intTypePromotion=1

Nghị định 84/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
87
lượt xem
12
download

Nghị định 84/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 84/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 84/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 84/1998/N§-CP ngµy 12th¸ng 10 n¨m 1998 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ChÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Ph¹m vi ¸p dông thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt §iÒu 1. §èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ hµng hãa, dÞch vô sau ®©y, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy. 1. Hµng hãa: a) Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ; b) Rîu; c) Bia; d) ¤ t« díi 24 chç ngåi; ®) X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng; e) §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng; g) Bµi l¸; h) Vµng m·, hµng m·. 2. DÞch vô: a) Kinh doanh vò trêng, m¸t xa, ka-ra-«-kª; b) Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot); c) Kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe; d) Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n.
 2. 2 §iÒu 2. §èi tîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (gäi chung lµ c¬ së) cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c hµng hãa nµy ë kh©u s¶n xuÊt; C¬ së nhËp khÈu hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nµy ë kh©u nhËp khÈu; C¬ së kinh doanh dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cung øng cho c¸c ®èi tîng tiªu dïng. §iÒu 3. Hµng hãa quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Hµng hãa do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng trùc tiÕp xuÊt khÈu ra níc ngoµi; hoÆc b¸n, ñy th¸c cho c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ®Ó xuÊt khÈu; Trêng hîp c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mua hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu, nhng kh«ng xuÊt khÈu mµ tiªu thô trong níc th× c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i nép ®ñ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thay cho c¬ së s¶n xuÊt vµ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u th¬ng nghiÖp; 2. Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: a) Hµng nhËp khÈu lµ: - Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; - Quµ tÆng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cho c¸c c¬ quan nhµ n- íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n. Quµ tÆng ®îc x¸c ®Þnh trong møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; - §å dïng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao do ChÝnh phñ ViÖt Nam quy ®Þnh phï hîp víi c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia; - Hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ nhËp khÈu; b) Hµng chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam theo c¸c h×nh thøc: - Hµng hãa chuyÓn th¼ng tõ c¶ng níc xuÊt khÈu ®Õn c¶ng níc nhËp khÈu kh«ng ®Õn c¶ng ViÖt Nam; - Hµng hãa ®Õn c¶ng ViÖt Nam nhng kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam mµ ®i lu«n tíi c¶ng níc nhËp; - Hµng hãa ®a vµo kho ngo¹i quan råi chuyÓn ®Õn níc kh¸c kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy chÕ kho ngo¹i quan; - Hµng qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua cöa khÈu, biªn giíi ViÖt Nam trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ hoÆc ngµnh, ®Þa ph¬ng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp;
 3. 3 c) Hµng hãa t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ hµng hãa t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu trong thêi h¹n cha ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; d) Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ cho c¸c c¬ quan vµ ngêi níc ngoµi ë ViÖt Nam ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao theo chÕ ®é quy ®Þnh ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu; Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ ë c¸c cöa hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ c¸c cöa khÈu biªn giíi. C¬ së nhËp khÈu c¸c mÆt hµng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy, nÕu dïng vµo môc ®Ých kh¸c th× ph¶i kª khai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong thêi h¹n 3 ngµy, kÓ tõ ngµy xuÊt dïng vµo môc ®Ých kh¸c. Ch¬ng II C¨n cø tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt §iÒu 4. C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 5. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. §èi víi hµng hãa s¶n xuÊt trong níc lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §èi víi rîu s¶n xuÊt ®ãng chai, gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng bao gåm vá chai. 2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ nhËp khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng bao gåm phÇn thuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m. 3. §èi víi hµng hãa gia c«ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa s¶n xuÊt cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i cïng thêi ®iÓm giao hµng. Trêng hîp kh«ng cã gi¸ cña s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. 4. §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng hãa ®ã b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mét lÇn (kh«ng bao gåm kho¶n l·i tr¶ gãp). 5. §èi víi dÞch vô lµ gi¸ cung øng dÞch vô cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ cung øng dÞch vô lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét sè ho¹t ®éng quy ®Þnh nh sau: - §èi víi kinh doanh g«n lµ gi¸ b¸n thÎ héi viªn, gi¸ b¸n vÐ ch¬i g«n.
