intTypePromotion=1

PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

2
449
lượt xem
164
download

PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu câu hỏi ôn tập về mạng máy tính là các thông điệp được gửi đi bằng nhiều hình thức mạng khác nhau.( như radio, Ti-vi....) Ở đó ban sẽ được học cách dẫn truyền,bảo vệ mạng, hay tạo mật mã riêng cho các chương trình bạn lập, các cách để đăng nhập vào mạng này hay mạng khác ( đương nhiên là cách đăng nhập vào mạng này bạn phải kết nối được mạng của toàn cầu mới có thể làm được, đồng thời chuyện này phải được phép chính phủ cho phép.)tất cả đều được thông qua bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

 1.     Tài Liệu PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT VỀ MẠNG MÁY TÍNH
 2. PH N TH C HÀNH VÀ CÂU H I ÔN T P LÝ THUY T BÀI 1 : KHÁI NI M M NG MÁY TÍNH. Tr l i các câu h i d i ây. 1. Các tr ng h p d i ây, tr ng h p nào c g i là m ng LAN : Có 1 s máy tính : a. c t chung 1 phòng và dùng chung h i u hành WinXP. b. c t chung trong 1 phòng, chia s d li u v i nhau b ng a m m ho c USB. c. t trong nhi u phòng, có k t n i b ng dây Cable chia s d li u c v i nhau. d. t trong 1 phòng, k t n i t t b ng sóng Wireless, nh ng dùng nhi u h i u hành. e. Các máy tính truy n thông c v i nhau b ng ng truy n ADSL. f. T t c các máy tính ó u truy c p c Internet. g. T t c các máy tính ó u c c trang Google.com h. T t c các máy tính ó u m c file tailieu.doc n m trên máy Server (máy ch ) trong phòng. 2. Tìm hi u h th ng m ng mình ang s d ng : Right click vào nút Start ch n Explore, Bên khung c a s trái (Folder), click vào My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network -> Workgroup. B n th y gì trong khung c a s bên ph i. (Ghi nh n l i) Tr l i : có 1 icon c t tên d a vào full name computer 3. Trên màn hình Desktop, double click vào Icon “My Network Places”. Trong c a s v a xu t hi n, trong khung bên trái, click vào dòng “View Workgroup Computers”. B n th y gì? Nh ng cái b n th y có gì gi ng và khác v i câu 2? Tr l i: có 1 icon c t tên d a vào full name computer. 4. Double click vào icon c a 1 máy b t k bên trong khung ph i. Hi n t ng gì x y ra, ghi nh n (tùy m i máy mà tr ng h p x y ra khác nhau). Tr l i: xu t hi n nhi u icon mang tên “mang may tinh”, “Print”, “SharedDocs”, “Printers and Faxes”, “Scheduled Tasks” 5. Cho bi t m ng máy tính b n ang s d ng thu c vào lo i m ng nào: a. V Topology b. V a lý c. V k thu t chuy n m ch d. V ch c n ng 6. M t Computer là thành viên c a m ng LAN trong 1 c quan. C! quan này có thuê bao 1 ng truy n ADSL k t n i Internet. Khi nào thì ta có th nói máy tính này ang làm vi c trên h th ng m ng LAN và khi nào ta có th nói máy này ang làm vi c trên h th ng m ng WAN. Tr l i: máy tính c coi là ang làm vi c trên m ng LAN khi máy tính chia s" tài nguyên v i các máy tính trong cùng c! quan, còn khi làm vi c trên m ng WAN là khi máy tính chia s" d li u v i nh ng máy tính bên ngoài c! quan thông qua ng truy n ADSL. 7. Copy tm Favorites trong tm Data trên Server, paste vào C:\Documents and Settings\Students, #ng ý cho chép è lên tm$c c% ang t#n t i. M Internet Explore, trên thanh Menu click vào Favorites, ch n IT. Trong ó ã có s&n 1 s link URL c a nh ng trang Web chuyên v m ng 1
 3. máy tính. Truy c p vào các trang Web ó, tìm hi u s hình thành và phát tri n c a công ngh m ng. Tr l i: Th i kì phôi thai: N m 1969 B' Qu c Phòng M ã xây d ng d án ARPANET nghiên c u l nh v c m ng, theo ó các máy tính c liên k t v i nhau và s có kh n ng t nh ng truy n tín ngay sau khi 1 ph(n m ng ã c phá h y. N m 1972 trong 1 cu'c h'i ngh qu c t v truy n thông máy tính, Bob Kahn ã trình di)n m ng ARPANET liên k t 40 máy thông qua các b' x lý giao ti p gi a các tr m cu i ( Terminal Interface Processor – TIP). C%ng n m này nhóm internet Working Group (INWG) do Vinton Cerf làm ch t ch ra i nh*m áp ng nhu c(u c(n thi t l p giao th c b+t tay (agreed-upon). N m 1972 c%ng là n m Ray Tomlinson ã phát minh ra E-mail g i thông i p trên m ng. T ó n nay, E-mail là m't trong nh ng d ch v$ c dùng nhi u nh t. N m 1973, m't s tr ng i h c c a Anh và c a Na-uy k t n i vào ARPANET. Cùng vào th i gian ó i h c Harvard , Bob Metcalfe ã phác h a ra ý t ng v Ethernet (m't giao th c trong m ng c$c b'). Tháng 9/1973 Vinto Cerf và Bob Kahn xu t nh ng c! b n c a internet. ó chính là nh ng nét chính c a giao th c TCP/IP. N m 1974 BBN ã xây d ng giao th c ng d$ng Telnet cho phép s d$ng máy tính t xa. N m 1976 phòng thí nghi m c a hãng AT&T phát minh ra d ch v$ truy n t p cho m ng FTP. N m 1978 Tom Truscott và Steve Bellovin thi t l p m ng USENET dành cho nh ng ng is d$ng UNIX. M ng USENET là 1 trong nh ng m ng phát tri n s m nh t và thu hút nhi u ng i nh t. N m 1979 ARPA thành l p ban ki m soát c u hình internet. N m 1981 ra i m ng CSNET (Computer Science Network) cung c p các d ch v$ m ng cho các nhà khoa h c tr ng i h c mà không c(n truy c p vào m ng ARPANET. N m 1982 các giao th c TCP và IP c DAC và ARPA dùng i v i m ng ARPANET. Sau ó TCP/IP c ch n là giao th c chu,n. N m 1983 ARPANET c tách ra thành ARPANET và MILNET. MILNET tích h p v i m ng d li u qu c phòng, ARPANET tr thành 1 m ng dân s . H'i #ng các ho t 'ng internet ra i, sau này c i tên thành H'i #ng Ki n Trúc Internet. Th i kì bùng n l(n th nh t c a Internet N m 1986 m ng NSFnet chính th c c thi t l p, k t n i 5 trung tâm máy tính. ây c%ng là n m có s bùng n k t n i, c bi t là các tr ng i h c. Nh v y là NSF và ARPANET song song t#n t i theo cùng 1 giao th c , có k t n i v i nhau. N m 1990 v i t cách là 1 d án ARPANET d ng ho t 'ng nh ng m ng do NSF và ARPANET t o ra ã c s d$ng vào m$c ích dân d$ng, ó chính là ti n thân c a m ng internet ngày nay. M't s hãng l n b+t (u t ch c kinh doanh trên m ng. 2
 4. n lúc này i t ng s d$ng internet ch y u là nh ng nhà nghiên c u và d ch v$ ph bi n nh t là E-mail và FTP. Internet là ph !ng ti n i chúng. Th i kì bùng n l(n th hai v i s xu t hi n c a www N m 1991 Tim Berners Lee trung tâm nghiên c u nguyên t Châu Âu (CERN) phát minh ra World Wide Web (www) d a theo ý t ng v siêu v n b n c Ted Nelson a ra t n m 1985. Có th nói ây là 1 cu'c cách m ng trên internet vì ng i ta có th truy c p, trao i thông tin 1 cách d) dàng, nhanh chóng. C%ng vào th i gian này NSFnet backbone c nâng c p t t c ' 44736Mbps.NSFnet truy n 1 t- t- byte/tháng và 10 gói tin/tháng. N m 1994 là n m k- ni m l(n th 25 ra i ARPANET, NIST ngh th ng nh t dùng giao th c TCP/IP. www tr thành d ch v$ ph bi n th hai sau d ch v$ FTP. Nh ng hình nh video (u tiên c truy n i trên m ng internet. www v t tr'i h!n FTP và tr thành d ch v$ có s l u thông l n nh t c n c trên s l ng gói tin truy n và s byte truy n. Các h n th ng quay s tr c tuy n truy n thông nh CompuServe, AmericanOnline, Prodigy b+t (u kh n ng k t n i internet. Tháng 10 n m 1994, t p oàn truy n thông Netspace cho ra i phiên b n beta c a trình duy t Navigator 1.0 nh ng còn c#ng k nh và ch y r t ch m. Hai công ty tr thành i th c a nhau, c nh tranh th tr ng trình duy t. Ngày 11/6/1997 , Netspace công b phiên b n trình duy t 4.0. Ngày 30/10/1997 có Microsoft c%ng cho ra i trình duy t c a mình phiên b n 4.0. Tháng 7/1996, công ty Hotmail b+t (u cung c p d ch v$ Web Mail. Sau 18 tháng ã có 12 tri u ng i s d$ng và vì th ã d c Microsoft mau l i v i giá 400 tri u ô la. Tri)n lãm internet 1996 World Exposition là tri n lãm th gi i (u tiên trên m ng Internet. M ng không dây ngày càng ph bi n N m 1985, c! quan qu n lí vi)n thông c a M quy t nh m c a m't s b ng t(n c a gi i phóng không dây , cho phép ng i s d$ng chúng mà không c(n c p gi y phép c a chính ph . ây là b c m (u cho các m ng không dây ra i và phát tri n r t nhanh. Ban (u các nhà cung c p thi t b không cho dùng m ng LAN nh Proxim và Symbol M u phát tri n các s n ph,m 'c quy n , không t !ng thích v i các s n ph,m c a các công ty khác. i u này d.n n s c(n thi t ph i xác l p 1 chu,n không dây chung. N m 1997, m't ti u ban ã ti n hành th !ng l ng h p nh t các chu,n và ã ban hành chu,n chính th c IEE 802.11 . Sau ó là chu,n 802.11b và chu,n 802.11a l( l t c phê duy t vào n m 1999 và 2000. Tháng 8/1999 , 6 công ty g#m intersil, 3Com, Nokia, Aironet, Symbol và Lucent liên k t t o thành liên minh t !ng thích Ethernet không dây VECA. Thu t ng wifi ra i , là tên g i th ng nh t ch/ công ngh th ng nh t c$c b' không dây ã c chu,n hóa. 8. Dùng công c$ tìm ki m trên m ng tìm hi u v m ng MAN c a TP. H# Chí Minh, cho bi t ngày ra i và T ch c nào sáng l p ra nó. 3
 5. Tr l i: Ngày 25/4/2005, b u i n TP HCM chính th c khai tr !ng m ng ô th b ng r'ng a d ch v$, g i t+t là m ng MAN ( Metropolitan Area Network) nh m ph$c v$ cho công tác qu n lý hành chính c a UBND TP HCM, cung c p các d ch v$ hành chính… BÀI 2 : MÔI TR NG TRUY N – THI T B . H c viên th c hành các thao tác b m dây m ng theo h ng d n, và tr l i các câu h i d i ây: 1. Nhà b n có 2 máy tính, k t n i 2 máy tính này l i v i nhau. Vi c (u tiên b n s ra ch buôn bán thi t b máy tính, nói v i h là b n c(n mua 1 o n dây cable : xo+n ôi không có v0 b c ch ng nhi)u UTP (Unshielded Twisted-Pair) lo i 5 (Cat5). 2. ' ng+n nh t c a an dây cable này là 0.5m tính t HUB to PC, còn PC to PC thì 2.5m và dài nh t cho phép là 100m 3. Khi nói n Chu n 568A ho c 568B là ý nói n i u gì? Tr l i : ó là các chu,n b m cáp xo+n ôi ANSI (vi n tiêu chu,n qu c gia Hoa K1), TIA (hi p h'i công nghi p vi)n thông) và EIA ( hi p h'i công nghi p i n t ) ã a ra 2 cách x p t v trí dây nh sau : - Chu,n TIA/EIA T568-A ( còn g i là chu,n A) - Chu,n TIA/EIA T568-B ( còn g i là chu,n B) 4. Khi nào dùng dây cable b m chéo và khi nào dùng dây cable b m th*ng? Tr l i: -Khi n i tr c ti p gi a 2 thi t b gi ng nhau nh PC – PC, Hub – Hub, Switch – Switch thì dùng dây cable chéo vì 2 (u n i c a các thi t b ó có v trí chân truy n và chân nh n gi ng nhau. - Khi n i PC và các thi t b m ng nh hub, switch, router…thì dùng dây cable th*ng vì 2 (u n i c a các thi t b ó có v trí các chân truy n và chân nh n khác nhau. 5. i v i vi c b m cable, ng i ta a ra khái ni m thi t b cùng lo i và thi t b khác lo i, v y cùng lo i là nh ng thi t b nào và khác lo i là nh ng thi t b nào? Vì sao chúng cùng lo i và khác lo i? Tr l i: - thi t b cùng lo i là thi t b gi ng nhau v m t v t lý (gi ng nhau v c u t o,ch c n ng,…), ch*ng h n nh PC v i PC là cùng lo i, Hub v i Hub là cùng lo i, Switch v i Switch là cùng lo i,… - thi t b khác lo i là thi t b khác nhau v m t v t lý (khác nhau v c u t o,ch c n ng,…), ch*ng h n nh PC v i Hub là khác lo i, PC v i Switch là khác lo i, Hub v i Switch là khác lo i,…. - Chúng ta c(n phân bi t thi t b cùng lo i v i khác lo i có th th c hi n vi c b m cáp th+ng khi n i các thi t b khác lo i và b m cáp chéo khi n i các thi t b cùng lo i. 6. Ghi ra th t màu dây quy nh chung c a chu,n 568B và 568A. Tr l i: 4
 6. Chu,n T568-A (g i t+t là Chu,n A) 1. Tr+ng Xanh Lá Cây (White Green) 2. Xanh Lá Cây ( Green) 3. Tr+ng Cam (White Orange) 4. Xanh m (Blue ) 5. Tr+ng Xanh m (White Blue) 6. Cam (Orange) 7. Tr+ng Nâu (White Brown) 8. Nâu (Brown) Chu,n T568-B (g i t+t là Chu,n B) 1. Tr+ng Cam (White Orange) 2. Cam (Orange) 3. Tr+ng Xanh Lá Cây (White Green) 4. Xanh m (Blue) 5. Tr+ng Xanh m (White Blue) 6. Xanh Lá Cây (Green) 7. Tr+ng Nâu (White Brown) 8. Nâu (Brown) 7. Khi test 1 s i cáp b m th*ng, các èn báo các s d i ây không sáng (dây t). Cho bi t s i dây nào còn t n d$ng c k t n i t máy tính n hub, trong m ng 10BASE-T ( i màu ch ) 1. 1,5,3 8. 4,5 2. 4,5 9. 5,7 3. 7,8 10. 2,8,6 4. 1,6 11. 4,7,8 5. 4,6 12. 5,6,7,1 6. 2,7 13. 7,8,6 7. 4,8 14. 2 8. Tr ng h p nào d i ây dùng dây cable b m chéo: ( i màu ch ) 1. Hub – Hub 7. Hub – NIC 2. NIC – Router 8. Hub – Gateway 3. Bridge – Computer 9. Modem – PC 4. Computer – Computer 10. Modem – Hub 5. PC – Computer 11. Modem – Router 6. Gateway – PC 12. Switch – Computer 9. M't s i dây cable b m chéo, (u 568B ng i k thu t viên lúc tr c ã b m th t màu dây nh th này, V y (u còn l i tôi ph i b m nh th nào? Ghi rõ th t màu dây : ( i n vào ô t !ng ng). Tr l i: V y (u còn l i tôi ph i b m nh sau: cáp chéo theo chu,n 10/100 Base-T dùng 2 c p dây xo+n nhau và dùng chân 1,2,3,6 trên (u RJ45. C p dây xo+n th nh t n i vào chân 1,2 c p dây xo+n th 2 n i vào chân 3,6. (u kia c%ng n i t !ng t vào chân 1,2,3,6 nh ng tr c tiên ph i chéo c p dây xo+n s d$ng (v trí th nh t i v i v trí th 3, v trí th 2 i v i v trí th 6) . Ghi rõ th t màu dây : ( i n vào ô t !ng ng). 5
 7. Pin (u 568B (u 568A Pin (u 568B (u 568A 1 Tr+ng nâu Tr+ng cam 1 Tr+ng xanh d !ng Tr+ng cam 2 Nâu Cam 2 Xanh d !ng Cam 3 Tr+ng cam Tr+ng nâu 3 Tr+ng cam Tr+ng xanh d !ng 4 Xanh d !ng Xanh d !ng 4 Nâu Nâu 5 Tr+ng xanh d !ng Tr+ng xanh d !ng 5 Tr+ng nâu Tr+ng nâu 6 Cam Nâu 6 Cam Xanh d !ng 7 Tr+ng xanh lá Tr+ng xanh lá 7 Tr+ng xanh lá Tr+ng xanh lá 8 Xanh lá Xanh lá 8 Xanh lá Xanh lá 10. i v i 1 m ng có thi t b trung tâm là HUB, Switch thì cáp dùng n i k t là lo i nào? Tr l i: là lo i cáp th*ng (Straight-through cable) 11. Topoly m ng thông d$ng hi n nay là gì? Vì sao các topology khác không còn c s d$ng? Tr l i: m ng thông d$ng là m ng Star (sao), m ng Bus(tuy n), m ng Ring (vòng). Các topology khác không còn c s d$ng vì nh ng topology khác có nhi u khuy t i m h!n nh ng m ng k trên và không áp ng (y các yêu c(u trong vi c b o trì và l+p t nh các m ng trên 12. Thi t b nào c(n dùng làm gi m Collistion Domain c a m ng: a. HUB b. Repeater c. Gateway d. Router e. Switch 13. Dùng Brigde k t n i 2 segmen m ng có l i gì h!n so v i k t n i tr c ti p, khi nào có th dùng Brigde và khi nào ph i dùng Router. Tr l i: - dùng Brigde n i 2 segment có l i h!n vì Bridge c s d$ng ghép n i 2 m ng t o thành m't m ng l n duy nh t. Bridge quan sát các gói tin (packet) trên m i m ng, chia m ng thành nhi u phân o n, gi m l ng collision. T ó Brigde có ch c n ng chuy n thông tin có ch n l c t nhánh này t i nhánh khác m't cách thông su t làm cho các máy tính thu'c các m ng khác nhau v.n có th g i các thông tin v i nhau m't cách !n gi n. Còn k t n i tr c ti p s không b o m thông tin c chia s", d) g p s c ngh n m ng, $ng ' khi 2 máy tính cùng g i d li u cùng m't lúc… - Dùng Brigde khi c(n n i 2 m ng cùng lo i t o thành m't m ng l n duy nh t và nh ng m ng c(n n i n m g n nhau v m t v t lý. - Dùng Router khi k t n i v i các lo i m ng khác l i v i nhau, t nh ng Ethernet c$c b' t c ' cao cho n ng dây i n tho i ng dài có t c ' ch m (v m t v t lý). 14. MAC Address là gì? B n có th c u hình MAC Address c a máy b n không? Vì sao? Tr l i: - MAC là vi t t+t c a c$m t Media Access Control là a ch/ th c s c a m't thi t b m ng, còn c g i là a ch/ v t lý. a ch/ MAC là m't s dài 6 byte, th ng c vi t d i d ng 12 ch s Hexa (ví d$: 1AB4C234AB1F). a ch/ MAC c a m't IP c xác nh b i giao th c ARP (Address Resolution Protocol). - Có th c u hình MAC Address vì i u ó giúp h n ch s truy c p c a m't s ng i dùng vào máy tính c a chúng ta. 6
 8. 15. Ng i ta làm th nào 2 card m ng c a 2 hãng s n xu t không vô tình trùng MAC Address v i nhau Tr l i: MAC Address là môt a ch/ duy nh t nên các hãng s n xu t card m ng u ph i ng kí m't dãy series v i t ch c IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ngh a là "H c Vi n k ngh i n và i n T ") là t ch c ch u trách nhi m cung c p a ch/ Mac cho m i card m ng và m b o r ng không có 2 a ch/ MAC gi ng nhau 2 card khác nhau. 16. Thi t b ph(n c ng nào c(n ph i có trong máy tính có th truy c p Internet ? a. Network Adapter. b. Modem. c. Graphic Card d. Sound Card e. HDD. 17. Hãy cho hi t nh ng thi t b nào trong m ng c(n thay i khi chuy n t m ng 10BASE-T sang m ng 100BASE-TX. Tr l i: các thi t b c(n thay i là: dây cáp (thay i thành dây cáp UTP 5 ho c STP), Hub (thay i thành Switch). 18. B n ang qu n tr 1 m ng máy tính c a 1 c! quan. Khi s l ng máy tính trong m ng n'i b' c a b n t ng lên quá nhi u, v t quá s c ng (port) c a thi t b HUB ang s d$ng. B n ph i x lý nh th nào? Trình bày chi ti t. Tr l i: Tôi s mua thêm m't cái Switch (ho c Hub) và n i cái Hub ang dùng v i cái Switch (ho c Hub) m i mua và t n d$ng nh ng c ng (port) c a c 2 thi t b này ph$c v$ t t cho công vi c c! quan. 19. N u 1 m ng dùng HUB làm thi t b k t n i trung tâm, khi ta t ng s l ng máy tính trong m ng này, h qu d.n n là gì? khác ph$c r+c r i ó thì thi t b (u tiên c(n thay th mà b n ngh n là thi t b nào? Tr l i: H qu d.n n (u tiên là s c ng (port) c a thi t b Hub s không cho t t c các máy tính trong m ng, và n u có thì khi t ng s l ng máy lên s làm gi m b ng thông ,hao phí th i gian khi chia s" d li u v i nhau, gây ra ngh n m ng khi có quá nhi u máy chia s" hay g i d li u cùng lúc. kh+c ph$c r+c r i ó thi t b c(n thay th mà tôi ngh t i là Hub, n u thay Hub b ng Switch thì Switch có th ho t 'ng t t h!n . BÀI 3 : GIAO TH C. 1. Nói n giao th c là nói n ph(n m m hay ph(n c ng trong h th ng m ng. Tr l i: nói n giao th c là nói n ph(n m m trong h th ng m ng. 2. Ai làm nên giao th c, nhà s n xu t hay nhà l p trình? Tr l i: nhà s n xu t làm nên giao th c. 3. Giao th c c(n thi t nh th nào i v i các máy tính. Hãy liên h khái ni m giao th c iv i máy tính gi ng nh khái ni m gì c a loài ng i chúng ta. 7
