Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 33

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 33

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BA CON NGÖÔØI LAÏ Ngöôøii taïi caû. Yphöôngthanhngtuùaitrang nhaõ, tmaãuTuy nhieâna, yylaø maãu maø veû gì quaù dò ñòa coù veû khoâ , quen bieá y. ngöôøi cuû khoâng coù thieân haï phaàn ñoâng raát öa chuoäng. Gia dó, y laïi nhoû tuoåi, thaân voùc troøn tròa, cho raèng y laø maãu ngöôøi lyù töôûng cuûa caùc thieáu nöõ, cuõng khoâng ngoa laém. Treân mình y, chaúng coù moät vaät gì laøm cho baøng nhaân khieáp sôï, chaúng haïn, ñao, kieám, laø nhöõng vaät gieát ngöôøi. Chæ coù veû traàm maëc cuûa y laø ñaùng sôï. Y ngoài ñoù laâu, chaúng nhöõng khoâng noùi naêng moät tieáng gì, maø y cuõng khoâng nhích ñoäng maûy may, möôøng töôïng con ngöôøi goã. Ngoài nhö theá, töøng giôø, töøng giôø, coù ai chòu noåi nhö y chaêng? Tröôùc maët, treân baøn, coù röôïu. Nhöng y khoâng chaïm ñeán bình, ñeán cheùn. Möôøng töôïng, röôïu khoâng phaûi ñöôïc goïi mang ra ñoù ñeå uoáng, maø laø ñeå nhìn. Maét laïnh luøng, song moãi laàn nhìn bình röôïu, aùnh maét y aám aùp leân. Bình röôïu gôïi cho y moät hoaøi nieäm gì? Y phuïc thoâng thöôøng, baèng loaïi boá thoâ, saïch seõ. Beân hoâng, coù moät chieác coân. Ñoâi maét tuy laïnh, song raát saùng. Loaïi maét saùng nhìn thaáu ruoät gan con ngöôøi. Ai bò y nhìn, taát coù khoù chòu ít nhieàu. Baây giôø, y goïi moät toâ mì. Y baét ñaàu aên, aên chaäm raõi, sôï mau heát toâ mì, möôøng töôïng laø toâ mì cuoái cuøng, khoâng bao giôø ñöôïc aên nöõa. Khi Phoù Hoàng Tuyeát ñeán nôi, laø thaáy ngay con ngöôøi ñoù. Haén chôït phaùt hieän con ngöôøi ñoù nhìn haén. Chaúng roõ taïi sao, baét gaëp aùnh maét cuûa y, Phoù Hoàng Tuyeát laïi khieáp sôï. Bình sanh coù khi naøo haén coù caûm giaùc ñoù ñaâu? Chaúng khaùc naøo moät thöôøng nhaân ñang ung dung böôùc treân ñöôøng daøi, chôït gaëp thuù döõ! Theo phaûn öùng töï nhieân, haén boùp maïnh chuoâi ñao. Haén chuaån bò baït ñao. Baït ñao vì sôï, muoán döùt tröø nieàm sôï, hay nhôù lôøi cuûa Kim Phong Töû? -583- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi laï ngoài ñoù, baát ñoäng, haén coù theå tuøy tieän ñaâm muõi ñao vaøo yeát haàu y. Haén tin, thanh ñao cuûa haén nhanh. Nhöng laàn naøy, nieàm töï tin chöøng nhö keùm giaûm. Ngöôøi laï ngoài ñoù, baát ñoäng. Song, cao thuû coù loái töï phoøng veä bí maät, chöa chaéc gì haén xuaát thuû maø ñaéc thuû. Loái phoøng thuû ñoù, raát bí maät, thì ñöông nhieân Phoù Hoàng Tuyeát khoâng tìm ra sô hôû. Khoâng coù sô hôû, haén do loái naøo taán coâng! Phoù Hoàng Tuyeát lui ra, chôø cô hoäi. Boãng, ngöôøi laï caát tieáng: - Môøi ngoài. Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng laïi. Haén chöa bieát y môøi ai. Ngöôøi laï laáy chieác ñuõa chæ gheá ñoái dieän, tieáp: - Môøi ngoài. Phoù Hoàng Tuyeát do döï. Roài cuoái cuøng, haén ngoài xuoáng. Ngöôøi laï hoûi: - Uoáng röôïu ? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng uoáng ! Ngöôøi laï hoûi: - Töø laâu, vaãn khoâng uoáng? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Hieän taïi, khoâng uoáng. Ngöôøi laï mæm cöôøi. Veû cöôøi heát söùc quaùi dò. Y thong thaû thoát: - Möôøi naêm roài! … Phoù Hoàng Tuyeát nghe. Chæ nghe thoâi chöù khoâng hieåu gì caû. Ngöôøi laï vôùi gioïng töø töø, tieáp noái: - Möôøi naêm nay, khoâng coù ai töôûng gieát taïi haï. -584- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình! Haén töï hoûi, laøm sao y bieát ñöôïc yù töù cuûa haén? Ngöôøi laï ngöng aùnh maét nhìn haén, tieáp: - Hieän taïi, caùc haï ñeán ñaây, khoâng ngoaøi caùi vieäc gieát taïi ha! Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình hôn. Ngöôøi laï hoûi: - Phaûi vaäy hay khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Phaûi. Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Taïi haï nhaän thaáy, caùc haï khoâng thuoäc haïng ngöôøi noùi ngoa. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Khoâng noùi ngoa, nhöng gieát ngöôøi! Ngöôøi laï hoûi: - Caùc haï gieát ñöôïc bao nhieâu ngöôøi roài? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Khoâng ít! Ngöôøi laï chôùp maét: - Gieát ngöôøi, coù thuù laém khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï gieát ngöôøi, khoâng phaûi ñeå tìm caùi thích thuù. Ngöôøi laï hoûi: - Theá ñeå laøm gì? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Baát taát taïi haï phaûi caùo toá vôùi caùc haï! Ngöôøi laï loä veû bi thöông kyø quaùi. Moät phuùt sau, y thôû daøi, thoát: - Phaûi! Moãi caù nhaân ñeàu coù moät lyù do rieâng bieät ñeå gieát ngöôøi. Ñích xaùc, baát taát phaûi caùo toá lyù do vôùi ai! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Laøm sao caùc haï bieát taïi haï ñeán ñaây ñeå gieát caùc haï? -585- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi laï ñaùp: - Göông maët caùc haï böøng saùt khí. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï thaáy? Ngöôøi laï giaûi thích: - Thaáy thì khoâng, nhöng coù theå caûm giaùc ñöôïc! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Caùc haï caûm giaùc ñöôïc? Ngöôøi laï gaät ñaàu: - Nhôø theá, taïi haï môùi coøn soáng ñeán ngaøy nay. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Vaø hieän taïi, caùc haï coøn soáng! Ngöôøi laï hoûi: - Caùc haï cho raèng nhaát ñònh gieát cheát ñöôïc taïi haï? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Treân ñôøi khoâng coù ngöôøi naøo gieát khoâng cheát! Ngöôøi laï ñieàm nhieân: - Caùc haï tin nhö vaäy? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Coù töï tin, taïi haï môùi coù ñeán ñaây! Ngöôøi laïi mæm cöôøi. Nuï cöôøi thaàn bí. Y thoát: - Taïi haï raát thích maãu ngöôøi cuûa caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Nhöng taïi haï vaãn muoán gieát caùc haï. Ngöôøi laï hoûi: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng coù nguyeân nhaân. -586- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi laï cau maøy: - Gieát ngöôøi khoâng coù nguyeân nhaân? AÙnh maét cuûa Phoù Hoàng Tuyeát boãng loä nieàm thoáng khoå, haén ñaùp: - Duø coù nguyeân nhaân, taïi haï cuõng khoâng theå cho bieát. Ngöôøi laï maët hoûi: - Khoâng theå khoâng gieát taïi haï? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng theå! Ngöôøi laï thôû daøi: - Ñaùng tieác! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Ñaùng tieác? Ngöôøi laï tieáp: - Töø nhieàu naêm qua, taïi haï khoâng gieát ngöôøi nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát lô löõng: - AÏ! Ngöôøi laï ñaùp: - Nguyeân taéc cuûa taïi haï, laø khoâng ai töôûng gieát taïi haï, taïi haï tuyeät nhieân khoâng töôûng gieát ngöôøi ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Neáu taïi haï nhaát ñònh gieát caùc haï? Ngöôøi laï ñaùp: - Thì caùc haï cheát! Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi: - Bieát ñaâu caùi cheát chaúng veà phaàn caùc haï? Ngöôøi laï laéc ñaàu: - Coù theå … Y chôït nín laëng, bôûi y vöøa töôûng thaáy thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Maõi ñeán baây giôø, y môùi chuù yù ñeán thanh ñao. Moät phuùt sau, y thoát: -587- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Xem ra thanh ñao ñoù nhaát ñònh phaûi nhanh laém! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Vöøa ñuû thoâi! Ngöôøi laï gaät ñaàu: - Toát! Boãng, y tieáp tuïc aên, aên chaäm raõi, töø töø, nhai nhoû nheû, moät tay caàm ñuõa, moät tay vòn toâ. Neáu Phoù Hoàng Tuyeát xuaát thuû, thì muõi ñao seõ roïc töø ñaàu y xuoáng beân döôùi, ñeán heát ñaø, khoâng khoù khaên gì caû! Y khoâng laøm sao choáng ñôõ kòp. Nhöng, thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát coøn naèm yeân trong voû. Voû ñao ngôøi ñen döôùi aùnh taø döông, voû ñao ñen, phaûn aùnh vôùi maøu traéng xanh cuûa baøn tay ñaët nôi chuoâi. Haén khoâng baït ñao. Bôûi haén chöa thaáy neân do höôùng naøo cheùm nhaùt ñao xuoáng ngöôøi y. Taû? Höõu? Tieàn? Haäu? Haén ñaén ño. Möôøng töôïng coù böùc töôøng chaén tröôùc thanh ñao, ngaên thanh ñao vung leân. Ngöôøi laï khoâng nhìn haén, tieáp luoân: - Gieát ngöôøi, khoâng phaûi laø moät vieäc laøm thuù vò! Ngöôøi bò gieát laïi caøng khoâng thích thuù! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Bôûi, chöøng nhö ngöôøi laï khoâng ñoái thoaïi vôùi haén! Ngöôøi laï tieáp: - Töø laâu, taï haï khoâng thích caùi loái gieát ngöôøi khoâng coù nguyeân nhaân. Maø ngöôøi duøng caùi loái ñoù laïi caøng khoâng ñöôïc taïi haï daønh cho maûy may caûm tình! Nhaát laø haïng thieáu nieân! Thieáu nieân khoâng neân nuoâi döôõng caùi taäp quaùn khoâng ñeïp ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Taïi haï ñeán ñaây, khoâng phaûi ñeå nghe caùc haï giaùo huaán. Ngöôøi laï ñieàm nhieân: - Ñao, ôû nôi tay caùc haï. Caùc haï coù theå tuøy thôøi vung leân! Y töø töø aên, aên töøng coïng mì, thaùi ñoä heát söùc khinh tuùng, töï nhieân. -588- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát thì khích ñoäng thaàn kinh maõnh lieät, töøng thôù thòt, töøng thôù giaät gaáp. Haén nghó, trong phuùt giaây naøy, haén khoâng theå khoâng baït ñao. Neáu ñao chôùp leân, moät trong hai ngöôøi phaûi ngaõ guïc. Töûu ñieám luùc ñoù vaéng tanh! Ngöôøi ta ñaõ len leùn ruùt ñi heát. Ñeán caû ñeøn cuõng chaúng coù ai ñoát leân. Taø döông daàn daàn nhaït, boùng toái daàn daàn phuû xuoáng. Hoaøng hoân taøn luïn, khoâng gian theâ löông, aûm ñaïm voâ cuøng! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn khaån tröông, tay naém cöùng chuoâi ñao. Ngöôøi laï coøn ngoài ñoù, chieác coân vaãn coøn beân hoâng. Ñoät nhieân, Phoù Hoàng Tuyeát baït ñao. Nhöng, aùnh ñao khoâng chôùp. Bôûi, thanh ñao khoâng ra khoûi voû. Hay ñuùng hôn, Phoù Hoàng Tuyeát vöøa baït ñao, laäp töùc döøng tay laïi. Töø ngoaøi cöûa, moät ngöôøi bay vaøo, thaúng ñeán haén, haén neù traùnh, ngöôøi ñoù rôùt ngay vaøo choã haén ngoài. Ngöôøi ñoù coù voùc daùng cao lôùn, mình traàn, vaän chieác quaàn ñen theâu hoa ñoû. Chaân y chæ coøn moät chieác giaøy. Ngöôøi ñoù laø Kim Phong Töû. Hieän taïi, y nhö cuïc ñaát nhaõo, ngöôøi co ruùm laïi, maët nhaên nhoù, loay hoay maõi maø khoâng ñöùng leân ñöôïc. Taïi sao y ra thaân theå ñoù? Taïi sao y ñeán ñaây? Ngöôøi laï aên noát coïng mì cuoái cuøng, buoâng ñuõa xuoáng. Bieán hoùa vöøa roài nhö xaûy ra ôû ñaâu xa xa, khoâng phaûi ôû tröôùc maët y. Thaàn saéc cuûa y vaãn töï nhieân. Y khoâng nhìn, maét khoâng chôùp. Vaø y ñang ngaång maët nhìn ra cöûa. Töø beân ngoaøi cöûa, moät ngöôøi böôùc vaøo. Ngöôøi ñoù laø Dieäp Khai, moät aâm hoàn baát taùn, aùm maõi theo Phoù Hoàng Tuyeát. Thaáy Dieäp Khai, ngöôøi laï saùng maét leân, aùnh maét laïnh boãng trôû neân aám aùp. Nhìn ngöôøi laï, Dieäp Khai coù veû cung kính. Khoâng bao giôø chaøng coù thaùi ñoä cung kính vôùi baát cöù ai, nhö hieän taïi. Ngöôøi laï hoûi: -589- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Haén laø baèng höõu cuûa ngöôi? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Ngöôøi laï hoûi: - Con ngöôøi cuûa haén nhö vaäy sao? Dieäp Khai ñaùp: - Haén laø con ngöôøi deã bò löøa laém! Ngöôøi laï hoûi: - Coù phaûi laø haén tuøy tieän gieát ngöôøi? Dieäp Khai ñaùp: - Khoâng phaûi vaäy ! Ngöôøi laï cau maøy: - Lyù do gì haén muoán gieát ta? Dieäp Khai ñaùp: - Haén coù lyù do ñeå laøm vieäc ñoù. Ngöôøi laï hoûi: - Lyù do ñoù, coù toát hay khoâng? Dieäp Khai ñaùp: - Khoâng toát, song ñaùng ñöôïc tha thöù! Ngöôøi laï gaät ñaàu: - Ñöôïc! Vaäy laø ñuû roài! Y ñöùng leân, cöôøi vôùi Dieäp Khai, thoát: - Ta bieát, ngöôi hieáu khaùch. Hoâm nay ta ñeå cho ngöôi môøi moät laàn ñoù nheù! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ña taï! Ña taï! Ngöôøi laï böôùc ñi. Ñinh Vaân Laâm ñöùng beân ngoaøi cöûa, ruùt ba chieác luïc laïc vaøng nhoû quaêng theo. Laøm gì luïc laïc chaïm vaøo mình y. Ngöôøi khuaát daïng nhö boùng ma, luïc laïc vaøng rôi xuoáng, khua leng keng. Ñinh Vaân Laâm söõng sôø. Phoù Hoàng Tuyeát söõng sôø. -590- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai cöôøi nheï. Ñinh Vaân Laâm böôùc vaøo, naém tay aùo chaøng giaät giaät, hoûi: - Ngöôøi ñoù laø ai? Ngöôøi hay quyû? Dieäp Khai hoûi laïi: - Coâ nöông thaáy sao? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng thaáy noåi! Dieäp Khai cau maøy: - Sao laïi khoâng noåi? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Neáu laø ngöôøi, thì treân ñôøi khoâng theå coù ngöôøi nhö vaäy. Maø neáu laø quyû, cuõng chaúng coù thöù quyû ñoù! Dieäp Khai mæm cöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát chôït hoûi: - Ngöôi bieát ta muoán gieát y? Dieäp Khai ñaùp: - Môùi bieát ñaây thoâi! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Cho neân, ngöôi haáp taáp ñeán ñaây? Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï töôûng taïi haï ñeán ñaây ñeå cöùu y? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï bieát, ñao cuûa caùc haï raát nhanh, raát beùn, taïi haï coù thaáy roài. Nhöng ñoái vôùi y, caùc haï chöa baït ñao, laø ngoïn coân cuûa y xuyeân thuûng yeát haàu cuûa caùc haï roài! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï bieát, caùc haï khoâng tin. Chaúng qua, caùc haï chöa bieát y laø ai. Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Y laø ai? Dieäp Khai tieáp: -591- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Tuy y khoâng phaûi laø ngöôøi xuaát thuû nhanh nhaát treân theá gian naøy, tuy coù moät ngöôøi xuaát thuû nhanh hôn y, song ngöôøi nhanh hôn y, khoâng phaûi laø caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Ai? Dieäp Khai laïi toû loä nieàm suøng kính, töø töø buoâng boán tieáng: - A Phi kieám khaùch! Laâu laém, Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi. Thaûo naøo! Haén traàm ngaâm moät chuùt, roài tieáp: - Theo ta bieát, thì laõo chuyeân duøng kieám! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Hieän taïi, laõo khoâng duøng kieám. Vôùi chieác coân ñoù, laõo ñuû ngang doïc khaép soâng hoà roài. Coù theâm kieám cuõng baèng thöøa! Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc maët xanh dôøn: - Cho neân, ngöôi haáp taáp ñeán ñaây ñeå cöùu ta? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng noùi nhö vaäy. Khoâng ñeå Phoù Hoàng Tuyeát noùi gì, chaøng hoûi: - Caùc haï bieát keû naèm kia, laø ai khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Y noùi, y laø Kim Phong Töû! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi Kim Phong Töû. Y laø Tieåu Ñaït Töû ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Tieåu Ñaït Töû? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Chaéc caùc haï khoâng hieåu Tieåu Ñaït Töû laø ai ñaâu! Haén laø moät kòch só höõu danh taïi kinh thaønh. Cho haén moät yù kòch, laø haén coù theå dieãn troïn vôû kòch, dieãn nhö soáng. Laàn naøy haén dieãn taán kòch coù caùi teân laø Song Quyeän Saùo, do Dòch Ñaïi Kinh soaïn ra. Dòch Ñaïi Kinh trao cho haén moät maûnh giaáy, toùm löôïc coát kòch, coù maáy caâu naøy:“… Sau canh ba, ngöôi naèm trong quan taøi, cho ngöôøi khieâng ñeán, roài chôø ta taëc löôõi than “röôïu naøy haún laø khoâng coù ngöôøi uoáng roài!” Luùc ñoù, ngöôi tung naáp -592- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn quan taøi, nhaûy voït ra …” Phaàn cuoái, do Tieåu Ñaït Töû töï dieãn tuøy yù, mieãn sao troøn vai troøn vôû thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình. Theá ra, haén bò ñöa vaøo troøng, töø luùc gaëp Trieäu Ñaïi Phöông! Haén hoûi: - Coøn Trieäu Ñaïi Phöông? Y laø ai? Dieäp Khai ñaùp: - Laø Thieát Thuû Quaân Töû Dòch Ñaïi Kinh! Phoù Hoàng Tuyeát caêm haän: - Ngöôøi ta ai ai cuõng cho y laø baäc quaân töû maø? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Treân ñôøi, nguïy quaân töû coù phaûi laø hieám ñaâu? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Y laøm theá, coù muïc ñích gì? Dieäp Khai thoát: - Y muoán gieát caùc haï! Nhöng, y bieát thanh ñao cuûa caùc haï raát nhanh, treân theá gian khoâng coù ai coù ñao phaùp nhanh hôn! Phoù Hoàng Tuyeát nhôù ñeán ngöôøi laï, thôû daøi. Con ngöôøi ñoù ñaùng phuïc ôû choã traán ñònh, khinh tuùng, ñieàm nhieân! Tuy vaäy, haén thaàm nghó: - Chaúng leõ chieác coân cuûa laõo nhanh hôn ñao cuûa ta? Laøm gì ñao ta chöa ra khoûi voû, maø ngoïn coân cuûa laõo laïi ñaâm thuûng yeát haàu ta ? Haén khoâng theå tin, haén khoâng muoán tin! Cô hoà, haén muoán chaïy theo ngöôøi laï, ñeå thöïc nghieäm xem ñao nhanh hay coân nhanh. Haén khoâng phuïc. Song haén bieát, khi ngöôøi ñoù ñi roài, laø ñöøng ai mong ñuoåi theo kòp. Ñieàu naøy thì haén phaûi thöøa nhaän. Baøn tay caàm ñao rung rung. Dieäp Khai nhìn baøn tay haén, thôû daøi thoát: - Baây giôø, caùc haï khoâng tin coân cuûa laõo nhanh hôn ñao cuûa caùc haï, nhöng … -593- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát vuït caát cao gioïng chaän lôøi chaøng: - Tin hay khoâng tin, laø vieäc cuûa ta. Vieäc cuûa ta, khoâng lieân quan gì ñeán ngöôi … Dieäp Khai cöôøi khoå. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Cho neân ngöôi khoâng can thieäp vaøo vieäc naøy! Dieäp Khai chæ bieát cöôøi khoå. Phoù Hoàng Tuyeát buoâng luoân: - Taïi sao ngöôi cöù len leùn theo doõi ta maõi? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñaâu coù theo doõi! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Khoâng theo doõi maø laïi bieát heát söï tình! Dieäp Khai ñaùp: - Chæ vì taïi haï gaëp Dòch Ñaïi Kinh nôi thò traán. Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi: - Gaëp y taïi chôï, naøo phaûi chæ coù moät mình ngöôi! Dieäp Khai thoát: - Nhöng chæ coù moãi moät mình taïi haï nhaän ra y. Dòch Ñaïi Kinh voán khoâng neân coù maët taïi ñaây, maø cuõng khoâng neân caûi trang nhö vaäy. Y voán laø con ngöôøi raát caån thaän trong vieäc aên maëc. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Y laøm gì maëc y, can chi ñeán ngöôi? Dieäp Khai tieáp: - Nhöng taïi haï cho laø kyø quaùi. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Sôû dó theá, ngöôi ñi theo y? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï ñeo theo y ñuùng hai hoâm, thuûy chung khoâng khaùm phaù ra ñöôïc caùi gì caû. Chæ vì taïi haï khoâng daùm ñeo y quaù gaàn, y voán laø con hoà ly, giaûo hoaït voâ töôûng! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng. -594- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai tieáp: - Nhöng taïi haï bieát y coù môøi Tieåu Ñaït Töû töø kinh thaønh ñeán. Do ñoù, taïi haï ñoåi phöông löôïc, thay vì baùm theo y, taïi haï baùm theo Tieåu Ñaït Töû. Chaøng cöôøi khoå, tieáp: - Tuy nhieân, sau laïi, Tieåu Ñaït Töû cuõng bieán maát luoân! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Theá laø cuõng coù vieäc, ngöôi khoâng laøm ñöôïc ñeán nôi ñeán choán. Dieäp Khai tieáp: - Cuõng may, taïi haï gaëp hai keû khieâng quan taøi. Chuùng laø nhöõng teân dieãn kòch phuï trong ban kòch cuûa Tieåu Ñaït Töû. Chuùng vaø Tieåu Ñaït Töû keát thaân nhau. Phoù Hoàng Tuyeát nghe maõi, ban ñaàu coøn mæa mai, daàn daàn chuù yù, sau cuøng thì haàu nhö meâ nghe. Dieäp Khai tieáp: - Luùc ñoù, chuùng ñang thu xeáp haønh trang, chuaån bò ly khai thò traán. Taïi haï vöøa duï chuùng, vöøa uy hieáp chuùng, cuoái cuøng, chuùng chòu chæ choã ôû cuûa Trieäu Ñaïi Phöông. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Roài ngöôi tìm ñeán ñoù? Dieäp Khai tieáp: - Khi taïi haï ñeán nôi, thì caùc haï ñaõ ñi roài. Tieåu Ñaït Töû vaãn coøn ôû ñoù vôùi Dòch Ñaïi Kinh. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Ñöông nhieân Dòch Ñaïi Kinh khoâng theå tieát loä bí maät vôùi ngöôi. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy roài. Duø taïi haï coù hoûi, cuõng voâ ích thoâi. Keá hoaïch cuûa Dòch Ñaïi Kinh raát caån maät, song thuû ñoaïn cuûa y laïi raát taøn ñoäc. Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng chôø nghe! Dieäp Khai tieáp luoân: - Y boû ñoäc vaøo röôïu, chuaån bò cho Tieåu Ñaït Töû uoáng. Y ñònh gieát Tieåu Ñaït Töû ñeå dieät khaåu. Dieäp Khai tieáp: -595- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Sau khi taïi haï boû ñi, Tieåu Ñaït Töû bò chaát ñoäc phaùt taùc, haønh haï ñau ñôùn voâ cuøng. Dó nhieân, bieát ñöôïc taâm ñòa Dòch Ñaïi Kinh roài, haén caêm haän cöïc ñoä. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Haén tieát loä aâm möu cuûa Dòch Ñaïi Kinh vôùi ngöôi? Dieäp Khai thôû daøi: - Neáu Dòch Ñaïi Kinh khoâng taøn ñoäc, thì vónh vieãn taïi haï khoâng heà bieát ñöôïc aâm möu ñoù! Y cuõng laø moät tay saønh ñoùng kòch! Coù theå hôn haún Tieåu Ñaït Töû. Cho neân khoâng ai phaùt hieän noåi chaân töôùng cuûa y laø moät nguïy quaân töû! Ñinh Vaân Laâm chen vaøo: - Y neân xoay qua ngheà dieãn kòch laø hôn! Vôùi ngheà ñoù, y seõ mau coù cô nghieäp! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï nghe coâ nöông goïi y laø Dòch ñaïi thuùc! Ñinh Vaân Laâm vaãu moâi: - Y voán laø baèng höõu cuûa gia gia ta. Moät nguïy quaân töû côõ ñoù, coøn ai khoâng laàm? Dieäp Khai thôû daøi, cöôøi khoå: - Cho neân, coâ nöông phaûi bieát laø, chaân tieåu nhaân nhö taïi haï, duø sao cuõng hôn moät nguïy quaân töû côõ ñoù! Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi: - Ta bieát töø laâu kia! Roài naøng tieáp: - Coøn moät ñieàu naøy, ta chöa ñöôïc hieåu roõ. Dieäp Khai chôø. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Nhö Lyù Taàm Hoan, A Phi, laø nhöõng danh hieäp thuoäc laøng tröôûng thöôïng, töø laâu aån tích mai tung, laøm sao Dòch Ñaïi Kinh bieát ñöôïc hoâm nay laïi coù maët taïi ñaây? Dieäp Khai traàm ngaâm moät phuùt: - A Phi kieám khaùch ñuùng laø con haïc phieâu daït khaép boán phöông trôøi, haønh tung nhö maây, nhö gioù, caû ñeán Tieåu Lyù Thaùm Hoa duø muoán tìm cuõng chaúng tìm ñöôïc! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Cho neân ta kyø quaùi! Dieäp Khai laïi traàn ngaâm moät chuùt nöõa: -596- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Töø sau vuï Baù Hieåu Sanh Töû, khoâng ai bieát caùc vò ñoù ôû ñaâu, tröø Dòch Ñaïi Kinh. Nhaø cuûa y voán coù nhieàu khaùch, töø boán phöông ñoå ñeán. Coù leõ trong côn may maén naøo ñoù, y nghe teân A Phi kieám khaùch saép ñi qua nôi naøy, neân ñeán ñaây tröôùc, an baøy moïi chuyeän sau ñoù môùi duï daãn Phoù Hoàng Tuyeát. Ñinh Vaân Laâm lieác maét sang Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Vieäc duï daãn, ta nghó khoâng khoù khaên gì. Dieäp Khai tieáp: - Ngaøy ngaøy, y ñeán thò traán, doï tin A Phi kieám khaùch. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Trong khi ñoù, ñaõ coù ngöôøi khaùc doï tin Maõ Khoâng Quaàn hoä y. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Y laø con ngöôøi chu ñaùo baäc nhaát treân ñôøi! Phoù Hoàng Tuyeát chôït hoûi: - Y? Dieäp Khai ñaùp: - Ñi roài! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi nheï: - Sao ngöôi laïi buoâng y? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Chaúng leõ taïi haï phaûi ñi theo y? Moät mình y, y khoâng ñi ñöôïc sao? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi khoâng ngaên chaän? Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï cho raèng taïi haï ngaên chaän noåi y? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh traû mieáng: - Tuy Tieåu Dieäp khoâng ngaên chaän, song ít nhaát cuõng khoâng maéc möu con ngöôøi ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc maët, quay mình, toû veû khoâng muoán noùi chuyeän vôùi naøng. Ñinh Vaân Laâm voøng quanh haén, ñeán tröôùc maët haén, tieáp luoân: -597- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Duø ngöôi khoâng nhaän Tieåu Dieäp laø baèng höõu, haén vaãn ñoái xöû toát vôùi ngöôi luoân. Phaûi vaäy khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm buoâng tieáp: - Haén ñoái vôùi ngöôi, chaúng khaùc cha ñoái vôùi con. Ngöôi caûm kích haén hay khoâng, maëc ngöôi, song ngöôi ñöøng xem haén laø oan gia! Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Ñinh Vaân Laâm chöa chòu tha cho haén, cöù tieáp: - Ta bieát, ngöôi khoâng muoán ñoái thoaïi vôùi ta. Noùi thöïc ra, con ngöôøi nhö ngöôi, luùc bình thôøi, duø coù quyø tröôùc maët ta, ta cuõng khoâng ngoù ñeán. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Hieän taïi, ta coù moät vaøi caâu caàn phaûi hoûi ngöôi, cho neân baét buoäc ta nhìn maët ngöôi ñoù, hieåu chöa? Ñoaïn, naøng hoûi: - Taïi sao, ngöôøi ta caøng ñoái toát vôùi ngöôi, ngöôi caøng ñoái hung vôùi ngöôøi ta? Ngöôi sôï ngöôøi ta toát vôùi ngöôi aø? Ngöôi coù caùi taät chi maø kyø theá? Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët. Thaân hình haén baét ñaàu run leân. Trong aùnh maét laïnh luøng, nieàm ñau khoå chôït hieän loä. Haén khoâng ñuû nghò löïc ñeø neùn ñau khoå boác böøng. Ñinh Vaân Laâm thaáy theá, giaät mình. Naøng khoâng ngôø Phoù Hoàng Tuyeát bieán ñoåi nhö vaäy. Naøng cuùi ñaàu, laåm nhaåm: - Baát quaù, ta noùi ñuøa vôùi ngöôi thoâi, vaäy thoâi, baát taát ngöôi sanh giaän. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coøn nghe naøng noùi nöõa. Ñinh Vaân Laâm chôït thaáy chaùn ngaùn heát söùc. Treân baøn, coøn röôïu saün ñoù. Dieäp Khai thong thaû ñôõ Tieåu Ñaït Töû leân, möôøng töôïng khoâng nghe Ñinh Vaân Laâm vaø Phoù Hoàng Tuyeát noùi gì vôùi nhau. Tieåu Ñaït Töû keâu leân: - Toâi … toâi chæ laø moät teân dieãn kòch … soáng veà ngheà kòch. Ai cho toâi tieàn, laø toâi ñoùng kòch! -598- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ta bieát! Tieåu Ñaït Töû khoùc möôùt: - Toâi chöa muoán cheát. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ngöôi khoâng cheát ñaâu! Tieåu Ñaït Töû hoûi: - Coøn coù caùch cöùu toâi ñöôïc sao? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ta ñaõ ñaùp öùng vôùi ngöôi. Huoáng chi, ta cho ngöôi uoáng thuoác giaûi ñoäc roài. Chaøng ñaët Tieåu Ñaït Töû ngoài leân gheá, ñoaïn thôû daøi, thoát: - Thöïc ra, coøn coù ai khoâng ñoùng kòch treân coõi ñôøi naøy? Theá gian khoâng phaûi laø kòch tröôøng sao? Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát quay mình, gaèn gioïng hoûi Tieåu Ñaït Töû: - Ngöôi bieát Dòch Ñaïi Kinh ôû ñaâu khoâng? Tieåu Ñaït Töû khieáp ñeán traéng nhôït saéc maët: - Toâi … toâi töôûng laø y trôû veà nhaø. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Nhaø ôû ñaâu? Tieåu Ñaït Töû ñaùp: - Nghe noùi taïi Taøng Kinh Vaïn Quyeån Trang. Tuy toâi chöa ñeán ñoù laàn naøo, song khaùch giang hoà haún coù ngöôøi bieát. Phoù Hoàng Tuyeát laäp töùc quay mình, töø töø böôùc ñi. Haén khoâng nhìn Dieäp Khai nöûa maét. Dieäp Khai goïi: - Chôø moät chuùt. Taïi haï coù vieäc caùo toá vôùi caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng chôø. Dieäp Khai thoát voùi: - Vôï Dòch Ñaïi Kinh hoï Loä. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng löu yù. Dieäp Khai tieáp luoân: -599- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Hoï Loä, moät hoï vôùi Loä Tieåu Giai ! Phoù Hoàng Tuyeát boùp maïnh chuoâi ñao, gaân xanh voàng leân löng baøn tay. Song, haén khoâng quay ñaàu, cöù böôùc ñi luoân. Ñeâm xuoáng saâu daàn daàn. Viiettkiiem..com V e k em com -600- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2