Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 36

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

84
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 36

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI SAÙU AM CUÕ MAI HOA höùc traéng ñeâm, Dieäp Khai vaø Ñinh Vaân Laâm khoâng coù veû gì laø moûi meät. T Bôûi, loøng hoï haân hoan. Gia dó naéng ban mai saùng nieàm hy voïng, gioù sôùm maùt meû. Khoâng khí trong laønh, neáu hoï coù meät moûi , nhöõng thöù ñoù cuõng laøm cho hoï khoan khoaùi nhö luùc thöôøng. Ñi beân Dieäp Khai, qua maáy daëm ñöôøng, Ñinh Vaân Laâm chôït hoûi: - Ngöôi coù nghe A Phi tieàn boái noùi ñoù chöù? Laõo tieàn boái noùi raèng, ta thoâng minh, ta xinh ñeïp! Dieäp Khai cöôøi nheï. Ñinh Vaân Laâm nhìn chaøng hoûi: - Taïi sao, töø tröôùc tôùi nay, ngöôi khoâng bao giôø noùi vôùi ta nhöõng tieáng ñoù? Dieäp Khai hoûi laïi: - Coâ nöông nhaát ñònh muoán taïi haï noùi? Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi: - Thöïc ra, ngöôi khoâng caàn noùi cuõng chaúng quan heä gì. Mieäng ngöôi khoâng noùi, maø loøng ngöôi töôûng, cuõng ñuû laém roài! Naøng naém tay Dieäp Khai, nghinh gioù chaïy ñi, coûi loøng môû boán cöûa. Dieäp Khai hoûi: - Tam ca cuûa coâ nöông laø con ngöôøi nhö theá naøo? Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Ngöôi khoâng bieát y? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï bieát coù lònh tröôûng huynh thoâi! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét, cöôøi ñaùp: - Tam ca ta cuõng nhö ngöôi vaäy, thoâng minh, linh lôïi. Ngoaøi caùi vieäc cheá taïo haøi nhi, coøn bieát raát nhieàu vieäc. Nhöng trong caùc thöù taøi, taøi cao nhaát laø daãn duï nöõ nhaân! Naøng veânh maët, cao gioïng tieáp: - Caùi taøi ñoù thì nhaát ñònh laø ngöôi khoâng neân hoïc! Khoâng ñöôïc hoïc! -638- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai cöôøi hì hì: - Taïi haï baát taát phaûi hoïc! Ñinh Vaân Laâm tröøng maét, roài vuït cöôøi vang: - Duø cho ngöôi coù hoïc, cuõng chaúng ích gì. Baát cöù ngaøy hay ñeâm , baát cöù ôû ñaâu, ta baùm ngöôi saùt nhö sam, ngöôi khoâng coù cô hoäi thi thoá ñaâu! Dieäp Khai thôû daøi: - Ñinh tam coâng töû laø tay phong löu, taïi haï töøng nghe ngöôøi ñôøi ca tuïng, taïi haï muoán gaëp y moät laàn! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Ngöôi neân laøm quen vôùi y. Hôn theá, ngöôi phaûi nònh y ít nhieàu ñeå cho y noùi toát cho ngöôi tröôùc maët gia gia ta, coù lôïi cho ngöôi laém ñoù. Naøng thôû haét ra, tieáp luoân: - Ñaùng tieác quaù, ta khoâng laøm sao ñeán Taøng Kinh Trang trong luùc naøy. Dieäp Khai hoûi: - Tröø y ra, nhöõng ngöôøi trong gia ñình coâ ñeàu laø ngöôøi goã, taâm tính khoâ caèn caû sao? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu, thôû daøi tieáp: - Nhaát laø phuï thaân ta! Moät naêm, ta chöa thaáy laõo nhaân gia cöôøi moät laàn. Vì ta sôï nhìn thaáy maët laõo nhaân gia, neân maõi la caø khaép nôi, khoâng muoán trôû veà nhaø. Treân giang hoà coøn ai khoâng bieát Ñinh laõo thaùi gia cöïc kyø nghieâm khaéc. Bình sanh laõo khoâng heà laøm moät vieäc traùi vôùi quy cuû! Dieäp Khai thoát: - Taïi haï bieát, lònh toân laø baäc chaùnh nhaân quaân töû. Ñinh Vaân Laâm cöôøi lôùn: - Cuõng may, gia phuï khoâng laø nguïy quaân töû côõ Dòch Ñaïi Kinh! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñöông nhieân vaäy roài! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Töø ngaøy maãu thaân ta taï theá, gia phuï khoâng heà nhìn baát cöù nöõ nhaân naøo ñeán nöûa maét. Chæ moät caùi vieäc ñoù thoâi, gia phuï cuõng hôn xa ngöôøi ñôøi . Nhaát ñònh khoâng ai laøm ñöôïc nhö gia phuï! Dieäp Khai taëc löôõi: -639- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Caùi ñoù thì taïi haï thua laø chaéc! Ñinh Vaân Laâm tröøng maét: - Cho neân ta nhaát ñònh khoâng cheát tröôùc ngöôi! Moät luùc laâu, naøng hoûi: - Hieän taïi, ngöôi muoán ñi ñaâu? Ñi tìm Phoù Hoàng Tuyeát? Dieäp Khai khoâng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ngöôi töôûng haén coù tìm ñöôïc Maõ Khoâng Quaàn chaêng? Dieäp Khai töø töø ñaùp: - Vôùi quyeát taâm, ngöôøi ta coù theå ñaït muïc ñích! Luùc ñoù, töø xa xa, moät kî só töø töø tieán ñeán. Ngöïa, y phuïc sang quyù, maõo chaâu, ñai ngoïc, kieám baùu. Ngöôøi, laø moät thieáu nieân, maët ñeïp nhö ngoïc. Ngöïa ñeán gaàn, kî só goø cöông ngöïa döøng laïi. Ñinh Vaân Laâm voït tôùi , reo leân: - Tam ca! Chuùng ta vöøa muoán ñi tìm tam ca, khoâng ngôø tam ca laïi ñeán! Ñinh Tam Thieáu cöôøi nheï: - Ngu ca ñeán, ñeå xem baèng höõu cuûa hieàn muoäi laø con ngöôøi nhö theá naøo! Nghe noùi y cuõng nhö ngu ca, toaøn laø thöù ngöôøi chaúng thaønh caùi quaùi gì! Haén noùi, maét nhìn Dieäp Khai. Ñinh Vaân Laâm, chôùp maét: - Tam ca thaáy sao? Ñinh Tam Thieáu laïi cöôøi: - Ngu ca khoâng thaát voïng! Dieäp Khai cuõng cöôøi. Chaøng cuõng khoâng thaát voïng. Ñinh Tam Thieáu quaû laø moät phong löu coâng töû. Chaøng thoát: - Taïi haï muoán gaëp coâng töû laâu laém roài. Nghe noùi coâng töû ñöôïc moäc, ñeán nhöõng ba möôi voø röôïu quyù! Ñinh Thieáu Tam cöôøi vang: -640- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Raát tieác ñaõ muoän roài? Röôïu ñaõ chui vaøo daï daøy chæ coøn laïi ba möôi caùi voø khoâng? Dieäp Khai hoûi: - Coøn caùi ban nöõ ca xöôùng? Ñinh Thieáu Tam ñaùp: - Chuùng coøn nguyeân veïn, song caùc haï ñöøng hoûi ñeán laøm gì. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Ñinh Thieáu Tam nheo maét: - Vì beân caïnh caùc haï, coù moät voø giaám to baèng nuùi. Voø vôõ ra giaám ngaäp cheát ngöôøi! Haén nhìn qua Ñinh Vaân Laâm. Ñinh Vaân Laâm nghinh maët: - Thoâng minh ñaáy! Tieåu muoäi maø noåi xung leân, laø daùm chaët ñaàu caû luõ ñoù, khoâng chôùp maét, khoâng run tay ñaâu nheù. Ñinh Thieáu Tam leø löôõi: - Caùc haï nghe chöù? Lieãu ñaàu maø ghen roài, thì ñaát trôøi cuõng daùm ñaûo loän laém! Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi saèng saëc. Ñinh Thieáu Tam hoûi: - Caùc ngöôøi ñònh ñi ñaâu? Ñinh Vaân Laâm hoûi laïi: - Coøn Tam ca? Ñinh Thieáu Tam thôû daøi: - Ngu ca khoâng gioáng nhö hieàn muoäi vaø vò baèng höõu naøy ñaâu? Neáu ngu ca khoâng trôû veà, thì caùi ñaàu naøy chaéc chaén phaûi thuûng moät loã lôùn! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - OÂng giaø maïnh chöù? Ñinh Thieáu Tam gaät ñaàu: - Maïnh! Naêm vöøa roài, ñaâu nhö thaùng chaïp, ngu ca coù thaáy oâng cuï cöôøi moät laàn. Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi. -641- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Thieáu Tam tieáp: - Ngu ca khuyeân, hieàn muoäi neân caån thaän ñaáy nheù! Coâ chuùng ta tuy luoân che chôû hieàn muoäi, nhöng maø khi oâng cuï noåi taùnh leân roài , thì coâ cuõng khieáp vía luoân, khoâng coøn baûo veä hieàn muoäi ñöôïc nöõa! Ñinh Vaân Laâm daåu moâi: - Toâi khoâng sôï! Baát quaù toâi khoâng trôû veà, chöù coù sao ñaâu? Ñinh Thieáu Tam gaät ñaàu: - Chuû yù ñoù ñöôïc laém! Haén day qua Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï xin loãi tröôùc! Dieäp Khai troá maét: - Taïi sao? Ñinh Thieáu Tam gaät ñaàu: - Lieãu ñaàu ñoù noåi tieáng hung vaø ghen, neáu coù chuû yù nhö vaäy thì cuoäc ñôøi cuûa caùc haï keå taøn roài. Ñöøng mong coù moät laïc thuù! Taïi haï laø tam ca cuûa lieåu ñaàu, thay maët gia ñình xin loãi caùc haï! Haén baät cöôøi vang, ruùt roi quaát ngöïa, ngöïa phi nhanh. Tieáng cöôøi töø xa coøn voïng laïi. Ñinh Vaân Laâm daäm chaân, haèn hoïc: - Caùi gaõ tam thieáu ñoù, thaät chaúng ra quaùi gì maø! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Y noùi phaûi ñaáy chöù! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Y noùi caùi gì maø ngöôi cho raèng phaûi? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Y noùi , coù moät ngöôøi, vöøa hung vöøa thích nuoâi giaám, nuoâi caû voø, voø to, voø nhoû… Ñinh Vaân Laâm tröøng maét, roài vuït cöôøi khanh khaùch. Sau ñoù, caû hai cuøng nín laëng, cuøng böôùc ñi, göông maët traàm traàm. Hoï trôû veà vôùi taâm söï. Moät luùc laâu, Dieäp Khai hoûi: -642- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Coâ nöông ñang nghó gì theá? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu. Dieäp Khai tieáp; - Nöõ nhaân traàm maëc, laø taâm tö naëng ñoïng, vaïn yù nieàm. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi. Dieäp Khai hoûi: - Coâ nöông nhôù nhaø? Ñoâi maét naøng öôùt, xa xoâi… Dieäp Khai thôû daøi: - Coâ nöông khoâng phaûi haïng ngöôøi töø boû gia ñình ñöôïc! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Noùi thaät vôùi ngöôi! Ta lo ngaïi veà phuï thaân ta ñoù! Gia gia laø con ngöôøi saét laïnh! Dieäp Khai hoûi: - Coâ nöông sôï leänh toân khoâng chaáp nhaän taïi haï laøm con reå? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Neáu ngöôi söûa ñoåi moät chuùt, cho thaønh ngöôøi coù quy cuû! Ta coøn mong gì hôn! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Bieát ñaâu lònh toân laïi thích maãu ngöôøi cuûa taïi haï? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu. Dieäp Khai cau maøy: - Khoâng theå coù vieäc ñoù ñöôïc sao? Ñinh Vaân Laâm buoâng goïn: - ÖØ! Dieäp Khai hoûi: - Tam ca cuûa coâ nöông chaúng gioáng taïi haï sao? Chaúng phaûi lònh toân öa thích tam ca cuûa coâ nöông nhaát sao? Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Sao ngöôi bieát? Dieäp Khai ñaùp: -643- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Lònh toân quaûn thuùc tam ca cuûa coâ nöông raát nghieâm ngaët . Ñieàu ñoù chöùng toû moät söï chieáu coá ñaëc bieät! Huoáng chi, veà giaø, cha meï thöôøng thöông yeâu con uùt hôn! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Ta coâng nhaän ngöôi noùi ñuùng. Gia gia ta thích tam ca ta nhaát trong nhaø! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Theâm moät lyù do cho coâ nöông ganh! Ñinh Vaân Laâm caén moâi, thoát: - Ta ñaâu muoán laõo nhaân gia öa ta! Ta chæ muoán ngöôøi ñöøng laøm phieàn phöùc ñeán ta thoâi! Dieäp Khai tieáp: - Neáu lònh toân coù laøm phieàn phöùc cho coâ nöông, thì ñoù laø vì ngöôøi öa thích coâ nöông hôn caùc con khaùc, coù sao ñaâu! Ñinh Vaân Laâm töùc uaát vì chaøng choïc phaù, suyùt khoùc leân. Maø cuõng coù theå vì nhôù nhaø, naøng xuùc ñoäng ñeán suyùt rôùm leä. Dieäp Khai traàm tö, khoâng löu yù ñeán thaàn saéc cuûa naøng. Laâu laém , chaøng hoûi: - Khoâng coù vò baèng höõu naøo cuûa lònh toân coù theå noùi toát cho taïi haï vôùi leänh toân chaêng? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Gia phuï khoâng heà lai vaõng vôùi moät ai treân giang hoà. Duø cho coù, thì cuõng toaøn laø moät maãu ngöôøi goã ñoù, laïnh luøng, voâ tình caûm, baát caän nhaân taâm. Nhöõng keû soáng giöõa doøng ñôøi song khoâng maøng nhaân loaïi! Dieäp Khai chôùp maét: - Nghe noùi tröôùc kia, lònh toân giao tình raát maät thieát vôùi Tieát Voõ! Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Sai! Ñeán caû caùi teân Tieát Voõ, laõo nhaân gia cuõng khoâng bieát! Dieäp Khai bieán thaàn saéc raát kyø quaùi, möôøng töôïng ñöôïc an uûi , maø cuõng möôøng töôïng thaát voïng. Moät luùc sau, chaøng hoûi: - Coøn Dòch Ñaïi Kinh? Khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa lònh toân aø? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Dòch Ñaïi Kinh laø ngöôøi tam ca ta môùi quen gaàn ñaây thoâi. Ta khoâng heà nghe noùi vôùi gia gia coù thöù baèng höõu ñoù. -644- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai hoûi: - Theá lònh toân khoâng heà vaõng lai vôùi khaùch giang hoà? Ñinh Vaân Laâm thoát: - Gia phuï cho raèng treân ñôøi naøy chæ coù hai ngöôøi ñaùng cho laõo nhaân gia keát baèng höõu maø thoâi. Dieäp Khai hoûi: - Hai ngöôøi naøo? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Moät laø Tieåu Lyù Thaùm Hoa! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Nhaõn löïc tinh vi! Roài chaøng hoûi: - Ngöôøi thöù hai? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ngöôi ñoaùn xem? Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt: - A Phi? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Gia gia ta noùi, con ngöôøi ñoù coù taøi chöù khoâng coù chí. Chung quy khoâng laøm ñöôïc vieäc lôùn. Dieäp Khai phuïc luaän ñieåm ñoù. Chính chaøng cuõng nghó nhö vaäy. Chaøng cau maøy, thaàm nghó: - Caû A Phi cuõng khoâng xöùng ñaùng thì coøn ai? Ñinh Vaân Laâm thoát: - Ngöôøi thöù hai laø Baïch Thieân Vuõ. Dieäp Khai kinh ngaïc: - Baïch Thieân Vuõ? Lònh toân bieát ngöôøi ñoù? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng heà gaëp nhau laàn naøo. Gia gia ñònh ñi tìm y, raát tieác… Naøng thôû daøi tieáp: -645- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngoaøi hai ngöôøi ñoù ra, trong con maét cuûa gia gia ta, taát caû ñeàu laø ngoác hoaëc ngu! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Raát tieác, caû hai ngöôøi ñoù ñeàu khoâng theå noùi toát hoä taïi haï vôùi lònh toân! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Hieän taïi, chæ coøn moät ngöôøi! Ngöôøi naøy noùi, coù theå gia gia ta chòu nghe moät vaøi caâu! Dieäp Khai hoûi: - Ai? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Coâ cuûa ta! Dieäp Khai chôùp maét: - Em gaùi cuûa lònh toân? Khoâng xuaát giaù sao? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Hai anh em raát meán thöông nhau töø thuôû nhoû! Taàm maét cuûa coâ coøn cao hôn taàm maét cuûa gia gia ta! Toaøn theå nam nhaân trong thieân haï khoâng moät ai ñaùng cho coâ nhìn nöûa maét! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Coù theå laø ngöôøi ta xem baø aáy khoâng hôïp nhaõn, neân chaúng ai caàu hoân? Ñinh Vaân Laâm caõi: - Ngöôøi laàm! Cho ñeán hoâm nay, coâ cuûa ta vaãn coøn laø moät myõ nhaân! Luùc coâ coøn thanh xuaân, nhieàu nam nhaân khoâng ngaïi ngaøn daëm, tìm ñeán ñaây chaúng phaûi ñeå caàu hoân, bôûi hoï khoâng daùm voïng töôûng maø chæ ñeå nhìn maët thoâi! Nhìn ñöôïc maët coâ moät laàn, laø hoï thoûa nguyeän laém roài! Dieäp Khai cau maøy: - Ngöôøi ta nhìn moät chuùt , chaúng leõ baø khoâng cho? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng cho laø haún roài! Coâ thöôøng noùi, nam nhaân chaúng khaùc con heo, vöøa thoâ keäch, vöøa hoâi thuùi , neáu ñeå cho hoï nhìn thì coâ cuõng phaûi laây caùi thoâ keäch caùi hoâi thuùi cuûa hoï… Naøng treà moâi, nhìn Dieäp Khai, tieáp luoân: -646- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Coâ thöôøng baûo ta, ñöøng bao giôø laáy choàng. Voâ luaän gaëp nam nhaân naøo cuõng cöù vung chaân ñaù maïnh cho vaêng ñi xa! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Baø khoâng sôï ñaù ngöôøi ta roài, chaân baø laây thoâ keäch, hoâi thuùi sao? Ñinh Vaân Laâm höù leân moät tieáng: - Cuõng may laø ta chöa ñaù ngöôi! Maø duø cho ngöôi ñaù ta, ta cuõng nhaøo vaøo, quyeát khoâng buoâng tha ngöôi! Dieäp Khai cöôøi hì hì! Ñinh Vaân Laâm laïi buoâng nheï tieáng thôû daøi, thoát: - Cho neân, ta thaáy, chæ coù coâ laø giuùp ñöôïc ngöôi maø thoâi. Nhöng caùi cô hoäi raát mong manh! Dieäp Khai thôû daøi: - Xem ra, ngöôøi trong gia ñình coâ nöông, khoâng moät ai khoâng kyø quaùi! Ñinh Vaân Laâm cöôøi khoå: - Caùi ñoù thì ñuùng vaäy roài! Dieäp Khai tieáp: - Veà ba Ñaïi theá gia trong vuõ laâm, kyø quaùi nhaát chæ sôï laø hoï Ñinh cuûa coâ nöông! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Maáy anh em cuûa hoï Nam Cung thöôøng noùi raèng, ñaùm ngöôøi hoï Ñinh cuûa chuùng ta laø moät ñaøn nhím, khoâng ngöôøi naøo chaúng coù loâng nhoïn nôi mình. Ai chaïm ñeán laø loâng baén ra, gieát cheát lieàn. Naøng cöôøi hòc hòc, tieáp: - Cuõng may, lôøi noùi ñoù khoâng ñeán tai gia gia ta, neáu khoâng gia gia ra nghe ñöôïc thì maáy tieåu töû trong hoï Nam Cung phaûi neám khoå töøng côn! Dieäp Khai hoûi: - Vuõ coâng cuûa lònh toân haún laø cao laém? Ñinh Vaân Laâm ñaùp; - Caùi ñoù thì ta khoâng hieåu roõ. Ta chæ bieát, caùc anh em cuûa ra ñeàu hoï vuõ coâng cuûa laõo nhaân gia, nhöng chöa moät ai hoïc ñöôïc toaøn boä sôû hoïc cuûa oâng cuï! Aùnh maét ngôøi nieàm cao ngaïo, naøng tieáp: - Ba vò ca ca cuûa ta, coù theå ñöôïc xem laø nhaát löu cao thuû trong vuõ laâm. Nhöng chöa moät ngöôøi naøo trong hoï hoïc ñöôïc nöûa phaàn vuõ coâng cuûa oâng cuï! -647- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai thoát: -Tuy nhieân, chöøng nhö lònh toân chöa heà giao thuû vôùi moät nhaân vaät naøo treân giang hoà! Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Chæ vì chöa moät ai daùm ñeán ñaây thaùch thöùc oâng cuï. Dieäp Khai hoûi: - Khoâng bao giôø lònh toân ñi tìm ngöôøi gaây söï beân ngoaøi? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Giang hoà hoãn loaïn nhö theá naøy maø laõo nhaân gia khoâng heà bieát maûy may. Noùi chi ñeán vieäc xuaát ngoaïi tieáp xuùc haøo khaùch boán phöông? Dieäp Khai nhìn ra xa xa, mô maøng moät luùc. Roài chaøng thoát: - Duø sao, thì taïi haï nhaát ñònh ñi cuøng coâ nöông veà ñoù moät laàn! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Ngöôi daùm! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Coù caùi chi ñaùng sôï laém ñaâu? Cuøng laém laø bò thuûng ñaàu moät loã lôùn vaäy thoâi! Phaûi khoâng? Ñinh Vaân Laâm reo leân: - Chuùng ta ñi ngay baây giôø! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Baây giôø thì khoâng ñöôïc! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Coøn phaûi ñi tìm Phoù Hoàng Tuyeát? Dieäp Khai thôû daøi: - Cöøu nhaân cuûa haén ngaøy moät nhieàu, coøn baèng höõu cuûa haén ngaøy moät ít! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi coù bieát haén ôû ñaâu khoâng? Dieäp Khai khoâng ñaùp thaúng, chæ thoát: - Töø ñaây ñeán Mai Hoa Am, ñöôøng ñi khoâng xa laém. Ñinh Vaân Laâm saùng maét: -648- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Mai Hoa Am cuûa ngaøy cuõ? Dieäp Khai gaät ñaàu : - Taïi haï nghó, Phoù Hoàng Tuyeát haún laø ñeán ñoù ñeå nhìn qua cuïc tröôøng cuûa thaûm caûnh ngaøy xöa! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Chính ta cuõng muoán xem qua, noùi gì laø haén! o0o Am xöa coøn ñoù, nhöng mai khoâng coøn, maø tuyeát cuõng chöa phuû traéng ñaát trôøi, vì ñang tieát thu. Thôøi gian laø luùc ngaøy taøn, taø vöông ñang ve vuoát vaïn vaät, taïm giaõ bieät moät ñeâm troøn. Phoù Hoàng Tuyeát taém mình trong aùnh taø vöông, taàn ngaàn ñöùng nhìn am cuõ coøn trôû laïi sau cuoäc chieán haõi huøng. Cuoäc chieán ñaõ qua, bao kieáp ngöôøi ñaõ qua, am cuõ vaãn coøn ñoù! Tay haén vaãn naém chaéc chuoâi ñao, haén töø töø tieán leân caùc baäc theàm ñaù reâu phong xanh thaúm. Roài haén nheï xoâ caùnh cöûa long coát, xieâu veïo, kheùo hôø then rôi ñaâu maét töø laâu. Cöûa rít kheõ, nhö tieáng thôû daøi nheï. Trong am, laù ruïng lôùp daøy, laù muïc, laù môùi, laù töø möôøi chín naêm tröôùc, gioù boán muøa cuoán vaøo. Dó nhieân, höông khoùi vaéng, vaø ngöôøi cuõng vaéng. Boùng toái aâm u, taø döông chöïc taét, boùng toái caøng phuùt caøng daøy, caøng laïnh. Phoù Hoàng Tuyeát nhaët moät laù rôi, nhìn ngay, loøng man maùc. Khoâng roõ haén thöø ngöôøi ñöôïc bao laâu nöõa, boãng ñaâu ñaây vang tieáng tuïng nieäm. Keá ñoù, coù ngöôøi hoûi haén: - Coù phaûi thí chuû ñeán daâng höông tröôùc phaät ñaøi chaêng? Moät laõo ni, aùo xanh, vôù traéng, hai tay chaép thaønh chöõ thaäp, ñang ñöùng tröôùc ñieän nhìn haén. Baø gaày khoâ nhö chieác laù khoâ, maët vaøng, haèn neùt tòch mòch, bi hoaøi. -649- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Möôøng töôïng bao nhieâu hoan laïc treân ñôøi ñeàu traùnh neù taàm tay baø töø thôøi thô aáu ñeán ngaøy xuaát gia. Coù leõ vì theá maø baø xuaát gia? Ñôøi boû rôi baø, thì baø nöông nhôø cöûa Phaät! Maét baø chôït saùng leân, nhö töø laâu laém baø hy voïng moät vaøi thieän tín ñeán daâng höông vaø maõi ñeán nay, môùi coù moät ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát böôùc tôùi. Laõo ni hoûi: - Baàn ni laø Lieãu Nhaân, coøn thí chuû? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Hoï Phoù. Haén laáy moät naém höông, ñoát leân, caém vaøo chieác lö ñoàng. Nhìn phaät ñaøi hoang laïnh, Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi. Lieãu Nhaân laõo ni hoûi: - Thí chuû caàn duøng böõa chay? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Baát taát. Lieãu Nhaân laïi hoûi: - Moät cheùn traø? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Haén caàn hoûi laõo ni maáy ñieàu, uoáng cheùn traø ñeå keùo daøi thôøi gian cuõng ñöôïc chöù. Phoù Hoàng Tuyeát ñaët moät ñænh baïc leân maâm traø, tay naâng cheùn leân. Haén ñaâu coù baïc nhieàu? Nhöng laõo ni chöøng nhö thoûa nguyeän laém roài. Baø taï ôn haén: - Quyù hoùa quaù! Nôi ñaây, töø laâu khoâng ngöôøi ñeán! Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn hoûi: - Ni baø ôû ñaây laàu roài chöù? Laõo ni ñaùp: - Bao nhieâu naêm, baàn ni khoâng nhôù roõ. Chæ bieát laø luùc baàn ni ñeán ñaây thì töôïng phaät môùi baét ñaàu ñöôïc khai hoang ñieåm nhaõn. -650- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát taëc löôõi: - Nhö vaäy, ít nhaát cuõng ñöôïc hai möôi naêm roài! Lieãu Nhaân loä veû bi thöông: - Hai möôi naêm thoâi sao! Chæ sôï laø ba laàn hai möôi naêm! Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - Ni baø coøn nhôù chöù, caùch ñaây hai möôi naêm , nôi naøy, moät bieán coá phaùt sanh. Lieãu Nhaân chænh: - Khoâng phaûi hai möôi naêm, maø laø möôøi chín naêm! Phoù Hoàng Tuyeát thôû ra: - Theá laø ni baø bieát! Lieãu Nhaân gaät ñaàu, göông maët aûm ñaïm: - Vieäc ñoù, baát cöù ai cuõng khoù queân! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ni baø…bieát …Baïch thí chuû? Lieãu Nhaân cuùi ñaàu: - Con ngöôøi ñoù, coøn ai queân ñöôïc? Baàn ni luoân luoân caàu nguyeän ñaáng Theá Toân röôùc anh linh cuûa ngöôøi sôùm veà nöôùc Phaät. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu. Haén haän mình sao khoâng roác heát tuùi, cung hieán tröôùc phaät ñaøi. Lieãu Nhaân thôû daøi tieáp: - Baàn ni nguyeän, thaø thaân mình hoùa thaønh tro buïi, chöù khoâng muoán caùi caûnh naêm xöa taùi dieãn tröôùc maét! Tröôùc maét baø, laø taïi ñaây, taïi Mai Hoa Am! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ni baø muïc kích caûnh naêm xöa! Lieãu Nhaân ñaùp: - Baàn ni khoâng daùm nhìn. Khoâng nôõ nhìn! Beân ngoaøi moät thöù aâm thanh voïng vaøo… Nieàm khuûng khieáp hieän leân nôi khuoân maët giaø nua, baø tieáp: - Vieäc hoàng traàn, baàn ni khoâng maøng lo nghó, nhöng moãi laàn nhôù ñeán aâm thanh ñoù, baàn ni nuoát côm khoâng troâi! Nguû khoâng nhaém maét! -651- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm. Roài haén hoûi: - Saùng sôùm hoâm sau, coù ngöôøi thoï thöông naøo vaøo am chaêng? Lieãu Nhaân laéc ñaàu; - Khoâng coù ai. Sau ñeâm haõi huøng ñoù, Mai Hoa Am ñoùng cöûa suoát nöûa thaùng daøi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Roài sau ñoù? Lieãu Nhaân ñaùp: - Trong maáy naêm ñaàu, moät soá haøo kieät voõ laâm ñeán ñaây teá ñieän. Daàn daàn, soá ngöôøi ñoù thöa daàn, cuoái cuøng thì khoâng coøn ai ñeán nöõa. Baø thôû daøi, tieáp: - Chuøa, am, khoâng thieän tín thì truï trì soáng vaøo ñaâu! Cuõng may, am coù maûnh ñaát nhoû, ba thaày troø laõo ni troàng troït cuõng ñaép ñoåi qua ngaøy! Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi, ñaët cheùn traø xuoáng baøn, chuaån bò ñi ra. Lieãu Nhaân hoûi: - Thí chuû khoâng uoáng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu. Lieãu Nhaân hoûi: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Khoâng bao giôø taïi haï uoáng traø cuûa ngöôøi laï. Lieãu Nhaân thoát: - Nhöng baàn ni laø ngöôøi xuaát gia, chaúng leõ thí chuû… Phoù Hoàng Tuyeát chaën lôøi: - Ngöôøi xuaát gia vaãn laø ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Vì taïi haï chöa muoán cheát! Boãng, Lieãu Nhaân loä veû aûm ñaïm ñieåm moät nuï cöôøi kyø bí. Nuï cöôøi ñoù khoâng thích hôïp vôùi saéc dieän cuûa baø, saéc dieän moät ngöôøi xuaát gia, tuoåi veà chieàu. -652- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baø laïnh luøng thoát: - Raát tieác, voâ luaän ngöôøi caån thaän ñeán ñaâu, cuõng coù luùc phaûi cheát! Caâu noùi chöa döùt, baø tung mình leân, ñaûo loän taïi khoâng trung moät voøng. Moät tieáng soaït vang theo, moät vaàng ngaân quang töø tay aùo baén ra. Söï vieäc dieãn bieán ngoaøi choã töôûng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Lieãu Nhaân laïi xuaát thuû cöïc nhanh. Aùm khí laïi nhieàu, khoâng laøm rôøi raïc. Neáu truùng ñích laø phaûi truùng nhieàu muõi. Chöùng toû baø chuaån bò xuaát thuû moät caùch trí maïng. Ñoàng thôøi gian ñoù, töø hai beân taû höõu ñieän, xuaát hieän hai ni coâ vaän aùo cheït maøu xanh, trong soá coù naøng ñaõ mang traø cho Phoù Hoàng Tuyeát vöøa roài. Caû hai cuõng loä veû hung aùc, saùt khí boác böøng böøng nôi göông maët. Moãi naøng caàm moät thanh tröôøng kieám nôi tay, chuaån bò tö theá giao ñaáu. Hai thanh tröôøng kieám saün saøng phoùng vaøo ngöôøi Phoù Hoàng Tuyeát, trong tröôøng hôïp haén traùnh khoûi aùm khí. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng traùnh neù, traùi laïi haén coøn löôùt tôùi, nghinh ñoùn vaàng aùm khí. Thanh ñao theo tay, ñoàng thôøi rôøi voû. Ñao chôùp leân. Bao nhieâu aùm khí bò gom vaøo aùnh ñao vaø ngöôøi caàm ñao ñaõ ñeán caïnh laõo ni roài. Lieãu Nhaân coøn ñang lô löûng treân khoâng, hai oáng tay aùo coøn vung vaåy, rít gioù vuø vuø. Boãng, baø nghe nhoùi ôû ñaàu goái. Voû ñao quaát ngang truùng goái baø keâu boáp moät tieáng. Baø rôi xuoáng, ngaõ luoân. Hai ni coâ quaùt leân moät tieáng, vung kieám thaønh hai caùi moáng daøi, truùt xuoáng ñaàu Phoù Hoàng Tuyeát . Möôøng töôïng hai naøng xöû duïng Löôõng nghi kieám phaùp cuûa phaùi Voõ Ñöông. Laï chöa? Nhöõng keû xuaát gia naøy coù haän cöøu gì vôùi Phoù Hoàng Tuyeát ö? Ñoái phoù vôùi ba thaày troø, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng caàn xöû duïng ñeán baûn ñao. -653- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén chæ duøng voû ñao vaø chuoâi ñao thoâi. Haï xong thaày, Phoù Hoàng Tuyeát xoay qua troø. Voû ñao cöï moät , chuoâi ñao cöï moät. Voû vaø chuoâi ñoàng nghinh ñoùn muõi tröôøng kieám . Hai tieáng raéc vang leân. Hai thanh tröôøng kieám baèng theùp cöùng ñoàng loaït gaõy ñoaïn. Ñoaïn ngoaøi rôi, ñoaïn trong cuõng rôi luoân vì tay khoâng caàm vöõng. Rôi, nhöng khoâng rôi xuoáng neàn. Rôi laø vuoät tay, hai ñoaïn kieám coù chuoâi bay vuùt leân khoâng, caém vaøo saø nhaø. Hoà khaåu tay cuûa hai naøng teùt ra, caû hai cuøng nhuùn chaân, nhaûy voït leân ñònh chaïy thoaùt. Voâ ích. Voû ñao vaø chuoâi ñao chôùp leân, giaùng vaøo löng hai naøng. Hai tieáng bòch vang theo, hai ñoáng thòt rôi xuoáng. Ñao chui vaøo voû. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn laõo ni ñang oâm goái. Ñoâi maét cuûa baø ngôøi leân nieàm cöøu haän, oaùn ñoäc. Baø khoâng nhìn Phoù Hoàng Tuyeát maø baø nhìn thanh ñao coù chuoâi ñao, coù voû ñen. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Baø nhaän ra thanh ñao naøy? Lieãu Nhaân rít leân: - Khoâng phaûi laø ñao cuûa ngöôøi, maø laø ñao cuûa ma. Chæ coù aùc quyû döôùi ñòa nguïc môùi duøng noù! Baø tieáp: - Ta chôø ñôïi suoát möôøi chín naêm! Ta bieát theá naøo cuõng coøn thaáy laïi thanh ñao moät laàn! Hieän taïi, quaû nhieân ta thaáy noù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Thaáy roài sao? Lieãu Nhaân ñaùp: - Ta ñaõ phaùt theä tröôùc phaät ñaøi, neáu thaáy keû naøo xöû duïng thanh ñao naøy laø ta gieát keû ñoù ngay. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: -654- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Nguyeân do? Lieãu Nhaân tieáp: - Chæ vì thanh ñao ñoù haïi troïn cuoäc ñôøi ta! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Vaäy baø khoâng phaûi laø ngöôøi trong am? Lieãu Nhaân laéc ñaàu: - Ñöông nhieân laø khoâng! Baø tieáp: - Ngöôi thuoäc lôùp haäu sinh neân khoâng bieát ta laø ai. Hai möôi naêm tröôùc, treân giang hoà, khoâng moät ai khoâng nghe danh Mai Hoa Nöông Töû! Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe. Lieãu Nhaân tieáp: - Ta bò laõo aáy huûy hoaïi cuoäc ñôøi . Bao nhieâu nam nhaân chaïy theo ta, ta ñeàu gaït boû ñeå chaïy theo laõo. Nhöng laõo chæ tieáp caän ta ba hoâm, roài boû rôi ta luoân! Töø ñoù, ta laø ñaàu ñeà cho giang hoà sæ tieáu! Baø ñaõ boû rôi thieân haï thì cuõng coù ngöôøi boû rôi baø chöù! Tuaàn hoaøn baùo öùng maø! Phoù Hoàng Tuyeát duø nghó nhö vaäy, song khoâng nôõ noùi ra. Bôûi, haén nhôù ñeán Thuùy Bình! Duø sao, haén cuõng caûm phuïc phuï thaân haén, khoâng vì nöõ saéc maø ñeå maát taùc phong moät trang haûo haùn. Haén hoûi: - Trong ñeâm tuyeát möôøi chín naêm qua, baø coù maët beân ngoaøi am naøy? Lieãu Nhaân mæm cöôøi: - Khi naøo ta boû qua dòp may hi höõu saùt haïi con ngöôøi phuï baïc? Nhöng thieân baát tuøng nhaân nguyeän! Cho ta, rieâng cho ta! Töï tay ta khoâng haï saùt ñöôïc laõo. Traùi laïi, ta bò laõo roïc moät ñöôøng ñao!... Baø môû aùo ngöïc. Töø vai xuoáng roán, coù moät xeïo ñao! Baø thôû daøi, tieáp: - Laõo nhaän ra ta, neân nöông tình nheï tay. Neáu khoâng thì ta ñaõ maát maïng döôùi thanh ñao cuûa laõo trong ñeâm ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -655- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Baø coù nghe trong ñeâm aáy, moät ngöôøi noùi caâu naøy: “Nhaân soá ñaõ ñuû roài”? Lieãu Nhaân gaät ñaàu; - Möôøng töôïng coù nghe! Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - Baø nhaän ñöôïc con ngöôøi ñoù qua aâm thinh? Lieãu Nhaân laéc ñaàu: - Ta khoâng coøn taâm tö tìm hieåu caùi gì ngoaøi vieäc quyeát gieát cheát laõo! Baø rít leân, tieáp: - Ngöôi thaáy, ta chöa troøn boán möôi tuoåi , maø ra thaân theå naøy! Chung quy cuõng vì laõo ñoù! Moät ngöôøi ba möôi chín tuoåi maø ñaõ khoâ caèn, xô xaùc! Nghó cuõng ñaùng thöông cho baø chòu söï vaøy voø tröôøng kyø! Nhöng, nhaân ñaõ gieo, thì quaû phaûi gaët! Baø töï ñaøo hoá choân mình, thì coøn traùch ai khoâng cöùu vôùt khoûi hoá? Baø tieáp: - Ta haän! Taïi sao luùc ñoù laõo khoâng gieát luoân ta! Möôøi chín naêm qua, ta soáng vôùi nieàm thoáng khoå! Phoù Hoàng Tuyeát quay mình laëng leõ böôùc ra. Lieãu Nhaân goïi: - Haõy thong thaû! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng quay ñaàu, khoâng döøng chaân. Lieãu Nhaân theùt: - Sao ngöôi khoâng gieát ta? Ngöôøi ñoù khoâng xöùng ñaùng cho Phoù Hoàng Tuyeát haï thuû nöõa! Haén ñi luoân, thaàm nghó töø ñaây, Mai Hoa Am seõ laø choán hoang vu, khoâng moät theá nhaân naøo tìm ñeán nöõa! Haén coù bieát ñaâu coøn coù Dieäp Khai! Viiettkiiem..com V e k em com -656- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2