Ôn tập các dạng nóng chảy, động đặc, bay hơi, ngưng tụ

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
113
lượt xem
15
download

Ôn tập các dạng nóng chảy, động đặc, bay hơi, ngưng tụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

gưng tụ Bose-Einstein hay ngưng tụ Bose (còn gọi là đông đặc Bose-Einstein, cô đặc Bose-Einstein) là hiện tượng chuyển pha của các hạt boson, trong đó một lượng lớn các hạt boson cùng tồn tại trên cùng một trạng thái lượng tử, khi nhiệt độ nhỏ hơn một nhiệt độ chuyển pha.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập các dạng nóng chảy, động đặc, bay hơi, ngưng tụ

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ NOÙNG CHAÛY VAØ SÖÏ ÑOÂNG ÑAËC - Söï chuyeån töø theå raén sang theå loûng goïi laø söï noùng chaûy. - Söï chuyeån töø theå loûng sang theå raén goïi laø söï ñoâng ñaëc. - Phaàn lôùn caùc chaát noùng chaûy (hay ñoâng ñaëc ) ôû moät nhieät ñoä nhaát ñònh goïi laø nhieät ñoä noùng chaûy (hay nhieät ñoä ñoâng ñaëc). - Caùc chaát khaùc nhau thì coù nhieät ñoä noùng chaûy (hay nhieät ñoä ñoâng ñaëc) khaùc nhau. - Caùc chaát noùng chaûy ôû nhieät ñoä naøo thì cuõng ñoâng ñaëc ôû nhieät ñoä ñoù. - Trong suoát thôøi gian noùng chaûy hay ñoâng ñaëc, nhieät ñoä cuûa vaät khoâng thay ñoåi. Caâu 1: Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo khoâng lieân quan ñeán söï noùng chaûy ? A-Ngoïn neán ñang chaùy. B-Vaøo muøa xuaân, baêng tuyeát tan ra. C-Xi maêng ñoâng cöùng laïi. D- Haâm noùng thöùc aên ñeå môõ tan ra. Caâu 2: Thí nghieäm chöùng toû nhieät ñoä khoâng thay ñoåi trong quaù trình ñoâng ñaëc. Troän ñaù vaø muoái ñeå taïo thaønh moät hoãn hôïp sinh haøn roài cho vaøo coác. Cho moät ít nöôùc vaøo moät oáng nghieäm, ñaët oáng nghieäm vaøo hoãn hôïp sinh haøn vaø khuaáy nheï cho ñeán khi taïo thaønh caùc cuïc nöôùc ñaù. Ghi keát quaû vaø nhaän xeùt trong baûng nhö sau : Thôøi gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (phuùt) Nhieät ñoä Nhaän xeùt 80
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ BAY HÔI VAØ SÖÏ NGÖNG TUÏ - Söï chuyeån töø theå loûng sang theå hôi goïi laø söï bay hôi. Söï bay hôi xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä cuûa chaát loûng. - Khi nhieät ñoä taêng, gioù nhieàu vaø dieän tích maët thoaùng caøng roäng thì söï bay hôi xaûy ra caøng nhanh. - Söï chuyeån töø theå hôi sang theå loûng goïi laø söï ngöng tuï. Caâu 1: Caâu naøo sai, ñuùng. Neáu sai em haõy cho bieát taïi sao ? A-Nöôùc chæ bay hôi ôû 1000C. B-Nöôùc coù theå bay hôi ôû nhieät ñoä döôùi 00C. C-Khi bay hôi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. D-Trong quaù trình soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. E-Trong cuøng moät ñieàu kieän nhö nhau, coàn bay hôi nhanh hôn nöôùc. Caâu 2: Nhuùng moät ngoùn tay vaøo coàn vaø ngoùn tay khaùc vaøo nöôùc roài ruùt ra khoûi chaát loûng. Em coù theå bieát ñöôïc chaát naøo bay hôi nhanh hôn khoâng ? Caâu 3: Moät baïn nhìn vaøo caây kem ñang “boác khoùi” vaø noùi coù loïai kem “noùng”. Em coù ñoàng vôùi yù kieán naøy khoâng? Em haõy lí giaûi. Caâu 4: Cho moät ít ñaù vaøo trong coác. Moät luùc sau, baïn A keát luaän: “ Chieàu nay theá naøo trôøi cuõng möa”. Quaû thaät chieàu hoâm aáy trôøi möa. Döïa vaøo ñaâu maø baïn A keát luaän nhö vaäy ? Caâu 5: Khi em thôû ra, hôi thôû coù chöùa hôi nöôùc. Em haõy laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh ñieàu aáy. Vaøo muøa ñoâng hôi thôû ra coù “khoùi”. Em haõy giaûi thích taïi sao ? Caâu 6: Maùy saáy toùc hoaït ñoäng döïa vaøo nguyeân taéc naøo ? Caâu 7: Taïi sao vaøo muøa naéng, caây ruïng laù. Taïi sao ôû nhöõng vuøng sa maïc, laù caây thöôøng coù daïng hình gai ? 84
