intTypePromotion=1

Nghị định 97/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
247
lượt xem
8
download

Nghị định 97/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 97/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 97/CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 97/CP NGµY 27 TH¸NG 12 N¨M 1995 QUY ®ÞNH CHI TIÕT THI HµNH LUËT THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT Vµ C¸C LUËT SöA ®æI, Bæ SUNG MéT Sè ®IÒU CñA LUËT THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc Quèc héi níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII th«ng qua ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc Quèc héi níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc Quèc héi níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NGHÞ ®ÞNH: CH¬NG I PH¹M VI ¸P DôNG THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT §iÒu 1.- Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (díi ®©y gäi chung lµ c¬ së) cã s¶n xuÊt, nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Òu thuéc ®èi tîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §iÒu 2.- Mçi mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mét lÇn. Nguyªn t¾c nµy ®îc ¸p dông cô thÓ nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b¸n nh÷ng mÆt hµng nµy chØ ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu kh©u s¶n xuÊt. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt cã tæ chøc chi nh¸nh, cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm th× nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp t¹i chi nh¸nh, cöa hµng n¬i tiªu thô s¶n phÈm. C¬ së s¶n xuÊt khi nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc khÊu trõ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ë kh©u tríc (nÕu cã). 2. C¬ së nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi nhËp khÈu vµ nép thuÕ doanh thu khi b¸n hµng. §iÒu 3.- Hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu xuÊt khÈu, nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
  2. 2 1. Hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt trùc tiÕp xuÊt khÈu, hoÆc trùc tiÕp gia c«ng cho níc ngoµi. 2. Hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n hoÆc uû th¸c cho c¬ së kinh doanh trùc tiÕp xuÊt khÈu theo hîp ®ång kinh tÕ vµ giÊy phÐp xuÊt khÈu. Trêng hîp c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mua hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu, nhng kh«ng xuÊt khÈu mµ ®em b¸n trong níc th× ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp, cßn ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 3. Hµng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. 4. Hµng nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn trõ do ChÝnh phñ quy ®Þnh phï hîp víi c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. 5. Hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chuyÓn khÈu, vËn chuyÓn qu¸ c¶nh hoÆc mîn ®êng qua cöa khÈu biªn giíi ViÖt Nam trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ hoÆc ngµnh, ®Þa ph¬ng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®· lµm ®Çy ®ñ thñ tôc h¶i quan. 6. Hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¹m nhËp ®Ó t¸i xuÊt (kÓ c¶ hµng dù héi chî triÓn l·m), nÕu thùc t¸i xuÊt khÈu trong thêi h¹n nép thuÕ quy ®Þnh (30 ngµy) th× kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¬ng øng víi sè hµng thùc t¸i xuÊt. NÕu qu¸ thêi h¹n trªn th× ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt phÇn cha xuÊt khÈu vµ ®îc hoµn l¹i thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt t¬ng øng víi sè hµng thùc t¸i xuÊt khÈu. 7. Hµng lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, nÕu thùc tÕ cã hµng xuÊt khÈu trong thêi h¹n nép thuÕ (90 ngµy) th× kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi sè vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu t¬ng øng víi sè hµng thùc tÕ xuÊt khÈu. NÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ (trªn 90 ngµy) th× ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Khi cã hµng thùc tÕ xuÊt khÈu th× sÏ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép cho sè vËt t, nguyªn liÖu t¬ng øng víi sè hµng thùc tÕ xuÊt khÈu. Riªng vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó gia c«ng cho níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ. 8. Hµnh lý mang theo trong tiªu chuÈn xuÊt nhËp c¶nh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §èi víi hµng nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ thu ®èi víi hµng thùc nhËp khÈu. Trêng hîp kª khai nhiÒu h¬n sè hµng ho¸ thùc nhËp khÈu th× ®îc hoµn l¹i sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép cho sè hµng ho¸ kª khai nhiÒu h¬n thùc nhËp. C¸c trêng hîp kh¸c, ngoµi c¸c trêng hîp kh«ng ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nªu trªn ®Òu ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi nhËp khÈu, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ. CH¬NG II C¨N Cø TÝNH THUÕ Vµ BIÓU THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT §iÒu 4.- C¨n cø tÝnh thuÕ ®èi víi hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ sè lîng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ ®¬n vÞ hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt.
  3. 3 §iÒu 5.- Sè lîng hµng ho¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi hµng s¶n xuÊt trong níc lµ sè lîng, träng lîng hµng ho¸ tiªu thô bao gåm c¶ sè lîng, träng lîng cña mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt xuÊt ra ®Ó b¸n, ®Ó trao ®æi, ®Ó biÕu tÆng ngêi kh¸c hoÆc tiªu dïng sinh ho¹t néi bé cña c¬ së. 2. §èi víi hµng nhËp khÈu lµ sè lîng, träng lîng ghi trong tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã hµng nhËp khÈu. §iÒu 6.- Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: 1. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng s¶n xuÊt trong níc lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b¸n ra t¹i n¬i s¶n xuÊt cha tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §èi víi hµng gia c«ng, hµng ®em biÕu tÆng, hµng tiªu dïng néi bé, gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña mÆt hµng cïng lo¹i hoÆc cña mÆt hµng t¬ng ®¬ng. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt nép thuÕ trªn c¬ së kho¸n sè lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt tiªu thô th× c¬ quan thuÕ tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo gi¸ c¶ thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ gi¸ tÝnh thuÕ. 2. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng (+) thuÕ nhËp khÈu. §èi víi c¸c trêng hîp hµng nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nhËp khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c mÆt hµng nµy vÉn tÝnh ®ñ yÕu tè thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 7.- MÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thùc hiÖn theo biÓu sau: T MÆt hµng ThuÕ xuÊt T (%) 1 Thuèc hót a. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc SX chñ yÕu b»ng nguyªn 70 liÖu NK 52 b. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc SX chñ yÕu b»ng nguyªn 32 liÖu trong níc 70 c. Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng cã ®Çu läc, x× gµ s¶n xuÊt trong níc d. Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ nhËp khÈu 2 Rîu a. Rîu thuèc 15 b. C¸c lo¹i rîu kh¸c (kÓ c¶ cån etilic)
  4. 4 - Trªn 40o 90 - Tõ 30o ®Õn 40o 75 - Díi 30, kÓ c¶ rîu hoa qu¶ 25 3 Bia c¸c lo¹i 90 - Riªng bia hép 75 4 C¸c lo¹i ph¸o hoa, ph¸o hiÖu, ph¸o ma, ph¸o hiÖu s¬ng mï... (trõ ph¸o næ) 100 5 ¤t« nhËp khÈu (kÓ c¶ d¹ng SKC) - ¤t« lo¹i tõ 5 chç ngåi trë xuèng 100 - ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 60 - ¤t« tõ 16 ®Õn 24 chç ngåi vµ c¸c lo¹i «t«, xe cé kh¸c 30 thiÕt kÕ võa chë ngêi, võa chë hµng, xe lam 6 X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp vµ c¸c chÕ phÈm kh¸ ®Ó pha chÕ x¨ng 15 1. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc, s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu lµ lo¹i thuèc l¸ sö dông nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu tõ 51 % trë lªn so víi nguyªn liÖu sîi thuèc cÇn dïng cho s¶n phÈm ®ã. 2. MÆt hµng rîu, bia, ph¸o (trõ ph¸o næ), x¨ng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt bao gåm c¶ hµng s¶n xuÊt trong níc vµ hµng nhËp khÈu. 3. Rîu thuèc chÞu thuÕ suÊt 15 % ph¶i cã ®¨ng ký s¶n phÈm vµ giÊy phÐp ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt do Bé Y tÕ cÊp. NÕu kh«ng ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy th× nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo thuÕ suÊt cña lo¹i rîu cã ®é t¬ng øng. 4. ¤ t« vµ c¸c lo¹i xe cé kh¸c nhËp khÈu (nguyªn chiÕc vµ d¹ng SKD) chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ lo¹i n»m trong nhãm hµng m· sè 8703 BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. Bé Tµi chÝnh bµn thèng nhÊt víi c¸c ngµnh liªn quan, quy ®Þnh chi tiÕt c¸c mÆt hµng cô thÓ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thuéc nhãm "x¨ng c¸c lo¹i, napta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng". CH¬NG III §¨NG Ký, Kª KHAI NéP THUÕ Vµ VËN CHUYÓN HµNG HO¸ §iÒu 8.