intTypePromotion=4

Nghiên cứu một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò sữa Úc nhập nội Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
11
download

Nghiên cứu một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò sữa Úc nhập nội Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đàn bò sữa đã phát triển với tốc độ nhanh. Nhiều đơn vị đã tiến hành nhập bò Holstein Friesian (HF). Để đánh giá đàn bò nhập nội, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò sữa nhập nội Việt Nam (năm 2001-2004)” với mục tiêu xác định một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đàn bò sữa thuần chủng nhập vào vùng sinh thái, quy mô, phương thức chăn nuôi khác nhau....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò sữa Úc nhập nội Việt Nam

  1. NguyÔn H÷u L−¬ng – N ghiªn cøu mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña bß s÷a óc . . . Nghiên c u m t s ch tiêu kinh t k thu t c a bò s a Úc nh p n i Vi t Nam (năm 2002-2004) Nguy n H u Lương1*, Kim Tuyên2, Hoàng Kim Giao2, Nguy n Vi t H i3, Vũ Văn N i1, Lã Văn Th o2, Tr n Sơn Hà1, Vũ Ng c Hi u1, Nguy n S c M nh1, Nguy n Hùng Sơn1 và Nguy n Th Dương Huy n4 1 Vi n Chăn nuôi; 2C c Chăn nuôi -B NN &PTNT; 3 V Khoa h c và Công ngh - B NN &PTNT; 4 i h c Nông nghi p 1 * Tác gi liên h : ThS. Nguy n H u Lương, Phó Trư ng phòng Phòng Khoa H c & HTQT, Vi n Chăn nuôi; T: 04-8 386 131 / 0912177526; Fax: 04-8 389 775; E-mail: huuluong2004@yahoo.com Abstract Study on economical and technical aspects of Australian dairy cows imported to Vietnam During the period from Dec 2001 to July 2004, 10,356 dairy cows from USA, Australia, New Zealand and Thailand had been imported by Vietnamese dairy producers. There were 6 units involving in the project and main findings were as follows: Culling rate of the imported dairy herd was 11.8%; disease infection rate in heifers, weaners, and cows were 35.7, 21.1, and 43.2%, respectively. Age at the first pregnancy of cows was 24.6 months of age which was older than USA cows (P
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) Phân tích ch t lư ng s a: m , protein, v t ch t khô không m (SNF) b ng máy phân tích t ng. Các s li u thu th p ư c x lý b ng ph n m m Excell (2003) và Minitab (13.1). K t qu nghiên c u S lư ng gi ng bò s a úc ư c nh p n i 2001-2004 có 6 công ty nh p 10.356 con bò s a. - Bò HF úc thu n: 8.815 con (85,17%) Tu i bò nh p n i Bò cái s a g m các l a tu i 12-15, 15-18 và 18-22 tháng, h u b có ch a 4-8 tháng. Bò gi ng nh p là do nhu c u phát tri n bò s a c a các a phương. a i m nghiên c u tài ã ti n hành nghiên c u t i: Cty CP gi ng bò s a M c Châu, Trung tâm bò s a Hà Nam, Cty CP mía ư ng Lam Sơn, Cty bò s a Tp H Chí Minh, Cty CP gi ng bò s a Lâm ng, Nông trư ng Sông H u, là i di n cho m t s vùng sinh thái Tây B c, B Sông H ng, B c Trung B , ông Nam B , Cao nguyên Tây Nguyên, B Sông C u Long. M c Châu và Lâm ng là nơi thích h p v i s phát tri n c a àn bò HF. Hình th c s h u bò S h u gia ình: Các h gia ình t i Công ty gi ng bò s a M c Châu vay ti n d án c a Qu phát tri n lãi su t th p. T i Hà Nam: Các gia ình b ti n, t nh tr giúp và ti n vay ngân hàng. S h u Công ty: Công ty TNHH Lam Sơn-Sao Vàng, Công ty c ph n gi ng bò s a Lâm ng, Công ty bò s a Tp H Chí Minh và Nông trư ng sông H u. Phương th c chăn nuôi àn bò nuôi v i quy mô 3-5con/h . Công ty c ph n gi ng bò s a M c Châu có quy mô 10-30con/h . Các cơ s khác, àn bò ư c nuôi t p trung v i quy mô l n. S phát tri n c a àn bò s a nh p Nh m áp ng nhu c u v gi ng bò s a góp ph n tăng s lư ng và c i ti n di truy n. Bò s a nh p t năm 2001 n năm 2004 B ng 1. S lư ng bò s a nh p c a các ơn v (Con) H ng m c Mc Hà Thanh Lâm Tp C n Thơ T ng Châu Nam Hoá ng HCM Ngu n nh p Úc Úc Úc Úc Úc Úc S lư ng 372 153 322 604 954 113 2518 - Bò tơ 153 153 - Bò h u b 358 604 954 13 1929 Trong ó bò có ch a 234 90 231 1 556 - Bò cái sinh s n 14 322 100 436 Trong ó bò có ch a 14 56 70 Năm nh p 2003 2002 2002 2003 2002-03 2002 T ng s bò úc nh p c a báo cáo là: 2.518 con chi m 24,31% t ng bò nh p, có th i di n cho àn bò s a úc nh p n i.
  3. NguyÔn H÷u L−¬ng – N ghiªn cøu mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña bß s÷a óc . . . T l lo i th i là th p so v i các nư c trong khu v c. T l àn bò lo i th i qua các năm như sau: Cao nh t năm th 2: 7,5%, năm th nh t chi m 3,26% và năm th 3 chi m 0,89% (s bò còn l i sau lo i th i + s bò nh p m i và bán gi ng). àn cái sinh s n chi m t l cao nh t khi nh p bò. B ng 2. Th i lo i àn bò nh p sau 3 năm (con) Sinh s n H ub Tơ T ng bò T ng bò ơn v % nh p th i n % n % n % M c Châu 372 25 6,72 25 6,72 Hà Nam 153 4 2,61 15 9,80 19 12,42 Thanh Hoá 322 33 10,24 33 10,24 Lâm ng 604 13 2,05 13 2,05 TP. HCM 954 116 12,16 39 4,09 155 16,25 C n Thơ 113 51 45,13 1 0,88 52 46,02 T ng c ng 2.518 229 9,10 40 1,60 28 1,10 297 11,80 T ng s bê ra là 1.216 con. T l nuôi s ng toàn àn là: 92%, nuôi s ng bê 0-6 tháng là: 95%. Bán gi ng là 702 con chi m 29% t ng àn. Bán th t là 396 con chi m 16,37% t ng àn, t l so v i bò cái có kh năng sinh s n 66%. S bò cu i kỳ: 2.321 con Tình hình chung c a àn bò s a nh p T l lo i th i khi nuôi tân áo 1-2%, sau m t năm 3-10%. T l s y thai 3-8%. Năng su t s a 10-15 lít /ngày (trên 20 lít /ngàycó 5-8%). T l nuôi s ng c a àn bò nh p t 95-98%. Bò nh p v chưa có b nh l , b nh truy n nhi m. Bò thư ng m c các b nh s n khoa, viêm vú, sưng chân, viêm ph i, ký sinh trùng ư ng máu. B ng 3. Chu chuy n àn bò nh p (con) Tăng Gi m Cu i kỳ H ng m c Mua Chuy n C ng Bán Bán Ch t Tai Chuy n C ng vào ra h ng tăng gi ng th t b nh nn h ng gi m 3086 51 106 147 9 1385 1698 1388 Bò cái sinh s n 436 2650 436 26 29 52 5 972 1084 647 V ts a 1295 1731 1355 77 95 4 413 614 741 C ns a 1355 25 1929 774 2703 23 2 1496 2172 531 H ub 623 28 1373 390 1763 561 1 833 1443 320 Không ch a 28 20 556 384 940 62 663 729 211 Có ch a 3 1 153 111 264 17 6 180 84 Tơ l 157 737 737 11 18 61 24 126 Bê cái 0-6 tháng 497 611 479 479 244 42 1 Bê c 0-6 tháng 764 192 2518 1216 3535 7269 702 396 279 36 3535 5425 T ng 2321 Như v y, nh p bò s a ã góp ph n tăng àn. ài Loan t l lo i th i năm u là 20%, sau l a u là 25%. àn bò s a HF nh p v có t l lo i th i th p.
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) B ng 4. Tình hình c m nhi m b nh c a àn bò nh p Cái tơ l Cái h u b Cái sinh s n Tl Lo i b nh Cm Lo i Cm Lo i Cm Kh i Lo i (%) Kh i Ch t Kh i Ch t Ch t nhi m th i nhi m th i nhi m th i Viêm móng 10 9 1 0 151 138 12 1 224 175 36 13 14.8 Sinh S n 0 0 0 0 41 32 7 2 521 496 19 6 21.6 KST ư ng máu 11 4 0 7 104 95 2 7 92 63 14 15 8.0 Ngo i khoa 52 25 16 11 76 69 5 2 89 82 6 1 8.4 Tai n n 0 0 0 0 12 6 2 4 38 33 5 1.9 N i khoa 853 755 58 40 164 149 3 12 158 122 16 20 45.3 T ng 926 793 75 58 548 489 31 28 1122 971 91 60 100.0 T l (%) 35,7 85.6 9.5 6.3 21,1 89.2 6.3 5.7 43,2 86.5 8.1 5.3 Bò s a nh p nhi m b nh 2.596 lư t con, trong ó cái tơ 35,7%, cái h u b 21,1%. Bò cái sinh s n 43,2% (b nh s n khoa 21,6%, ngo i khoa 8,4% và n i khoa 45,3%, viêm móng 14,8% c a bò b nh). T ng s bò ch a kh i 2.253 con (86,8%), àn cái h u b là cao nh t (89,2%) và th p nh t àn cái tơ (9,5%). T ng s bò ch t b nh 146 con (5,6%). T ng s con b b nh là không cao khi nuôi bò s a thu n ch ng. Bò nh p nh ng năm u có nh ng cơ s chưa bi t nuôi bò s a nên b nh t t thư ng x y ra nh t là các b nh v móng và s n khoa. Sau 1-2 năm i ngũ cán b thú y và các h chăn nuôi có kinh nghi m nên ã góp ph n tích c c làm gi m thi t h i àn bò s a nh p n i. Qua k t qu nghiên c u th hi n nh ng b ng trên bư c u chúng tôi có nh n xét sau: àn bò s a nh p n i có th nuôi nh ng vùng khác nhau, t l lo i th i nh ng vùng nóng m cao hơn vùng cao nguyên. T l lo i th i c a àn bò C n Thơ là cao nh t 46,02% và th p nh t Lâm ng 2,84%. Như v y bò HF nh p n i có năng su t cao c n ph i ư c nuôi dư ng t t hơn, n u nuôi dư ng chúng không tho áng s gây thi t h i hơn khi nuôi àn bò lai hư ng s a. Kh năng sinh s n c a àn bò s a nh p n i Kh năng sinh s n c a àn bò theo vùng sinh thái B ng 5. Tu i ph i ch a u và tu i u (tháng) (Mean ±SD) a im n Ph i ch a u n Tu i u M c Châu 327 23,3 ± 6,1 327 32,7 ± 6,1 Hà Nam 77 25,5 ± 6,4 77 34,9±6,4 TP H Chí Minh 430 25,9 ± 6,9 430 34,9±6,9 Lâm ng 80 21,6 ± 3,5 80 30,4 ± 3,9 Bình quân 914 24,6 ± 6,3 914 33,7 ± 6,3
  5. NguyÔn H÷u L−¬ng – N ghiªn cøu mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña bß s÷a óc . . . Tu i ph i ch a l n u c a bò úc nh p cao nh t t i Tp H Chí Minh (25,9 ± 6,9 tháng). Sai khác rõ r t so v i các ơn v khác (P0,05) B ng 6. Tu i l a 2, 3 và kho ng cách các l a 2, 3 (tháng) (Mean ±SD) a im n Tu i 2 n KCL 1,2 n Tu i 3 n KCL 2,3 47,5 ± 6,6 16,1 ± 3,4 58,6 ± 8,7 16 ± 3,7 M c Châu 160 160 5 5 49,9 ± 4,2 15,1 ± 2,4 Hà Nam 21 21 47,2 ± 5,2 17,9 ± 4,1 59,2 ± 3,3 13,9 ± 1,1 TP H Chí Minh 118 118 3 3 45,1 ± 5,6 14,2 ± 2,8 Lâm ng 7 7 17,9 ± 3,0 14,2 ± 1,6 C n Thơ 49 14 47,5 ± 5,9 16,9 ± 3,5 58,8 ± 6,8 14,6 ± 2,2 Bình quân 306 355 8 22 Kh năng sinh s n c a àn bò theo phương th c chăn nuôi Tu i ph i có ch a l a u t i M c Châu (23,3 ± 6,1tháng) và Lâm ng (21,6 ± 3,5tháng) th p hơn các nơi khác như Hà Nam (25,5 ± 6,4tháng) có th do có kinh nghi m chăn nuôi bò s a hơn các nơi khác, khí h u phù h p v i chăn nuôi bò s a. Kh năng s n xu t s a c a àn bò s a nh p n i Chúng tôi ã ti n hành theo dõi 1002 chu kỳ ti t s a, bao g m: B ng 7. Kh năng s n su t s a c a bò nh p n i (kg) S a chu kỳ 1 S a chu kỳ 2 a im S a 305 ± SD S a 305 ± SD n n 4365 ± 937,9 4726 ± 1009,0 M c Châu 266 91 3471 ±926 Hà Nam 67 3160 ± 1491 Thanh Hoá 6 3036 ± 706 2965 ± 670 TP H Chí Minh 124 82 3877 ± 354 4419 ± 211 Lâm ng 11 2 2706 ± 754 2663 ± 577 C n Thơ 74 22 Bình quân 475 3748± 835 270 3674 ± 855 Chu kỳ 1 àn bò s a nh p s n lư ng ngày là 3.748kg ± 835. Chu kỳ 2 àn bò s a nh p s n lư ng s a 305 ngày là 3.674kg ± 855. Kh năng s n xu t s a c a bò theo vùng sinh thái nuôi S n lư ng s a 305 ngày cao nh t t i M c Châu, chu kỳ 1: 4.365kg ± 937, 9 và chu kỳ 2: 4.726kg ± 1.009. Th p nh t t i C n Thơ, chu kỳ 1: 2.706kg ± 754, chu kỳ 2: 2.663kg ± 577.
  6. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) S n lư ng s a 305 ngày c a bò s a nh p t i M c Châu, Lâm ng u cao hơn t i Hà Nam, Thanh Hoá, Tp H Chí Minh, C n Thơ (M c Châu cao hơn C n Thơ 61,3%/CK1; 77,5%/CK2. Lâm ng cao hơn C n Thơ 33,1%/CK1; 65,9%/CK2). + Chu kỳ s a 1: S n lư ng s a có s khác bi t rõ r t gi a các ơn v , th p nh t là SLS c a bò C n Thơ (3.071kg). S ngày khai thác s a c a C n Thơ cao nh t (378ngày). T i M c Châu và Lâm ng có s n lư ng s a cao hơn các nơi khác và khác nhau r t rõ r t (P0,05). S ngày cho s a c a M c Châu và Lâm ng là 306 ± 39 và 305 ± 55 là r t t t. + Chu kỳ s a 2: S n lư ng s a c a M c Châu và Lâm ng u cao hơn so v i chu kỳ 1 và cao hơn h n so v i các ơn v khác (P0,05). S n lư ng s a c a Bò HF t i Thanh Hoá chu kỳ hai ch t 84,65% so v i s n lư ng s a trung bình th c t và 86% s n lư ng s a 305 ngày c a s n lư ng s a bình quân c a àn bò HF nh p n i nuôi các vùng khác. M t s ch tiêu và ch t lư ng s a c a àn bò s a nh p n i Chúng ta c n xem xét v ch t lư ng s a. B ng 8. Ch t lư ng s a c a àn bò s a nh p n i (%) M Protein VCK không m §Þa ®iÓm n Mean ±SD n Mean ±SD n Mean ±SD M c Châu 33 2,80 ± 0,6 33 3,12 ± 0,12 33 8,31 ± 0,36 Hà Nam 83 3,33 ± 0,52 83 3,37 ± 0,21 83 8,38 ± 0,56 Lâm ng 17 4,12 ± 0,62 17 3,19 ± 0,08 17 8,42 ± 0,21 TP. H Chí Minh 76 3,55 ± 0,6 76 3,25 ± 0,17 76 8,6 ± 3,29 Bình quân 209 3,39 ± 0,57 209 3,27 ± 0,17 209 8,45 ± 1,49 Các ch tiêu ch t lư ng s a còn hơi th p (protein s a, VCK không m ) so v i m t s tác gi ( inh Văn C i 2003, ng Th Dung và CTV. 2005). Ch tiêu m s a 3,39% (2,80 - 4,12%), protein s a 3,27%, (3,12 - 3,37%) VCK không m 8,48% (8,31- 8,60%) . T l m s a Lâm ng (4,12%) cao hơn M c Châu và các a phương khác. Kh năng sinh trư ng và s n xu t c a àn bê sinh ra t i Vi t Nam t àn bò úc àn bê s a sinh ra t àn bò nh p n i là 2.202 con, trong ó bê cái 1.197 con (54%), bê c 1.005 con (46%). T l nuôi s ng 95%, trong ó ch t b nh 103 con (80%) và ch t tai n n 25 con (20%). Có 426 bê cái sinh ra ư c chuy n h ng lên àn cái tơ, h u b , sinh s n, như v y ã góp ph n tăng àn bò s a.
  7. NguyÔn H÷u L−¬ng – N ghiªn cøu mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña bß s÷a óc . . . Kh năng sinh trư ng: àn bê sinh ra t àn bò úc các l a tu i B ng 9. Kh năng sinh trư ng c a àn bê cái HF l a 1 (Kg) ơn v Sơ sinh 6 tháng 12 tháng 18 tháng Mean±SD Mean ±SD Mean ±SD Mean ±SD n n n n M c Châu 180 32,2 Ĩ 4,9 180 159,9 Ĩ16,8 180 253,0 Ĩ 8,9 180 337,8 Ĩ 9,1 Hà Nam 25 30,9 Ĩ 3,9 10 151,5 Ĩ23,3 15 276,5 Ĩ36,5 4 411,1 Ĩ 6,1 TP HCM 283 23,9 Ĩ 4,6 211 121,5 Ĩ 9,6 136 192,9 Ĩ 9,6 89 252,9 Ĩ37,8 C n Thơ 98 28,6 Ĩ 6,7 98 108,3 Ĩ19,4 67 191,8 Ĩ43,0 46 256,0 Ĩ47,7 Bình quân 586 27,5 ± 5,0 499 133,4 ±22,9 398 223,1 ±26,2 319 303,2 ± 3,6 Kh năng tăng kh i lư ng/ngày c a àn bê: Giai o n t sơ sinh n 6 tháng tu i cao nh t t i M c Châu (708,9g/ngày) và th p nh t C n Thơ (442,8g/ngày), cao hơn 60%. Giai o n 6-12 tháng tu i, cao nh t t i Hà Nam (694,4g/ngày) và th p nh t t i Tp H Chí Minh (396,7g/ngày), cao hơn 75%. Giai o n 12-18 tháng tu i, cao nh t Hà Nam (747,8g/ngày) th p nh t Tp H Chí Minh (333,3g/ngày) cao hơn 124,4%. B ng 10. Kh năng tăng kh i lư ng c a àn bê (g/ngày) ơn v Sơ sinh - 6 tháng 6 tháng - 12 tháng 12 tháng - 18 tháng M c Châu 708,9 517,2 471,1 Hà Nam 670 694,4 747,8 TP H Chí Minh 542,2 396,7 333,3 C n Thơ 442,8 463,9 356,7 B ng 11. Kh năng tăng kh i lư ng c a bê l a 1 (g/ngày) 12 tháng -18 tháng TT àn bò Sơ sinh - 12 tháng 1 Bò nh p t úc 535,9 445 Kh năng sinh s n Tu i ph i ch a l a u c a àn bò sinh ra Vi t Nam tuơng i th p B ng 12. Kh năng sinh s n c a àn bò s a sinh ra t i Vi t Nam (Tháng) a im Ph i u Ph i ch a u Tu i u n Mean ±SD n Mean ±SD n Mean±SD 13 17,02 ± 2,9 13 27,4 ± 3,2 M c Châu 15 18.0 ± 4,6 15 27,4 ± 4,6 Tp. HCM 28 16,6 ± 3,6 24 19,0 ± 3,9 11 26,6 ± 2,7 C n Thơ S lư ng bò chưa nhi u, ây ch là s li u ban u.
