intTypePromotion=1

Nghị định 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
170
lượt xem
52
download

Nghị định 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  85/2002/N§­C P  n g µ y  25 th¸ng  c 10   m  2002 n¨ V Ò   ö a ® æ i, b æ  su n g  N g h Þ  ® Þ n h  s è  178/1999/N§­C P s  n g µ y  29 th¸ng  12 n¨ m  1999 v Ò  b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay c ñ a  c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001;   C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  cø    h Nh n     Lu   tæ  td ngµy  th¸ng12  12    n¨m 1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa  ® æi, bæ  sung m ét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  178/1999/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   ® tiÒn vay  ña    chøc  Ýn  ông      c c¸ctæ  td nh sau:  1.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh   3  1  sau: “ Öc  Êp  Ýn  ông  ña  ü   ç  îph¸ttr Ón  µ  ña    chøc  µi Vi c td c Qu h tr    i v c c¸c tæ  t  chÝnh  µ  íckh¸c,n Õu  nh n     ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  Ò   Ön  ®Þ v bi ph¸p  b¶o  ¶m,  × ® th   còng  îc¸p dông    ®    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy”. ®Þ n 2.Söa  æi, bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   3  2  sau: b¶o  ¶m   Òn    µ tµis¶n  ña  “Tµis¶n    ® ti vay l     c kh¸ch hµng    vay,cña    bªn    b¶o l∙nh®Ó     b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô    î,bao  å m:  µis¶n  éc  Òn   ® th   ngh v tr¶n   g t  thu quy së  ÷u, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ña  h     sd ®Ê c kh¸ch hµng    vay,cña    bªn b¶o l∙nh;tµi    s¶n  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý,sö  ông  ña  l  d c kh¸ch  µng  h vay, cña    bªn b¶o    µ l∙nh l   doanh nghiÖp  µ  íc;tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn  nh n     h th t  vay”. 3.Söa  æi, bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   6  2  sau: “B¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  ña  t  c bªn  thø  (gäilµ bªn  ba      b¶o l∙nh)lµ viÖc       bªn b¶o    l∙nhcam   Õt  íi chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  ö  ông  µis¶n  éc quyÒn   k v  tæ  td v vi s d t  thu   së  ÷u, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ña  × nh,  i  íidoanh  h     sd ®Ê c m ®è v   nghiÖp  µ  íc nh n   lµ tµis¶n  éc  Òn     thu quy qu¶n  ý,sö  ông    ùc hiÖn  Üa  ô    î thay l  d ®Ó th   ngh v tr¶n     cho  kh¸ch hµng    vay,n Õu  n   ¹n    î m µ     ®Õ h tr¶n   kh¸ch hµng    vay  ùc hiÖn  th   kh«ng  ®óng  Üa  ô    î”. ngh v tr¶n 4.Söa  æi, bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   9  2  sau:  “Kh¸ch hµng    vay  µ c¸c c¸ nh©n, hé    nh, tæ  îp t¸c, l        gia ®×   h    doanh nghiÖp  t nh©n,    c«ng    îp  ty h danh, ph¸p  ©n  Öt Nam   µ    ©n,    nh Vi   v c¸ nh ph¸p  ©n  íc nh n  ngoµi cã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  v t itæ  td theo quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam”. h Nh n     5.Söa  æi, bæ   ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   3  6  sau:  
