Nghị định số 143/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
66
lượt xem
3
download

Nghị định số 143/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 143/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 143/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2003/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 143/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khai thác và b o v công trình th y l i; khung m c phí x nư c th i vào công trình th y l i; ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a thanh tra chuyên ngành v khai thác và b o v công trình th y l i Chính ph có quy nh riêng. i u 2. 1. Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i ho t ng công ích và ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh c a Ngh nh này, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. T ch c h p tác dùng nư c khai thác và b o v công trình th y l i ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này, B lu t Dân s , Lu t H p tác xã và các quy nh khác c a pháp lu t.
 2. i u 3. Vi c khai thác, s d ng t ng h p công trình th y l i quy nh t i kho n 5 i u 3 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh c th như sau: 1. Công trình th y l i ư c khai thác, s d ng t ng h p ph c v cho các m c ích sinh ho t, s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, công nghi p, khai khoáng, phát i n, giao thông v n t i, nuôi tr ng th y, h i s n, s n xu t mu i, th thao, gi i trí, du l ch, y t , an dư ng, nghiên c u khoa h c và các m c ích khác; 2. Vi c khai thác, s d ng t ng h p công trình th y l i ph i tuân theo quy ho ch, k ho ch, quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t, các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan; 3. T ch c, cá nhân có nhu c u làm d ch v khai thác, s d ng công trình th y l i cho các m c ích nêu t i kho n 1 i u này ph i ký h p ng v i t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý công trình th y l i ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh. i u 4. Tiêu chuNn công trình th y l i, h th ng công trình th y l i quan tr ng qu c gia theo quy nh t i kho n 7 i u 3 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i, bao g m: 1. H ch a nư c có dung tích l n hơn 1.000.000.000 m3 (m t t mét kh i); 2. H ch a nư c có dung tích t 1.000.000 m3 (m t tri u mét kh i) n 1.000.000.000 m3 (m t t mét kh i) nhưng n m a bàn dân cư t p trung và a bàn có công trình qu c phòng, an ninh. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh Danh m c h ch a nư c quy nh t i kho n 2 i u này. i u 5. Nhà nư c ưu tiên u tư, h tr cho s a ch a, nâng c p công trình th y l i ph c v c p nư c cho sinh ho t, phòng, ch ng lũ, l t, h n hán; i m i khoa h c công ngh , trang thi t b ph c v công tác qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. Chương 2: KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 6. Vi c giao công trình th y l i cho T ch c h p tác dùng nư c, cá nhân theo quy nh t i i u 10 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ph i th c hi n theo các nguyên t c sau ây: 1. Xác nh úng giá tr tài s n t i th i i m chuy n giao; 2. Vi c qu n lý khai thác và b o v ph i th c hi n theo quy nh t i i u 3 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i;
 3. 3. Ph i có cán b ph trách k thu t có ch ng ch v nghi p v th y l i do cơ s ào t o thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p ho c b ng t t nghi p t trung h c chuyên nghi p (ngành th y l i) tr lên; 4. Trư ng h p là cá nhân thì ph i thành l p doanh nghi p tư nhân khai thác và b o v công trình th y l i. Căn c vào i u ki n th c t c a t ng a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy nh c th vi c giao công trình th y l i cho T ch c h p tác dùng nư c ho c cá nhân qu n lý, khai thác và b o v . i u 7. Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i ngoài vi c th c hi n nhi m v quy nh t i i u 17 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i còn ph i th c hi n các nhi m v sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a doanh nghi p và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do doanh nghi p th c hi n; 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác (n u có); qu n lý và s d ng có hi u qu tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho doanh nghi p; S d ng v n và các ngu n l c do Nhà nư c giao th c hi n m c tiêu kinh doanh và nh ng nhi m v khác do Nhà nư c giao. 3. S d ng v n, kinh phí, ngu n l c do Nhà nư c giao cung c p các s n phNm ho c d ch v công ích cho các i tư ng theo khung giá ho c phí quy nh t i i u 19 Ngh nh này; 4. Xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh phù h p v i nhi m v ư c Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. K ho ch hàng năm v ho t ng công ích ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 5. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý doanh nghi p; 6. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia; 7. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; ch u trách nhi m v tính chính xác c a các báo cáo; 8. Ch u s ki m tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t;
 4. 9. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , v k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c và h p pháp c a các ho t ng tài chính c a doanh nghi p; 10. Công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a doanh nghi p; 11. Trong ho t ng kinh doanh ph i th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 12. Trư ng h p doanh nghi p ho t ng công ích có th c hi n ho t ng kinh doanh thì ph i t ch c h ch toán riêng theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i ngoài vi c th c hi n các quy n quy nh t i i u 18 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i còn có các quy n sau: 1. i v i các ho t ng công ích: a) T ch c b máy qu n lý phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; b) i m i công ngh , trang thi t b t ngu n v n do ho t ng kinh doanh mang l i; c) t chi nhánh, Văn phòng i di n c a doanh nghi p trong nư c, nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; d) Xây d ng, áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c; ) Tuy n ch n, thuê mư n lao ng theo th i v , b trí, s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; ư c quy n quy t nh m c lương và thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s các ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm ho c chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a doanh nghi p; e) S d ng các ngu n l c ư c giao t ch c ho t ng kinh doanh b sung theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không làm nh hư ng n vi c th c hi n m c tiêu, nhi m v chính là ho t ng công ích do Nhà nư c giao cho doanh nghi p; g) u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n theo quy nh c a pháp lu t khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. i v i các ho t ng kinh doanh: a) Th c hi n các quy n quy nh t i các i m a, b, c, d và kho n 1 i u này; b) Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a doanh nghi p và nhu c u c a th
 5. trư ng; kinh doanh b sung nh ng ngành ngh khác ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép; c) u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. T ch c h p tác dùng nư c th c hi n quy n và nhi m v quy nh t i i u 17 và i u 18 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và các quy n và nghĩa v theo quy nh c a Ngh nh này, B lu t Dân s , Lu t H p tác xã và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 10. T ch c, cá nhân qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i quy nh t i kho n 3 i u 9 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i th c hi n quy n và nhi m v sau: 1. Th c hi n các quy n quy nh t i kho n 2, 5, 7 và 8 i u 18 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; 2. Th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 17 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; 3. Th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. i u 11. i tư ng ư c c p kinh phí theo quy nh t i i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ch áp d ng i v i doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i ư c xây d ng b ng ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. i u 12. i tư ng và ph m vi áp d ng vi c c p kinh phí quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh c th như sau: 1. i tư ng ư c c p kinh phí là doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c s d ng máy bơm th c hi n vi c tư i, tiêu nư c ph c v s n xu t nông nghi p; 2. Vi c c p kinh phí bơm nư c phòng, ch ng úng và c p kinh phí bơm nư c ch ng h n vư t nh m c ch áp d ng v i các tr m bơm ư c xây d ng theo quy ho ch ho c tr m bơm xây d ng b sung v n hành theo quy trình ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và tr m bơm di ng n m trong k ho ch phòng, ch ng úng, h n; 3. Kinh phí ư c c p cho vi c bơm nư c ch ng úng ch nh m chi tr ti n i n, xăng, d u ch y máy bơm ch ng úng; Kinh phí ư c c p cho vi c bơm nư c ch ng h n ch nh m tr ti n i n, xăng, d u tiêu th vư t tr i ch y máy bơm ch ng h n vư t nh m c s d ng bơm nư c tư i trong i u ki n bình thư ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xây d ng nh m c i n, xăng, d u bơm nư c ch ng h n quy nh t i kho n 3 i u này.
 6. i u 13. 1. Hàng năm, i tư ng trong di n ư c c p kinh phí quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này ph i l p k ho ch c p kinh phí phòng, ch ng úng, h n n m trong k ho ch s n xu t, kinh doanh trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này. 2. Vi c l p k ho ch phòng, ch ng úng, h n ph i tính toán nhu c u l p t tr m bơm di ng d phòng và ch cho phép v n hành trong i u ki n khNn c p v úng ng p ho c h n hán vư t quá kh năng c a công trình tr m bơm c nh và ph i xác nh rõ ph m vi, di n tích ph c v , nh m c s d ng i n, xăng, d u c a m i tr m bơm. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân c p t nh, t ng h p d toán kinh phí phòng, ch ng úng, h n, báo cáo Th tư ng Chính ph và g i các B , ngành liên quan; 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, b trí kinh phí phòng, ch ng úng, h n trong d phòng ngân sách a phương và ngân sách trung ương trình Chính ph phê duy t cùng d toán ngân sách hàng năm; 5. Trư ng h p có thiên tai x y ra, n u các chi phí v i n, xăng, d u phòng, ch ng úng, h n vư t quá m c bình thư ng hàng năm và ti n th y l i phí b th t thu do các h dùng nư c ư c mi n, gi m theo quy nh, ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i ư c c p bù t ngu n d phòng ngân sách c p t nh i v i ơn v do a phương qu n lý; t ngu n d phòng ngân sách trung ương i v i ơn v do trung ương qu n lý. Trư ng h p ngân sách a phương sau khi b trí l i ngân sách, s d ng d phòng, qu d tr tài chính v n không thì U ban nhân dân c p t nh báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c b sung t ngân sách trung ương. i u 14. Vi c qu n lý, v n hành các tr m bơm thu c di n ư c c p kinh phí theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ph i b o m: 1. Tuân theo quy trình v n hành h th ng, quy trình v n hành t ng công trình, t n d ng t i a kh năng l y nư c ch ng h n và tiêu úng b ng công trình t ch y; 2. Th c hi n y vi c ghi s v n hành theo quy ph m k thu t; 3. Tr m bơm ph i l p t ng h o, m i n ph c v vi c bơm nư c ch ng úng, ch ng h n tách bi t v i các ph t i ph c v cho các m c ích khác; 4. Máy móc, thi t b , công trình tr m và kênh, mương d n tháo nư c ph i ư c s a ch a, b o dư ng t t, s n sàng ho t ng v i hi u su t cao. i u 15. Quy trình xét c p kinh phí cho vi c phòng, ch ng úng, h n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c th c hi n như sau:
 7. 1. Căn c vào nhu c u i n, xăng, d u trong k ho ch phòng, ch ng úng, h n ã ư c phê duy t, doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c l p d trù xin c p t m ng kinh phí t ng mùa v s n xu t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này phê duy t và ư c t m ng 30% d toán kinh phí ư c duy t, vào u m i v s n xu t; 2. Cu i m i v s n xu t, doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i l p báo cáo ánh giá tình hình bơm nư c phòng, ch ng úng, h n và ph n i n, xăng, d u ã tiêu th trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này phê duy t làm căn c thanh quy t toán toàn b kinh phí ã s d ng. i u 16. Vi c c p kinh phí cho doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph n th y l i phí b th t thu do thiên tai gây m t mùa theo quy nh t i kho n 4 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh c th như sau: 1. Trư ng h p khi thiên tai x y ra gây m t mùa, thi t h i v năng su t, s n lư ng cây tr ng mà ngư i dùng nư c có yêu c u mi n, gi m th y l i phí thì doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này thành l p oàn ki m tra th c t , có s tham gia c a i di n chính quy n a phương, i di n ngư i dùng nư c, i di n các ngành tr ng tr t, th ng kê, k ho ch, tài chính; oàn ki m tra th c t xem xét ánh giá xác nh m c thi t h i, l p biên b n báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này xem xét ra quy t nh c p kinh phí cho trư ng h p th y l i phí b th t thu. 2. Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c l p h sơ xin c p ph n th y l i phí b th t thu trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này phê duy t. Th y l i phí ư c mi n, gi m theo các m c sau: a) Thi t h i dư i 30% s n lư ng thì gi m 50% th y l i phí; b) Thi t h i t 30% n dư i 50% s n lư ng thì gi m 70% th y l i phí; c) Thi t h i t 50% s n lư ng tr lên thì mi n th y l i phí. 3. Kinh phí c p cho trư ng h p th y l i phí b th t thu do thiên tai gây m t mùa ư c trích trong ngân sách phòng, ch ng thiên tai hàng năm quy nh t i kho n 5 i u 13 Ngh nh này c p cho doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c. i u 17. ThNm quy n phê duy t k ho ch và quy t toán kinh phí phòng, ch ng úng, h n; kinh phí c p cho trư ng h p th y l i phí b th t thu do thiên tai gây m t mùa ư c quy nh như sau:
 8. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t k ho ch và quy t toán kinh phí i v i các doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i tr c thu c B ; 2. U ban nhân dân c p t nh phê duy t k ho ch và quy t toán kinh phí i v i các doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i tr c thu c t nh, huy n; Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i ph c v nhi u t nh nhưng không tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì U ban nhân dân c p t nh tr c ti p qu n lý doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i ó có thNm quy n phê duy t k ho ch và quy t toán kinh phí theo ngh c a H i ng qu n lý h th ng. 3. U ban nhân dân c p huy n phê duy t k ho ch và quy t toán kinh phí i v i các t ch c h p tác dùng nư c. i u 18. Vi c c p kinh phí khôi ph c công trình th y l i b thiên tai phá ho i theo quy nh t i kho n 5 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh như sau: 1. Trư ng h p thiên tai b t kh kháng gây hư h ng công trình và h ng m c công trình c a h th ng thì doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i ti n hành ki m tra kh o sát, xác nh y nh ng hư h ng, l p biên b n báo cáo, ng th i ph i l p d án s a ch a, khôi ph c công trình theo trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng cơ b n hi n hành trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t; 2. Vi c c p và s d ng kinh phí khôi ph c công trình b thiên tai phá ho i ư c th c hi n theo trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng cơ b n và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 19. 1. Khung m c th y l i phí, ti n nư c quy nh t i kho n 4 i u 14 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh c th như sau: a) Th y l i phí ư c thu b ng ng Vi t Nam. i v i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì ư c mi n th y l i phí. i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn thì gi m t 50% n 70% m c th y l i phí. Vi c xác nh các a bàn trên ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 8 và kho n 9 i u 2 Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. Căn c tình hình th c t c a a phương, U ban nhân dân c p t nh quy nh c th các trư ng h p ư c mi n, gi m và b trí ngân sách c p cho các trư ng h p trên.
 9. b) Khung m c th y l i phí i v i t ch c, cá nhân s d ng nư c tr ng lúa, rau, màu, cây v ông, cây công nghi p ng n ngày: - Khung m c th y l i phí iv i t tr ng lúa: ơn v : 1.000 ng/ha TT Vùng và bi n pháp công trình Lúa ông Lúa Hè - Lúa Mùa Xuân Thu I Mi n núi c a c nư c - Tư i tiêu b ng ng l c 320 - 650 260 - 600 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 270 - 600 220 - 560 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 300 - 630 250 - ng l c h tr 500 II ng b ng sông H ng - Tư i tiêu b ng ng l c 500 - 750 450 - 700 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 450 - 700 400 - 650 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 480 - 730 420 - ng l c h tr 680 III Trung du B c B và B c khu IV - Tư i tiêu b ng ng l c 440 - 740 410 - 710 390 - 690 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 410 - 710 380 - 680 360 - 660 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 425 - 720 395 - 690 375 - ng l c h tr 670 IV Nam khu IV và Duyên h i mi n Trung - Tư i tiêu b ng ng l c 400 - 710 430 - 740 390 - 650 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 370 - 680 400 - 710 300 - 600 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 385 - 690 415 - 720 325 - ng l c h tr 620 V Tây Nguyên
 10. - Tư i tiêu b ng ng l c 350 - 660 300 - 620 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 300 - 610 270 - 590 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 330 - 640 300 - ng l c h tr 600 VI ông Nam B - Tư i tiêu b ng ng l c 420 - 730 390 - 700 340 - 650 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 390 - 700 360 - 670 290 - 600 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 405 - 690 375 - 680 310 - ng l c h tr 670 VII ng b ng C u Long - Tư i tiêu b ng ng l c 500 - 750 470 - 720 400 - 690 - Tư i tiêu b ng tr ng l c 350 - 700 300 - 650 300 - 600 - Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p 400 - 720 350 - 680 320 - ng l c h tr 630 Trư ng h p tư i, tiêu ch ng m t ph n thì thu b ng 50% n 70% m c trên. Trư ng h p ch t o ngu n tư i, tiêu thì thu b ng 40% n 60% m c trên. Trư ng h p l i d ng th y tri u tư i tiêu thì thu b ng 70% m c tư i tiêu b ng tr ng l c vùng không ch u nh hư ng th y tri u. - i v i di n tích tr ng rau, màu, cây công nghi p ng n ngày k c cây v ông thì m c thu th y l i phí t i thi u thu b ng 30% n 50% m c thu tư i lúa. c) Khung m c th y l i phí áp d ng i v i vi c s n xu t mu i tính b ng 2% giá tr mu i thành phNm. d) Khung m c ti n nư c i v i t ch c, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i ph c v cho các m c ích không ph i s n xu t lương th c: TT Các i tư ng dùng nư c ơn v Thu theo các bi n pháp công trình Bơm i n H p, kênh c ng
 11. 1 C p nư c dùng s n xu t công ng/m3 500 á 250 á 500 nghi p, ti u công nghi p 1000 2 C p nư c cho nhà máy nư c sinh ng/m3 300 á 800 250 á 500 ho t, chăn nuôi 3 C p nư c tư i các cây công nghi p ng/m3 350 á 500 250 á 450 dài ngày, cây ăn qu , hoa và cây dư c li u 4 C p nư c nuôi tr ng th y s n ng/m3 200 á 500 150 á 350 ng/m2 m t 100 á 800 thoáng 5 - Nuôi tr ng th y s n t i công trình % giá tr s n 7% á 10% h ch a th y l i; lư ng 8% á 10% - Nuôi cá bè. 6 V n t i qua âu thuy n, c ng c a h ng/t n/lư t 2000 á 3000 th ng th y l i: ng/m2/lư t 500 á 1000 - Thuy n, sà lan - Các lo i bè 7 S d ng nư c t công trình th y l i % giá tr s n 8 á 12% phát i n lư ng i n thương phNm 8 S d ng công trình th y l i kinh T ng giá tr 10 á 15% doanh du l ch, ngh mát, an dư ng, doanh thu gi i trí (k c kinh doanh sân gôn, Casino, nhà hàng) Trư ng h p l y nư c theo kh i lư ng thì khung m c ti n nư c ư c tính t v trí nh n nư c c a t ch c, cá nhân s d ng nư c. 2. Khung m c th y l i phí quy nh t i kho n 1 i u này, ư c tính v trí c ng u kênh c a t ch c h p tác dùng nư c. M c th y l i phí trong ph m vi ph c v c a t ch c h p tác dùng nư c do t ch c h p tác dùng nư c tho thu n v i t ch c, cá nhân tr c ti p s d ng nư c theo khung m c quy nh t i kho n 3 i u này. 3. U ban nhân dân c p t nh căn c vào khung m c th y l i phí, ti n nư c quy nh t i kho n 1 i u này quy nh m c thu c th phù h p v i th c t c a h th ng công trình a phương theo phân c p t ch c qu n lý công trình; quy nh khung m c th y l i phí, ti n nư c trong ph m vi ph c v c a t ch c h p tác dùng nư c. 4. nh ng nơi có i u ki n thì thu th y l i phí, ti n nư c theo mét kh i nư c s d ng.