 9. Tr l i: giao th c th t s r t c(n thi t i v i máy tính vì ây là quy t+c giao ti p(tiêu chu,n giao ti p) gi a các h th ng máy tính giúp chúng hi u và trao i d li u v i nhau ph$c v$ t t cho m$c ích c a con ng i. S c(n thi t c a giao th c c%ng gi ng nh s c(n thi t c a ngôn ng i v i loài ng i có th giao ti p, h c h0i, chia s" tâm t , tình c m v i nhau,….giúp con ng i hi u nhau, chung tay xây d ng cu'c s ng. N u không có giao th c m i máy tính ch/ có th ho t 'ng m't mình, không chia s" c%ng nh không ti p nh n c nh ng cái ti n b' h!n, do ó ngành tin h c khong th phát tri n c. Khái ni m giao th c i v i máy tính c%ng gi ng nh khái ni m c a ngôn ng i v i con ng i. 4. K tên 1 s giao th c mà b n bi t, h th ng m ng mà b n s d$ng ang dùng giao th c gì? Tr l i: - M't s lo i giao th c: Internetwork Packet Exchange (IPX): giao th c m ng Novell Netware. Transmission control protocol/ Internetwork Protocol (TCP/IP): giao th c m ng s d$ng ph bi n trên Internet. NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI): c Microsoft và IBM thi t k h tr m ng v a và nh0. Giao th c Address Resolution Protocol (ARP) Giao th c Reverse Address Resolution Protocol (RARP) Giao th c UDP (User Datagram Protocol) Giao th c ICMP (Internet Control Message Protocol) Giao th c IGMP (Internet Group Management Protocol) - H th ng m ng nhà tôi ang dùng là giao th c Transmission control protocol/ Internetwork Protocol (TCP/IP). 5. B n có th xóa i 1 giao th c ho c cài t 1 giao th c khác thêm vào máy tính mình ang s d$ng c không? Trình bày trình t các b c. 6. Tr c khi giao th c TCP/IP c ng d$ng, các máy tình trong m ng LAN “nhìn th y” nhau b ng giao th c nào? Giao th c ó tìm các Computer trong m ng d a vào y u t nào? Và giao th c ó hi n gi còn tích h p trong h i u hành XP không? Tr l i: Tr c giao th c TCP/IP, các máy tính trong m ng LAN “nhìn th y” nhau b ng giao th c IP. Giao th c ó tìm các Computer trong m ng d a vào y u t tên máy tính ho c a ch/ IP. Và giao th c ó hi n gi còn tích h p trong h i u hành XP. 7. Trong mô hình OSI ng i ta chia quá trình trao i thông tin ra làm bao nhiêu l p? Gói tin c i n a ch/ ngu#n và ích l p nào? Tr l i: trong mô hình OSI ng i ta chia quá trình trao i thông tin ra làm 7 l p. Gói tin c i n a ch/ ngu#n và ích l p m ng (Network Layer). 8. Internet Explore ho t 'ng l p nào trong giao th c TCP/IP. Tr l i: Internet Explore ho t 'ng l p Application trong giao th c TCP/IP. 9. Yahoo Messenger ho t 'ng l p th m y trong mô hình OSI. Tr l i: Yahoo Messenger ho t 'ng l p th 7 (l p Application) trong mô hình OSI. 10. Khi d li u c(n mã hóa và nén nh0 dung l ng gi m th i gian chuy n giao, l p nào s m trách nhi m v$ này? Tr l i: L p Trình bày (Presentation Layer) s mã hóa và nén nh0 dung l ng c a d li u. 8
 10. 11. i n tên (y cho các giao th c d i ây và ghi rõ công d$ng c a nó: a. HTTP : Giao th c truy n t i siêu v n b n (HTTP: Hypertext Transfer Protocol) là m't giao th c vi)n thông dùng chuy n ho c truy n 2 i thông tin trên m ng web toàn c(u b. FTP : (File Transfer Protocol) dùng truy n t i tài li u t m't máy vi tính này t i m't cái khác qua m ng web toàn c(u, ho c xuyên qua m't m ng máy nào khác. c. SMTP : Giao th c truy n t i th tín !n gi n (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) dùng nh ngh a nh d ng c a message và ki u truy n message, mà b c th cl u tr và cg i i. d. DNS : (Domain Name System) là h th ng phân gi i tên mi n trên Internet. e. RIP : (Routing Information Protocol) là m't giao th c nh tuy n bên trong mi n s d$ng thu t toán nh tuy n distance-vector. RIP c dùng trên Internet và ph bi n trên môi tr ng NetWare nh phu!ng th c trao i thông tin nh tuy n gi a các b' nh tuy n. f. TCP : ( Transmission Control Protocol) là giao th c i u khi n s giao d ch(truy n và nh n) c a các d li u trên Internet. g. UDP : (User Datagram Protocol) là giao th c phi k t n i(Connectionless), gi a các h th ng truy n và nh n không thi t l p k t n i tr c khi truy n, không m b o các gói d li u n c ích, không b l i và trùng l p. h. IP : (Internetwork Protocol) là giao th c cung c p kh n ng k t n i các m ng con thành liên k t m ng truy n d li u và là m't giao th c ki u không liên k t (connectionlees). i. ARP : (Address Resolution Protocol) là giao th c tìm a ch/ Mac khi có trong tay a ch/ IP c a m't máy tính nào ó. BÀI 4 : IP –SUBNET MASK. Tìm hi u máy mình ang s d$ng và tr l i các câu h0i d i ây: a. Tên Computer b n ang ng#i : duyen-960fb08d9 b. a ch/ IP c a máy b n : 192.168.1.3 c. Subnet Mask : 255.255.255.0 d. Defaul Gateway : 192.168.1.1 e. DNS Server : 192.168.1.1 CÁC BÀI TH C HÀNH V IP & CHIA M NG CON 1. i các s IP c bi u di n b ng d ng nh phân sang th p phân, hãy i màu ph(n NetID trong các a ch/ IP d i ây: a. 11011100.01100101.11011000.00010101 = 220.101.216.21 b. 10111000.00101011.11010100.10101111 = 184.43.212.175 c. 01011101.11011101.11000001.00100001 = 93.221.193.33 d. 10101010.01010101.11001100.11100010 = 170.85.204.226 2. i các a ch/ IP d i ây sang nh phân : a. 192.168.2.1 = 11000000.10101000.00000010.00000001 b. 12.142.36.15 = 00010100.10010010.00100100.00001111 c. 110.101.001.110 = 01101110.01100101.00000001.01101110 d. 10.124.210.32 = 00001010.01111100.11010010.00100000 3. Khi 1 máy tính trên Internet nh n c 1 gói tin t máy 172.16.2.125 nó s hành x nh th nào? Vì sao? Tr l i: Nó s nh n tín hi u và áp tr l i 1 tín hi u khác cho máy g i 4. Nhà b n có thuê 1 ng truy n ADSL c a FPT. Cho tôi bi t a ch/ Private và a ch/ Public n m v trí nào? 9
 11. Tr l i : a ch/ Private n m (u n i t modem n máy , còn a ch/ Public n m (u n i t modem n d ch v$ 5. a ch/ IP nào d i ây không th dùng khai báo cho m't máy tính trong m ng: a. 196.253.42.1 b. 10.256.32.8 c. 252.12.6.12 d. 192.168.1.0 e. 18.12.5.0 f. 12.255.255.252 g. 170.12.255.255 h. 78.15.0.0 i. 56.0.0.1 2. Vì sao ng i qu n tr m ng chia m ng c a mình thành nh ng m ng con. Tr l i: Ng i qu n tr m ng ôi khi c(n ph i phân chia m ng t 1 m ng l n phân chia thành nh ng m ng con nh m: - Gi m kích th c, phù h p v i mô hình m ng hi n t i c a công ty - Phân c p qu n lý - Gi m ngh n m ng b ng cách gi i h n ph m vi c a các thông i p qu ng bá - Gi i h n trong ph m vi t ng m ng con các tr$c tr c có th x y ra (không nh h ng t i toàn m ng LAN) - T ng c ng b o m t (các chính sách b o m t có th áp d$ng cho t ng m ng con) - Cho phép áp d$ng các c u hình khác nhau trên t ng m ng con Vì v y c(n ph i phân chia thành nh ng m ng con -> khi phân chia m ng con thì nh ng ng i bên ngoài m ng (outside network) nhìn m ng chúng ta ch/ là 1 single network. 3. Ngoài vi c chia m ng con, ta có th dùng cách nào khác t c m$c ích ó n u m ng c a ta ch/ là các m ng LAN. Tr l i: Ta có th dùng WLAN 4. Trong tr ng h p nào thì ta b+t bu'c ph i chia m ng con. 5. B n ng#i trên m't máy tính n m trong m't h th ng m ng, b n nhìn vào âu bi t m ng ó có chia thành các m ng con hay không. Tr l i : Nhìn vào subnet mask c a m ng ó ( subnet mask có th là giá tr th p phân, c%ng có th là s bit dùng làm subnet mask) 6. M't m ng máy tính có a ch/ là 192.168.1.0, hãy chia m ng này ra làm 6 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 6 m ng con ó : 255.255.255.224 b. Ghi ra a ch/ m ng (u tiên dùng c: c. Ghi ra a ch/ m ng cu i cùng dùng c: d. Ghi ra a ch/ broadcast c a t ng m ng con : Subnet Subnet ID a ch/ m ng (u a ch/ m ng cu i a ch/ Broadcast tiên dùng c cùng dùng c 10
 12. 1 192.168.1.0/27 192.168.1.1 192.168.1.30 192.168.1.31 2 192.168.1.32/27 192.168.1.33 192.168.1.62 192.168.1.63 3 192.168.1.64/27 192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95 4 192.168.1.96/27 192.168.1.97 192.168.1.126 192.168.1.127 5 192.168.1.128/27 192.168.1.129 192.168.1.158 192.168.1.159 6 192.168.1.160/27 192.168.1.161 192.168.1.190 192.168.1.191 7 192.168.1.192/27 192.168.1.193 192.168.1.222 192.168.1.223 8 192.168.1.224/27 192.168.1.225 192.168.1.254 192.168.1.255 7. M't m ng máy tính có a ch/ là 174.16.0.0, hãy chia m ng này ra làm 8 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 8 m ng con ó : 255.255.224.0 b. Ghi ra a ch/ IP máy (u tiên c a 8 m ng con ó : c. Ghi ra a ch/ IP máy cu i cùng 8 m ngcon ó : d. Ghi ra a ch/ broadcast c a t ng m ng con : Subnet Subnet ID a ch/ máy IP a ch/ máy IP a ch/ broadcast máy (u tiên cu i cùng 1 174.16.0.0/19 174.16.0.1 174.16.31.254 174.16.31.255 2 174.16.32.0/19 174.16.32.1 174.16.63.254 174.16.63.255 3 174.16.64.0/19 174.16.64.1 174.16.95.254 174.16.95.255 4 174.16.96.0/19 174.16.96.1 174.16.127.254 174.16.127.255 5 174.16.128.0/19 174.16.128.1 174.16.159.254 174.16.159.255 6 174.16.160.0/19 174.16.160.1 174.16.191.254 174.16.191.255 7 174.16.192.0/19 174.16.192.1 174.16.233.254 174.16.233.255 8 174.16.224.0/19 174.16.224.1 174.16.255.254 174.16.255.255 8. M't m ng máy tính có a ch/ là 12.0.0.0, hãy chia m ng này ra làm 13 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 13 m ng con ó : 255.240.0.0 b. Ghi ra a ch/ m ng c a 13 m ng con ó : c. Ghi ra a ch/ broadcats c a t ng m ng con : d. Ghi ra a ch/ broadcats c a t ng m ng l n : 12.255.255.255 Subnet Subnet ID a ch/ m ng a ch/ broadcast 1 12.0.0.0/12 12.0.0.0 12.15.255.255 2 12.16.0.0/12 12.16.0.0 12.31.255.255 3 12.32.0.0/12 12.32.0.0 12.47.255.255 4 12.48.0.0/12 12.48.0.0 12.63.255.255 5 12.64.0.0/12 12.64.0.0 12.79.255.255 6 12.80.0.0/12 12.80.0.0 12.95.255.255 7 12.96.0.0/12 12.96.0.0 12.111.255.255 8 12.112.0.0/12 12.112.0.0 12.127.255.255 9 12.128.0.0/12 12.128.0.0 12.143.255.255 10 12.144.0.0/12 12.144.0.0 12.159.255.255 11 12.160.0.0/12 12.160.0.0 12.175.255.255 12 12.176.0.0/12 12.176.0.0 12.191.255.255 13 12.192.0.0/12 12.192.0.0 12.207.255.255 14 12.208.0.0/12 12.208.0.0 12.223.255.255 15 12.224.0.0/12 12.224.0.0 12.239.255.255 16 12.240.0.0/12 12.240.0.0 12.255.255.255 11
 13. 9. M't máy tính có a ch/ IP là 192.168.5.35/27. a. Cho bi t Subnet mask c a máy ó? b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? Tr l i: a. Subnet mask : 255.255.255.224 b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP : 192.168.5.63 c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP : 192.168.5.255 10. M't máy tính có a ch/ IP là 64.12.75.123/13. a. Cho bi t Subnet mask c a máy ó : b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? Tr l i: a. Subnet mask : 255.248.0.0 b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP : 64.15.255.255 c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP : 64.255.255.255 11. M't công ty XYZ c c p m't a ch/ IP 192.168.32.0/18. Hãy tính: a. a ch/ ng m ng 192.168.0.0 b. a ch/ broadcast 192.168.63.255 c. S host (214 - 2) = 16382 d. Kho ng a ch/ host t 192.168.0.1 n 192.168.63.254 e. Công ty XYZ c(n chia c u hình cho 8 phòng, m i phòng g#m 1000 máy. Hãy cho bi t a ch/ subnet, broadcast, kh0ang a ch/ host c a t ng subnet Subnet Subnet ID a ch/ broadcast Kho ng a ch/ host 1 192.168.32.0/21 192.168.35.255 192.168.32.1 -> 192.168.35.254 2 192.168.36.0/21 192.168.39.255 192.168.36.1 -> 192.168.39.254 3 192.168.40.0/21 192.168.43.255 192.168.40.1 -> 192.168.43.254 4 192.168.44.0/21 192.168.47.255 192.168.44.1 -> 192.168.47.254 5 192.168.48.0/21 192.168.51.255 192.168.48.1 -> 192.168.51.254 6 192.168.52.0/21 192.168.55.255 192.168.52.1 -> 192.168.55.254 7 192.168.56.0/21 192.168.59.255 192.168.56.1 -> 192.168.59.254 8 192.168.60.0/21 192.168.63.255 192.168.60.1 -> 192.168.63.254 12. N u c(n chia cho 4 t(ng a. T(ng 1 g#m 10 ng m ng, m i ng m ng g#m 1000 máy 12
 14. b. T(ng 2 g#m 9 ng m ng, m i ng m ng g#m 800 máy c. T(ng 3 g#m 5 ng m ng, m i ng m ng g#m 900 máy d. T(ng 4 g#m 2 ng m ng, m i ng m ng g#m 100 máy e. N u c(n chia cho 70 ng m ng, trong ó có 50 ng m ng m i ng m ng có 60 máy, 20 ng m ng m i ng m ng có 30 máy, 8 ng m ng m i ng m ng có 15 máy. 13. Cho ng m ng 125.152.0.0/15. Hãy tính: a. a ch/ ng m ng 125.152.0.0 b. a ch/ broadcast 125.153.255.255 c. S host (217 – 2) = 131070 d. Kh0ang a ch/ host t 25.152.0.1 n 125.153.255.254 e. Hãy chia subnet cho 11 l(u m i l(u g#m 20 phòng, m i phòng 20 máy S subnet : 28 = 256 f. Hãy chia subnet cho 6 tòa nhà, m i tòa nhà g#m 15 l(u, m i l(u g#m 20 phòng, m i phòng g#m 50 máy. S subnet : 211 = 2048 14. Cho a ch/ IP 190.23.4.12. Hãy tìm: a. a ch/ IP thu'c l p gì? L p B b. a ch/ ng m ng? 190.23.0.0 c. a ch/ broadcast? 190.23.255.255 d. Kho ng a ch/ host h p l T 190.23.0.1 n 190.23.255.254 e. N u l y 17 bit làm a ch/ ng m ng. Hãy tính: Subnet mask là gì? 255.255.128.0 a ch/ ng m ng 190.23.0.0 a ch/ broadcast 190.23.127.255 Kh0ang a ch/ host h p l T 190.23.0.1 n 190.23.127.254 Hãy chia ng m ng cho tòa nhà có 13 l(u, m i l(u có 20 phòng, m i phòng co 70 máy. 9 S subnet : 2 = 512 Bài t p tr c nghi m 1 1. Subnet mask nào s c gán cho a ch/ e. 255.255.255.0 m ng 192.168.32.0 cung c p 254 a ch/ 4. Thông s nào cho phép xác nh a ch/ l p B? host có giá tr trên m't subnet? a. S th p phân c a byte (u tiên có già a. 255.255.0.0 tr t 1 n 127 b. 255.255.255.0 b. S th p phân c a byte (u tiên có già c. 255.255.254.0 tr t 128 n 192 d. 255.255.248.0 c. S th p phân c a byte (u tiên có già 2. a ch/ broadcast address nào i di n cho tr t 128 n 191 a ch/ m ng Class C 192.168.32.0 v i subnet d. S th p phân c a byte (u tiên có già default? tr t 192 n 223 a. 192.168.0.0 5. M't a ch/ m ng l p C v i subnet default thì b. 192.168.0.255 ta có t i a bao nhiêu host? c. 192.168.32.0 a. 254 d. 192.168.32.254 b. 255 e. 192.168.32.255 c. 256 3. Cho a ch/ m ng 198.128.32.0, th c hi n chia d. 510 subnet m i subnet có 35 host. Subnet mask e. 511 nào dành cho m ng này? f. 512 a. 255.255.250.0 6. Cho a ch/ IP 172.32.65.13 và subnet mask b. 255.255.255.64 m c nh, Ph(n nào là a ch/ m ng c a a c. 255.255.255.192 ch/ này? d. 255.255.254.0 a. 172.32.65.0 13
 15. b. 172.32.65.32 c. 221.218.253.255 c. 172.32.0.0 d. 129.219.145.255 d. 172.32.32.0 14. S bit l n nh t có th m n t ph(n bit host 7. M't công ty nh0 có m't a ch/ m ng thu'c chia m ng con trong l p C là bao nhiêu.? class C network,. ng i ta c(n t o 5 m ng con, a. 2 m i m ng con có ít nh t 20 host. V y subnet b. 4 nào d i ây c s d$ng cho yêu c(u trên? c. 6 a. 255.255.255.0 d. 8 b. 255.255.255.192 15. Giá tr th p phân c a a ch/ IP bi u di)n d i c. 255.255.255.224 d ng nh phân d. 255.255.255.240 11001101.11111111.10101010.11001101 là gì? 8. Có bao nhiêu bit c s d$ng cho ph(n a a. 205.255.170.205 ch/ host Class B v i Subnet mask default: b. 109.255.170.109 a. 1 c. 205.127.200.205 b. 4 d. 109.127.200.109 c. 8 16. L p nào cho phép m n 15 bit chia m ng d. 14 con( subnet)? e. 16 a. Class A f. 24 b. Class B 9. M't cong ty XYZ s d$ng a ch/ m ng c. Class C 192.168.4.0 và s d$ng subnet mask là d. Không có l p nào cho phép m n 15 255.255.255.224 t o m ng con. V y s bit chia m ng con. m ng con và s a ch/ IP host trên m i m ng 17. Nh ng a ch/ nào xu t hi n trên ph(n header con là bao nhiêu. c a gói tin IP? a. 6 m ng con, 32 a ch/ ip host a. a ch/ ngu#n b. 8 m ng con, 30 a ch/ ip host b. a ch/ ích c. 6 m ng con, 30 a ch/ ip host c. a ch/ ngu#n và a ch/ ích d. 16 m ng con, 32 a ch/ ip host d. Không có a ch/ nào trong ph(n 10. Cho a ch/ IP host 198.101.6.55/28. a ch/ header c a gói d li u IP m ng và a ch/ broadcast c s d$ng cho 18. Hai a ch/ host nào sau ây cùng ng a ch/ này ? (Ch n 2 câu) m ng v i a ch/ này 192.168.15.19/28? a. 198.101.6.0 (ch n hai câu) b. 198.101.6.32 a. 192.168.15.17 c. 198.101.6.48 b. 192.168.15.14 d. 198.101.6.57 c. 192.168.15.29 e. 198.101.6.63 d. 192.168.15.16 f. 198.101.6.255 e. 192.168.15.31 11. Có bao nhiêu mang con l p C n u s d$ng 19. Có bao nhiêu m ng con và bao nhiêu host subnet mask là 255.255.255.224? trên m i m ng con n u b n áp d$ng subnet /27 a. 1 cho a ch/ m ng 210.10.2.0? b. 2 a. 30 networks and 6 hosts. c. 3 b. 8 networks and 30 hosts. d. 4 c. 6 networks and 32 hosts. e. 5 d. 32 networks and 18 hosts. f. 8 20. a ch/ ip host IP 201.100.5.68/28 này thu c 12. Có t i a bao nhiêu m ng con n u b n m n 4 m ng con nào sau ây? bit c a ph(n host chia m ng con. a. 201.100.5.0 a. 8 b. 201.100.5.32 b. 16 c. 201.100.5.64 c. 32 d. 201.100.5.65 d. 16 e. 201.100.5.31 e. 14 f. 201.100.5.1 13. Ví d$ nào sau ây là a ch/ broadcast c a m't 21. S d$ng subnet mask 255.255.255.224, a a ch/ m ng l p C? ch IP host nào d i ây là thu c subnet này? a. 190.12.253.255 (chon t t c câu úng) b. 190.44.255.255 a. 16.23.118.63 14