  2. 2  “Tæ   chøc  Ýn  ông  ã  Òn  Õt  nh  ùa chän  µis¶n    iÒu  td c quy quy ®Þ l  t  ®ñ ® kiÖn    µm  ®Ó l b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay; quyÕt  nh  ùa chän    ®Þ l  bªn thø  b¶o    ba  l∙nh b»ng  µis¶n  t  cho kh¸ch  µng  h vay.Trêng  îp  chøc  Ýn  ông  Õt  nh     h tæ  td quy ®Þ lùa chän  b¶o      bªn  l∙nhb»ng  µis¶n  t  cho kh¸ch hµng    vay  µc¸nh©n, ph¸p nh©n   l        nícngoµi, × viÖc  ùc hiÖn       th th   b¶o    l∙nhph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c NghÞ   ®Þnh  è  s 178/1999/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ, cña  c Ch ph   NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan,trõtr ng       li      ê hîp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt    í  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c”.   6.Söa  æi, bæ   ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   4  6  sau:   “Bªn b¶o      l∙nhchØ  îcb¶o    ®  l∙nhb»ng  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh;  µi t  thu   h c m t  s¶n  µ gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t;tµis¶n  éc  Òn  l      sd ®Ê     thu quy qu¶n  ý,sö  ông  i  l  d ®è víibªn    b¶o    µ doanh  l∙nhl   nghiÖp  µ  íc    nh n .Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn  b¶o    l∙nh tho¶  Ën  Ò   Öc  dông  thu v vi ¸p  hoÆc   kh«ng  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p  Ç m   è, thÕ  c c  chÊp  µis¶n  ña  b¶o      t  c bªn  l∙nh®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o  l∙nh.    Bªn b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc  Ýn  ông  × thùc hiÖn  td th     b¶o    l∙nhtheo  quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam”. ®Þ c Ng h Nh n     7.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  nh   5  6  sau   :  “Gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt      iÒu  Ön     sd ®Ê     g li     ®ã ®ñ ® ki lµm b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, × viÖc  Õ  Êp, b¶o  lu     th th ch   l∙nh®ång  êic¶    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   Òn víi®Êt      th   gi¸tr   sd ®Ê v t   g li     hay t¸chrêilµdo          c¸c bªn  tho¶ thuËn.Trêng  îp c¸c bªn      h   tho¶ thuËn  Õ  Êp, b¶o    th ch   l∙nht¸ch rêigi÷a tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  µ    Þ quyÒn  ö  ông  t,th×         g li     v gi¸tr   sd ®Ê     tæ chøc  Ýn  ông  Ën  Õ  Êp, b¶o    td nh th ch   l∙nhph¶icã    kh¶  n¨ng qu¶n  ýtµis¶n  l    trong qu¸  ×nh  tr cho vay  µ  ö  ý ® îc tµis¶n      v x l      ®ã ®Ó thu  åi nî,n Õu   h   kh¸ch  hµng  vay kh«ng    îcnî". tr¶®   8.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh   6  6  sau: “Tr ng  îp  ê h giao  Þch  d b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  Þ     µ v«  Öu  õng  Çn  b coi l   hi t ph hay  µn  é, th×  to b   kh«ng ¶nh  ëng  n   Öu  ùc cña  îp  ng  Ýn  ông  µ   h ®Õ hi l   h ®å td m giao dÞch    b¶o  ¶m     µm ét  iÒu  Ön”.    ® ®ã l   ® ki     9.Söa  æi, bæ     ®   sung  Òu  nh   §i 7  sau: “§iÒu    Òu  Ön, thñ  ôc thùc  Ön  7. §i ki   t  hi b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  µis¶n  t  cÇ m   è,thÕ  Êp  ña  c  ch c kh¸ch hµng    vay,b¶o      l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba  1. Tµi s¶n,®iÒu  Ön  Ën  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o       ki nh t   c c  ch   l∙nh,thñ tôc     ký  Õt  µ  ùc hiÖn    k v th   v¨n b¶n,hîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o       c c  ch   l∙nh(sau  y   ®© gäi chung  µ v¨n    l  b¶n, hîp  ng    ®å b¶o  ¶m)  µ  Öc  ¨ng  ý  ® v vi ® k giao  Þch    d b¶o ®¶m   ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   giao dÞch    b¶o  ¶m   µ  íng ® vh   dÉn  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt  c Ng h Nh n   Nam.  