- C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ vÒ vèn, lao ®éng, mÆt hµng, ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh chËm nhÊt lµ n¨m ngµy, tríc khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng hoÆc s¸p nhËp, ph©n chia, thay ®æi ®Þa ®iÓm. Trêng hîp gi¶i thÓ hoÆc thay ®æi kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ 5 ngµy tríc khi gi¶i thÓ hoÆc thay ®æi kinh doanh. §iÒu 9.- C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh sau ®©y:
  5. 5 1. §èi víi hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt s¶n xuÊt trong níc, c¬ së s¶n xuÊt kª khai vµ nép tê khai tæng hîp thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña th¸ng tríc cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n 5 ngµy ®Çu cña th¸ng sau vµ nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Trêng hîp kh«ng ph¸t sinh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt c¬ së s¶n xuÊt vÉn ph¶i nép tê khai tæng hîp thuÕ cho c¬ quan thuÕ theo quy ®Þnh. 2. §èi víi hµng nhËp khÈu thêi ®iÓm kª khai vµ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ ngµy ®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu. Trong thêi h¹n 8 giê kÓ tõ khi ®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu, c¬ quan thu thuÕ th«ng b¸o chÝnh thøc sè thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng nép thuÕ. §iÒu 10.- C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Khi c¬ quan thu thuÕ cã yªu cÇu vÒ tµi liÖu, sè liÖu vµ c¨n cø cã liªn quan ®Õn viÖc thanh tra, kiÓm tra tÝnh thuÕ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÖm vô: 1. Cung cÊp ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c hå s¬, tµi liÖu, sè liÖu vµ c¨n cø cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. Gi¶i thÝch, chøng minh c¸c kho¶n cha râ trong tê khai thuÕ, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®îc viÖn lý do bÝ mËt nghÒ nghiÖp hoÆc lý do kh¸c ®Ó tõ chèi xuÊt tr×nh, cung cÊp hoÆc gi¶i thÝch c¸c tµi liÖu theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ. C¬ quan thu thuÕ ph¶i gi÷ bÝ mËt vÒ nh÷ng tµi liÖu do c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cung cÊp. §iÒu 11.- ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt do c¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu nép. N¬i nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu; ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc lµ n¬i c¬ së trùc tiÕp s¶n xuÊt lo¹i hµng ho¸ ®ã. Trêng hîp s¶n xuÊt nhá ph©n t¸n, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã thÓ do tæ chøc, c¸ nh©n thu mua nép thay cho ngêi s¶n xuÊt theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 12.- ViÖc nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt cã sè thuÕ ph¸t sinh lín ph¶i kª khai, nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi b¸n hµng, tr¶ hµng gia c«ng theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. C¬ quan thuÕ cö c¸n bé thêng xuyªn kiÓm tra vµ ®«n ®èc ®Ó c¬ së nép thuÕ kÞp thêi vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp xuÊt hµng cha thu ®îc tiÒn th× h¹n nép thuÕ lµ ngµy thu ®îc tiÒn, nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt nhá, trªn c¬ së kho¸n sè lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt tiªu thô, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép theo ®Þnh kú vµo ngµy 10, ngµy 20 vµ ngµy cuèi th¸ng theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ.
