intTypePromotion=1

Phân tích phát sinh với việc xác lập quy tắc âm vị học về dấu hiệu số nhiều trong danh từ tiếng Anh

Chia sẻ: Gao Gao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
24
lượt xem
2
download

Phân tích phát sinh với việc xác lập quy tắc âm vị học về dấu hiệu số nhiều trong danh từ tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích phát sinh với việc xác lập quy tắc âm vị học về dấu hiệu số nhiều trong danh từ tiếng Anh thông qua hình thức biểu hiện tinh thần, trừu tượng của tất cả các hình vị trong ngôn ngữ; bộ quy tắc âm vị học giúp kết nối hai cấp độ cấu trúc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích phát sinh với việc xác lập quy tắc âm vị học về dấu hiệu số nhiều trong danh từ tiếng Anh

T¹p chÝ Khoa häc ®hqghn, ngo¹i ng÷, T.xxII, Sè 4, 2006<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ph©n tÝch ph¸i sinh víi viÖc x¸c lËp quy t¾c<br /> ©m vÞ häc vÒ dÊu hiÖu sè nhiÒu trong danh tõ tiÕng anh<br /> <br /> Vâ §¹i Quang(*)<br /> <br /> 1. Kh¸i niÖm “Ph¸i sinh” trong bµi viÕt C¸c quy t¾c ©m vÞ häc t¹o sinh lµ<br /> nµy ®­îc hiÓu lµ c¸c b­íc chuyÓn ®æi tõ sù m« t¶ ®Æc tÝnh h×nh thøc cña mèi liªn<br /> m« h×nh ©m vÞ häc ë cÊu tróc ch×m sang hÖ gi÷a nh÷ng biÓu hiÖn ©m vÞ häc ë cÊp<br /> h×nh th¸i ng÷ ©m trªn cÊu tróc bÒ mÆt. ®é s©u mang tÝnh bÊt biÕn thÓ vµ c¸c<br /> C¸ch hiÓu nµy phï hîp víi m« h×nh lÝ h×nh th¸i hiÖn thùc ho¸ ®a d¹ng, kh¶<br /> thuyÕt ©m vÞ häc cña ng«n ng÷ häc t¹o biÕn g¾n víi bÊt biÕn thÓ ®ã trªn cÊu<br /> sinh. LÝ thuyÕt nµy cho r»ng ©m vÞ häc tróc bÒ mÆt cña diÔn ng«n. C¸c quy t¾c<br /> bao gåm hai bé phËn: (i) H×nh thøc biÓu ©m vÞ häc ®ã, ®Ó cã thÓ trë thµnh c«ng cô<br /> hiÖn tinh thÇn, trõu t­îng (cÊp ®é ©m vÞ s¶n sinh h÷u hiÖu, ph¶n ¸nh ®óng b¶n<br /> häc) cña tÊt c¶ c¸c h×nh vÞ trong ng«n chÊt, quy luËt hµnh chøc cña hÖ thèng<br /> ng÷; (ii) Bé quy t¾c ©m vÞ häc gióp kÕt ©m thanh cña tõng ng«n ng÷ cô thÓ, cÇn<br /> nèi hai cÊp ®é cÊu tróc: C¸c yÕu tè tinh ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau:<br /> thÇn cña ng«n ng÷ (c¸c cÊu tróc ng«n (i) C¸c quy t¾c ®ã cÇn ph¶i bao qu¸t<br /> ng÷ häc n»m trong tiÒm thøc cña ng­êi tÊt c¶ nh÷ng hiÖn t­îng cña cø liÖu vµ<br /> nãi) vµ h×nh thøc ng÷ ©m (cÊu tróc næi) chØ nh÷ng cø liÖu mµ tõ ®ã chóng ®­îc<br /> thuéc b×nh diÖn hiÖn thùc ho¸ c¸c ©m vÞ lËp thøc. C¸c quy t¾c nµy ph¶i lµ nh÷ng<br /> trong diÔn ng«n. Môc ®Ých cña ng«n ng÷ quy t¾c kh«ng t¹o ra nh÷ng h×nh th¸i<br /> häc t¹o sinh, trong nh÷ng cè g¾ng nh»m ©m thanh kh«ng tån t¹i trong ng«n ng÷<br /> x©y dùng mét lo¹i h×nh “Ng÷ ph¸p nhËn ®ang ®­îc sö dông. Ch¼ng h¹n, cã thÓ<br /> thøc” (Mental grammar), lµ m« t¶ vµ ®­a ra nhËn xÐt r»ng, trong tiÕng Anh,<br /> h×nh thøc hãa ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt n»m mçi ©m ®o¹n trong chïm phô ©m<br /> trong tiÒm thøc cña ng­êi sö dông ng«n (consonant cluster) cÇn ph¶i cã sù phï<br /> ng÷ vÒ hÖ thèng ©m vÞ vµ c¸c lo¹i h×nh hîp vÒ ®Æc tÝnh khu biÖt “tiÕng thanh<br /> ©m thanh cña tiÕng mÑ ®Î. B»ng trùc (voice) nh­ sau: [+ voice] [+ voice] hoÆc [-<br /> c¶m, ng­êi b¶n ng÷ cã thÓ kh¼ng ®Þnh voice] [- voice]. VÝ dô: /ækts/, tæbz/.<br /> ®­îc nh÷ng ©m vµ c¸c kÕt hîp ©m nµo C¸c kÕt hîp nh­ [+ voice] [- voice] hoÆc [-<br /> tån t¹i hay kh«ng tån t¹i, phï hîp hay voice] [+ voice] cÇn ®­îc lo¹i khái quy t¾c<br /> kh«ng phï hîp trong tiÕng mÑ ®Î cña hä. v×, trong nhiÒu tr­êng hîp, chóng kh«ng<br /> Còng b»ng trùc c¶m, ng­êi b¶n ng÷ cã ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ cña tiÕng Anh.<br /> thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ®iÓn h×nh cña c¸c<br /> (ii) C¸c quy t¾c ph¶i ®¶m b¶o tÝnh<br /> ©m tè trong ng÷ ®o¹n. C¸c quy t¾c ©m vÞ<br /> tiÕt kiÖm vµ tiÖn dông: Cã kh¶ n¨ng bao<br /> häc lµ ph­¬ng thøc thÓ hiÖn nh÷ng hiÓu<br /> qu¸t nhiÒu nhÊt, b»ng mét tËp hîp cµng<br /> biÕt nh­ vËy cña ng­êi b¶n ng÷.<br /> <br /> (*)<br /> PGS.TS., Phßng Qu¶n lý Nghiªn cøu Khoa häc, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 57<br /> 58 Vâ §¹i Quang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ýt cµng tèt, nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó h×nh k/, /  /; b. / d /, / b /, / g /, / n /, / au /; c. / s<br /> thøc ho¸ sù ph¸i sinh chuyÓn ®æi tõ cÊp /, / tS /, / dS /, / S /. Khi quan s¸t, cã thÓ<br /> ®é trõu t­îng sang cÊp ®é hiÖn thùc ho¸. thÊy r»ng, biÕn tè chØ sè nhiÒu trong<br /> (iii) Song hµnh víi nh÷ng quy t¾c cã tiÕng Anh thuéc lo¹i ©m x¸t vµnh l­ìi,<br /> kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t cao, khi cÇn thiÕt, tøc lµ nh÷ng ©m ®­îc t¹o ra b»ng luång<br /> ph¶i x©y dùng nh÷ng quy t¾c g¾n víi h¬i chÏn hÑp víi ®Çu l­ìi hoÆc khèi l­ìi<br /> chu c¶nh cô thÓ ®Ó tr¸nh viÖc t¹o sinh ®­îc n©ng lªn trong qu¸ tr×nh cÊu ©m<br /> nh÷ng h×nh thøc ng÷ ©m tr¸i víi quy (coronal sibilant fricative). ¢m nµy phï<br /> luËt cña ng«n ng÷ ®ang ®­îc nghiªn cøu, hîp vÒ tÝnh chÊt tiÕng thanh (voicing) víi<br /> nÕu chØ hoµn toµn dùa vµo c¸c quy t¾c cã ©m ®øng ngay tr­íc nã. Khi ©m nµy<br /> ®é kh¸i qu¸t cao. còng lµ mét ©m xuýt th× xuÊt hiÖn<br /> nguyªn ©m /i/ xen gi÷a hai ©m (¢m cuèi<br /> “Ph©n tÝch ph¸i sinh” lµ mét ®­êng<br /> cña danh tõ ë h×nh th¸i sè Ýt vµ biÕn tè<br /> h­íng nghiªn cøu víi môc ®Ých: B»ng<br /> chØ sè nhiÒu). NhiÖm vô cña ng­êi<br /> c¸ch thøc ®¬n gi¶n vµ kh¸i qu¸t nhÊt,<br /> nghiªn cøu lµ lËp thøc m« h×nh có ph¸p<br /> thÓ hiÖn ®­îc mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng<br /> cña sù kÕt hîp ©m vÞ (phonotactics) ë<br /> biÓu hiÖn ©m vÞ häc trõu t­îng cña ng«n<br /> cÊp ®é s©u vµ x¸c lËp bé quy t¾c chuyÓn<br /> ng÷ vµ sù hiÖn thùc ho¸ nh÷ng m« h×nh<br /> ®æi tõ m« h×nh trõu t­îng sang h×nh<br /> ©m vÞ häc trõu t­îng ®ã b»ng ng÷ ©m<br /> thøc ng÷ ©m trªn bÒ næi cña diÔn ng«n.<br /> trªn bÒ næi cña diÔn ng«n, cña ng«n ng÷<br /> KÕt qu¶ thèng kª cho thÊy r»ng, /z/ lµ<br /> trong ho¹t ®éng.<br /> h×nh thøc ©m thanh phæ biÕn nhÊt trong<br /> 2. Danh tõ sè nhiÒu tiÕng Anh ®­îc cÊu<br /> ba h×nh thøc ©m thanh cña dÊu hiÖu sè<br /> t¹o, theo quy t¾c, b»ng c¸ch thªm biÕn tè nhiÒu trong danh tõ tiÕng Anh. ¢m nµy<br /> “- s” vµo cuèi danh tõ. NÕu danh tõ kÕt<br /> xuÊt hiÖn sau c¸c phô ©m ån h÷u thanh<br /> thóc b»ng c¸c ©m xuýt (sibilants) th× (voiced obstruents), phô ©m vang<br /> h×nh thøc chÝnh t¶ cña h×nh vÞ ng÷ ph¸p (sonorants) vµ c¸c nguyªn ©m (vowels)<br /> chØ sè nhiÒu lµ “- es”. H×nh th¸i ©m<br /> trong khi ©m /s/ chØ xuÊt hiÖn ë vÞ trÝ sau<br /> thanh cña danh tõ sè nhiÒu chøa biÕn tè c¸c ©m ån v« thanh (voiceless<br /> nµy thay ®æi phô thuéc vµo chu c¶nh ng÷ obstruents). H×nh th¸i ©m thanh /iz/<br /> ©m (phonetic environment) trong ®ã xuÊt hiÖn trong m«i tr­êng rÊt h¹n hÑp<br /> chóng xuÊt hiÖn. VÝ dô: sau c¸c phô ©m xuýt (sibilants). Thùc tÕ<br /> a. mats, giraffes, wasps, yaks, moths; nµy dÉn ®Õn sù lùa chän /z/ lµ h×nh thøc<br /> b. foods, crabs, dogs, lions, vows; ©m vÞ häc ®¹i diÖn cho dÊu hiÖu sè nhiÒu<br /> c. gasses. leeches, judges, thrushes. ë m« h×nh trõu t­îng trong cÊu tróc s©u<br /> cña ng«n ng÷. §Æc tÝnh v« thanh hay<br /> H×nh thøc ©m thanh cña biÕn tè chØ<br /> h÷u thanh cña dÊu hiÖu sè nhiÒu phô<br /> sè nhiÒu ë c¸c nhãm tõ trªn lµ: a. /s/; b.<br /> thuéc vµo ®Æc tÝnh cña ©m ®o¹n ®øng<br /> /z/; c. / iz /. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: Nh©n tè nµo<br /> tr­íc nã. Do vËy, cã thÓ lo¹i bá ®Æc tr­ng<br /> chi phèi sù ph©n bè ©m thanh nh­ vËy ?<br /> khu biÖt tiÕng thanh (voicing) trong h×nh<br /> H×nh thøc sè Ýt cña c¸c nhãm tõ trªn kÕt<br /> thøc biÓu hiÖn ©m vÞ häc cña dÊu hiÖu sè<br /> thóc b»ng c¸c ©m sau: a. / t /, / f /, / p /, /<br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXII, Sè 4, 2006<br /> Ph©n tÝch ph¸i sinh víi viÖc x¸c lËp quy t¾c ©m vÞ häc vÒ dÊu hiÖu… 59<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> nhiÒu ë cÊp ®é s©u. TÝnh kh«ng x¸c ®Þnh [- voice] ®Ó cã ®­îc /s/ . T­¬ng tù, trong<br /> cña ®Æc tr­ng khu biÖt nµy ([voice]) /kræbz/, /Z/ ®­îc thay thÕ b»ng [+ voice]<br /> trong ©m ®o¹n ®ang xÐt, theo th«ng lÖ, ®Ó cã /z/. §èi víi /li: tSiz/, cÇn cã hai quy<br /> cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng kÝ tù /Z/. ViÖc t¾c ®Ó x¸c ®Þnh: (i) Quy t¾c ®ång ho¸ vÒ<br /> sö dông kÝ hiÖu /Z/ gióp tr¸nh ®­îc sù ph­¬ng diÖn tiÕng thanh (voicing<br /> lùa chän vâ ®o¸n gi÷a /z/ vµ /s/. KÝ hiÖu assimilation) vµ (ii) Quy t¾c thªm<br /> nµy còng gióp m« t¶ mét c¸ch râ nÐt ®Æc nguyªn ©m /i/ (i-epenthesis) vµo gi÷a ©m<br /> ®iÓm ®ång ho¸ vÒ ph­¬ng diÖn tiÕng cuèi cña danh tõ ë h×nh thøc sè Ýt vµ ©m<br /> thanh (voicing asimilation) gi÷a ©m cuèi ®o¹n thÓ hiÖn h×nh vÞ sè nhiÒu.<br /> cña danh tõ ë h×nh thøc sè Ýt vµ dÊu hiÖu Nguyªn ©m /i/ ®­îc thªm vµo khi gèc<br /> sè nhiÒu ®­îc thªm vµo. Nh­ vËy, h×nh tõ kÕt thóc b»ng mét trong nh÷ng phô<br /> vÞ sè nhiÒu trong danh tõ tiÕng Anh cã ©m xuýt sau: [s], [z], [tS], [dS], [3]. TÊt<br /> h×nh thøc biÓu hiÖn ë cÊp ®é s©u c¶ nh÷ng ©m nµy ®Òu lµ nh÷ng ©m ån<br /> (underlying representation - UR) lµ: víi ®Æc tÝnh cÊu ©m lµ luång h¬i bÞ t¾c<br /> Z [+ coronal], [+ fricative], [ voice]. t¹m thêi hoÆc chÏn hÑp vµ t¹o thµnh c¸c<br /> H×nh thøc biÓu hiÖn ë cÊp ®é s©u cña ©m x¸t hoÆc t¾c x¸t (strident). M« h×nh<br /> ba danh tõ sè nhiÒu ®¹i diÖn cho ba ©m vÞ häc [+ strident] [f] vµ [v] ph¶i ®­îc<br /> nhãm danh tõ ®· tr×nh bµy ë trªn cã thÓ lo¹i bá khái quy t¾c v× trong tiÕng Anh<br /> ®­îc lËp thøc nh­ sau: /ræt + Z/, /kræb kh«ng tån t¹i nh÷ng kÕt hîp ©m nh­<br /> +Z /, / li: tS + Z /. Trong ba biÓu thøc nµy, /dSiræfiz/. Nãi c¸ch kh¸c, /f/ vµ /v/ kh«ng<br /> kÝ hiÖu + chØ ra ranh giíi gi÷a c¸c h×nh cã nÐt khu biÖt [coronal] (kh«ng n»m<br /> vÞ trong néi bé tõ. trong vïng cÊu ©m gi÷a r¨ng vµ ng¹c<br /> cøng) cho nªn chóng kh«ng ®­îc coi lµ<br /> VÊn ®Ò tiÕp theo cÇn xem xÐt lµ x¸c<br /> phï hîp víi m« h×nh kÕt hîp nµy. C¸c<br /> ®Þnh c¸c quy t¾c ph¸i sinh tõ m« h×nh<br /> ©m cã nÐt khu biÖt [coronal] lµ ©m r¨ng,<br /> ©m vÞ häc ë cÊu tróc s©u sang h×nh thøc<br /> ©m lîi hoÆc ©m ng¹c cøng. Ngoµi ®Æc<br /> ng÷ ©m t­¬ng øng trªn cÊu tróc bÒ mÆt<br /> tÝnh [strident], ©m ®o¹n tham gia vµo<br /> (/ræts/, /kræbz/, /li: tSiz/). Trong nh÷ng<br /> quy t¾c cßn ph¶i cã nÐt khu biÖt<br /> h×nh thøc nµy, h×nh vÞ sè nhiÒu bÞ ®ång<br /> [coronal]. Nh­ vËy, quy t¾c thªm<br /> ho¸ vÒ ph­¬ng diÖn tiÕng thanh víi ©m<br /> nguyªn ©m (“i-epenthesis” rule)<br /> ®o¹n ®øng tr­íc. Quy t¾c ®ång ho¸ nh­<br /> trong tiÕng Anh ®­îc lËp thøc nh­ sau:<br /> sau: §èi víi /ræts/ th× /Z/ mang ®Æc tÝnh<br /> (1)<br /> + syllabic 1<br /> f  + high / + strident (+) _______ + strident<br /> - back + coronal + coronal<br /> - tense<br /> <br /> <br /> ((1)<br /> Trong nh÷ng biÓu thøc nµy, kiÕu hiÖu “—“ biÓu thÞ chu c¶nh ng÷ ©m; kÝ hiÖu “” biÓu thÞ sù chuyÓn ®æi tõ h×nh thøc<br /> biÓu hiÖn cña cÊu tróc ch×m sang h×nh th¸i cña cÊu tróc næi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXII, Sè 4, 2006<br /> 60 Vâ §¹i Quang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CÇn l­u ý r»ng dÊu hiÖu chØ ranh giíi / i: tS izu: / (each zoo).<br /> h×nh vÞ trong néi bé tõ (+) ë biÓu thøc Quy t¾c ®ång ho¸ tiÕng thanh<br /> trªn lµ cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh viÖc t¹o sinh (voicing assimilation rule) cã thÓ ®­îc<br /> nh÷ng h×nh thøc tr¸i víi quy luËt ©m vÞ tr×nh bµy nh­ sau:<br /> häc cña tiÕng Anh nh­:<br /> + strident  [ voice] / [ voice] _____ (*)<br /> + coronal<br /> <br /> Cã thÓ gi¶i thÝch quy t¾c ph¸i sinh t¾c ph¸i sinh lÇn l­ît ph¸t huy ¶nh<br /> trªn nh­ sau: ¢m ®o¹n n»m trong vïng h­ëng cho ®Õn khi kh«ng cßn m«i tr­êng<br /> t¸c ®éng cña quy t¾c nµy ph¶i cã hai ®Æc ®Ó t¸c ®éng. Vµ, ë thêi ®iÓm nµy, s¶n<br /> tr­ng khu biÖt lµ [strident] vµ [coronal]. phÈm ®Çu ra lµ c¸c h×nh thøc ng÷ ©m ë<br /> §Æc tÝnh cña ©m ®o¹n trong h×nh vÞ sè cÊu tróc næi - sù hiÖn thùc ho¸ c¸c m«<br /> nhiÒu lµ b¶n sao nh÷ng ®Æc tÝnh cña ©m h×nh cña cÊu tróc s©u.<br /> ®o¹n ®øng tr­íc nã. NÕu ©m ®øng tr­íc 3. Nh­ vËy lµ, víi mét cÊu tróc ch×m<br /> lµ ©m h÷u thanh th× h×nh vÞ sè nhiÒu (UR) vµ hai quy t¾c ph¸i sinh ®¬n gi¶n<br /> mang tÝnh chÊt h÷u thanh. T­¬ng tù, nÕu (i. Quy t¾c ®ång ho¸ tiÕng thanh; ii. Quy<br /> ©m ®øng tr­íc lµ ©m v« thanh th× h×nh vÞ t¾c thªm nguyªn ©m /i/), ng­êi nghiªn<br /> sè nhiÒu còng mang tÝnh v« thanh. cøu cã thÓ gi¶i thÝch mét c¸ch dÔ hiÓu<br /> Bé quy t¾c ph¸i sinh ®Çy ®ñ ®Ó cÊu c¸c c¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh nhËn<br /> t¹o sè nhiÒu trong tiÕng Anh cã thÓ ®­îc thøc lÝ tÝnh vÒ c¸ch h×nh thµnh danh tõ<br /> tr×nh bµy víi vÝ dô minh ho¹ nh­ sau: tiÕng Anh ë sè nhiÒu.<br /> M« h×nh ©m vÞ häc ë cÊu tróc s©u (UR) C¸c quy t¾c nµy lµ s¶n phÈm cña mét<br /> /ræt + Z/, / kræb +Z/, /li: tS + Z/ (2*) trong nh÷ng h­íng nghiªn cøu trªn con<br /> ®­êng kh¸m ph¸ nh÷ng quy luËt ©m thanh<br /> Quy t¾c thªm nguyªn ©m /i/ (i-<br /> cña ng«n ng÷ tù nhiªn. Cßn rÊt nhiÒu viÖc<br /> epenthesis rule) ___ ___ / li: tS + Z/<br /> cÇn ph¶i lµm ®Ó bæ sung, ®iÒu chØnh,<br /> Quy t¾c ®ång ho¸ tiÕng thanh kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng bao qu¸t, kh¶ n¨ng<br /> (Voicing assimilation rule) lµm c«ng cô miªu t¶ vµ nhËn thøc, kh¶<br /> /ræt + s/,/ kræb + z/, /li: tS + iz/ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thùc tiÔn cña<br /> H×nh thøc ng÷ ©m ë cÊu tróc næi bé quy t¾c ©m vÞ häc trªn ®©y còng nh­<br /> (Phonetic form) /ræts/, /kræbz/, /li: tSiz/ cña ®­êng h­íng nghiªn cøu ph¸i sinh. §ã<br /> Trong gi¶n ®å nµy, ®Çu vµo lµ m« lµ nh÷ng néi dung mµ chóng t«i dù ®Þnh<br /> h×nh ©m vÞ häc cña cÊu tróc s©u. C¸c quy tr×nh bµy ë c¸c bµi viÕt trong thêi gian tíi.<br /> <br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> <br /> 1. Chomsky, N and Morris Halle., The sound pattern of English, Harper & Row, New York. 1968.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXII, Sè 4, 2006<br /> Ph©n tÝch ph¸i sinh víi viÖc x¸c lËp quy t¾c ©m vÞ häc vÒ dÊu hiÖu… 61<br /> <br /> <br /> <br /> 2. Conner, J.D.O’., Better English Pronunciation, Cambridge University, Press, 1991.<br /> 3. Durand, J and Francis Kantamba, Frontiers of Phonology, Longman, London, 1995.<br /> 4. Durand, J., Generative and non-linear phonology, Longman, London,1990.<br /> 5. Gimson, A.C., An introduction to the pronunciation of English, Edward, Arnold, London,.1970.<br /> 6. Gimson, A.C., The pronunciation of English, Arnold, London, 1994.<br /> 7. Halliday, M.A.K., Spoken and written language, Deakin University, 1988.<br /> 8. Jones, D., The Pronunciation of English, Cambridge University Press, 1998.<br /> 9. Kaye, J., Phonology: A cognitive view, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1989.<br /> 10. Kenstowicz, M., Phonology in generative grammar. Blackwell. Oxford. 1994.<br /> 11. Ladd, D.R., Intonational Phonology, Cambridge University Press, 1996.<br /> 12. Ladefoged, P., A course in phonetics, Harcourt Brace, New York, 1993.<br /> 13. Ladefoged, P., Elements of acoustic phonetics, University of Chicago Press, Chicago, 1996.<br /> 14. Laver, J., Principles of phonetics, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.<br /> 15. LÔ, V­¬ng H÷u, Dòng, Hoµng, Ng÷ ©m tiÕng ViÖt, NXB Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi 1,<br /> Hµ Néi, 1994.<br /> 16. Roach, P., English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press, Cambridge .1988.<br /> 17. §oµn ThiÖn ThuËt, Ng÷ ©m tiÕng ViÖt, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi, 1999.<br /> <br /> <br /> VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T.xXII, n04, 2006<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Derivational analysis and the establishment of phonological<br /> rules related to English plural noun formation<br /> <br /> Assoc.Pro.Dr. Vo Dai Quang<br /> Scientific Research Management Office<br /> College of Foreign Languages - VNU<br /> <br /> (i) Derivational analysis as an approach in the establishment of phonological rules;<br /> (ii) Information about how underlying representations are to be made explicit;<br /> (iii) The two phonological rules established in terms of derivational analysis:<br /> a. i-epenthesis; b. voicing assimilation;<br /> (iv) Problems intended to be discussed in other articles.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXII, Sè 4, 2006<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2