intTypePromotion=1

Quan hệ hợp tác giữa kiểm toán nhà nước với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - kết quả và định hướng

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
14
lượt xem
0
download

Quan hệ hợp tác giữa kiểm toán nhà nước với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - kết quả và định hướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống kiểm toán ở Việt Nam - với 3 phân hệ cấu thành là Kiểm toán nhà nước (KTNN), kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ có vị trí, vai trò và phạm vi hoạt động khác nhau - là một trong những công cụ quản lý kinh tế - tài chính của nền kinh tế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hình thành và có những bước phát triển đáng ghi nhận khi đất nước bước vào thời kỳ “Đổi mới”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ hợp tác giữa kiểm toán nhà nước với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - kết quả và định hướng

QUAN HEÄ HÔÏP TAÙC GIÖÕA KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC<br /> VÔÙI HOÄI KIEÅM TOAÙN VIEÂN HAØNH NGHEÀ VIEÄT NAM<br /> - KEÁT QUAÛ VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG<br /> <br /> Phạm Sỹ Danh*<br /> <br /> <br /> 1. Tổng quan về phát triển của hệ thống kiểm toán độc lập và kiểm soát chất lượng kiểm toán<br /> toán Việt Nam đã tạo điều kiện giúp các tổ chức kiểm toán và hệ<br /> <br /> Hệ thống kiểm toán ở Việt Nam - với 3 phân hệ thống kiểm toán phát triển ổn định ở Việt Nam.<br /> <br /> cấu thành là Kiểm toán nhà nước (KTNN), kiểm Hai là, dù trong thời gian chưa dài, nhưng sự<br /> toán độc lập và kiểm toán nội bộ có vị trí, vai trò và phát triển của KTNN, kiểm toán độc lập và kiểm<br /> phạm vi hoạt động khác nhau - là một trong những toán nội bộ đã khẳng định được vị trí và đã có các<br /> công cụ quản lý kinh tế - tài chính của nền kinh tế tác động tích cực góp phần thúc đẩy cải cách nền<br /> thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hành chính nhà nước, vào công cuộc đổi mới cơ<br /> hình thành và có những bước phát triển đáng ghi chế quản lý kinh tế và xây dựng Nhà nước pháp<br /> nhận khi đất nước bước vào thời kỳ “Đổi mới”. Hệ quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.<br /> thống kiểm toán cùng thực hiện chức năng kiểm<br /> Ba là, hoạt động của các tổ chức kiểm toán đang<br /> tra, kiểm soát đối với các hoạt động kinh tế - tài<br /> bước vào giai đoạn ổn định.<br /> chính, có sự tương đồng nhất định về phương pháp<br /> chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động kiểm toán độc Hoạt động KTNN đã có bước phát triển lớn<br /> lập được hình thành từ năm 1991, KTNN từ năm mạnh với phạm vi kiểm toán ngày càng mở rộng,<br /> 1994 và kiểm toán nội bộ từ năm 1997. Từ đó đến không chỉ mang lại kết quả là con số tăng thu, tiết<br /> nay, các phân hệ kiểm toán đã dần khẳng định kiệm chi hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà<br /> được vị trí, vai trò và có những đóng góp tích cực nước; mà quan trọng và ý nghĩa hơn đó là đã giúp<br /> và hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí, góp phần hoàn thiện<br /> tài chính và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp cơ chế, chính sách và tăng cường hiệu lực quản lý<br /> và xã hội; góp phần làm lành mạnh các quan hệ tài kinh tế - tài chính, nâng cao chất lượng quản lý<br /> chính - tiền tệ; thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế nguồn lực tài chính quốc gia.