 16. b. 87.45.16.159 d. 62 network và 2 host c. 92.11.178.93 e. 6 network và 30 host d. 134.178.18.56 23. a ch/ nào sau ây có th gán cho host n u e. 192.168.16.87 ng m ng c a host này là 27.35.16.32/28? f. 217.168.166.192 (ch n 3 câu) 22. a ch/ m ng 201.145.32.0 c chia m ng a. 27.35.16.32 con v i subnet mask /26. có bao nhiêu m ng con b. 27.35.16.33 và bao nhiêu host trên m i m ng con? c. 27.35.16.48 a. 4 network và 64 host d. 27.35.16.47 b. 64 network và 4 host e. 27.35.16.45 c. 4 network và 62 host f. 27.35.16.44 Bài t p tr c nghi m 1 1. Ví d nào d i ây là m t a ch c!a m t F.255.255.248.0 host? 6. Cho s( ) trên. a ch Broadcast cho m&i A.172.31.128.255./18 subnet trên s( ) là gi? (ch n 3 câu) B.255.255.255.255 A.172.16.82.255 C.192.168.24.59/30 B.172.16.95.255 D.FFFF.FFFF.FFFF C.172.16.64.255 E.224.1.5.2 D.172.16.32.255 F.t t cà u úng E.172.16.47.255 2. cho a ch host 172.16.210.0/22. a ch này thu c subnet nào d i ây? A.172.16.42.0 B.172.16.107.0 C.172.16.208.0 D.172.16.252.0 E.172.16.254.0 F.không có câu nào úng 3. Subnet cho a ch host 201.100.5.68/28 là gì? A.201.100.5.0 B.201.100.5.32 C.201.100.5.64 D.201.100.5.65 E.201.100.5.31 F.172.16.79.255 F.201.100.5.1 7. a ch IP nào d i ây là a ch ri ng 4. M ng trong công ty c!a b n có i ch Class (private IP address) ? (Ch n t t c câu úng) B 172.12.0.0. B n c"n 459 host trên m ng con. A.12.0.0.1 V y subnet mask b n s# s$ d ng? B.168.172.19.39 A.255.255.0.0 C.172.20.14.36 B.255.255.128.0 D.172.33.194.30 C.255.255.224.0 E.192.168.42.34 D.255.255.254.0 8. a ch IP c!a m t host là 201.100.5.68/28. 5. Nhà cung c p d ch v c p cho b n m t a a ch này thu c a ch m ng con nào? m ng l p B. T% a ch m ng này b n chia ít A.201.100.5.0 nh t là 300 m ng con, m&i m ng con có ít nh t B.201.100.5.32 là 50 host. V y Subnet nào s# 'c s$ d ng? C.201.100.5.64 (ch n 2 câu) D.201.100.5.65 A.255.255.255.0 E.201.100.5.31 B.255.255.255.128 F.201.100.5.1 C.255.255.252.0 9. N*u m t port Ethernet trên router 'c gán D.255.255.255.224 v i a ch là 172.16.112.1/20, S+ host t+i a E.255.255.255.192 trên subnet này là bao nhiêu? 15
 17. A.1024 D.255.255.255.0 B.2046 E.255.255.255.224 C.4094 15. a ch nào d i ây có th- gán cho m t D.4096 host thu c ng m ng 27.35.16.32/28?(ch n 3 E.8190 câu) 10. N*u m t host thu c m ng có a ch IP là A.27.35.16.32 172.16.45.14/30. cho bi*t host này thuôc m ng B.27.35.16.33 con nào? C.27.35.16.48 A.172.16.45.0 D.27.35.16.47 B.172.16.45.4 E.27.35.16.45 C.172.16.45.8 F.27.35.16.44 D.172.16.45.12 16. S+ a ch IP t+i a bao nhiêu có th- gán E.172.16.45.18 cho host, n*u subnet mask là 255.255.255.224 ? 11. Có bao nhiêu collusion domain (mi,n ng A.14 )? B.31 A. có 2 collusion domain C.16 B. có 5 collusion domain D.17 C. có 10 collusion domain E.30 D. có 7 collusion domain 17. S+ th p phân c!a dãy s+ nh 11111001 là E. có 6 collusion domain bao nhiêu? 12. Cho 3 a ch IP bi-u di.n d i d ng nh A.6 phân nh sau: B.193 A. 01100100.00001010.11101011.00100111 C.225 B. 10101100.00010010.10011110.00001111 D.241 C. 11000000.10100111.10110010.01000101 E.249 Nh ng a ch/ này thu'c l p nào?(ch n 3 câu) 18. Subnet c!a a ch IP 201.100.5.68/28 là bao A.Address C là 1 a ch/ public Class C nhiêu? B.Address C là 1 a ch/ private Class C A.201.100.5.0 C.Address B là 1 a ch/ public Class B B.201.100.5.32 D.Address A là 1 a ch/ public Class A C.201.100.5.64 E.Address B is là 1 a ch/ private Class B D.201.100.5.65 F.Address A là 1 a ch/ private Class A E.201.100.5.31 13. Nhà cung c p d ch v gán cho b n m t a F.201.100.5.1 ch m ng và subnet mask nh sau: 19 Cho a ch m ng l p B. Subnet mask nào IP address:199.141.27.0 cho phép t o t+i thi-u 300 m ng con (subnet) Subnet mask: 255.255.255.240 m&i m ng con có t+i a 50 host (chon 2 câu) a ch nào d i ây thu c ng m ng này A. 255.255.255.0 A.199.141.27.2 B. 255.255.255.192 B.199.141.27.175 C. 255.255.248.0 C.199.141.27.13 D. 255.255.252.0 D.199.141.27.11 E. 255.255.255.128 E.199.141.27.208 F. 255.255.255.224 F.199.141.27.112 20. thành ph"n bit nào cho phép xác nh a 14. Cho a ch l p B. Subnet mask nào s# ch l p B? ng dùng - t o 100 subnet (m ng con) v i A. 0xxxxxxx m&i subnet lcó 500 a ch Ip host? B. 10xxxxxx A.255.255.0.0 C. 110xxxxx B.255.255.224.0 D. 1110xxxx C.255.255.254.0 E. 11110xxx BÀI 5 : H I U HÀNH M NG. 1. H i u hành Windows XP Pro có gì m i h!n so v i Win95? 2. H i u hành Windows XP Pro là H H dành cho máy tr m hay máy ch ? 16
 18. Tr l i: là H H dành cho máy tr m 3. N u ng i dùng m ch !ng trình NotePad nh p v n b n, thì yêu c(u này s do ai x lý? Tr l i: do H H trên máy tr m x lý 4. N u ng i dùng m ch !ng trình Internet Explore check mail , thì yêu c(u này s do ai x lý? Tr l i: do máy ch x lý 5. K thu t MultiUser là k thu t cho phép nhi u ng i cùng truy c p vào 1 th i i m, theo b n hi u câu ó nh th nào? Win XP có c tính n ng này không? Th hi n tính n ng nào? 6. B n có trên d i 10 máy tính, cài t h i u hành XP. B n dùng HUB ho c Switch k t n i l i v i nhau. t a ch/ IP cho t t c các máy trong m ng cùng 1 NetID có th truy c p l.n nhau. M ng ó g i là m ng gì? 7. Cho bi t các giao th c ã c tích h p m c nh trong Win XP Pro. 8. Trong m ng máy tính có NetID 192.168.1.0/28. Ba máy có IP 192.168.1.78 , 192.168.1.94 và 192.168.1.81 . Máy nào có th liên l c c v i máy nào? Vì sao? 9. Trong m ng máy tính có NetID 192.168.10.0/28. a ch/ nào d i ây không th khai báo cho 1 máy tính ( i màu s ), vì sao? 192.168.10.32 192.168.10.09 192.168.10.18 192.168.10.242 192.168.10.0 192.168.10.48 192.168.10.62 192.168.10.47 192.168.10.239 192.168.10.56 192.168.10.95 192.168.10.90 1. Thay /i ch* 0ng nh p : T Start 3 Control Panel 3 Double vào User Accounts. Click vào dòng Change the way Users logon or off. Có 2 tùy ch n. a. Use the Welcome Screen : N u ch n : cho phép màn hình logon s th hi n các i t ng tài kho n b ng nh ng Icon. Ng i dùng s click vào i t ng tài kho n và nh p Passwords ng nh p. B0 ch n : Màn hình Log on s c trình bày và th c hi n theo ki u classic. Ng i dùng ph i nh p User name và Password ng nh p. b. User Fast user switching : Tùy ch n này ch/ ho t 'ng khi trên ta ã ch n ch ' Use the Welcome Screen. 