Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

94
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 5

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG NAÊM SAU CÔN MÖA TO M tröôøng. oät côn möa chöa töøng coù taïi ñòa phöông naøy. Ngoài trong nhaø nghe haït möa ñoå treân maùi , raàm raäp nghe nhö ngaøn vaïn ngöïa xoâng xaùo choán sa Maây ñen vaàn vuõ, baùo hieäu moät côn möa daøi, beân ngoaøi trôøi toái taêm, beân trong nhaø cuõng toái taêm. Dieäp Khai ngoài treân gheá, duoãi hai chaân, nhìn ñoâi giaøy coû raùch naùt, buoät mieäng thôû daøi, laåm nhaåm : Möa to quaù! Tieâu Bieät Ly chuù yù vaøo caùc quaân baøi, trònh troïng laät moät taám leân, taám cuoái cuøng coøn naèm saáp, nhìn maët quaân baøi moät luùc laâu, ñoaïn cöôøi nheï, thoát : Taïi ñaây, ít khi coù côn möa nhö vaäy! Dieäp Khai gaät ñaàu : -Möa ít ñoå, heã ñoå laø ñoå lôùn! Tieâu Bieät Ly cuõng gaät ñaàu. Laõo nhìn qua khung cöûa soå, moät luùc laâu laïi thôû ra, roài tieáp : Thaät laø moät côn möa ñoå khoâng ñuùng luùc! Dieäp Khai troá maét: -Taïi sao? Tieâu Bieät Ly ñaùp : -Cöù moãi thaùng moät laàn, ñuùng vaøo hoâm nay, caùc coâ caùc baø aáy laïi ñeán thò traán naøy mua saém chæ, kim son, phaán, caùc vaät duïng laët vaët… Dieäp Khai laáy laøm laï : -Caùc coâ caùc baø? Nhöõng ai theá? Tieâu Bieät Ly loä yù cöôøi trong maét : -Trong soá ñoù, coù moät ngöôøi maø caùc haï muoán gaëp laém! Dieäp Khai hieåu. Nhöng chaøng vaãn hoûi : -Taïi sao tieân sinh cho raèng taïi haï muoán gaëp? -119- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï : -Taïi haï thaáy nhö vaäy! Dieäp Khai cau maøy : -Thaáy baèng caùch naøo? Tieâu Bieät Ly voã voã ñoáng quaân baøi tröôùc maët, töø töø thoát : -Coù theå caùc haï khoâng tin. Song, taïi haï nhìn vaøo ñoù laø thaáy raát nhieàu vieäc. Dieäp Khai hoûi : -Tieân sinh coøn thaáy gì nöõa? Tieâu Bieät Ly nhìn caùc quaân baøi, troâng nhö baèng xöông, thaàn saéc daàn daàn traàm troïng, nieàm u uaát hieän leân töø töø. Moät luùc sau, laõo chaäm raõi thoát : -Taïi haï coøn thaáy moät vaàng maây ñen, bao phuû beân treân Vaïn Maõ Ñöôøng, trong vaàng maây ñoù, coù moät thanh ñao, ñao vaáy maùu, maùu roû töøng gioït, töøng gioït. Boãng, laõo ngöûng ñaàu leân, chaêm chuù nhìn Dieäp Khai, traàm gioïng hoûi : -Ñeâm qua, taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, coù vieäc hung aùc xaûy ra, phaûikhoâng? Dieäp Khai giaät mình, qua maáy phuùt, chaøng môùi göôïng ñieåm nuï cöôøi ñaùp : -Tieân sanh neân ñoåi sang ngheà xem töôùng ñoaùn soá laø phaûi hôn! Tieâu Bieät Ly thôû daøi : -Ngheà ñoù cuõng ñöôïc laém chöù! Raát tieác taïi haï chæ thaáy ñöôïc tai hoaï cuûa ngöôøi thoâi, chöù khoâng ñoaùn noåi nhöõng caùi may maén cuûa ai caû. Maø ngöôøi xem töôùng thì ña soá thích bieát vaän ñoû hôn nghe tai hoaï! Cho neân, khoù maø phaùt taøi, neân coù söï thay ñoåi ngheà nghieäp! Dieäp Khai hoûi : -Chaéc tieân sanh coù xem qua cho taïi haï roài? Tieâu Bieät Ly hoûi laïi : -Caùc haï muoán nghe söï thaät? Dieäp Khai gaät ñaàu : -Sôï chi maø chaúng daùm nghe! Ñoâi maét cuûa Tieâu Bieät Ly chôït saâu hôn, laõo mô maøng moät luùc, ñoaïn thoát : -Treân ñaàu caùc haï, coù ñaùm maây ñen, ñieàu ñoù chöùng toû caùc haï coù nhieàu phieàn naõo. -120- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai mæm cöôøi : -Gioáng loaïi phieàn naõo cuûa ai? Tieâu Bieät Ly tieáp : -Nhöõng phieàn naõo ñoù, khoâng haún laø cuûa caùc haï, nhöng möôøng töôïng töø luùc sanh ra ñeán nay, vaø maõi veà sau cuõng theá, phieàn naõo cuûa ngoaïi nhaân luoân luoân quaán quít caùc haï, caùc haï duø vuøng vaãy theá naøo cuõng khoâng thoaùt khoûi. Dieäp Khai vaãn coøn cöôøi, song veû cöôøi baét ñaàu göôïng, roài chaøng göôïng hoûi luoân : -Trong ñaùm maây ñen ñoù coù thanh ñao chaêng? Tieâu Bieät Ly ñaùp : -Duø coù ñao, cuõng chaúng sao! Dieäp Khai hoûi : -Taïi sao? Tieâu Bieät Ly ñaùp : -Chæ vì coù nhieàu quyù nhaân hoä maïng caùc haï, cho neân, voâ luaän gaëp chuyeän nguy haïi gì, caùc haï cuõng qua khoûi, ñuùng laø caùi caûnh phuøng hung hoaù kieát . Dieäp Khai chôùp maét : -Quyù nhaân hoä maïng? Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu : -Taïi haï noùi quyù nhaân, laø noùi nhöõng ngöôøi öa thích caùc haï, nhöõng ngöôøi coù theå tieáp trôï caùc haï, thí duï nhö… Dieäp Khai chaän lôøi : -Thí duï nhö tieân sanh… Tieâu Bieät Ly laïi cöôøi, roài laéc ñaàu, thoát : -Quyù nhaân nhö maïng soá cuûa caùc haï, ñaïi ña soá laø caùc nöõ nhaân, thí duï, naøng Thuyù Bình… Nhìn ñoaù chaâu hoa, Tieâu Bieät Ly tieáp : -Haún laø ñeâm qua, naøng thöùc traéng, chôø caùc haï. Sao caùc haï khoâng ñeán vôùi naøng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Tuùi caïn vaøng, laø luùc xa myõ nhaân, caøng luyeán löu, caøng bò xoâ ñuoåi gaáp. Haø taát ñeán ñoù, ñeå bò ñuoåi xoâ? -121- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu : -Caùc haï laàm! Dieäp Khai chôùp maét : -AÏ? Tieâu Bieät Ly traàm gioïng : -Nöõ nhaân taïi ñòa phöông naøy, chaúng phaûi taát caû ñeàu thôø phuïng vaøng ñaâu! Dieäp Khai taëc löôõi : -Taïi haï chæ mong hoï thôø phuïng vaøng! Tieâu Bieät Ly cau maøy : -Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp : -Neáu hoï nhö vaäy, laø döùt khoaùt, laø bình thuûy töông phuøng, sau côn gaëp nhau, beøo cöù troâi, nöôùc cöù chaûy, khoâng ai gaây phieàn naõo cho ai baèng ñöôøng giaây löu luyeán mô hoaøi. Tieâu Bieät Ly nhìn söõng chaøng : -Caùc haï muoán noùi, ngöôøi höõu tình thöôøng gaëp nhieàu phieàn naõo? Dieäp Khai gaät ñaàu : -Vaäy ñoù! Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï : -Caùc haï laïi sai laàm nöõa roài! Moät con ngöôøi hoaøn toaøn khoâng phieàn naõo, thì soáng coù thuù vò gì? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Taïi haï thaø chòu ngoài trô taïi ñaây, tröø ra nôi ñaây khoâng tieáp khaùch ban ngaøy. Tieâu Bieät Ly thoát : -Caùc haï ñöôïc daønh ngoaïi leä. Tuyø tieän ñeán, luùc naøo cuõng chaúng sao, ôû laïi bao nhieâu laâu, cuõng chaúng sao! Coù ñieàu, khí löïc cuûa taïi haï keùm suy, khi côn buoàn nguû ñeán, thì ñaønh thaát leã boài tieáp! Dieäp Khai laïi cöôøi : -Nhöng tieân sanh ít nguû! Tieâu Bieät Ly thôû daøi : -122- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Con ngöôøi trôû veà giaø, raát ít nguû, bôûi bieát töøng phuùt töøng giaây coøn thöøa laïi chaúng bao nhieâu, nguû ñi laø phí phaïm. Haø huoáng, taïi haï laïi laø moät con meøo ñeâm! Laõo laáy caëp naïng döïng keá beân, ñaët naïng vaøo vaùch, töø töø ñöùng leân. Boãng laõo baät cöôøi, tieáp : -Coù leõ vaøo giöõa ngoï ngaøy nay, khi côn möa döùt, coù theå caùc haï gaëp laïi naøng. oOo Tieâu Bieät Ly ñaõ leân gaùc nhoû. Hai taø aùo cuûa laõo phaát phô, khoâng vöôùng baän. Ñoâi chaân cuûa laõo vuït taän goái, Dieäp Khai nhaän ra söï traïng ñoù, baát giaùc thôû daøi . Taïi sao ñoâi chaân cuûa laõo cuït ñi? Bònh hoaïn, hay bò chaët lìa? Ai troâng thaáy söï traïng ñoù, cuõng phaûi nghó raèng laõo laø con ngöôøi khoâng taàm thöôøng, laõo phaûi coù moät thôøi oanh lieät, lai lòch cuûa laõo laø khoâng nhoû vaäy! Taïi sao laõo ñeán taän thò traán vuøng bieân thaønh naøy, moät nôi hoangvaéng, tieâu ñieàu, sanh nhai vôùi caùi ngheà khoâng ñeïp laém? Laõo muoán choân daáu moät quaù khöù soâi ñoäng? Laõo thaät söï coù khaû naêng khaùm phaù bí maät cuûa ngoaïi nhaân chaêng? Laõo bieát ñöôïc tai hoaï cuûa ngöôøi tröôùc khi tai hoaï xaûy ra chaêng? Dieäp Khai sôø ñeán caùc quaân baøi . Thì ra, nhöõng vaät ñoù khoâng baèng xöông, maø baèng chaát theùp cöùng, gioáng nhö xöông! Beân treân, coù tieáng ho huùng haéng voïng xuoáng. Dieäp Khai thôû daøi, nhôù laïi moãi lôøi noùi cuûa laõo ta phaûng phaát haøm chöùa moät yù nghóa xa xoâi, laõo laøm vieäc gì, phaûng phaát coù moät muïc ñích bí maät! Bieát ñaâu, gian gaùc nhoû cuûa laõo cuõng chöùa ñöïng nhieàu bí maät? Dieäp Khai lieác maét sang chieác thang leân gaùc, boãng nôû moät nuï cöôøi! Chaøng phaùt hieän ra, nôi ñaây coù nhieàu caùi thuù gheâ! Giöõa ngoï. Quaû nhieân, côn möa döùt . Dieäp Khai ñi treân con ñöôøng coøn ngaäp nöôùc, laày buøn, thaúng ñeán ngoâi tieäm taïp hoaù. Chuû nhaân ngoâi taïp hoaù laø moät ngöôøi trung nieân, taùnh laïc quan, maët troøn, luoân luoân cöôøi, nuï cöôøi chieâu ñaõi. -123- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laõo hoï Lyù, teân Maõ Hoå, raát deã daõi vôùi moïi ngöôøi , khoâng heà so ño theâm bôùt veà tieàn baïc hay hoaù phaåm vôùi khaùch haøng. Vaøo tröa, giôø côm cuûa moät gia ñình, ít coù ngöôøi ra phoá mua saém. Lyù Maõ Hoå töïa ñaàu leân quaày, thiu thiu nguû. Boãng coù tieáng baùnh xe laên, tieáng ngöïa hí. Moät coã xe ñen do 8 ngöïa keùo töø xa xa tieán vaøo thò traán. Ngöïa, thuoäc loaïi quyù, coã xe loäng laãy voâ cuøng. Dieäp Khai deã daøng nhaän ra coã xe. Chính laø coã xe ñoùn chaøng hoâm qua, ñöa veà Vaïn Maõ Ñöôøng. Trong xe ñoù, hieän taïi, nhöõng ai ngoài? Chaøng ñang nhìn coã xe, phía sau löng chôït coù ngöôøi thoát : Chaéc baø coâ vaø ñaïi tieåu thö trong Vaïn Maõ Ñöôøng ñi mua saém gì ñoù! Chaúng roõ hoâm nay, hoï coù mua hoät gaø khoâng! Ngöôøi vöøa thoát, chính laø Lyù Maõ Hoå. Dieäp Khai mæm cöôøi : Hoï khoâng phaûi laø ñaàu beáp, thì mua hoät gaø laøm gì? Lyù Maõ Hoå xì moät tieáng : -Töôùng coâng ñaâu coù bieát , nöõ nhaân mua tröùng gaø ñeå thoa maët ñoù, giöõ gìn cho dung nhan töôi treû maõi maõi! Dieäp Khai laïi cöôøi : -Daâu con cuûa huynh ñaøi coù duøng tröùng boâi maët khoâng? Lyù Maõ Hoå cöôøi laïnh : -Daâu cuûa toâi aø? Neáu moãi ngaøy noù coù thoa caû traêm tröùng cuõng chaúng ích gì, vì da maët cuûa noù, daøy nhö voû quít, maø laïi laø thöù voû khoâ môùi khoå chöù! Haén boãng thaáp gioïng tieáp : -Nhöng hai vò nöõ nhaân cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng, laø hoa Thuûy Tieân, hoï laø myõ nhaân, neáu töôùng coâng coù phuùc khí… Haén cöôøi hì hì, khoâng noùi tieáp cho döùt caâu! Töø ngoaøi xe, moät gioïng thieáu nhi vang leân, voïng vaøo : -Lyù Maõ Hoå leùo nheùo caùi gì ñoù? Lyù Maõ Hoå voäi cöôøi vuoát ñaùp : -124- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñaâu coù! Coù noùi gì ñaâu, tieåu thieáu gia. Toâi ñang lo goùi keïo cho tieåu thieáu gia ñaây chöù! Thieáu nhi ñaõ vaøo hieäu taïp hoaù, chaáp tay sau löng, ñöùng laïi cöûa, ñoâi maét laùo lieân. Tuy noù coøn nhoû tuoåi, song khí phaùi ñaõ lôùn laém roài, Lyù Maõ Hoå ngaùn noù voâ cuøng. Nhöng, noù chôït thaáy Dieäp Khai, maët noù traéng nhôït, quay mình trôû ra gaáp! Dieäp Khai voït theo, chuïp tay noù, giöõ laïi, cöôøi hì hì thoát : -Ñöøng noùi ngöôi laø Tieåu Hoå Töû, duø ngöôi laø tieåu hoà ly, cuõng chaúng chaïy khoûi tay ta ñaâu! Tieåu Hoå Töû coù veû quyùnh quaùng, keâu to leân : -Toâi khoâng quen oâng, oâng naém tay toâi giöõ laïi laøm gì! Dieäp Khai cöôøi hì hì : -Môùi sôùm mai naøy, ngöôi noùi laø nhaän ra ta, sao baây giôø laïi baûo laø khoâng quen? Tieåu Hoå Töû ñoû maët toan keâu leân. Dieäp Khai tieáp : -Ngoan ngoaõn nghe lôøi ta, muoán bao nhieâu keïo cuõng coù, ta mua ñuû, baèng caõi ta, ta seõ ñi caùo toá vôùi gia gia vaø töù thuùc cuûa ngöôi, raèng sôùm mai naøy, ngöôi noùi laùo! Tieåu hoå töû laïi caøng quyùnh hôn laáp vaáp hoûi : -Toâi noùi laùo caùi gì ñaâu? Dieäp Khai thaáp gioïng : -Ta bieát nhö theá naøy, laø ñeâm qua ngöôi nguû sôùm, ngöôi khoâng heà ñi ñaâu nöûa böôùc, ngöôi khoâng coù ñeo buïng ngöïa cuûa thô thô ngöôi, coù ñuùng vaäy khoâng? Tieåu Hoå Töû chôùp laïch ñoâi maét : -Toâi noùi theá, baát quaù chæ ñeå giuùp oâng thoaùt naïn chöù coù gì ñaâu maø… Dieäp Khai hoûi : -Ai baûo ngöôi noùi theá? Tieåu Hoå Töû ñaùp : -Khoâng ai baûo caû! Toâi töï ñoäng noùi ñaáy! Dieäp Khai traàm göông maët : -Ngöôi khoâng noùi cho ta bieát, ta seõ mang ngöôi trôû veà, giao cho gia gia ngöôi. -125- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tieåu Hoå Töû sôï haõi cuoáng cuoàng, haén nghe noùi ñeán gia gia laø phaùt run leân. Laäp töùc, haén khai : -Dì ba baûo toâi noùi ñoù! Noùi nhö vaäy ñoù! Dieäp Khai kinh haõi , hoûi : -Dì ba? Coù phaûi caùi baø dì ñi vôùi ngöôi buoåi saùng naøy khoâng? Tieåu Hoå Töû gaät ñaàu. Dieäp Khai cau maøy hoûi : -Baø aáy laøm sao bieát ñöôïc ñeâm qua ta vaø thô thô ngöôi coù gaëp nhau? Tieåu Hoå Töû vaãn cöôøi : -Toâi laøm sao bieát ñöôïc vieäc cuûa dì ba? Taïi sao oâng khoâng hoûi thaúng nôi dì aáy? Dieäp Khai buoâng tay, Tieåu Hoå Töû chaïy xa lieàn, haén chaïy ñeán ñaàu ñöôøng, quay mình laïi, nhaên nhaên maët khæ, cöôøi hì hì, thoát : -OÂng coù theå ñi hoûi dì ba, nhöng khoâng ñöôïc oâm dì nhö oâm thô thô toâi ñaáy nheù! Coi chöøng gia gia toâi ghen ñaáy nheù! Haén chui ngay vaøo hieäu baùn tô luïa. Dieäp Khai cau maøy, thaàm nghó “Söï vieäc naøy thaät laø ngoaøi choã lieäu cuûa ta!” Chaøng töï hoûi dì ba cuûa Tieåu Hoå Töû laø ai? Laøm sao baø aáy bieát roõ vieäc ñeâm qua! Taïi sao baø muoán giaûi naïn cho chaøng? Chaøng ngaång ñaàu leân, ñuùngluùc dì ba töø trong cöûa hieäu tô luïa böôùc ra. Baø coù veû thanh ñaïm, vaän y phuïc traéng, khoâng phaán son, khoâng mang nöõ trang, nhöng caùi phong vaän cuûa baø thöøa laøm ñaém ñuoái caû nhöõng keû khoù taùnh. Dieäp Khai nhìn baø, baø cuõng nhìn traû laïi chaøng, chaúng roõ voâ tình hay coá yù ñieåm moät nuï cöôøi. Dieäp Khai söõng sôø tröôùc nuï cöôøi ñoù. Moät luùc sau, chaøng phaùt hieän moät ñoâi maét ñen laùy khaùc ôû phía sau baø. Ñoâi maét ñoù cuõng nhìn chaøng. Möôøng töôïng ñoâi maét mang nieàm öu uaát, neân caùi saùng coù veû xa xaêm… Ñeâm qua, naøng khoâng nguû? Hay vì naøng coù khoùc nhieàu? -126- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Con im cuûa Dieäp Khai ñaäp maïnh, lieàn hoài. Maõ Phöông Linh chôùp maét ra hieäu, chaøng gaät ñaàu. Maõ Phöông Linh cuùi ñaàu, cöôøi thoaùng oOo Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy, lôøi noùi raát thöøa. Moät nuï cöôøi, moät aùnh maét, coù theå thay vaïn lôøi, nhieàu yù nghóa hôn vaïn lôøi. Con tim cuûa hoï coù thöù ngoân ngöõ rieâng, loaïi truyeàn aâm nhaäp maät cuûa gioáng höõu tình! oOo Toaø gaùc nhoû tòch mòch, khoâng moät tieáng ñoäng, chaúng roõ ai ñaõ thu doïn caùc quaân baøi baøy taùn loaïn tröôùc ñoù. Dieäp Khai vaøo ngoài treân gheá cuõ, chôø. Chaøng hieåu yù töù cuûa Maõ Phöông Linh. Nhöng yù töù cuûa dì ba, thì chaøng suy nghó maõi cuõng khoâng taøi naøo ñoaùn noåi. Vôï cheát roài, thì con ngöôøi nhö Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, laøm gì thieáu nöõ nhaân beân caïnh. Vaø chæ coù maãu ngöôøi nhö dì ba, môùi xöùng ñaùng phoái hôïp vôùi maãu ngöôøi nhö Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Coù nam nhaân ñoù, phaûi coù nöõ nhaân ñoù, vaø ngöôïc laïi. Dieäp khai baét ñaàu hieåu thaân phaän cuûa baø, song khoâng hieåu noåi yù töù cuûa baø. Coøn nuï cöôøi cuûa baø nöõa, moät vaán ñeà gaây xaùo troän taâm tö chaøng khoâng ít. Dieäp Khai thôû daøi, khoâng muoán nghó xa hôn, caøng nghó caøng coù loãi vôùi Maõ Phöông Linh. Nhöng, nuï cöôøi ñoù laøm sao chaøng queân ñöôïc. oOo Hieän taïi, hai nöõ nhaân ñoù ñang laøm gì? Hoï coù mua hoät gaø trong hieäu taïp hoaù cuûa Lyù Maõ Hoå chaêng? Nöõ nhaân mua hoät gaø boâi maët, giöõ dung nhan töôi treû maõi , coù chaéc laø hieäu quaû nhö vaäy khoâng? Dieäp Khai taäp trung yù trí, höôùng veà vaán ñeà gì khaùc, mieãn vaán ñeà ñoù khoâng lieân quan gì ñeán hai nöõ nhaân. Tuy nhieân, chaøng noã löïc caùch naøo, cuõng khoâng xoaù môø hình boùng cuûa hoï trong taâm töôûng. -127- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vöøa luùc ñoù, caùnh cöûa nhích ñoäng. Dieäp Khai ñinh ninh laø Maõ Phöông Linh vaøo, toan ñöùng leân song con tim vuït traàm xuoáng, chaøng khoâng nhuùc nhích ñöôïc moät ly. Vì, ngöôøi vaøo, chaúng phaûi Maõ Phöông Linh. Ngöôøi vaøo laø Vaân Taïi Thieân! Caû hai, chaúng ai töôûng laø seõ gaëp nhau taïi choã naøy. Vaân Taïi Thieân toan lui ra, nhöng laøm sao ñöôïc khi dieän ñoái dieän roài! Dieäp Khai cöôøi nheï, caát tieáng tröôùc : -Caùc haï haún ñeán ñaây ñeå tìm Thuùy Bình? Coù phaûi laø caùc haï muoán hoûi naøng, taïi sao trao ñoaù chaâu hoa cho keû khaùc? Vaân Taïi Thieân höï moät tieáng khoâng ñaùp, keùo chieác gheá ngoài xuoáng. Dieäp Khai tieáp : -Nam nhaân tìm nöõ nhaân, vaãn laø ñieàu hôïp lyù, hôïp tình, caùc haï ngaïi gìmaø chaúng vaøo? Vaân Taïi Thieân traán ñònh tinh thaàn, laáy laïi bình tónh roài. Gaõ traàm gioïng ñaùp : -Taïi haï ñeán ñaây tìm ngöôøi thaät , song chaúng phaûi tìm nöõ nhaân! Dieäp Khai chôùp maét : -Caùc haï tìm ai? Vaân Taïi Thieân buoâng goïn : -Phoù Hoàng Tuyeát! Dieäp Khai hoûi : -Tìm haén laøm gì? Vaân Taïi Thieân khoâng ñaùp. Dieäp Khai laïi hoûi : -Haén ôû laïi Vaïn Maõ Ñöôøng maø? Vaân Taïi Thieân laéc ñaàu : -Ñi roài! Dieäp Khai ngaïc nhieân : -Töï luùc naøo? Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -128- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Saùng sôùm! Dieäp Khai cau maøy ; -Neáu haén ñi töø saùng, haén phaûi ngang qua thò traán naøy, sao taïi haï khoâng gaëp? Roài chaøng hoûi : -Coøn caùc ngöôøi kia? Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Ñi heát! Caùc haï coù gaëp ai khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Laï chöa! Sao taïi haï chaúng gaëp ai caû, thò traán naøy coù moãi moät con ñöôøng caùi, ñaâu phaûi roäng lôùn gì, maø hoï ñaâu phaûi laø nhöõng haït caùt? Vaân Taïi Thieân bieán saéc, ngaång ñaàu leân, nhìn toaø gaùc nhoû. Dieäp Khai thoát : -Tieâu laõo baûn coù maët treân ñoù, caùc haï ñònh leân hoûi laõo? Vaân Taïi Thieân do döï. Boãng, gaõ ñöùng leân, xoâ cöûa böôùc ra ngoaøi. Vöøa luùc ñoù coù hôn möôøi coã xe traàn do löøa ngöïa keùo, töø beân ngoaøi traán tieán vaøo. Xe naøo cuõng chôû quan taøi, moãi xe chôû boán coã, goã môùi tinh… Moät ngöôøi guø löng, vaän aùo môùi baèng boá xanh, maët traéng nhôït , ngoài löøa ñen, ñi keøm beân xe. Moät ñoaøn xe chôû ñaày quan taøi ñeán vaøo thò traán, laø moät söï laï, ai troâng thaáy cuõng phaùt sôï. Vaân Taïi Thieân cuõng khoâng khoûi haõi huøng ñoàng thôøi hieáu kyø, baät hoûi : Soá quan taøi naøy chôû veà ñaâu ñaây? Ngöôøi guø nhìn gaõ töø ñaàu ñeán chaân, boãng cöôøi khan, roài hoûi laïi : -Xem qua loái aên maëc cuûa quan nhaân, tieåu nhaânn naøy ñoaùn chöøng laø nhaân vaät trong Vaïn Maõ Ñöôøng, coù phaûi vaäy chaêng? Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Phaûi! Ngöôøi guø tieáp : -Soá quan taøi naøy seõ ñöôïc vaän chuyeån ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng ñoù. -129- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaân Taïi Thieân bieán saéc : -Ai baûo ngöôi chôû ñi? Ngöôøi guø cöôøi vuoát : -Thì chính ngöôøi ñaët mua, traû tieàn, baûo chôû ñi chöù coøn ai nöõa! Boïn tieåu nhaân ñaâu coù saün moät soá quan taøi nhieàu nhö vaäy? Phaûi laøm ngaøy laøm ñeâm cho kòp giao ñuû 300 coã! Ñaây laø ñôït giao haøng ñaàu tieân ñaáy!… Vaân Taïi Thieân löôùt tôùi, loâi ngöôøi guø xuoánglöng löøa, theùt : -Ba traêm coã? Ai ñaët? Ngöôøi ñoù ra sao? Ngöôøi guø sôï run, laáp vaáp ñaùp : -Moät … moät nöõ nhaân! Vaân Taïi Thieân söõng sôø : -Moät nöõ nhaân? Daùng daáp ra sao? Ngöôøi guø ñaùp : -Giaø! Giaø roài! Moät laõo thaùi baø! Vaân Taïi Thieân caøng söõng sôø : -Caùc ngöôøi töø ñaâu ñeán? Coøn baø aáy hieän giôø ôû ñaâu? Ngöôøi guø chæ ñaùp ñoaïn sau : -Baø aáy ôû trong coã quan taøi treân xe thöù nhaát ñoù! Vaân Taïi Thieân boû ngöôøi guø löôùt tôùi coã xe thöù nhaát, quaû thaáy moät coã quan taøi ñaäy naép hôø, chöøa moät loå hôû cho thoaùng khoâng khí. Gaõ vung tay haát naép quan taøi. Beân trong, quaû nhieân coù ngöôøi naèm, song khoâng phaûi nöõ nhaân, cuõng khoâng phaûi ngöôøi soáng! Moät nam nhaân! Hay ñuùng hôn laø moät caùi xaùc nam nhaân! oOo Xaùc cheát maëc y phuïc cheït, maøu ñen, raâu ria ñaày maët. Quanh mieäng, vaáy maùu khoâ, maët nhaên nhíu bieán theå. Toaøn thaân khoâng coù moät veát thöông naøo khaùc. Ñuùng laø naïn nhaân cheát vì noäi löïc gaây chaán ñoäng taïng phuû. Dieäp Khai ñöùng treân theàm cao, troâng xuoáng, baát giaùc keâu leân : -Phi Thieân Tri Thuø! -130- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñuùng laø xaùc cuûa Phi Thieân Tri Thuø, Dieäp Khai khoâng theå nhìn laàm ñöôïc! Phi Thieân Tri Thuø cheát! Coøn Laïc Laïc Sôn, Phoù Hoàng Tuyeát, Moä Dung Minh Chaâu? Hoï voán ñoàng thôøi ly khai Vaïn Maõ Ñöôøng, taïi sao thi theå cuûa Phi Thieân Tri Thuø laïi naèm trong quan taøi? Vaân Taïi Thieân töø töø quay mình laïi, nhìn chaêm chuù ngöôøi guø. Gaõ daèn töøng tieáng : -Ngöôøi naøy khoâng laø laõo thaùi baø! Ngöôøi guø run nhö caày saáy, mieãn cöôõng gaät ñaàu : -Khoâng… khoâng phaûi! Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -Coøn laõo thaùi baø cuûa ngöôi? Ngöôøi guø laéc ñaàu : -Khoâng bieát nöõa! Moät ngöôøi phu xe boãng run gioïng chen vaøo : -Toâi cuõng khoâng bieát nöõa! Xe toâi ôû phía sau, toâi khoâng hieåu nhöõng gì xaûy ra ôû phía tröôùc! Ngöôøi phu naøy, ñaùnh coã xe thöù hai, noái tieáp lieàn coã xe thöù nhaát. Vaân Taïi Thieân quaùt : -Voâ lyù! Xe ngöôi ôû sau, sao ngöôi laïi ôû tröôùc? Ngöôøi phu xe giaûi thích : -Luùc khôûi haønh, xe toâi ôû sau cuøng, ñi ñöôïc moät ñoãi, haønh trình boãng bò ñoåi höôùng, xe haäu trôû thaønh xe tieàn vaø ngöôïc laïi. Nhöõng gì xaûy ra ôû ñoaïn ñöôøng ñaàu, toâi khoâng hieåu ñöôïc! Vaân Taïi Thieân day