Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 35

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

53
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 35

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI LAÊM CAÙI KHOÙ LÖÏA CHOÏN hieác bao ñöôïc môû ra. C Trong bao coù moät ngöôøi cuït chaân taû! Dòch Ñaïi Kinh! Moãi caù nhaân ñeàu muoán keâu leân moät tieáng kinh khuûng thaät to. Nhöng, ngöôøi kinh dò hôn heát laïi chính laø Dòch Ñaïi Kinh. Y phaûng phaát töø coõi moäng trôû veà, phaùt hieän ra caûnh tröôùc maét ñaùng sôï hôn caûnh trong moäng! Y thaáy Dieäp Khai, Phoù Hoàng Tuyeát caû Loä Tieåu Giai. Sau cuøng, y co ruùm ngöôøi laïi, nhö coá thu nhoû thaân hình. Bôûi y thaáy luoân ngöôøi laï. Ngöôøi laï nhìn y, hoûi: - Ngöôi coøn nhaän ra laõo phu? Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu, thaùi ñoä cuûa y cöïc kyø toân kính. Ngöôøi laï tieáp: - Möôøi naêm tröôùc, chuùng ta gaëp nhau moät laàn, luùc ñoù ngöôi coøn ñuû caû hai chaân! Chöa leû loi nhö baây giôø! Dòch Ñaïi Kinh göôïng ñieåm moät nuï cöôøi: - Nhöng tieàn boái thì coøn nguyeân phong thaùi, chaúng khaùc maûy may möôøi naêm tröôùc! Ngöôøi laï hoûi: - Chaân ngöôi cuït töø khi naøo? Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Caùch nay nöûa thaùng! Ngöôøi laïi hoûi: - Ai chaët? Dòch Ñaïi Kinh loä veû thoáng khoå: - Söï vieäc thuoäc veà quaù khöù nhaéc laïi caøng theâm phieàn. -621- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi laï thoát: - Xem ra ngöôi roäng löôïng vôùi ngöôøi thaät! Dòch Ñaïi Kinh ñieàm nhieân: - Vaõn boái coù hoïc tö caùch ngöôøi xöa! Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Nhöng ngöôi caàn hoïc hoï moät vieäc, tröôùc hôn moïi vieäc! Dòch Ñaïi Kinh hoûi: - Vieäc chi? Ngöôøi laï ñaùp: - Vieäc noùi thaät! Laõc quaéc maét saùng nhö löûa böøng, nhìn vaøo maët Dòch Ñaïi Kinh, gaèn töøng tieáng: - Ngöôi neân bieát bình sanh laõo phu raát gheùt nhöõng ai noùi oan! Dòch Ñaïi Kinh cuùi ñaàu, thoát: - Tröôùc maët tieàn boái, vaõn boái khi noøa daùm noùi oan! Voâ luaän laø ai cuõng khoâng daùm noùi oan! Ngöôøi laï laïnh luøng: - Laõo phu bieát, muoán cho ngöôi chòu noùi thaät, chaúng phaûi deã daøng gì. Bôûi ngöôi hieåu, sau khi ngöôi noùi thaät roài, raát coù theå ngöôi phaûi cheát. Maø ñöông nhieân laø ngöôi chöa muoán cheát . Dòch Ñaïi Kinh khoâng daùm ñaùp vu vô. Ngöôøi laï tieáp: - Tuy nhieân, ngöôi neân bieát, treân ñôøi naøy coù nhieàu caùi ñaùng sôï hôn caùi cheát, nhöõng caùi ñoù laøm cho con ngöôøi thoáng khoå cöïc ñoä! Dòch Ñaïi Kinh ñoå moà hoâi öôùt traùn. Ngöôøi laï tieáp: - Sôû dó laõo phu mang ngöôi ñeán ñaây, laø vì nhieàu naêm tröôùc, laõo phu phaùt theä tuyeät ñoái khoâng ñeå cho ai löøa doái! Treân göông maët raén roûi, nieàm thoáng khoå hieän leân, laõo nhôù ñeán söï tình ngaøy cuõ… Dòch Ñaïi Kinh khoâng daùm ngaång ñaàu nhìn laõo. Laâu laém, ngöôøi laï môùi tieáp: -622- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngöôi moâ phoûng neùt buùt cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa, öôùc heïn laõo phu, gaëp maët nhau taïi ñaây. Thöïc ra, laõo phu ñaõ thaáy laø neùt buùt giaû maïo. Laõo phu vaãn ñeán nhö thöôøng, ñeán ñeå xem coù caùi troø gì ñaây! Dòch Ñaïi Kinh thoát: - Thuôû thieáu thôøi, Tieåu Lyù Thaùm Hoa ñaõ coù oai danh chaán ñoäng khaép nôi, buùt tích cuûa ngöôøi löu truyeàn khaép thieân haï, ai muoán moâ phoûng laïi chaúng ñöôïc? Sao tieàn boái laïi nhaát quyeát laø vaõn boái? Ngöôøi laï ñaùp: - Laõo phu ñaõ tìm gaëp trong thö phoøng cuûa ngöôi, coù ñuû chöùng tích. Chaúng haïn, moät maûnh giaáy coù buùt tích cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa, ngöôi nhìn neùt buùt maø phoûng theo… Dòch Ñaïi Kinh caøng ñoå moà hoâi laïnh. Ngöôøi laï traàm ngöông maët, tieáp: - Ngöôi cuõng coù nghe veà laõo, luùc nhoû laõo phu nhö theá naøo. Vaø ngöôi cuõng neân tin raèng hieän taïi laõo phu cuõng coù theå duøng ñuùng phöông phaùp naêm xöa ñeå baét buoäc ngöôi phaûi noùi thaät . Dòch Ñaïi Kinh thôû daøi: - Ñöôïc roài! Vaõn boái xin noùi thaät. Ngöôøi laï hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát haønh tung cuûa laõo phu? Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Ñinh tam coâng töû cho bieát! Ngöôøi laï hoûi: - Ñinh Linh Trung? Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu. Ngöôøi laï tieáp: - Laõo phu bieát haén laø moät thieáu nieân raát thoâng minh. Nhöng khoâng khi naøo haén bieát ñöôïc haønh tung cuûa laõo phu. Dòch Ñaïi Kinh thoát: - Thanh ñaïo nhaân bieát tieàn boái seõ ñi Giang Nam. Ngöôøi laï hoûi: - Ngöôi quen Thanh ñaïo nhaân? -623- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu: - Neáu tieàn boái ñi Giang Nam thì taát laø phaûi do con ñöôøng naøy. Ngöôøi laï aï leân moät tieáng. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Nhaân vì, laàn thöù nhaát tieàn boái gaëp Tieåu Lyù Thaùm Hoa, chính laø treân ñoaïn ñöôøng naøy. Ngöôøi laï mô maøng, aùnh maét höôùng veà xa xaêm . Cuoäc gaëp gôõ giöõa laõo vaø Lyù Taàm Hoan ñeán nay vaãn coøn ghi laïi nôi loøng laõo moät kyû nieäm eâm ñeàm. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Cho neân, vaõn boái ñeán, laø trao maûnh giaáy coù buùt tích cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa. Ngöôøi laï thoát: - Ngöôi tin raèng laõo phu tin laø thaät söï Tieåu Lyù Thaùm Hoa sai ngöôøi trao maûnh giaáy cho laõo phu! Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Vaõn boái bieát, voâ luaän tin hay khoâng, tieàn boái vaãn ñeán! Ngöôøi laï kheõ thôû daøi: - Laõo phu thaáy ngöôi, chôït nhôù moät ngöôøi… Dòch Ñaïi Kinh hoûi: - Ai? Ngöôøi laï ñaùp: - Long Thieáu Vaân! Laõo laïi buoâng tieáng thôû daøi tieáp: - Ngöôi gioáng Long Thieáu Vaân, gioáng ôû choã suy tö cöïc kyø caån maät, nhöng raát tieác… Laõo khoâng noùi nöõa. Laõo khoâng nôû noùi tieáp. Moät luùc sau laõo chôït hoûi: - Chaân ngöôi cuït töø khi naøo? Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Môùi hoâm nay! Ai ai cuõng giaät mình. Ngöôøi laï hoûi: -624- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Bò ngöôøi naøo chaët? Dòch Ñaïi Kinh buoâng goïn: - Töï chaët! Moïi ngöôøi bieán saéc, tröø ngöôøi laï vaø Dieäp Khai. Möôøng töôïng ñaõ bieát nhö vaäy. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Tröôùc heát. Vaõn boái tìm moät ngöôøi coù dung maïo töông töï, chaët chaân ngöôøi ñoù, roài söûa theâm vaøi ñieåm cho gioáng, ñoaïn cho ngöôøi ñoù vaøo phoøng bònh. Ngöôøi laï khoâng caàn hoûi nöõa. Bôûi laõo bieát , theá naøo roài Dòch Ñaïi Kinh cuõng noùi tieáp. Y tieáp… - Cöûa soå theâm reøm, cöûa phoøng ñoùng kín, boùng toái môø môø ai coøn nhaän ra? Haø huoáng, ngöôøi bò chaët chaân khoâng ñöôïc pheùp noùi nhieàu, ngöôøi thaêm bònh cuõng khoâng ai ôû laâu trong phoøng, traùnh phieàn nhieãu con bònh. Ñinh Vaân Laâm nhìn thoaùng qua Dieäp Khai, thaàm nghó: - Taïi sao gaõ quaùi vaät ñoù bieát heát , nhö chöùng kieán taän maét? Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Trong luùc ñoù, vaõn boái chuoàn eâm, xuaát ngoaïi haønh söï. Tröôùc heát, vaõn boái cho môøi Tieåu Ñaït Töû ñeán, roài an baøy möu keá, ñöa Phoù Hoàng Tuyeát vaøo troøng. Vaõn boái bieát, haén gieát ngöôøi, xuaát thuû raát nhanh. Phoù Hoàng Tuyeát khoå sôû voâ cuøng. Haén khoâng muoán ai töôûng raèng haén haønh ñoäng voäi vaõ ñeán hoà ñoà. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Vaõn boái laïi hieåu tieàn boái raát gheùt nhöõng keû tuøy yù maø gieát ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát gaëp tieàn boái roài, thì phaûi bò gieát laø caùi chaéc! Y thôû daøi , moät phuùt sau tieáp: - Caùi keá hoaïch ñoù voán raát chu ñaùo, caån maät. Khoâng ngôø, treân ñôøi naøy coøn coù Dieäp Khai! Moät con ngöôøi trôøi sanh ñeå maø gaùnh vaùc vieäc thieân haï! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi cho raèng keá hoaïch raát chu ñaùo, thì muoán giaû beänh, taát phaûi choïn moät thöù beänh naøo khaùc, caàn gì phaûi laøm caùi vieäc chaët chaân? Giaû nhö thaønh coâng roài, thì ngöôi laøm sao khoûi chaët chaân luoân? Coù phaàn laø töï huûy hoaïi moät caùch vöøa ngu xuaån, vöøa ñaùng tieác chaêng? -625- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Taïi haï ñaõ chuaån bò chaët chaân töø laâu roài, voâ luaän möu ñoà thaønh hay baïi, cuõng phaûi chaët! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao? Dòch Ñaïi Kinh ñaùp: - Bôûi vì taïi haï khoâng muoán ai hoaøi nghi haønh ñoäng cuûa taïi haï, sau khi keá hoaïch thaønh coâng! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Loøng daï ngöôi ñoäc aùc quaù! Ñoäc aùc caû vôùi chính mình! Dòch Ñaïi Kinh mæm cöôøi: - Chæ vì taïi haï muoán trôû thaønh moät chaùnh nhaân quaân töû! Ñeå ñaït muïc ñích, taïi haï daùm hy sinh nhieàu hôn theá, thöù maát moät chaân thì coù nghóa gì! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Ngöôi voán laø con ngöôøi giaûo hoaït, laïi muoán laøm chaùnh nhaân quaân töû, ngöôi moâ phoûng haønh vi quaân töû, daàn daàn cuõng taïo cho mình moät taùc phong quaân töû. Neáu cöù theá maø laøm, thì coøn ai daùm cho raèng ngöôi laø moät nguïy quaân töû ñaâu? Raát tieác, vôùi vieäc laøm cuoái cuøng naøy, con ngöôøi cuûa ngöôi bieán ñoåi roài . Noùi caùch khaùc, laø ngöôi ñaõ chuyeån höôùng haønh vi, töï mình phaù hoaïi taùc phong ñaõ taïo döïng töø laâu! Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu: - Taïi haï cuõng nhaän thaáy laø mình bieán ñoåi, duø taïi haï khoâng töôûng phaûi bieán ñoåi! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Nhö vaäy laø ngöôi bò moät aùp löïc naøo ñoù! Ai böùc baùch ngöôi phaûi laøm? Dòch Ñaïi Kinh khoâng ñaùp. Ngöôøi laï thoát: - Ngöôi ñaõ baét ñaàu noùi söï thöïc thì cöù tieáp tuïc noùi heát, khoâng neân daáu dieám laøm gì. Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu: - Phaûi! Vaõn boái seõ noùi heát. Vaõn boái quyeát ñònh noùi chöù khoâng vì sôï tieàn boái aùp duïng phöông phaùp cay ñoäc böùc baùch vaõn boái ñaâu nheù! Ngöôøi laï aï leân moät tieáng. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: -626- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Chæ vì vaõn boái bieát tieàn boái khoâng phaûi laø con ngöôøi taøn nhaãn! Roài sôï ngöôøi ta cho laø y ve vuoát, phuïng thöøa moät tay ñaùng sôï, y tieáp luoân: - Vaõn boái nhaän thaáy, caàn phaûi noùi söï thaät! Ai ai cuõng chôø nghe. Dòch Ñaïi Kinh baét ñaàu keå: - Möôøi chín naêm tröôùc, vaõn boái coù tham gia cuoäc haønh thích Baïch Thieân Vuõ beân caïnh Mai Hoa Am. Haønh ñoäng ñoù tuy khoâng quang minh chaùnh ñaïi, song neáu baây giôø caàn phaûi taùi dieãn, vaõn boái vaãn laøm, khoâng ngaàn ngaïi, baát chaáp aùm muoäi… Y noùi, nhö Tieát Voõ ñaõ noùi! Roài y tieáp: - Baïch Thieân Vuõ ñaõ doàn vaõn boái vaøo con ñöôøng cuøng, tieán khoâng xong, thoaùi khoâng ñöôïc. Y muoán vaõn boái gia nhaäp Thaàn Ñao Ñöôøng, laïi coøn muoán vaõn boái mang heát söï nghieäp gia taøi cung hieán vaøo Thaàn Ñao Ñöôøng tuøy thuoäc quyeàn söû duïng cuûa y. Ñoåi laïi, y baûo ñaûm laø seõ laøm cho vaõn boái vang danh khaép soâng hoà… Luùc ñoù vaõn boái chæ laø moät ngöôøi quaù taàm thöôøng döôùi tay Baïch Thieân Vuõ, duø coù ñöôïc vang danh khaép thieân haï, cuõng chaúng ích lôïi vaøo ñaâu. Thöïc ra, Baïch Thieân Vuõ khoâng phaûi laø con ngöôøi ti bæ, ñeâ tieän. Y laø moät baäc anh huøng, taøi ngheä cao tuyeät so vôùi Thöôïng Quan Kim Hoàng ngaøy tröôùc, chaéng keùm chuùt naøo. Coù ñieàu, y haønh söï khoâng gioáng Thöôïng Quan Kim Hoàng. Y khaûng khaùi giuùp ngöôøi , daùm hy sinh ñeå cöùu trôï nhöõng ngöôøi ñoàng ñaïo chaân chaùnh ngoä naïn taïi… Ngöôøi laï thôû daøi: - Neáu haén khoâng vaäy, thì ñaâu coøn soáng ñeán ngaøy ngöôi haønh thích! Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Tuy nhieân, y laø moät con ngöôøi maø khoâng moät ai coù theå soáng chung! Khi quyeát ñònh laøm moät vieäc gì, y khoâng dung cho ai phaûn ñoái . Neáu y cho raèng vieäc ñoù laø phaûi, thì moïi ngöôøi phaûi coâng nhaän laø phaûi, khoâng ai ñöôïc quyeàn chæ trích. Y ñoäc ñoaùn, chuyeân haønh, muoán laøm vieäc gì laø laøm ngay, baát chaáp haäu quaû. Y coù choã ñoaûn laø khoâng cho ai goùp y kieán vôùi y. Nhöõng keû döôùi tay y, phaûi haønh ñoäng nhö nhöõng con ngöôøi maùy, chæ bieát tuaân phuïc vaø haønh söï theo maïng lònh!... Ñinh Vaân Laâm nhìn sang Dieäp Khai, baát chôït thaáy chaøng loä veû bi thöông… Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Phaøm muoán thaønh ñaïi coâng, laäp söï nghieäp lôùn, taát phaûi coù caùi taâm quaû caûm, yù chí cöông quyeát. Cho neân vaõn boái duø haän, cuõng phaûi toân kính y. -627- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöõng keû ôû xa y ñeàu coù höôûng nhôø aân hueä cuûa y. Chæ khoå cho nhöõng ngöôøi tieáp caän y thöôøng xuyeân. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng chòu noåi taùnh khí cuûa y. Ai tieáp caän y roài laø phaûi bò y chi phoái hoaøn toaøn neùp mình döôùi söï chæ huy cuûa y, phaûi phuïc tuøng y chaúng khaùc moät teân noâ leä. Keû naøo muoán töï do laø keû ñoù caàm nhö töï saùt!... Ngöôøi laï hoûi: - Boïn ngöôøi haønh thích chaúng leõ ñeàu laø baèng höõu cuûa y? Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu: - Ña soá laø baèng höõu. Ngöôøi laï laïnh luøng: - Trong moïi vieäc sai laàm cuûa y, coù moät vieäc ñaùng traùch nhaát laø keát giao baèng höõu sai laàm! Y laàm trong vieäc choïn ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn laõo, aùnh maét ngôøi leân nieàm caûm kích. Ngöôøi laï tieáp: - Duø cho ñoäc ñoaùn, chuyeân haønh, nhöng y vaãn xem caùc ngöôi laø baèng höõu. Y khoâng heà caàm ñao ñaâm leùn sau löng ngöôi. Dòch Ñaïi Kinh cuùi ñaàu: - Vaõn boái khoâng cho raèng boïn vaõn boái haønh ñoäng chaùnh ñaùng. Vaõn boái chæ noùi, vieäc ñoù khoâng theå khoâng laøm! Ngöôøi laï hoûi: - Khoâng theå khoâng laøm? Dòch Ñaïi Kinh gaät ñaàu: - Phaûi! Aùnh maét mô maøng, ngöôøi laï töø töø thoát: - Luùc coøn thanh nieân, laõo phu cuõng coù yù nghó ñoù, cho raèng coù nhieàu vieäc khoâng theå khoâng laøm. Nhöng sau naøy, daàn daàn laõo phu theå hoäi söï tình, treân ñôøi coù vieäc gì maø con ngöôøi baét buoäc phaûi laøm , khoâng theå khoâng laøm. Vaán ñeà laø mình phaûi suy nghó thaät kyõ. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø cuùi ñaàu. Nhö ñeå suy tö. Ngöôøi laï tieáp: - Chæ caàn ngöôi nhaãn naïi trong moät luùc thoâi. Roài ngöôi thaáy ngay vieäc khoâng theå khoâng laøm ñoù, noù khoâng coøn giaù trò, ñaùng cho ngöôi laøm nöõa. -628- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nghieâm saéc maët, laõo tieáp: - Baát cöù vieäc gì, cuõng coù hai maët. Nhìn maët naøy ñoái vôùi ngöôi, ngöôi thaáy vieäc ñoù laø phaûi. Nhöng, nhìn ñeán maët kia, ngöôi thöùc ngoä laàm! Taïi vì ngöôi chæ troâng söï vieäc ôû moät maët thoâi! Dòch Ñaïi Kinh thoát: - Nhöng… Ngöôøi laï chaën lôøi: - Caùc ngöôi muoán gieát Baïch Thieân Vuõ, laø vì y khoâng ñeå cho caùc ngöôi coù tö töôûng naøo. Nhöng caùc ngöôi haønh ñoäng nhö vaäy, coù phaûi laø chaúng khaùc gì y khoâng? Dòch Ñaïi Kinh loä veû buoàn: - Coù theå laø boïn vaõn boái sai laàm! Ngöôøi laï laéc ñaàu: - Laõo phu khoâng noùi laø caùc ngöôi quaáy, veà söï vieäc ñoù, vónh vieãn khoâng ai phaùn ñoaùn beân naøo phaûi, beân naøo quaáy. Dòch Ñaïi Kinh thoát: - Sôû dó theá, vaõn boái nhaát ñònh chaët moät chaân, ñeå traùnh nhìn cöøu haän tieáp dieãn maõi maõi khoâng ngöøng, truyeàn ñôøi truyeàn kieáp. Loä veû thoáng khoå, y tieáp: - Ñeâm ñoù, sau cuoäc haønh thích, chæ coøn laïi baûy ngöôøi soáng soùt rôøi Mai Hoa Am trôû veà. Möôøi chín naêm qua, vaõn boái thoáng khoå trieàn mieân! Vaõn boái töôûng, caùc ngöôøi kia cuõng thoáng khoå nhö vaõn boái! Moät ngöôøi, soáng trong thoáng khoå, trong khieáp sôï. Ngaøy choàng ngaøy, suoát möôøi chín naêm qua, soáng nhö vaäy thaø cheát coøn hôn! Y tieáp: - Ñeâm ñoù, tuyeát ñoå nhieàu, tuyeát phuû traéng bao la, man maùc. Sau cuoäc chieán roài, vuøng tuyeát quanh Mai Hoa Am nhuoäm hoàng! Khoâng muïc kích cuoäc chieán, khoâng ai hình dung ñuùng thaûm caûnh! Chính vaõn boái cuõng phaûi rôïn ngöôøi moãi laàn hoài öùc laïi. Boãng Dieäp Khai hoûi: - Sao caùc haï khoâng töôûng xem, ai ñaõ khôûi xöôùng neân cuoäc thaûm nhö vaäy? Dòch Ñaïi Kinh khoâng ñaùp, chæ thoát: - Hoâm ñoù, maùu ñoå nhieàu, maùu cuûa hoï Baïch, maùu cuûa boïn taïi haï! Dieäp Khai mæm cöôøi: -629- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Maùu song phöông ñeàu ñoå. Caùc haï cho laø haän cöøu lieãu keát? Dòch Ñaïi Kinh thôû daøi: - Boïn taïi haï haønh ñoäng khoâng xöùng ñaùng vôùi tình giao höõu cuûa Baïch Thieân Vuõ, song thieät haïi ñaõ ñuû ñeàn toäi! Dieäp Khai hoûi: - Ngöôøi cheát ñöôïc xem nhö ñaõ ñeàn toäi, coøn ngöôøi soáng thì sao? Dòch Ñaïi Kinh khoù ñaùp. Y khoâng theå ñaùp caâu ñoù! Dieäp Khai tieáp luoân: - Taïi haï khoâng coù y noùi, nhaát ñònh cöøu haän phaûi baùo phuïc. Nhöng baát cöù vieäc gì, cuõng phaûi ñaët treân cô baûn coâng bình. Neáu ngöôøi soáng cho raèng keû cheát ñaõ ñeàn toäi thay, thì quaû thaät laø moät sai laàm. Chaøng gaèn töøng tieáng, tieáp luoân: - Nôï cuûa ai, ngöôøi ñoù traû, khoâng coù vieäc traû thay! Dòch Ñaïi Kinh nhìn chaøng, nhö chöa bao giôø gaëp chaøng. Dieäp Khai raát bình tònh, khoâng khinh tuùng. Luoân luoân, chaøng khoâng heà thay ñoåi thaàn saéc, duø ñöùng tröôùc thaûm hoïa töû vong. Sôû dó ñöôïc nhö theá, laø chaøng traûi qua ngaøn muoân thöû thaùch. Khoâng ai bieát lai lòch chaân chaùnh cuûa chaøng! Baét ñaàu vaøo giang hoà, con ngöôøi chaøng ñaõ nhö theá roài. Chaøng xuaát hieän treân giang hoà, cuõng nhö Phoù Hoàng Tuyeát, ñoät ngoät, töø voâ danh, phuùt choác bieán thaønh moät thöù maø ai ai cuõng ngaùn sôï! Roài chaøng baùm theo Phoù Hoàng Tuyeát , chieáu coá Phoù Hoàng Tuyeát nhö meï hieàn dìu daét con thô! Giöõa chaøng vaø Phoù Hoàng Tuyeát coù lieân heä gì chaêng? o0o Nhìn Dieäp Khai moät luùc laâu, Dòch Ñaïi Kinh vuït hoûi: - Caùc haï laø ai? Dieäp Khai thoát: - Ñaùng leõ, caùc haï phaûi bieát! Dòch Ñaïi Kinh hoûi laïi: -630- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Doï Dieäp, teân Khai? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Dieäp laø laù caây! Khai laø côûi môû. Taâm tình côûi môû. Dòch Ñaïi Kinh hoûi: - Ñoù laø teân thaät? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Theá caùc haï cho taïi haï laø ai? Dòch Ñaïi Kinh boãng thôû daøi: - Taïi haï khoâng caàn bieát caùc haï laø ai, chæ hy voïng caùc haï minh baïch moät ñieàu. Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Cöù noùi. Nhìn chieác chaân cuït, Dòch Ñaïi Kinh töø töø tieáp: - Taïi haï vay nôï, voán khoâng töôûng nhôø ngöôøi traû thay nôï. Taïi haï haønh ñoäng sai laàm, thì ñaõ sôùm traû caùi giaù sai laàm roài. Giaû nhö caùc haï cho raèng chöa ñuû, thì taïi haï xin chôø, caùc haï tuøy thôøi maø haï thuû! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Caâu ñoù, caùc haï neân noùi vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Dòch Ñaïi Kinh tieáp: - Voâ luaän laø noùi vôùi ai, taïi haï ñaõ noùi lôøi thaät, toaøn lôøi thaät . Y nhaém maét laïi, khoâng noùi gì nöõa. Ngöôøi laï nhìn Dieäp Khai, roài nhìn Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Y noùi lôøi thaät ñaáy. Khoâng ai noùi gì. Khoâng ai phuû nhaän. Ngöôøi laï nhìn Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Laõo phu ñöa y ñeán ñaây ñeå cho y noùi söï thaät, chöù khoâng phaûi ñeå cho ngöôi gieát y. Laõo khoâng duøng gioïng khaùch saùo nöõa, xöng taïi haï, goïi caùc haï. Bôûi, thaän phaän laõo ñaõ loä roài. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn Dòch Ñaïi Kinh. Haén caûm thaáy thoáng khoå hôn Dòch Ñaïi Kinh. -631- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi laï tieáp: - Y ñaõ noùi söï thaät cho taát caû nghe roài. Chuùng ta khoâng ai coù ñuû tö caùch phaân ñoaùn phaàn loãi veà beân naøo. Phoù Hoàng Tuyeát coù ñuû tö caùch khoâng? Ngöôøi laø tieáp: - Nhöng ñích xaùc y coù vay nôï tieàn nhaân cuûa ngöôi. Y ñaõ traû ñuû roài, neáu ngöôi chöa cho laø ñuû, thì coù theå tuøy thôøi ngöôi gieát y. hieän taïi y khoâng coøn naêng löïc phaûn khaùng. Ñeâm taøn daàn. Ngaøy saép trôû veà trong choác laùt. Phoù Hoàng Tuyeát boùp cöùng chuoâi ñao, moà hoâi laïnh ñaãm öôùt loøng baøn tay. Ngöôøi laï khoâng noùi moät tieáng naøo. Haï thuû? Buoâng tha? Ai ai cuõng chôø xem thaùi ñoä cuûa haén. Cuoái cuøng haén noùi: - Ta khoâng gieát ngöôi, bôûi vì ngöôi khoâng xöùng ñaùng. Nhöng nhaát ñònh ta khoâng dung thöù Maõ Khoâng Quaàn. Laõo aáy chaúng nhöõng laø baèng höõu, maø coøn laø huynh ñeä cuûa phuï thaân ta. Voâ luaän laøm sao, laõo cuõng khoâng neân ñöùng ra xöôùng xuaát. Laõo phaûi ngaõ guïc döôùi thanh ñao naøy! Ñoù laø caâu noùi cuoái cuøng cuûa haén trong hieän caûnh. Ñoù laø söï löïa choïn cuoái cuûa haén. Haén khoâng nhìn ai, töø töø quay mình, töø töø böôùc ñi, tieán veà phía cöûa, chaân taû nhích, chaân höõu leát theo. Löng haén hôi coøng. Nieàm thoáng khoå ñeø vai naëng quaù! o0o Ngaøy naøo ñoù, Tieâu Bieät Ly coù noùi vôùi Dieäp Khai: - Ai mang thanh ñao ñoù laø ñieàu baát haïnh! Mang hoïa dieät thaân! Thanh ñao, laø vaät baát töôøng. Cho ngöôøi, cho mình. Caâu ñoù, giôø ñaây coøn vaêng vaúng beân tai chaøng. Hieän taïi, maét chaøng chôùp saùng, möôøng töôïng caùi saùng do maøn leä vöøa giaêng… -632- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm nhìn chaøng. Naøng hoûi: - Taïi sao ngöôi thöông taâm? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng thöông taâm. Maø laø cao höùng! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Cao höùng veà caùi gì? Dieäp Khai ñaùp: - Haén khoâng gieát Dòch Ñaïi Kinh! Boãng, chaøng nghe Dòch Ñaïi Kinh khoùc. Y khoùc lôùn. Töø laâu laém, y khoâng khoùc. Y khoâng thuoäc haïng ngöôøi tuøy tieän hieän loä chaân tình. Coù leõ y thaáy, trong vaøi tröôøng hôïp, cheát söôùng hôn soáng! Ngöôøi laï nhìn Dòch Ñaïi Kinh, roài nhìn Loä Tieåu Giai. Loä Tieåu Giai baát ñoäng, queân luoân caû vieäc boùc voû ñaäu phoäng, aên haït. Khoâng moät caûm tình bieåu loä nôi maët. Ngöôøi laï thôû daøi , baûo: - Ngöôi coù theå ñöa y trôû veà nhaø! Ngöôøi laï thöø ngöôøi moät luùc. Chôït laõo thoát: - Hoâm nay, laõo phu cao höùng quaù! Dieäp Khai hoûi: - Lyù do laø haén khoâng gieát Dòch Ñaïi Kinh. Ngöôøi laï gaät ñaàu. Laõo tieáp: - Gieát ngöôøi laø vieäc deã. Tha ngöôøi, laø vieäc khoù! Nhaát laø tha moät cöøu nhaân. Dieäp Khai nghe nhoùi ôû tim, ñoàng thôøi coù ngoïn gioù maùt queùt vaøo loøng. Chaøng naâng cheùn röôïu uoáng caïn. Ngöôøi laï cuõng caïn cheùn röôïu. Laõo thoát: -633- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Töø laâu, laõo phu khoâng uoáng röôïu nöõa. Tröôùc kia, laõo phu coù töûu löôïng ñaùng keå. Nhöng sau naøy… Laõo khoâng thoát tieáp. Dieäp Khai khoâng hoûi. Chaøng thaáy trong aùnh maét laïnh luøng cuûa laõo hieän leân tình caûm phöùc taïp. Ñieàu ñoù chöùng toû laõo khoâng haún laø voâ tình nhö giang hoà truyeàn thuyeát . Ngöøng caâu noùi dôû, laõo mô maøng, hoài öùc dó vaõng xa xaêm …! Ñinh Vaân Laâm chôït hoûi: - Tieàn boái coù phaûi laø A… Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Laø A Phi? Ngöôøi ta goïi laõo phu nhö vaäy ñoù, ngöôi cöù goïi theo ngöôøi ñôøi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Toâi coù theå kính tieàn boái moät cheùn röôïu? Ngöôøi laï gaät ñaàu: - Coù theå! Ñinh Vaân Laâm uoáng lieàn. Ñöôïc ñoái aåm vôùi A Phi, duø chæ moät cheùn cuõng laø moät söï kieän thuoäc thaàn thoaïi roài! Naøng tieáp: - Giang hoà truyeàn thuyeát, tieàn boái xuaát thuû cöïc nhanh! Maõi ñeán baây giôø, toâi môùi tin laø truyeàn thuyeát ñuùng! Ngöôøi laï thoát: - Coøn moät ngöôøi, xuaát thuû nhanh hôn laõo phu! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ai? Ngöôøi laï ñaùp: - Kinh Voâ Maïng! Ngöôøi ñaõ daïy Loä Tieåu Giai xöû kieám. Voâ Maïng, laø khoâng coù maïng. Moãi con ngöôøi coù moät maïng soáng, song caùi maïng cuûa laõo ta ñaõ höùa cho ñôøi, thaønh ra khoâng coøn thuoäc veà laõo nöõa. Laõo tieáp: - Caùi hay cuûa Kinh Voâ Maïng laø xöû duïng ñöôïc caû hai tay toác ñoä ngang nhau. Trong thieân haï vuõ laâm ngaøy nay, khoâng ai saùnh ñöôïc laõo. -634- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm taëc löôõi: - Vaäy laø laõo aáy khoù traùnh ñöôïc cao ngaïo! Ngöôøi laï gaät ñaàu: - Laõo laïi laø con ngöôøi taøn khoác! Vì moät caâu noùi, laõo coù theå gieát ngöôøi. Laõo cuõng coù theå … töï saùt! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Chaéc laø ai ai cuõng sôï laõo! Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Töï nhieân! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ñaõ laø taøn khoác, laõo coøn ñem sanh maïng höùa cho ñôøi laø höùa laøm sao? Laõo nhaân khoâng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Theá coøn Tieåu Lyù Phi Ñao? Ngöôøi laï saùng maét leân: - Loái xuaát thuû cuûa Tieåu Lyù, khoâng theå duøng tieáng nhanh cuûa hình dung ñöôïc! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Toâi hieåu roài! Nhanh hay chaäm, cuõng lôïi haïi phi thöôøng. Bôûi laõo ñaõ ñaït ñeán giôùi caûnh vó ñaïi cuûa vuõ coâng. Khoâng moät ai ñaùnh baïi ñöôïc laõo! Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Tuyeät nhieân khoâng coù ai. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Vaø Thöôïng Quan Kim Hoàng duø laø voâ ñòch trong thieân haï cuõng phaûi baïi nôi tay laõo! Ngöôøi laï gaät guø: - Ngöôi thoâng minh ñoù! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Hieän taïi laõo ôû ñaâu? Coøn soáng hay cheát? Ngöôøi laï ñaùp: - Ñöøng tìm hieåu tung tích con haïc phieâu linh theo maây ngaøn gioù nuùi. Laõo phu coøn ñaây, ñöông nhieân laø laõo ta coøn! -635- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Neáu laõo cheát, tieàn boái cuõng cheát theo? Ngöôøi laï ñaùp: - Coù theå laõo phu khoâng cheát theo, song baét ñaàu töø ngaøy maát laõo, laø theá nhaân khoâng coøn thaáy laõo phu lai vaõng treân giang hoà nöõa! Quyù thay tình baèng höõu! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Ngaøy nay, thaép ñuoác maø tìm, vò taát tìm ra moät moái giao tình haàu nhö thaàn thoaïi cuûa tieàn boái! Ngöôøi laï thoát: - Cho neân, laõo phu haän Maõ Khoâng Quaàn voâ sæ, khaû oá, khoâng ñaùng soáng treân ñôøi! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Vaø tieàn boái khoâng phaûn ñoái Phoù Hoàng Tuyeát tìm haï Maõ maø gieát? Ngöôøi laï thôû daøi: - Nhöng Lyù Taàm Hoan coù tö töôûng khaùc laõo phu! Laõo aáy khoâng heà nhôù ñeán haän cöøu, luoân luoân khoan thöù theá nhaân. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Tieàn boái gaàn ñaây coù gaëp Lyù tieàn boái chaêng? Ngöôøi laï ñaùp: - Moãi naêm, ít nhaát chuùng ta cuõng gaëp nhau moät laàn. Tieáng gaø ñaâu ñoù gaùy vang, baùo hieäu ñeâm taøn. Phöông ñoâng, baàu trôøi röïng traéng. Ngöôøi laï töø töø ñöùng leân, ñaët tay leân vai Dieäp Khai, cöôøi thoát: - Laõo phu bieát, ngöôi raát möïc toân kính con ngöôøi ñoù! Luoân luoân haønh ñoäng vôùi taùc phong phoûng theo ngöôøi ñoù! Laõo phu raát cao höùng! Dieäp Khai xuùc ñoäng voâ cuøng: - Vaõn boái hy voïng thaønh coâng! Ngöôøi laï gaät guø: - Vôùi quyeát taâm, ngöôi seõ ñaït muïc ñích! Dieäp Khai hoûi: -636- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Coøn tieàn boái… Ngöôøi laø ñaùp: - Ta ñi Giang Nam. Raát coù theå ta gaëp ngöôøi ñoù! Nhìn Ñinh Vaân Laâm, laõo mæm cöôøi tieáp: - Gaëp ngöôøi aáy, laõo phu seõ cho laõo ta bieát laø coù moät coâ beù thoâng minh. Hy voïng ta seõ tìm ñeán gaëp ngöôi! Ñinh Vaân Laâm caûm kích laém. Chôït, naøng thoát: - Toâi muoán bieát moät chuyeän… Ngöôøi laï baûo: - Noùi ñi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Coù phaûi laø taïi Giang Nam, moät bieán coá lôùn saép phaùt sinh, neân caùc vò ñoàng ñeán ñoù? Ngöôøi laï ñaùp: - Coù theå coù nhö vaäy! Tuy nhieân boïn laõo phu haønh ñoäng thöôøng khoâng muoán cho ai bieát, neân khoâng theå coù ngöôøi bieát ñöôïc! Laõo töø töø böôùc ñi, ñeán cöûa, döøng chaân laïi nhìn veà phía Ñoâng, roài quay ñaàu laïi, cöôøi hoûi: - Hoâm nay, laõo phu noùi nhieàu hôn moïi hoâm, caùc ngöôi bieát taïi sao chaêng? Laøm sao hoï bieát ñöôïc! Ngöôøi laï töø töø tieáp: - Vì laõo phu giaø roài! Noùi nhieàu ñeå buø laïi khi vónh vieãn khoâng coøn môû mieäng ñöôïc nöõa! Laõo ñi luoân. Ñinh Vaân Laâm nhìn theo laõo, laãm nhaåm: - Vôùi daùng ñi ñoù, ai noùi laõo ñaõ giaø? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Laõo khoâng theå giaø! Coù nhöõng ngöôøi vónh vieãn khoâng giaø. Viiettkiiem..com V e k em com -637- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2