  6. 6 Trêng hîp thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thu vµo c¬ së thu mua th× c¬ së thu mua ph¶i kª khai víi c¬ quan thuÕ n¬i thu mua vµ nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng l« hµng thu mua hoÆc theo tõng chuyÕn hµng tríc khi vËn chuyÓn. Gi¸ tÝnh thuÕ trong trêng hîp nµy lµ gi¸ mua t¹i n¬i thu mua cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. C¬ së nhËp khÈu nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan thu thuÕ nhng thêi gian nép chËm nhÊt kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng nhËp khÈu phi mËu dÞch vµ tiÓu ng¹ch biªn giíi ph¶i nép ngay khi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. C¬ quan thu thuÕ ph¶i cÊp biªn lai khi thu thuÕ ®èi víi trêng hîp nµy. §iÒu 13.- 1. Hµng s¶n xuÊt trong níc chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi vËn chuyÓn ph¶i cã biªn lai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· ®¨ng ký t¹i c¬ quan thuÕ. 2. Hµng nhËp khÈu chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi vËn chuyÓn ph¶i cã biªn lai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc th«ng b¸o nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kÌm theo tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ®îc c¬ quan thuÕ kiÓm tra, x¸c nhËn. §iÒu 14.- Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh, qu¶n lý c¸c lo¹i chøng tõ, tê khai vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. CH¬NG IV GI¶M THUÕ, MIÔN THUÕ TIªU THô ®ÆC BIÖT §iÒu 15.- ViÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n bÊt ngê ®îc xÐt gi¶m thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Møc gi¶m ®îc tÝnh theo tû lÖ (%) thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, nhng kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn thuÕ ®îc gi¶m kh«ng qu¸ 30% gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i. Thêi gian gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ 180 ngµy kÓ tõ sau thêi ®iÓm xÈy ra thiÖt h¹i vµ cã xuÊt hµng; 2. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp hoÆc c¬ së më réng s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, nÕu nép ®ñ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ bÞ lç ®îc xÐt gi¶m thuÕ theo tõng n¨m. Møc gi¶m thuÕ t¬ng øng víi sè lç cña tõng n¨m (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch) nhng kh«ng qu¸ 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) sè thuÕ ph¶i nép cña n¨m ®ã. Thêi gian ®îc xÐt gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ hai n¨m (24 th¸ng). C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp lµ c¬ së míi ®îc ®Çu t x©y dùng, ®îc cÊp giÊy phÐp s¶n xuÊt. Nh÷ng c¬ së ®· thµnh lËp tríc ®©y, nay chia t¸ch, s¸p nhËp, ®æi tªn, gi¶i thÓ råi thµnh lËp l¹i kh«ng thuéc ®èi tîng xÐt gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh nµy. Trêng hîp gi¶m thuÕ cho c¬ së më réng s¶n xuÊt hoÆc ¸p dông c«ng nghÖ míi chØ xÐt trªn phÇn hµng ho¸ t¨ng thªm so víi s¶n lîng tríc ®ã.
  7. 7 3. §èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt quy m« nhá, nÕu kh¶ n¨ng kh«ng nép ®ñ ®îc theo møc thuÕ quy ®Þnh th× Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ c¶ thÞ trêng, quyÕt ®Þnh møc vµ thêi gian miÔn, gi¶m thuÕ cho tõng trêng hîp cô thÓ. 4. C¸c trêng hîp miÔn, gi¶m kh¸c, Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m cho tõng trêng hîp cô thÓ. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc kª khai xin miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ vµ quy ®Þnh thñ tôc, thÈm quyÒn xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy. CH¬NG V §IÒU KHO¶N CUèI CïNG §iÒu 16.- ChÝnh phñ cã quy ®inh riªng vÒ chÕ ®é khen thëng ®èi víi tæ chøc vµ c¸ nh©n cã c«ng trong viÖc thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ chÕ ®é xö ph¹t ®èi víi tæ chøc vµ c¸ nh©n vi ph¹m LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §iÒu 17.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996 thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tríc ®©y tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 18.- Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. Bé Tµi chÝnh uû nhiÖm cho Tæng côc H¶i quan tæ chøc viÖc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu cïng víi viÖc thu thuÕ nhËp khÈu. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2