intTypePromotion=1
ADSENSE

Những dự án táo bạo của CBRE cho năm 2008

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

222
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người trình bày: Ông Marc Townsend Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những dự án táo bạo của CBRE cho năm 2008

 1. NHÖÕNG DÖÏ ÑOAÙN TAÙO BAÏO CUÛA CBRE CHO NAÊM 2008 Ngöôøi trình baøy: OÂng Marc Townsend Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty TNHH CB Richard Ellis (Vieät Nam) Ngaøy 30 thaùng 01 naêm 2008
 2. NOÄI DUNG Ñieåm qua tình hình hieän taïi cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam Moâi tröôøng kinh teá toaøn caàu Nhöõng taùc ñoäng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam Caùc xu höôùng chung Caùc xu höôùng cuûa töøng maûng thò tröôøng Vaên phoøng Trung taâm thöông maïi Nhaø ôû (caên hoä baùn, bieät thöï, caên hoä cho thueâ) Khu coâng nghieäp Khaùch saïn, khu nghæ döôõng vaø saân goân CB Richard Ellis | Trang 2
 3. TÌNH HÌNH HIEÄN TAÏI CUÛA VIEÄT NAM Thò tröôøng phaùt trieån maïnh meõ Nguoàn cung vaãn coøn haïn cheá Nhu caàu vaãn cao Maët baèng troáng ít – khaùch thueâ xeáp haøng chôø ñôïi maët baèng vaên phoøng, nhaø ôû vaø thöông maïi troáng taïi caùc vò trí ñaéc ñòa Giaù thueâ taêng cao Giaù ñaát cuõng taêng cao Nhöng naêm 2008, tình hình seõ nhö theá naøo??? CB Richard Ellis | Trang 3
 4. TÌNH HÌNH HIEÄN TAÏI CUÛA VIEÄT NAM • Maët baèng troáng – khaùch thueâ xeáp haøng chôø ñôïi maët baèng vaên phoøng, nhaø ôû vaø thöông maïi troáng taïi caùc vò trí ñaéc ñòa – caùc döï aùn nhaø ôû chaøo baùn gaàn ñaây taïi TP. HCM CB Richard Ellis | Trang 4
 5. MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ TOAØN CAÀU Giaù vaøng taêng kyû luïc töø 1.230.000 vaøo thaùng 1/07 leân 1.610.000 vaøo thaùng 12/07 Giaù daàu taêng kyû luïc Chi phí xaây döïng taêng • Giaù theùp 0,60cm (REBARS)taêng töø 8.680VND ñeán 12.000VND/kg • Giaù xi maêng (VN Pc30) taêng töø 1.050VND ñeán 1.060VND/kg Laïm phaùt taêng daàn Kinh teá Hoa Kyø ñình treä Khuûng hoaûng trong thò tröôøng cho vay theá chaáp Laõi suaát Ñieàu naøy taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán söï taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu? Caùc söï kieän naøy seõ taùc ñoäng theá naøo ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam? CB Richard Ellis | Trang 5
 6. NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI VIEÄT NAM Dòch chuyeån nguoàn voán töø nhöõng thò tröôøng ñaõ phaùt trieån sang caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån Ña daïng hoùa, phaân taùn ruûi ro Toát hôn laø ñaàu tö vaøo nhöõng neàn kinh teá coù caùc thuoäc tính nhö: Taêng tröôûng kinh teá cao Tình hình chính trò oån ñònh Ít phuï thuoäc vaøo neàn kinh teá Hoa Kyø Giaù trò voán taêng – Thò tröôøng baát ñoäng saûn Cung thaáp – Caàu cao Moïi maûng thò tröôøng ñeàu trong tình traïng khoâng coù maët baèng troáng Höôûng lôïi töø söï phaùt trieån du lòch CB Richard Ellis | Trang 6