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 8: Em ruùt ra keát luaän gì qua thí nghieäm sau ñaây : Caâu 9: Caùc quaù trình ñöôïc moâ taû trong hình veõ sau ñaây laø nhöõng quaù trình gì ? Caâu 10: Caâu hoûi thaûo luaän : 1-Taïi sao ôû trong buoàng taém chuùng ta thaáy hình nhö noùng hôn ôû trong phoøng maëc daàu nhieät ñoä trong phoøng khaùch vaø buoàng taém ñeàu nhö nhau. 2-Nhöõng ngaøy noùng nöïc, ñeå giöõ cho rau ñöôïc töôi ngon, neân caét xaø laùch vaøo luùc naøo thì toát nhaát : luùc saùng sôùm hay luùc chieàu toái ? HÖÔÙNG DAÃN 85
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: Caâu B, D, E ñuùng. A sai vì nöôùc bay hôi ôû moïi nhieät ñoä. C sai vì khi bay hôi, nöôùc laïnh ñi. Caâu 2: Coàn bay hôi nhanh hôn nöôùc, vì vaäy ngoùn tay naøo ñaõ nhuùng vaøo coàn seõ caûm thaáy laïnh hôn. Caâu 4: Hôi nöôùc trong khoâng khí ngöng tuï laïi thaønh lôùp nöôùc ôû thaønh coác. Khoâng khí caøng aåm thì lôùp nöôùc caøng nhieàu. Maët khaùc khoâng khí aåm baùo hieäu trôøi saép möa. Caâu 3: Khoâng khí coù hôi nöôùc, vì vaäy lôùp hôi nöôùc gaàn kem seõ laïnh ñi vaø ngöng tuï laïi thaønh nhöõng gioït söông maø ta thaáy gioáng nhö khoùi. Caâu 5: Haø hôi vaøo moät taám kim loaïi hoaëc taám kieáng, ta thaáy chuùng bò hôi nöôùc ngöng tuï baùm leân, laøm môø ñi. Caâu 6: Maùy saáy toùc taêng toác ñoä bay hôi baèng caùch phoái hôïp hai taùc ñoäng : gioù vaø nhieät. Caâu 7: Caây ruïng laù vaøo muøa naéng, ñeå haïn cheá söï maát nöôùc. Caây coái ôû vuøng sa maïc coù daïng hình gai ñeå giaûm dieän tích thoaùt hôi nöôùc. Caâu 8: Trong moät bình kín thì khoái löôïng chaát loûng khoâng maát ñi : löôïng nöôùc bay hôi baèng löôïng nöôùc ngöng tuï. Caâu 10: 1-Trong buoàng taém, khoâng khí chöùa nhieàu hôi nöôùc, vì vaäy toác ñoä bay hôi treân da ngöôøi giaûm, gaây cho ta caûm giaùc döôøng nhö nhieät ñoä trong buoàng taém taêng leân nhieàu so vôùi trong phoøng khaùch. 2- Neân caét vaøo buoåi saùng, vì buoåi chieàu, sau moät ngaøy noùng nöïc, moät phaàn nöôùc trong laù ñaõ bay hôi maát. Khi soát noùng, thoa moät lôùp coàn leân da seõ laøm nhieät ñoä cô theå haï xuoáng. Trôøi noùng, choù theø löôõi, quaù trình bay hôi cuûa nöôùc boït ôû khoang mieäng vaø löôõi laøm cho nhieät ñoä cô theå choù haï xuoáng. Caû lôùp ñi caém traïi trong röøng. Ñeå chuaån bò döïng leàu caàn phaûi xaùc ñònh höôùng gioù. Moät baïn trong lôùp nhuùng ngoùn tay vaøo nöôùc vaø giô leân trôøi. Chæ vaøi giaây sau, baïn aáy reo leân “ OÀ ! Gioù thoåi töø höôùng ñoâng sang”. Em thöû laëp laïi thí nghieäm ñeå bieát ñöôïc caùch laøm cuûa baïn. 86
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 3: Töø caùc thí nghieäm treân ñieàn vaøo caùc choã troáng sau : Nöôùc ñaù ñoâng ñaëc ôû nhieät ñoä…………….0C. Ngöôøi ta goïi laø nhieät ñoä………. Trong quaù trình ñoâng ñaëc, …………………….cuûa nöôùc ñaù khoâng thay ñoåi. Nöôùc ñaù noùng chaûy ôû nhieät ñoä…………….0C. Ngöôøi ta goïi laø nhieät ñoä………. Trong quaù trình noùng chaûy, …………………….cuûa nöôùc ñaù khoâng thay ñoåi. Caâu 4: Cho nhieät ñoä noùng chaûy cuûa moät soá vaät lieäu nhö sau : Vaät lieäu Coàn Nhoâm Thuûy Chì Tung-sten