  8. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 4 (Th¸ng 2-2007) Hi u qu kinh t Theo báo cáo, giá thành s n xu t s a t i M c Châu và Lâm ng th p do: năng su t s a bò cao, các chi phí khác th p và giá th c ăn r hơn. B ng 13. Giá thành s n xu t 1kg s a năm 2004 c a các ơn v ( ng) TT ơn v Giá thành Giá bán L i nhu n 1 M c Châu 2.544 2.450 -94 2 Hà Nam 3.103 3.400 297 3 Thanh Hoá 3.658 3.324 -334 4 Lâm ng 2.901 3.300 399 5 C n Thơ 3.364 3.500 136 xu t m t s ch trương và gi i pháp - i tư ng bò nh p: Ch nên nh p bò cái h u b có ch a 3-5 tháng. - Các cơ s nh p bò: Ph i chu n b y cơ s v t ch t. - ng b ng Sông C u Long: Ch nuôi bò s a nh ng nơi cao ráo và ch ng th c ăb xanh. K t lu n và ngh K t lu n S lư ng bò nh p: (12/2001 n 7/2004) 10.356 bò s a HF, Jersey, F1 (HF × JS), F2,3 (HF × JS) góp ph n tăng s lư ng, ch t lư ng c a àn bò s a. K t qu bư c u cho th y àn bò nh p có th phát tri n ư c (t l lo i th i sau 3 năm là 11,8%), nhưng c n ch ng stress nhi t và nuôi dư ng thích h p. Kh năng sinh s n c a àn bò nh p n i: Tu i ph i ch a l a u c a àn bò: 24,6 ± 6,3. Kho ng cách l a 1-2 c a àn bò: (16,9 ± 3, 5 tháng) Kh năng s n xu t s a c a àn bò nh p n i : S n lư ng s a 305 ngày c a àn bò: 3748kg/chu kỳ ( 2706 - 4365kg/ck) l a 1 và 3674kg/chu kỳ (2663 - 4726kg/ck) l a 2. Ch t lư ng s a c a àn bò nh p n i: M s a 3,39%, Protein: 3,27%, VCK không m : 8,45%. Kh năng sinh trư ng c a àn bê sinh ra t i Vi t Nam: Kh i lư ng bê sinh ra t àn bò nh p n 18 tháng: 303kg ( 252-411kg). Kh năng tăng kh i lư ng giai o n sơ sinh n 12 tháng tu i: 535,9g/ngày, giai o n 12-18 tháng tu i: 445g/ngày. Kh năng sinh s n c a bò sinh ra t i Vi t Nam: S lư ng còn ít c n ư c nghiên c u ti p t c có k t lu n tho áng. Giá thành 1kg s a: Năm 2004 dao ng: 2.544 - 3.658 .
  9. NguyÔn H÷u L−¬ng – N ghiªn cøu mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña bß s÷a óc . . . ngh Ti p t c theo dõi v kh năng s n xu t s a c a àn bò s a nh p. Tài li u tham kh o ng Th Dung, Nguy n Th Công, Tr n Tr ng Thêm, Lê Minh S t. 2005 - ánh giá năng su t, ch t lư ng s a và nhân t nh hư ng n năng su t ch t lư ng s a c a bò s a m t s cơ s chăn nuôi t i Vi t Nam. Tóm t t báo cáo khoa h c năm 2004. tr 317-321. Vi n Chăn nuôi. 6/2005. inh Văn C i. 2003 - Kh năng sinh s n và s n xu t s a c a bò HF thu n nuôi t i khu v c TP H Chí Minh. Thông tin khoa h c k thu t chăn nuôi s 4/2003.tr 23-27. Vi n Chăn nuôi 2003. Ngô Thành Vinh, Lê Tr ng L p, Nguy n Th Công, Ngô ình Tân, oàn H u Thành. 2005 - Kh năng sinh trư ng, sinh s n, s n su t s a c a bò HF và Jersey nh p n i nuôi t i Trung tâm Nghiên c u bò và ng c Ba Vì. Thông tin khoa h c k thu chăn nuôi s 6/2005, tr.15-27. Vi n Chăn nuôi 2005. Nguy n Qu c t, Nguy n Thanh Bình. 2005 - Kh năng sinh s n và s n xu t c a bò Holstein Friesian nh p n i nuôi t i khu v c TP. H Chí Minh. Tóm t t báo cáo khoa h c 2004-Vi n Chăn nuôi. 6/2005. tr 13-16. Nguy n Vi t H i, Kim Tuyên, Hoàng Kim Giao. 2004 - L ch s phát tri n bò s a Vi t Nam. Tài li u chưa xu t b n. Hà N i 2004. Ph m H i Nam, Tr n Công Chi n, Bùi Duy Minh. 2004 - Nghiên c u ánh giá ch t lư ng àn bò gi ng HF nuôi t i cao nguyên M c Châu theo phương th c khoán h . Báo cáo khoa h c CNTY ph n chăn nuôi Gia súc. Tr 98-107.NXBNN 2004./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2