Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 38

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

50
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 38

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI TAÙM CAÙI CHEÁT CUÛA THUYÙ BÌNH Möa thaätsongmöang xoùa taåhy nieàm cöøu nhaänñaãmn saâuudaáMöat trongsaïloøhgmaùu ñöôøng, to, khoâ röûa saïc ñoaïn ñöôø g haè maù . u veá röûa c n con ngöôøi . Phoù Hoàng Tuyeát chaïy cuoàng loaïn döôùi côn möa truùt nöôùc. Chöa bao giôø haén chaïy nhö vaäy. Möa öôùt suõng y phuïc haén, giaët saïch nhöõng veát maùu treân y phuïc haén. Tröôøng thaûm chieán vöøa qua ghi moät aán töôïng nôi taâm khaûm cuûa haén. Haén bieát , chaúng bao giôø aán töôïng ñoù phai môø. Haén gieát ngöôøi! Töø tröôùc tôùi nay, trong soá nhöõng ngöôøi bò haén gieát coù bao nhieâu ngöôøi ñaùng ñöôïc haén gieát? Vaø hieän taïi? Trong soá hai möôi chín ngöôøi ñoù, coù bao nhieâu ngöôøi ñaùng ñöôïc haén gieát? Trong chieán dòch naêm xöa, moät Quaùch Oai tham gia! Giôø ñaây, haén gieát hai möôi taùm maïng ngöôøi bôûi phaûi tröø ñöùa beù cheát vì thanh ñoaûn ñao! Haén bieát , mình haønh ñoäng quaù ñaùng. Haén khoâng luøi ñöôïc, bôûi khoâng theå tuyeån choïn ñöôïc! Chính thanh ñoaûn ñao doàn haén vaøo tö theá chaúng ñaëng ñöøng! Neáu ñöùa beù chöa cheát! Coù theå tröôøng huyeát chieán ñöôïc traùnh xaûy ra! Haén coù caûm töôûng thanh ñoaûn ñao ñaâm vaøo tim haén, chöù khoâng ñaâm vaøo yeát haàu ñöùa beù. Dieäp Khai! Thanh ñoaûn ñao laø vaät cuûa Dieäp Khai! Taïi sao chaøng khai maøn cho cuoäc chieán phaûi dieãn ra? Tröôùc maét haén, coù moät tieåu khaùch saïn. Haén vaøo thueâ moät gian phoøng, ñoùng kín cöûa laïi. Ñoaïn, haén noân möûa. Möûa maõi. -672- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Noân möûa maõi, haén run ngöôøi, chöùng kinh phong boäc phaùt, haén ngaõ xuoáng, cuoän troøn thaân hình. Haén oaèn oaïi ngay treân vuõng nöôùc chua hoâi vöøa möûa ra. Roài haén hoaøn toaøn maát tri giaùc. o0o Möa caøng phuùt caøng to, khoâng gian trong phoøng caøng luùc caøng u aùm. Chôït caùnh cöûa soå môû ra. Nôi cöûa soå, moät vaät ñen ñen xuaát hieän. Moät laøn chôùp loùe leân, tieáp theo laø moät tieáng noå. Döôùi laøn chôùp, vaät ñen ñen hieä roõ. Moät göông maët ngöôøi. Ngöôøi ñoù nhìn Phoù Hoàng Tuyeát naèm baát ñoäng treân neàn. Thaàn saéc cuûa y heát söùc kyø quaùi. Bi phaãn? Cöøu haän? Khoan dung? Thoáng khoå? Khoâng ai phaân bieät noåi! Khi Phoù Hoàng Tuyeát tænh laïi, nhaän thaáy mình naèm treân giöôøng, ñaép chaên caån thaän. Ñeøn ñaõ ñöôïc ñoát leân. Ñeøn khoâng saùng laém, chieáu moät boùng ngöôøi leân töôøng. Boùng ñen khoâng coù gì ñaëc bieät. Trong phoøng cuûa haén coù ngöôøi! Ai theá? Ngöôøi ñoù ngoài sau ngoïn ñeøn, veû traàm tö. Phoù Hoàng Tuyeát ngaång ñaàu leân nhìn. Ngöôøi ñoù laø Thuùy Bình. Thuùy Bình cuõng ñaõ thaáy haén nhìn. Naøng tieàu tuïy quaù! Naøng ñieåm nheï moät nuï cöôøi, hoûi: - Coâng töû tænh roài? Phoù Hoàng Tuyeát cöùng mình, khoâng noùi gì. Laøm sao naøng coù maët taïi ñaây moät caùch quaù ñoät ngoät? Sao naøng laïi xuaát hieän ñuùng luùc naøy? -673- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thuùy Bình tieáp: - Coâng töû neân nguû moät luùc nöõa. Toâi ñaõ baûo ngöôøi naáu chaùo roài. Gioïng naøng eâm dòu nhö luùc naøo. Möôøng töôïng hoï khoâng heà ly khai nhau trong thôøi gian qua. Chaúng leõ naøng queân nieàm thoáng khoå bò boû rôi? Naøng coù queân hay khoâng, caùi ñoù töï naøng bieát, rieâng Phoù Hoàng Tuyeát thì luoân nhôù maõi! Haén thoáng khoå maõi maõi! Boãng, haén trôû daäy, ñöa tay chæ ra cöûa, heùt: - Cuùt! Cuùt ngay! Ñi cho khuaát maét ta! Thuùy Bình bình tónh nhö thöôøng. Naøng thaáp gioïng ñaùp: - Toâi khoâng ñi! Toâi khoâng ra ñaâu! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: - Ai baûo ngöôi ñeán ñaây? Thuùy Bình ñaùp: - Töï toâi ñeán ñaây! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Taïi sao ngöôi ñeán? Thuùy Bình ñaùp: - Taïi toâi bieát coâng töû thoï bònh! Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi leân: - Vieäc cuûa ta hoaøn toaøn khoâng lieân quan ñeán ngöôi, ta khoâng caàn ngöôi lo lieäu. Thuùy Bình thoát: - Vieäc cuûa coâng töû coù quan heä ñeán toâi , nhaát ñònh laø toâi phaûi lo lieäu. Gioïng naøng vaãn nheï nhaøng, song raát cöông quyeát. Phoù Hoàng Tuyeát vöøa thôû gaáp vöøa ñaùp: - Nhöng hieän taïi ta khoâng nhìn nhaän ngöôi nöõa, khoâng bao giôø nhìn nhaän ngöôi. Thuùy Bình dòu daøng tieáp: - Coâng töû bieát toâi , toâi bieát coâng töû. Chuùng ta quen nhau. Naøng khoâng ñeå Phoù Hoàng Tuyeát noùi gì, laïi tieáp luoân: -674- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Vieäc ñaõ qua, voâ luaän ai quaáy, ai phaûi, chuùng ta ñeàu coù theå queân. Chuùng ta laø baèng höõu, coâng töû thoï beänh, ñöông nhieân toâi phaûi ñeán ñeå chieáu coá coâng töû. Baèng höõu! Caûm tình tröôùc kia, thaân maät theá naøo, chaúng leõ giôø ñaây chæ coøn laø moät thöù höõu nghò suoâng? Bao nhieâu aùi aân ñaõ qua, caùi ñoù chöa ñuû cho caû hai ñi xa hôn phaïm vi baèng höõu sao? Phoù Hoàng Tuyeát nghe nhoùi ôû tim. Haén buoâng mình xuoáng göôøng. Thuùy Bình thoát: - Toâi ñaõ baûo, coâng töû neân nguû ñi moät luùc, chôø chaùo chín roài, toâi goïi thöùc daäy maø aên. Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët ñoâi tay, coá gaéng daèn côn khích ñoäng. Haén muoán toû cho naøng bieát laø hieän taïi haén bình tónh laém, haén queân heát moïi vieäc. Haén khoâng coøn thoáng khoå nöõa. Thuùy Bình ñöùng leân, böôùc tôùi ñaép chaên cho haén, nhö luùc naøo naøng saên soùc cho haén. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng thoát: - Taï ôn ngöôi. Ta khoâng daùm nhaän söï saên ñoùn cuûa ngöôi! Thuùy Bình mæm cöôøi: - Coù gì ñaâu! Coâng töû baát taát phaûi baän taâm suy nghó! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi laø khaùch, ta phaûi chieâu ñaõi ngöôi! Thuùy Bình laéc ñaàu: - Laø ngöôøi quen nhau laâu, chuùng ta khoâng neân noùi ñeán nhöõng chi tieát. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Tuy nhieân, ta khoâng an loøng! Thuùy Bình laéc ñaàu: - Ñaõ theà non heïn bieån, ñaõ ñaàu goái tay aáp, coâng töû coøn noùi chi nhöõng tieáng ñoù? Khoâi haøi laém . Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët tay: - Voâ luaän laøm sao, ta cuõng khoâng neân laøm phieàn luïy ngöôi nhö ngaøy tröôùc. -675- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thuùy Bình cöôøi nheï: - Toâi ñaõ noùi laø khoâng coù sao maø! Huoáng chi, choàng toâi cuõng ñaõ bieát laø toâi ñeán ñaây! Phoù Hoàng Tuyeát caûm giaùc laø mình töø chín taàng trôøi rôi xuoáng ñaát . Xaùc coøn nguyeân, nhöng tim naùt ngaáu! Laâu laém haén môùi hoûi: - Choàng ngöôi? Thuùy Bình cöôøi: - Phaûi! Toâi ñaõ laáy choàng! Phoù Hoàng Tuyeát giöõ gioïng bình tónh: - Möøng cho ngöôi! Thuùy Bình laïi cöôøi; - Nöõ nhaân naøo cuõng theá, sanh ra laø ñeå laáy choàng. Sôùm muoän gì cuõng phaûi laáy choàng! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Ta hieåu! Thuùy Bình buoâng luoân: - Coâng töû boû toâi, toâi phaûi laáy choàng! Naøng loä veû cao höùng. Cao höùng vì cuoái cuøng vaãn coù moät taám choàng. Phoù Hoàng Tuyeát thoât: - Thöïc ra, giöõa chuùng ta cuõng chaúng coù tình caûm chi heát. Thuùy Bình tieáp: - Toâi ñaõ thuaät heát caùc vieäc cuûa toâi trong dó vaõng cho choàng toâi bieát . Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Neáu vaäy, ngöôi khoâng neân ñeán ñaây! Thuùy Bình ñaùp: - Toâi coù cho y bieát, y ñoàng yù ñeå toâi ñeán gaëp coâng töû, chieáu coá coâng töû. Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng ñeán rôùm maùu, baät cöôøi laïnh thoát: - Xem ra y cuõng bieát thoâng caûm nhaân tình! -676- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thuùy Bình gaät ñaàu: - Con ngöôøi y quaû ñuùng nhö vaäy. Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát caát cao gioïng: - Nhöng ta thì khoâng theå! Ta khoâng thoâng caûm deã daõi ñöôïc! Thuùy Bình cöôøi göôïng: - Neáu coâng töû sôï ngöôøi ta hieåu laàm thì toâi goïi y ñeán ñaây cuøng vôùi toâi saên soùc coâng töû. Khoâng ñôïi Phoù Hoàng Tuyeát coù chaáp thuaän hay khoâng, naøng quay ñaàu goïi lieàn: - Vaøo ñaây, oâng ôi! Vaøo cho toâi giôùi thieäu vôùi oâng moät ngöôøi baèng höõu! OÂng Huùy ôi! Huùy! Naøng goïi teân ñoù nghe sao maø thaân maät quaù chöøng. Möôøng töôïng treân ñôøi khoâng coøn coù tieáng naøo trìu meán hôn. Cöûa phoøng khoâng caøi then. Moät ngöôøi ñaåy cöûa böôùc vaøo lieàn sau khi caâu noùi cuûa Thuùy Bình döùt aâm thinh. Chöøng nhö ngöôøi ñoù ñöùng chöïc beân ngoaøi. Y, tuoåi khoâng lôùn laém, maø cuõng chaúng nhoû, traïc ñoä boán möôi thoâi . Göông maët vuoâng, raén roûi chöùng toû moät cuoäc soáng ñaày gian khoå. Voâ luaän laø ai cuõng phaûi coâng nhaän y laø con ngöôøi thaønh thaät, chaát phaùc. Haïng ngöôøi nhö Thuùy Bình khi coù caùi taâm hoaøn löông phaàn ñoâng ñeàu choïn moät maãu choàng nhö vaäy caû. Thuùy Bình cöôøi thoát; - Choàng toâi ñoù, coâng töû! Y teân laø Vöông Ñaïi Hoàng! Thì ra Huùy laø teân rieâng! Y coù veû khuø khôø quaù, hoaøn toaøn thuoäc quyeàn sai söû cuûa Thuùy Bình. Naøng day qua choàng, tieáp: - Ñaây laø vò coâng töû teân Phoù Hoàng Tuyeát maø toâi thöôøng noùi vôùi oâng ñoù! Vöông Ñaïi Hoàng mæm cöôøi voøng tay chaøo: - Töøng nghe ñaïi danh cuûa coâng töû, toâi ngöôõng moä heát söùc. Neáu tröôùc kia haún Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ phaùt taùc roài. Bôûi khi naøo haén chaáp nhaän Thuùy Bình coù choàng? -677- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöng baây giôø thì khaùc. Haén ñaùp: - Möøng cho caùc ngöôi! Thuùy Bình thoát: - Y ít noùi laém, laïi khoâng bieát vuõ coâng! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Caøng hay chöù sao! Thuùy Bình tieáp: - Y buoân baùn, y coù moät cöûa hieäu tô luïa. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ngheà ñoù toát laém! Thuùy Bình tieáp: - Taùnh tình y raát toát . Ít nhaát y… Gioïng naøng trôû neân chua chaùt. - Ít nhaát y cuõng khoâng boû rôi toâi! Phoù Hoàng Tuyeát phaûng phaát khoâng nghe naøng noùi gì. Maø cuõng chaúng thaáy nuï cöôøi khoå sôû cuûa naøng. Chöøng nhö Vöông Ñaïi Hoàng xoán xang aùy naùy, laãm nhaåm: - Caùc vò ôû ñaây nheù, toâi ra ngoaøi kia! Y muoán ruùt oáng tay aùo nôi tay Thuùy Bình, song khoâng daùm. Bôûi, y thaáy Thuùy Bình bieán ñoåi saéc dieän heát söùc kyø quaùi. Soá ngöôøi sôï vôï khoâng phaûi hieám treân ñôøi naøy, song sôï vôï cuûa Vöông Ñaïi Hoàng thì thaät laø hi höõu. Boät nhieân, Phoù Hoàng Tuyeát baûo: - Ngöôi ngoài xuoáng ñi. Vöông Ñaïi Hoàng gaät ñaàu; - Vaâng! Song, y vaãn ñöùng. Thuùy Bình tröøng maét: - Ngöôøi ta baûo ngoài , sao oâng khoâng ngoài? Vöông Ñaïi Hoàng laäp töùc ngoài xuoáng. Chæ khi naøo vôï baûo, y môùi daùm laøm. -678- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Y ngoài, hai baøn tay ñaët treân goái . Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Hai ngöôøi laáy nhau ñoä bao laâu roài? Vöông Ñaïi Hoàng aáp uùng: - Chöøng… chöøng… Y lieác sang Thuyù Bình. Thuyù Bình ñaùp thay: - Chöøng möôøi hoâm thoâi! Vöông Ñaïi Hoàng gaät ñaàu. - Phaûi! Ñöôïc möôøi hoâm roài. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Tröôùc, coù quen nhau chöù? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Khoâng… khoâng phaûi. Y ñoû maët . Phoù Hoàng Tuyeát nhìn y. Khoâng khí maùt laïnh, song traùn y laïi ñöôïm moà hoâi. Y laïi nhuùc nhích maõi, nhö ngoài khoâng yeân. Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Ngöôi khoâng sinh soáng veà ngheà baùn tô luïa. Vöông Ñaïi Hoàng bieán saéc luùng tuùng ñaùp: - Toâi… toâi… Phoù Hoàng Tuyeát thong thaû quay ñaàu laïi nhìn Thuyù Bình gaèn töøng tieáng: - Y khoâng phaûi laø choàng cuûa ngöôi. Thuyù Bình bieán saéc luoân. Caâu noùi nhö caùi taùt. Maët naøng nhö coù mang maët naï, caùi taùt ñoù laøm rôi chieác maët naï. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn nhìn naøng, aùnh maét laïnh luøng. Döôùi caùi nhìn cuûa haén, naøng run ngöôøi leân, cô hoà khoâng ñöùng vöõng. Ñích xaùc, ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø choàng cuûa naøng. -679- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Y laø ai? Thuyù Bình cuùi ñaàu: - Khoâng bieát nöõa! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Ngöôi khoâng bieát? Thuyù Bình tieáp: - Moät teân nhaân coâng trong khaùch saïn ñi tìm cho toâi, toâi laøm sao bieát ñöôïc y laø ai! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ñeå maïo nhaän laø choàng ngöôi? Thuyù Bình cuùi thaáp ñaàu hôn. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ngöôi laøm theá? Thuyù Bình loä veû aûm ñaïm: - Taïi toâi muoán ñeán thaêm chaêm coâng töû, baàu baïn vôùi coâng töû, saên soùc coâng töû. Nhöng toâi sôï coâng töû ñuoåi xoâ toâi. Toâi khoâng muoán coâng töû nghó raèng toâi coøn baùm theo coâng töû. Toâi phaûi toû ra mình khoâng quaù haï tieän. Naøng khoâng muoán Phoù Hoàng Tuyeát vuõ nhuïc naøng. Naøng rôi leä, tieáp luoân: - Thöïc ra, trong taâm toâi, luùc naøo toâi cuõng chæ töôûng nhôù moãi moät mình coâng töû thoâi. Coâng töû gheùt boû toâi, thì toâi cuõng vaãn soáng ñoäc thaân, khoâng bao giôø nghó ñeán vieäc laáy choàng. Töø ngaøy bieát coâng töû ñeán nay, toâi khoâng töôûng ñeán moät nam nhaân naøo khaùc. Phoù Hoàng Tuyeát vuït heùt lôùn: - Ai noùi ta gheùt boû ngöôi? Ai noùi haû? Thuyù Bình oâm ñaàu, khoùc vuøi. Naøng hoûi qua tieáng nöùc nôû: - Coâng töû coøn… töôûng ñeán toâi? Phoù Hoàng Tuyeát cao gioïng: - Ñöông nhieân ta vaãn töôûng ñeán ngöôi, duø cho ngöôi laø nöõ nhaân theá naøo, ta cuõng meán thích ngöôi. Tröø ngöôi ra, ta khoâng yeâu moät nöõ nhaân naøo khaùc! -680- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén môû roäng ñoâi tay. Thuyù Bình nhaøo vaøo loøng haén. Hoï oâm nhau moät luùc laâu. Thuyù Bình reân ræ: - Töø nay, toâi khoâng xa coâng töû nöõa! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Ta cuõng theá! Vónh vieãn khoâng xa ngöôi! Thuyù Bình hoûi: - Vónh vieãn? Phoù Hoàng Tuyeát kieân quyeát ñaùp: - Vónh vieãn. Vöông Ñaïi Hoàng nhìn hoï, ngô ngaùc chaúng hieàu gì. Y chôït thaáy mình thöøa, quaù thöøa neân len leùn ñöùng leân, chuaån bò böôùc ra. Y töø töø quay mình. Moät thanh ñoaûn kieám chôït naèm goïn nôi tay y. Muõi kieám maøu xanh bieác. Kieám coù ñoäc! Y töø töø böôùc ra cöûa. Böôùc ñöôïc hai böôùc, y vuït quay mình laïi. Kieám chôùp leân, muõi kieám lao thaúng vaøo naùch Phoù Hoàng Tuyeát . Bieán hoaù ngoaøi choã töôûng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Haén ñang voøng tay oâm Thuùy Bình, naùch boû troáng traûi, bieán thaønh moät muïc tieâu raát thuaän lôïi cho ñòch. Gia dó, kieám laïi nhanh, laïi ñoäc, laïi maïnh, laïi chuaån! Phoù Hoàng Tuyeát hoaøn toaøn khoâng hay bieát gì caû. May thay, luùc ñoù Thuyù Bình môû maét ra, thaáy boùng ngöôøi dao ñoäng nôi töôøng. Naøng khoâng kòp suy nghó, duøng toaøn löïc xoâ Phoù Hoàng Tuyeát dang ra, laùch mình sang, höùng muõi kieám. Kieám khoâng ñaâm vaøo naùch Phoù Hoàng Tuyeát. Kieám ñaâm vaøo löng naøng. Dó nhieân, naøng ñau laø caùi chaéc, bôûi kieám ñaâm truùng xöông soáng naøng. Tuy nhieân, naøng vaãn môû to ñoâi maét, nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Naøng bieát, qua giaây phuùt naøy, naøng khoâng coøn coù cô hoäi nhìn haén nöõa. Naøng caén raêng, coá giöõ cho mình khoûi hoân meâ gaáp. -681- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Mieäng naøng aån öôùc coù nuï cöôøi . Naøng cheát ñaùng giaù! Phoù Hoàng Tuyeát naùt loøng! Thuyù Bình thoát caâu cuoái cuøng. - Coâng töû tin toâi chöa? Toâi khoâng bieát y laø ai! Toâi khoâng bieát y coù yù haïi coâng töû. Söï thaät laø nhö vaäy! Phoù Hoàng Tuyeát run gioïng: - Ta tin ngöôi! Leä noùng traøo ra, nhö coù theå cuoán theo luoân troøng maét! Vöông Ñaïi Hoàng khoâng ruùt kieám ra ñöôïc, phaûi buoâng tay, töø töø luøi laïi. Viiettkiiem..com V e k em com -682- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2