Saét Vaøng ngaân Nhieät ñoä noùng -130 660 -39 327 3370 1535 1063 chaûy( 0C) Töø baûng treân haõy traû lôøi caùc caâu hoûi sau : - Ngöôøi ta thöôøng choïn kim loïai naøo laøm daây toùc boùng ñeøn ? - Ñeå ño nhieät ñoä ôû caùc vuøng ñòa cöïc giaù laïnh, ngöôøi ta duøng nhieät keá thuûy ngaân hay nhieät keá röôïu ? - Vaät lieäu naøo duøng ñeå laøm caàu chì (moät duïng cuï maø khi nhieät ñoä qua heä thoáng ñieän taêng, duïng cuï töï ngaét, baûo veä an toaøn cho maùy) ? Caâu 5: Moät baïn laáy caùc vieân ñaù ra khoûi tuû laïnh roài laøm thí nghieäm sau. Em haõy saép xeáp thí nghieäm laïi theo thöù töï : Caâu 6: Neáu nhìn vaøo caùc maïch ñieän trong caùc thieát bò, maùy moùc, ta thaáy caùc moái haøn ñöôïc laøm baèng chì ? Taïi sao ngöôøi ta khoâng haøn baèng caùc vaät lieäu khaùc? Caâu 7: Choïn caùc caâu ñuùng : 81
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan a-Moät taûng baêng coù khoái löôïng 500kg khi noùng chaûy seõ cho 500kg nöôùc. b-Moät khoái nöôùc coù khoái löôïng 500kg khi ñoâng ñaëc seõ cho 500kg baêng ñaù. c-Moät khoái nöôùc 500kg khi ñoâng ñaëc cho 480kg ñaù. d-500cm3nöôùc khi ñoâng ñaëc cho 480 cm3 ñaù. e-500cm3nöôùc khi ñoâng ñaëc cho 500cm3 ñaù. f-500cm3nöôùc khi ñoâng ñaëc cho 550cm3 ñaù. Caâu 8: Ñeå chia vaïch chæ 00C cuûa moät nhieät keá röôïu môùi cheá taïo, hai baïn ñaõ laøm theo hai caùch nhö sau : Baïn A: Ngaâm nhieät keá vaøo nöôùc ñaù thaät laïnh, caøng laïnh caøng toát, röôïu chæ möùc naøo thì möùc ñoù laø 00C. Baïn B: Ngaâm nhieät keá vaøo nöôùc ñaù ñang tan, röôïu chæ möùc naøo thì möùc ñoù laø 00C. Theo em thì baïn naøo ñuùng ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Caâu C khoâng lieân quan ñeán söï noùng chaûy vì nhieät ñoä haï xuoáng. Caâu 4: Ngöôøi ta thöôøng choïn Tungsten laøm daây toùc boùng ñeøn vì ñaây laø moät chaát noùng chaûy ôû nhieät ñoä raát cao. Ñeå ño nhieät ñoä ôû caùc vuøng ñòa cöïc, ngöôøi ta duøng nhieät keá röôïu, vì nhieät ñoä ñoâng ñaëc cuûa röôïu thaáp hôn cuûa thuûy ngaân. Chì ñöôïc duøng laøm caàu chì vì nhieät ñoä noùng chaûy thaáp nhaát trong caùc kim loaïi. Khi doøng ñieän qua thieát bò taêng, daây chì noùng chaûy vaø ngaét maïch ñieän. Caâu 5: E,A, D, B, C. Caâu 6: Caùc linh kieän treân caùc maïch ñieän coù caùc tính chaát sau: neáu gaëp nhieät ñoä cao thì deã bò hö hoûng. Vì vaäy phaûi choïn vaät lieäu noùng chaûy ôû nhieät thaáp ñeå haøn caùc linh kieän laïi vôùi nhau. Caâu 7: Caùc caâu a,b, f ñuùng. Khi ñoâng ñaëc theå tích cuûa nöôùc taêng leân. Caâu 8: Baïn A laøm sai vì ñaù laïnh coù theå coù nhieät ñoä thaáp hôn 00C. Khi ñaù ñang tan thì nhieät ñoä laø 00C vaø khoâng ñoåi trong suoát quaù trình ñaù tan. Vì vaäy baïn B ñuùng. 82
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Neáu baêng ñaù ôû hai ñòa cöïc tan ra thì möïc nöôùc bieån seõ daâng cao 70m. Ñoù laø moät thaûm hoaï cho Traùi Ñaát. Vì vaäy nhieäm vuï cuûa taát caû moïi ngöôøi laø phaûi baûo veä moâi tröôøng, giöõ cho khí haäu ñöôïc oån ñònh. Ñeå xaùc ñònh nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chì, moät hoïc sinh ñaõ thöïc hieän thí nghieäm nhö hình veõ beân baèng caùch laáy chì boû vaøo trong oáng nghieäm vaø ñun noùng. Döïa vaøo hình veõ, em haõy : -Saép xeáp caùc oáng nghieäm theo thöù töï thôøi gian. - Xaùc ñònh giaù trò nhieät ñoä ôû caùc oáng nghieäm coøn laïi. ? ? 83

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản