intTypePromotion=1

Nghị định số 156/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Nghị định số 156/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 156/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 156/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 156/1999/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 156/1999/N -CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A T NH QU NG NAM NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 55 (năm mươi nhăm) i bi u H i ng nhân dân t nh, 24 (hai mươi tư) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND t nh Qu ng Nam (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG NAM STT ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u m i ơn v 1 Huy n i n Bàn ơn v b u c s 01 03 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 02 i bi u ơn v b u c s 03 02 i bi u 2 Th xã H i An ơn v b u c s 04 03 i bi u 3 Huy n Duy Xuyên ơn v b u c s 05 03 i bi u ơn v b u c s 06 02 i bi u 4 Huy n iL c ơn v b u c s 07 03 i bi u ơn v b u c s 08 03 i bi u 5 Huy n Hiên ơn v b u c s 09 01 i bi u 6 Huy n Nam Giang ơn v b u c s 10 01 i bi u 7 Huy n Phư c Sơn ơn v b u c s 11 01 i bi u 8 Huy n Hi p c ơn v b u c s 12 02 i bi u 9 Huy n Qu Sơn ơn v b u c s 13 03 i bi u ơn v b u c s 14 02 i bi u 10 Huy n Thăng Bình ơn v b u c s 15 03 i bi u ơn v b u c s 16 02 i bi u ơn v b u c s 17 02 i bi u 11 Th xã Tam Kỳ ơn v b u c s 18 02 i bi u ơn v b u c s 19 03 i bi u ơn v b u c s 20 02 i bi u 12 Huy n Núi Thành ơn v b u c s 21 02 i bi u ơn v b u c s 22 03 i bi u 13 Huy n Tiên Phư c ơn v b u c s 23 03 i bi u 14 Huy n Trà My ơn v b u c s 24 02 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 10 ơn v - B u 02 i bi u có 11 ơn v - B u 01 i bi u có 03 ơn v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản