intTypePromotion=1

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS - Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
259
lượt xem
130
download

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS do Trần Quang Trung và Đào Hoài Nam biên soạn - Phần 3 Phân tích dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS - Phần 3

 1. !" #$ + Y 7 ## ,$ :C:: • ' ,, 3 ." 1 1 , $ ## H U, # * ,& • 6+ ,, 3 ,$ ^$ # $ U, # ,* ,& • ,, , , . ,$ C $U, # ,* ,& • 6 +" # . # 3 $ S'HMS DH UW S'HMSE& * # 3 # 1 "# # # # # . # &* " ! # / , 1 +, . + ! # # ] ( , $ , D, ! # ' # ,,! 3 :C:: E * ,! # % $! 4 , % B$ 7 7 % 1 3 " 5, / # # " #* & # % S'HMS " % & M%$ 3" , W/ $ , "" &7 ,! , ", W/ (& 7 5 ( / / , ## # # )% "1 $ %B %B 7Z 7[ , # 3 FN 7 # &= " 11 / , 1 3 11 ( 1 #: $ & 2 1 7 7 4# 2 #B ! " # http://www.ebook.edu.vn
 2. !" #$ 7 # 4 ,# 1 " # 1 $ &7 ,$ " $ $! &' " , $ $$" 3$ # # "% # 1 "# # ( &7 $ " 3% # 1 ! "# # &* S'HMS " "# %, . #Q " & 3# ## / L # $ 1 # ! &7 # • ; + #; & / ! ,! . # • ; # # . # # / " 63 O 6 # F- 4 , 1 ) BD 3 O 7 # # #7 7 @E& , " S'HMS Q " Q 3# D, ! # " 2 # ,E http://www.ebook.edu.vn
 3. !" #$ 63 O 6 # @- H# , M + C # . $ 1( 1 3 " 1! & M% $ 1 ( 5^ ,9 3 , " FGG " 2AB &C ## $ /! 5 & J 6" % , 7 MB "1 %4 #B # 6-4 q* , M ≠* , M 0-4 4 = VV = ↔ : &D@ $E : $ $Q V4 * / < " 6 , - :& Dr G&GA 8 E 2 6 2 3 " ," & ; / < #$ ## & http://www.ebook.edu.vn
 4. !" #$ )% "1 $ %\ 7M % 4 7 "1 B[ # *4 , ,! # 63 O - # O6 H U: # ** , ; ,, $ " " " # B % % # $ :4 B, B %5 #4 # 1 ,, " # 1 )B #7 7 ( 1 +1 NB A " (! " 1 &0 ,!+ # " 1 "" # 1 P 42 ? B B% %Q B:Q% %Q B 4 . ?5 % 7 4B 7 4B & • *, $ #D , ,E 1 2 " & + % . P 42 ? B B4 # B 4 . ?5 % B] • *, $ 5 ! # 1 " &* # % . ## 63 O ; P- ( 1 * . $! # # 1, • =! # # # + http://www.ebook.edu.vn
 5. !" #$ • 0% .# ( ( #(5# # + M + 0 $ . #$ $! $ + "$ # (# . " , / $, % # $ & M%$ $ # ## ,, # " ! "3 # 1 3 "" #6 + & 3/ # !( / 3/ " ( / 3/ % ,# ! / & bc "( / + ( # , " ,# % , $ 3 ?* ,, 1 3 D" , % # ?E ## % , # 1 " # , # ! M +/ 3 " 3 # / / 3, &0 ;" ## % # , & bc # , . / , &' / 2 AB # ! # , . &7 , S'HMS ? # =7 ## ( 1% # , &0 / ,! " 3 D0 3"# , . + 3" # , . E J 6" % ## , " , 7 1 7 7 M % 4B 2 2 # "1 B^ # 6-4 = VV qG ≠G 0-4 = VV http://www.ebook.edu.vn
 6. !" #$ 6-Q/ M 0- / u M • Q/ M - 4 = VV = ↔ : &D@ $E : $ $Q V4 = VV lF − l @ = D' F − FE:F + D' @ − FE: @ F @ F + @ 'F + ' @ − @ 'F ' @ $V q'Fg @ U@ ' • u/ M - 4 = VV = ↔ : &D@ $E : $ $Q V4 = VV lF − l @ = 2 S2 S1 +2 N1 N 2 2 S2 S1 ω1 = ω2 = 2 N1 N2 (ω1 + ω 2 ) 2 $V = ω1 ω2 2 + 2 N1 − 1 N 2 − 1 ) % " % B 7 1 7 7 B "1 # "1 $ 7\ 2 2 #% 4 M " ,, " # B[ 7 # $! ,, 1 & ,, 1 # &* 4 , # 3OA http://www.ebook.edu.vn
 7. !" #$ 63 O - # A6 ^$ # $ , # *U , = " " 1 ,, 1 3 B # ! 1 " # =% % * $ :4 B 1 ,, & = " 1 ,, " D ) 1 7 =% % 5 8 $ :4 7 C7 $5 B ) 1[ 1 $ E$ " # ## 1 ,, " 3Oe 63 O - # e6 =V J #, 7 1 ,, - • :! $ 1 -# 1$ ,, 8 ) 1 =%8 ) 1& M% $5 6$ 5 " $ ,, , " _ ", " _ $ , " "P , " ! , -, " _ , " _ , " _ , " _ ! F @ OP& * # 1F " J #F " # 1" P #@& ; 3 ,! , , ! , " _ ", " _ & http://www.ebook.edu.vn
 8. !" #$ 5 1 7^ # #) # • 7 ,$ # 1 &* # 1 1 # ? #1 7 , ! 1 5 )# " " # 1 517,! #)# + 1 & M%$ ,, , " _ ", " _ # 1O D 1! , " _ E" ? #1 7 , 5 )# , " , " _ D, " _ ", " _ E" , " _ D, " _ ", " _ E" , ! ,, , 3 , " & 1 )B #7 1 )B ! #7 7 " 2 # # * . ! ## & 7 1# ! $ * . # • 0$ .# , D = 7E 1 / ,# # . # # "# , • = . # , / ,# # . # # & + M + $ $ " $! $ /! + &' % , 1 . #" ( , 3 G ; " ,$ * . + # ! " & M%$ ,, % 1 1 ., ! ! ( ", % "1 # ", &' ,, ! . #" / $ ! , " " " ! &C ## % # " ,# , ! 3 . &* 2 / D, V E 2 D ABE& % ., , # &7 /, . .# ! &6 , 1 .# # # + . http://www.ebook.edu.vn
 9. !" #$ ( #(5# # &C , + D /## # , ;" E J 6" % , +%$ 2 % 4B M "1 B # 6-4 = VV qG ≠G 0-4 = VV 4 = VV = ↔ : &D@ $E : $ $Q V4 = VV ) % " % B $ 2 % 4B# B[ "1 $ 7 \+% MB "1 M# # " ,, " *4 , # 3 @A- 63 O - fC # * .+ # 7 ,, $ " +%$ 2 % % B $ :4 / , $ / , " # ! & +%$ 2 % 4B## B MB "1 # /" / ! / , &7 / " /" /D C $, # , E& M_ ` S'HMS $ ,, 1 3" & M%$ # ! ,!# http://www.ebook.edu.vn
 10. !" #$ ,$ # &' # ,# ! " # ,! $ " & $ S'HMS # 3D ! , 3 ?E $ # % 1 3 ,$ & S'HMS , . , . @ $ # ## ## .! ## & S'HMS ,$ ! " ,!+ 3 # # # . &7 +# # ## . . _, AD B " 2 E& = +. # , , , !_ . S'HMS ## . " , , AB S'HMS $ ! # ! , , - • 7 . # #" . • 7 ., $ # # # +% . ( # # & • C , .# D ## ;" E ' . ! $ $ B %M_ %4 5 X 4 4B ## # ,D # E ## J 6" % S'HMS , H'QU] S[ S'HMS- 6- F q µ@ q&&&q µ q q µ µ &&& ' 8 @ U '8@ : V :/ ,L W J # q::L q , $V q UF ' wl @ U ' 8 @x : V :/ ,] J # q::] q v , $V q' p w ' wl w@ U '8@ : V :/ ,* q::*q $V q' U F w http://www.ebook.edu.vn
 11. !" #$ ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. Current Between 88653535061.984 9 9850392784.665 92.779 .000 salary Groups Within 49262960374.356 464 106170173.221 Groups Total 137916495436.340 473 6-µF q µ@ q &&&q µ q q µ ' &&& #C , ( 1 3 &C ;" , ( 1( # , & M%$ - 7 "# # % VV 1 60 +" 3 3 " VV & * _ VV jF&PG R# $ DG&O O E f j G R# $ @&A , ( j@&GO R# $& ' ( 1, " VV $33 "# # VV " / " La "L a , ( 3 O, GB VV $ 1 VV " ! " D E L a& , 1 3 # # VV + VV L a 3 &* / 1 # < + VV La $ , & M3" 4 , % " VV 1 $ VV 1 &7 , . $ VV La $ VV 7 " $ VV 7 C D O VV $ E& 7 ! $ VV % # . "$ " "1 # ! $ & bc ( 1( , " % " VV D, ! VV " , % E" , 3, ( ! & = " / # % S'HMS % 3 &' 3 # +) # ) B ? ## ( 1 ! " VV !& http://www.ebook.edu.vn
 12. !" #$ : $S'HMS ,, ! .' & , , ! . " D" VV a $ , $ , VV + C $. $ E& * ", ! % #( 1 # , ( ! . &7 # ( 1 " ,, ." D $ VV a % VV VV C + $ VV a VV a " VV % VV C 3# $ , $ , VV a + _ VV 1 E +) # ) B ? ## " & C %# , 3# %# , 1 # " #C & % # , DS'HMSE $ 1 3 &0 $ * .& ( 1, ! 1 3 ! 1 3 &7 ,, , 1 ) ? 7 $ BB" 1 B ( ?& 7 $ $ ) #% # )# ) ,, ## " #, , ## ! &7 !( / 7 M_ %Q ) #% # 7 $ BB 7 3# ! D::LE 1 1 ) ? 7 $ BB $ $ ) #% #& # ( ( +)Q ) % 47 " 4 ::L # ( &7 ( # D E ( &7 8 ( ( %/ " # Y 8$ 7 #F @ O P A ) C ? 7 BL C # 1 1 ) ? 7 $ BB $ $ ) #% # !( &' # , " #S$$ , . http://www.ebook.edu.vn
 13. !" #$ #4 . & 1 " $ , ,& ( 1 ,, #' ( & = '("C " , ( # , ,& * , / "3 " _$ 1 &6 , " 1 " , " 1 &7 8 e 1 , F G G G G&A " G&A, ! # " _" , &* $ , G& ' G/ 3 ! ,! M%$ L # $ _ ! !, 4 % $ # $ " ! &= # "$ ! &' "( 1 # # " 1 ) ? 7 $ BB $ $ ) #% # $ ,$ ( 1 # # "% ,$ &0 !( 1 , ! 1 B ( ? $ 7 " 1 $ B "5#1 )# ) % 8 %] 44 1 3 ? "1 $B 7 ) % )B & %8 7 ( 1 ! 1 3 # BB( # 1 ! 1 3 D , +%$ B "5#1 ? "1 $B 7 ] 4 4 ) % )B ! 1 3 E& 0 , ! + # 1 3" $ 15 !+ # 1 3 2 AB 0 ", # , # D / ;" E # ## , , , 3- ( 4% #B8 C? 7 2C $ 7 < B 7 %# C ? >## • "" , $ ## + # &[ # ## 5 2 %"" ,, &= $. &7 , 5 2 # ,, & ) C $ ) " 5 QB( 7 B4 B8 C? 7 2C $ 7 7 $7 X a ) #Q 7 % # C ? • C # , & 2 X B## B ! %a # $ ,, ,$ ) C$ ) 7 $7 # ! + DY 0 E& 5 QB ( 7 B4 X a ) #Q , + # 3 B8 C? 7 2C $ 7 # B , ! 7 %# C ? # ) C $ ) # B& M 7 $7 # / ) C$ ) 7 $7 % # , +, , # %& http://www.ebook.edu.vn
 14. !" #$ )( $a ? : 8B &! 5 QB( 7 B4 B8 C? 7 2C $ 7 # B X a ) #Q 7 % # C ? # • 5 QB # B Xa # %:$ 4B 1 $ B a %] / & ? "1 $B 7 # B 3 ) % )B # )( $a ? : 8B & , $ . ,, 5 7 #a 1 $ B 7 #B % ] • C # $ ,, 1 3 ." %1 3 # ., , & * +1 . , + , 1 3 #, ! ,, " 1 3 + , # Q7 7# % % , ) , :$ 4 % 2 _ 4? < M M M_ > ,7 B( • & 1 3( &' 1 3 3 ,! , ! " 3 ! , " 1 3 &* " " #% . • * % . ! & ) C$ ) " ? C * 7 $7 (C # ## ##5Q X # 5 ? 7 B"5#1 $ 7 # B, # 2 7 M 7%a 4 4 %8 #5 # ]"% M 7 5B< M M > " 5 QB 4 Xa • :! % ,$ # ## & _ %4$ 5 ? 7 4 M 7%# • 0 ,$ % . # #? C* # # (C • C # % ! 1 3 5, , ! +7% "" #& 3 / ? C* (C # ## , ! 1 3 , , • 0 ", # , # ,! % % a & 5 7 #a L "( 7 B 7 #B % B) 4 "M ]4 ,$ ## 5 7 #a 7 #B ,, + # 1 3 ) 1 " % B 7 M_ % "% $ 7\ Q [ ## S'HMS " , ( # 3 @e = & " 17 7 B 7 2# # 1 # % , # , #D # 1 E " # T% # $ L ?) & , ## # 1 # http://www.ebook.edu.vn
 15. !" #$ ,, & S'HMS ## 3 & 63 O - KC % S'HMS ' 2 ## S'HMS D ,"ABE , +) # ) B ? , # + # 1 3 # 3 O" N # ## % # 63 O - N7 C,6 ,, + # 3 S'HMS 1 )B #7 ; # 3 PG& * 1 B $1 = " ?# 1% # , =7 D / 1 / 1, # ## http://www.ebook.edu.vn
 16. !" #$ +) # ) E 7 B ? % B+4#$ 7) # 1 1 B 7 %5 B$ B8 4 " 1 3 &7 , 1 !3 # 63 PG-; H# , S'HMS 7 1# ! $ # % S'HMS • 7 .$ ! # # . # # • * # , .$ ! # D =7 ,! 6-6 VM • Q/ M ,- 7 $ ,, ;:= L V :$ : VV * &&& • u/ M ,- 7 $ ,, * s *@ = , s *O J , ,U6 W &&& Test of Homogeneity of Variances Current Salary Levene Statistic df1 df2 Sig. 14.473 9 464 .000 http://www.ebook.edu.vn
 17. !" #$ -b b /+ + Y c ` / J + d KN N . - bM .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2