<br /> quốc tế và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập đã phát<br /> trường ở Việt Nam. Khái quát cho thấy: triển nhanh cả về mặt số lượng và đội ngũ kiểm<br /> Một là, đến nay, với hệ thống pháp luật về kiểm toán viên, thị trường ngày càng mở rộng. Ngoài<br /> toán đã hình thành (Luật KTNN, Luật Kiểm toán hoạt động chính là kiểm toán và tư vấn với chức<br /> độc lập và Nghị định của Chính phủ về Kiểm toán năng tạo lập chính xác, minh bạch hệ thống thông<br /> nội bộ), cùng với việc KTNN đã ban hành hệ thống tin về kinh tế và tài chính - tiền tệ phục vụ cho việc<br /> chuẩn mực KTNN và nhiều quy trình kiểm toán điều hành và quyết định các quyết sách về kinh tế<br /> chuyên ngành, Bộ Tài chính đã ban hành 47 chuẩn của Nhà nước cũng như của mỗi đơn vị, tổ chức,<br /> mực kiểm toán để áp dụng trong hoạt động kiểm doanh nghiệp, các công ty kiểm toán còn giữ vai trò<br /> * Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 49<br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> quan trọng trong việc cập nhật, phổ biến, hướng những hạn chế nhất định:(i) Về khuôn khổ pháp lý<br /> dẫn chế độ, chính sách quản lý kinh tế tài chính, và các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ; (ii) về<br /> thuế, kế toán trong nền kinh tế quốc dân. sự phát triển tổ chức cũng như cả về phạm vi, quy<br /> mô và chất lượng hoạt động của cả ba phân hệ; (iii)<br /> Kiểm toán nội bộ đã hình thành và bước đầu<br /> các phân hệ kiểm toán chưa tạo lập được những<br /> mang lại kết quả ở một số đơn vị, doanh nghiệp<br /> quan hệ chặt chẽ, có tính hệ thống; và (iv) chưa có<br /> nhà nước... đã có những đóng góp thiết thực cho<br /> sự thống nhất quản lý nhà nước đối với ba phân hệ,<br /> việc kiểm soát, quản trị nội bộ; phát hiện và ngăn<br /> đồng thời vị thế của Hội nghề nghiệp kiểm toán<br /> chặn kịp thời những vi phạm trong hệ thống quản<br /> chưa có đủ điều kiện thực hiện được hết chức năng<br /> lý của đơn vị.<br /> và nhiệm vụ của mình.<br /> Bốn là, mối quan hệ giữa ba phân hệ kiểm<br /> Để tiếp tục phát huy vai trò của kiểm toán nhằm<br /> toán đã hình thành, trong đó KTNN và các doanh<br /> phục vụ có hiệu quả thúc đẩy sự phát triển của nền<br /> nghiệp kiểm toán độc lập đã phối hợp trong việc<br /> kinh tế thị trường và quá trình xây dựng Nhà nước<br /> thực hiện kiểm toán đối với một số các doanh<br /> pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì việc thực hiện<br /> nghiệp nhà nước, chương trình mục tiêu quốc<br /> đồng bộ các nhóm nội dung giải pháp cho sự phát<br /> gia; KTNN đã có những đóng góp nhất định trong<br /> triển của hệ thống kiểm toán là cần thiết, cụ thể là:<br /> hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng kết quả của kiểm<br /> toán nội bộ. Mặt khác, Hội Kiểm toán viên hành (1) Tạo lập môi trường pháp lý ổn định, phù<br /> nghề (VACPA) đã từng bước thể hiện vai trò trong hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, với năng<br /> việc định hướng các hoạt động nghề nghiệp và lực trình độ quản lý và các thông lệ quốc tế là điều<br /> thiết lập mối quan hệ giữa các phân hệ kiểm toán. kiện có tính tiên quyết để kiểm toán hoạt động hiệu<br /> quả và phát triển mạnh mẽ.<br /> Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng,<br /> song từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của hệ (2) Nâng cao năng lực theo chức năng, nhiệm<br /> thống kiểm toán Việt Nam cho thấy đang còn có vụ đã được phân định, xây dựng chiến lược phát<br /> <br /> 50 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> triển và xác lập mối quan hệ giữa các phân hệ trong 2. Kiểm toán độc lập và vai trò, trách nhiệm<br /> hệ thống kiểm toán; có kế hoạch đào tạo đội ngũ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam<br /> kiểm toán viên tiệm cận trình độ quốc tế; bổ sung Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với<br /> và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu<br /> toán, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và ứng và các thành phần kinh tế được mở rộng đang<br /> dụng khoa học kỹ thuật để nhanh chóng bắt kịp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá<br /> trình độ của thế giới về kiểm toán. trình phát triển kinh tế của đất nước. Trong điều<br /> (3) Đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán; từng