Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 8

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

91
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 8

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ TAÙM NGÖÔØI KHAÙCH KYØ QUAÙI N göôøi ngoài beân caïnh haén loâi haén xuoáng baûo : -Ñöøng. Nöõ nhaân ñoù khoâng phaûi thöù deã treâu ñaâu. Ñoà teå höø moät tieáng : -Taïi sao? Ngöôøi beân caïnh ñaùp: -Naøng coù chuû bao. Ñoà teå bóu moâi : -Ai? Ngöôøi beân caïnh buoâng goïn: -Vaïn Maõ Ñöôøng chuû! Ñoà teå nhö quaû caàu ñang phoøng to, vuït xì hôi xeïp leùp. Nöõ nhaân laø dì ba. Dì ba ngaång cao maët böôùc vaøo, mieäng cöôøi mæm, vôø nhö chaúng nghe chung quanh ngöôøi ta xì xaøo baøn taùn, chaúng thaáy ai nhìn baø. Ngöôøi ta nhìn baø vôùi aùnh maét quaù soã saøng, thöù aùnh maét côûi traàn truoàng y phuïc cuûa nöõ nhaân ñeå tìm nhöõng boä phaän maø hoï mô thaáy. Tröôùc nhöõng aùnh maét ñoù thì duø sao baø cuõng maát töï nhieân ít nhieàu, cuõng may laø baø traán ñònh ñöôïc taâm tö neân khoâng maát ñi caùi veû ung dung cuûa con ngöôøi ñaéc yù treân ñòa vò. Roài Tieâu Bieät Ly goïi baø. Laõo cöôøi nheï thoát: -Traàm Tam Nöông cuõng ñeán ñaây nöõa sao? Ñuùng laø moät ngöôøi khaùch kyø quaùi cuûa laõo phu. Baø böôùc tôùi, hoûi: -Tieâu tieân sinh khoâng hoan nghinh toâi? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: -Loøng thì hoan nghinh song khoâng bieåu hieän qua thaùi ñoä ñöôïc. Tam Nöông nghó xem, laõo phu ñaâu coøn ñoâi chaân maø ñöùng leân ñoùn tieáp. -190- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Traàm Tam Nöông thoát: -Toâi ñeán ñaây laø muoán tìm ngöôøi. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: -Tìm laõo phu? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Neáu tìm tieân sinh thì toâi phaûi ñeán luùc vaéng ngöôøi chöù. Tieâu Bieät Ly thaáp gioïng: -Laõo phu thì nhaát ñònh mong ñôïi Tam Nöông. Bôûi ñoâi chaân ñaâu coøn maø phaûi sôï ai beû gaõy. Caû hai cuøng cöôøi. Caû hai ñeàu bieát ñoái töôïng laø moät con hoà ly tinh. Hai con hoà ly ñang ñaáu trí vôùi nhau. Traàm Tam Nöông hoûi: -Thuùy Bình coù maët chöù? Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: -Tam Nöông tìm naøng? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: -Phaûi. Tieâu Bieät Ly thôû ra: -Taïi sao caû nam nhaân laãn nöõ nhaân, ai ai cuõng tìm naøng aáy? Traàm Tam Nöông thoát: -Toâi khoâng doã giaác ñöôïc. Ñeâm buoàn neân muoán gaëp naøng ñaøm ñaïo giaûi muoän. Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: -Raát tieác. Tam Nöông ñeán quaù muoän. Traàm Tam Nöông cau naøy: -Khoâng leõ naøng giöõ khaùch trong phoøng? Tieâu Bieät Ly gaõi ñaàu: -Moät ngöôøi khaùch raát ñaëc bieät . Traàm Tam Nöông hoûi: -Ñaëc bieät laøm sao? -191- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tieâu Bieät Ly buoâng goïn: -Ngheøo. Ngheøo ñeán ñoä khoâng coøn coù theå ngheøo hôn nöõa. Traàm Tam Nöông mæm cöôøi: -Naøng cuõng tieáp caû khaùch ngheøo nöõa sao? Tieâu Bieät Ly tieáp: -Laõo phu cuõng muoán ngaên chaän khaùch song raát tieác ñaùnh thì khoâng thaéng noåi maø chaïy thì cuõng khoâng chaïy nhanh baèng khaùch. Traàm Tam Nöông traàm gioïng: -Tieân sinh khoâng doái toâi chöù? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: -Treân ñôøi naøy phoûng coù maáy keû doái ñöôïc vôùi Tam Nöông. Traàm Tam Nöông cöôøi hì hì: -Ngöôøi khaùch ñoù laø ai? Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Dieäp Khai. Traàm Tam Nöông cau maøy: -Dieäp Khai? Tieâu Bieät Ly ñieåm moät nuï cöôøi: -Ñöông nhieân laø Tam Nöông khoâng nhaän ra y nhöng y vöøa ñeán ñaây chöa troøn hai ngaøy maø coù khoái ngöôøi bieát maët y roài. Traàm Tam Nöông cöôøi töôi, nuï cöôøi thaät haáp daãn. Nhöng trong aùnh maét aån öôùc coù saùt khí chôùp ngôøi. Roài baø nghe loã muõi cay cay… Sau ñoù thì saùt khí tan bieán lieàn. Bôûi baø vöøa thaáy moät boùng ngöôøi . Ngöôøi naøy coù loái môû cöûa oà aït . Moät tieáng bình vang maïnh. Cöûa baät tung, moät thaân hình hoä phaùp xuaát hieän. o0o -192- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn böôùc nhöõng böôùc daøi tieán vaøo. Tay ñaët nôi ñoác ñao, maët loä saéc giaän. Trong nhöõng phuùt giaây nhö theá naøy, ngöôøi ta môùi thaáy y döõ hôn moät hung thaàn. Traàm Tam Nöông ngöøng thôû. Tieâu Bieät Ly thôû daøi , laåm nhaåm: -Ngöôøi ñaùng ñeán laïi khoâng ñeán. Chæ ñeán nhöõng keû khoâng ñaùng ñeán. Laõo caàm leân moät quaân baøi roài töø töø ñaët xuoáng, ñoaïn laéc ñaàu tieáp: -Ñeâm qua möa to, ñöôøng xaù laày loäi , ngöôøi voâ tö haún khoâng ham xuaát ngoaïi tí naøo. Möa ban ngaøy chöù ñaâu coù möa ñeâm? Sao laõo noùi möa ñeâm? Caùi tieáng phong vuõ cuûa laõo coù haøm yù saâu xa gì? Coâng Toân Ñoaïn vuït quaùt: -Laïi ñaây! Traàm Tam Nöông kheõ caén moâi hoûi: -OÂng baûo ai laïi? Coâng Toân Ñoaïn coäc loác: -Ngöôi. Gaõ ñoà teå nhaûy xoåm leân. Ngöôøi beân caïnh khoâng kòp giöõ gaõ laïi neân gaõ ñaõ löôùt tôùi Coâng Toân Ñoaïn roài. Gaõ quaùt: -Noùi chuyeän vôùi thaùi thaùi hay tieåu thô maø taïi sao ngöôi ngang taøng theá. Lieäu hoàn ñaáy, ta… Coâng Toân Ñoaïn hoaønh tay, moät tieáng bòch vang leân, caét ñöùt caâu noùi cuûa gaõ. Thaân hình gaõ tung boãng leân khoâng, bay qua baøn, chaïm vaøo töôøng. Tieáp noái laø moät tieáng bình, gaõ rôi xuoáng chaân töôøng, traøo maùu mieäng, teùt xöông ñaàu. Gaõ caân naëng ít nhaát cuõng traêm caân theá maø Coâng Toân Ñoaïn haát gaõ nhö haát quaû caàu. Coâng Toân Ñoaïn khoâng buoàn nhìn gaõ Ñoà teå, y nhìn thaúng vaøo maët Traàm Tam Nöông gaèn töøng tieáng: -Nghe ta hoûi, ngöôi xuaát ngoaïi ñeå laøm gì? Traàm Tam Nöông caén moâi, cuoái cuøng cuùi ñaàu ñaùp: -Toâi muoán tìm moät ngöôøi. -193- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn quaùt: -Tìm ai? Traàm Tam Nöông hoûi laïi: -Coù quan heä gì ñeán oâng? Coâng Toân Ñoaïn höø laïnh: -Ñi theo ta, roài muoán noùi gì thì töï do noùi. Coâng Toân Ñoaïn ñi tröôùc, böôùc nhöõng böôùc daøi vaø nhanh. Traàm Tam Nöông coù veû mieãn cöôõng theo sau, vaát vaû quaù. Theá thuaät khinh coâng sieâu vieät cuûa baø ñaâu? Vöøa roài baø xöû duïng moät thaân phaùp tinh dieäu quaù maø. Chaúng leõ baø queân ngoùn ngheà cao tuyeät cuûa baø? Ra ñeán ñöôøng, gaëp ñoaïn vaéng, Coâng Toân Ñoaïn ñaùp caâu hoûi cuûa baø: -Vieäc cuûa Maõ Khoâng Quaàn laø vieäc cuûa Coâng Toân Ñoaïn, ngöôi bieát chöa. Khoâng moät ai ñöôïc laøm gì ñeå nhuïc cho laõo. Traàm Tam Nöông caõi: -Toâi laøm gì maø oâng noùi laø gaây nhuïc cho laõo ta? Coâng Toân Ñoaïn cao gioïng: -Vieäc ngöôi vöøa laøm ñoù. Traàm Tam Nöông thôû daøi: -Toâi chæ muoán ñi tìm moät vaøi nöõ nhaân ñaøm ñaïo giaûi khuaây, vaäy maø cuõng cho laø laøm nhuïc laõo ñöôïc aø? OÂng ñöøng queân toâi laø nöõ nhaân. Nöõ nhaân tìm nöõ nhaân cuõng khoâng ñöôïc dao? Coâng Toân Ñoaïn hoûi: -Ngöôi tìm ai? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Thuùy Bình coâ nöông. Coâng Toân Ñoaïn gaèn gioïng: -Naøng aáy khoâng phaûi laø nöõ nhaân suoâng. Naøng aáy laø con ñieám. Traàm Tam Nöông cöôøi laïnh: -Ñieám? Con ñieám maø oâng goïi ñöôïc naøng khoâng? Naøng chòu tieáp oâng khoâng? -194- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn quay mình, tung moät quyeàn vaøo buïng baø ta. Baø khoâng neù traùnh cuõng khoâng phaûn öùng. Höùng moät quyeàn vaøo buïng, baø cong uùp thaân hình xuoáng, loaïng choaïng, chaân luøi baûy taùm böôùc, roài ngoài pheät xuoáng ñöôøng. Keá ñoù baø oùi möõa, möõa toaøn nöôùc chua trong bao töû. Coâng Toân Ñoaïn böôùc tôùi chuïp toùc baø, nhaác boång baø leân, cao gioïng thoát: -Ta bieát ngöôi cuõng laø moät con ñieám. Song tröôùc kia ngöôi muoán baùn mình cho ai thì tuøy. Chöù baây giôø thì khoâng ñöôïc. Traàm Tam Nöông caén raêng, coá nhaãn naïi, leä thaûm tuoân traøn, gioïng baø rung rung: -OÂng… oâng muoán laøm gì toâi? Coâng Toân Ñoaïn gaèn maïnh: -Ta hoûi caâu naøo, ngöôi ñaùp caâu ñoù, ñaùp ñuùng söï thaät. Bieát chöa? Traàm Tam Nöông chöa noùi. Coâng Toân Ñoaïn ñaõ hoaønh tay, chaët soáng tay vaøo hoâng baø. Baø co ruùm ngöôøi laïi, leä thaûm laïi tuoân traøn. Coâng Toân Ñoaïn quaùt: -Ngöôi hieåu chöa? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu. Coâng Toân Ñoaïn hoûi: -Ngöôi rôøi nhaø töø luùc naøo? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Môùi ñaây thoâi. Coâng Toân Ñoaïn tieáp: -Ra khoûi nhaø laø ñi ngay ñeán ñaây? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu Coâng Toân Ñoaïn tieáp: -Gaëp con ñieám Thuùy Bình chöa? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: -Chöa. Coâng Toân Ñoaïn höø moät tieáng: -195- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi sao chöa? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Vì naøng ñang tieáp khaùch. Coâng Toân Ñoaïn hoûi: -Coù tìm ai khaùc khoâng? Coù ñi ñeán nôi naøo khaùc khoâng? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu. Coâng Toân Ñoaïn quaùt: -Thaät vaäy? Y laïi vung quyeàn, laàn naøy y choïn choã coù thòt nhieàu hôn xöông. Moät tieáng bòch vang leân. Y ñieåm moät nuï cöôøi. Chöøng nhö y thích nghe loaïi aâm thanh ñoù. Traàm Tam Nöông keâu leân: -Toâi noùi khoâng. Khoâng gaëp ai khaùc, khoâng ñeán nôi naøo khaùc. Coâng Toân Ñoaïn nhìn baø, aùnh maét chôùp hung quang. Tay quyeàn vaãn naém chaët, chôø vung ra. Traàm Tam Nöông ñoät nhieân nhaøo tôùi, hai tay quaøng quanh coå Coâng Toân Ñoaïn, hai chaân keïp saùt hoâng y, roài baø vöøa khoùc vöøa gaøo: -Neáu ngöôi thích ñaùnh ta thì ñaây, ngöôi ñaùnh ñi. Ngöôi cöù ñaùnh cheát ta ñi. Baø ghì maïnh hôn, ngöïc aùp saùt ngöïc y, möôïn caùi theá daõy duïa ñeå maø chaø saùt ngöïc baø vaøo ngöïc y, cho ñoâi nhuû hoa coàm coäm choïc nhoät y. Ñoàng thôøi ñoâi chaân baø raø leân raø xuoáng nôi hoâng y. Caûm giaùc rôøn rôïn chuyeån khaép mình. Trong khi ñoù Coâng Toân Ñoaïn laïi nghe hôi thôû nong noùng vaø pheàu phaøo cuûa Traàm Tam Nöông phôùt phôùt nôi coå. Traàm Tam Nöông laïi töïa ñaàu leân vai y, khoùc raám röùt, vöøa khoùc vöøa reân ræ: -Ta bieát laø ngöôi thích ñaùnh ta laém maø. Ñaùnh ñi. Ñaùnh cho ta cheát ngay ñi. Hai baøn tay ñang naém chaët, möôøi ngoùn töø töø lôi ra, cuoái cuøng Coâng Toân Ñoaïn xuoâi lô luoân hai tay. Nieàm phaãn noä nôi aùnh maét cuûa y cuõng tan bieán luoân. Keá ñoù hôi thôû cuûa y baét ñaàu doàn daäp, thoâ baïo. Traàm Tam Nöông tieáp: -Ñaùnh ñi. Ñaùnh cheát ta cuõng chaúng sao. Neáu coøn soáng soùt, ta nhaát ñònh khoâng toá caùo vôùi ai bieát veà söï tình naøy. -196- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn baét ñaàu run ngöôøi. Khoâng ai töôûng con ngöôøi hoä phaùp ñoù laïi coù theå run ñöôïc. Y bò khích ñoäng maïnh. Caøng run ngöôøi , y caøng ñeå loä nhöõng caùi vuïng veà trong thaùi ñoä. Caùi vuïng veà cuûa duïc voïng, caøng vuïng veà caøng haáp taáp luoáng cuoáng… Nhöng y vuøng mình leân, coá laán aùt côn duïc voïng. Sôï chaäm treã laø can ñaûm tieâu tan luoân, y tung maïnh moät quyeàn vaøo buïng Traàm Tam Nöông. Baø ngaõ ngöûa ngöôøi naèm treân maët ñöôøng. Coâng Toân Ñoaïn nhoå moät baõi nöôùc boït xuoáng maët baø. Ñoaïn y quay mình ñi tìm con ngöïa. Y töï haän chöù khoâng haän Traàm Tam Nöông, haän mình khoâng ñuû cöông quyeát cöï tuyeät söï duï hoaëc, laïi khoâng daùm tieáp thoï söï hieán daâng ñoù. Traàm Tam Nöông lau khoâ leä. Choã bò Coâng Toân Ñoaïn ñaùnh baét ñaàu reâm ñau. Theá naøo roài qua ñeâm nay, choã ñoù cuõng phaûi söng leân baàm tím. Baøn tay cuûa Coâng Toân Ñoaïn maïnh nhö chieác söøng traâu, quaät caây coái cuõng phaûi gaõy xuoáng thì huoáng chi laø xaùc thòt con ngöôøi. Tuy nhieân baø khoâng buoàn, khoâng haän. Bôûi baø bieát chaúng bao giôø Coâng Toân Ñoaïn ñem söï