 12. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n phương pháp, th t c thu, n p th y l i phí, ti n nư c theo mét kh i s d ng. i u 20. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ch c, ch o vi c duy tu, b o dư ng thư ng xuyên công trình th y l i thu c ph m vi qu n lý. 2. Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c tr c ti p qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i có trách nhi m duy tu, b o dư ng thư ng xuyên công trình th y l i. 3. Kinh phí duy tu, b o dư ng thư ng xuyên công trình th y l i ư c l y t th y l i phí, ti n nư c và ngu n ngân sách d phòng c p cho ph n th y l i phí b th t thu do thiên tai gây m t mùa theo quy nh t i kho n 5 i u 13 Ngh nh này và ph n th y l i phí, ti n nư c ư c mi n, gi m i v i a bàn có i u ki n kinh t khó khăn và a bàn có i u ki n c bi t khó khăn quy nh t i i m a kho n 1 i u 19 Ngh nh này. 4. Hàng năm, ngân sách trung ương, ngân sách a phương b trí m t kho n ngân sách h tr cho các doanh nghi p khai thác công trình th y l i trong trư ng h p thu th y l i phí không bù p chi phí s a ch a, v n hành c a các công trình th y l i. 5. Vi c duy tu, b o dư ng công trình th y l i ư c s d ng lao ng công ích theo quy nh c a pháp lu t v nghĩa v lao ng công ích. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính hư ng d n ch , nh m c chi cho vi c duy tu, b o dư ng thư ng xuyên công trình th y l i và b trí kinh phí theo quy nh t i kho n 4 i u này. i u 21. 1. Phương th c thanh toán, th i gian thanh toán th y l i phí, ti n nư c c a t ch c, cá nhân hư ng l i t công trình th y l i quy nh t i kho n 1 i u 16 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c quy nh c th như sau: a) Doanh nghi p khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i ký k t h p ng tư i, tiêu ngay t u v s n xu t v i t ch c, cá nhân làm d ch v ho c s d ng nư c và thu th y l i phí theo h p ng ã ư c ký k t v i th i h n mu n nh t m t tháng sau v s n xu t; b) Căn c vào m c th y l i phí ư c quy nh t i i u 19 Ngh nh này và h p ng tư i, tiêu, ngay t u v doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c l p k ho ch thu th y l i phí trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 17 Ngh nh này phê duy t; c) Doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i h p v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p s thu th y l i phí, ti n nư c
 13. cho t ng t ch c, cá nhân s d ng nư c làm cơ s cho vi c ký k t h p ng dùng nư c và thu, n p th y l i phí, ti n nư c theo quy nh; d) Các h s n xu t nông nghi p ư c ph c v tư i, tiêu nư c ph i tr th y l i phí cho doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c trong th i gian m t tháng sau khi thu ho ch xong; n u tr ch m, thì ph i ch u lãi su t tr ch m theo lãi su t ti t ki m không kỳ h n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i th i i m thanh toán cho doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c trên s ti n th y l i phí còn n ; ) U ban nhân dân các c p có trách nhi m ki m tra, ôn c và t ch c th c hi n vi c thu, n p th y l i phí, ti n nư c t i a phương. 2. Th i gian thanh toán ti n i n gi a doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c v i doanh nghi p kinh doanh i n l c quy nh t i kho n 2 i u 16 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ư c th c hi n theo nh kỳ 6 tháng m t l n. Trư ng h p tr ch m thì doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c ph i ch u lãi su t tr ch m theo lãi su t ti t ki m không kỳ h n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i th i i m thanh toán cho doanh nghi p kinh doanh i n l c trên s ti n i n còn n . i v i ti n i n bơm tiêu úng, ch ng h n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 13 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i thì s ư c thanh toán ngay sau khi ngân sách nhà nư c c p. Chương 3: B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 22. Vi c thay i tiêu chuNn, quy mô, m c ích s d ng c a công trình th y l i ã có và vi c xây d ng b sung công trình th y l i vào h th ng công trình th y l i ã có theo quy nh t i i u 24 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i, ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng công trình th y l i nào thì có thNm quy n quy t nh vi c thay i tiêu chuNn, quy mô, m c ích s d ng c a công trình th y l i ó và phê duy t vi c xây d ng b sung công trình th y l i m i vào h th ng công trình th y l i ã có; 2. Trư ng h p i v i công trình th y l i t c p I tr lên không do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t d án u tư thì vi c thay i tiêu chuNn, quy mô, m c ích s d ng c a công trình th y l i ã có và vi c xây d ng b sung công trình th y l i vào h th ng công trình th y l i ph i ư c s tho thu n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 23. Ph m vi b o v công trình th y l i quan tr ng qu c gia theo quy nh t i kho n 6 i u 25 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i là:
 14. 1. Ph m vi vùng ph c n i v i công trình th y l i quan tr ng qu c gia quy nh t i i u 4 Ngh nh này ư c quy nh k t chân p chính tr ra là 500m; 2. Trong ph m vi nêu trên, vùng ph c n ư c chia làm hai ph n: ph n không ư c xâm ph m k t chân p chính tr ra là 150m; ph n còn l i ư c s d ng cho các ho t ng không gây m t an toàn p. i u 24. Trong ph m vi b o v công trình th y l i, các ho t ng khác ph i có gi y phép quy nh t i kho n 3 i u 26 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i, bao g m: 1. Khoan, ào i u tra, kh o sát a ch t, thăm dò, thi công công trình khai thác nư c dư i t; khoan, ào thăm dò, khai thác khoáng s n; khoan, ào thăm dò, khai thác v t li u xây d ng; 2. Tr ng cây lâu năm; 3. Khai thác các ho t ng du l ch, th thao, nghiên c u khoa h c, các ho t ng kinh doanh, d ch v ; 4. Các ho t ng giao thông v n t i c a xe cơ gi i, tr xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; 5. Xây d ng kho, b n, bãi b c d ; t p k t nguyên li u, nhiên li u, v t li u, v t tư, phương ti n; 6. Xây d ng chu ng tr i chăn th gia súc, nuôi tr ng th y s n; 7. Chôn, l p ph th i, ch t th i; 8. N mìn và các ho t ng gây n không gây h i khác; 9. Xây d ng các công trình ng m, bao g m: ư ng ng d n d u, cáp i n, cáp thông tin, ư ng ng c p thoát nư c. i u 25. Trong ph m vi b o v công trình th y l i quy nh t i i u 25 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và i u 23 Ngh nh này, nhà và công trình xây d ng trư c ngày ban hành Ngh nh này u ph i ư c xem xét, x lý theo quy nh sau: 1. Nhà và công trình ã xây d ng trong ph m vi không ư c xâm ph m c a vùng ph c n và nh ng công trình xâm ph m tr c ti p n công trình th y l i, thì ph i tháo d , di chuy n i nơi khác và ph i khôi ph c l i tình tr ng ban u, b o m an toàn cho công trình th y l i theo thi t k ; 2. Nhà và công trình xây d ng trong ph m vi b o v , tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, thì tùy theo m c nh hư ng n an toàn c a công trình th y l i, mà ph i tháo d , di chuy n i nơi khác ho c xem xét cho ti p t c s d ng, nhưng ph i tuân theo yêu c u v k thu t và ư c s ng ý b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 15. i u 26. Căn c vào Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan, U ban nhân dân c p t nh quy nh i u ki n và xem xét, x lý vi c tháo d , di chuy n ho c cho ti p t c s d ng i v i nhà và công trình hi n có trong ph m vi b o v công trình th y l i a phương; quy nh vi c phân c p x lý i v i các trư ng h p trên và th c hi n chính sách i v i t ng trư ng h p c th theo quy nh hi n hành. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 27. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i, bao g m: 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân c p t nh xây d ng và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách v khai thác và b o v công trình th y l i; 2. Th ng nh t qu n lý nhà nư c v vi c l p, th c hi n các d án u tư b sung, hoàn thi n, nâng c p h th ng công trình th y l i trong ph m vi c nư c; 3. Trình Chính ph xét duy t và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch và d án u tư b sung, hoàn thi n, nâng c p nh ng h th ng công trình quan tr ng liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương; xét duy t ho c ng ý b ng văn b n U ban nhân dân c p t nh xét duy t d án u tư b sung, hoàn thi n, nâng c p nh ng h th ng công trình ã ư c phân c p theo quy nh hi n hành v xây d ng cơ b n; 4. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c v khai thác và b o v công trình th y l i; 5. Phê duy t phương án b o v công trình th y l i thu c ph m vi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý; quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh bi n pháp x lý trong trư ng h p công trình th y l i có nguy cơ x y ra s c ; ch o vi c i u hoà, phân ph i ngu n nư c c a công trình th y l i trong trư ng h p x y ra h n hán, trong ó ưu tiên nư c cho sinh ho t; t ng h p k ho ch phòng, ch ng úng, h n trong c nư c; 6. C p, thu h i gi y phép ho c u quy n cho U ban nhân dân c p t nh c p, thu h i Gi y phép x nư c th i vào công trình th y l i và các ho t ng ph i có phép trong ph m vi b o v công trình th y l i; 7. T ch c công tác thanh tra chuyên ngành v khai thác và b o v công trình th y l i; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i; 8. T ng h p và xu t trình Chính ph x lý các v n trong quan h qu c t v lĩnh v c khai thác và b o v công trình th y l i;