sang ngöôøi guø, gaèn gioïng : -Chaúng leõ moät laõo thaùi baø laïi bieán thaønh moät xaùc nhaân? Ngöôøi guø run mình laáp vaáp ñaùp : -Tieåu nhaân … thöïc tình khoâng bieát gì caû. Baát thình lình, Vaân Taïi Thieân xuaát thuû. Baøn tay vöôn tôùi, naêm ngoùn cong laïi , chuïp xuoáng xöông tyø baø ôû vai höõu cuûa ngöôøi guø. -131- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi guø ñang run raåy nhö caùi ñuoâi ñöùt cuûa con thaïch suøng, Vaân Taïi Thieân vöøa xuaát thuû, ñoät nhieân y heát run, roài soaït chaân nhö tröôït, laùch mình voøng sang phía haäu cuûa Vaân Taïi Thieân, nhanh khoâng töôûng noåi. Ñoaïn y hoaønh tay chaët coâng vaøo hoâng Vaân Taïi Thieân. Chæ nhìn caùch phaûn coâng cuûa ngöôøi guø Dieäp Khai bieát ngay baøn tay ñoù coù ít laém cuõng treân 30 naêm coâng phu. Nhöng ñoái töôïng cuûa y, laø Vaân Taïi Thieân thì moät chöôûng kình duø lôïi haïi ñeán ñaâu cuõng khoâng laøm cho y ñaéc yù noåi! Vaân Taïi Thieân neù traùnh deã daøng, ñoàng thôøi gaõ cöôøi laïnh, thoát : -AØ! Khaù khen cho ngöôi ñoù! Khoâng chaäm treã gaõ ñaùnh traû ñuùng naêm chieâu trong moät thoaùng maét. Vuõ coâng cuûa gaõ voán sôû tröôøng veà khinh linh, nhanh nheïn, tuy hieän taïi gaõ chöa hieän loä troïn veïn oai löïc, song cuõng thöøa uy hieáp baát cöù ai. Ngöôøi guø baät cöôøi ha haû : -Khaù! Khaù laém! Coù theá môùi khoâng maát maët Vaïn Maõ Ñöôøng chöù! Thaân voán guø, y laïi thun mình nhö con oác, ñoaïn vöôn thaúng leân. Theo ñaø vöôn vuùt leân khoâng, roài moät caùi laéc tieáp theo, y ñaõ ñöùng treân maùi moät ngoâi nhaø gaàn ñoù. Thuaät khinh coâng cuûa y cöïc dieäu, song ñoái phöông laø moät Vaân Taïi Thieân neân chung quy y vaãn chaäm hôn moät böôùc. Y vöøa vuùt ñi Vaân Taïi Thieân chôùp mình bay theo lieàn, y vöøa ñaùp xuoáng maùi nhaø, Vaân Taïi Thieân cuõng vöøa chuïp truùng löng aùo cuûa y ngay taïi choã guø. Moät ñaøng nhích tôùi , moät ñaøng giaät maïnh, löng aùo raùch toaït moät maûnh. Baøn tay cuûa Vaân Taïi Thieân chaïm phôùt cuïc guø nôi löng ñoái phöông, caùi chaïm ñoù laøm loeù leân moät vaàng saùng. Vaàng saùng chôùp, ba veát saùng baén ra, nhaém buïng Vaân Taïi Thieân vuùt ñeán. Aùm khí! Ba vieân haøn tinh ñöôïc gaøi trong moät cô quan, ñaët taïi cuïc guø. Vaân Taïi Thieân kinh haõi, nuùp mình xuoáng voït xeùo qua moät beân. Nhôø thaân phaùp khinh linh, gaõ traùnh khoûi ba vieân haøn tinh chaïm vaøo mình, song taø ao cuõng bò baén thuûng ba loã. Trong khi ñoù, ngöôøi guø ñaõ nhaûy ñeán maùi ngoâi nhaø thöù taùm, töø ñoù y lieân t ieáp baén ngöôïc ra maáy vieân haøn tinh nöõa coát ñeå ngaên chaän keû ñòch ñuoåi theo, ñoaïn y nhuùn chaân, vuùt mình leân khoâng, uoán thaønh moät caùi moùng daøi, bieán maát. -132- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaân Taïi Thieân traùnh xong ba vieân haøn tinh sau, nhìn laïi thì ngöôøi guø ñaõ maát daïng roài. Khoâng coøn laøm gì hôn ñöôïc, gaõ thôû daøi, nhaûy xuoáng ñöôøng. Maët gaõ coøn xanh, moà hoâi coøn tieáp noái ñöôïm haït quanh traùn, chaûy nheã nhaïi xuoáng maët. Nhìn theo höôùng thoaùt ñi cuûa ngöôøi guø, gaõ laåm nhaåm: -Kim Boái Ñaø Thaàn Ñinh Caàu Caûnh! Khoâng ngôø laõo laïi xuaát hieän taïi vuøng bieân taùi hoang vu naøy! Dieäp Khai thôû daøi , laéc ñaàu thoát : -Thaät taïi haï cuõng khoâng ngôø! Laõo aáy xuaát hieän ñoät ngoät quaù! Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -Caùc haï nhaän ra laõo? Dieäp Khai cöôøi laïnh : -Ñaõ laø khaùch giang hoà, coù maáy keû khoâng nhaän ra laõo ta! Vaân Taïi Thieân ngöng troïng thaàn saéc, traàm ngaâm . Dieäp Khai tieáp : -Con ngöôøi ñoù, aån tích mai danh hôn 10 naêm qua, boãng döng chòu khoå nhoïc vaänc chuyeån quaù nhieàu quan taøi ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng, ñeå laøm gì chöù? Khoâng leõ laõo coù lieân quan vôùi keû thuø cuûa caùc vò? Vaân Taïi Thieân vaãn traàm ngaâm . Dieäp Khai laïi tieáp luoân : -Coù phaûi laõo ta haï saùt Phi Thieân Tri Thuø chaêng? Neáu phaûi, laõo laøm nhö vaäy laø coù yù töù chi? Vaân Taïi Thieân tröøng maét nhìn chaøng, laïnh luøng thoát : -Caâu ñoù, chính taïi haï muoán hoûi caùc haï! Dieäp Khai cöôøi khoå : -Caùc haï hoûi taïi haï, taïi haï ñi hoûi ai baây giôø? Boãng chaøng nhìn veà ñaàu ñöôøng, maét saùng leân, tieáp : -Coù leõ taïi haï phaûi hoûi haén! Haén, laø Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát xuaát hieän nôi ñaàu ñöôøng, töø töø ñi laïi , vôùi daùng leát chaân muoân thuôû -133- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chæ coù moãi moät mình y. Tay y vaãn naém chaët chuoâi ñao. Dieäp Khai tieán leân, ñoùn ñaàu, cöôøi nheï hoûi : -Caùc haï trôû laïi ñaây? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn thoaùng qua chaøng, laïnh luøng thoát : -Caùc haï chöa cheát! Dieäp Khai hoûi luoân : -Caùc ngöôøi kia? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Taïi haï ñi raát chaäm! Raát chaäm, laø phaûi ñi sau, ñi sau, töùc nhieân kh6ong bieát gì veà nhöõng ngöôøi ñi tröôùc. Dieäp Khai hoûi : -Hoï ñi tröôùc caùc haï? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Dieäp Khai cau maøy : -Hoï ñi tröôùc, sao chöa ai ñeán ñaây? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi : -Taïi sao caùc haï ñinh ninh hoï seõ ñi ngang thò traán? Taïi sao hoï baét buoäc phaûi ñeán ñaây? Dieäp Khai mæm cöôøi hoûi : -Caùc haï bieát ngöôøi naøo ñeán ñaây tröôùc nhaát chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Khoâng Dieäp Khai noùi : -Moät ngöôøi cheát! Chaøng nheách nuï cöôøi mæa, tieáp luoân : -Ñi nhanh, song laïi khoâng ñeán, ngöôøi cheát, khoâng ñi ñöôïc, vaãn ñeán ñöôïc! Treân ñôøi quaû coù nhieàu chuyeän thích thuù thaät! Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân : -Ngöôøi cheát laø ai? -134- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai buoâng nhanh : -Phi Thieân Tri Thuø! Phoù Hoàng Tuyeát kheõ cau ñoâi maøy, traàm ngaâm moät luùc laâu, boãng thoát : -Haén voán chaäm chaân ôû laïi phía sau, ñaøm ñaïo vôùi taïi haï! Dieäp Khai chôùp maét : -AÏ? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : -Haén hoûi! Dieäp Khai nhìn Phoù Hoàng Tuyeát : -Roài caùc haï ñaùp! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Chæ nghe, chöù khoâng ñaùp. Moät cuoäc ñaøm ñaïo ñôn phöông! Dieäp Khai laïi chôùp maét : -Taïi sao khoâng ñaùp? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : -Nghe, cuõng ñuû meät roài! Dieäp Khai hoûi : -Sau ñoù? Phoù Hoàng Tuyeát thoát : -Taïi haï böôùc ñi chaàm chaäm, chaàm chaäm , ñeàu ñeàu! Dieäp Khai hoûi : -Caùc haï khoâng ñaùp, haén khoâng hoûi ñöôïc gì hôn, neân boû caùc haï laïi böôùc ñi tröôùc? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi mæa : -Do ñoù haén ñeán tröôùc! Dieäp Khai cuõng cöôøi, nuï cöôøi voâ nghóa. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : -Caùc haï hoûi, taïi haï ñaùp. Caùc haï coù bieát taïi sao taïi haï chòu ñaùp khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Chính taïi haï cuõng ñang laáy laøm kyø ñaây! -135- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát thoát : -Chæ vì taïi haï muoán hoûi laïi! Dieäp Khai gaät ñaàu : -Caùc haï cöù hoûi , taïi haï saün saøng ñaùp! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Nhöng hieän taïi, chöa phaûi luùc! Dieäp Khai cau maøy: -Theá ñeán khi naøo môùi phaûi luùc? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Taïi haï muoán hoûi caùc haï ñoù! Tuyø caùc haï ñònh ñoaït! Dieäp Khai cöôøi nheï : -Toát! Vaäy tuyø tieän caùc haï, luùc naøo cuõng ñöôïc, hoûi gì cuõng ñöôïc, taïi haï bieát theá naøo, noùi theá aáy, noùi heát! Chaøng böôùc ñi, Phoù Hoàng Tuyeát laùch mình, vöôït ngang qua chaøng. Y khoâng heà nhìn qua thi theå trong coã quan taøi, chöøng nhö y raát quyù troïng aùnh maét, khoâng chòu phí phaïm nhìn nhöõng thöù maø y cho laø khoâng caàn thieát. Dieäp Khai troâng theo y, cöôøi khoå roài thôû daøi, ñoaïn quay ñaàu laïi. Luùc ñoù Vaân Taïi Thieân chuaån bò hoûi cung boïn phu xe. Chaøng khoâng buoàn tham döï vì bieát roõ gaõ laøm moät vieäc quaù voâ ích, khoâng khi naøo gaõ thu hoaïch ñöôïc moät chi tieát naøo. Tröø ra gaõ hoûi ngay nôi xaùc cheát! Maø ngoân ngöõ cuûa keû cheát, gaõ laøm sao hieåu noåi! oOo Thi theå cuûa Phi Thieân Tri Thuø ñaõ cöùng laïnh, hai tay coøn naém chaët, möôøng töôïng gaõ naém moùn quyù baùu gì ñeán cheát cuõng khoâng buoâng! Ñöùng beân caïnh quan taøi, Dieäp Khai ngöng aùnh maét daùn vaøo thi theå keû cheát. Moät luùc laâu chaøng laåm baåm : -Kín ñaùo nhö tô bay, nhanh nhö ñieän chôùp! Caùc haï coøn lôøi gì muoán kyù thaùc nôi taïi haï chaêng? oOo Giôø ngoï ñaõ qua! -136- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Döông quang baét ñaàu trôû laïi treân traàn gian. Buøn laày treân ñöôøng chöa khoâ, gia dó ñoaøn xe vaän taûi quan taøi vöøa ñi qua, cuõng laøm cho ñoaïn ñöôøng laày loäi nhôùp nhuùa hôn. Hieän taïi, ñoaøn xe ñoù ñaõ ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng. Neáu khoâng hoûi ñöôïc manh moái naøo thì chaúng bao giôø gaõ buoâng tha cho boïn phu xe. Coøn coã xe loäng laãy, do taùm tuaán maõ keùo vaøo coøn ñoã taïi choã. Boán naêm ngöôøi nöõa ñang hì huïc lau chuøi quanh xe, hoï haønh söï vaát vaû quaù moà hoâi ñoå ra nheã nhaïi. Hai nöõ nhaân coøn mua saém vaät chi chaêng? Thaät mua saém bao nhieâu vaät duïng, cuõng chaúng phaûi laø vieäc khoùkhaên, baát quaù hoï chæ maát ñoä nöûa giôø, moät giôø laø xong heát! Nhöng, ñi phoá, ñaâu phaûi chæ caàn mua saém? Neáu chæ coù vaäy, hoï caàn chi phaûi xeâ dòch? Hoï coøn baùt phoá nöõa chöù, moãi thaùng chæ coù moät cô hoäi ung dung nhaøn taûn thoâi maø. Hoï coøn tìm caùi môùi laï, chính söï tìm toøi nhöõng vaät chöa coù ñeå mua saém, cuõng ñoøi hoûi moät thôøi gian roài! Ñieàu maø Dieäp Khai thaéc maéc hôn heát laø chaøng chaúng roõ hai nöõ nhaân thöïc söï coù mua hoät gaø ñeå baûo veä dung nhan chaêng. Chaøng quyeát ñònh khi naøo raûnh roãi, thöû duøng loøng traéng tröùng thoa maët xem sao! Beân chaïnh hieäu taïp hoaù, laø moät cöûa haøng thòt, tröôùc cöûa coù taám chieâu baøi : chuyeân baùn ba loaïi vaät traâu, heo vaø deâ. Caïnh haøng thòt laø moät quaùn côm, chieâu baøi raát haáp daãn. Beân trong quaùn, khoâng ñöôïc saùng suûa laém. Phoù Hoàng Tuyeát vaøo quaùn ñoù. Ngöôøi ta söû duïng hai tay, y chæ söû duïng moät tay, song vaãn tieän nhö thöôøng, laïi coù phaàn tinh xaûo hôn laø khaùc. Qua khoûi quaùn, laø ngoõ heûm, chính nôi ñoù, Dieäp Khai ñang taïm cö truù. Doïc con heûm ñoù, nhaø thì nhieàu, song ngöôøi xuaát nhaäp hay xeâ dòch, traùi laïi raát ít. Luùc chaøng ñeán ngoõ heûm, thì gaëp moät laõo thaùi baø töø trong moät ngoâi nhaø böôùc ra, tay caàm maûnh giaáy ñoû, baø daùn maûnh giaáy nôi töôøng nhaø. -137- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maûnh giaáy coù maáy chöõ : Nhaø heøn, cho thueâ! Phoøng trang nhaõ, giöôøng neäm môùi, saùng coù ñieåm taâm, moãi thaùng 12 löôïng baïc, traû tröôùc. Ñieàu kieän : ñoäc thaân, khoâng coù con treû. Baø aáy môùi nhaän laõnh naêm möôi löôïng baïc ñoù, chöa hôn moät ngaøy laïi laáy phoøng cuûabaø cho thueâ luoân, laïi coøn taêng giaù hai löôïng moãi thaùng. Haún baø töôûng deã kieám baïc laém, neân ñaâm ra ham, cho thueâ nhaø, cho thueâ phoøng. Taïi hieäu taïp hoaù, Lyù Maõ Hoå baét ñaàu nguû gaø nguû gaät beân quaày tieàn. Ñoái dieän vôùi tieäm taïp hoaù laø cöûa haøng tô luïa, hieän taïi coù hai nöõ nhaân ñang choïn vaät mua. Hai nöõ nhaân ñoù khoâng ñeïp baèng Dì Ba vaø Maõ Phöông Linh. Coøn Dì Ba vaø Maõ Phöông Linh, hoï ñi ñaâu, trong khi coã xe coøn ñoù? Dieäp Khai ñi khaép phoá chôï hai löôït, vaãn chaúng gaëp hoï. Chaøng muoán vaøo quaùn côm, aên uoáng qua loa, song boãng ñoåi yù, quay nhanh mình, trôû veà ngoõ heûm, gôõ tôø giaáy cho thueâ nhaø, voø nhoû, nheùt vaøo giaøy. Trong giaøy cuûa chaøng coù moät vaät cöùng cöùng, chaúng roõ ñoù phaûi laø moät thanh ñao ngaén chaêng? oOo Doïc theo con ñöôøng phoá, coù moät ngoâi nhaø, cöûa heïp. Ñoù laø nôi khai tröôøng ñoå baùc. Cöûa heïp, nhöng nhaø roäng. Tröôùc cöûa khoâng coù chieâu baøi, khoâng coù daáu hieäu gì, chæ coù treo moät ngoïn ñeøn loàng maøu ñoû. Soaùt qua nôi naøy, laø Dieäp Khai daãm daáu chaân khaép thò traá. Chaøng nghó, chaúng leõ Dì Ba vaø Maõ Phöông Linh laïi ñeán choán naøy? Tuy nghó vaäy, chaøng vaãn ñaåy cöûa, böôùc vaøo. Chaøng suyùt baät ngöûa, bôûi Maõ Phöông Linh ñang ngoài luø luø treân chieác gheá. Laáy laïi bình tóng, chaøng hoûi : -Coâ nöông cuõng ñeán ñaây nöõa aø? Maõ Phöông Linh tröøng maét nhìn chaøng, vuït ñöùng leân, quay mình böôùc ñi! Naøng voán ngoài ñoù, troâng chôø, noùngnaûy nhö ngoài treân löûa, roài baây giôø thaáy chaøng ñeán, laïi nguùng nguaåy boû ñi. -138- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2