nghi p d u khí qu c t ; ph i có bi u biên ch , k ho ch tuy n d ng lao ng và k ho ch ào t o hàng năm. i u 39. Tuy n d ng và ký k t h p ng lao ng T ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng d u khí ph i ưu tiên s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam và ư c tuy n d ng ngư i nư c ngoài làm nh ng công vi c mà ngư i Vi t Nam chưa th m nh n, nhưng ph i có kinh phí, chương trình ào t o ngư i Vi t Nam s m thay th ngư i nư c ngoài. Vi c tuy n d ng ngư i lao ng ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng. T ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng d u khí ư c tr c ti p tuy n ch n và ký k t h p ng lao ng v i ngư i có gi y phép lao ng. i u 40. Quy n m tài kho n và mua ngo i t 1. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c m tài kho n t i Vi t Nam và nư c ngoài. Khi m tài kho n t i nư c ngoài, Nhà th u ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Sau khi ã hoàn thành các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c chuy n ra nư c ngoài ho c ư c gi l i nư c ngoài thu nh p t vi c bán d u khí thu c ph n thu h i chi phí, l i nhu n và các thu nh p h p pháp khác thu ư c trong quá trình ho t ng d u khí. 3. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c mua ngo i t t i ngân hàng thương m i ho c t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t t i Vi t Nam áp ng cho các nhu c u giao d ch vãng lai hay các giao d ch ư c phép khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý ngo i h i. i u 41. B o m cân i ngo i t 1. D án quan tr ng ư c b o m cân i ngo i t là d án khai thác d u khí c a Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài, có bán toàn b ho c m t ph n d u khí t i th
 12. trư ng Vi t Nam ph c v cho các d án c bi t quan tr ng u tư theo chương trình c a Chính ph Vi t Nam và d án có bán d u khí theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam theo quy nh t i kho n 9 i u 30 Lu t D u khí. 2. S ngo i t ư c Chính ph Vi t Nam b o m cân i theo quy nh t i kho n 1 i u này là s ngo i t thi u h t sau khi Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ã mua t i các ngân hàng thương m i và các t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t t i Vi t Nam nhưng không vư t quá s ti n ng Vi t Nam mà Nhà th u thu ư c t vi c bán d u khí t i th trư ng Vi t Nam. 3. Vi c chuy n i ng Vi t Nam sang lo i ngo i t t do chuy n i ư c, ư c th c hi n theo t giá mua bán c a các ngân hàng thương m i công b t i th i i m chuy n i. i u 42. Nghĩa v bán d u thô t i th trư ng Vi t Nam Trong trư ng h p khNn c p, theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam, Nhà th u có nghĩa v bán m t ph n d u thô thu c quy n s h u c a mình t i th trư ng Vi t Nam. Ph n d u thô do Chính ph Vi t Nam yêu c u i v i t ng Nhà th u bán t i th trư ng Vi t Nam ư c xác nh theo t l ph n trăm (%) gi a s d u thô thu c s h u c a Nhà th u ó và t ng s d u thô thu c s h u c a t t c các Nhà th u khai thác d u khí t i Vi t Nam. Giá bán d u thô theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam là giá bán theo giá c nh tranh qu c t . i u 43. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p liên doanh Trong trư ng h p h p ng d u khí ư c ký k t dư i hình th c h p ng liên doanh thì doanh nghi p liên doanh ư c hư ng quy n và th c hi n nghĩa v ã tho thu n trong h p ng liên doanh, các quy n và nghĩa v c a Nhà th u ư c quy nh t i Chương này và các quy nh tương ng c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 5: CÁC QUY NNH V THU , TÀI CHÍNH i u 44. Thu tài nguyên i v i d u thô T ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u thô ph i n p thu tài nguyên. Thu tài nguyên i v i d u thô ư c xác nh trên cơ s lũy ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng d u thô th c, khai thác trong m i kỳ n p thu tính theo s n lư ng d u thô bình quân m i ngày khai thác ư c c a toàn b di n tích h p ng d u khí. Bi u thu tài nguyên i v i d u thô ư c quy nh như sau: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư
 13. n 20.000 thùng/ngày 4% 6% Trên 20.000 thùng n 50.000 thùng/ngày 6% 8% Trên 50.000 thùng n 75.000 thùng/ngày 8% 10% Trên 75.000 thùng n 100.000 thùng/ngày 10% 15% Trên 100.000 thùng n 150.000 thùng/ngày 15% 20% Trên 150.000 thùng/ngày 20% 25% i u 45. Thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên T ch c, cá nhân ti n hành khai thác khí thiên nhiên ph i n p thu tài nguyên. Thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên ư c xác nh trên cơ s lũy ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng khí th c, khai thác trong m i kỳ n p thu tính theo s n lư ng khí bình quân m i ngày khai thác ư c c a toàn b di n tích h p ng d u khí. Bi u thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên ư c quy nh như sau: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư n 5 tri u m3/ngày 0% 0% Trên 5 tri u m3 n 10 tri u m3/ngày 3% 5% Trên 10 tri u m3/ngày 6% 10% i u 46. Giá tính thu tài nguyên Giá tính thu tài nguyên i v i d u thô là giá bình quân gia quy n c a d u thô ư c bán t i i m giao nh n theo h p ng giao d ch sòng ph ng trong kỳ n p thu . Giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên là giá bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng t i i m giao nh n trong kỳ n p thu . Trong trư ng h p d u khí ư c bán không theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì giá tính thu tài nguyên do B Tài chính xác nh d a trên giá th trư ng có xét n ch t lư ng d u khí, a i m và các y u t liên quan khác. i u 47. Phương th c n p thu tài nguyên Thu tài nguyên ư c n p b ng d u khí ho c b ng ti n, ho c m t ph n b ng ti n và m t ph n b ng d u khí tùy theo s l a ch n c a cơ quan thu . Cơ quan thu thông báo cho t ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u khí trư c 6 tháng v vi c n p thu tài nguyên b ng ti n hay b ng d u khí. Thu tài nguyên ư c t m n p hàng tháng và quy t toán theo quý.
 14. N u thu tài nguyên ư c thu b ng d u khí thì a i m n p thu là i m giao nh n. Trong trư ng h p cơ quan thu yêu c u n p thu tài nguyên t i a i m khác thì i tư ng n p thu ư c tr chi phí v n t i và các chi phí tr c ti p khác phát sinh do thay i a i m n p thu vào ph n thu tài nguyên ph i n p. i u 48. Thu thu nh p doanh nghi p T ch c, cá nhân ti n hành tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p. Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p là t ng thu nh p ch u thu trong kỳ n p thu và thu su t quy nh t i i u 33 Lu t D u khí. T ng thu nh p ch u thu bao g m thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí và thu nh p khác. Thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí b ng doanh thu tr các chi phí liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trong kỳ n p thu theo quy nh t i i u 49 và i u 50 Ngh nh này. Thu nh p khác bao g m: 1. Chênh l ch v mua bán ch ng khoán; 2. Thu nh p v quy n s h u, quy n s d ng tài s n; 3. Thu nh p t chuy n như ng; 4. Thu nh p t ti n g i, cho vay v n; 5. Chênh l ch do bán ngo i t ; 6. Thu các kho n thu khó òi ã xoá s k toán, nay òi ư c; 7. Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; 8. Thu nh p t các kho n doanh thu khác liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí sau khi tr các kho n chi phí t o ra các kho n thu nh p ó; 9. Các kho n thu nh p khác. i u 49. Doanh thu Doanh thu xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí là toàn b giá tr d u khí ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng. Trong trư ng h p d u khí ư c bán không theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì doanh thu xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh b ng
 15. cách l y kh i lư ng d u khí ư c bán nhân v i giá do B Tài chính xác nh theo quy nh t i i u 46 Ngh nh này. i u 50. Chi phí ư c tr xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p Chi phí ư c tr xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p bao g m: 1. Chi phí ư c phép thu h i theo tho thu n t i h p ng d u khí; 2. Thu tài nguyên; 3. Thu xu t khNu; 4. Ti n hoa h ng d u khí tho thu n trong h p ng d u khí; 5. Các kho n óng góp tài tr vì m c ích xã h i, t thi n. i u 51. Các chi phí không ư c tính vào chi phí ư c thu h i Các chi phí không ư c tính vào chi phí ư c thu h i bao g m: 1. Các chi phí phát sinh trư c khi h p ng d u khí có hi u l c, tr trư ng h p ã ư c th a thu n trong h p ng d u khí ho c ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ch p nh n; 2. Các lo i hoa h ng d u khí và các cam k t khác ã th a thu n không thu h i trong h p ng d u khí; 3. Lãi vay i v i s ti n u tư cho tìm ki m thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí; 4. Ti n n p ph t, ti n b i thư ng thi t h i và các t n th t do l i c a t ch c, cá nhân ó gây ra; 5. Ti n n p thu tài nguyên, thu xu t khNu, thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam và nư c ngoài và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài; 6. Nh ng thi t h i ã ư c b o hi m n bù; 7. Các kho n góp tài tr vì m c ích xã h i, t thi n; 8. Nh ng chi phí không h p lý, h p l không th ch ng minh ư c trong ki m toán, quy t toán thu và thanh tra. i u 52. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p T ch c, cá nhân ti n hành tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i các d án khuy n khích u tư d u khí ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong m t năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m năm mươi ph n trăm (50%) s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong m t năm ti p theo.
 16. Th tư ng Chính ph quy t nh các trư ng h p c th ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong hai năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m năm mươi ph n trăm (50%) s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong hai năm ti p theo. i u 53. Phương th c n p thu thu nh p doanh nghi p Thu thu nh p doanh nghi p ư c thu b ng ti n và ư c t m n p hàng quý, quy t toán theo năm. i u 54. Mi n thu nh p khNu 1. Hàng hoá dư i ây do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu hay u thác nh p khNu ư c mi n thu nh p khNu: Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng c n thi t cho ho t ng d u khí, phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân (ô tô t 24 ch ng i tr lên, phương ti n thu ), k c linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, thay th , khuôn m u, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n nêu trên; V t tư c n thi t cho ho t ng d u khí mà trong nư c chưa s n xu t ư c; Trang thi t b y t và thu c c p c u s d ng trên các giàn khoan và công trình n i khi ư c B Y t ch p thu n; Hàng t m nh p tái xu t ph c v cho ho t ng d u khí; Trang thi t b văn phòng ph c v cho ho t ng d u khí. 2. Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u này do Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác nh p khNu cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu. i u 55. Thu giá tr gia tăng 1. Hàng hoá dư i ây do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu hay u thác nh p khNu không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng: Thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n thi t cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. Trong trư ng h p nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng, nhưng trong dây chuy n ng b có thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b ó;
 17. V t tư nh p khNu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n thi t cho ho t ng tìm ki m thăm dò, phát tri n m ; Hàng t m nh p tái xu t ph c v cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. 2. Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u này do Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác nh p khNu cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. i u 56. Truy n p thu Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 54 ho c không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 55 Ngh nh này, n u: 1. Chuy n như ng t i Vi t Nam không nh m m c ích ph c v ho t ng d u khí thì ph i ư c phép c a B Thương m i và ph i truy n p thu nh p khNu và n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Chuy n như ng t i Vi t Nam nh m m c ích ph c v ho t ng d u khí thì ph i ư c phép c a B Thương m i và ư c mi n truy n p thu nh p khNu nhưng ph i n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Chuy n quy n s h u các v t tư, thi t b cho T ng công ty D u khí Vi t Nam theo th a thu n trong h p ng d u khí thì Nhà th u ư c mi n truy n p thu nh p khNu và các lo i thu khác, nhưng T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i n p các lo i thu , phí có liên quan n chuy n quy n s h u tài s n và n p ti n thu s d ng v n i v i s v n là giá tr tài s n nh n t Nhà th u. i u 57. Xác nh danh m c thi t b , máy móc, v t tư ã s n xu t ư c trong nư c B K ho ch và u tư ban hành danh m c thi t b máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư trong nư c ã s n xu t ư c làm cơ s cho vi c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 54 và xác nh hàng hoá không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 55 Ngh nh này. i u 58. Mi n Thu xu t khNu 1. Hàng t m nh p khNu ho c hàng hoá nh p khNu nhưng không s d ng h t ư c mi n thu xu t khNu khi tái xu t. 2. Ph n d u khí thu c thu tài nguyên c a Nhà nư c khi xu t khNu không thu c di n ch u thu xu t khNu. i u 59. Thu thu nh p doanh nghi p do chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí 1. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p phát sinh do
 18. chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p phát sinh do chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 60. Thu i v i Nhà th u ph Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác ký k t h p ng cung c p hàng hoá, d ch v v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t thu hi n hành tr trư ng h p nh p khNu hàng hoá quy nh t i i u 54 và i u 55 Ngh nh này. i u 61. Năm tính thu Năm tính thu i v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có th ngh B Tài chính cho áp d ng năm tài chính 12 tháng c a mình tính và n p thu thu nh p doanh nghi p. i u 62. ăng ký ch k toán T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i ăng ký ch k toán áp d ng v i B Tài chính và ch u s ki m tra c a cơ quan tài chính. i u 63. Báo cáo tài chính T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i g i báo cáo tài chính hàng năm n cơ quan c p gi y phép u tư, cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, B Tài chính và T ng c c Th ng kê trong vòng 3 tháng k t ngày k t thúc năm tài chính. Trư c khi g i cho các cơ quan nói trên, báo cáo tài chính hàng năm ph i ư c ki m toán b i m t công ty ki m toán c l p c a Vi t Nam ho c công ty ki m toán c l p khác ư c phép ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ki m toán. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG D U KHÍ i u 64. ThNm quy n qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí c a Chính ph , Th tư ng Chính ph
 19. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí. Chính ph th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: Ban hành các văn b n pháp quy v qu n lý các ho t ng d u khí; Quy t nh chi n lư c, chính sách, quy ho ch phát tri n ngành d u khí; Quy t nh vi c h p tác ho t ng d u khí t i các vùng ch ng l n v i nư c ngoài; Quy t nh phương án h p tác qu c t v tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; Xem xét, quy t nh các v n khác theo thNm quy n. 2. Th tư ng Chính ph th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: Ban hành danh m c các lô; phân nh và i u ch nh gi i h n các lô; Thay m t Chính ph chuNn y h p ng d u khí; Thay m t Chính ph xem xét, quy t nh vi c chuy n như ng quy n và nghĩa v c a h p ng d u khí; Xem xét, quy t nh vi c ch nh th u ch n i tác ký k t h p ng d u khí; Xem xét, quy t nh các v n khác theo thNm quy n. i u 65. ThNm quy n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí theo quy nh c a Chính ph ; có nhi m v , quy n h n sau: 1. So n th o, trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v d u khí; 2. So n th o, trình Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành d u khí; 3. So n th o, trình Chính ph phê duy t k ho ch phát tri n và d án u tư d u khí quan tr ng; 4. Trình Chính ph các chính sách v khuy n khích tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; 5. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c ch nh th u ch n i tác ký k t h p ng d u khí; 6. Ki m tra, thanh tra và giám sát các ho t ng d u khí; 7. Quy t nh các v n khác thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí.
 20. i u 66. ThNm quy n qu n lý Nhà nư c v d u khí c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh 1. B K ho ch và u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu u th u các lô tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; ch trì thNm nh, c p gi y phép u tư và i u ch nh gi y phép u tư i v i d án u tư d u khí theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c cho phép chuy n như ng quy n và nghĩa v c a h p ng d u khí; báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình c p gi y phép u tư trong lĩnh v c d u khí t i Vi t Nam; th c hi n các nhi m v khác theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi thNm quy n c a mình, có trách nhi m gi i quy t ho c ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan gi i quy t các v n v t ai, s d ng h p lý các ngu n nư c, nh t là các vùng nuôi tr ng thu s n, vùng b o t n sinh v t bi n, vùng dành cho ngh mát, ho t ng du l ch và các v n khác liên quan n vi c th c hi n các ho t ng d u khí. Chương 7: THANH TRA CÁC HO T NG D U KHÍ i u 67. Thanh tra chuyên ngành Thanh tra ho t ng d u khí là thanh tra chuyên ngành nh m b o m vi c ch p hành Lu t D u khí và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng d u khí. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí t ch c th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành d u khí và ra quy t nh thanh tra ho t ng d u khí. Quy t nh thanh tra bao g m các n i dung ch y u sau: Thành ph n oàn thanh tra; i tư ng thanh tra; N i dung thanh tra; a i m thanh tra; Th i h n thanh tra; Nh ng yêu c u iv i i tư ng ch u s thanh tra. i u 68. Quy n h n và trách nhi m c a oàn thanh tra 1. oàn thanh tra có các quy n sau: ư c mang theo phương ti n k thu t c n thi t ph c v cho ho t ng thanh tra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2