V¨n b¶n, hîp  ng    ®å b¶o  ¶m   ã  ® c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc hoÆc   Nh n   chøng  ùc  ña  y  th c ñ ban  ©n  nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn, n Õu    c c th quy   c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën,trõtr ng  îp ph¸p  Ët thu     ê h   lu   cã quy  nh  ®Þ kh¸c.  2. Kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    îc thÕ  Êp,  l∙nh ®   ch b¶o    l∙nh b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t,kÓ   ®Êt    µ   êih¹n thuª®∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ díi sd ®Ê   c¶  thuªm th       ®       l    i 05 n¨m, theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   t  ai  µ  íng  Én  ña  ©n   lu   ®Ê ® v h d c Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n    
  3. 3 3.Tæ     chøc  Ýn  ông  Óm    iÒu  Ön  ña  µis¶n  td ki tra® ki c t   b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti     Kh¸ch  µng  h vay,bªn    b¶o    Þu  l∙nhch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp ph¸p  ña  µis¶n    vt h  c t  b¶o  ¶m   Òn vay.” ® ti   10.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  nh   1  8  sau: “Tµis¶n    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ph¶i ® îc x¸c ®Þnh    Þ t¹  êi®iÓ m   ý      gi¸tr   i   th k kÕt  îp  ng  h ®å b¶o  ¶m;  Öc    nh    Þ tµis¶n  ¹  êi®iÓ m   µy  ® vi x¸c ®Þ gi¸tr     ti   th n chØ   lµm  ¬  ë    nh  c s x¸c ®Þ møc  cho vay  ña  chøc  Ýn  ông, kh«ng  dông    c tæ  td   ¸p  khi xö  ýtµis¶n  l    b¶o  ¶m       åinî.ViÖc    nh    Þ tµis¶n  ® ®Ó thu h     x¸c ®Þ gi¸tr     b¶o  ¶m   ® tiÒn vay    ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n riªnghoÆc     µo  îp ®ång  Ýn  ông”.   ghiv h   td 11.Söa  æi, bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   3  8  sau:     ÞquyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp,b¶o    îcx¸c®Þnh    “Gi¸tr   sd ®Ê th ch   l∙nh®     nh sau: a) §Êt do  µ   ícgiao cho  é    nh, c¸ nh©n  ö  ông        Nh n     h gia ®×    sd ®Ó s¶n  Êt xu   n«ng nghiÖp, l©m  nghiÖp; ®Êt ë; ®Êt m µ  hé  gia ®×nh, c¸ nh©n  nhËn  chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p;®Êt  Nhµ   ícgiao cã    Òn nh   sd ®Ê h     do  n    thu ti   ®èi víitæ      chøc  kinh tÕ;®Êt  µ   chøc     m tæ  kinh tÕ  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  nh   sö  ông  t  îp  d ®Ê h ph¸p,th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp, b¶o        gi¸tr   sd ®Ê th ch   l∙nhdo tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    l∙nh tho¶  Ën  thu theo    t  gi¸®Ê   chuyÓn  îng ë  a  ¬ng    ¹ thêi®iÓ m   Õ  Êp.Tæ   th ch   chøc  Ýn  thùc tÕ  nh   ®Þ ph ®ã t i     t dông  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ møc  cho vay  µ  ù chÞu  v t  tr¸chnhiÖ m   Ò   ñiro   v r   vèn cho vay. b) §Êt do  µ   íccho  é    nh, c¸nh©n, tæ      Nh n   h gia®×       chøc  kinh tÕ    µ   ∙    thuªm ® tr¶tiÒn    thuª®Êt    cho  thêigian  c¶    thuª hoÆc   ∙    Òn    ® tr¶ti thuª®Êt    cho  Òu  nhi n¨m, th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  îcthÕ  Êp, b¶o    å m   Òn ®Ò n   ï   gi¸tr   sd ®Ê ®   ch   l∙nhg ti   b  thiÖth¹i,   ãng  Æt      gi¶iph m b»ng    îc Nhµ   íc cho  khi®   n  thuª ®Êt  Õu  ã),tiÒn   (n c     thuª®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ   íc sau    õ®i  Òn  Nh n   khitr   ti thuª®Êt    cho  êigian  ∙  ö  th   ®s dông. c) Trêng  îp thÕ  Êp,b¶o      ÞquyÒn  ö  ông  t  µ   êithuª   h  ch   l∙nhgi¸tr   sd ®Ê m ng     ®Êt  îc miÔn,  ®  gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,th×    Þ lu   gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp, b¶o    îctÝnh  sd ®Ê th ch   l∙nh®   theo    Þ thuª®Êt  íckhi gi¸tr     tr     ® îcmiÔn, gi¶m”     . 12.Bá     kho¶n  §iÒu  4  8 13.Söa  æi, bæ     ®   sung  Òu  nh   : §i 11  sau   “§iÒu    ¹m    11.Ph vib¶o  ¶m   Òn vay  ña  µi ® ti   c t  s¶n   ét  µi M t   b¶o  ¶m   îcdïng ®Ó   s¶n  ® ®    b¶o  ¶m   ùchiÖn  Òu  Üa  ô    ® th   nhi ngh v tr¶ nît¹mét    i hoÆc  Òu  chøc  Ýn dông.Trêng  îptµi nhi tæ  t    h     ® îcdïng ®Ó   s¶n      b¶o  ¶m   ® cho    Üa  ô    ît¹nhiÒu  chøc  Ýn dông,th×ph¶icã      iÒu  Ön: c¸cngh v tr¶n    i tæ  t        ®ñ c¸c® ki   1. C¸c    giao dÞch    b¶o  ¶m   ªnquan  n   µis¶n  µy  ∙  îc®¨ng  ý  ¹ ® li   ®Õ t   n ®®  k t  i c¬  quan  ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 2. C¸c  chøc  Ýn  ông  ïng  Ën  ét  µis¶n  tæ  td c nh m t  b¶o  ¶m   ® ph¶i tho¶     thuËn  íi v  nhau  b»ng    v¨n b¶n  ö  idiÖn  ÷b¶n  Ýnh  Êy têli   c ®¹   gi   ch gi     ªnquan  n  ®Õ tµis¶n    b¶o  ¶m,  Ò   Öc  ö  ý tµis¶n  ® v vi x l     b¶o  ¶m     ® ®Ó thu  åi nî n Õu   h   kh¸ch  hµng kh«ng    îcnî. tr¶®     3. Gi¸ trÞ tµis¶n        b¶o  ¶m   îc x¸c ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp  ng  ® ®   ti   th k k h ®å b¶o  ¶m   ® ph¶ilính¬n     tæng    Þc¸cnghÜa  ô    î ® îcb¶o  ¶m,  õtr ng  gi¸tr     v tr¶n     ® tr   ê hîp ph¸p luËtcã        quy  nh  ®Þ kh¸c”.
  4. 4 14.Söa  æi, bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh   2  12  sau:  “§èivíitµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp  µ ph¬ng  Ön  Ën  , µu      c c  ch l  ti v t¶i t thuyÒn  ®¸nh  ¾t  ñy,h¶i s¶n  ã  Êy  b th     c gi chøng  Ën  ¨ng  ý,tæ  nh ® k   chøc  Ýn  ông  ÷ td gi   b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý,kh¸ch hµng  ch gi   nh ® k    vay    ö  ông  ¬ng  Ön khis d ph ti   ® îc dïng    b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc vµ    Ën  ña  Nh n   x¸c nh c tæ  chøc  Ýn  ông, n¬i nhËn  Ç m   è, thÕ  Êp   u  µnh  ¬ng  Ön    td    c c  ch ®Ó l h ph ti ®ã trong thêih¹n  Ç m   è, thÕ  Êp. Tæ      c c  ch   chøc  Ýn  ông  td chØ    Ën  µo  ét  x¸c nh vm b¶n  sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ¬ng  Ön sau    ∙  ã  gi   nh ® k ph ti   khi® c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc.N Õ u   µis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp  µ tµu  Nh n   t  c c  ch l  bay, tµu  Ón    bi tham    ¹t®éng    Õn  èc  Õ, tæ  gia ho   trªntuy qu t   chøc  Ýn  ông  ÷ b¶n  td gi   sao  Êy gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  ã  nh ® k c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc”. Nh n 15.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  nh   4  12  sau: “Trong  êng  îp  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  tr hc c  ch t   cho kho¶n vay  îp  èn, c¸c hv   tæ chøc  Ýn  ông  td tham    îp vèn  ã    giah   c v¨n b¶n  tho¶ thuËn  ö  idiÖn    c ®¹   qu¶n  ý l  tµis¶n  µ  Êy têcña  µis¶n    v gi     t  b¶o  ¶m   Òn vay”. ® ti     16.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  nh   1  14  sau:  “Tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn    h th t  vay,n Õu    kh¸ch hµng    vay  µ  µis¶n  ×nh  µnh  õ v t  h th t  vèn vay  ¸p  ® øng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy”. ®Þ t i 17  n   17.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  nh   §i 15  sau:  “§iÒu 15.§iÒu  Ön  iví     ki ®è   ikh¸chhµng  vµ  µi h×nh  µnh tõvèn    vay  t  s¶n  th     vay  1.§èivíi      kh¸ch hµng    vay:    a) Cã     kh¶ n¨ng  µichÝnh    ùc hiÖn  Üa  ô    î; t  ®Ó th   ngh v tr¶n b)  ã   ù  ®Ç u  ,ph¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô, kh¶    µ  C d ¸n  t  ¸n  xu       v  thiv cã  Öu  hi qu¶;hoÆc   ã  ù    u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng    c d ¸n ®Ç t  ¸n ph v ®ê   kh¶    ïhîp thi     ph víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;     møc  èn  ù cã  c) Cã   v t   tham    µo  ù    u    gia v d ¸n ®Ç t hoÆc   ¬ng    ph ¸n s¶n  Êt, xu   kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng  µ    Þtµi     v    v gi¸tr     b¶o  ¶m   iÒn vay  s¶n  ® t   b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p cÇ m   è,thÕ  Êp  èi Óu b»ng    c  ch t   thi   15%   èn  u    ña  ù    v ®Ç tc d ¸n hoÆc   ¬ng  ph ¸n ®ã.    2.§èivíi µis¶n:       t a)  µi s¶n  ×nh  µnh  õ vèn  T  h th t  vay  ïng  µm  d l b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ph¶ix¸c    ®Þnh  îcquyÒn  ë  ÷u  ®  s h hoÆc   Òn  quy qu¶n  ý, ö  ông;x¸c®Þnh  îcgi¸trÞ, l  d s    ®     sè îng vµ  îcphÐp  l ®  giao dÞch. §èivíitµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn          h th t  vay  µ vËt t l      hµng    × ngoµiviÖc  ã      iÒu  Ön  µy,tæ  ho¸,th     c ®ñ c¸c® ki n   chøc  Ýn  ông  td ph¶icã    kh¶ n¨ng qu¶n  ý, l  gi¸m    µis¶n  s¸tt   b¶o  ¶m.  ®   b)  èi víitµis¶n  µ   §    m ph¸p  Ët cã  lu   quy  nh   ®Þ ph¶i mua     b¶o  Ó m,  ×  hi th kh¸ch hµng    vay ph¶icam   Õt    k mua  b¶o  Ó m   hi trong suètthêih¹n       vay  èn    v khi tµis¶n  ∙  îch×nh  µnh  a  µo  ö  ông".   ®®   th ® v sd 18.Söa  æi  Òu  nh     ® §i 20  sau: “§iÒu    20.Kh¸ch  µng  h vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  ph¶icã        ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ®©y  ki sau  :
  5. 5 1.Sö  ông  èn   d v vay  ã  Öu  c hi qu¶  µ    îgèc,l∙vèn  v tr¶n      i vay  ng  ¹n trong ®ó h     quan  Ö   h vay  èn  íitæ  v v   chøc  Ýn  ông  td cho vay hoÆc     chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c. 2. Cã   ù  ®Ç u  , ph¬ng  s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô    d ¸n  t  ¸n  xu       v kh¶  , ã  thi c hiÖu qu¶; hoÆc   ã  ù  ®Ç u  ,ph¬ng  phôc  ô  i  èng    c d ¸n  t  ¸n  v ®ê s kh¶  , ï hîp thi      ph víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.         3.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh    ùc hiÖn  Üa  ô    î. t  ®Ó th   ngh v tr¶n 4. Cam   Õt  ùc  Ön  Ön    k th hi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  yªu  Çu  c cña  chøc  Ýn  ông  Õu  ö  ông  èn  tæ  td n sd v vay  kh«ng  ng  ®ó cam   Õt  k trong hîp    ®ång  Ýn  ông; cam   Õt    î tr c h¹n  Õu   td   k tr¶ n   í   n kh«ng  ùc  Ön  îc c¸c biÖn  th hi ®     ph¸p b¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  t  quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy". ®Þ t i n   19.Bá     kho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  3 §i 21. §i Ò u    Òu  2. §i kho¶n    µnh thih 1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15    t  k  2. Quy  nh  Ò     ®Þ v b¶o  ¶m   Òn vay  ¹  iÓ m       ® ti   ti® d, ® kho¶n  M ôc  I 6  II  NghÞ   quyÕt  è  s 11/2000/NQ­CP   µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  c Ch ph v m sè    gi¶iph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éitrong 6  ® h k ho     i     ­ x∙h     th¸ng cuèi     n¨m 2000  Õt  Öu  ùcthi µnh.  h hi l     h   3. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Þu    h Nh n     ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng,chÞu    tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2