Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 41

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 41', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 41

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT ÑOÄC THUÛ göôøi ñoù ñaùp: N - Ta chæ baèng moät vaät! Phoù Hoàng Tuyeát naèm moäng cuõng khoâng töôûng noåi vaät ñoù! Haén cöôøi nheï, duøng muõi dao haát tay cuûa Ñinh Vaân Laâm ñang giöõ ròt y phuïc, ñoaïn tieáp: - Baèng vaøo vaät ñoù, chaúng nhöõng daùm töôûng maø ta coøn daùm laøm . Ngöôi khoâng tin, ta laøm laäp töùc cho ngöôøi thaáy! Ñinh Vaân Laâm muoán heùt leân moät tieáng thaät lôùn cho thaáu oâng trôøi. Nhöng muoán heùt thì cöù heùt, naøng khoâng theå buoâng tay. Vöøa luùc ñoù, naøng troâng thaáy moät vaät töø beân ngoaøi bay vaøo baén truùng haøm raêng ngöôøi ñoù. Moät tieáng boáp vang leân, ba chieác raêng cöûa cuûa y gaõy lìa. Vaät ñoù rôi luoân xuoáng ñaát theo ba chieác raêng gaõy. Vaät ñoù laø moät voû ñaäu phoäng. Ngöôøi aáy bieán saéc maët, moät tay che mieäng, moät tay cöû ñao leân. Ñinh Vaân Laâm cuõng bieán saéc maët, keâu leân: - Loä Tieåu Giai! Loä Tieåu Giai laø ngöôøi ma øhieän taïi naøng khoâng muoán thaáy maët, taïi sao haén laïi ñeán ñaây? Chaúng leõ naøng quaù xui xeûo, caùi khoå naøy chöa heát laïi ñeán caùi khoå khaùc? Beân ngoaøi ñoäng laø vuøng ñen toái, trong vuõng ñen toái ñoù coù moät ngöôøi cöôøi thoát leân: - Treân ñôøi naøy, ñaâu phaûi nhaát ñònh chæ coù moãi Loä Tieåu Giai laø bieát aên ñaäu phoäng? Soá ngöôøi khoâng aên ñaäu phoäng nghó ra coøn ít hôn soá ngöôøi aên! Tieáp theo caâu noùi, moät ngöôøi vöøa cöôøi hì hì vöøa böôùc vaøo, vaän y phuïc tuyø tieän, song khoâng caåu thaû, daùng ung dung xem chöøng trôøi saäp tröôùc maét haén cuõng khoâng heà chôùp maét. Thaáy ngöôøi ñoù roài, Ñinh Vaân Laâm coù caûm töôûng laø trôøi ñaát boãng nhieân böøng saùng, aám dòu, heát söông muø, heát gioù thu, heát möa ñeâm. Duø trôøi saäp naøng cuõng khoâng heà chôùp maét . Bôûi, ngöôøi ñoù laø Dieäp Khai. -716- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thaáy Dieäp Khai laø treân theá gian naøy chaúng coøn gì ñaùng cho naøng quan taâm nöõa. Naøng cöôøi dòu, xong neùt maët veânh leân gaét: - Ngöôi cheát dí ôû ñaâu maø baây giôø môùi vaùc xaùc ñeán ñaây? Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï voán töôûng ñeán sôùm, nhöng khoâng nôõ ñeå cho nhò ca cuûa coâ nöông naèm yø taïi choã, caùu kænh, caêm haän, duø sao ñi nöõa thì cuõng laø nhò ca cuûa coâ nöông! Ñinh Vaân Laâm muoán giaän cuõng khoâng theå giaän ñöôïc neân baät cöôøi thoát: - Ngöôøi voán neân ñoái xöû toát vôùi y bôûi sôùm muoän gì y cuõng phaûi laø anh vôï ngöôi! Dieäp Khai cau maøy nhìn naøng hoûi: - Coù phaûi laø ngöôøi trong hoï Ñinh cuûa coâ nöông thích naèm ñaát chaêng? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ngöôi töøng noùi, moät ngöôøi thoâng minh luùc naèm xuoáng roài, tuyeät nhieân khoâng bao giôø ngoài daäy maø? Dieäp Khai gaät guø: - Ñuùng laém! Coù ñaïo lyù laém! Chaøng nhìn Phoù Hoàng Tuyeát , roài nhìn sang gaõ ñang cöû cao thanh ñao hoûi: - Caùc vò ñeàu thoâng minh caû, coøn nhaân huynh naøy sao laïi khoâng naèm xuoáng? Ñöùng nhö theá chaúng thaáy meät sao? Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Cho neân, ngöôi neân khuyeân haén, toát hôn laø haén naèm xuoáng ñi. Toäi gì maø ñöùng maõi cho khoå! Ngöôøi ñoù, mieäng ngaäm maùu ræ ra hai beân meùp rôi loøng thoøng, khoâng daùm coù moät phaûn öùng gì. Laø tay giaûo hoaït treân giang hoà thuoäc loaïi hoà ly, haén thöøa hieåu ñoái töôïng duøng moät caùi voû ñaäu phoäng baén gaõy ba chieác raêng cuûa haén thì phaûi laø nhaân vaät phi thöôøng, coøn laâu laém haén môùi laø ñoái thuû. Dieäp Khai gaät guø - Coâ nöông coù lyù! Chaøng ñöùng ñöa löng veà ngöôøi ñoù, tay chaáp sau löng, moät tö theá thuaän lôïi cho haén. Giaû dó haén ñang cöû cao thanh ñao, ñao laïi gaàn coå chaøng, quaù gaàn, neáu haén lia ñao, moät nhaùt thoâi laø ñaàu chaøng phaûi ruïng. Tröø ra, nôi löng chaøng coù moät con maét. Maø ngöôøi ñaâu coù ñeán ba con maét! Ñaén ño moät chuùt, haén quyeát haï thuû lieàn. Haén nhích ñoäng baøn tay. -717- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöng quaû thaät Dieäp Khai coù moät con maét thöù ba ôû sau löng, baát thình lình chaøng quay laïi, moät ngoùn tay xeït leân, chaïm ñuùng caùnh tay caàm ñao cuûa ngöôøi ñoù. Thanh ñao cuûa haén sang tay chaøng. Nhìn thanh ñao, chaøng cöôøi nheï khen: - Beùn gheâ! Ngöôøi ñoù laïnh cöùng mình, cöôøi göôïng, nuï cöôøi nhö meáu. Dieäp Khai tieáp: - Neáu thanh ñao naøy chôùp ngang caàn coå, thì ñaàu laâu phaûi rôi laø caùi chaéc. Ngöôi coù tin vaäy khoâng? Chaøng caàm dao, döù döù nôi coå haén. Chaøng hoûi: - Ngöôi coù muoán thöû khoâng? Coù thöû môùi ñaùng tin chöù, phaûi khoâng? Ngöôøi ñoù ñaùp gaáp: - Ñöông nhieân laø tin! Khoâng caàn phaûi thöû! Keû naøo khoâng tin, keû ñoù chæ laø ngoác töû! Dieäp Khai cöôøi lôùn Ngöôøi ñoù chôït hoûi: - Luùc caùc haï leân nuùi, coù gaëp baèng höõu cuûa taïi haï chaêng? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ta xem chöøng nhöõng ngöôøi ñoù meät nhoïc quaù neân ñaõ khuyeän hoï naèm xuoáng nghæ moät luùc. Hoï cuõng laø nhöng ngöôøi bieát lôïi bieát haïi neân ngoan ngoaõn nghe lôøi ta, cuøng naüm xuoáng caû. Ngöôøi ñoù thoaùng bieán saéc cöôøi khoå, thoát: - Thöïc ra… taïi haï cuõng caûm thaáy quaù meät nhoïc! Dieäp Khai ñaùp: - Thaáy meät thì cöù tìm choã maø naèm nghæ! Ngöôøi ñoù khoâng noùi gì nöõa, böôùc ñeán goùc töôøng naèm xuoáng. Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi thoát: - Xem ra haén cuõng thoâng minh ñoù chöù! Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï caûm thaáy soá ngöôøi ngu treân ñôøi naøy caøng ngaøy caøng giaûm thieåu. Cuõng laø moät söï ñaùng möøng! Roài chaøng tieáp: - Taïi haï nghó, coâ nöông neân ñöùng leân, ñi tôùi ñi lui chöù naèm maõi theá naøy chæ sôï muïc xöông maát. -718- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm cöôøi nheï: - Ta ñang chôø ngöôi ñaám boùp ñaây! Ñoâi chaân cuûa ta moûi nhöø! Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï nghó, nhò ca coâ nöông ñieåm huyeät ñoâi chaân, sao khoâng ñieåm huyeät luoân caùi mieäng cuûa coâ nöông! Ñinh Vaân Laâm baät cöôøi saèng saëc: - Taïi vì nhò ca ta muoán chöøa caùi mieäng cuûa ta ñeå caén ngöôøi ñoù! o0o Dieäp Khai nhìn Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi thoát: - Trôøi sanh con ngöôøi nhö vaäy, sao laïi coøn gaùn theâm laøm chi moät chöùng beänh tai haïi. Ñinh Vaân Laâm cuõng thôû daøi theo chaøng, roài tieáp noái: - Haén laø con ngöôøi ñaùng thöông thaät ñaáy, tuy coù luùc haén laøm cho thieân haï phaûi leân ruoät töøng côn! Naøng hoûi: - Ngöôi bieát taïi sao haén mang ta ñeán ñaây khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Haén cho raèng ngöôi gieát Thuyù Bình ñoù! Dieäp Khai cau maøy: - Thuyù Bình ñaõ cheát? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Phaàn moä cuûa naøng ôû caïnh ñaây. Chinh Phoù Hoàng Tuyeát töï tay choân xaùc naøng. Nuï cöôøi treân moâi Dieäp Khai taét ngay. Ñinh Vaân Laâm nhìn söõng chaøng hoûi: - Coù phaûi ngöôi gieát naøng chaêng? Dieäp Khai traàm gioïng: - Coâ nöông coù theå hoûi taïi haï caâu ñoù sao? Ñinh Vaân Laâm thôû ra: - Ñöông nhieân, ta bieát khoâng bao giôø ngöôi laïi coù haønh ñoäng ñoù. Nhöng taïi sao thanh ñao cuûa ngöôi laïi ôû ñoù trong tay haén? Dieäp Khai troá maét? -719- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ñao cuûa taïi haï? … Ñinh Vaân Laâm chöa kòp noùi gì, aùnh ñao boãng chôùp leân. Dieäp Khai ñöa tay ra ñoùn baét thanh ñao. Moät thanh phi ñao, moûng nhö laù luùa. Chaøng ngaång ñaàu leân thaáy Phoù Hoàng Tuyeát. o0o Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ ñöùng leân, nhö moät u linh töø coõi aâm hieän ra, loà loä. Maët vaãn xanh xao, mang veû tieàu tuî, meät nhoïc nhöng ñoâi maét boác löûa chôùp böøng böøng. Vaãn vôùi daùng cuõ, haén ñaët tay nôi chuoâi ñao, nhìn choøng choïc Dieäp Khai gaèn töøng tieáng: - Phaûi ñao cuûa ngöôi chaêng? Dieäp Khai khoâng ñaùp. Chaøng khoâng theå ñaùp: Ñao, dó nhieân laø gioáng, nhöng chaúng phaûi chaøng phoùng. Chaøng laâm vaøo caûnh gian lyù, ngay tình, bôûi coù chöùng tích cuï theå. Xöû duïng loaïi ñao ñoù chaúng theå coù nhieàu ngöôøi. Song chaúng phaûi khoâng coù! Ai ñaõ cheá taïo moät loaïi ñao, hoaøn toaøn gioáng ñao cuûa chaøng? Treân ñôøi, coù maáy ai thaáy chaøng duøng ñao? Caøng ít coù ngöôøi thaáy ñao! Theá thì keû naøo ñoù laøm phoûng theo maãu maø cheá taïo? Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe chaøng ñaùp. Cuoái cuøng, Dieäp Khai thôû daøi, hoûi laïi: - Taïi haï duøng thanh ñao naøy ñeå gieát ai? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Chaùu noäi cuûa Quaùch Oai vaø Vöông Ñaïi Hoàng chaúng phaûi sao? Dieäp Khai cau maøy: - Vöông Ñaïi Hoàng? … Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ngöôi sai Vöông Ñaïi Hoàng ñi gieát ngöôøi, roài sau ñoù ngöôi gieát haén ñeå dieät khaåu. Dieäp Khai hoûi: - Thuyù Bình cheát nôi tay haén? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Haén duøng kieám, nhöng khoâng ñoäc thuû baèng thuû ñoaïn cuûa ngöôi! -720- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai cöôøi khoå: - Xem ra, neáu baây giôø taïi haï phuû nhaän, chaéc caùc haï cuõng khoù tin! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Khoâng theå tin ñöôïc! Dieäp Khai tieáp: - Nhöng sao caùc haï khoâng töôûng vì leõ gì maø taïi haï gieát Thuyù Bình? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ngöôøi chaân chaùnh ngöôi muoán gieát laø ta chöù khoâng phaûi laø Thuyù Bình. Dieäp Khai chôùp maét: - Laø caùc haï? Taïi sao taïi haï muoán gieát caùc haï? Phoù Hoàng Tuyeát chöa ñaùp. Ngöôøi ñang naèm ôû goùc ñoäng boãng ñöùng leân, caát tieáng: - Taïi vì caùc haï bò Vaïn Maõ Ñöôøng mua chuoäc, chính taïi haï trong luùc voâ tình nghe ñöôïc tin ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát quay nhanh mình, ñoái dieän vôùi ngöôøi ñoù hoûi: - Ngöôi laø ai? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Taïi haï hoï Baïch teân Kieän, khaùch giang hoà quen goïi laø Baïch Kieän Lang Quaân. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi coù gaëp Maõ Khoâng Quaàn? Baïch Kieän ñaùp: - Moãi ngaøy ñeàu gaëp. Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình: - Laõo ta ôû ñaâu? Baïch Kieän lieác sang Dieäp Khai moät thoaùng baûo: - Caùc haï gieát y tröôùc, taïi haï seõ ñöa caùc haï ñi tìm Maõ Khoâng Quaàn sau. Phoù Hoàng Tuyeát bò kích ñoäng maõnh lieät . Baïch Kieän tieáp luoân: - Taïi haï ñeán ñaây laø coù yù ñöa caùc haï ñi gaëp Maõ Khoâng Quaàn… Phoù Hoàng Tuyeát chaën lôøi: - Ngöôi phaûi cheát laø caùi chaéc! Baïch Kieän phì cöôøi. Boãng, moät veät saùng töø ñaâu coù chôùp leân, xeït ñeán Baïch Kieän. Moät tieáng soaït tieáp theo, moät thanh ñoaûn ñao bay ngang qua vaønh tai haén, caém phaäp vaøo vaùch ñaù -721- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n saâu hai taác. Tieáng caém phaäp haàu nhö khoâng vang leân, thanh ñao möôøng töôïng baén vaøo ñaát nhaõo. Neáu ngöôøi phoùng ñao coá yù gieát haén thì haén ñaõ maát maïng roài . Baïch Kieän run ngöôøi, cô hoà khoâng ñöùng vöõng. Thanh ñao voán ôû nôi tay Dieäp Khai, khoâng ai thaáy chaøng xuaát thuû nhö theá naøo. Caû Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoâng phaùt giaùc kòp thôøi. Dieäp Khai ñieàm nhieân thoát: - Neáu thaät söï taïi haï bò Vaïn Maõ Ñöôøng mua chuoäc thì gaõ kia phaûi truùt linh hoàn roài. Phoù Hoàng Tuyeát trì nghi moät phuùt, baät cöôøi laïnh thoát: - Ñöông nhieân tröôùc maët ta ngöôi khoâng theå laøm caùi vieäc saùt nhaân dieät khaåu. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï tin lôøi cuûa haén noùi? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta chæ tin nhöõng gì chính maét ta troâng thaáy, ta chæ thaáy Thuyù Bình ngaõ guïc tröôùc maét ta. Dieäp Khai hoûi: - Thaät söï caùc haï muoán gieát ta ñeå traû thuø cho naøng? -Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp: Haén khoâng coøn thì giôø ñeå noùi tieáng gì. Bôûi ñao ñaõ baït khoûi voû. o0o AÙnh ñao chôùp leân. Töø laâu, khoâng moät ai traùnh khoûi nhaùt ñao thaàn toác cuûa haén. Nhöng Dieäp Khai ñaõ bieán maát. Baøn tay cuûa Phoù Hoàng Tuyeát vöøa nhích ñoäng, chaøng ñaõ voït mình ra xa ngoaøi ba tröôïng, giôû thuaät bích hoå du töôøng tröôøn mình voït leân cao. Khi ñao ra khoûi voû, chaøng ñaõ thoaùt ra ngoaøi . Möôøng töôïng chaøng bò aùnh ñao haát bay ñi, vì ñao chôùp nhanh quaù. Xem ra, chaøng ñaõ bieát tröôùc theá naøo Phoù Hoàng Tuyeát cuõng baït ñao neân chuaån bò saün saøng tröôùc. Nhôø coù chuaån bò neân chaøng thoaùt khoûi nhaùt ñao. -722- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baøn tay caàm ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát hôi run, moà hoâi laïnh ñaãm öôùt loøng baøn tay ñoù. Haén cheùm huït moät ngöôøi! Treân ñôøi naøy coøn coù ngöôøi thoaùt cheát döôùi thanh ñao cuûa haén. Moät söï kieän treân choã töôûng cuûa haén. Dieäp Khai thoát: - Nhö theá laø khoâng coâng bình! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Khoâng coâng bình! Dieäp Khai ñaùp: - Caùc haï xuoáng tay, tai haï cheát, taïi haï khoâng oaùn haän. Neáu ngöôïc laïi, caùc haï cheát? Ñinh Vaân Laâm chen vaøo: - Neáu ngöôi cheát , thì ai thay theá ngöôi ñi tìm Maõ Khoâng Quaàn baùo cöøu cho ngöôi? Chaúng leõ ngöôi queân moái cöøu haän ñoù ñöôïc? Laøm sao Phoù Hoàng Tuyeát queân ñöôïc? Haän Dieäp Khai laø haän môùi. Haän Maõ Khoâng Quaàn laø haän cuõ, haän truyeàn kieáp, goác reã aên saâu trong taâm naõo haén roài! Caùi gì coù goác, coù reã laø caùi ñoù coá ñònh roài, queân sao ñöôïc? Boû laøm sao ñöôïc? Vaø haén soáng ñaây laø vì moái cöøu haän qua thaâm caên coá ñeá ñoù! Coøn nhö haän Dieäp Khai laø moái haän qua ñöôøng, neáu khoâng noùi laø phuø phieám. Haén coøn naém chuoâi ñao töï hoûi coù neân phaùt xuaát chieâu thöù hai chaêng! Baïch Kieän giöông troøn maét chôø xem, vöøa phaán khôûi, vuøa khaån tröông. Haén thaáy roõ Phoù Hoàng Tuyeát do döï. Neáu Dieäp Khai khoâng cheát thì Phoù Hoàng Tuyeát phaûi cheát . Boãng, haén cao gioïng: - Taïi sao caùc haï chöa ñoäng thuû? Vöøa roài caùc haï baát ñoäng, neáu taïi haï khoâng cöùu thì y ñaõ gieát caùc haï, chaúng leõ caùc haï coøn ñeå cho y cô hoâi aùm toaùn laàn sau? Haén ñinh ninh lôøi noùi ñoù phaûi coù hieäu löïc. Neáu haén ôû trong tình huoáng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát thì chaúng khi naøo haén buoâng tha ñoái phöông. Haén queân, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng phaûi laø haén. Haén vaø Phoù Hoàng Tuyeát laø hai con ngöôøi khaùc bieät ñöông nhieân tö töôûng cuõng khaùc bieät luoân. Phoù Hoàng Tuyeát vuït quay mình, ñoái dieän vôùi Baïch Kieän gaèn töøng tieáng: - Vöøa roài ngöôi cöùu ta? -723- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baïch Kieän ñaõ buoâng lao, phaûi theo lao, coá gaéng gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ngöôi cöùu ta? Baïch Kieän giaûi thích: - Taïi vì taïi haï muoán caùc haï ñi gieát Maõ Khoâng Quaàn. Moät ngaøy Maõ Khoâng Quaàn chöa cheát laø moät ngaøy taïi haï khoâng an taâm. Caâu ñaùp raát coù lyù. Ñaùp ñöôïc nhö vaäy, gaõ ñaéc yù voâ cuøng. Ngôø ñaâu, Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh thoát: - Ta coøn moät ñieåm chöa hieåu roõ! Baïch Kieän hoûi: - Ñieåm chi? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp vôùi gioïng laïnh: - Neáu haén thöïc söï muoán gieát ta, ngöôi taøi naêng gì cöùu noåi ta? Baïch Kieän giaät mình. Gaõ thöùc ngoä thieáu nieân coù taät , coù bònh phaùt baát thöôøng ñoù khoâng ñeán noãi aáu tró, ngu xuaån nhö gaõ töôûng. Gaõ cuõng thöùc ngoä luoân laø chính gaõ ngu xuaån ñaùng haän. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn gaõ laøm gaõ toaùt moà hoâi haït , ñoâi maét laùo lieâng nhö daõ thuù bò ñuoåi doàn. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi maët nhìn thanh ñao, laïnh luøng thoát: - Ta voán neân gieát ngöôi! Baïch Kieän run ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Nhöng ngöôi khoâng xöùng ñaùng. Maùu cuûa ngöôi chæ laøm hoâi thuùi thanh ñao cuûa ta thoâi. Baïch Kieän baøng hoaøng nhö teân töû toäi chaéc cheát laïi ñöôïc aân xaù baát ngôø, moät söï aân xaù maø gaõ khoâng daùm mô tôùi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp luoân: - Ta khoâng muoán gieát ngöôi. Ngöôi ñöøng böùc ta! Baïch Kieän aáp uùng: - Taïi..taï haï… hieåu! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Maõ Khoâng Quaàn coøn soáng? Baïch Kieän ñaùp: -724- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ñoù laø söï thaät! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ngöôi coù muoán soáng ñeå ñöa ta ñi chaêng? Hay muoán naèm luoân taïi ñaây? Trong hai ñieàu, choïn moät ñi! Choïn gaáp! Haén khoâng noùi tieáp. Haén cuõng khoâng nhìn ai. Haén hoûi theá, hoûi ñeå maø hoûi chöù thöøa hieåu maãu ngöôøi ñoù choïn ñieåm naøo roài. Hôn theá, maãu ngöôøi ñoù khoâng bao giôø choïn löïa, bôûi luoân ñoái vôùi chuùng chæ coù moät ñieàu khoâng coù hai ñieàu. o0o Dieäp Khai nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, trong aùnh maét coù nieàm an uûi eâm ñeàm . Chaøng thoát: - Ñích xaùc laø ngaøy nay, caùc haï tieán boä hôn tröôùc! Raát nhieàu! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn nhìn thanh ñao, khoâng nhìn ngöôøi chung quanh. Laàn thöù nhaát töø sau ngaøy maát Thuyù Bình, haén caûm giaùc mình coù töï tin, ñoái vôùi mình, caùi tín taâm toaøn veïn, vöõng chaéc. Haén ngaång ñaàu leân, ngöng aùnh maét nhìn Dieäp Khai, buoâng töøng tieáng: - Hoâm nay, ta coù theå ñeå cho ngöôi ra ñi. Nhöõng gì coøn ñoïng laïi giöõa chuùng ta, roài cuõng coù moät ngaøy naøo ñoù ta seõ keát toaùn ñaøng hoaøng. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï bieát. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Taïi ñaâu, luùc naøo ta ñeå tuyø ngöôi quyeát ñònh! Dieäp Khai ñaùp: - Khoâng caàn choïn nôi vaø luùc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai thoát: - Hieän taïi haï khoâng coù vieäc gì laøm. Taïi haï seõ ñi theo caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: - Chæ caàn ta gaëp ñöôïc Maõ Khoâng Quaàn laø ñuû! Treân theá gian naøy, khoâng moät ai coù theå cöùu laõo! Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï khoâng heà töôûng cöùu laõo. Taïi haï chæ muoán döï khaùn thoâi . -725- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Tröôùc heát xem ta gieát Maõ Khoâng Quaàn, sau ñoù chôø ta gieát ngöôi? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Vaïn nhaát, luùc ñoù caùc haï khoâng töôûng gieát taïi haï thì taïi haï seõ khoâng phaûn ñoái. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ngöôi coù theå ñi xem, coù theå chôø ñôïi , nhöng voâ luaän ta gieát laõo hay laõo gieát ta toát hôn heát ngöôi khoâng neân ña söï. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï ñaùp öùng. Phoù Hoàng Tuyeát loä veû thoáng khoå: - Trong cuoäc haønh trình, ngöôi neân giöõ khoaûng caùch khaù xa, toát hôn heát ñöøng ñeå cho ta troâng thaáy caùc ngöôi! Haén khoâng muoán thaáy moät ñoâi moät caëp naøo tröôùc maét baøy troø aâu yeám, noùi naêng thaân maät . Haén cam chòu coâ ñôn, tòch mònh duø söï coâ ñôn söï tòch mòch laø nhöõng caùi khoå naëng neà, khoù chòu ñöïng hôn moïi caùi khoå khaùc. Dieäp Khai hieåu roõ taâm tình cuûa haén, ñieåm moät nuï cöôøi thoát: - Thöïc ra caùc haï khoâng caàn coù gaõ aáy daãn ñöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Vì taïi haï töôûng ra lai lòch cuûa gaõ! Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - AÏ! Dieäp Khai tieáp: - Gaõ laø ngöôøi trong Long Hoå Traïi. Coù leõ töø luùc ñoù ñeán nay, Maõ Khoâng Quaàn aån naáp taïi ñòa phöông ñoù. Baïch Kieän bieán saéc maët xanh dôøn. Nhö vaäy laø gaõ khoâng coøn ích lôïi cho ai nöõa. Ngöôøi ta ñaâu caàn gaõ soáng nöõa! Gaõ ñinh ninh Dieäp Khai khoâng buoâng tha gaõ. Gaõ laàm. Ñinh Vaân Laâm nhìn gaõ, ñieåm moät nuï cöôøi, thoát: - Ngöôi yeân taâm! Tuy hoï khoâng muoán ngöôi daãn ñöôøng, song hoï cuõng khoâng gieát ngöôi. Bôûi leõ hoï khoâng laø loaøi lang soùi . Baïch Kieän ñoå moà hoâi laïnh aáp uùng: -726- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi haï … bieát …caùc vò aáy laø nhöõng con ngöôøi toát! Ñinh Vaân Laâm cöôøi nheï: - Hoï thì ñích xaùc laø vaäy, coøn ta thì khoâng vaäy! Baïch Kieän bieán saéc maët löôït nöõa, lí nhí: - Coâ … coâ nöông… Ñinh Vaân Laâm ñieàm nhieân: - Ta baát quaù chæ laø nöõ nhaân, maø nöõ nhaân thì luoân luoân deø daët, caån thaän, cho neân ta khuyeân ngöôi neân nhôù, voâ luaän ñoái vôùi ai, ngöôi cuõng coù theå ñaéc toäi, tuyeät ñoâí khoâng neân ñaéc toäi vôùi nöõ nhaân! Baïch Kieän ñoå moà hôi nhö möa, aáp uùng: - Töø nay veà sau… taïi haï… nhaát ñònh nhôù! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Haïng ngöôøi nhö ngöôi khoâng bao giôø queân? Baïch Kieän gaät ñaàu: - Thaät vaäy! Taïi haï nhôù maõi! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Raát tieác ta khoù tin ñöôïc moät caâu noùi cuûa ngöôi, chæ moät caâu thoâi, ñöøng noùi toaøn chuyeän! Baïch Kieän run raåy: - Coâ nöông… muoán taïi haï laøm sao môùi chòu tin cho? Ñinh Vaân Laâm boãng traàm göông maët: - Ta chæ coøn coù moät moät caùch. Nhìn thaàn saéc cuûa naøng, Baïch Kieän bieát ngay caùch ñoù nhö theá naøo. Gaõ gom taøn löïc khí, nhaûy vuït ra ngoaøi. Laàn naøy thì quaû gaõ khoâng laàm. Gaõ vöøa voït ñi, tieáng luïc laïc vang leân sau löng gaõ. Töø phuùt giaây ñoù, gaõ khoâng coøn nghe aâm thinh naøo nöõa! o0o Nhìn Baïch Kieän töø töø ngaõ xuoáng. Phoù Hoàng Tuyeát quay ñaàu laïi tröøng maét vôùi Dieäp Khai, laïnh luøng thoát: - Ngöôi khoâng neân ñeå gaõ cheát! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Gaõ khoâng neân ñaéc toäi vôùi nöõ nhaân! -727- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Neáu Maõ Khoâng Quaàn khoâng ôû taïi Long Hoå traïi? Dieäp Khai ñaùp: - Nhaát ñònh laõo ôû taïi ñoù. Dieäp Khai traêm truùng phaûi coù moät sai. Maõ Khoâng Quaàn khoâng coøn ôû taïi ñoù. Taïi Long Hoå traïi chaúng coøn moät boùng ngöôøi . Khoâng moät boùng ngöôøi soáng! Maùu ñoïng vuõng khaép traïi ñaõ khoâ, xaùc ngöôøi ñaõ cöùng ñôø. Chaúng phaûi chöa bao giôø Dieäp Khai thaáy maùu, thaáy xaùc cheát. Song, laàn naøy chaøng buoàn noân! Ngöôøi soáng, dó nhieân khoâng coøn moät moáng! Ngöôøi cheát, khoâng moät ai toaøn thaây! Phoù Hoàng Tuyeát naém cöùng chuoâi ñao, gaân xanh noåi voàng. Haén cuõng muoán noân, phaûi coá gaéng laém môùi daèn ñöôïc. Caûnh tröôùc maét coù phaûi laø caûnh möôøi chín naêm xöa, beân caïnh Mai Hoa Am? Nieàm haän ñoái vôùi Maõ Khoâng Quaàn vuït gia taêng gaáp boäi phaàn. Bôûi laàn thöù nhaát, haén muïc kích thuû ñoaïn cuûa Maõ Khoâng Quaàn. Khoâng coøn thuû ñoaïn naøo taøn ñoäc hôn! Laâu laém, Dieäp Khai thôû daøi thoát: - Haún laø laõo ta phaùt hieän ra Baïch Kieän ñi tìm caùc haï. Do ñoù, laõo tieân haï thuû vi cöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. Haén khoâng daùm môû mieäng, bôûi môû mieäng laø möûa lieàn. Dieäp Khai cuùi mình xuoáng, duøng hai ngoùn tay moi ñaát coù vaáy maùu. Ñaát coøn öôùt. Nôi ñaây, thieáu aùnh döông quang, maùu chæ khoâ lôùp maët, beân döôùi coøn seät. Chaøng taëc löôõi thoát: - Laõo ly khai nôi naøy chöa laâu laém! Ñinh Vaân Laâm che maët thôû ra: - Coøn ai bieát laõo chaïy veà höôùng naøo! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng ai bieát! Chaøng nhìn ra phöông trôøi xa, aùnh maét ngôøi nieàm phaãn noä. -728- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Moät luùc sau, chaøng tieáp: - Taïi haï hieåu, maãu ngöôøi cuûa laõo, voâ luaän ñi veà höôùng naøo cuõng khoâng ñi xa. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Bôûi taát caû moïi neûo ñöôøng treân ñôøi naøy, laõo ñeàu ñaõ ñi qua, laõo daãm daáu chaân maø khoâng döøng laø vi khoâng coù nôi döøng. Thì khi heát ñöôøng ñi, laõo cuõng khoâng theå trôû laïi con ñöôøng cuõ! Laõo khoâng laøm moät vieäc voâ ích, phí coâng! Coøn moät con ñöôøng duy nhaát laõo chöa ñi thoâi! Con ñöôøng cuøng! Viiettkiiem..com V e k em com -729- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2