tình naøy tieát loä vôùi ai. Baø khoâng muoán Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bieát baø coù ra khoûi phoøng trong ñeâm nay. Hieän taïi chæ coù moãi moät ngöôøi bieát ñöôïc söï bí maät cuûa baø. Ngöôøi ñoù laø ngöôøi naáp treân noùc nhaø nghe troäm caâu chuyeän cuûa baø vaø baø ñaõ ñuoåi theo, song khoâng theo kòp. Ngöôøi ñoù laø ai? Phaûi laø Dieäp Khai chaêng? Baø hy voïng ngöôøi ñoù laø Dieäp Khai. Bôûi moät ngöôøi coù nhieàu bí maät thì khoâng khi naøo nghe loït bí maät cuûa ngöôøi khaùc maø tieát loä ra ngoaøi. Baø tin chaéc coù caùch uy hieáp Dieäp Khai, baét buoäc chaøng phaûi im laëng. Cho neân baø hy voïng ngöôøi ñoù laø chaøng. Trong moät gian phoøng kín, moät ñoâi nam nöõ ñang ñoái thoaïi vôùi nhau. Nöõ: Coâng töû coù phaûi laø Dieäp Khai thaät söï khoâng? Nam: Taïi haï khoâng theå laø Dieäp Khai aø? -197- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nöõ: Nhöng Dieäp Khai laø con ngöôøi nhö theá naøo? Nam: Laø moät nam nhaân ngheøo khoâng töôûng noåi , thoâng minh khoâng töôûng noåi, doái vôùi nöõ nhaân coù thuû ñoaïn vuïn vaët khoâng töôûng noåi. Nöõ: Coâng töû quen bao nhieâu nöõ nhaân? Nam: Coâ nöông ñoaùn thöû xem. Nöõ: Hoï nhö theá naøo? Nam: Taát caû ñeàu khoâng toát song ñoái vôùi taïi haï thì laïi khoâng xaáu. Nöõ: Hoï ôû nhöõng ñòa phöông naøo? Nam: Ñòa phöông naøo cuõng coù. Bình sinh taïi haï raát sôï caùi caûnh nguû moät mình. Caûnh ñoù voâ vò nhö töï mình gaày cuoäc côø chôi vôùi mình. Nöõ: Khoâng ai chieáu coá ñeán coâng töû aø? Nam : Taïi haï töï chieáu coá laáy mình coøn khoâng kham thì ngöôøi khaùc chieáu coá laøm sao noåi. Nöõ: Gia ñình khoâng coù ai khaùc? Nam: Chöa coù gia ñình rieâng, khoâng coù gia ñình chung. Nöõ: Theá coâng töû töø ñaâu ñeán? Nam: Töø caùc nôi vöøa rôøi ñi. -198- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nöõ: Ñeå ñeán caùc nôi muoán ñeán? Nam: Laàn naøy thì coâ nöông ñoaùn truùng. Nöõ: Coù khi naøo coâng töû noùi chuyeän quaù khöù vôùi ai khoâng? Nam: Khoâng bao giôø. Nöõ: Haún laø coâng töû coù nhieàu bí maät caàn daáu dieám ngöôøi ngoaøi. Dieäp Khai ngoài leân beân caïnh naøng, nhìn naøng moät luùc. Trong aùnh saùng moâng lung cuûa ngoïn ñeøn, chaøng thaáy göông maët naøng traéng xanh, moûi meät. Ñoái maét cuûa naøng raát to. Boãng chaøng thoát: -Taïi haï chæ coù moät moät söï bí maät . Thuùy Bình môû to maét hôn hoûi: -Bí maät gì? Dieäp Khai tieáp: -Taïi haï soáng chín ngaøn baûy traêm naêm, tu luyeän töø hoà ly bieán thaønh hình ngöôøi . Chaøng nhaûy xuoáng giöôøng, xoû chaân vaøo giaøy, khoaùc aùo, ñoaïn böôùc ra. Thuùy Bình caén moâi , nhìn theo sau boùng chaøng böôùc ñi. Sau ñoù naøng duøng löïc ñaäp maïnh tay xuoáng chieác goái. Hy voïng chieác goái laø Dieäp Khai. Toaø tieåu vieän nhoû im phaêng phaét. Nhöng treân gaùc nhoû, ñeøn ñoát saùng. Tieâu Bieät Ly ñang ôû treân gaùc. Luùc ôû treân gaùc, laõo ta laøm nhöõng gì? Treân ñoù coù nhöõng quaân baøi cho laõo maân meâ chaêng? Hay coù moät nöõ nhaân naøo bí maät? Duø sao thì Dieäp Khai cuõng nhaän thaáy ôû laõo coù caùi gì vöøa thuù vò, vöøa bí maät. Nôi cöûa soå gaùc, boãng coù moät boùng ngöôøi xuaát hieän. Ba boùng chöù khoâng phaûi chæ moät boùng. Caû ba boùng cuøng ñöùng tröôùc ngoïn ñeøn. Ñeøn roïi boùng hoï nôi cöûa soå. Ba boùng vöøa hieän ra roài bieán maát . -199- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laï chöa. Treân ñoù coù nhöõng ba ngöôøi. Moät laø Tieâu Bieät Ly, caùi ñoù thì chaéc roài, coøn hai boùng kia? Dieäp Khai chôùp maét. Chaøng heát söùc khoù khaên ñeå daèn tính hieáu kyø. Caùi kyõ vieän vôùi caên gaùc nhoû caùch nhau khoâng xa laém. Chaøng coät chaët taø aùo, ñoaïn phi thaân vuùt qua ñoù. Quanh boán phía gaùc ñeàu coù lan can, loái kieán truùc nhö moät toaø tieàu ñình. Chaân vöøa chaám lan can, chaøng nhuùn mình ñu leân maùi nhaø. Chaân moùc vaøo maùi nhaø, ñaàu thoøng xuoáng, chaøng nhìn vaøo trong caên gaùc. Chính giöõa coù moät caùi baøn troøn. Treân baøn coù röôïu vaø thöùc aên. Ngöôøi ngoài ñoái dieän vôùi voïng cöûa laø Tieâu Bieät Ly. Ngöôøi thöù hai maët y phuïc raát hoa leä, gaàn nhö xa xæ, baøn tay caàm ñuõa coù ñeo ba chieác nhaãn hình daùng cöïc kyø quaùi dò. Ba caùi ñoù möôøng töôïng nhö ba ngoâi sao. Ngöôøi ñoù ñuùng laø moät laõo guø. Ñeøn trong caên gaùc khoâng saùng laém. Röôïu vaø thöùc aên thì thaät laø haûo haïng. Ngöôøi guø maëc y phuïc hoa leä ñang naâng cheùn röôïu. Tieâu Bieät Ly cöôøi hoûi: -Röôïu theá naøo? Ngöôøi guø ñaùp: -Röôïu thì thöôøng thoâi coøn cheùn thì khaù laém. Xem ra caùi laõo naøy coøn saønh höôûng thuï hôn caû Tieâu Bieät Ly. Tieâu Bieät Ly thôû daøi: -Ta bieát laø khoù maø laøm cho caùc haï vöøa loøng laém. Ta ñaõ nhôø ngöôøi xuoâi taän mieàn nam, coá tìm cho ñöôïc caùi thöù Boà Ñaøo Töûu chaân chính goác Ba Tö. Khoâng ngôø bao nhieâu coâng khoù chæ ñöôïc caùc haï ñaùnh giaù baèng moät tieáng “thöôøng”. Ngöôøi guø ñaùp: -Boà Ñaøo töûu cuûa Ba Tö coù ñeán maáy loaïi, loaïi naøy laø loaïi thöôøng thoâi. Tieâu Bieät Ly hoûi: -Sao caùc haï khoâng mang theo moät ít, thuoäc loaïi toát . Ngöôøi guø thoát: -Taïi haï ñònh mang theo ñaáy chöù, song luùc saép söûa ra ñi thì coù vieäc phaùt sinh, thaønh ra quaù voäi vaøng maø khoâng kòp nghó ñeán röôïu. Thì ra hoï coù öôùc heïn vôùi nhau tröôùc. -200- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai thích thuù voâ cuøng. Chaøng khoâng töôûng laø gaëp Kim Boái Ñaø Long Ñinh Caàu Caûnh taïi caên gaùc nhoû naøy. Coù ai ngôø Ñinh Caàu Caûnh aån mình taïi ñaây. Hôn theá laïi coù öôùc heïn vôùi Tieâu Bieät Ly. Laõo ta vaø Tieâu Bieät Ly aâm möu vôùi nhau ñoái phoù vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Taïi sao laïi coù caùc vuï chuyeân chôû quan taøi? Dieäp Khai hy voïng nghe Tieâu Bieät Ly hoûi Ñinh Caàu Caûnh, luùc laõo aáy saép söûa ra ñi thì vieäc gì ñaõ phaùt sinh. Nhöng Tieâu Bieät Ly ñaõ chuyeån höôùng caâu chuyeän sang ñeà taøi khaùc: -Doïc ñöôøng ñeán ñaây caùc haï coù gaëp moät nöõ nhaân naøo cöïc kyø dieãm leä chaêng? Ñinh Caàu Caûnh laéc ñaàu: -Khoâng. Maáy luùc gaàn ñaây chöøng nhö nöõ nhaân dieãm leä moãi ngaøy moät hieám. Tieâu Bieät Ly cöôøi mæm: -Caùi ñoù coù leõ taïi vì caùc haï moãi ngaøy moät giaûm höùng thuù ñoái vôùi nöõ nhaân. Ñinh Caàu Caûnh thoát: -Nghe noùi ôû ñaây caùc haï coù moät nöõ nhaân vaøo haïng khaù. Ñuùng vaäy chöù? Tieâu Bieät Ly chôùp maét: -Naøo chæ khaù maø thoâi . Phaûi noùi laø tuyeät môùi ñöôïc. Ñinh Caàu Caûnh chau maøy: -Coù vöu vaät nhö vaäy maø sao caùc haï khoâng goïi ra ñaây cuøng uoáng röôïu vôùi boïn ta? Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Hai hoâm nay khoâng goïi ñöôïc naøng ñaâu. Ñinh Caàu Caûnh traàm gioïng: -Taïi sao? Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Vì naøng ñaõ coù ngöôøi roài. Ngöôøi ñoù chieám troïn con tim cuûa naøng. Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -Ai? Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Con ngöôøi coù haáp löïc laøm say meâ nöõ nhaân ñöông nhieân khoâng nhieàu. Ñinh Caàu Caûnh gaät ñaàu: -201- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Laõo bình sinh khoâng thích ñoàng yù vôùi ai nhöng baây giôø laõo ñoàng yù. Tieâu Bieät Ly tieáp: -Ngöôøi ñoù laém luùc xem nhö ngu ngoác nhaát ñôøi . Ñinh Caàu Caûnh aï leân moät tieáng: -Theá a! Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Y daùm boû chaên eâm neäm aám ñeå ñi naèm ñieám coû caàu söông. Y daùm boû cao löông myõ vò ñeå soáng qua ngaøy baèng caùch hôùp gioù laøm no. Dieäp Khai khoan khoaùi voâ cuøng. Voâ luaän nam nhaân naøo, nghe keâ khai bình luaän mình nhö vaäy veà phöông dieän nöõ saéc thì nam nhaân ñoù phaûi khoan khoaùi cöïc ñoä. Tuy nhieân coù moät caâu khoâng laøm cho chaøng sung söôùng laém. Caùi ñoù möôøng töôïng aùm chæ chaøng bò boû rôi, bò phuï baïc. Chaøng laø ngöôøi bò boû rôi cuûa moät nöõ nhaân vöøa gaëp môùi nôùi cuõ. Hôn theá, chaøng bò ví nhö moät teân tieåu troäm. Nhöng luaän vì hieän tình thì caâu noùi aùm chæ ñuùng tröôøng hôïp chaøng rôøi caên phoøng aám aùp cuûa Thuùy Bình ñeå ñeán ñaây hít gioù, nghe troäm. Theá ra Tieâu Bieät Ly ñaõ phaùt hieän ra chaøng roài sao. Vöøa luùc ñoù, Tieâu Bieät Ly ngaång maët leân, nhìn veà phía cöûa soå, cöôøi nheï. Ñinh Caàu Caûnh cuõng buoâng cheùn röôïu, chuaån bò baøn tay vôùi moät tö theá kyø quaùi. Dieäp Khai bieát bò loä roài neân baät cöôøi lôùn, thoát: -Chuû nhaân uoáng röôïu beân trong ñeå cho khaùch ôû ngoaøi hôùp gioù. Chuû nhaân nhö vaäy quaû thaät laø aùc. AÙc quaù. Chaøng buoâng mình xuoáng, ñaåy caùnh cöûa soå, nhaûy vaøo. Treân baøn chæ coù hai boä cheùn ñuõa. Vöøa roài roõ raøng laø chaøng thaáy ba boùng ngöôøi. Theá ngöôøi thöù ba bieán ñi ñaâu? Ngöôøi ñoù laø ai? Chaúng leõ laïi laø Vaân Taïi Thieân? Neáu laø gaõ thì taïi sao laïi chuoàn ñi? Gian gaùc naøy baøi trí raát trang nhaõ. Ñoà vaät ñeàu ñöôïc ñaët trong taàm tay, vôùi tay ra laø laáy ñöôïc. Tieâu Bieät Ly vôùi tay laáy moät chieác cheùn ngoïc nôi keä ôû beân caïnh, cöôøi thoát: -202- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi haï quen taùnh löôøi maát roài. Vaû laïi mình laø ngöôøi taøn pheá neân coá traùnh nhöõng cöûa ñoäng khoâng caàn thieát. Dieäp Khai kheõ thôû daøi: -Löôøi nhö Tieâu huynh thì cuõng neân löôøi. Moät taät löôøi ñaày thuù vò. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: -Caâu noùi ñoù ñaùng giaù moät cheùn röôïu ñoù. Thöù röôïu Boà Ñaøo chaùnh goác Ba Tö. Dieäp Khai nheo maét: -Raát tieác chæ laø moät loaïi Boà Ñaøo thöôøng thoâi . Chaøng vöøa naâng cheùn vöøa cöôøi, nhìn sang Ñinh Caàu Caûnh, tieáp: -Laàn tröôùc gaëp tieân sinh, vì voäi vaõ neân thaát leã chaøo möøng, vaäy xin tha thöù. Ñinh Caàu Caûnh traàm göông maët, laïnh luøng thoát: -Caùc haï khoâng thaát leã, khoûi phaûi chòu loãi. Dieäp Khai tieáp: -Baát quaù ñoái vôùi con ngöôøi hieåu raønh röôïu vaø nöõ nhaân thì taïi haï raát möïc toân kính. Ñinh Caàu Caûnh chôït ñoåi saéc maët: -Tieâu laõo baûn vöøa roài chæ noùi sai moät vieäc. Dieäp Khai keâu kheõ: -A. Ñinh Caàu Caûnh tieáp: -Chaúng nhöõng caùc haï coù thuû ñoaïn ñoái vôùi nöõ nhaân maø ñoái vôùi nam nhaân, caùc haï cuõng laø tay coù haïng. Dieäp Khai taëc löôõi: -Caùi ñoù cuõng coøn tuøy ñoái töôïng. Xem nam nhaân ñoù coù laø chaân chaùnh moät nam nhaân hay khoâng. Gaàn ñaây caùi soá nam nhaân chaân chaùnh ngaøy caøng giaûm thieåu. Ñinh Caàu Caûnh baät cöôøi. Luùc ñoù Dieäp Khai môùi caïn cheùn röôïu. Uoáng xong, chaøng nhaän ra laø nhöõng lôøi khaùch saùo taâng boác cuõng ñaõ ñöôïc noùi xong roài. Baây giôø phaûi noùi gì keá tieáp? Chaøng töø töø ngoài xuoáng, ngoài vaøo chieác gheá ñaùng leõ phaûi daønh cho ngöôøi chuû thöù ba. -203- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laøm sao hoûi cho roõ veà ngöôøi thöù ba ñoù? Phaûi noùi caùch naøo cho hoï chòu tieát loä bí maät? Chaøng cuõng coù kyõ thuaät khôi doøng taâm tö cuûa ñoái töôïng. Hieän taïi, chaøng ñang soaùt laïi xem caùc kyõ thuaät ñoù coù caàn tu chænh laïi ñieåm naøo hay khoâng. Ñang luùc chaøng traàm ngaâm thì Ñinh Caàu Caûnh thoát: -Taïi haï bieát laø caùc haï coù ñieàu muoán hoûi nôi taïi haï laém. Laõo cöôøi mieäng song maét laïi chaúng coù yù cöôøi. Laõo töø töø tieáp: -Caùc haï nhaát ñònh muoán hoûi: taïi sao taïi haï laïi ñeán ñòa phöông naøy. Taïi sao chuyeân chôû moät soá quan taøi nhö vaäy? Taïi sao quen bieát Tieâu laõo baûn. Cuøng vôùi Tieâu laõo baûn thöông löôïng vieäc gì. Dieäp Khai phaùt hieän ra Ñinh Caàu Caûnh laø con ngöôøi khoù ñoái phoù hôn chaøng töôûng. Ñinh Caàu Caûnh traàm gioïng: -Taïi sao caùc haï khoâng hoûi? Dieäp Khai hoûi laïi: -Hoûi maø coù ích chi chaêng? Ñinh Caàu Caûnh laïnh luøng: -Chaúng coù ích lôïi gì caû. Dieäp Khai tieáp: -Cho neân taïi haï khoâng hoûi. Ñinh Caàu Caûnh thoát: -Duø vaäy, taïi haï coù theå cho caùc haï bieát ñöôïc moät vaøi vieäc. Dieäp Khai chôùp maét: -A. Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -Ngöôøi ta ñoàn toaøn thaân taïi haï, nôi naøo cuõng coù chöùa aùm khí. Caùc haï coù nghe noùi chöù? Dieäp Khai gaät ñaàu: -Coù nghe. Ñinh Caàu Caûnh tieáp: -Lôøi ñoàn treân giang hoà khoù tin laém. Song veà nhöõng gì lieân quan ñeán taïi haï thì phaûi keå laø ngoaïi leä. -204- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai hoûi: -Nghóa laø tin ñöôïc? Trong mình caùc haï nôi naøo cuõng coù aùm khí. Ñinh Caàu Caûnh gaät ñaàu: -Phaûi. Dieäp Khai chôùp maét: -Bao nhieâu loaïi? Ñinh Caàu Caûnh ñaùp: -Hai möôi ba loaïi. Dieäp Khai keâu leân: -Nhieàu theá? Bao nhieâu loaïi ñoäc? Ñinh Caàu Caûnh mæm cöôøi: -Möôøi ba loaïi. Bôûi coù luùc taïi haï thaáy caàn phaûi ñeå cho moät vaøi ngöôøi soáng soùt. Dieäp Khai laïi hoûi: -Ngöôøi ta noùi trong moät luùc, caùc haï coù theå phaùt xuaát baûy taùm thöù aùm khí baát ñoàng daïng, coù ñuùng vaäy khoâng? Ñinh Caàu Caûnh ñaùp: -Baûy loaïi cuøng moät löôït. Dieäp Khai thôû daøi: -Thuû phaùp nhanh nhö theá laø cuøng. Ñinh Caàu Caûnh laéc ñaàu: -Coøn coù ngöôøi nhanh hôn taïi haï. Dieäp Khai troá maét: -Ai ? Ñinh Caàu Caûnh cöôøi nheï: -Ngoài beân caïnh caùc haï ñoù. Tieâu laõo baûn ñoù. Tieâu Bieät Ly ñieåm nheï moät nuï cöôøi , roài laïi thôû daøi thoát: -Moät keû vöøa löôøi vöøa taøn taät, neáu khoâng luyeän moät moân aùm khí thì coøn soáng laøm sao ñöôïc? Dieäp Khai thôû ra, loä veû ñoàng tình: -Ñuùng vaäy. -205- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Caàu Caûnh tieáp: -Caùc haï coù bieát laõo ta daáu aùm khí ôû ñaâu chaêng? Dieäp Khai ñaùp: -Trong chieác naïng saét . Ñinh Caàu Caûnh gaät guø: -Nhaõn löïc khaù ñaáy. Nhöng tröø nôi ñoù, coøn ôû ñaâu nöõa? Dieäp Khai troá maét: -Coøn ôû nôi khaùc nöõa sao? Ñinh Caàu Caûnh thoát: -Baát quaù ôû nôi khaùc coù taùm loaïi thoâi. Cuøng moät löôït, laõo coù theå phaùt xuaát chín loaïi ñoù nheù. Dieäp Khai taùn: -Tìm ñöôïc moät ngöôøi coù taøi phoùng aùm khí ngang ngöûa vôùi hai vò thoâi cuõng laø vieäc khoù khaên nhö tìm kim ñaùy beå. Ñinh Caàu Caûnh ñieàm nhieân: -Moø kim ñaùy beå thì coøn hy voïng thaáy chöù tìm keû phoùng aùm khí ngang ngöûa boïn taïi haï thì ñöøng hoøng gaëp treân coõi ñôøi naøy. Dieäp Khai thôû ra: -Khoâng ngôø hoâm nay taïi haï coù caùi ñaïi vinh haïnh ngoài giöõa hai tay xöû duïng aùm khí voâ song treân ñôøi. Ñinh Caàu Caûnh gaät ñaàu: -Moät cô hoäi hi höõu ñoù. Cho neân toát hôn laø caùc haï haõy ngoài yeân, bôûi vì neáu caùc haï nhuùt nhích moät chuùt thoâi laø ít nhaát cuõng coù möôøi saùu loaïi aùm khí baén vaøo mình. Laõo traàm göông maët tieáp: -Taïi haï baûo chöùng laø treân theá gian naøy, baát cöù nhaân vaät naøo cuõng khoâng neù traùnh ñöôïc möôøi saùu loaïi aùm khí cuøng phoùng moät löôït, trong khoaûng caùch naøy. Dieäp Khai cöôøi khoå: -Taïi haï tin nhö vaäy. Ñinh Caàu Caûnh laïi tieáp: -Cho neân, voâ luaän taïi haï hoûi gì thì toát hôn heát laø caùc haï phaûi ñaùp ngay. Dieäp Khai laïi thôû daøi: -206- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Cuõng may laø taïi haï thuoäc haïng ngöôøi khoâng coù bí maät naøo khoâng theå noùi ra. Ñinh Caàu Caûnh traàm gioïng: -Vaäy laø toát. Laõo laáy trong oáng tay aùo ra moät quyeån soå, môû trang ñaàu ra hoûi: -Caùc haï hoï Dieäp teân Khai? Dieäp Khai ñaùp: -Phaûi. Caùc haï thuoäc chöõ Hoå? -Phaûi. -Caùc haï sinh trong vuøng phuï caän ñòa phöông naøy? -Phaûi. -Nhöng caùc haï ly höông töø thuôû aáu thô? -Phaûi. -Naêm leân möôøi boán tuoåi, caùc haï ôû taïi moät ñaïo quaùn treân Huyønh Sôn? -Phaûi. Taïi haï ôû ñoù töø luùc nhoû ñeán naêm möôøi boán tuoåi. -Caùc haï voán luyeän kieám phaùp phaùi Huyønh Sôn. Sau laïi haï sôn, löu laõng treân giang hoà, hoïc leùn nhieàu loaïi voõ coâng. Ñeán naêm möôøi saùu tuoåi laïi caïo ñaàu laøm hoøa thöôïng, vaøo Thieáu Laâm Töï hoïc Phuïc Hoå Quyeàn phaùp? -Phaûi. -Sau caùc haï laïi ñeán kinh thaønh, gia nhaäp moät tieâu cuïc trong moät thôøi gian, côø baïc thua sinh ra nôï naàn neân baét buoäc phaûi ly khai? -Phaûi. -Taïi Giang Nam, vì moät nöõ nhaân teân Tieåu Baéc Kinh maø caùc haï gieát Tam Huøng nhaø hoï Caùi . Do ñoù phaûi troán vaøo trung thoå? -Phaûi. -Trong hai naêm sau naøy, tôï hoà caùc haï ñi khaép hai mieàn Nam Baéc ñaïi giang. Ñeán nôi naøo cuõng sinh laém thò phi, taïo cho mình moät caùi danh khoâng nhoû. Dieäp Khai thôø daøi cöôøi khoå: -Söï vieäc cuûa taïi haï, hai vò hieåu raønh quaù, raønh hôn caû chính taïi haï nhieàu. Caùc vò coøn hoûi laøm chi nöõa. Ñinh Caàu Caûnh chôùp maét nhìn chaøng hoûi: -207- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Vaán ñeà chính yeáu laø ñaây. Vì leõ gì caùc haï ñeán ñòa phöông naøy? Dieäp Khai ñaùp: -Neáu taïi haï ñaùp laø laù ruïng veà coäi , bôûi nôi ñaây laø queâ höông cuûa taïi haï thì ñöông nhieân taïi haï phaûi trôû laïi thaêm qua, neân taïi haï noùi nhö theá thì caùc vò coù tin khoâng? Ñinh Caàu Caûnh laéc ñaàu: -Khoâng. Dieäp Khai hoûi: -Taïi sao? Ñinh Caàu Caûnh buoâng goïn: -Vì ngöôi voán coù coát khí cuûa moät laõng töû. Dieäp Khai thôû daøi: -Neáu taïi haï noùi raèng tröø caùi ñòa phöông quyû quaùi naøy ra thì taïi haï khoâng coøn moät nôi naøo khaùc dung thaân, caùc haï coù tin khoâng? Ñinh Caàu Caûnh ñaùp: -Caùi ñoù nghe ra cuõng coù lyù. Laõo dôû quyeån soå ra hoûi tieáp: -Moät vuï kieám baïc cuoái cuøng cuûa caùc haï laø caùi vuï löøa moät laõo giaø ôû ñaát Quan Ñoâng, laáy moät tuùi haït ñaäu vaøng… Dieäp Khai cöôøi mæm: -Taïi haï bình sinh raát gheùt ñaäu, cho neân duø laø ñaäu baèng vaøng thì taïi haï cuõng chaúng giöõ. Cho neân tuùi haït ñaäu baèng vaøng vöøa qua tay laø taïi haï cho noù ñi luoân. Ñinh Caàu Caûnh vuït traàm gioïng hoûi: -Khoâng ai môøi caùc haï ñeán ñaây? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Khoâng. Ñinh Caàu Caûnh tieáp: -Caùc haï bieát laø nôi ñaây ít coù cô hoäi giuùp caùc haï kieám ra tieàn chaêng? Dieäp Khai gaät ñaàu: -Taïi haï thaáy ñieàu ñoù. Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -208- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Theá caùc haï chuaån bò loái soáng baèng caùch naøo? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Taïi haï chöa thaáy ñöôïc moät cö daân naøo ôû ñiaï phöông naøy cheát ñoùi. Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -Giaû nhö caùc haï bieát ñöôïc coù moät ñòa phöông maø nôi ñoù caùc haï coù theå kieám ra haèng vaïn löôïng baïc thì caùc haï coù ñeán chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Khoâng . Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: -Bôûi vì bieát ñaâu ôû ñaây taïi haï laïi coù cô hoäi phaùt taøi. Ñinh Caàu Caûnh chôùp maét: -A. Dieäp Khai tieáp: -Taïi haï nhaän thaáy ôû ñaây ngöôøi ta baét ñaàu caàn duøng ñeán maãu ngöôøi nhö taïi haï. Ñinh Caàu Caûnh höø moät tieáng: -Maãu ngöôøi cuûa caùc haï? Dieäp Khai ñieàm nhieân: -Moät ngöôøi coù voõ coâng khoâng keùm laém song laïi coù caùi mieäng raát kín neân coù ai boû tieàn ra maø duøng thì chaéc chaén laø khoâng thaát voïng. Ñinh Caàu Caûnh traàm ngaâm moät luùc, ñoâi maét saùng leân töø töø, roài cao gioïng hoûi: -Gieát moät ngöôøi thì caùc haï ñònh giaù bao nhieâu tieàn? Dieäp Khai ung dung ñaùp: -Caùi ñoù coøn tuøy ngöôøi maø taïi haï gieát. Ñinh Caàu Caûnh hoûi: -Cöù keå nhö gieát moät ngöôøi coù caùi giaù cao nhaát. Dieäp Khai buoâng ngay: -Ba vaïn löôïng baïc. Ñinh Caàu Caûnh gaät ñaàu: -209- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2