kiện nền kinh tế như vậy, hoạt động kiểm toán<br /> bước mở rộng loại hình và lĩnh vực kiểm toán; tăng độc lập ra đời và trở thành bộ phận cần thiết và<br /> cường chức năng tư vấn và đa dạng hoá các loại quan trọng không thể thiếu trong đời sống và<br /> hình dịch vụ tư vấn của các doanh nghiệp kiểm hoạt động kinh tế; cung cấp cho người sử dụng<br /> toán độc lập phù hợp với những nội dung cải cách kết quả kiểm toán sự hiểu biết về những thông<br /> tài chính công, tài chính doanh nghiệp. tin tài chính được lập trên cơ sở các nguyên tắc<br /> và chuẩn mực trung thực và hợp lý; làm tăng mức<br /> (4) Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu lực,<br /> trung thực và độ tin cậy đối với các thông tin tài<br /> hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống kiểm<br /> chính, góp phần lành mạnh hoá các quan hệ kinh<br /> toán, có định hướng rõ ràng cho sự phát triển của<br /> tế, là yếu tố hết sức quan trọng để đánh giá, lựa<br /> các tổ chức kiểm toán cùng với các biện pháp hữu<br /> chọn đối tác trong hoạt động kinh doanh, góp<br /> hiệu kiểm soát chất lượng và hạn chế cạnh tranh<br /> phần hoàn thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy<br /> tiêu cực trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán.<br /> nhanh quá trình chuyển đổi nền kinh tế.<br /> Đồng thời, Hội nghề nghiệp cần chủ động mở<br /> Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đang bước<br /> rộng các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ kiểm<br /> sang giai đoạn phát triển mới với sự ảnh hưởng<br /> toán; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm toán<br /> sâu rộng của xu thế hội nhập của nền kinh tế nói<br /> viên, tổ chức thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên<br /> chung và phát triển của thị trường chứng khoán nói<br /> độc lập; có các biện pháp giám sát hiệu quả việc<br /> riêng, cùng với các yêu cầu ngày càng cao về tuân<br /> thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng<br /> thủ, minh bạch thông tin tài chính, quản trị doanh<br /> như chất lượng kiểm toán.<br /> nghiệp đang tạo ra không ít cơ hội và thách thức<br /> (5) Đẩy mạnh tuyền truyền đến các cơ quan nhà<br /> cho doanh nghiệp kiểm toán độc lập, đặc biệt là<br /> nước, các nhà quản lý, xã hội và công chúng về vai<br /> các doanh nghiệp trong nước trong việc cạnh tranh<br /> trò, tác dụng của kiểm toán nhằm thúc đẩy sự phát<br /> kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng, tạo dựng<br /> triển của kiểm toán.<br /> thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực... Trong sự<br /> (6) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hoạt động kiểm phát triển nhanh của hoạt động kiểm toán độc lập,<br /> toán. Với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức tính đặc thù của quản lý hoạt động nghề nghiệp đối<br /> quốc tế về kế toán, kiểm toán như IFAC, INTOSAI, với công ty kiểm toán, đối với kiểm toán viên và<br /> ASOSAI... mà Việt Nam là thành viên thì việc trao thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh<br /> đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp là điều kiện vực dịch vụ kế toán, kiểm toán đặt ra yêu cầu phải<br /> quan trọng giúp cho các kiểm toán viên, các tổ có một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp để phối<br /> chức kiểm toán và hội nghề nghiệp kiểm toán của hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản<br /> Việt Nam tiếp cận với phương pháp chuyên môn, lý hoạt động kiểm toán, đồng thời tập hợp, đoàn kết<br /> nghiệp vụ kiểm toán mới đang ngày càng phát triển tổ chức, cá nhân làm nghề kiểm toán. Chính vì thế,<br /> mạnh mẽ. đầu năm 2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 51<br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> Nam đã được thành lập theo mô hình và cách thức (3) VACPA đã thiết lập được mạng lưới đối tác<br /> tổ chức tương tự như một Hội nghề nghiệp kế toán và duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác với các<br /> và kiểm toán quốc tế với mục tiêu hoạt động là nâng cơ quan, tổ chức, Hội nghề nghiệp, trường đại học<br /> cao chất lượng dịch vụ, uy tín, danh tiếng hội viên, trong nước và với các tổ chức Hội nghề nghiệp quốc<br /> đảm bảo tính độc lập, khách quan của nghề nghiệp tế; đã ký biên bản hợp tác và triển khai nhiều hoạt<br /> và tuân thủ theo pháp luật, góp phần nâng cao tính động phối hợp với các tổ chức, Hội nghề nghiệp<br /> trung thực và minh bạch của thông tin tài chính quốc tế có uy tín lớn trên thế giới như ACCA, CPA<br /> của doanh nghiệp, tổ chức. VACPA đang hoạt động Australia, ICAEW, ISCA, CIMA, IMA… để tranh<br /> theo phương châm: “Nâng cao chất lượng dịch vụ, thủ được sự hợp tác, hỗ trợ cho hoạt động nghề<br /> uy tín của Hội viên và VACPA” và “VACPA hoạt nghiệp; đồng thời tuyên truyền và quảng bá rộng<br /> động vì lợi ích Hội viên”. rãi thông tin về hoạt động Hội, giúp xã hội hiểu biết<br /> Giai đoạn vừa qua, VACPA đã phát huy năng nhiều hơn về kiểm toán viên hành nghề của Việt<br /> lực của một hội nghề nghiệp trong việc phối hợp Nam, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của<br /> với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và ban hành Hội cũng như hội viên.<br /> các văn bản pháp luật của Luật Kiểm toán độc lập, (4) VACPA luôn tập trung nguồn lực cho các<br /> Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán hoạt động thường xuyên, liên tục hỗ trợ hội viên<br /> và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện trau dồi đạo đức hành nghề, kiến thức chuyên môn<br /> bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên nghề nghiệp thông qua các hoạt động chuyên môn<br /> (KiTV), kế toán viên hành nghề; nghiên cứu, soạn để đạt được mục tiêu cốt lõi của VACPA là nâng<br /> thảo, cập nhật hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp, danh tiếng và<br /> Nam trên cơ sở hệ thống Chuẩn mực kiểm toán uy tín của hội viên, trong đó tập trung ngày càng rõ<br /> quốc tế; tham gia tổ chức thi KiTV; phối hợp với Bộ vào các hoạt động như:<br /> Tài chính trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát<br /> - Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên;<br /> chất lượng dịch vụ, tuân thủ pháp luật về kế toán,<br /> đào tạo thực hành kiểm toán theo Chương trình<br /> kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán trên cả<br /> kiểm toán mẫu cho trợ lý kiểm toán viên, sinh viên.<br /> nước... Đồng thời đã triển khai các biện pháp nâng<br /> cao tính chuyên nghiệp của tổ chức nghề nghiệp và - Tư vấn cho hội viên về các lĩnh vực kế toán,<br /> đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: kiểm toán, tài chính...<br /> <br /> (1) Tổ chức bộ máy của VACPA đã được xây - Trực tiếp tham gia các Đoàn kiểm tra của Bộ<br /> dựng theo mô hình quốc tế và phù hợp với quy Tài chính thực hiện kiểm tra chất lượng dịch vụ<br /> định của pháp luật Việt Nam, trực tiếp quản lý từ kiểm toán tại các công ty kiểm toán cùng với việc<br /> Văn phòng Trung ương đến từng hội viên với hệ đề xuất xử lý sai phạm sau kiểm tra, qua đó kịp thời<br /> thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ gồm các quy chế nắm bắt được những yếu kém của hội viên, lập kế<br /> tương ứng với các lĩnh vực hoạt động của Hội. hoạch hỗ trợ đào tạo để khắc phục trong quá trình<br /> hành nghề, đồng thời kiến nghị với Bộ Tài chính<br /> (2) Công tác hội viên của VACPA luôn được<br /> bổ sung các quy định còn thiếu trong khuôn khổ<br /> ưu tiên quan tâm và đã mang lại kết quả tích cực,<br /> pháp lý về quản lý nghề nghiệp.