 16. 9. xu t, trình Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và h th ng t ch c cơ quan qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i; t ch c vi c nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b khoa h c công ngh vào vi c khai thác và b o v công trình th y l i; ào t o cán b và tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i; 10. Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Các B , ngành theo ch c năng, nhi m v c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i như sau: 1. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng ho c t ch c vi c xây d ng quy trình v n hành công trình th y i n, b o m khai thác t ng h p có hi u qu và an toàn công trình th y l i; 2. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, t ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i giao thông th y trong h th ng công trình th y l i ho c l i d ng t ng h p công trình th y l i ã có vào m c ích giao thông, b o m phù h p v i quy ho ch h th ng công trình th y l i, an toàn cho công trình và không gây c n tr dòng ch y; 3. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, t ch c th c hi n quy ho ch h th ng c p thoát nư c cho ô th , khu dân cư, khu công nghi p n m trong h th ng công trình th y l i, b o m phù h p v i quy ho ch, quy trình v n hành h th ng công trình th y l i và không gây ô nhi m môi trư ng nư c; 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c l p phương án s d ng tài nguyên t; phương án khai thác, s d ng và b o v tài nguyên nư c; 5. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân c p t nh t ng h p k ho ch u tư cho các d án v khai thác và b o v công trình th y l i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; 6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan b trí kinh phí phòng, ch ng úng, h n; xây d ng các chính sách v tài chính trong qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i và kh c ph c h u qu khi công trình th y l i x y ra s c ; 7. B Công an, B Qu c phòng và l c lư ng vũ trang nhân dân ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o vi c ngăn ch n các hành vi phá ho i, b o m an toàn cho công trình th y l i và kh c ph c h u qu khi công trình th y l i x y ra s c . i u 29. U ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i, bao g m:
 17. 1. Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch khai thác và b o v công trình th y l i trong a phương; 2. Ch o vi c l p k ho ch phòng, ch ng úng, h n trong a phương; 3. L p, trình duy t, t ch c th c hi n các d án u tư b sung, hoàn thi n, nâng c p h th ng công trình th y l i a phương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 4. Hư ng d n thi hành các quy nh c a Chính ph và các B , ngành v khai thác và b o v công trình th y l i t i a phương; 5. C p, thu h i Gi y phép x nư c th i vào công trình th y l i và các ho t ng ph i có phép trong ph m vi b o v công trình th y l i theo quy nh c a Ngh nh này và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 6. Quy t nh theo thNm quy n các bi n pháp x lý trong trư ng h p công trình th y l i có nguy cơ x y ra s c theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh khác c a pháp lu t; th c hi n vi c i u hoà, phân ph i ngu n nư c c a công trình th y l i trong trư ng h p x y ra h n hán, ưu tiên nư c cho sinh ho t; t ng h p k ho ch phòng, ch ng úng, h n trong a phương; phê duy t phương án b o v công trình th y l i theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 7. T ch c công tác thanh tra chuyên ngành v khai thác và b o v công trình th y l i; gi i quy t ho c tham gia gi i quy t các tranh ch p v khai thác và b o v công trình th y l i; x lý các vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i t i a phương theo quy nh c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và các quy nh khác c a pháp lu t; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i t i a phương; 8. Th c hi n các i u ư c qu c t trong lĩnh v c khai thác và b o v công trình th y l i mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia; 9. Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p nhà nư c khai thác công trình th y l i thu c a phương qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG 5: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th Ngh nh s 98/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v vi c quy nh thi hành Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và Ngh nh s 112-H BT ngày 25 tháng 8 năm 1984 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thu th y l i phí. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .
 18. i u 31. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 32. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản