Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

47
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 21

  1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT GIEÁT NGÖÔØI KHOÂNG CHEÁT ieäp Khai thoát: D - Caùc haï ñöøng queân treân ñôøi coù loaïi choù saên, cöïc kyø thính muõi. Loaïi ñoù laø khaéc tinh cuûa hoà ly ! Tieâu Bieät Ly chôït cöôøi laïnh: - Phoù Hoàng Tuyeát duø coù chieác muõi thính nhö muõi choù saên, haén cuõng chæ duøng ñeå ngöûi son phaán, chöù khoâng ñaùnh hôi gì khaùc ! Dieäp Khai chôùp maét: - Taïi sao ? Tieâu Bieät Ly tieáp: - Tai vì coù Thuùy Bình ! Dieäp Khai cau maøy: - Chaúng leõ haén mang Thuùy Bình theo haén. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu Dieäp Khai laïi cau maøy: - Chaúng leõ coù Thuùy Bình beân caïnh, roài haén khoâng tìm ra Maõ Khoâng Quaàn ? Tieâu Bieät Ly cöôøi mæa : - Caùc haï ñöøng queân, caùi thích cuûa nöõ nhaân, laø chaâu ngoïc chöù khoâng phaûi moät chieác aùo da choàn ! Ñeán löôït Dieäp Khai taét lyù. Tieâu Bieät Ly baät cöôøi tieáp: - Thöïc ra, hieän taïi Phoù Hoàng Tuyeát coù tìm ñöôïc Maõ Khoâng Quaàn hay khoâng, vieäc ñoù chaúng quan heä gì ñeán taïi haï, maø cuõng chaúng quan heä gì ñeán caùc haï ! Hay coù quan heä gì ñeán moät trong hai chuùng ta ? Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc. Sau cuøng chaøng nhaán töøng tieáng: - Coù ñieåm quan heä naøy Tieâu Bieät Ly hoûi : - Nhö theá naøo ? Dieäp Khai vuït quay mình, ngöng aùnh maét nhìn Tieâu Bieät Ly, töø töø hoûi: - Taïi sao caùc haï khoâng hoûi taïi haï laø ai ? Tieâu Bieät Ly ñaùp : - Taïi haï coù hoûi, maø cuõng coù nhieàu ngöôøi ñaõ hoûi roài ! -420- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai tieáp : - Nhöng baây giôø, sao caùc haï khoâng laäp laïi caâu hoûi : Tieâu Bieät Ly ñaùp : - Vì taïi haï bieát caùc haï mang hoï Dieäp, Teân Khai. Dieäp Khai tieáp : - Nhöng Dieäp Khai laø con ngöôøi nhö theá naøo ? Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï : - Theo taïi haï thaáy thì, Dieäp Khai laø con ngöôøi thích chen vaøo vieäc thieân haï ! Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôiø : - Laàn naøy, caùc haï laàm ! Tieâu Bieät Ly chôùp maét : - AÏ ? Dieäp Khai tieáp : - Laàn naøy, khoâng phaûi laø vieäc thieân haï ! Tieâu Bieät Ly nhìn chaøng : - Khoâng phaûi ? Dieäp Khai laéc ñaàu : - Khoâng phaûi ! Moät luùc laâu, Tieâu Bieät Ly hoûi : - Caùc haï laø ai ? Dieäp Khai cöôøi : - Thaáy chöa ! Theá naøo roài caùc haï cuõng hoûi maø ! Taïi haï bieát laém ! Tieâu Bieät Ly thôû ra : - Caùc haï bieát nhieàu quaù. Dieäp Khai gaät ñaàu : - Traùi laïi, caùc haï bieát ít quaù ! Tieâu Bieät Ly cöôøi laïnh! Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï khoâng thöøa nhaän ? Dieäp Khai voøng quanh baøn, ñeán caïnh laõo, nghieâng mình, thì thaàm maáy caâu beân tai laõïo : Chaøng noùi, laõo nghe, khoâng moät ai nghe loït, duø coù keû naøo khaùc ôû trong nhaø, ôû gaàn beân, caùch vaøi thöôùc. Tieâu Bieät LY nghe roài, thaàn saéc bieán ñoåi. -421- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thaàn saéc cuûa moät ngöôøi bò chaán ñoäng maïnh, taâm tö raõ rôøi, cô theå raõ rôøi. Choác choác, laõo thôû daøi. Moät luùc laâu laõo thoát : - Ñích xaùc, taïi haï bieát quaù ít ! Taïi haï laàm ! Dieäp Khai cuõng thôû daøi : - Taïi haï ñaõ noùi, moãi caù nhaân ñeàu coù laàm laïc ! Khoâng ai traùnh ñöôïc ñieàu ñoù ! Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu : - Hieän taïi, taïi haï hieåu yù töù cuûa caùc haï. Tuy coù muoän maøng, song nghó ra cuõng coøn hôn laø vónh vieãn khoâng bieát gì heát ! Laõo cuùi ñaàu, nhìn caùc quaân baøi treân maët baøn, nheách nuï cöôøi khoå roài tieáp : - Taïi haï voán töôûng, nhöõng vaät ñoù caùo toá vôùi taïi haï nhieàu vieäc, ngôø ñaâu chuùng chaúng noùi leân caùi gì heát ! Laõo ñöa ta, rôø raãm, vuoát ve caùc quaân baøi. Baøn tay cuûa laõo gaày khoâ, moät baøn tay xöông xaåu ! Dieäp Khai thoát : - Voâ luaän theá naøo, chuùng cuõng baàu baïn vôùi caùc haï qua nhieàu naêm. Tieâu Bieät Ly ñaùp : - Quaû thaät chuùng coù giaûi tröø cho taïi haï phaàn naøo tòch mòch. Neáu khoâng coù chuùng, thì taïi haï khoù maø traûi qua nhöõng ngaøy daøi… cho neân, duø chuùng coù löøa taïi haï, taïi haï cuõng khoâng oaùn traùch chuùng ! Dieäp Khai gaät ñaàu : - Taïi haï hieåu ! Tieâu Bieät Ly hoûi : - Caùc haï hieåu ? Dieäp Khai mæm cöôøi : - Duø coù bò ai ñoù löøa doái, keå ra cuõng chòu hôn laø cam vôùi caùi tòch mòch voâ cuøng ! Tieâu Bieät Ly cöôøi thaûm : - Caùc haï quaû laø ngöôøi hieåu ñôøi, cho neân, ñöôïc baàu baïn vôùi caùc haï, ñöôïc caùc haï ôû beân caïnh mình maõi maõi, keå ra cuõng raát khoan khoaùi cho moät kieáp ngöôiø. Dieäp Khai cöôøi nheï : - Ña taï ! Tieâu Bieät Ly tieáp : - Taïi haï coù muoán löu caùc haï laïi ñaây baàu baïn vôùi taïi haï. Nhöng ñaùng tieác laø taïi haï bieát caùc haï seõ cöï tuyeät ! Laõo cöôøi khoå, thôû daøi, baát chôït vöôn tay ra, chuïp coå tay Dieäp Khai. -422- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñoäng taùc cöïc ñeïp. Thoaït ñaàu, laõo ñöa tay ra lô lô löûng löûng, ung dung. Boång laõo choáp tay. Baøn tay tôùi ñích lieàn. Nhöng, caùi ñích ñaõ ñoåi thay roài. Caùi ñích khoâng coøn laø coå tay cuûa Dieäp Khai, maø laø chieác hoäp goã duøng ñöïng caùc quaân baøi. Dieäp Khai kòp thôøi ñaåy chieác hoäp goã cho laõo chuïp, coøn chaøng thì leân nhanh ra xa, ngoaøi ba böôùc. Tieáng raéc vang leân, chieác hoäp goã vôõ vuïn, trong tay Tieâu Bieät Ly. Laâu laém, Tieâu Bieät Ly ngaång maët leân, nhìn chaøng laïnh luøng thoát : - Caùc haï coù ñoâi tay tinh xaûo quaù ! Dieäp Khai cöôøi nheï : - Aáy cuõng chæ vì chuùng linh xaûo maø taïi haï quyeát giöõ chuùng laïi ôû coå tay! Tieâu Bieät Ly tieáp : - Chaéc caùi muõi cuûa caùc haï cuõng thính nhö muõi cuûa ho saên ? Dieäp Khai ñaùp : - Muõi cuûa taïi haï thì baát khaû xaâm phaïm ñaáy. Bôûi ñoâi tay cuûa caùc haï khoâng moù ñeán noåi ñaâu ? Baøn tay ve vuoát caùc quaân baøi suoát maây möôi naêm, baøn tay ñoù ñaõ luyeän ñöôïc moät khí coâng cöïc maïnh, ñaám vaøo ñaù, ñaù cuõng vôõ tan, noùi gì moät chieác muõi ! Tieâu Bieät Ly hoûi : - Chaúng leû caùc haï khoâng muoán löu laïi ñaây vôùi taïi haï ? Dieäp Khai mæm cöôøi : - Coå quaân baøi laøm vôùi caùc haï möôøi maáy naêm naøy, caùc haï coøn boùp naùt chieác hoäp, ai troâng thaáy maø chaúng rôïn mình ? Tieâu Bieät Ly thôû daøi, laåm nhaåm : - Xem ra, caùc haï quaû laø con ngöôøi voâ tình ! Boãng, laõo tung mình leân, hai chieác gaäy bay theo, chieác trong tay taû queùt moät voøng troøn, chieác trong tay höõu queùt ngang. Hai caùi queùt ñoù coù oai löïc laøm baät moät hoøn nuùi ! Gioù gaäy phaùt sanh, xoay troøn nhö troát loác. Dieäp Khai ñaõ leân ñeán traàn nhaø roài, chaân moùc, ñaàu thoøng xuoáng. Hai chieác gaäy saét laïi ñöôïc vung leân. Töø hai chieác gaäy, baén ra maáy möôi veät saùng. -423- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñoaïn Tröôøng Chaâm ! Hai chieác gaäy saéc troáng loûng, beân trong chöùa Ñoaïn Tröôøng Chaâm. Moãi moät muõi chaâm, gieát moät maïng ngöôøi. Soá chaâm baén ra, ñuû gieát ba möôøi ngöôøi. Nhöng Dieäp Khai laø ngöôøi thöù ba möôøi moát ! Chaâm vöøa phaùt hieän, chaøng bieán maát, nhöng khi chaøng trôû laïi, thì ñeán löôït chaâm bieán maát. Tieâu Bieät Ly ñaõ ngoài xuoáng chieác gheá cuûa laõo. Möôøng töôïng laõo quan saùt maáy möôi muõi chaâm, bay veà phöông höôùng naøo, coù caém vaøo ñaâu chaêng. Trong voøng maáy möôi naêm qua, laõo chæ thaát baïi luùc phoùng chaâm hai laàn. Laàn thöù nhaát, möôøi taùm naêm veà tröôùc, taïi Mai Hoa Am. Sau laàn ñoù laõo khoâng tin laø coøn taùi dieãn thaát baïi, duø chæ moät laàn thoâi ! Baây giôø, laõo thaát baïi ! Laàn thöù hai, thaät baïi. Söï thaát baïi taùi dieãn. Laõo maát caû töï tin. Dieäp Khai nhö töø cung trôøi, nheï nhaøng ñaùp xuoáng, ngoài vaøo chieác gheá cuõ, ñoái dieän vôùi Tieâu Bieät Ly. Khoâng gian trôû laïi bình tònh, khoâng coøn gioù gaäy, khoâng coøn ñoäc chaâm. Möôøng töôïng chaúng coù gì vöøa phaùt sanh. Thôøi khaéc troâi qua… troâi qua. Khoâng roõ laø ñöôïc bao laâu, Tieâu Bieät Ly thôû daøi thoát : - Taïi haï coù nhôù, ñaõ coù ngöôøi hoûi caùc haï moät caâu. Taïi haï cuõng muoán hoûi moät caâu töông töï. Dieäp Khai gaät ñaàu. - Caùc haï cöù hoûi ! Nhìn thaúng vaøo maët Dieäp Khai, Tieâu Bieät Ly gaèn töøng tieáng : - Caùc haï thöïc söï coù phaûi laø ngöôøi khoâng ? Coù ñuùng laø ngöôøi khoâng ? - Khoâng ngöôøi thì laø gì, chaúng leû laø thuù ? Khoâng, Tieâu Bieät Ly khoâng coù yù töôûng ñoù. Theo y, Dieäp Khai phaûi khaùc ngöôøi, hoaëc giaû, chaøng laø thaàn, hoaëc giaû laø quyû, laø ma ! Roài, khoâng ñôïi chaøng ñaùp, laõo tieáp luoân : - Taïi haï ba laàn xuaát thuû, neáu laø ngöôøi, thì khoâng coù ngöôøi naøo traùnh khoûi ! Chæ coù Quyû thaàn môùi traùnh khoûi ! Taâng boác ñoái töôïng, laø gian tieáp khoa tröông caùi taøi cuûa laõo. Chæ coù nhöõng baäc sieâu phaøm môùi traùnh ñöôïc thuû ñoaïn cuûa laõo ! Nhö vaäy, laõo laø ñoái töôïng cuûa baäc sieâu phaøm. -424- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai thoát : - Taïi haï hieåu ! Tieâu Bieät Ly tieáp : - Taïi haï muoán caùc haï phaûi cheát. Dieäp Khai khoaùt tay! - Caùc haï khoûi caàn phaûi giaûi thích. Tieâu Bieät Ly tieáp : - Taïi haï xuaát thuû ba laàn, khoâng laàn naøo caùc haï hoaøn thuû ! Dieäp Khai ñieàm nhieân : - Taïi sao taïi haï phaûi hoaøn thuû ! Caùc haï muoán cho taïi haï phaûi cheát, chöù taïi haï coù muoán cho caùc haï cheát ñaâu ? Tieâu Bieät Ly cau maøy : - Taïi sao ? Dieäp Khai laéc ñaàu : - Chaúng taïi sao caû ! Ñoaïn chaøng cöôøi, tieáp : - Caùc haï coù theå ôû ñaây, tieáp tuïc khai thaùc kyû nieäm, tieáp tuïc voïc caùc quaân baøi, tieáp tuïc uoáng thöù röïu ñaëc bieät ! Tieâu Bieät Ly naém chaët hai baøn tay, ñaûo maét maáy löôït, töø töø thoát : - Tröôùc, thì taïi haï coù theå laøm nhö vaäy, vì taïi haï coù muïc ñích, taïi haï baûo hoä Maõ Khoâng Quaàn. Taïi haï chôø ngöôøi ñeán gieát laõo ! Laõo nhaên maët, tieáp luoân : - Baây giôø, taïi haï ñaâu coøn tieáp tuïc loái sinh hoaït ñoù nöõa ñöôïc ? Laõo thôû daøi! Dieäp Khai thoát : - Vieäc cuûa caùc haï, tuyø tieän caùc haï thu xeáp taïi haï khoâng coù yù kieán gì. Chaøng ñöùng leân quay mình, ung dung böôùc ñi ñaàu khoâng quay laïi. Chaøng khoâng löu laïi, Tieâu Bieät Ly phaûi löu laïi, ít nhaát cuõng trong moät thôøi gian ngaén. Dieäp Khai ra khoûi nhaø roài Tieâu Bieät Ly baät run ngöôøi leân. Run nhö ngöôøi naèm moäng aùc chôït tænh. Khi tænh roài laïi run sôï hôn trong moäng. Moät luùc sau, laõo chuïp caùc quaân baøi vung maïnh tay, quaêng qua cöûa soå. Baøi vaêng ñi, leä rôi xuoáng theo. Laõo khoâng coøn lyù do ôû laïi Bieân Thaønh nöõa, bôûi Maõ Khoâng Quaân ñaõ ñi roài. Laõo khoâng thieát soáng nöõa, bôûi bao nhieâu möu ñoà ñeàu ñoå vôõ ! -425- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laõo coøn can ñaûm baét ñaàu laøm laïi chaêng ? o0o Ñeâm taøn. Vaàn ñoâng nhuoäm traéng moät phöông, maøu ñen thu daàn, nhaït daàn… Löõa ñaõ taét töø laâu, moät vaøi ñôït khoùi nhoû coøn vöông vaán trong söông sôùm nhö luyeán tieác moät oai löïc haõi huøng vöøa taøn dieät. Oai löïc cuûa löûa, löûa mang luoân oai löïc cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng hoaøn thaønh coâng cuoäc beå daâu thöôøng höõu. Ngöôøi chöõa löûa ñaõ ly khai hoaû tröôøng, coøn taïi vuøng tieâu thoå theâ löông! Dieäp Khai ñöùng treân goø cao nhìn xuoáng vuøng tieâu thoå boài hoài. Beân caïnh chaøng laø Tieåu Hoå Töû. Chaøgn nhìn noù boài hoài. Chaøng naém tay ñöùa beù, ñöa noù ñeán moät ñòa phöông. Cho noù choân vuøi ñi nieàm cöøu haän laãn thoáng khoå taïi ñòa phöông ñoù. Chaøng muoán khi noù tröôûng thaønh, thì taâm lyù noù chæ chöùa ñöïng tình thöông, khoâng maûy may cöøu haän. Chaøng nghó, khoâng coù caùi gì theâ thaûm baèng cöøu haän löu luyeán vaïn kieáp. Nhöõng cuoäc beå daâu, chæ ñeå cho taïo vaät an baøy, loaøi ngöôøi khoâng chuùc ñaåy nhau vaøo voøng dö luaân chuyeån. Nôi ñoù coù bia ñaù, veát ñao treân bia vaãn coøn. Nhöng huyeát leä ñaõ phai maøu. Dieäp Khai naém tay ñöùa be, quyø xuoáng tröôùc moät bia. Moät cuoäc ñoái thoaïi dieãn ra giöõa chaøng vaø ñöùa beù : Ñaây laø nôi yeân nghó cuoái cuøng cuûa baèng höõu phuï thaân ngöôi. Ngöôi haõy ghi nhôù ñieàu naøy, vónh vieãn ghi nhôù, laø khoâng neân gaây thuø keát oaùn vôùi con chaùu ngöôøi ta. "Toâi nhôù ! Ngöôi daùm phaùt theä ghi nhôù maõi ? Toâi xin theà !"… Dieäp Khai mæm cöôøi. Chöa bao giôø chaøng cöôøi ñöôïc vui nhö hoâm nay. Cuoäc ñoái thoaïi tieáp tuïc : "- Ta bieát, ngöôøi coøn laø moät ñöùa beù. - Toâi muoán ñi tìm gia gia toâi thô thô toâi. Oâng ñöa toâi ñi khoâng ? - Ñöông nhieân laø ñi ! - Oâng coù theå tìm ñöôïc hoï chöù ? -426- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ngöôi neân nhôù, chæ caàn ngöôi coù taän taâm. Con ngöôøi coù tín taâm, laø khoâng coù vieäc gì khoâng laøm ñöôïc!" Tieåu Hoå Töû cöôøi ! Moät nuï cöôøi ñaày trieån voïng ! Trieån voïng caàu tieán treân con ñöôøng chaùnh nghóa. Sau ñoù, Dieäp Khai trôû veà thò traán. Thaùi döông baét ñaàu nhaû noùng, nhö ngaøy qua, nhö ngaøy kia. Viiettkiiem..com V e k em com -427- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2