intTypePromotion=1

Nghị định 92/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
882
lượt xem
6
download

Nghị định 92/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 92/CP NGµY 19-12-1995 VÒ GI¶I QUYÕT QUYÒN LîI CñA NGêI LAO ®éNG ë DOANH NGHIÖP BÞ TUYªN Bè PH¸ S¶N CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1993; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, NGHÞ ®ÞNH: §iÒu 1.- NghÞ ®Þnh ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ë doanh nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ kinh tÕ Toµ ¸n Nh©n d©n cÊp tØnh. §iÒu 2.- Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n ®îc thanh to¸n c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp cßn nî, bao gåm: 1. TiÒn l¬ng: lµ kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) sau khi ®· trõ c¸c kho¶n t¹m øng tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp cßn nî ngêi lao ®éng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ kinh tÕ Toµ ¸n Nh©n d©n cÊp tØnh. 2. TiÒn b¶o hiÓm x· héi: lµ kho¶n tiÒn doanh nghiÖp cha ®ãng hoÆc cha ®ãng ®ñ cho c¬ quan B¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. 3. Trî cÊp th«i viÖc: lµ kho¶n tiÒn trî cÊp th«i viÖc mµ doanh nghiÖp cha tr¶ hoÆc cha tr¶ ®ñ cho ngêi lao ®éng khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng vµ §iÒu 10 cña nghÞ sè 198/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ, quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng. 4. C¸c quyÒn lîi kh¸c b»ng tiÒn theo tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt: lµ c¸c kho¶n tiÒn ® îc hai bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ mµ doanh nghiÖp cha tr¶ hoÆc cha tr¶ ®ñ cho ngêi lao ®éng. §iÒu 3.- Khi doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng ®îc trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng vµ ®©y lµ kho¶n nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n. Thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm d vµ kho¶n 5 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 198/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng.
  2. 2 Møc l¬ng ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. §iÒu 4.- 1. C¸c tµi liÖu chøng minh c¸c kho¶n doanh nghiÖp nî ngêi lao ®éng lµ chøng tõ ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 189/CP ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh LuËt Ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 2. C¬ quan B¶o hiÓm x· héi lËp chøng tõ vÒ kho¶n doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng cßn nî vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ chuyÓn chøng tõ ®ã cho Tæ thanh to¸n tµi s¶n. 3. Ngêi lao ®éng kª khai kho¶n doanh nghiÖp cßn nî m×nh; kÕ to¸n tr- ëng doanh nghiÖp kª khai c¸c kho¶n mµ ng êi lao ®éng cßn nî doanh nghiÖp vµ chuyÓn c¸c chøng tõ ®ã cho Tæ thanh to¸n tµi s¶n. §iÒu 5.- 1. NÕu gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp sau khi ®· trõ chi phÝ ph¸ s¶n ®ñ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cho mäi ng êi lao ®éng th× mçi ngêi lao ®éng ®îc thanh to¸n ®ñ sè nî. 2. Gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp sau khi ®· trõ chi phÝ ph¸ s¶n kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî cho ng êi lao ®éng th× ngêi lao ®éng ®îc thanh to¸n c¸c kho¶n doanh nghiÖp nî theo thø tù u tiªn sau: a. TiÒn l¬ng; b. Chi phÝ y tÕ tõ khi s¬ cøu, cÊp cøu ®Õn khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th - ¬ng tËt cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng; c. TiÒn b¶o hiÓm x· héi; d. Båi thêng hoÆc trî cÊp cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆc cho th©n nh©n ngêi chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng; ®. Trî cÊp th«i viÖc; e. C¸c kho¶n kh¸c b»ng tiÒn theo tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt. §iÒu 6.- Khi doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc gi¶i quyÕt nh sau: 1. Khi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®· ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt vµ cã kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa vÒ møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng th× Tæ thanh to¸n tµi s¶n thanh to¸n cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy.
  3. 3 2. §Õn thêi h¹n thanh to¸n gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp mµ ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vÉn ®ang ®iÒu trÞ th× Tæ thanh to¸n tµi s¶n lµm viÖc víi bÖnh viÖn n¬i ng êi lao ®éng ®ang ®iÒu trÞ ®Ó t¹m x¸c ®Þnh chi phÝ ®iÒu trÞ, møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña ngêi lao ®éng vµ chuyÓn sè tiÒn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy vµo tµi kho¶n cña Së Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh ®Ó Së thanh to¸n cho ngêi lao ®éng sau khi ®iÒu trÞ xong. Khi héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa kÕt luËn ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao tõ 81% trë lªn th× Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng. NÕu sè tiÒn thanh to¸n cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy cßn thõa th× Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chuyÓn vµo Ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy cã kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa. §iÒu 7.- Khi doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng ®ang lµm nghÜa vô qu©n sù hoÆc nghÜa vô c«ng d©n kh¸c thuéc diÖn t¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng hoÆc ®îc doanh nghiÖp tho¶ thuËn cho t¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng ®îc trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 8.- 1. Khi doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng ®· vµ ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam ®îc tr¶ 50% tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng cña th¸ng tr íc liÒn kÒ trong thêi gian bÞ t¹m gi÷, t¹m giam tríc ngµy doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ Kinh tÕ Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Khi c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn ng êi lao ®éng kh«ng cã téi th× Tæ thanh to¸n tµi s¶n thanh to¸n cho ngêi lao ®éng c¸c kho¶n sau: - 50% tiÒn l¬ng cßn l¹i trong thêi gian bÞ t¹m gi÷, t¹m giam tr íc ngµy doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ kinh tÕ Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh; - Trî cÊp th«i viÖc theo §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. NÕu thêi gian thanh to¸n gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n kÕt thóc mµ ngêi lao ®éng vÉn ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam th× Tæ thanh to¸n tµi s¶n chuyÓn chøng tõ vµ sè tiÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy vµo tµi kho¶n cña Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng khi c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn ngêi lao ®éng kh«ng cã téi. Khi c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn ngêi lao ®éng cã téi th× Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chuyÓn kho¶n tiÒn nµy vµo ng©n s¸ch Nhµ níc trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy cã kÕt luËn cña toµ ¸n.
  4. 4 § iÒu 9.- Tæ thanh tra tµi s¶n cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n trùc tiÕp, mét lÇn cho tõng ngêi lao ®éng c¸c kho¶n nî theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Riªng nî vÒ b¶o hiÓm x· héi, Tæ thanh to¸n tµi s¶n chuyÓn vµo tµi kho¶n cña c¬ quan B¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè 189/CP ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. §iÒu 10.- C¬ quan B¶o hiÓm x· héi, n¬i doanh nghiÖp ®ãng b¶o hiÓm x· héi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi vÒ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi. §iÒu 11.- Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt quyÒn lîi ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 12.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ban hµnh. §iÒu 13.- Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2