<br /> tập hợp được lực lượng hội viên có trình độ, chuẩn<br /> mực nghề nghiệp và chất lượng hoạt động chuyên - Chủ trì xây dựng các Chuẩn mực kiểm toán,<br /> môn cao theo các tiêu chí đã đề ra, là cơ sở đảm bảo thực hiện trách nhiệm phản biện xã hội và tham gia<br /> cho sự thành công và xu thế phát triển bền vững với cơ quan Nhà nước xây dựng các cơ chế chính<br /> của hoạt động Hội. sách quản lý kinh tế - tài chính.<br /> <br /> 52 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> (5) Công tác tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại lập, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam luôn<br /> được chú trọng đã góp phần giúp VACPA nhanh nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ hợp<br /> chóng xây dựng được hình ảnh, danh tiếng tại Việt tác với KTNN nhằm phát huy thế mạnh về hoạt<br /> Nam và trong mạng lưới các Hội và các Tổ chức động nghề nghiệp trong từng giai đoạn phát triển<br /> nghề nghiệp quốc tế. để đóng góp nhiều hơn nữa cho các cơ quan quản<br /> lý Nhà nước trong việc quản lý, kiểm tra, giám<br /> Từ đó, VACPA đã tạo lập được sự tin cậy của các<br /> sát hoạt động tài chính - tiền tệ của quốc gia và<br /> cơ quan Nhà nước, ngày càng khẳng định được vị<br /> đảm bảo tính trung thực, công khai, minh bạch<br /> thế của mình trong các tổ chức nghề nghiệp trong<br /> các thông tin tài chính của doanh nghiệp và các tổ<br /> nước và quốc tế, trong cộng đồng doanh nghiệp và<br /> chức kinh tế; cũng như cho sự phát triển của nghề<br /> xã hội: VACPA là thành viên của Liên hiệp các Hội<br /> nghiệp kế toán, kiểm toán.<br /> Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), là thành<br /> viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt VACPA và các Hội viên tổ chức của mình luôn<br /> Nam (VCCI) và là thành viên chính thức của Liên ghi nhận và đánh giá cao tầm quan trọng, sự cần<br /> đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) thiết và ý nghĩa thực tiễn của việc thiết lập và<br /> và là thành viên liên kết của Liên đoàn Kế toán triển khai có hiệu quả mối quan hệ hợp tác song<br /> Quốc tế (IFAC)... phương trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau<br /> giữa VACPA và KTNN, là cơ sở cùng nhau chia sẻ<br /> 3. Hợp tác phát triển nghề nghiệp giữa Hội<br /> những lợi ích chung nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt<br /> Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Kiểm<br /> động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình<br /> toán nhà nước<br /> độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức hành nghề<br /> 3.1. Đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn của các Kiểm toán viên nhà nước và của các Kiểm<br /> 2013-2018 toán viên độc lập.<br /> <br /> Là đại diện cho một trong ba phân hệ cấu thành Trên tinh thần đó, ngày 19/9/2013 hai bên đã ký<br /> của hệ thống kiểm toán Việt Nam, với tư cách là Biên bản hợp tác cho giai đoạn 05 năm (2013-2018).<br /> một tổ chức Hội của nghề nghiệp kiểm toán độc Có thể đánh giá những kết quả đã đạt được từ các<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 53<br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> hoạt động hợp tác giữa KTNN với VACPA cùng Với mục tiêu: Một là, nhằm tăng cường mối<br /> các hội viên VACPA là có hiệu quả, cụ thể: quan hệ hợp tác giữa VACPA và KTNN để trao đổi<br /> <br /> - Các chuyên gia hai bên đã tích cực tham gia thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoạt<br /> <br /> vào công tác soạn thảo Luật Kiểm toán nhà nước, động giữa hai tổ chức góp phần thực hiện công<br /> <br /> Hệ thống Chuẩn mực KTNN đã được KTNN ban khai, minh bạch trong chi tiêu tài chính công; công<br /> hành năm 2016 và hướng dẫn kiểm toán công nghệ khai minh bạch thông tin tài chính doanh nghiệp,<br /> thông tin; hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp minh bạch thị trường tài chính và phát triển nghề<br /> siêu nhỏ... nghiệp kế toán, kiểm toán;<br /> <br /> - VACPA và KTNN đã cùng phối hợp tổ chức Hai là, nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực,<br /> và tham dự các sự kiện, hội thảo, hội nghị, khảo góp phần nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức<br /> sát về nghề nghiệp tại các đơn vị Hội viên tổ chức nghề nghiệp của các Kiểm toán viên nhà nước và<br /> của VACPA có trách nhiệm và chất lượng, như: Kiểm toán viên độc lập, Hội viên của VACPA.<br /> Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về biểu mẫu hồ sơ Từ sự thống nhất cao trong nhận thức chung<br /> kiểm toán; khảo sát, nghiên cứu về các chuẩn mực giữa VACPA và KTNN, hai bên đã cùng nhau tiếp<br /> kiểm toán và hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định tục xác định mở rộng phạm vi hợp tác trong hoạt<br /> trọng yếu kiểm toán tại Công ty TNHH Deloitte động đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm để: (1) Giải đáp<br /> Việt Nam, Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, vướng mắc về các lĩnh vực kế toán công, kiểm toán<br /> Công ty TNHH Ernst & Young và Công ty TNHH cho Hội viên VACPA và Kiểm toán viên nhà nước;<br /> KPMG, Công ty TNHH A&C... (2) Trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt<br /> - VACPA đã trao tặng KTNN một số sản phẩm động kiểm toán; (3) Cập nhật, hoàn thiện hệ thống<br /> chuyên môn như: Bộ sách Hệ thống 37 Chuẩn Chuẩn mực kiểm toán, triển khai Chuẩn mực kiểm<br /> mực kiểm toán Việt Nam, sách hệ thống 10 Chuẩn toán; (4) Tiếp cận và xây dựng Chuẩn mực Báo cáo<br /> mực Việt Nam (Đợt 2), Sách Chương trình kiểm tài chính quốc tế (IFRS); (5) Triển khai kiểm toán<br /> toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính, Sách Hồ hoạt động áp dụng đối với Kiểm toán nhà nước và<br /> sơ kiểm toán mẫu kiểm toán BCQTDAHT, E.Book Kiểm toán độc lập; (6) Trao đổi kinh nghiệm về quản<br /> “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản liên quan đến lý, kiểm soát, đánh giá chất lượng kiểm toán... và (7)<br /> kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” VACPA hỗ trợ chia sẻ tài liệu nghiệp vụ của VACPA<br /> và “Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản về kiểm toán để KTNN tham khảo xây dựng tài liệu đào tạo giúp<br /> báo cáo tài chính”... Kiểm toán viên nhà nước tra cứu, tham khảo, sử<br /> 3.2. Định hướng hợp tác giai đoạn 2018-2022 dụng trong quá trình nghiên cứu và làm việc.<br /> <br /> Phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục thúc Cụ thể hơn, Deloitte Việt Nam - Hội viên<br /> đẩy thực hiện có hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa VACPA là công ty kiểm toán độc lập trong Big 4 tại<br /> VACPA và KTNN để duy trì việc trao đổi thông tin, Việt Nam đã cam kết hỗ trợ Kiểm toán nhà nước<br /> chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hoạt động giữa thông qua các hoạt động đào tạo, chia sẻ những<br /> hai tổ chức sẽ không chỉ tăng cường năng lực cho kinh nghiệm thực tiễn của Deloitte Việt Nam về<br /> các bên, mà còn luôn mang lại nhiều lợi ích thiết công tác kiểm toán như: Lập kế hoạch kiểm toán,<br /> thực cho các Kiểm toán viên nhà nước và Kiểm kiểm soát nội bộ, chọn mẫu... đặc biệt là các nội<br /> toán viên độc lập và đáp ứng các yêu cầu mới trong dung kiểm toán trong môi trường công nghệ thông<br /> hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả quản tin; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với KTNN về<br /> lý kinh tế - tài chính phục vụ Nhà nước, doanh kiểm toán doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay<br /> nghiệp và xã hội. kiểm toán lĩnh vực CNTT.<br /> <br /> 54 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> Trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhận kết quả của kiểm toán độc lập, triển khai thuê<br /> khác, căn cứ Quy chế sử dụng cộng tác viên kiểm và ủy quyền cho kiểm toán độc lập thực hiện kiểm<br /> toán và Quy chế thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp toán/phân tích Báo cáo tài chính như thông lệ của<br /> kiểm toán thực hiện kiểm toán của KTNN, hai các nước.<br /> bên cùng phối hợp xây dựng cơ chế để các kiểm<br /> c) Căn cứ Quy chế sử dụng cộng tác viên kiểm<br /> toán viên độc lập, công ty kiểm toán tham gia vào<br /> toán và Quy chế thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp<br /> chương trình và kế hoạch kiểm toán của KTNN<br /> kiểm toán thực hiện kiểm toán của KTNN, hai Cơ<br /> nhất là kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán theo<br /> quan cùng phối hợp xây dựng cơ chế để các kiểm<br /> chuyên đề đối với doanh nghiệp nhà nước, các dự<br /> toán viên độc lập, công ty kiểm toán tham gia vào<br /> án đầu tư bằng ngân sách nhà nước. KTNN phối<br /> chương trình kế hoạch kiểm toán của KTNN nhất<br /> hợp với VACPA để cùng xem xét, lựa chọn ủy thác<br /> là kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán theo<br /> hoặc thuê kiểm toán theo Quy chế Ủy thác hoặc<br /> chuyên đề đối với doanh nghiệp nhà nước, các dự<br /> thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.<br /> án đầu tư bằng ngân sách nhà nước. KTNN phối<br /> Đồng thời, hai bên phối hợp trao đổi và cung cấp<br /> hợp với VACPA để cùng xem xét, lựa chọn ủy thác<br /> thông tin về nghề nghiệp, kinh nghiệm đào tạo,<br /> hoặc thuê kiểm toán theo Quy chế này.<br /> quản lý, đảm bảo và tuân thủ đạo đức hành nghề...<br /> d) KTNN và VACPA sẽ thông qua liên kết<br /> Đặc biệt, hai bên sẽ cùng nhau đẩy mạnh hoạt<br /> Website, tọa đàm trên diễn đàn phát thanh, truyền<br /> động phối hợp tuyên truyền và quảng bá giá trị<br /> hình, tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa, thể<br /> nghề kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập<br /> thao... nhằm đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên<br /> với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà<br /> truyền và quảng bá giá trị nghề kiểm toán nhà nước<br /> nước và xã hội.<br /> và kiểm toán độc lập với cộng đồng doanh nghiệp,<br /> Trên tinh thần đó, VACPA và KTNN sẽ tập cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.<br /> trung ưu tiên:<br /> Với các mục tiêu và nội dung hợp tác nghề<br /> a) Mở rộng các hoạt động đào tạo và chia sẻ nghiệp đã được Kiểm toán nhà nước và Hội Kiểm<br /> kinh nghiệm thông qua cử chuyên gia tham gia các toán viên hành nghề Việt Nam thống nhất xác định<br /> hội thảo, tọa đàm, lớp đào tạo chuyên đề về nghề cho giai đoạn phát triển mới, VACPA hy vọng giữa<br /> nghiệp phù hợp do KTNN và do VACPA tổ chức. KTNN và VACPA sẽ luôn hướng đến sự hiểu rõ<br /> Hai bên phối kết hợp để cập nhật, chia sẻ các chuẩn nhau hơn và chia sẻ về đặc thù hoạt động nghề<br /> mực, thông lệ kiểm toán tốt nhất, quy trình kiểm nghiệp của mỗi bên. Từ đó, tìm ra và có bước đi<br /> toán chuyên ngành và kinh nghiệm kiểm toán báo thiết thực, cụ thể để cùng nhau hợp tác, cùng chia<br /> cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ... Phối hợp trao sẻ, cùng có tiếng nói chung trên các diễn đàn nghề<br /> đổi và cung cấp thông tin về nghề nghiệp, kinh nghiệp và cùng triển khai thực hiện có kết quả<br /> nghiệm đào tạo, quản lý nghề nghiệp, đảm bảo và các chương trình, kế hoạch hoạt động của hai bên<br /> tuân thủ đạo đức hành nghề. nhằm phục vụ hiệu quả quản lý kinh tế - tài chính,<br /> phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cho sự<br /> b) VACPA hỗ trợ chia sẻ tài liệu nghiệp vụ của<br /> phát triển tốt đẹp của Kiểm toán nhà nước và Kiểm<br /> VACPA để KTNN tham khảo xây dựng tài liệu đào<br /> toán độc lập.<br /> tạo giúp Kiểm toán viên nhà nước tra cứu, tham<br /> khảo, sử dụng trong quá trình nghiên cứu và làm<br /> việc. Phối hợp xây dựng những quy trình hoặc Ngày nhận bài: 30/5/2019<br /> chuẩn mực kiểm toán chung, trên cơ sở đó để thừa Ngày duyệt đăng: 3/6/2019<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 55<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2