4 ch ' này, ta có th nhanh chóng chuy n i sang tài kho n khác mà không c(n óng các ng d$ng ang ho t 'ng c a tài kho n hi n hành, không c(n l u l i c u hình Profile c a tài kho n tr c. Nên quá trình log on, log offf di)n ra r t nhanh. 2. a Administrative Tools ra Programs - s$ d ng Right click vào taskbar, ch n Properties. Xu t hi n h'p tho i Taskbar and Start Menu Properties. Ch n Tab Start Menu. Có 2 l a ch n cách th hi n Start Menu : Start Menu và Classic Start Menu. N u : 17
 19. 1. Start Menu : Nh n vào nút Customize, trong h'p tho i xu t hi n ch n tab Advanced, kéo Scrollbar xu ng n dòng System Administrative Tools, check vào ô Display on The All Programs menu xong nh n OK và Ok. 2. Classic Start menu : Nh n vào nút Customize, trong khung d i check vào ô Display Administrative Tools. Ok và Ok. 3. Lúc này trong Start -> Programs s xu t hi n thêm “Adminstrator Tools” ch a các icon cho phép g i và s d$ng các công c$ qu n tr h th ng. BÀI 6 : USER ACCOUNT. Ki m tra xem b n ang log on vào h th ng b ng tài kh0an nào. Có quy n Admin hay không? T o 3 Accounts : Hv1, Hv2, Hv3. (M c nh là User). Chú ý : T o úng tên nh bài t p, không nên t o khác. V i các thi t l p : • Hv1 : o Password là : hv1 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o Ph i thay i m t kh,u trong l(n ng nh p (u tiên. • Hv2 : o Password : hv2 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o Không c phép thay i Password. o Password không gi i h n th i gian. • Hv3 : o Password : hv3 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o M c nh vô hi u hóa. (Disable) • i ch ' ng nh p là Classic. 1. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv1, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv1 v a c t o. 2.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 3. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv2, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv2 v a c t o. 4.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 5. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv3, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. 6. ng nh p vào máy b ng Accounts có quy n admin, cho phép account Hv3 ho t 'ng 7. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv3, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv3 v a c t o. 8.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 9.Th vào Documents and Settings, truy c p (double click) các folder c t o ra dành cho các User khác xem c không? Ví d$ ang ng nh p b ng Account: Hv1 th truy c p : %SystemRoot%\Documents and Settings\Hv2 và %SystemRoot%\Documents and Settings\Hv3. Ghi nh . 18
 20. 10. ng nh p b ng account có quy,n Admin, truy c p vào các th m$c c a Hv1, Hv2, Hv3 c không? Ghi nh n. Qua bài th c hành trên các b n rút ra k t lu n gì? Ghi nh n. T O GROUP. • H c viên t o trên máy mình 1 Group có tên là Hocvien. • a các tài kho n Hv1, Hv2, Hv3 vào Group này, trong quá trình t o Group. • T o 1 Group m i, t tên là Giaovien. • T o m i các User : Gv1, Gv2. a các tài kho n này vào Group Giaovien trong quá trình t o User Account. THAO TÁC TRÊN USER ACCOUNT VÀ GROUP. • Th c hành các thao tác i v i các Tài kho n và Nhóm nh : • i tên Hv1 thành hocvien1 • Xóa Hv2 • t l i Password cho Hv3 • i tên Hv3 thành Gv3 • Xóa Gv3 kh0i Group hocvien, a Gv3 vào Group Giaovien. • v.v…. TR1 L I CÁC CÂU H I D 2I ÂY 1. Cho bi t nh ng tài kho n nào c t o m c nh khi cài xong H H Windows XP Pro, nh ng quy n h n h th ng c a tài kho n ó. 2. Khi tôi nh xóa 1 tài kho n, h th ng xu t hi n thông báo : “ ”. Vì sao v y? 3. Tôi ng nh p vào máy b ng tài kho n Admin, tôi ã t o ra 1 Group l y tên là “QuanTri”. Khi tôi Logoff ra và Log On vào b ng group “QuanTri”, h th ng l i không cho tôi ng nh p. Vì sao v y? Tôi ph i làm sao? 4. Nh ng thành viên trong group Sales ch/ c truy c p vào th m$c Sales, group Marketing ch/ c truy c p vào th m$c Marketing. Nh ng 1 user là Nam mu n c quy n truy c p c 2 th m$c ó, là ng i qu n tr , b n s làm nh th nào. 5. Khi tôi xóa 1 tài kho n, r#i vì lý do nào ó ( m c 1 th m$c mà ch/ có tài kho n này m i c phép s d$ng…) tôi t o l i tài kho n khác, v i User name và Password gi ng h t tài kho n tr c. Hai tài kho n này có là 1 hay không? BÀI 7 : QU1N LÝ TÀI NGUYÊN TRONG WIN Gi i thi u NTFS So v i FAT32 thì h th ng file NTFS trên H H Windows 2000 tr i h tr hi u qu h!n trong vi c qu n lý d li u trên partition. NTFS có các thu n l i sau: 35Phân quy n cho các folders ho c file i u khi n m c ' truy c p c a user n các tài nguyên ó. 35Dùng không gian c ng hi u qu h!n b ng cách cho phép nén d li u (Compression) và c u hình disk quotas (các h n ng ch dành cho c ng). 35Cho phép mã hoá file d li u trên c ng v t lý dùng d ch v$ mã hoá EFS (Encrypting File System) c h tr b i Windows nh m b o m t d li u c a ng i dùng. 35Chia s" file (Sharing) gi a các ng i dùng trên m ng. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2