intTypePromotion=4

Phiếu lý lịch máy

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
213
lượt xem
40
download

Phiếu lý lịch máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu lý lịch máy

  1. P HIEÁ U LYÙ LÒCH MAÙ Y Teân thieát bò:……………………………………… Maõ soá:………………………… Nôi söû duïng:…………………………..……………… Nöôùc saûn xuaát:……………………………….. Coâng suaát ………………………..Ngaøy ñöa vaøo söû duïng:……………………… Model: ............................................................................................................................................... Thoâng soá kyõ thuaät: .......................................................................................................................... Maõ soá taøi saûn:................................................................................................................................... Phuï tuøng keøm theo: St t Teân phuï tuøng Quy caùch Soá löôïng Ghi chuù Ngaøy Noäi dung baûo trì Trong keá Ngoaøi keá Ngöôøi Ngöôøi Stt Ghi chuù Thaùng naêm söûa chöõa hoaïch hoaïch thöïc hieän kieåm tra
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản