Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 13

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BA NÔÏ MÖÔØI NAÊM TRÖÔÙC S au giôø ngoï, côn möa döùt, baàu khoâng gian quang ñaõng man maùc, bao la. Dieäp Khai goõ cöûa phoøng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Töø saùng sôùm ngaøy nay cho ñeán baây giôø, khoâng ai ñeán tìm Phoù Hoàng Tuyeát. Nghe noùi ñeán con ngöôøi maët laïnh quanh naêm, chaân thoït, laø ai ai cuõng phaûi töôûng ñeán con ñoäc xaø. Nhö vaäy, coøn ai muoán tieáp caän y nöõa! Huoáng chi, caùi vieäc y gieát Coâng Toân Ñoaïn, coù leõ giôø ñaây ñaõ ñöôïc loan ñi khaép caû sôn thaønh! Beân trong cöûa, khoâng coù ngöôøi leân tieáng. Nhöng beân caïnh, nôi cöûa hoâng, moät laõo baø thoø ñaàu baïc traéng ra, maët loä veû hoaøi nghi laãn sôï haõi, baø nhìn Dieäp Khai. Maët baø nhaên nheo, khoâng coøn choã cho nhöõng veát nhaên khaùc hieän ra neáu coù theâm sau naøy. Dieäp Khai bieát baø laø ngöôøi cho thueâ nhöõng gian phoøng taïi ñaây. Chaøng cöôøi hoûi: - Phoù coâng töû ñaâu, hôû baø? Laõo baø laéc ñaàu: - ÔÛ ñaây khoâng coù Phoù coâng töû! ÔÛ ñaây ngheøo laém! Dieäp Khai mæm cöôøi. Giaän laøm gì chöù! Boãng, laõo baø tieáp theo: - Neáu khaùch nhaân muoán tìm caùi gaõ maët traéng nhôït, chaân thoït ñoù, thì khoâng gaëp gaõ ñaâu. Gaõ ñaõ doïn ñi nôi khaùc roài. Dieäp Khai hoûi: - Haén doïn ñi roài sao baø? Ñi luùc naøo? Laõo baø ñaùp: - Ñi gaáp! Dieäp Khai laïi hoûi: - Taïi sao phaûi ñi gaáp? Laõo baø giaûi thích: - Giaø khoâng muoán keû saùt nhaân löu laïi nôi naøy. Giaø coù nhaø, cho möôùn, ai möôùn cuõng ñöôïc, nhöng khoâng cho ngöôøi ta thueâ ñeå coù nôi ñi laïi, möu toan saùt -281- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn nhaân! Dieäp Khai hieåu. Trong vuøng, khoâng moät ai daùm chöùa keû ñaéc toäi vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng. Chaøng khoâng noùi gì nöõa, quay mình trôû ra ngoõ heûm. Ngôø ñaâu, laõo baø böôùc theo chaøng, thoát: - Neáu ngöôi khoâng coù nôi naøo löu truù, giaø seõ cho ngöôi thueâ gian phoøng ñoù. Dieäp Khai cöôøi nheï, hoûi: - Baø baèng loøng cho toâi möôùn nhaø, laø xem toâi löông thieän, khoâng phaûi keû saùt nhaân. Taïi sao baø bieát toâi khoâng laø hung thuû trong vuï aùn ñoù? Laõo baø ñaùp: - Ngöôi khoâng gioáng! Hay khoâng coù veû saùt nhaân! Dieäp Khai traàm göông maët, thoát: - Baø xem laàm töôùng ngöôøi ñoù. Toâi coù gieát nhaân maïng roài ñoù baø, maø laïi gieát ñeán baûy taùm möôi maïng nöõa kia! Laõo baø theø löôõi, troá maét, sôï haõi. Dieäp Khai ñaõ ra khoûi ngoõ heûm. Chaøng hy voïng gaëp Phoù Hoàng Tuyeát sôùm, caøng sôùm caøng hay. Nhöng, chaøng khoâng gaëp Phoù Hoàng Tuyeát, maø laïi gaëp Ñinh Caàu Caûnh. Ñinh Caàu Caûnh ngoài nôi theàm, döôùi maùi hieân ngoâi nhaø ñoái dieän, ñang caàm cheùn traø. Y phuïc cuûa laõo raát hoa leä, beân ngoaøi coøn khaùc chieác thanh baøo. Thaàn saéc cuûa laõo khoâng ñöôïc khoan khoaùi laém. Haønh nhaân luùc ñoù thaät vaéng treân con loä chaùnh. Tuy coù côn möa vöøa qua, song ñang muøa heø, khoâng khí vaãn oi böùc nhö thöôøng, möa duø to, chaúng ñem laïi caùi maùt meû laâu, traùi laïi, coøn laøm theâm laày loäi nhöõng loái ñi. Luùc ñoù coù moät gaõ du muïc, daãn ñaøn deâ boán naêm con ñi qua. Tuy khoâng khí oi böùc, gaõ du muïc laïi maëc aùo da deâ, ñaàu ñoäi noùn tôi vaønh che kín tai, chieán noùn roäng quaù coù theå phuû troïn hai ñaàu ngöôøi. Con ngöôøi, cuøng ñöôøng roài môùi nghó ñeán vieäc chaên deâ. Ngheà chaên deâ, giöõ ngöïa laø moät ngheà thaáp heøn nhaát ôû taïi ñòa phöông naøy, giaønh cho boïn ngheøo nhaát. Cho neân, haïng chaên deâ, ngöïa ôû ñaây haàu nhö caùi boùng ñoái vôùi caùc taàng lôùp ngöôøi khaùc, khoâng ai löu yù ñeán hoï, tröø chuû thueâ hoï. Chuû thueâ coù löu yù ñeán hoï, laø vì ñaøn thuù giao phoù cho hoï, thuù soáng cheát vaãn laø vaán ñeà quan troïng hôn söï sinh toàn thöông vong cuûa hoï. -282- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhöng, Ñinh Caàu Caûnh vöøa thaáy gaõ du muïc, vuït saùng maét leân. Möôøng töôïng laõo troâng chôø gaõ töø laâu laém roài. Ñöôøng loài loõm, nöôùc ñoäng maáy choã loõm, gaõ du muïc luøa ñaøn deâ ñi quanh moät vuõng nöôùc. Ñuùng luùc ñoù, Ñinh Caàu Caûnh böôùc ra, chaän tröôùc maët gaõ. Gaõ du muïc khoâng ngaång ñaàu leân, ñònh laùch mình qua mình Ñinh Caàu Caûnh, ñi luoân. Gaõ chaên deâ ñaâu phaûi laø con ngöôøi coù can ñaûm, coù khí khaùi ? Laøm caùi ngheà ñoù thì nhaãn nhuïc laø caùi voán trôøi sanh maø! Ngôø ñaâu, Ñinh Caàu Caûnh coù yù sanh söï vôùi gaõ. Laõo hoûi: - Ngöôi haønh ngheà chaên deâ töø luùc naøo theá? Gaõ chaên deâ giaät mình, aáp uùng: - Töø luùc nhoû, raát nhoû! Ñinh Caàu Caûnh cöôøi laïnh: - Chaúng leõ taïi Vuõ Ñöông Sôn caùi ngoùn ngheà cuûa ngöôøi hoïc taäp, laø ngoùn ngheà chaên deâ? Gaõ chaên deâ giaät mình löôït nöõa. Cuoái cuøng gaõ ngaång ñaàu leân, nhìn thoaùng qua Ñinh Caàu Caûnh, buoâng goïn: - Ta khoâng nhaän ra ngöôi! Ñinh Caàu Caûnh bæu moâi: - Nhöng, ta, ta nhaän ra ngöôi. Gaõ chaên deâ thôû daøi: - Chæ sôï ngöôi nhaän laàm ngöôøi! Ñinh Caàu Caûnh cao gioïng: - Laàm sao ñöôïc, Laïc Laïc Sôn! Ta bieát ngöôi quaù maø! Duø ngöôi hoùa trang caùch naøo, cuõng khoâng qua maét ta ñöôïc. Laàn naøy, ngöôi coøn töôûng troán thoaùt khoûi tay ta nöõa sao chöù? Gaõ chaên deâ laø Laïc Laïc Sôn aø? Laâu laém, ngöôøi chaên deâ thôû daøi ñaùp: - Duø cho ngöôi coù nhaän ra ta, song raát tieác ta khoâng nhaän ra ngöôi! Theá laø Laïc Laïc Sôn roài! Ñinh Caàu Caûnh cöôøi laïnh, côûi chieác chaên bao ñeå loä boä y phuïc hoa leä. Nôi choã guø löng, coù theâu con roàng vaøng naêm moùng. Laïc Laïc Sôn keâu leân thaát thanh: -283- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Kim Boái Ñaø Long! Ñinh Caàu Caûnh cöôøi laïnh: - Cuoái cuøng roài ngöôi cuõng nhaän ñöôïc ta! Laïc Laïc Sôn cau maøy: - Ngöôi tìm ta ñeå laøm gì? Ñinh Caàu Caûnh ñaùp: - Ñoøi moät moùn nôï! Laïc Laïc Sôn hoûi: - Nôï gì? Ñinh Caàu Caûnh höø moät tieáng: - Nôï cuõ töø möôøi naêm tröôùc, chaúng leõ ngöôi queân roài! Laïc Laïc Sôn traàm gioïng: - Ta khoâng heà gaëp maët ngöôi laàn naøo, thì laøm gì coù nôï maø queân vôùi chaúng queân! Ñinh Caàu Caûnh heùt: - Moùn nôï maùu cuûa möôøi baûy maïng ngöôøi, ngöôi muoán choái cuõng khoâng choái ñöôïc ñaâu! Haõy ñeàn maïng! Laïc Laïc Sôn laéc ñaàu: - Con ngöôøi naøy ñieân roài ! Ta … Ñinh Caàu Caûnh vöôn hai tay ra. Trong tay, coù moät chieác roi vaøng daøi naêm thöôùc. Roi chôùp leân, kim quang loùe saùng. Kim quang queùt ngang hoâng Laïc Laïc Sôn. Laïc Laïc Sôn laùch mình ñoàng thôøi côûi chieác aùo da deâ treân mình vung ra, quaùt: - Chôø moät chuùt! Ñinh Caàu Caûnh khoâng chôø, ñaùnh luoân boán chieâu. Laïc Laïc Sôn daäm chaâm duøng chieác aùo da deâ laøm vuõ khí nghinh chieán. Ñoù laø moät coâng phu cuûa haïng noäi gia Voõ Ñöông chuyeån bieán yeáu meàm thaønh coân cöùng. Trong thoaùng maét, song phöông trao ñoåi hôn möôøi chieâu, ngay treân con ñöôøng laày loäi. Dieäp Khai ñöùng caùch xa xa, nhìn cuoäc chieán, boãng phaùt hieän hai vieäc. Moät con quyû röôïu khoâng bao giôø laø moät cao thuû voõ laâm. Sôû dó Laïc Laïc Sôn cöù möôïn röôïu laøm maøu, laø vì laõo coù yù ñaùnh laïc höôùng söï nhaän xeùt cuûa ngöôøi ñôøi. Thöïc ra thì luùc naøo laõo cuõng tænh vaø tænh hôn baát cöù ai. Möôøng töôïng Laïc Laïc Sôn khoâng nhaän ra Ñinh Caàu Caûnh. Nhöng Ñinh -284- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Caàu Caûnh thì khi naøo laïi nhaän laàm ngöôøi! Theá thì söï tình ra sao? Suy nghó moät chuùt, Dieäp Khai mæm cöôøi. Chaøng cho raèng söï tình ñaùng buoàn cöôøi laém! Nhöng, khoâng buoàn cöôøi nhö chaøng töôûng! Bôûi cheát, ñaâu phaûi laø moät ñieàu ñaùng cöôøi côït ñöôïc. Chaúng roõ taïi sao, Laïc Laïc Sôn ñang ñaùnh, laïi ñeå loä sô hôû. Moät sô hôû trí maïng, ñoái phöông lôïi duïng laø laõo cheát lieàn! Ñoàng thôøi gian vôùi vieäc phaùt giaùc ra sô hôû ñoù, Dieäp Khai thaáy luoân aùnh maét cuûa Laïc Laïc Sôn. AÙnh maét bieåu hieän söï phaãn noä laãn khieáp haõi, sau ñoù, aùnh maét töø töø loä ra, loä ñeán ñoåi suyùt loït troøng. Hai caùnh tay cuûa laõo vuït cöùng ngaéc! Ngoïn roi cuûa Ñinh Caàu Caûnh vôøn quanh yeát haàu laõo. Moät tieáng raéc vang leân, yeát haàu ñöùt ngang. Ñinh Caàu Caûnh ngöûa maët cöôøi vang. - Vay maùu, phaûi traû maùu! Moùn nôï naêm xöa, maõi ñeán ngaøy nay ta môùi ñoøi ñöôïc! Laõo tung mình leân, ñaùp xuoáng phía sau moät noùc nhaø, bieán maát daïng. Coøn laïi xaùc cheát cuûa Laïc Laïc Sôn! Maét loøi ra nhö hai haït chaâu lôùn. Treân ñöôøng phoá vaéng boùng khaùch boä haønh, nhöng trong nhaø vaãn coù keû nhìn ra. Nhìn thì nhìn, coù ai daùm can thieäp vaøo cuoäc thanh toaùn giöõa nhöõng tay giang hoà? Cho neân, ai cheát maëc ai, khoâng ngöôøi buoàn quan taâm ñeán. Dieäp Khai töø töø böôùc tôùi, cuùi mình xuoáng, nhìn khuoân maët cuûa Laïc Laïc Sôn, hoûi: - Taïi haï vôùi tieân sinh, duø sao cuõng laø baèng höõu vôùi nhau, tieân sinh coù lôøi gì caàn kyù thaùc nôi taïi haï chaêng? Töï nhieân, laø khoâng coù! Xaùc cheát coù noùi naêng chi ñöôïc maø coù lôøi kyù thaùc! Dieäp Khai voã nheï tay vaøo vai xaùc cheát, tieáp: - Tieân sinh yeân trí! Coù ngöôøi an baøy haäu söï cho tieân sinh ñaáy! Taïi haï coá gaéng mang vaøi cheùn röôïu nhaït, ñeán röôùi treân naám moä cuûa tieân sinh! Chaøng thôû daøi luoân maáy tieáng, cuoái cuøng laïi ñöùng leân. -285- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Chính luùc ñoù, Tieâu Bieät Ly xuaát hieän. Tieâu Bieät Ly choáng hai naïng saét, bình tònh ñöùng döôùi maùi hieân. Maët laõo troâng traéng nhôït hôn maët Phoù Hoàng Tuyeát. Laõo laø con ngöôøi quanh naêm suoát thaùng khoâng daùm chöôøng ra aùnh döông quang. Nhöng, baây giôø thì laõo khoâng ngaïi naéng nöõa! Dieäp Khai tieán ñeán gaàn laõo, thôû daøi, thoát: - Taïi haï voán khoâng thích ngöôøi gieát ngöôøi. Nhöng caûnh ngöôøi gieát ngöôøi laïi thöôøng hieän ra tröôùc maét, khoâng xem cuõng khoâng ñöôïc! Tieâu Bieät Ly loä nieàm thöông caûm, traàm laëng moät luùc, roài cuõng thôû daøi nhö Dieäp Khai, thoát: - Laõo phu sôùm bieát theá naøo roài laõo aáy cuõng laøm caùi vieäc ñoù! Raát tieác laø laõo phu khoâng khuyeân ngaên kòp! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Laïc ñaïi tieân sinh cheát gaáp quaù! Chaøng ngaång maët leân hoûi: - Tieân sinh cuõng vöøa ra ñaây? Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - Ñaùng leõ, laõo phu phaûi böôùc ra töø laâu! Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï vöøa noùi chuyeän vôùi Laïc ñaïi tieân sinh ñoù. Cho neân khoâng troâng thaáy Tieâu tieân sinh böôùc ra. Tieâu Bieät Ly nhìn chaøng, laéc ñaàu: - Keû cheát coøn noùi ñöôïc gì! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Nhöng Laïc ñaïi tieân sinh coù noùi. Baát quaù khoâng ai nghe ñöôïc ñoù thoâi. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Caùc haï nghe ñöôïc? Dieäp Khai ñaùp: - Ñöôïc ! Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Laõo aáy noùi gì? Dieäp Khai tieáp: - Laõo noùi raèng laõo cheát raát oan! Tieâu Bieät Ly hoûi: -286- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Oan nhö theá naøo? Dieäp Khai tieáp: - Laõo noùi raèng, Ñinh Caàu Caûnh voán khoâng ñuû söùc gieát laõo. Tieâu Bieät Ly thoát: - Nhöng laõo cuõng ñaõ cheát döôùi ngoïn roi cuûa Ñinh Caàu Caûnh. Dieäp Khai traàm gioïng: - Coù ngöôøi aùm toaùn laõo, trôï giuùp Ñinh Caàu Caûnh. Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Laõo bò aùm toaùn? Ai aùm toaùn laõo? Dieäp Khai xoøe baøn tay. Nôi loøng baøn tay, coù moät muõi chaâm! Maøu chaâm xanh bieác, ñaàu chaâm coù maùu. Tieâu Bieät Ly giaät mình: - Ñoaïn Tröôøng chaâm! Dieäp Khai gaät ñaàu. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Nhö vaäy laø Ñoå Baø Baø quaû nhieân ñaõ ñeán ñaây roài! Dieäp Khai thôû ra. - Maø laïi ñeán töø laâu! Tieâu Bieät Ly hoûi: - Caùc haï troâng thaáy baø ta? Dieäp Khai cöôøi khoå: - Ñoå Baø Baø phoùng Ñoaïn Tröôøng chaâm, maø coù ngöôøi troâng thaáy, thì ñaâu coøn laø Ñoå Baø Baø nöõa. Tieâu Bieät Ly thôû daøi. Dieäp Khai tieáp: - Nhöng taïi haï bieát baø khoâng aån mình trong Vaïn Maõ Ñöôøng! Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - Laøm sao bieát ñöôïc? Dieäp Khai tieáp luoân: - Bôûi hieän baø ôû ngay trong thò traán naøy. Raát coù theå laø baø ôû phía ñoái dieän kia. Baø laø vò laõo baø ñang coõng ñöùa beù nôi löng ñoù, cuõng chöa bieát chöøng! Tieâu Bieät Ly bieán saéc. Laõo töøng thaáy laõo baø coù coõng ñöùa beù, ñi qua tröôùc nhaø. Dieäp Khai keát luaän: -287- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñoaïn Tröôøng chaâm ñaõ xuaát hieän roài, thì voâ coát xaø töôûng cuõng khoâng xa! Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Chaúng leõ laõo aáy troán maõi trong thò traán naøy? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Coù theå laém chöù. Tieâu Bieät Ly traàm gioïng: - Taïi sao laõo phu khoâng phaùt hieän chi heát? Dieäp Khai ñaùp: - Ngöôøi ta coá giaáu chaân töôùng, tieân sinh phaùt hieän theá naøo ñöôïc? Bieát ñaâu laïi chaúng laø caùi laõo chuû tieäm taïp hoùa kia! Chaøng nhìn Tieâu Bieät Ly, boãng cöôøi khan, ñoaïn thong thaû tieáp: - Maø cuõng bieát ñaâu laïi chaúng phaûi laø Tieâu tieân sinh? Tieâu Bieät Ly cöôøi. Nuï cöôøi cuûa laõo möôøng töôïng caùi bóu moâi cheá nhaïo. Sau ñoù laõo töø töø quay mình, töø töø ñi vaøo. Thaáy laõo cöôøi, Dieäp Khai queân maát laõo laø con ngöôøi taøn pheá, tòch mòch, coâ ñoäc ! Nhöng baây giôø nuï cöôøi cuûa laõo bieán theå roài, theo nuï cöôøi, coøn coù nhöõng neùt, nhöõng veû khaùc bieán theå luoân. Gia dó, Dieäp Khai laïi nhìn vaøo löng laõo, nhaän ra, laõo oám quaù, coâ ñoäc quaù, söï taøn pheá ñeø naëng leân mình laõo quaù! Boãng, chaøng chaïy theo, thoát: - Khoâng maáy khi tieân sinh ra ngoaøi, taïi haï muoán môøi tieân sinh uoáng vaøi cheùn röôïu. Chaøng naém caùnh tay laõo. Tieâu Bieät Ly phaûng phaát kinh dò: - Caùc haï môøi laõo phu uoáng röôïu? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï ít coù dòp naøo môøi ai uoáng röôïu! Tieâu Bieät Ly hoûi: - Ñi ñaâu uoáng? Dieäp Khai ñaùp: - Ñi ñaâu cuõng ñöôïc, chæ caàn laø khoâng phaûi taïi ñaây thoâi! Tieâu Bieät Ly cau maøy: -288- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi sao khoâng uoáng ngay taïi ñaây? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Röôïu ôû ñaây quyù, neân ñaét giaù. Tieâu Bieät Ly mæm cöôøi: - Nhöng laõo phu cho thieáu chòu maø! Dieäp Khai cuõng cöôøi: - Caùi loái chieâu ñaõi ñoù, haáp daãn thaät! Chaøng tieáp: - Khoâng tieàn mua röôïu, laïi coù ngöôøi baùn röôïu ngon, cho thieáu chòu, thöû hoûi coù ai khoâng thích? Tieâu Bieät Ly hoûi: - Theá laø caùc haï chòu ôû ñaây! Baèng loøng uoáng, thieáu chòu? Laõo phu muoán bieát, caùc haï heïn luùc naøo traû nôï röôïu naøy! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Vaán ñeà heïn nôï, khoâng phaûi khoù khaên, caùi khoù laø chaúng bieát mình coøn soáng ñeán ngaøy phaûi traû nôï hay khoâng. Chaøng ñaåy caùnh cöûa, cho Tieâu Bieät Ly böôùc vaøo tröôùc, coøn chaøng thì khoâng vaøo. Bôûi, chaøng vöøa trong thaáy Thuùy Bình. Thuùy Bình cuùi gaàm ñaàu laàm luõi ñi döôùi maùi hieân nhaø doïc ñöôøng phoá trôû veà kyõ Taïi sao ñeâm qua, boãng nhieân naøng thaát tung? Naøng ñi ñaâu? Töø ñaâu naøng trôû veà ñaây? Dó nhieân Dieäp Khai muoán bieát, muoán hoûi naøng. Nhöng möôøng töôïng chaúng troâng thaáy chaøng, naøng laàm luõi ñi. Naøng khoâng thaáy Dieäp Khai, moät ngöôøi khaùc thaáy. Ngöôøi khaùc laø Phoù Hoàng Tuyeát, ñang tröøng maét nhìn chaøng. Phoù Hoàng Tuyeát! Cuoái cuøng roài y cuõng xuaát hieän. Dieäp Khai giöông tay ñònh chuïp caùnh tay cuûa Thuùy Bình, chính luùc ñoù chaøng phaùt hieän ra Phoù Hoàng Tuyeát. Y tröøng maét nhìn baøn tay chaøng, aùnh maét boác ngôøi nieàm phaãn uaát, göông maët traéng xanh bieán ñoû röïc. Dieäp Khai rôïn mình, ruùt tay veà, nhöôøng cho Thuùy Bình böôùc qua. Qua khoûi cöûa roài, Thuùy Bình môùi day ñaàu laïi, cöôøi vôùi Dieäp Khai. -289- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Möôøng töôïng ñeán luùc ñoù, naøng môùi troâng thaáy chaøng. Nhöng Dieäp Khai khoâng cöôøi traû noåi, duø muoán cöôøi laém! Chæ vì Phoù Hoàng Tuyeát nhìn chaøng tröøng tröøng, nhö muoán aên töôi nuoát soáng chaøng. Chaúng khaùc naøo y ghen. Caùi ghen cuûa ngöôøi choàng baét ñöôïc tình nhaân cuûa vôï ñang cöôøi duyeân vôùi vôï! Dieäp Khai nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, roài nhìn Thuùy Bình, khoâng hieåu vieäc gì ñaõ xaûy ra. Treân ñôøi, ñaâu coù thieáu nhöõng chuyeän khoù hieåu ? Ngaøy naøo laïi chaúng coù chuyeän khoù hieåu xaûy ra ? Dieäp Khai môû ñaàu baèng moät nuï cöôøi, ñoaïn thoát: - Taïi haï tìm caùc haï khaép nôi ! Phoù Hoàng Tuyeát tröøng maét nhìn chaøng, laâu laém môùi laïnh luøng hoûi: - Vieäc gì? Dieäp Khai ñaùp: - Coù moät vaät caàn trao cho caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - AÏ? Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï gieát Coâng Toân Ñoaïn? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï neân gieát y tröôùc laâu môùi phaûi! Dieäp Khai tieáp: - Ñaây laø thieáp caùo phoù hung tin cuûa Coâng Toân Ñoaïn. Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - Caùo phoù? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Caùc haï gieát ngöôøi, laïi ñöôïc môøi uoáng röôïu nhaân cuoäc ñaïi teá cuûa ngöôøi ñoù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû maø môøi caû caùc haï thaät laø moät söï tuyeät dieäu! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp taám thieáp caùo phoù, nhìn qua, aùnh maét ngôøi veû kyø quaùi. Y cuõng gaät guø, thoát: - Tuyeät dieäu! Ñuùng laø tuyeät dieäu! Dieäp Khai taëc löôõi: - Ñöông nhieân caùc haï chuaån bò ñi döï chöù! -290- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Bôûi, seõ coù nhieät naùo phi thöôøng vaøo ngaøy ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát ngaång maët nhìn Dieäp Khai, mæa mai: - Chöøng nhö caùc haï quaù quan taâm ñeán söï vieäc cuûa taïi haï. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Coù leõ vì taïi haï thích chen vaøo vieäc cuûa ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï coù bieát taïi sao Laïc Laïc Sôn taùng maïng chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng ñöôïc bieát. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi vì laõo aáy thích chen vaøo vieäc ngöôøi! Y khoâng buoàn nhìn theâm Dieäp Khai, nöûa maét. Thoát xong, y laùch mình ngang qua Dieäp Khai, böôùc ñi luoân. Y böôùc ñi, giöõa loøng ñöôøng phoá, nöôùc coøn ñoïng vuõng, hoaëc nhoû, hoaëc lôùn. Luùc thöôøng ngöôøi treân ñöôøng, ngöôøi trong nhaø hai beân ñöôøng, nhìn ñoâi chaân cuûa y. Hieän taïi, ngöôøi ta ñoåi muïc tieâu. Thay vì nhìn chaân, ngöôøi ta nhìn tay y. Ñuùng hôn, ngöôøi ta nhìn chuoâi ñao trong tay y. Chuoâi cuûa thanh ñao gieát Coâng Toân Ñoaïn. Vaø trong aùnh maét cuûa moïi ngöôøi chaúng coù chuùt caûm tình naøo. Ngöôøi ta nhìn y nhö nhìn thuø ñòch. Tröôùc luùc chia tay, Traàm Tam Nöông coù noùi vôùi Phoù Hoàng Tuyeát: - Hieän taïi, ai ai cuõng bieát ngöôi laø cöøu ñòch cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng, thì chaúng coøn ai xem ngöôi laø baèng höõu nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Vì ngöôøi trong thò traán naøy, ít nhaát cuõng coù nöûa phaàn soáng nhôø nôi Vaïn Maõ Ñöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát söõng sôø. Traàm Tam Nöông tieáp: -291- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Cho neân, töø phuùt giaây naøy, ngöôi phaûi caån thaän, ñaëc bieät caån thaän. Caû ñeán vieäc uoáng moät cheùn nöôùc cuõng phaûi ñeà phoøng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng hieåu taïi sao nöõ nhaân ñoù quan taâm ñeán y nhö vaäy! Y chæ bieát baø laø baèng höõu cuûa Thuùy Bình, laø ngöôøi trong Vaïn Maõ Ñöôøng. Coù theá thoâi! Nhöng laøm sao Thuùy Bình laïi ñi giao du vôùi haïng ngöôøi nhö theá? Taïi sao? Khoâng hieåu taïi sao, y gheùt con ngöôøi ñoù quaù chöøng, y hy voïng baø sôùm boû ñi, ñeå cho y ñöôïc sôùm töï do vôùi Thuùy Bình. Y cuøng Thuùy Bình ñi loanh quanh maõi giöõa ñoàng coû, tìm moät nôi an tònh, nghæ chaân. Khoâng ai tin laø y môùi gieát ngöôøi laàn ñaàu tieân, caû Coâng Toân Ñoaïn duø soáng laïi cuõng khoâng tin ñöôïc. Nhöng, quaû thöïc, ñaây laø laàn thöù nhaát trong ñôøi, Phoù Hoàng Tuyeát gieát ngöôøi. Luùc y ruùt ñao ra, thaáy maùu, y noân möûa lieàn. Y coù muoán gieát ngöôøi ñaâu! Song neáu y khoâng gieát ngöôøi, thì y bò ngöôøi gieát! Tröôøng hôïp baát khaû khaùng! Trong khi y noân möûa, Traàm Tam Nöông nhìn y, aùnh maét raát kyø quaùi. Phoù Hoàng Tuyeát böôùc ñi, thaúng ñöùng ngöôøi maø böôùc, khoâng troán traùnh moät aùnh maét naøo cuûa nhöõng ngöôøi doïc theo heø phoá. Baây giôø, y muoán naèm moät luùc, laáy laïi söùc roài seõ ñi tìm Thuùy Bình. Tröôùc ñoù, Thuùy Bình coù noùi vôùi Traàm Tam Nöông: - Toâi veà tröôùc thu xeáp maáy moùn caàn duøng, xong roài seõ ñeán tìm thô thô coi bieát thô thô ôû ñaâu! Phoù Hoàng Tuyeát coù bieát ñaâu, “naøng” cuûa y, chaúng phaûi laø Thuùy Bình maø chính laø Traàm Tam Nöông, con ngöôøi y gheùt nhaát traàn ñôøi? Bí maät! Vónh vieãn bí maät ñoù khoâng bao giôø coù ai phaùt giaùc ñöôïc! Laõo baø cho thueâ nhaø, ñang ñöùng tröôùc nhaø. Hoâm nay, baø coù veû tôïn quaù, tröøng maét nhìn y, chöù khoâng voàn vaû hoûi han nhö moïi laàn y xuaát ngoaïi trôû veà. Laï luøng thay, baø laïi ñöùng chaén loái vaøo nhaø. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Xin traùnh qua moät beân! Laõo baø hoûi: - Taïi sao traùnh qua? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: -292- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Cho toâi vaøo! Laõo baø tieáp: - Nghe noùi ngöôi cheâ ñòa phöông naøy khoâng toát neân doïn ñoà ñi nôi khaùc. Coøn trôû laïi laøm chi? Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Ai noùi toâi ñaõ doïn ñi? Laõo baø ñaùp: - Ta noùi! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Ai noùi toâi cheâ ñòa phöông naøy khoâng toát? Laõo baø ñaùp: - Khoâng phaûi ngöôi cheâ ñòa phöông naøy khoâng toát, maø chính ñòa phöông naøy cheâ ngöôi khoâng toát. Phoù Hoàng Tuyeát hieåu. Bôûi hieåu, y khoâng noùi gì theâm, y caàn gì noùi theâm? Coù noùi cuõng voâ ích. Laõo baø tieáp: - Boïc haønh trang cuûa ngöôi ta ñaõ chuyeån qua cöûa hieäu taïp hoùa caùch vaùch. Ngöôi muoán laáy luùc naøo cuõng ñöôïc. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Laõo baø tieáp: - Coøn ñónh baïc, ngöôi löu laïi ñaây, nhôø ta saém cho moät coã quan taøi. Traû cho ngöôi luoân. Ñónh baïc naèm trong tay baø, baø quaêng ra. Phoù Hoàng Tuyeát phaûi ñoùn laáy. Nhöng ñónh baïc khoâng ñeán tay y. Ñónh baïc bay ñi, hôn maáy möôi muõi chaâm nhoû bay theo, neáu Phoù Hoàng Tuyeát vöôn tay chuïp ñænh baïc, tay y seõ truùng maáy möôi muõi chaâm ñoù. Y vöôn tay thaät söï. Nhöng töø treân khoâng, coù vaät gì bay xuoáng, vaät ñoù choïi vaøo ñónh baïc, ñónh baïc ñaûo loän veà, ñuøa luoân maáy möôi muõi chaâm cuøng bay trôû laïi, nhaém laõo baø maø lao vaøo. Neáu Phoù Hoàng Tuyeát chuïp ñónh baïc thì phaûi maát maïng vôùi maáy muõi chaâm roài! Laõo baø khoâng chaäm treã, phi thaân leân noùc nhaø, vöøa traùnh maáy muõi chaâm, vöøa thoaùt ñi. Haønh tung bò loä roài, baø coøn ôû laïi laøm gì? -293- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngôø ñaâu, treân noùc nhaø, coù ngöôøi chôø ñoùn baø. Ngöôøi ñoù laø Dieäp Khai. Chaøng ñang chaáp tay sau löng, daùng ung dung, nhìn laõo baø. Laõo baø bieán saéc, bieát gaëp phaûi tay döõ roài. Dieäp Khai cöôøi, goïi: - Laõo thaùi thaùi ôi! Thaùi thaùi ñoät nhieân nhanh nheïn, nhö treû trung trôû laïi, chaúng khaùc thuôû xuaân xanh … Laõo baø cöôøi khan: - Khoâng phaûi treû trung trôû laïi, maø laø xöông coát nheï nhaøng! Dieäp Khai tieáp: - Nghe noùi nhôø uoáng huyeát ngöôøi neân thaùi thaùi môùi treû laïi ñoù! Laõo baø hoûi: - Ngöôi muoán ta uoáng huyeát cuûa ngöôi? Dieäp Khai tieáp luoân: - Vöøa roài, thaùi thaùi uoáng huyeát cuûa Laïc Laïc Sôn? Laõo baø cöôøi gheâ rôïn: - Huyeát cuûa laõo aáy taåm röôïu quaù nhieàu, khoâng baèng huyeát cuûa ngöôi ñaâu! Baø vaãy tay! Töø trong oáng tay aùo bay ra hai ñöôøng giaây baïc, nhö hai con ñoäc xaø, quaán quanh coå Dieäp Khai. Nhöng chaøng nhö chuyeân moân ñoái phoù vôùi caùc loaïi aùm khí aùc ñoäc. Cho neân, chaøng chæ xoay mình maáy voøng, trong khi ñoù möôøng töôïng moø tay vaøo tay aùo laáy vaät gì ra. Roài moät tieáng keng vung leân, giaây baïc bieán maát daïng lieàn. Möôøi ngoùn tay cuûa laõo baø boãng teâ cöùng laïi. Dieäp Khai laïi chaáp tay sau löng, cöôøi hì hì thoát: - Baø coøn böûu boái gì, xin cöù mang ra duøng. Taïi haï muoán xem cho vui maét! Laõo baø nhìn söûng chaøng, hoûi: - Ngöôi laø ai? Dieäp Khai ñaùp: - Dieäp Khai. Dieäp laø hoï, Khai laø teân! Goïn laém, thaùi thaùi ôi! Chaøng cöôøi, tieáp: - Khai, laø Khai taâm! Raát tieác, luùc taïi haï khai taâm, thì thaùi thaùi laïi thöông taâm. Laõo baø khoâng noùi gì nöõa, vuït tung mình leân khoâng, voït xa ba, boán tröôïng. Ngôø ñaâu, baø vöøa ñaùp xuoáng, Dieäp Khai ñaõ coù tröôùc maët baø cuõng trong -294- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn khoaûng caùch ñoù. Möôøng töôïng baø mang chaøng theo vaäy, mang caû moät cuïc dieän bao quanh hai ngöôøi! Baø buoät mieäng taùn: - Khaù laém! Thuaät khinh coâng hay laém ñaáy! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Khoâng phaûi thuaät khinh coâng khaù, maø laø xöông coát nheï ñaáy, baø ôi! Laõo baø khoâng ñaùp. Baát thình lình, baø vöôn tay ra, toâng luoân boán chieâu cuøng moät luùc. Chieâu thöùc cöïc kyø nguïy dò. Nhöng, Dieäp Khai möôøng töôïng sanh ra ñeå chuyeân moân ñoái phoù vôùi caùc chieâu thöùc nguïy dò. Chaøng phaûn öùng raát nhanh, laõo baø mô hoà caûm giaùc coù vaät gì ñoù chaïm vaøo maïch moân cuûa baø. Hai tay baø thoûng xuoáng, khoâng coøn ñöa leân ñöôïc nöõa. Dieäp Khai laïi chaép tay sau löng, ñöùng nhìn baø, cöôøi hì hì. Laõo baø thôû daøi: - Ta vôùi ngöôi, khoâng heà bieát nhau, taïi sao ngöôi sanh söï vôùi ta? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ai noùi taïi haï sanh söï vôùi thaùi thaùi? Laõo baø höø moät tieáng: - Theá ngöôi muoán gì? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Baát quaù, chæ muoán môøi thaùi thaùi uoáng röôïu thoâi! Laõo baø kinh ngaïc: - Môøi ta uoáng röôïu? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Thaùi thaùi neân bieát, taïi haï khoâng thöôøng môøi röôïu ai ñaâu nheù! Duø laø baèng höõu cuõng theá! Laõo baø hoûi: - Taïi ñaâu? Dieäp Khai ñaùp: - Trong quaùn cuûa Tieâu Bieät Ly, chæ coù ôû ñoù môùi cho khaùch haøng thieáu chòu! Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët chuoâi ñao. -295- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Caùi tö theá ñoù, y giöõ maõi ñeán luùc laõo baø töø treân noùc nhaø nhaûy xuoáng. Baát quaù göông maët cuûa y ñoû hôn luùc thöôøng. Nhaûy xuoáng ñaát roài, laõo baø cuùi ñaàu böôùc voøng qua mình Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhìn baø, chôït baûo: - Chôø moät chuùt. Laõo baø döøng chaân. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Taïi haï ñaõ gieát ngöôøi! Töøng gieát ngöôøi. Laõo baø khoâng ñaùp. - Coù gieát theâm moät ngöôøi nöõa, cuõng chaúng sao! Laõo baø run tay. Dieäp Khai nhaûy xuoáng theo, cöôøi nheï, thoát: - Caùi khoù laø luùc gieát ngöôøi ñaàu tieân, gieát ñöôïc ngöôøi ñaàu, laø qua côn khoù roài, töø ñoù maø ñi, gieát bao nhieâu cuõng chaúng gôùm tay! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï khoâng ñaët muïc tieâu nôi caùc haï! Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï muoán gieát baø aáy? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Taïi haï voán chuyeân gieát hai haïng ngöôøi. Baây giôø theâm haïng nöõa! Dieäp Khai hoûi: - Haïng naøo ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp goïn: - Haïng ngöôøi muoán gieát taïi haï! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Baø aáy vöøa roài muoán gieát, baây giôø caùc haï muoán gieát, theá laø coâng bình! Coâng bình! Phoù Hoàng Tuyeát baûo: - Caùc haï traùnh qua moät beân! Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï traùnh ra thì ñöôïc. Nhöng caùc haï gieát baø ta thì khoâng ñöôïc. Caùc haï bieát taïi sao khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Taïi sao? -296- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai mæm cöôøi: - Vì baø aáy khoâng thaät taâm muoán gieát caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn Dieäp Khai, aùnh maét töø töø boác löûa. Moät luùc sau, y hoûi: - Ngöôi laø ai? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Ai cuõng bieát taïi haï caû roài, theá maø ai cuõng coøn hoûi ñöôïc caâu ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï caàn phaûi hoûi roõ, vì taïi haï nhaän coù thieáu moät caùi gì cuûa caùc haï! Dieäp Khai hoûi: - Thieáu caùi gì? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Moät maïng ngöôøi! Y quay mình, töø töø tieáp: - Moùn ñoù sôùm muoän gì taïi haï cuõng traû cho caùc haï. Ngoaøi ra caùc haï coù theå tuøy thôøi, tuøy luùc ñoøi hoûi nôi taïi haï! Chaân taû böôùc tröôùc, chaân höõu leát theo, y rôøi cuïc dieän vôùi daùng daáp thöôøng ngaøy, baát quaù naëng neà hôn moät chuùt. Dieäp Khai roùt röôïu, roùt cho Tieâu Bieät Ly roài cho laõo baø, moãi ngöôøi moät cheùn, ñoaïn cöôøi hoûi: - ÔÛ ñaây ra sao hôû thaùi thaùi? Laõo baø buoâng goïn: - Khaù laém! Dieäp Khai laïi hoûi: - Coøn röôïu? Laõo baø ñaùp: - Khaù luoân! Dieäp Khai tieáp: - Theá laø thaùi thaùi phaûi caûm kích taïi haï! Laõo baø cau maøy: - Caûm kích caùc haï? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Neáu khoâng coù caùc haï, laøm gì laõo thaùi thaùi ñeán ñöôïc nôi naøy maø uoáng röôïu? Laõo baø hoûi: -297- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi sao khoâng ñeán ñöôïc? Dieäp Khai cöôøi. Moät phuùt sau, chaøng buoâng goïn: - Bôûi vì, nôi ñaây laø khung caûnh giaønh rieâng cho nam nhaân. Ñoaïn tröôøng chaâm Ñoã Baø Baø duø danh vang khaép thieân haï, duø laø moät cao thuû trong voõ laâm, chung quy cuõng chæ laø nöõ nhaân! Laõo baø chôùp maét: - Ta laø Ñoã Baø Baø? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Muõi Ñoaïn Tröôøng chaâm treân mình Laïc Laïc Sôn laø moät chöùng minh veà lai lòch cuûa thaùi thaùi! Laõo baø thôû daøi: - Nhaõn löïc cao minh thaät! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Nhöng taïi haï khoâng coù yù baùo cöøu cho Laïc Laïc Sôn ñaâu! Laõo baø hoûi: - Khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng! Ngöôøi chaân chaùnh gieát Laïc Laïc Sôn, khoâng phaûi laø baø! Laõo baø cheùp mieäng: - AÏ? Dieäp Khai tieáp: - Cho neân, taïi haï muoán hoûi baø, taïi sao baø vì Vaïn Maõ Ñöôøng maø gieát ngöôøi? Laõo baø hoûi laïi: - Ngöôøi chaân chaùnh muoán gieát Laïc Laïc Sôn, laø Vaïn Maõ Ñöôøng chuû? Dieäp Khai cao gioïng: - Ñaïi khaùi, taïi haï ñoaùn khoâng sai laém! Laõo baø gaèn maïnh: - Ngöôi cho raèng ta gieát ngöôøi, do yù muoán cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû? Dieäp Khai gaät ñaàu. Laõo baø tieáp: - Chæ vì luùc ñoù ta coù maët ôû beân caïnh, vaû laïi ta laø moät laõo baø neân ngöôi nhaát ñònh cho ta laø Ñoã Baø Baø? Dieäp Khai cöôøi nheï: -298- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Coøn gì giaûn ñôn hôn, hôû baø? Laõo baø tieáp: - Ñoã Baø Baø ñöông nhieân khoâng theå laø nam nhaân! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Coøn phaûi noùi! Laõo baø baät cöôøi, cöôøi heát söùc quaùi dò. Dieäp Khai cau maøy: - Baø cöôøi ? Laõo baø baø gaät ñaàu: - Bôûi coù ñieåm ñaùng cöôøi! Dieäp Khai chôùp maét. - Ñieåm gì? Laõo baø tieáp: - Ta khoâng laø Ñoã Baø Baø! Dieäp Khai höø moät tieáng: - Khoâng? Laõo baø cöôøi hì hì: - Laøm Ñoã Baø Baø, cuõng vinh haïnh laém chöù. Raát tieác, moät nam nhaân khoâng theå laøm Ñoã Baø Baø! Baø vuoát maët, môû giaây aùo, ñöùng thaúng löng. Baø bieán ngay thaønh moät nam nhaân, taùc trung nieân, oám, nhoû. Dieäp Khai nhö töø cung traêng rôi xuoáng. Ñoái töôïng, cöôøi, hoûi: - Neáu chöa tin! Ngöôi cöù khaùm! Dieäp Khai thôû daøi: - Khoûi! Khoûi! Ngöôøi ñoù tieáp: - Theá thì ta chaúng phaûi laø Ñoã Baø Baø? Dieäp Khai thôû daøi: - Chaúng phaûi! Chaúng phaûi! Laïc Laïc Sôn cheát, khoâng phaûi do caùc haï aùm toaùn! Ngöôøi ñoù tieáp: - Ta cuõng khoâng coù yù gieát Phoù Hoàng Tuyeát. Baây giôø y môùi uoáng röôïu, uoáng xong laïi khen, khen xong, böôùc ra ngoaøi. Tieâu Bieät Ly coù veû cheá nhaïo, goïi vôùi: -299- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Khi naøo cao höùng, caùc haï trôû laïi. Viiettkiiem..com V e k em com -300- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2