 4. 4 - §èi víi dÞch vô ca-si-n«, trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt, kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy trõ sè tiÒn ®· tr¶ thëng cho kh¸ch. 6. §èi víi hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, tiªu dïng néi bé, biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n thu thªm tÝnh ngoµi gi¸ b¸n hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së ®- îc hëng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµm c¨n cø tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa vµ dÞch vô chÞu thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 6. ThuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cô thÓ nh sau: BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt STT Hµng hãa, dÞch vô ThuÕ suÊt (%) I Hµng hãa 1 Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ. a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu, x× gµ 65 b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu trong níc 45 c) Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng cã ®Çu läc 25 2 Rîu a) Rîu trªn 40 o 70 b) Rîu tõ 30 o ®Õn 40 o 55 c) Rîu tõ 200, ®Õn díi 30o. 25 d) Rîu díi 200 kÓ c¶ rîu chÕ biÕn tõ hoa qu¶ 20 ®) Rîu thuèc 15 3 Bia a) Bia chai, bia t¬i 75 b) Bia hép 65 c) Bia h¬i 50 4 ¤ t« - Tõ 5 chç ngåi trë xuèng 100 - Tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 60 - Tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi 30 5 X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha
 5. 5 chÕ x¨ng 15 6 §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng 20 7 Bµi l¸ 30 8 Vµng m·, hµng m· 60 II DÞch vô 1 Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª 20 2 Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c- 25 pãt (jackpot) 3 Kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe 20 4 Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n 20 Quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô nh sau: 1. §èi víi hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph©n biÖt hµng hãa nhËp khÈu hay hµng hãa s¶n xuÊt trong níc. 2. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu lµ lo¹i thuèc l¸ ®iÕu sö dông sè lîng nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu tõ 51% trë lªn so víi tæng sè nguyªn liÖu sîi thuèc dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. 3. MÆt hµng rîu thuèc kh«ng ph©n biÖt theo ®é cån. C¬ së s¶n xuÊt r- îu thuèc ph¶i cã giÊy phÐp s¶n xuÊt rîu thuèc vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký tªn, m¸c nh·n, chÊt lîng s¶n phÈm rîu thuèc do c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. §èi víi rîu thuèc nhËp khÈu ph¶i ®îc c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh lµ rîu thuèc. NÕu kh«ng cã ®ñ nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh trªn ®©y th× nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo thuÕ suÊt cña lo¹i rîu cã ®é cån t¬ng øng. 4. MÆt hµng « t« thuéc nhãm thuÕ suÊt 30% bao gåm: « t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi, xe thiÕt kÕ võa chë ngêi võa chë hµng t¬ng øng víi lo¹i tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi vµ c¸c lo¹i xe lam. 5. §èi víi hµng m· thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng bao gåm lo¹i hµng m· lµ ®å ch¬i trÎ em vµ c¸c lo¹i hµng m· dïng ®Ó trang trÝ. 6. §èi víi c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thuéc nhãm "x¨ng c¸c lo¹i, nap- ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng " do Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan quy ®Þnh mÆt hµng cô thÓ. Ch¬ng III §¨ng ký, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 7. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ vµ híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n ®¨ng ký thuÕ chËm nhÊt lµ mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh.
 6. 6 Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh hoÆc ngõng kinh doanh, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ n¨m ngµy tríc khi cã nh÷ng thay ®æi trªn. §iÒu 8 . C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã sö dông nh·n hiÖu hµng hãa ph¶i ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu hµng hãa víi c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chËm nhÊt kh«ng qu¸ n¨m ngµy kÓ tõ ngµy sö dông nh·n hiÖu. Khi thay ®æi nh·n hiÖu hµng hãa c¬ së ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ vµ ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu hµng hãa míi sö dông thay thÕ nh·n hiÖu hµng hãa cò chËm nhÊt lµ n¨m ngµy kÓ tõ ngµy thay ®æi nh·n hiÖu. §iÒu 9. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng th¸ng khi tiªu thô hµng hãa, dÞch vô vµ nép tê khai thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ mêi ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép lín th× kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Þnh kú n¨m ngµy hoÆc mêi ngµy mét lÇn theo quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ . Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ göi tê khai thuÕ cho c¬ quan thuÕ biÕt. 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan thu thuÕ nhËp khÈu. 3. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng nguyªn liÖu ®· nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× khi kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt ®îc khÊu trõ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ®èi víi nguyªn liÖu nÕu cã chøng tõ hîp ph¸p. Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc khÊu trõ ®èi víi nguyªn liÖu tèi ®a kh«ng qu¸ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép ë kh©u s¶n xuÊt. 4. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã thuÕ suÊt kh¸c nhau th× ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, dÞch vô; nÕu c¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt, th× ph¶i tÝnh theo thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së cã s¶n xuÊt, kinh doanh. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu tê khai thuÕ vµ híng dÉn viÖc kª khai.
 7. 7 §iÒu 10. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng ®îc ghi trong th«ng b¸o nép thuÕ nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy hai m¬i cña th¸ng tiÕp theo; trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép lín th× ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo ®Þnh kú n¨m ngµy hoÆc mêi ngµy mét lÇn theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n, hé s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë xa kho b¹c nhµ níc th× c¬ quan thuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n c¬ quan thuÕ nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ 3 ngµy kÓ tõ ngµy thu ®îc tiÒn. 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu t¹i n¬i kª khai thuÕ. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o vµ nép thuÕ nhËp khÈu. 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh sè ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép b»ng ®ång ViÖt Nam. §iÒu 11. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh, trªn c¬ së quyÕt to¸n tµi chÝnh, c¬ së thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch; Trêng hîp c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông n¨m quyÕt to¸n tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch th× vÉn ph¶i quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo n¨m d¬ng lÞch. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m, c¬ së ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo. 2. Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, thay ®æi ngµnh nghÒ, c¬ së ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh
 8. 8 t¹i §iÒu 13 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 12. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép trong c¸c trêng hîp sau: 1. Hµng hãa t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu; 2. Hµng hãa lµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng víi níc ngoµi; 3. QuyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ nép thõa; 4. QuyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c trêng hîp nªu t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu nµy chØ ®îc hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa thùc tÕ xuÊt khÈu. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 13. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã tr¸ch nhiÖm: - Thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ theo LuËt ®Þnh; ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai, quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thuÕ; - Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ khi mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô vµ vËn chuyÓn hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tµi liÖu, sè liÖu vµ c¨n cø cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, ®Ò nghÞ hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña c¬ së cho c¬ quan thuÕ. §iÒu 14. C¬ quan thuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt; 2. Th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh; nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 17 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; nÕu ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy
 9. 9 ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 17 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ ®èi t- îng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña ®èi t- îng nép thuÕ b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ; 5. Yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ; 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ ®èi tîng nép thuÕ vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 15. ViÖc Ên ®Þnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ; b) Kh«ng kª khai hoÆc nép tê kª khai qu¸ thêi h¹n ®· ®îc th«ng b¸o; ®· nép tê khai nhng kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; c) Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; d) Kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh mµ bÞ ph¸t hiÖn. 2. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cïng ngµnh nghÒ cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng IV Gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt §iÒu 16. ViÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ViÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ ®îc gi¶i quyÕt theo n¨m xÈy ra thiÖt h¹i. Møc gi¶m ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè thiÖt h¹i do thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê g©y ra nhng kh«ng qu¸ 30% sè thuÕ ph¶i nép theo LuËt. Trêng hîp bÞ thiÖt h¹i nÆng kh«ng cßn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nép thuÕ th× ®îc xÐt miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. C¬ së s¶n xuÊt bia cã quy m« nhá c«ng suÊt tõ 10 triÖu lÝt/n¨m trë xuèng ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 nÕu nép
 10. 10 ®ñ thuÕ theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ bÞ lç th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¬ng øng víi sè lç. Thêi gian gi¶m thuÕ thùc hiÖn hµng n¨m tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch nhng kh«ng qu¸ 5 n¨m kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. 3. §èi víi c¬ së l¾p r¸p, s¶n xuÊt « t« ®îc gi¶m 95% møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong 5 n¨m ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003. Sau 5 n¨m ¸p dông gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh trªn mµ c¬ së l¾p r¸p, s¶n xuÊt « t« bÞ lç th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ thªm tõ 1 ®Õn 5 n¨m n÷a. Møc gi¶m thuÕ do ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 4. C¬ së kinh doanh g«n ®îc gi¶m 30% møc thuÕ suÊt theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ khi LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã hiÖu lùc. 5. C¸c trêng hîp miÔn, gi¶m kh¸c theo luËt, Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m cho tõng trêng hîp cô thÓ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, tr×nh tù, thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 17. §èi tîng nép thuÕ, c¸n bé thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× tïy theo hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 17 vµ 19 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Trêng hîp, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng quy ®Þnh møc xö ph¹t cô thÓ th× thùc hiÖn theo møc xö ph¹t quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c quy ®Þnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ. §iÒu 18. C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ ®îc khen th- ëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 19. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. B·i bá NghÞ ®Þnh sè 97/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1995 vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c, kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ hay u ®·i vÒ thuÕ vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu
 11. 11 cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm ®ã. §iÒu 20. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c víi LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 21. ViÖc tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh nh sau: 1. Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . 2. Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¬ së nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 3. Tæng côc ThuÕ vµ Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¶ níc . Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 22. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2