 7. CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM Nguoàn quyõ ñaàu tö töø caùc quoác gia nhö Haøn Quoác, Singapore, Maõ Lai, Nhaät Baûn vaø Ñaøi Loan Caùc nhaø ñaàu tö môùi tham gia vaøo thò tröôøng: Caùc tieåu vöông quoác AÛ Raäp thoáng nhaát, Israel, Nga vaø caùc nöôùc Baéc AÂu Döï kieán Hoa Kyø seõ laø nhaø ñaàu tö lôùn: caùc toå chöùc ñaàu tö Caùc xu höôùng phaùp lyù – Nghò ñònh 84 Giao thoâng ngaøy caøng xaáu ñi Hình aûnh Vieät Nam trong maét caùc nhaø ñaàu tö Thò tröôøng chöùng khoaùn CB Richard Ellis | Trang 7
 8. NGHÒ ÑÒNH 153 – Höôùng daãn thi haønh Luaät Kinh doanh Baát ñoäng saûn VOÁN PHAÙP ÑÒNH ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN: 6 tyû ñoàng (töông ñöông 375.000USD) KHAÛ NAÊNG TAØI CHÍNH Chuû ñaàu tö phaûi coù voán ñaàu tö thuoäc sôû höõu cuûa mình ñeå thöïc hieän döï aùn: Ñoái vôùi döï aùn khu ñoâ thò môùi vaø haï taàng kyõ thuaät khu coâng nghieäp: toái thieåu 20% toång möùc ñaàu tö döï aùn; Ñoái vôùi döï aùn khu nhaø ôû döôùi 20ha: toái thieåu 15% toång möùc ñaàu tö döï aùn; vaø Ñoái vôùi döï aùn nhaø ôû töø 20ha trôû leân: toái thieåu 20% toång möùc ñaàu tö döï aùn. **Voán thuoäc sôû höõu cuûa chuû ñaàu tö laø voán thöïc coù tính ñeán naêm tröôùc lieàn keà cuûa naêm thöïc hieän döï aùn, ñöôïc theå hieän trong baùo caùo taøi chính vaø coù cô quan kieåm toaùn ñoäc laäp xaùc nhaän. CB Richard Ellis | Trang 8
 9. NGHÒ ÑÒNH 153 – Höôùng daãn thi haønh Luaät Kinh doanh Baát ñoäng saûn HÌNH THÖÙC MUA BAÙN ÖÙNG TIEÀN TRÖÔÙC • Vieäc öùng tieàn tröôùc chæ ñöôïc thöïc hieän khi chuû ñaàu tö ñaõ baét ñaàu trieån khai xaây döïng cô sôû haï taàng; • Chuû ñaàu tö phaûi söû duïng tieàn öùng tröôùc ñuùng muïc ñích ñaàu tö taïo laäp baát ñoäng saûn. • Khoaûn tieàn laõi cuûa phaàn tieàn öùng tröôùc theo laõi suaát ngaân haøng thöông maïi ñöôïc ñöa vaøo hôïp ñoàng nhö moät hình thöùc boài thöôøng thieät haïi trong tröôøng hôïp moät trong caùc beân vi phaïm hôïp ñoàng. • HÌNH THÖÙC MUA BAÙN TRAÛ SAU • Tieàn phaït trong tröôøng hôïp chuû ñaàu tö chaäm giao nhaø ñöôïc tính caên cöù vaøo soá tieàn maø khaùch haøng ñaõ thanh toaùn CB Richard Ellis | Trang 9
 10. CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM • Naêm 2007 coù khoaûng 12.000 xe oâ toâ vaø 450.000 xe gaén maùy ñaêng kyù. Khoâng coù choã ñaäu xe! CB Richard Ellis | Trang 10
 11. CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM Hình aûnh Vieät Nam trong maét nhaø ñaàu tö – giaù saûn xuaát trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin, thueâ dòch vuï beân ngoaøi, dòch vuï toång ñaøi CB Richard Ellis | Trang 11
 12. THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG Nguoàn cung 2007: TP. HCMC coù 665.486m2 dieän tích saøn Naêm 2007, 31 cao oác ñöôïc khaùnh thaønh, cung caáp 165.381m2 Naêm 2008, döï kieán seõ coù theâm 261.949m2 (Gemadept, VPBank, Paragon, Happiness Square) Xu höôùng chuyeån töø khu trung taâm kinh doanh thaønh phoá ñeán caùc Quaän Taân Bình, Thuû Thieâm, Quaän 7 – Quaän 7 coù 7 cao oác vaên phoøng vôùi 70.000m2 maët baèng ñang trong giai ñoaïn xaây döïng, Nhöõng yeâu caàu môùi veà vò trí vaên phoøng nhö heä thoáng giao thoâng, gaàn nguoàn lao ñoäng, caùc tieän ích, choã ñaäu xe, khu aåm thöïc, phoøng taäp theå duïc, phoøng khaùm beänh, tröôøng hoïc CB Richard Ellis | Trang 12
 13. XUHÖÔÙNG G DÒCH CHUYEÅN CUÛA CAÙCUÛCAOC CAO OÁC VAÊN PHO XU HÖÔÙN GIAÕN RA NGOAØI TRUNG TAÂM C A CAÙ OÁC VAÊN PHOØNG Quaän Taân Bình Khu trung Thuû Thieâm taâm kinh Quaän 2 doanh Quaän 7 CB Richard Ellis | Trang 13
 14. THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG • Xu höôùng môùi: caùc Cao OÁc Xanh • Nguoàn cung: haøng traêm döï aùn ñang xaây döïng chaäm hoaøn thaønh Ñeán naêm 2010 seõ coù theâm 916.00m2 maët baèng môùi • Vieäc môû roäng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp bò trì hoaõn do thieáu maët baèng vaø giaù thueâ taêng • Nhu caàu chöa chaïm ñænh • Caùc cao oác nhoû ñöôïc lôïi trong ngaén haïn • Giaù thueâ ñang taêng DÖÏ ÑOAÙN TAÙO BAÏO CUÛA CBRE: Giaù thueâ taïi caùc cao oác haïng A seõ ñaït 65 – 70USD/m2 trong naêm 2008 (tính treân dieän tích thöïc, chöa bao goàm phí dòch vuï vaø thueá GTGT) CB Richard Ellis | Trang 14
 15. THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG CB Richard Ellis | Trang 15
 16. GIAÙ THUEÂ VAÊN PHOØNG TP.HCM SO VÔÙI HOÀNG KOÂNG & SINGAPORE Giaù thueâ Cao oác vaên phoøng haïng A taïi TP.HCM so vôùi giaù thueâ taïi Hoàng Koâng hoaëc Singapore Tæ leä giaù thueâ taïi Giaù thueâ qooác teá * TP.HCM so vôùi Cao oác vaên phoøng USD/m2/thaùng giaù thueâ quoác teá Two IFC, HK 242 USD 26% Chater House, HK 235 USD 27% Cheung Kong Centre, HK 221 USD 29% One George St, SGP 159 USD 40% One Raffles Quay, SGP 151 USD 42% Republic Plaza, SGP 144 USD 44% Nguoàn: CBRE * Dieän tích goäp, chöa bao ooàm Phí dòch vuï vaø thueá GTGT * Giaù thueâ trung bình taïi TP. HCM: 63USD/m2/thaùng CB Richard Ellis | Trang 16
 17. THÒ TRÖÔØNG BAÙN LEÛ VIEÄT NAM ÑANG NOÙNG CB Richard Ellis | Trang 17
 18. CAØNG PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ CAØNG THAY ÑOÅI Truyeàn thoáng - Chôï - Cöûa haøng maët phoá Mua saém theo hình thöùc truyeàn thoáng chieám 80% toång doanh thu baùn leû Hieän ñaïi - Sieâu thò / Ñaïi sieâu thò - Trung taâm mua saém & Trung taâm thöông maïi toång hôïp - Phaùt trieån nhanh choùng taïi caùc khu ñoâ thò CB Richard Ellis | Trang 18
 19. THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ • Caùc cöûa haøng kinh doanh haøng hieäu/saûn phaåm chuû löïc/ñaïi sieâu thò ñang haùo höùc tham gia thò tröôøng • Caùc nhaø kinh doanh baùn leû ñaõ coù maët treân thò tröôøng ñang haùo höùc môû roäng hoaït ñoäng • Caùc thöông hieäu cao caáp CB Richard Ellis | Trang 19
 20. THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ – NGUOÀN CUNG NAÊM 2008 COØN HAÏN CHEÁ Saigon Paragon Happiness Square Quaän 1 Phuù Myõ Höng, Nam Saøi Goøn 2008 (khu baùn leû) Q1/2008 Döï aùn ña chöùc naêng/Trung taâm Trung taâm thöông maïi thöông maïi DTCT:15.000m2 DTCT: 11.000m2 Paragon Corp – Fei-Yueh Vieät Nam – Vieät Nam Ñaøi Loan CB Richard Ellis | Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=222

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2