Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

94
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 12

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI HAI NHÖÕ NG KEÛ RA ÑI… hôøi gian, vaø o giöõa ngoï, caùi noù ng ôû Bieân Thaønh leân ñeán ñoä thieâu T ngöôøi. Vaân Taïi Thieân khoâng ngöø ng lau moà hoâi, moà hoâi khoâ ng ngöøng ñoå, gaõ vöøa lau mình, vöøa noác nöôùc. Gaõ khoâng kham noåi caùi khoå cuûa vuø ng naøy. Maø chöøng nhö gaõ thuoäc haïng höôûng thoï hôn laø nhaãn thoï. Hoa Maõn Thieân khaù hôn, coù veû chòu ñöïng deûo dai. Trong tröôøng hôïp ñoù, khoâng ai coù höùng noùi naêng vôùi ai moät tieáng, moät caâu naøo. Vöøa luùc ñoù, moät con ngöïa töø ñaâu chaïy veà, ngöïa chaïy thaúng vaøo traïi. Treân ngöïa, coù ngöôøi naèm, thay vì ngoài . Moät vaøi con ruoài ñaäu treân nhöõ ng veät ñen ñen nôi mình kî só. Maùu! Maùu khoâ mau döôùi aùnh naéng thieâu ngöôøi! Vaø kî só laø ai? Kî só laø caùi xaùc cheát, xaùc cuûa Coâng Toân Ñoaïn, ñeå nhìn töø xa vôùi thaân hình hoä phaùp, vôùi thanh loan ñao, coø n luûng laúng ôû hoâng. Xaùc cheát ñöôïc ngöôøi taïi cuïc tröôøng ñaët leân löng ngöïa, ngöïa quen ñöôøng cuõ, chaïy trôû veà traïi. Ngöïa veà ñeán ñaây roài, côn möa baát ngôø ñoå xuoáng, aø o aøo. Döôùi côn möa, Vaïn Maõ Ñöôøng toái daà n, toái daàn. Beân ngoaøi u aùm, beâ n trong phaûi toái. Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân toái maët, nhö khoâng gian u aùm, nhö Vaïn Maõ Ñöôøng toái taêm. Hai ñaïi haùn mang xaùc Coâ ng Toân Ñoaïn vaøo, ñaët leâ n maët moät chieác baøn daøi. Chuùng vaø o aâm thaàm, xong vieäc roài, laëng leõ lui ra. Khoâng moät tieá ng ñoä ng! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chöù ng kieán söï tình, khoâng ai thaáy maët laõo ta, moät phaàn do laõo ñöùng sau böùc bình phong, nôi ñoù toái taêm hôn choã naøo khaùc. Moät phaàn, khoâng ai daùm nhìn laõo. Cho neân, chaúng ai bieát thaàn saéc cuûa laõo luùc ñoù nhö theá naøo. Laõo ñöùng ñoù moät luùc laâu, roài töø töø ngoài xuoáng caïnh xaùc cuûa Coâng Toân Ñoaï n, naém baøn tay laïnh cöùng cuûa Coâng Toâ n Ñoaïn. Laõo khoâ ng rôi leä. -255- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Song, göông maët cuûa laõo bi thaûm hôn luùc laõo khoùc. Laõo nhìn ñoâi maét cuûa Coâng Toân Ñoaïn, ñoâi maét môû hao haùo, loøi ra ngoaøi, ñoâi maét bieåu hieä n söï thoáng khoå laãn khieáp haõi, laãn uaát haän. Suoát ñôøi y, y soáng giöõa nieàm sôï haõi vaø nieàm thoáng khoå, thænh thoaûng laïi noåi noùng, caêm hôøn, hoø heùt. Coù theá thoâi , y chaúng höôûng thuï gì caû! Raát tieác, ngöôøi ta chæ chuù yù ñeán veû taùo baïo cuûa y! Khoâng ai nhìn saâu vaøo loøng y, ñeå nhaän thöùc caùi chaân giaù trò cuûa y. Möa nheï haït daà n daàn, nhöng khoâ ng gian coøn u aùm. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chôït thoát: - Con ngöôøi naøy laø huynh ñeä cuûa ta! Chæ coù y môùi laø huynh ñeä cuûa ta! Chaúng roõ, laõo töï laåm nhaåm hay höôùng veà Vaân Taïi Thieâ n, Hoa Maõn Thieân? Roài laõo tieáp: - Neáu khoâng coù y, ta khoù soáng ñeán ngaøy nay! Vaân Taïi Thieân khoâng im laëng ñöôïc laâu hôn, buoâng tieáng thôû daøi, buoàn buoàn thoát: - Boïn thuoäc haï ñeà u bieát y laø moät ngöôøi toát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Ñích xaùc y laø moät ngöôøi toát! Veà trung haäu, thaønh thöïc, khoâ ng ai saùnh ñöôïc vôùi y. Veà duõ ng caûm, khoâng ai saùnh ñöôïc vôùi y! Nhöng, suoát ñôøi y khoâng coù laáy moät ngaøy vui ñeïp! Vaân Taïi Thieân chæ coù nghe, chæ coù thôû daøi, khoâ ng laøm caùi gì hôn! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhö nöùc nôû, tieáp: - Ñaùng leõ, y khoâng neâ n cheát! Song hieän taïi, y ñaõ cheát roài! Khoâng neâ n cheát, hay khoâng theå cheát! Thaät khoù hieåu cho caùi yù töù cuûa laõo ta! Vaân Taïi Thieân caêm haän: - Nhaát ñònh laø Phoù Hoàng Tuyeát gieát y! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nghieán raêng, roài gaät ñaàu, tieáp: - Ta coù loãi vôùi y! Ñaùng leõ ta neân nghe lôøi y, tröôùc heát haï saùt boïn ñoù! Vaân Taïi Thieân chuïp cô hoäi lieàn: - Hieän taïi … Vaïn Maõ Ñöôøng chuû naëng gioïng: - Muoän roài! Quaù muoän roài! Vaân Taïi Thieân “höø” moät tieáng: -256- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Nhöng chuù ng ta khoâng theå buoâng tha Phoù Hoà ng Tuyeát! Chuùng ta nhaát ñònh phaûi phuïc cöøu! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñöông nhieân laø phaûi phuïc cöøu! Chæ baát quaù … Boãng laõo ngaång maët leân, cao gioï ng thoát: - Baát quaù, tröôùc khi phuïc cöøu, ta coøn phaûi laøm maáy vieäc! Vaân Taïi Thieân chôùp maét, hoûi doø: - Vieäc chi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû goïi: - Ngöôi laïi gaàn ñaây, ta noùi cho nghe! Ñöông nhieâ n, Vaân Taïi Thieân böôùc tôùi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Ta nhôø ngöôi thay ta, laøm moät vaøi vieäc. Vaân Taïi Thieân nghieâng mình: - Xin Ñöôø ng chuû cöù phaân phoù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû buoâ ng nhanh: - Ta muoán ngöôi cheát! Baøn tay laõo nhanh hôn caâu noùi, baøn tay hoaønh qua, chuï p ñao cuûa Coâng Toân Ñoaïn, thanh ñao ñoù chôùp leân, vôùi toác ñoä nhanh hôn yù töôû ng. AÙnh ñao xeït xuoáng mình Vaân Taïi Thieâ n. Kyø quaùi! Möôøng töôïng Vaân Taïi Thieân coù ñeà phoøng tröôùc, khi Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû chuïp ñao, gaõ ñaõ nhích ñoäng thaân hình roài. Khi ñao chôù p, gaõ ñaõ tung mình leân khoâng roài . Song, duø sao thì gaõ cuõng phaûi keùm hôn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû , gaõ duø nhanh, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû vaãn nhanh hôn. Nhaùt ñao khoâng gieát gaõ, nhöng chaët ñöùt baøn tay höõ u cuûa gaõ. Maùu töø coå tay rôi xuoáng! Vaân Taïi Thieâ n cuõng ñaùp xuoáng luoâ n. Gaõ chöa ngaõ. Gaõ ñaâu coù theå ngaõ deã daøng vôùi moät nhaùt ñao taàm thöôøng! Gaõ töïa löng vaøo töôøng, maët caét khoâng coøn gioït maùu, aùnh maét loä veû kinh khieáp laãn ngaïc nhieân. Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû khoâng ñuoåi theo, laõo bình tónh ngoài taïi choã, ñieàm nhieân nhìn töøng gioït maùu roû töø thanh ñao xuoáng maët neàn. Hoa Maõn Thieân ñöùng caïnh ñoù , laïnh luøng, maët khoâng bieåu loä moät caûm nghó naøo. -257- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhaùt ñao ñoù coù chôùp leâ n, coù chaët ñöùt moät baøn tay, song khoâng phaûi baøn tay haén, thì haén lo nghó laøm gì! Tuyeät ñoái haén khoâng heà xao xuyeán, khi haén chaúng bò thieät thoøi. Laâu laém, Vaân Taïi Thieâ n môùi môû mieäng. Gaõ caén raêng, gaõ rung rung gioïng, thoát: - Thuoäc haï khoâng hieåu! Thöïc söï thuoäc haï khoâ ng hieå u noåi! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng: - Ngöôi neâ n hieå u! Ñaùng leõ ngöôi phaûi hieåu! Laõo ngaång ñaàu leân, nhìn hình veõ ñaøn ngöïa phi ñaè ng nôi vaùch, ung dung tieáp: - Ñòa phöông naøy laø cuûa ta! Voâ luaän laø ai, ñöøng mong ñoaït nôi tay ta. Keû naøo nuoâi cuoà ng voïng, keû ñoù phaûi cheát! Vaân Taïi Thieân traàm laëng raát laâu. Boãng gaõ thôû daøi, thoát: - Thì ra, Ñöôøng chuû ñaõ bieát heát roài! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thaûn nhieâ n: - Ta bieát töø laâu laém roài! Vaân Taïi Thieân cöôøi khoå: - Thuoäc haï ñaùnh giaù Ñöôø ng chuû quaù thaáp! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát: - Ta coù noùi, ta töøng noùi treân ñôøi coù nhieà u söï vieäc nhö haït buïi, tuy ôû quanh mình chuùng ta, nhöng chuùng ta khoâ ng troâng thaáy! Ta töø laâu khoâ ng troâng thaáy roõ ngöôi, khoâ ng löu yù ñeá n ngöôi! Vaân Taïi Thieân xuaát haï n daàm deà . Gaõ caén raêng, roài cöôøi khoå, thoát: - Döông quang cuoái cuøng cuõng ñeán! Cuõng chieáu ñeán! Gaõ cöôøi, song tieáng cöôøi nghe ñau thöông hôn tieáng khoùc. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Baây giôø ngöôi ñaõ hieåu roài chöù? Vaân Taïi Thieân ñaùp: - Thuoäc haï hieå u! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhìn gaõ, boãng thôû daøi, thoát: - Ñaùng leõ ngöôi khoâ ng neân ñem ta baùn reû! Ñaùng leõ ngöôi hieå u con ngöôøi cuûa ta! Chôït Vaân Taïi Thieân loä veû kyø quaùi trong nuï cöôøi, ñaùp: -258- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Tuy thuoäc haï phaûn Ñöôøng chuû, song coøn... Gaõ khoâng döùt ñöôïc caâu cho troøn yù. Vónh vieã n gaõ khoâng döùt ñöôïc caâu ñoù. Bôûi gaõ vöøa nhìn sang Hoa Maõn Thieân, chuaån bò noùi tieáp, thì thanh kieám cuûa Hoa Maõn Thieân ñaõ bay qua, caém ngay ngöïc gaõ, ñoù ng dính gaõ vaøo töôøng. Ñoaïn, Hoa Maõn Thieân töø töø ruùt thanh kieám veà . Vaân Taïi Thieân ngaõ xuoá ng. oOo Moät con ngöôøi, khoâng sôùm thì muoän, cuoái cuøng cuõ ng phaûi ngaõ moät laàn. Hoa Maõn Thieân quay mình, nhìn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cuõ ng nhìn haén. Roài laõo ñieàm nhieân thoát: - AØ! Ngöôi gieát gaõ! Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu: - Taïi vì gaõ baùn reû Ñöôø ng chuû! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Hieän taïi, ngöôi ñaõ hieåu? Hoa Maõn Thieân ñaùp: - Thuoäc haï chaúng hieåu gì caû, chæ bieát laø keû naøo baùn reû Ñöôøng chuû, keû ñoù phaûi cheát. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Ngöôi coù bieát taïi sao gaõ baùn reû ta chaêng? Hoa Maõn Thieân ñaùp: - Thuoäc haï raát muoán bieát ñieàu ñoù! Ñaùp nhö theá, laø haén khoâng bieát gì, hay haén bieát maø vôø nhö khoâng bieát. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Moä Dung Minh Chaâu, Laïc Laïc Sôn, boïn ñoù ñeà u do gaõ vôøi ñeán! Hoa Maõn Thieân loä veû kinh haõi: - Laøm sao gaõ goïi ñeá n? Hai ngöôøi coù lieâ n quan gì ñeán gaõ? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Chaúng coù lieân quan gì! Hoa Maõn Thieân laï luøng: - Ñaõ khoâng quan heä , gaõ vôøi ñeán laøm gì? Thuoäc haï chaúng hieåu noåi! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi thích: -259- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Bôûi khoâng quan heä, neân gaõ môùi vôøi ñeán. Hoa Maõn Thieân troá maét: - Ñeå laøm gì? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Ñeå gieát ngöôøi! Hoa Maõn Thieân hoûi doà n: - Gieát ngöôøi? Gieát ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû naém chaët chuoâi loan ñao, nhaán maïnh töø ng tieá ng: - Caùc huynh ñeä cuûa chuùng ta cheát trong hai hoâm nay do boïn aáy haï thuû ñaáy! Hoa Maõn Thieân kinh haõi: - Do boïn aáy aø? Chöù khoâng phaûi Phoù Hoàng Tuyeát sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Phoù Hoàng Tuyeát neá u gieát ngöôøi , thì chæ gieát moät ngöôøi thoâi! Duø ngu ngoác ñeán ñaâu, Hoa Maõn Thieâ n cuõng phaûi hieåu vaø khoâ ng hoûi nöõa. Ñöông nhieâ n, haén phaûi bieát ngöôøi duy nhaát Phoù Hoà ng Tuyeát muoán gieát laø ai! Haén hoûi: - Taïi sao Vaân Taïi Thieâ n nhôø boï n aáy gieát ñaùm maõ sö? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Gaõ muoán böùc ta phaûi boû nôi naøy, ñi nôi khaùc. Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Böùc Ñöôøng chuû boû ñi nôi khaùc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi laïnh: - Ta ñi roài, gaõ seõ laø baù chuû cuûa ñòa phöông naøy! Hoa Maõn Thieân thôû daøi: - Ñaùng leõ gaõ phaûi bieát, Ñöôøng chuû khoâng phaûi laø ngöôøi baát cöù ai cuõng ñuoåi ñi nôi khaùc ñöôïc! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Tuy nhieân, gaõ bieát ta coù keû thuø cöïc kyø lôïi haïi, gaõ laøm theá ñeå cho ta töôû ng raèng keû thuø ñaõ ñeán taän ngöôõ ng cöûa nhaø ta roài! Laõo bóu moâi tieáp luoâ n: - Thoaït ñaàu, ta suyùt tin töôûng nhö vaäy! Hoa Maõn Thieân hoûi: - Roài töø luùc naøo Ñöôø ng chuû baét ñaàu hoaøi nghi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi nheï: -260- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Keá hoaïch cuûa gaõ duø kín ñaùo ñeá n ñaâu vaãn khoù traùnh moät vaøi sô hôû! Hoa Maõn Thieân chôù p maét: - A! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Gaõ khoâng ngôø , keû thuø chaân chính cuûa ta ñaõ ñeán ñaâ y roài! Hoa Maõn Thieân keâu leâ n: - Taáu xaûo thaät! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Söï coù maët cuûa Phoù Hoàng Tuyeát khoâng phaûi laø moät taáu xaûo. Hoa Maõn Thieân hoûi: - Khoâng phaûi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Haén bieát Vaân Taïi Thieân coù keá hoaïch ñoù, neâ n môùi ñeán ñaây. Neáu taïi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû coù bieá n coá phaùt sanh, thì haén coù raát nhieàu cô hoäi! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Laøm sao haén bieát ñöôïc keá hoaïch cuûa Vaân Taïi Thieâ n? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû thoáng khoå . Laâu laém laõo môùi thaáp gioïng thoát: - Traàm Tam Nöông laø ngöôøi cuûa chuùng! Hoa Maõn Thieân söûng soát, roài haén hoûi: - Laøm sao Traàm Tam Nöông bieát ñöôïc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Thuyù Bình laø ngöôøi cuûa chuùng! Hoa Maõn Thieân troá maét: - Thuyù Bình? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi laïnh: - Gaõ mua chuoäc Thuyù Bình, duøng Thuyù Bình laøm caùi traïm truyeàn tin, khoâ ng ngôø Thuyù Bình laïi ñem nhöõng tin töùc cuûa gaõ caùo toá vôùi Traàm Tam Nöông. Hoa Maõn Thieân thôû daøi: - Xem ra nam nhaân haønh söï maø tín nhieäm nöõ nhaâ n thaùi quaù thì trong möôøi tröôøng hôï p coù thaát baïi ñeán chín laàn! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng: - Gaõ laàm Thuyù Bình! Gaõ laàm luoân Phi Thieân Tri Thuø! Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu: -261- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Gaõ laàm Phi Thieâ n Tri Thuø laø phaûi, bôûi coù ai ngôø ñöôïc Phi Thieân Tri Thuø laø ngöôøi do Ñöôøng chuû gôûi ñeán. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Bôûi theá boïn cuûa gaõ môùi bò Phi Thieân Tri Thuø khaùm phaù bí maät. Hoa Maõn Thieân taëc löôõi: - Roài vì vaäy Phi Thieâ n Tri Thuø laïi bò gieát luoân! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñuùng! Chaéc laø Phi Thieân Tri Thuø bò Moä Dung Minh Chaâu gieát ñeå dieät khaåu. Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Nhöng Moä Dung Minh Chaâu cuõng bò gieát nöõa maø? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát: - Tröôùc khi cheát, Phi Thieân Tri Thuø taát coù naém moät chöùng côù gì trong tay. Chöùng côù ñoù laø vaät ôû treân mình Moä Dung Minh Chaâu. Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu. Haén nhôù baøn tay naém cöùng cuûa Phi Thieân Tri Thuø, baøn tay ñoù bò keùo ra, coù daáu gaõy. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Ñöông nhieân, Vaân Taïi Thieân khoâng heà chuù yù ñeán baøn tay cuûa Phi Thieân Tri Thuø. Gaõ khoâng chuù yù ñeá n laø vì gaõ thöøa hieå u Phi Thieân Tri Thuø cheát nôi tay ai! Hoa Maõn Thieân thôû daøi: - Nhöng gaõ khoâng töôû ng laø coù ngöôøi chuù yù ñeán baøn tay ñoù . Gaõ laïi caøng töôû ng trong baøn tay ñoù coù chöù ng côù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Gaõ sôï ngöôøi ta phaùt hieän ra söï lieân heä giöõa gaõ vaø boïn Moä Dung Minh Chaâ u, cho neân baét buoäc phaûi gieát Moä Dung Minh Chaâu ñeå dieät khaåu! Hoa Maõn Thieân laïi thôû daøi: - Khoâng ngôø gaõ coù caùi taâm hieåm ñoäc nhö vaäy! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Baây giôø ngöôi hieåu hoaøn toaøn roài chöù? Hoa Maõn Thieân traàm ngaâm moät chuùt: - Coøn hai vieäc thuoäc haï chöa minh baïch. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ngöôi cöù hoûi! Hoa Maõn Thieân tieáp: -262- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Laïc Laïc Sôn laø moät nhaân vaät noåi danh trong voõ laâm, coøn Moä Dung Minh Chaâu laø gioøng doõi theá gia voïng toäc, hoï coù thaân phaä n nhö vaây, sao laïi ñi ñaùp öù ng lôøi keâu goïi cuûa keû khaùc quaù deã daøng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mæm cöôøi: - Moä Dung Minh Chaâu theø m roõ daõi cuoäc ñaát naøy, chæ muoá n laøm chuû ñöôïc noù thoâi. Phaøm con ngöôøi coù loøng tham laø deã bò lôïi duïng. Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu: - Ngöôøi caøng giaøu caøng coù loøng tham, caùi ñoù thì thuoäc haï hieå u laém roài. Baát quaù Laïc Laïc Sôn... nhö laõo aáy thì... taïi sao laõo cuõ ng nghe tieáng goïi cuûa keû khaùc quaù deã daøng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm ngaâm moät chuùt: - Laïc Laïc Sôn ñeán ñaây khoâng do Vaân Taïi Thieân vôøi! Hoa Maõn Thieân troá maét: - Theá thì ai vôøi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Vaân Taïi Thieân voán chaúng phaûi laø tay chuû möu chaân chaùnh cuûa caùi keá hoaïch ñoù! Hoa Maõn Thieân keâu leâ n: - A! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Ñeâm hoâm tröôùc, trong khi Laïc Laïc Sôn, Moä Dung Minh Chaâu, Phoù Hoà ng Tuyeát , Phi Thieâ n Tri Thuø ñoù ng cöûa phoø ng, ngôi nghæ beân trong thì ôû beân ngoaøi taïi saân traïi ngöïa cuûa ngöôi coù möôøi ba huynh ñeä bò haï saùt! Hoa Maõn Thieân caêm haän: - Luùc ñoù thuoäc haï cöù ñinh ninh laø Dieäp Khai haï ñoäc thuû! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát: - Hung thuû voá n coù yù giaù hoaï cho Dieäp Khai. Khoâng ngôø coù ngöôøi chöùng minh cho haén! Hoa Maõn Thieân hoûi: - Ñöôøng chuû cho raèng hung thuû laø Vaân Taïi Thieân? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Khoâng phaûi gaõ! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Taïi sao laïi khoâng phaûi laø gaõ? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi thích: -263- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ta bieát voõ coâng cuûa gaõ. Ta cuõng bieát luoân taøi ngheä cuûa soá huynh ñeä bò haï saùt ñoù. Gaõ khoâng ñuû söùc gieát möôøi ba ngöôøi cuø ng moät luùc! Hoa Maõn Thieân ngöng troï ng thaàn saéc: - Cho neân Ñöôøng chuû ñoaù n ñònh coù ngöôøi chuû söï, aån mình trong boùng toái? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy! Hoa Maõn Thieân laïi hoûi: - Ñöôøng chuû cho raèng chính ngöôøi ñoù môùi laø keû chuû möu chaân chaùnh? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy! Hoa Maõn Thieân hoûi: - Ñöôøng chuû bieát ngöôøi ñoù laø ai chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng ñaùp ngay caâu hoûi, chæ thoát: - Thöù nhaát, ngöôøi ñoù coù lieân quan raát maät thieát vôùi Laïc Laïc Sôn, cho neân Laïc Laïc Sôn khoù töø choái khi ñöôïc y vôøi ñeán ñaây. Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu: - Coù lyù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Thöù hai, ngöôøi ñoù coù thaân phaä n vaø ñòa vò raát cao taïi Vaïn Maõ Ñöôøng! Hoa Maõn Thieân chôù p maét: - Laøm sao thaáy ñöôïc ñieà u ñoù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: - Phaûi coù thaân phaän cao, ñòa vò cao môùi coù ñuû tö caùch tieáp noái chöôû ng quaûn Vaïn Maõ Ñöôøng, moät khi ta bò böùc phaûi boû heát ñeå ra ñi. Hoa Maõn Thieân traàm ngaâm suy nghó, cuoái cuøng laïi gaät ñaàu thoát: - Coù lyù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Ngöôøi ñoù thöôøng ngaø y raát ñöôïc Vaân Taïi Thieân tín nhieäm vaø kính phuïc. Sôõ dó theá Vaân Taïi Thieâ n môùi baèng loøng tuaân lònh sai baûo. Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu: - Coù lyù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm göông maët: - Thöù ba, ta ñaõ noùi roài. Thöù tö, ñöông nhieân ngöôøi ñoù cuõng ñöôïc möôøi ba huynh ñeä kia tín phuïc, do ñoù ñoái vôùi y, caû möôøi ba ngöôøi ñeàu khoâng phoøng bò, chaû traùch hoï bò saùt haïi quaù deã daøng. -264- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Thieân chôït baät cöôøi khan. Haén cöôøi moät caùch kyø quaùi, heát söùc kyø quaùi. Roài haén töø töø thoát: - Cuõng bôûi y vaø Laïc Laïc Sôn coù quan heä vôùi nhau raát saâu xa, neâ n hoï coá yù toû thaùi ñoä choáng ñoái, ñoá kî nhau khieá n cho ngöôøi ta khoâng nhìn thaáy söï quan heä giöõa hoï. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñöông nhieân phaûi vaäy! Hoa Maõn Thieân tieáp: - Hieän taïi thuoäc haï coøn moät ñieàu chöa ñöôïc minh baïch. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thaûn nhieâ n: - Cöù hoûi! Hoûi luoâ n ñi! Hoa Maõn Thieân nhìn laõo, moät phuùt sau môùi hoûi: - Töï Ñöôøng chuû phaùt giaùc ra bao nhieâu vieäc ñoù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Khoâng hoaøn toaøn do ta! Hoa Maõn Thieân chôù p maét: - Coù keû tieát loä bí maät vôùi Ñöôøng chuû? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mæm cöôøi: - Phaûi! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng: - Ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû buoâ ng goïn: - Thuyù Bình! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Laïi cuõng laø naøng! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû boãng cöôøi moät tieá ng, tieá p: - Vaân Taïi Thieân ñinh ninh laø Thuyù Bình trung thaønh vôùi gaõ ñeá n coù theå cheát ñöôïc cho gaõ. Traàm Tam Nöông ñinh ninh Thuyù Bình kín mieä ng nhö bình. Ngôø ñaâu!... Ngôø ñaâu! Hoa Maõn Thieân noùng naûy chaän lôøi: - Caû hai cuøng laàm caû! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Laàm moät caùch ñaùng buoàn cöôøi! Hoa Maõn Thieân chôù p maét: -265- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Thöïc ra, Thuyù Bình laø ngöôøi cuûa Ñöôøng chuû? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bóu moâi: - Ñaâu coù vieäc ñoù! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Vaäy thì thöïc söï naøng laø … Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chaän hoûi: - Ngöôi bieát naøng laøm gì chöù? Hoa Maõn Thieân nhoå nöôùc boït: - Ai laïi khoâng bieát naøng laøm ñieám? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Nhöng coù con ñieám naøo trung thaønh chaêng? Hoa Maõn Thieân cöôøi laïnh: - Töï mình coøn baùn mình, ai maø naøng khoâng daùm baùn? Trong ngoân ngöõ cuûa boïn ñieám, khoâng coù tieáng “trung”. Neá u coù thì trung vôùi ñoàng tieà n thoâi! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: - Naøng laø moät con ñieám xuaát loaïi, khoâng gioáng vôùi ñoàng nghieä p cuûa naøng. Hoa Maõn Thieân mæm cöôøi: - Ñieám laø ñieá m! Ñieám khoâng theå trung thaønh vôùi baát cöù ai, tröø khi ra hoaøn löông. Maø naøng coøn ôû trong kyõ vieä n kia maø! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Ngöôi quen taùnh aên noùi baïo maát roài! Hoa Maõn Thieân cöôøi laïnh: - Nhöng hoâm nay lôøi baïo laïi laø lôøi khoân! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoâng qua: - Toång keát laø ngöôi ñaõ hieåu. Hoa Maõn Thieân taëc löôõi: - Coù muoán khoâng cuõng khoâng ñöôïc! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm gioï ng: - Möôøng töôïng laø muoän! Hoa Maõn Thieân cuùi ñaàu, nín laëng moät luùc laâu, ñoaïn chaàm chaäm hoûi: - Cöøu nhaân chaân chaùnh cuûa Ñöôøng chuû laø Phoù Hoà ng Tuyeát? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Phaûi! -266- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Thieân tieáp: - Thuoäc haï coù theå thay Ñöôø ng chuû gieát haén chöù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Ngöôi khoâng gieát noåi haén ñaâu! Hoa Maõn Thieân keøo naøi: - Ít nhaát thuoäc haï cuõng trôï giuùp Ñöôøng chuû moät tay! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoaùt tay: - Khoâng caàn! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Coâng Toân Ñoaï n cheát roài , Vaân Taïi Thieâ n cuõng khoâng coøn. Neáu Ñöôøng chuû gieát luoân thuoäc haï thì thaønh ra coâ ñôn quaù. Moät tay voã laøm sao keâu? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng: - Ñoù laø vieäc cuûa ta, maëc ta! Hoa Maõn Thieân traàm ngaâm moät luùc. Sau cuøng haén thôû daøi, thoát: - Thuoäc haï theo Ñöôø ng chuû hôn möôøi maáy naêm roài! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñuùng möôøi saùu naêm! Hoa Maõn Thieân tieáp: - Trong möôøi saùu naêm qua, thuoäc haï ñoå bao nhieâu maùu, bao nhieâu moà hoâi cho cuoäc ñaát naøy! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: - Khoâng phaûi laø moà hoâi vaø maùu cuûa moät vaøi ngöôøi maø ñuû döïng neân cô nghieäp naøy! Ngöôi bieát khoâng, cuõng coù maùu vaø moà hoâi cuûa möôøi ba maõ sö ngaõ guïc taïi saân chaên nuoâi cuûa ngöôi, cuûa möôøi taùm maõ sö ngaõ guïc ngoaøi ñoàng hoang, cuûa Coâng Toân Ñoaïn nöõa chöù! Cuûa Vaân Taïi Thieân nöõa chöù! Hoa Maõn Thieân thôû ra: - Thuoäc haï chæ muoá n böùc ñuoåi Ñöôøng chuû ñi nôi khaùc chöù ñaâu coù loøng naøo haïi cheát Ñöôøng chuû! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mæm cöôøi: - Trong saân Vaïn Maõ Ñöôøng naøy coù caùi caây, caây ñoù troàng ñuùng möôøi saùu naêm roài, hieän taïi moät ngöôøi dang hai tay oâm khoâng giaùp thaân caây. Noù lôù n nhö vaäy ñoù, ngöôi böùng ñi, ñem troà ng nôi khaùc chaéc gì noù soáng? Ta cuõng nhö caùi caây ñoù! Hoa Maõn Thieân naém chaët hai tay, gaèn töø ng tieáng: - Cho neân Ñöôøng chuû nhaát ñònh gieát thuoäc haï? -267- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhìn haén, thong thaû thoát: - Chính ngöôi ñaõ noùi, keû naøo baùn reû ta keû ñoù phaûi cheát! Hoa Maõn Thieân nhìn xuoáng baøn tay caàm kieám cuûa mình, thôû daøi tieáp: - Ñích xaùc, thuoäc haï coù noùi nhö vaäy! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû buoà n, tieáp: - Ta voán coù theå böùc ngöôi ñi giao thuû vôùi Phoù Hoàng Tuyeát… Hoa Maõn Thieân chôù p maét: - Thuoäc haï chaéc khoâng töø khöôùc! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Nhöng thaø ta töï mình ñoäng thuû chöù khoâng muoán möôïn tay ai! Laõo gaèn töøng tieáng, tieáp luoân: - Bôûi vì, ngöôi laø ngöôøi trong Vaïn Maõ Ñöôøng, ngöôøi laø baèng höõu cuûa ta! Hoa Maõn Thieân thôû daøi: - Thuoäc haï hieå u. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cuõ ng thôû daøi: - Theá laø toát! Hoa Maõn Thieân thoát: - Hieän taïi thuoäc haï coøn muoán hoûi theâm moät caâu! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: - Ñöôïc! Cöù hoûi! Hoa Maõn Thieân boãng ngaång ñaàu leâ n nhìn ñaêm ñaêm Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, cao gioïng hoûi: - Thuoäc haï gian lao khoå nhoïc, phaán ñaáu hôn möôøi naêm daøi, hieän taïi traéng tay vaãn hoaøn tay traéng, kieá p noâ taøi vaãn chaúng thay ñoåi maû y may! Neáu ñoåi laïi laø thuoäc haï, Ñöôø ng chuû coù laøm nhö thuoäc haï chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng caàn suy nghó, ñaù p lieàn: - Coù chöù! Ta cuõng laøm nhö ngöôi vaäy ñoù, baát quaù … AÙnh maét chôït saéc beùn, chôùp chôùp laõo tieáp: - Baát quaù, neáu ta haønh söï khoâng kín ñaùo, ñeå bò phaùt hieä n bí maät roài thì coù cheát ta cuõng khoâng oaùn haän. Hoa Maõn Thieân ngaång maët leân khoâ ng, baät cöôøi daøi: - Toát! Toát! Cheát khoâng oaùn haän! Raát tieác laø thuoäc haï phaûi cheát nôi tay Ñöôøng chuû! Haén vung kieám , ñoàng thôøi haén cao gioïng thoát: -268- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñöôøng chuû cöù xuaát thuû . Thuoäc haï cheát cuõng chaúng oaùn haän gì! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät guø: - Noùi ñöôïc caâu ñoù môùi ñaùng maët nam töû haùn! Hoa Maõn Thieân hoûi: - Sao Ñöôøng chuû chöa ñöùng leâ n? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: - Ta ngoài, vaãn thöøa söùc gieát ngöôi, caàn chi ñöù ng! Hoa Maõn Thieân ngöng cöôøi. Baøn tay caàm kieám goàng maïnh, gaân xanh noåi voøng. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû coø n ngoài nguyeân taïi choã, bình tónh nhö thöôøng. Thay vì nhìn ñoái phöông, laõo laïi nhìn baøn tay coøn naém chuoâi thanh loan ñao. Laõo xem thöôøng Hoa Maõn Thieâ n quaù! Hoa Maõn Thieâ n töø töø böôùc tôùi , töø ng böôùc, töøng böôùc, muõi kieám rung, vì tay kieám rung. Boãng haén naït leân moät tieáng, kieám bieán thaønh moá ng daøi, ngöôøi theo kieám bay ñi. Nhöng haén khoâng taán coâ ng Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû. Haén voït mình qua khung cöûa soå , thoaùt ñi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thôû daøi: - Ñaùng tieác! Ñeán luùc ñoù laõo môùi chôùp mình. Loan ñao cuõng thaønh caùi moáng baïc. Moät tieáng “coong” vang leân, ñao vaø kieám chaïm nhau, ñao leäch qua, roïc theo kieám, ñi xuoáng. Nhöng, Hoa Maõn Thieân khoâng quaù heø n ñeá n phaûi thaát baïi ngay ôû phuùt ñaàu. Haén bieán theá lieàn. Bieán theá, coù duøng moät theá tröôùc, baây giôø ñònh thay baèng moät theá môùi . Nhö vaäy, laø coù hai laàn duïng löïc, caùch khoaûng bôûi caùi bieán theá ñoù. Löïc cuõ vöøa taøn, löïc môùi chöa phaùt xuaát, Vaï n Maõ Ñöôø ng chuû taán coâng ñuù ng luùc caùi phuùt giaây chuyeå n tieáp chöa thaønh hình cuûa hai khí löïc, thaønh ra caùi cuõ taøn luoân, maø caùi môùi cuõng khoâng phaùt xuaát ñöôïc. Ñoàng thôøi gian, aùnh ñao chôù p leâ n tröôùc maët haén, ñao aûnh truøng truøng, ngaên chaän luoân hoâ haáp cuûa haén! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi laïnh thoát: -269- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Neáu ngöôi coù duõ ng khí giao thuû vôùi ta, thì coù theå ta tha cho ngöôi khoûi cheát! Caâu noùi ñoù, laø caâu cuoái cuøng Hoa Maõn Thieân nghe töø cöûa mieäng cuûa moät ñoàng loaïi! oOo Saám chôùp ñình laïi roài! Baàu trôøi caøng u aùm. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bình tónh ngoài taïi choã, phaûng phaát nhoïc meät cöïc ñoä. Laõo loä nieà m thöông caûm, baâng khuaâng. Tröôùc maét laõo, coù ba xaùc ngöôøi, xaùc cuûa Coâng Toân Ñoaï n, Vaân Taïi Thieâ n, vaø Hoa Maõn Thieân! Ba ngöôøi ñoù, laø baèng höõu thaân caän nhaát cuûa laõo, laø boä haï ñaéc löïc nhaát cuûa laõo! Laõo ñaâu phaûi laø con ngöôøi voâ tình caûm? Hai ñaïi haùn tröïc böôùc vaøo, troâng caûnh traïng ñoù, caû hai cuøng nín thôû. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quay ñaàu laïi baûo: - Haï lònh cho toaøn theå huynh ñeä trong Vaïn Maõ Ñöôøng cö tang, thoï cheá chuaån bò haäu söï cho nhò vò tröôøng chuû vaø Coâng Toân Tieân sanh. oOo Giöõa caùnh ñoàng coû , coù moät toaø traø ñình. Boïn maõ sö thích goïi laø An Laïc Ñình, bôûi noù laø moät nôi duy nhaát giuù p hoï ñuït möa giöõa vuøng bao la, man maùc. Noù chæ laø moät ngoâi leàu lôï p coû, khoâng hôn khoâng keù m. Luùc trôøi baét ñaàu möa, Dieäp Khai vaø Maõ Phöông Linh ñaõ vaøo toaø traø ñình ñoù roài. Maõ Phöông Linh ngoài treân taám goã, nhìn möa rôi xuaát thaàn. Laâu laém, naøng khoâng noùi naêng gì caû. Naøng khoâng noùi, Dieä p Khai cuõng khoâng noùi, maø cuõng khoâ ng kheâu gôïi naø ng laøm chi. Maët naøng heo haét quaù, coù leõ naøng maát nguû nhieàu, coù leõ vì naøng öu tö naëng. Nôi ñoù coù saün traø, Dieä p Khai roùt moät cheùn, uoá ng moät nguïm, uoáng traø maø chaøng hy voï ng noù bieán thaønh röôï u. Chaøng ñaâu phaûi laø con quyû röôïu, nhöng laém luùc cuõng muoán coù röôïu ñeå cho khung caûnh, taâm tình ñöôïc ñaày ñuû yù nhò hôn. Maõ Phöông Linh vuït thoát: - Gia gia voán khoâ ng taùn thaønh cho chuùng ta ñi laïi vôùi nhau. -270- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai chôùp maét: - AÙ? Maõ Phöông Linh tieá p: - Nhöng hoâm nay oâng baûo ta ñöa ngöôi ñi daïo quanh vuø ng naøy. Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi: - Lònh toân tuyeån ngöôøi, thaät ñuùng giaù trò, nhöng choïn thôøi gian thì laïi sai! Maõ Phöông Linh caén raêng, roài hoûi: - Ngöôi bieát taïi sao oâ ng caûi bieán chuû yù khoâ ng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng bieát! Maõ Phöông Linh nhìn chaøng: - Saùng sôùm hoâm nay, haún ngöôi coù noùi gì ñoù nhieàu laém vôùi oâ ng? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Coâ nöông neân bieát , lònh toân khoâ ng phaûi laø ngöôøi laém mieäng, maø taïi haï cuõng khoâng laø keû laém moàm . Maõ Phöông Linh nhaûy choi choi, heùt vang leâ n: - Nhaát ñònh laø hai ngöôøi coù noùi vôùi nhau nhieàu chuyeän laém, nhöõng chuyeä n maø hai ngöôøi khoâng muoá n cho ta nghe! Neáu chaúng vaä y, ngöôi ñaõ toá caùo vôùi ta roài! Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn töø töø hoûi: - Coâ nöông thaät söï muoá n cho taïi haï caùo toá? Maõ Phöông Linh “höø” moät tieá ng: - Khoâng thaät thì giaû aø? Dieäp Khai nhìn thaúng vaøo maët naøng: - Neáu taïi haï noùi raèng lònh toân muoá n gaû coâ nöông cho taïi haï, coâ nöông tin khoâng? Maõ Phöông Linh ñaùp: - Ñöông nhieân laø khoâng tin! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Maõ Phöông Linh thoát: - Ta … Boãng naøng daäm chaân, quay mình, haè n hoïc: - Ngöôøi ta ñang baán loaïn taâm thaà n muoá n cheát ñaây, maø ngöôi coøn ñuøa côït ñöôïc aø? -271- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao taâm thaàn baán loaïn? Maõ Phöông Linh laéc ñaàu: - Ta cuõng chaúng bieát taïi sao. Neáu bieát ñöôïc thì ta ñaâu coù boái roái . Dieäp Khai cöôøi nheï: - Caâu noùi ñoù, môùi nghe qua, möôøng töôïng coù lyù laém. Maõ Phöông Linh “höø” moät tieá ng: - Chaúng leõ sau khi nghe roài ngöôi khoâng thaáy coù lyù? Boãng naøng quay mình laïi, traàm gioïng tieáp: - Caùi taâm cuûa ngöôi khoâng heà loaïn laàn naøo? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Raát ít! Maõ Phöông Linh hoûi: - Chaúng leõ khoâ ng bao giôø ngöôi ñoä ng taâm? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Raát ít! Maõ Phöông Linh caén moâi, roài tieáp: - Ñoái vôùi ta, ngöôi coù ñoä ng taâm khoâng? Dieäp Khai thaûn nhieâ n ñaùp: - Coù ñoäng! Maõ Phöông Linh möôø ng töôïng kinh haõi, song maët ñoû böø ng, ñaàu cuùi xuoáng, tay maân meâ taø aùo, laâu laém naøng môùi thoát: - Trong phuùt giaây naøy, giöõa caûnh naøy, neáu thaät tình yeâu ta thì ngöôi ñaõ oâm ta roài. Dieäp Khai khoâng noùi gì, chæ roùt moät cheùn traø. Maõ Phöông Linh chôø maõi, khoâ ng daèn loøng ñöôïc, hoûi: - Ta noùi gì, ngöôi coù nghe khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng nghe! Maõ Phöông Linh gaét: - Ngöôi ñieác? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng ñieác! Maõ Phöông Linh laïi gaét: -272- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Khoâng ñieác sao khoâ ng nghe? Dieäp Khai thôû daøi, cöôøi khoå: - Bôûi vì, tuy taïi haï khoâ ng mang taät ñieác, maø cuõng nhö ngöôøi ñieác maát roài! Maõ Phöông Linh ngaång ñaàu leâ n, tröø ng maét nhìn chaøng, baát thình lình nhaøo tôùi, ngaõ vaøo loø ng chaøng, voøng tay oâm ghì laáy chaøng. Naøng ghì maïnh quaù! Dieäp Khai nheø nheï ñaåy naøng ra. Trong luùc naøy maø chaøng xoâ naøng ra ñöôïc aø? Maõ Phöông Linh tröøng maét nhìn chaøng. Roài naøng caén moâi, möôøng töôïng muoá n khoùc. Naøng thoát: - Ngöôi … ngöôi thay ñoåi maát roài … Dieäp Khai dòu gioïng: - Taïi haï khoâng thay ñoåi. Maõ Phöông Linh laéc ñaàu: - Ngöôi baây giôø khaùc xa vôùi ngöôi ngaøy tröôùc. Dieäp Khai nín laëng laâu laém môùi thôû daøi, ñaùp: - Coù leõ ngaøy nay taïi haï hieå u roõ coâ nöông hôn ngaøy tröôùc! Maõ Phöông Linh hoûi: - Ngöôi hieå u nôi ta caùi gì? Dieäp Khai ñaùp: - Coâ nöông khoâ ng thaät taâm yeâu taïi haï! Maõ Phöông Linh keâu leâ n: - Ngöôi ñieâ n aø? Dieäp Khai tieáp: - Sôõ dó coâ nöông coù thaùi ñoä ñoù vôùi taïi haï laø vì coâ nöông quaù sôï! Maõ Phöông Linh hoûi: - Sôï caùi gì? Dieäp Khai tieáp: - Sôï tòch mòch, sôï coâ ñoäc, coâ nöông caûm thaáy treân ñôøi naøy khoâ ng ai thaønh thaät quan taâm ñeán coâ nöông! Ñoâi maét Maõ Phöông Linh ñoû leân. Naøng vung tay taùt thaät maïnh vaøo maët chaøng moät taùt. Ñoaïn naøng thoát: - Duø ta coù nhö vaäy ñi nöõa, ngöôi cuõng phaûi ñoái xöû töû teá vôùi ta! -273- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai traàm gioïng: - Taïi haï phaûi ñoái xöû nhö theá naøo coâ nöông môùi cho laø toát? Thöøa dòp quanh mình khoâng coù ai, oâm ngay coâ nöông, ñoøi coâ nöông phaûi … Maõ Phöông Linh laïi ñaùnh moät taùt tay vaøo maët chaøng. Naøng ñaùnh maïnh ñeá n ñoä tay naø ng teâ buoát, nhöng Dieäp Khai chaúng nghe ñau ñôùn gì caû. Chaøng laïnh nhaït nhìn naøng, nhìn leä traøo ra mí maét cuûa naøng chaûy xuoáng maù. Naøng daäm chaân rít leân: - Ngöôi khoâng laø con ngöôøi , baây giôø ta môùi bieát ngöôi khoâng phaûi laø con ngöôøi. Ta haän ngöôi! Ta haän ngöôi ñeán cheát! Naøng voït mình ra ngoaøi, chaïy ñi trong möa. Möa ñang rôi naëng haït. oOo Dieäp Khai khoâng chaïy theo. Chaøng khoâng heà nhích ñoäng. Tuy nhieân, nôi göông maët cuûa chaøng, nieàm thoáng khoå hieän ra quaù loä lieãu. Thoáng khoå vì chaøng coá gaéng daèn côn duïc voïng ñang soâi ñoäng trong loøng, cô hoà muoá n chaïy theo, oâm naø ng, mang naøng trôû laïi traø ñình. Roài chaøng khoâ ng laøm nhö vaäy neân phaûi khoå! Möa dai daúng moät chuùt roài taïnh. Dieäp Khai trôû laïi thò traán, loäi treân con loä suõng nöôùc, buø n laày, laùch mình qua khung cöûa heïp. Trong nhaø im vaéng tröø moät thanh aâm. Thanh aâm cuûa caùc quaân baøi ñaët xuoáng baøn chaïm vaøo nhau. Tieâu Bieät Ly vaãn nhìn chaêm chuù caùc quaân baøi, chuùng nhö laõo, öu tö traàm troïng. Dieäp Khai hoûi: - Hoâm nay tieân sanh thaáy gì? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Hoâm nay laõo phu chaúng thaáy ñöôïc caùi chi caû! Dieäp Khai hoûi: - Neáu khoâng thaáy gì, sao laïi thôû daøi? Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Vì khoâng thaáy ñöôïc chi caû neân thôû daøi! Laõo ngaång ñaàu leân, nhìn chaøng, töø töø tieáp: -274- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2