Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 19

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI CHÍN KIEÁM NHÖ ÑOÄC XAØ L oä Tieåu Giai chôït cöôøi, quay ñaàu nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Y hoûi: - Ngöôi hieåu? Laøm gì Phoù Hoàng Tuyeát hieåu? Laøm gì coù ngöôøi hieåu? Loä Tieåu Giai tieáp: - Thöïc ra, hoï môøi ta ñeán ñaây, khoâng chaân chaùnh laø muoán ta gieát ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Khoâng chaân chaùnh laø vaäy? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Khoâng! Baát quaù, hoï muoán ta giao thuû vôùi ngöôi, hoï ôû moät beân, chöïc dòp aùm toaùn ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn chöa hieåu. Loä Tieåu Giai tieáp: - Caùi chuû yù ñoù, keå ra cuõng hay! Bôûi vì voâ luaän laø ai, khi giao thuû vôùi ta, cuõng khoâng coøn taâm thaàn ñeà phoøng ngöôøi khaùc aùm toaùn. Nhaát laø ngöôøi aùm toaùn laïi naáp ngay trong thuøng nöôùc taém. Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - Trong thuøng goã ñoù? Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Ngöôi khoâng hieåu? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng hieåu. Chaúng ai hieåu. Vöøa luùc ñoù, moät tieáng aàm vang leân. Tieáng noå phaùt xuaát töø thuøng nöôùc. Tieáp theo ñoù, chieác thuøng vôõ, goã vaêng ñi, nöôùc aøo ra ñöôøng. Moät boùng ngöôøi lao nhanh töø choã ñaët ñaùy chun ra phía ngoaøi, ñònh thoaùt ñi. Nhöng, thanh kieám cuûa Loä Tieåu Giai nhanh hôn. Kieám vöøa chôùp, coù tieáng ruù thaûm tieáp theo lieàn. Moät ngöôøi rôi xuoáng ñöôøng. Ngöôøi ñoù laø Kim Boái Ñaø Long Ñinh Caàu Caûnh. Khoâng moät tieáng ñoäng. Söï kieän phaùt sanh, laøm cho moïi ngöôøi ngöøng thôû. Moät luùc sau, Ñinh Vaân Laâm thôû daøi, thoát: -399- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Kieám nhanh khoâng töôûng noåi! Dieäp Khai gaät ñaàu, thöøa nhaän. Voâ luaän laø ai, cuõng phaûi thöøa nhaän! Moät taác saét cheá thaønh kieám vaøo tay Loä Tieåu Giai, khoâng coøn laø phaøm kieám. Taác saéc ñoù bieán thaønh thaàn kieám, moät ñoäc xaø, khoâng ai traùnh kòp con ñoäc xaø ñoù! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Baây giôø ta môùi phuïc haén! Dieäp Khai chôùp maét: - AÏ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Haén vò taát laø thoâng minh, haén vò taát laø ngöôøi toát, song chaéc chaén haén laø ngöôøi bieát söû duïng kieám. Loä Tieåu Giai day qua Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Hieän taïi, ngöôi hieåu? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Baây giôø, coøn ai khoâng hieåu nöõa? Chieác thuøng hai ñaùy, ñaùy döôùi troáng khoâng, ñeå chöùa ngöôøi. Ñaùy treân chöùa nöôùc. Nöôùc ñaày, khoâng ai thaáy ñaùy saâu hay caïn, Loä Tieåu Giai khoâng ñöùng thaúng mình, chaúng ai öùc ñoä ñöôïc chieàu saâu cuûa phaàn chöùa nöôùc. Naèm ôû ñaùy döôùi, Kim Boái Ñaø Long phoùng aùm khí, Phoù Hoàng Tuyeát voâ phöông thoaùt cheát. Loä Tieåu Giai thoát: - Baây giôø thì ngöôi ñaõ hieåu, ta taém röûa khoâng phaûi vì muoán cho thaân theå saïch seõ, maø laø vì coù keû möôùn ta taém röûa vôùi caùi giaù naêm ngaøn löôïng baïc. Y cöôøi, roài tieáp: - Naêm ngaøn löôïng baïc, keå cuõng quaù laém chöù ! Ta tin Dieäp Khai cuõng khoâng cheâ! Dieäp Khai mæm cöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn laïnh luøng vôùi göông maët traéng xanh. Giöõa söùc noùng ñoù haén khoâng ñöôïm moät gioït moà hoâi nhoû. Loä Tieåu Giai ung dung tieáp: - Chuû yù ñoù chính ta cuõng nhìn nhaän laø hay hay, raát tieác chuùng ñaõ tính sai moät nöôùc côø! -400- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sai ôû ñieåm naøo? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Chuùng ñaùnh giaù ta quaù thaáp! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - AÏ? Loä Tieåu Giai tieáp: - Ta gieát ngöôøi xong, sau ñoù vaãn coøn gieát ngöôi ñöôïc. Ta thích tieàn, vì naêm ngaøn löôïng baïc, ta coù theå tuøy thôøi, tuøy choã maø taém röûa. Luùc naøo, nôi naøo, cuõng ñöôïc! Y cöôøi, roài tieáp: - Nhöng, ta khoâng thích bò lôïi duïng. Möôùn ta laøm moät vieäc, cöù ñeå ta laøm. Ta khoâng chaáp thuaän vôø möôùn ta laøm moät vieäc, roài nöông theo vieäc ñoù lôïi duïng vieäc ñoù, thöïc hieän moät aâm möu. Ta khoâng muoán ai xem ta laø moät coâng cuï! Phoù Hoàng Tuyeát thôû moät hôi daøi. Maøn giaù baêng bao beân ngoaøi aùnh maét cuûa haén nhö dung hoùa phaàn naøo. Ít nhaát haén cuõng nhaän raèng con ngöôøi öôùt ñaãm nöôùc, ñöùng tröôùc maët haén, vaãn laø con ngöôøi! Moät con ngöôøi chöa maát nhaân taùnh! Loä Tieåu Giai tieáp: - Bình sanh, neáu muoán gieát ngöôøi laø ta ñoäng thuû, ñöøng ai mong lôïi duïng ta laøm caùi bình phong, ta thích haønh ñoäng tröïc tieáp, chöù khoâng chaáp nhaän laøm moät coâng cuï trung gian. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Taäp quaùn ñoù ñöôïc laém! Loä Tieåu Giai tieáp: - Thöïc ra, laø coù khaù nhieàu taäp quaùn! Phoù Hoàng Tuyeát keâu kheõ: - AÏ? Loä Tieåu Giai tieáp: - Taät quaùn cuûa ta, ña soá ñeàu ñöôïc laém, ví nhö ta khoâng bao giôø nuoát maát nhöõng lôøi noùi ra. Phoù Hoàng Tuyeát laïi keâu kheõ: - AÏ! Loä Tieåu Giai tieáp: -401- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Hieän taïi, ta ñaõ tieáp nhaän tieàn cuûa ngöôøi, thì ta phaûi laøm vieäc cho ngöôøi. Ta ñaõ ñaùp öùng ngöôøi ta laø gieát ngöôi, thì ta phaûi gieát ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta coù nghe noùi vieäc ñoù. Loä Tieåu Giai tieáp: - Cho neân, ta muoán gieát ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaâu: - Coøn ta, ta laïi khoâng muoán gieát ngöôi! Loä Tieåu Giai hoûi: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Taïi vì ta khoâng thích gieát maãu ngöôøi nhö ngöôi! Loä Tieåu Giai cau maøy: - Maãu ngöôøi cuûa ta ra sao? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Khoâi haøi! Loä Tieåu Giai kinh ngaïc, keâu leân: - Ta khoâi haøi? Caâu ñoù, keå nhö moät caâu maéng. Töø laâu, chöa coù ai daùm cho raèng y khoâi haøi! Bôûi, khoâi haøi laø khoâng trang nghieâm, khoâng chaùnh nhaân quaân töû. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ta caûm thaáy ñoùng khoá maø taém, chaúng khaùc naøo chaúng côûi quaàn maø ñaïi tieän. Ngöôi haõy töôûng töôïng caùi daùng ngöôi luùc phoùng ueá, khoâi haøi laøm sao! Moät nam nhaân vaän chieác khoá öôùt, coøn coù veû khoâi haøi hôn nöõa! Vaø Loä Tieåu Giai hieän vaän chieác khoá öôùt, nöôùc coøn roû roøng roøng. Con ngöôøi trong traïng huoáng ñoù, ñaâu phaûi ôû trong tö theá saùt nhaân? Loä Tieåu Giai phì cöôøi, thoát: - Thuù vò! Thuù vò! Ta khoâng ngôø con ngöôøi nhö ngöôi maø cuõng bieát noùi naêng thuù vò! Ta raát thích maãu ngöôøi ñoù! Ñoaïn, y traàm göông maët, tieáp: - Raát tieác, ta laïi muoán gieát ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Gieát ngay baây giôø? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: -402- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ngay baây giôø! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Ñeå luoân chieác khoá ñoù vaäy sao? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Giaû nhö khoâng coù chieác khoá öôùt naøy, ta cuõng vaãn muoán gieát ngöôi nhö thöôøng! Phoù Hoàng Tuyeát mæm cöôøi: - Theá laø toát! Loä Tieåu Giai chôùp maét: - Taïi sao toát? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Coù caùi cô hoäi naøy neáu boû qua thaät laø ñaùng tieác! Loä Tieåu Giai cau maøy: - Cô hoäi gì? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Cô hoäi gieát ta! Loä Tieåu Giai traàm gioïng: - Ñeán baây giôø ta môùi coù cô hoäi ñoù! Coøn nhöõng luùc khaùc ta khoâng theå gieát ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Ngöôi cuõng bieát laø hieän taïi ta tuyeät ñoái khoâng theå gieát ngöôi! Nhö vaäy chaúng phaûi laø moät cô hoäi toát sao? Loä Tieåu Giai thoaùng giaät mình: - Ngöôi coù yù töù gì? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta chæ nhaéc laïi vôùi ngöôi laø lôøi gì ta ñaõ noùi ra, ta khoâng theå naøo nuoát vaøo. Loä Tieåu Giai nhìn haén. Thaàn saéc cuûa y kyø quaùi heát söùc. Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân. Roài Loä Tieåu Giai ñieåm moät nuï cöôøi. Treân giaù aùo beân caïnh, coù moät boä y phuïc xeáp kyõ, y phuïc daèn treân moät maûnh da thuù xeáp laïi, giöõa maûnh da xeáp coù hai taám ngaân phieáu, moät taám trò giaù moät vaïn löôïng, taám kia trò giaù naêm ngaøn löôïng. Loä Tieåu Giai duøng muõi kieám, vít maûnh da, maûnh da vaêng xuoáng, y ñöa tay ñoùn baét. -403- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Caàm hai taám ngaân phieáu, y thoát: - Ngöôøi ta chöa gieát, taém thì ta ñaõ laøm. Ta coù quyeàn giöõ naêm ngaøn löôïng. Coøn moät vaïn, ta traû laïi, cho ngöôøi! Ngöôøi, ñoù laø Ñinh laõo töù, laø xaùc cheát cuûa Ñinh laõo töù. Thoát xong, y quaêng taám ngaân phieáu xuoáng xaùc cheát, ñoaïn tieáp: - Xin loãi nheù! Moãi caù nhaân ñeàu khoâng traùnh khoûi ngaãu nhieân maø thaát tín moät vaøi laàn! Haún caùc ngöôi khoâng theå traùch ta! Khoâng ai oaùn traùch y caû. Maø ngöôøi cheát laïi caøng khoâng oaùn traùch, bôûi ngöôøi cheát khoâng coøn môû mieäng nöõa. Loä Tieåu Giai laïi laáy muõi kieám, vít luoân y phuïc, vaét leân vai, ung dung böôùc ñi. Y khoâng heà nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, cuõng khoâng heà nhìn Maõ Phöông Linh. Nhöng, bao nhieâu ngöôøi hieän dieän laïi môû to maét nhìn y. Ñeán tröôùc maët Dieäp Khai, y döøng laïi. Dieäp Khai coøn giöõ nuï cöôøi. Loä Tieåu Giai nhìn chaøng töø ñaàu xuoáng chaân, boãng cöôøi khan, hoûi: - Caùc haï bieát taïi haï giöõ naêm ngaøn löôïng baïc laïi, ñeå laøm gì chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng bieát! Loä Tieåu Giai trao qua tay chaøng taám ngaân phieáu, thoát: - Ñeå cho caùc haï! Dieäp Khai chôùp maét: - Cho taïi haï? Taïi sao cho? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Taïi vì taïi haï coù vieäc yeâu caàu caùc haï! Dieäp Khai hoûi: - Vieäc gì? Loä Tieåu Giai tieáp: - Yeâu caàu caùc haï haõy taém. Ít nhaát cuõng phaûi taém moät laàn, chöù neáu khoâng, ñeán taïi haï cuõng phaûi cheát vì muøi thuùi töø ngöôøi caùc haï boác ra! Khoâng ñôïi nghe Dieäp Khai noùi gì, y boû ñi luoân. Nhìn taám ngaân phieáu nôi tay, Dieäp Khai chaúng hieåu laø mình töùc giaän hay buoàn cöôøi. Ñinh Vaân Laâm khoâng nhòn ñöôïc cöôøi, thoát: - Voâ luaän laøm sao, vöøa taém saïch seõ, vöøa coù naêm ngaøn löôïng baïc tieâu -404- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn xaøi, keå ngöôi höôûng phuùc ba möôi ñôøi toå ñeå laïi ñoù. Dieäp Khai coá yù ngheânh maët cöï nöï: - Coâ nöông boäi phuïc haén gheâ! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Ngöôøi ta boäi phuïc khoâng phaûi laø haén! Dieäp Khai hoûi: - Coâ nöông boäi phuïc laáy mình? Chính mình? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng phaûi ta. Maø laø ngöôi ñoù! Dieäp Khai cau maøy: - Taïi haï? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Bôûi vì treân ñôøi naøy, vaãn coù nam nhaân daùm phí naêm ngaøn löôïng baïc ñeå yeâu caàu ngöôi taém! Dieäp Khai muoán cöôøi laém, song nhòn cöôøi. Bôûi luùc ñoù, coù tieáng khoùc vang leân! Tieáng khoùc cuûa Maõ Phöông Linh. Naøng muoán khoùc, khoùc thaät to, töø laâu roài, song naøng coá daèn loøng. Ñeán baây giôø, khoâng coøn chòu ñöïng noåi ñöôïc nöõa, naøng roáng leân khoùc oà oà. Bi thöông! Phaãn noä! Haän! Nhuïc! Nhöõng caùi ñoù daøy voø naøng cöïc ñoä! Cuïc dieän keát thuùc roài, chính naøng laïi laø ngöôøi bò toån haïi, chính naøng laïi laø ngöôøi bò vuõ nhuïc! Luùc naøng baét ñaàu khoùc thì Phoù Hoàng Tuyeát ñi ngang qua naøng. Haén khoâng nhìn naøng, haén xem naøng khoâng hôn gì moät xaùc cheát, xaùc cuûa Kim Boái Ñaø Long, cuûa Ñinh laõo töù, cuûa Hoà thuû quyõ. Boïn maõ sö boán naêm möôi ngöôøi, töø Vaïn Maõ Ñöôøng ñeán, ñöùng tuï nhau moät choã döôùi maùi hieân nhaø, thaáy roõ con gaùi cuûa chuû nhaân bò khinh, bò vuõ nhuïc, song ai ai cuõng baát ñoäng, chaúng ai daùm nhìn naøng noùi gì can thieäp beânh vöïc naøng. Taïi sao? Chaúng leõ hoï phaûn chuû, khinh mieät luoân naøng? Maõ Phöông Linh khoùc moät luùc, roài voït mình ñeán boïn ñoù, ñöa tay chæ Phoù Hoàng Tuyeát, thoát: - Caùc ngöôi bieát haén laø ai khoâng haû! Haén laø cöøu ñòch cuûa Ñöôøng chuû caùc ngöôi ñoù! Haén laø keû saùt haïi huynh ñeä cuûa caùc ngöôi trong maáy hoâm nay ñoù! Haén nguyeän seõ huûy dieät Vaïn Maõ Ñöôøng, sao caùc ngöôi baát ñoäng nhìn haén? -405- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Khoâng ai ñaùp. Khoâng ai nhìn naøng. Bao nhieâu ngöôøi nhìn moät ngöôøi, ngöôøi naøy taùc trung nieân, maët ñöôïm veû phong traàn, boïn maõ sö goïi laø Tieâu laõo ñaïi. Chuùng xem y nhö moät laõnh tuï, moät ñaïi dieän. Coù theå baûo, suoát ñôøi y, y soáng treân löng ngöïa, taïi Vaïn Maõ Ñöôøng. Y laø ngöôøi coù nhieàu naêm nhaát trong ngheà, caùi ngheà laøm noâ leä! Y cuõng muoán thoaùt ly caûnh toâi ñoøi, song khoâng nôi naøo ñaùng chöùa y, thaønh ra y baùn troïn söùc lao ñoäng cho Vaïn Maõ Ñöôøng, maø laïi baùn non! Bôûi chæ coù nôi naøy coøn giuùp y soáng soùt, vaø y cam taâm tình nguyeän vôùi phuõ phaøng! Chính y laø ngöôøi ñaàu tieân taäp cho Maõ Phöông Linh leân löng ngöïa. Trong aùnh maét cuûa y, nieàm bi phaãn hieän loä roõ raøng. Y coá gaéng laéng ñoïng nieàm bi phaãn ñoù xuoáng taän ñaùy loøng. Sau cuøng, y thôû daøi, thoát: - Tieåu thô baûo chuùng toâi phaûi laøm sao? Boïn toâi khoâng coøn laøm sao ñöôïc nöõa! Maõ Phöông Linh ñaùp: - Taïi sao? Tieâu laõo ñaïi ñaùp: - Taïi vì chuùng toâi khoâng coøn laø ngöôøi ôû trong Vaïn Maõ Ñöôøng nöõa. Maõ Phöông Linh tröøng maét: - Ai noùi theá? Tieâu laõo ñaïi thôû daøi: - Tam laõo baûn noùi theá! Maõ Phöông Linh söûng sôø. Tieâu laõo ñaïi tieáp: - Tam laõo baûn cho chuùng toâi moãi ngöôøi moät con ngöïa, vaø ba traêm löôïng baïc, baûo chuùng toâi ñi nôi khaùc laøm aên. Y naém chaët hai tay, y caén chaët hai haøm raêng. Roài y gaèn töøng tieáng: - Boïn chuùng toâi ñaõ baùn thaân cho Vaïn Maõ Ñöôøng, song Tam laõo baûn baûo chuùng toâi ñi, chuùng toâi phaûi ñi. Maõ Phöông Linh luøi laïi, töøng böôùc, töøng böôùc … Naøng chaúng noùi gì ñöôïc nöõa. Dieäp Khai nghó ñeán ñaây, boãng keâu leân: - Khoâng xong! Ñinh Vaân Laâm troá maét: -406- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Caùi gì khoâng xong? Dieäp Khai laéc ñaàu, nhìn ra xa xa. Nôi ñoù khoùi boác leân muø trôøi! Nôi ñoù laø Vaïn Maõ Ñöôøng. Vaïn Maõ Ñöôøng phaùt hoûa. Hoûa phaùt sanh taïi nhieàu nôi trong toaøn khu, hoûa theá cöïc maïnh. Khoâng coù caùch gì daäp taét moät bieån löûa noåi khi löûa chaùy giöõa muøa noùng böùc, moïi vaät ñaàu laø moài daãn hoûa. Khoâng coù boùng ngöôøi, chæ coù ngöïa. Ngöïa traêm, ngöïa ngaøn, chaïy loaïn, hí vang trôøi. Coù muøi thòt kheùt, boác nöïc noàng, boác khaép nôi. Vaïn Maõ Ñöôøng huûy dieät! Trieät ñeå huûy dieät, do chính ngöôøi saùng taïo! Dieäp Khai coøn nhôù caâu noùi cuûa Maõ Khoâng Quaàn: - Ñòa phöông naøy, laø cuûa laõo phu! Khoâng moät ai ñoaït noù ñöôïc treân tay laõo phu! Laõo ñaõ thöïc hieän lôøi noùi ñoù! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi, thoát: - Khoâng giöõ ñöôïc, thì phaù huûy! Con ngöôøi ñoù coù ñaïo lyù laém! Boãng, naøng keâu leân: - Moät ñöùa beù! Noù ñöùng beân ngoaøi voøng löûa, xa xa, nhìn ngoïn löûa taøn phaù. Noù ñöùng söõng nhö goã. Dieäp Khai keâu leân: - Tieåu Hoå Töû! Noù laø ñöùa con nhoû cuûa Maõ Khoâng Quaàn! Dieäp Khai hoûi gaáp: - Sao ngöôi coøn ôû ñaây? Tieåu Hoå Töû nheï gioïng ñaùp: - Toâi ôû ñaây chôø oâng ! Dieäp Khai kinh ngaïc: - Chôø ta? Taïi sao ôû ñaây chôø ta? Tieåu Hoå Töû tieáp: - Gia gia toâi baûo toâi ôû ñaây chôø. Laõo nhaân gia bieát theá naøo oâng cuõng ñeán! Dieäp Khai hoûi luoân: - Coøn gia gia ngöôi? -407- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieåu Hoå Töû ñaùp: - Ñi roài! … Ñi laâu roài! … Ñeán baây giôø, noù môùi loä veû bi ai. Chöøng nhö noù muoán khoùc. Nhöng noù khoâng khoùc. Dieäp Khai naém tay noù, hoûi: - Phuï thaân ngöôi ñi moät mình ? Noù laéc ñaàu! Dieäp Khai laïi hoûi: - Coù ngöôøi ñi theo gia gia ngöôi? Tieåu Hoå Töû ñaùp: - Dì Ba! Dieäp Khai keâu leân thaát thanh: - Traàm Tam Nöông? Tieåu Hoå Töû gaät ñaàu. Chöøng nhö noù haän. Noù tieáp: - Gia gia daãn dì ba ñi theo, khoâng cho toâi ñi theo! OÂng aáy … oâng aáy … Noù khoùc lieàn. Tieáng khoùc cuûa noù aån chöùa ñuû bi thöông, cay chua, phaãn noä, kinh khieáp. Duø sao, noù cuõng laø moät ñöùa beù! Dieäp Khai ngaäm nguøi, Ñinh Vaân Laâm rôùm leä. Tieåu Hoå Töû ñoät nhieân nhaûy vaøo loøng Dieäp Khai, thoát qua nöùc nôû: - Gia gia toâi baûo toâi ôû ñaây chôø oâng, oâng coù ñaùp öùng vôùi gia gia toâi, nhaát ñònh laø oâng chieáu coá ñeán toâi. OÂng coøn chieáu coá luoân thô thô toâi nöõa! Phaûi khoâng oâng? Hôû? Phaûi khoâng oâng? Laøm sao Dieäp Khai ñaùp laø khoâng phaûi? Ñinh Vaân Laâm keùo noù veà naøng, dòu gioïng thoát: - Ta baûo chöùng laø y seõ chieáu coá ñeán ngöôi! Tieåu Hoå Töû ngöôùc maët leân, hoûi tieáp: - Coøn thô thô toâi? Caùc vò cuõng chieáu coá luoân chöù? Ñinh Vaân Laâm khoâng theå ñaùp caâu ñoù, chæ nheách nuï cöôøi khoå! Nghe Tieåu Hoå Töû nhaéc ñi nhaéc laïi thô thô noù, Dieäp Khai môùi nhôù ñeán Maõ Phöông Linh. Roài chaøng nhôù luoân ñeán Phoù Hoàng Tuyeát. Nhöõng ngöôøi taïi tieåu traán ñeàu coù ñeán ñaây, chöõa löûa. Khoâng coù Maõ Phöông Linh, khoâng coù luoân Phoù Hoàng Tuyeát! Laï luøng! -408- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhaø chaùy, Maõ Phöông Linh döûng döng ñöôïc sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chaùy, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng caàn bieát tin töùc gì veà Maõ Khoâng Quaàn sao? Thaùi döông ñaõ chuùi mình sau daõy nuùi trôøi taây, löûa vaãn coøn chaùy, nhöng theá löûa yeáu daàn. Yeu, khoâng vì ngöôøi dieät löûa, maø yeáu vì heát vaät lieäu gaây moài. Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng khoaùc loát ñieâu taøn, ñi vaøo truyeän xöa tích cuõ, nhö Thaàn Ñao Ñöôøng thuôû noï … Bao nhieâu cuoäc côø nhaân theá, muoân ñôøi vaãn theá, baøy roài xoùa, xoùa roài baøy, xoùa hay baøy vaãn khoâng laøm naûn loøng ngöôøi. Cho neân, moãi theá heä, moãi laäp laïi troø thieân coå beå daâu! Vaïn Maõ Ñöôøng trôû thaønh vaéng boùng, nhöôøng choã cho moät thaønh tích vaøng son môùi meû, cuûa ngaøy mai, ngaøy kia cuûa töông lai, cuûa moät lôùp ngöôøi saün saøng lao mình vaøo taùi dieãn khoâng ngöøng. Taïi thò traán, khoâng coøn moät boùng ngöôøi, khoâng coøn moät aùnh ñeøn. Ngöôøi vaéng boùng thì coøn ai leân ñeøn. Phoù Hoàng Tuyeát moät mình thaát theåu qua caùc con ñöôøng, loøng naëng tróu haän cöøu phaãn uaát. Vaïn Maõ Ñöôøng phaùt hoûa, haén phaûi coøn laâu laém môùi thoûa maõn haän cöøu! Moät thöù laâu voâ haïn ñònh! Bôûi, haén coøn bieát ñeán luùc naøo, ôû phöông trôøi naøo, haén seõ gaëp laïi Maõ Khoâng Quaàn? Bôûi Maõ Khoâng Quaàn ñaõ huûy dieät caên cöù laø laõo ta chaáp nhaän caûnh tha phöông vieãn xöù. Meânh mang trong coõi buïi hoàng, tìm moät boùng ngöôøi ñaâu phaûi deã. Haén ñi … Nôi moät goùc ñöôøng, coù ngöôøi tay oaûi quaøng vai ñöùng ñoù nhö chôø. Boùng ngöôøi laø Thuùy Bình. Tay oaûi laø môù haønh trang. Naøng coù veû chuaån bò ly khai tieåu traán Bieân Thaønh. Phoù Hoàng Tuyeát ñi tôùi. Gaëp ai coù theå Phoù Hoàng Tuyeát boû qua, hoaëc gaây goå. Nhöng gaëp naøng, Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình. Kyû nieäm cuûa ñeâm naøo soáng ñoäng maïnh trong taâm tö! Naøng löu laïi cho haén moät aán töôïng ñaäm, bôûi chính naøng laø ngöôøi ñaàu tieân mang ñeán cho haén caùc laïc thuù aùi aân … -409- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tuy nhieân, haén laïi muoán laùnh xa naøng duø haén caøng coá queân naøng laïi caøng nhôù naøng. Haén laùnh xa vì haén phaùt giaùc ra, naøng laø moät coâng cuï cuûa Tieâu Bieät Ly, naøng laø caây tieàn cuûa ñeå Tieâu Bieät Ly haùi quaû haøng ngaøy. Gaëp naøng, haén maát bình tónh. Thuùy Bình ngöôïc laïi vaãn ñieàm nhieân. Naøng hoûi: - Coâng töû muoán ñi? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Thuùy Bình hoûi tieáp: - Tìm Maõ Khoâng Quaàn? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Thuùy Bình laïi hoûi: - Chaúng leõ coâng töû boû toâi ôû ñaây moät mình? Phoù Hoàng Tuyeát nghe nhoùi ôû con tim! Haén cuùi ñaàu. Khi ngöôøi ta cuùi ñaàu laø ngöôøi ta khoâng phaûn khaùng. Traàm Tam Nöông ñaõ ñi theo Maõ Khoâng Quaàn, thì taïi sao Thuùy Bình laïi khoâng theå ñi theo Phoù Hoàng Tuyeát! Viiettkiiem..com V e k em com -410- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2